Zastosowanie. Systemy energetyczne, elektryczne Instalacje oœwietleniowe u ytku publicznego, sygnalizacja œwietlna, S³upy SOS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie. Systemy energetyczne, elektryczne Instalacje oœwietleniowe u ytku publicznego, sygnalizacja œwietlna, S³upy SOS."

Transkrypt

1 Studzienki TP Innotechnika powsta³y z myœl¹ o stworzeniu wyrobu, który zachowuje wytrzyma³oœæ studni betonowych, posiada lepsze w³aœciwoœci eksploatacyjne oraz charakteryzuje siê ³atwoœci¹ monta u. Studnie produkujemy z wysokiej jakoœci tworzyw uzyskiwanych z recyklingu, o znakomitych w³aœciwoœciach mechanicznych. Tworzywo jest odporne na czynniki agresywne, co zapewnia trwa³oœæ w ziemi do 50 lat. Dziêki wysokiej funkcjonalnoœci korpusu i bogatej ofercie w³azów studnie Innotechniki mo na wykorzystywaæ bez ograniczeñ w telekomunikacji, energetyce i wodoci¹gach. Niska waga segmentu pozwala na szybki monta przez dwuosobow¹ ekipê i nie wymaga stosowania urz¹dzeñ mechanicznych. Zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych daje mo liwoœæ zwiêkszenia wydajnoœci pracy, oszczêdnoœci czasu, a ostatecznie zmniejszenia kosztów inwestycji. Zastosowanie Systemy telekomunikacyjne przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej wykonywanej w nawierzchniach dróg i ci¹gów pieszych dla budownictwa telekomunikacyjnego, komunikacyjnego Systemy energetyczne, elektryczne Instalacje oœwietleniowe u ytku publicznego, sygnalizacja œwietlna, S³upy SOS. Systemy kanalizacyjne, wodoci¹gowe

2 Zalety i korzyœci stosowania studzienek TP Konstrukcja segmentowa atwy transport oraz monta. Mo liwoœæ uk³adania studzienki przez dwuosobow¹ ekipê. Mo liwoœæ budowania studzienki na dowoln¹ wysokoœæ wg. potrzeb. Niski koszt monta u. Niska waga segmentu(ok 15kg) Mo liwoœæ budowy studzienki przez ekipê dwuosobow¹. Brak koniecznoœci u ywania dÿwigu. Wysokoœæ sekcji 75mm Segmenty wykonane z tworzywa na bazie polietylenu Mo liwoœæ nawiercania otworów w segmentach. atwe dopasowanie otworów dla rur, kabli, itp. Mo liwoœæ ³atwego wykonywania otworów na placu budowy. atwe dopasowanie iloœci wejœæ do studni wg. potrzeb. Mo liwoœæ monta u studni na istniej¹cych instalacjach. W³azy eliwne w klasach,b-125,d-400 Mo liwoœæ stosowania studzienek w terenach zielonych w nawierzchni ci¹gów pieszych,w nawierzchni jezdni W³azy stalowe W³azy najazdowe lekkie przeznaczone s¹ do stosowania w nawierzchniach komunikacyjnych dla ruchu pieszego i ko³owego. S¹ stosowanie do zabezpieczenia otworów studzienek na stacjach benzynowych,w przemyœle, w kolejnictwie oraz telekomunikacji. System otwierania pozwala na ca³kowite odchylenie wieka i ods³oniêcie otworu w³azu. U³o onana obwodzie ramy pokrywy gumowa uszczelka zapewnia szczelnoœæ zamkniêcia. W³azy betonowe Ciê kie, lekkie, z wywietrznikami i pe³ne Ramy stalowe lub eliwne.

3 TYP TP 10/6 TP 10/5 TP 5/5 TP 6/6 TP 8/8 TP 12/6 Wielkoœæ studzienki szerokoœæ x d³ugoœæ 1000x x x x x x600 Wymiar wewn. dla pokryw betonowych 940 x x x x x x 540 Dane techniczne Wymiary wewn. dla pokryw eliwnych i stalowych 975x x x x x x 600 eliwna D-400 B-125x2 B-125 (x2) B-125 C-250 D-400 B-125 D-400 B-125 betonowa stalowa Standardowe wysokoœci studni szybu mm - 12 segmentów mm - 10 segmentów mm - 8 segmentów mm - 6 segmentów Segment P³yta dolna Istnieje mo liwoœæ sk³adania studni na dowoln¹ wysokoœæ. Zamawiaj¹c segmenty mo emy sami decydowaæ o wysokoœci w czasie monta u. TYP Wielkoœæ studzienki szerokoœæ x d³ugoœæ Waga sekcji Waga pokrywy eliwo Waga pokrywy beton Waga pokrywy stal TP 5/5 TP 6/6 TP 8/8 TP 10/5 TP 10/6 TP 12/6 500x x x x x x , ,5 17 A15-35 A15-45 B D B A15-70 B D B A15-80 B D A15-35 A15-45 A15-65 A A15-90

4 Instrukcja monta u studni typu TP 1. Studnia TP TP 10/6 1000x600 TP 10/5 1000x500 TP 5/5 500x500 TP 6/6 600x600 TP 8/8 800x800 TP 12/6 1200x Mo liwoœæ zastosowania pokrywy zamykanej na zamek lub specjalnego zabezpieczenia pod pokryw¹ w³aœciw¹, dla zmniejszenia mo liwoœci kradzie y. 3. Mo liwoœæ zastosowania dodatkowych sekcji przy potrzebie regulacji wysokoœci. Sekcje s¹ dostêpne w wysokoœciach 75mm (standard) 4. Zalecany materia³ na podsypkê: na przyk³ad gres o œrednicy mm, lub dno studni wykonane z tworzywa szt wkrêty do drewna 8x50 mm w przypadku koniecznoœci wykonania du ych otworów lub koniecznoœci przykrêcenia przykrywy do studni. Potrzebne narzêdzia: 1. Frez do wykonywania otworów w œciankach studni. Wykonanie otworów jest równie mo liwe pilark¹ do drewna. Przygotowania - SprawdŸ czy ziemia jest sypka czy zbita aby unikn¹æ osadzania siê studni. - SprawdŸ czy otwór w ziemi ma odpowiedni¹ g³êbokoœæ, tak eby studnia znalaz³a siê na w³aœciwym poziomie z np. trawnikiem, asfaltem lub kostk¹ brukow¹. UWAGA! Studnie o dopuszczalnym nacisku 125 kn zalecane s¹ do umieszczania w chodnikach. W jezdniach zalecane jest stosowanie studni o dopuszczalnym nacisku 400 kn. Pod³o e Pierwsz¹ sekcjê nale y umieœciæ na dobrze ubitym i wyrównanym pod³o u o gruboœci oko³o 300mm wykonanego np z gresu o œrednicy 16-22mm. Przy wykonywaniu pod³o a nale y zwróciæ uwagê na odleg³oœæ do powierzchni np. trawnika aby nie powsta³a ró nica wysokoœci. n Monta sekcji studni Studnia sk³ada siê z sekcji, dlatego ³atwe jest dostosowanie jej do potrzeb. Standardowo sprzedawane s¹ studnie z 6,8,10,12 sekcjami Ka da sekcja ma wysokoœæ 75 mm Sekcje uk³ada siê bezposrenio na siebie tak e siê nawzajem "zamykaj¹". Sekcje uk³ada siê na siebie a do uzyskania odpowiedniej wysokoœci.

5 Monta ramy oraz pokrywy studni Ramê umieszcza siê ponad ostatni¹ sekcj¹ studni Ramê przykrêca siê do sekcji studni czterema (4) wkrêtami do drewna 8x50 mm. asfalt rama przykrywa Pokrywê umieszcza siê tylko i wy³¹cznie w ramie do niej przeznaczonej. Oferujemy pokrywy eliwne i elbetowe oraz stalowe o ró nych obci¹ eniach:,b-125 oraz D-400 kn przeznaczona jest do u ywania na terenach zielonych B-125 kn przeznaczona jest do u ywania chodnikach oraz œcie kach rowerowych. 400 kn przeznaczona jest do u ywania w jezdniach. Przy podnoszeniu pokrywy nale y u ywaæ dwóch kluczy, które umieszcza siê w do tego przeznaczonych otworach. Pokrywê unosi siê do góry a nastêpnie odsuwa siê na bok Wykonywanie otworów Otwory dla przeprowadzenia kabla lub rury przez œciany studni. Przynajmniej jedna ca³a sekcja powinna siê znajdowaæ pod wykonanym otworem. Zaleca siê wykonywanie otworów w krótszych bokach studni. Dotyczy to szczególnie przypadków gdzie studnia jest czêœci¹ instalacji œwiat³owodowej. Otwory wykonuje siê pomiêdzy dwoma sekcjami studni, co widaæ na rysunku obok. Wykonywanie otworów zaleca siê robiæ frezem do wykonywania otworów lub pilark¹. Studnie mo na zamówiæ z gotowymi otworami dla rur o œrednicy 40, 50, 60, 100, 110, 140, 160 mm Mo liwe jest te zamówienie studni gotowej do na³o enia na istniej¹c¹ instalacjê. Je eli istnieje potrzeba wykonania otworów o œrednicy wiêkszej ni 60%wysokosci sekcji, nale y sekcjê tê skrêciæ wkrêtami z nastêpn¹ ca³¹ sekcj¹ w sposób pokazany na rysunku obok. Monta oprzyrz¹dowania Oprzyrz¹dowanie montuje siê bezpoœrednio do œcian studni za pomoc¹ wkrêtów do drewna.

6 KANA Y KABLOWE Oferujemy kana³y kablowe z tworzywa na bazie polietylenu. - odporne na erozjê - wodoodporne - odporne na wibracje - niepalne (norma EPA ,2) W zwi¹zku z powy szym czas eksploatacji jest wielokrotnie d³u szy w porównaniu z kana³ami betonowymi. (ok. 50 lat) Zalety kana³ów z tworzywa: - ze wzglêdu na nisk¹ wagê (47 kg) mog¹ byæ montowane przez 2 osobow¹ ekipê. - dopasowanie do potrzeb jest bardzo ³atwe przy u yciu rêcznych narzêdzi. - mocowanie uchwytów itp. dokonuje siê poprzez wkrêcenie bezpoœrednio do œcianek kana³u. Kana³y kablowe s¹ testowane na nacisk statyczny 125 kn wg normy EN 124. art pokrywa lekka pokrywa ciê ka Wymiary mm 2250x345x x350x70 przekrój pokrywy lekkiej przekrój pokrywy ciê kiej art kana³ Wymiary mm 1125x350x300

7 KANA Y KABLOWE Podstawowe zalety: Nie kruszy siê, nie pêka podczas transportu i monta u. atwoœæ monta u z uwagi na nisk¹ wagê (47 kg) Odporne na erozjê i wibracje.trwa³oœæ 50 lat. Ograniczony dostêp. Pokrywy trwale przykrêcane do korpusu.

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu

wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu ISIS Recover Centrala do monta u naœciennego, monta pionowy Wysoka sprawnoœæ do 90% Wydajnoœæ powietrza 00 m /h, 500 m /h Wbudowany manualny by-pass Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Kompaktowe wymiary

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo