Pompy ukoœne PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY DANE TECHNICZNE ZALETY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pompy ukoœne PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY DANE TECHNICZNE ZALETY"

Transkrypt

1 Pompy ukoœne UM PRZEZNACZENIE Pompy typu UM przeznaczone s¹ do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej. Wielkoœæ zanieczyszczeñ sta³ych nie mo e przekraczaæ 0,1 œrednicy króæca t³ocznego, d³ugoœæ zanieczyszczeñ w³óknistych - 0,25 tej œrednicy. ZASTOSOWANIE - wszelakiego rodzaju przepompownie - wodoci¹gi - melioracja - kanalizacja - rolnictwo Wydajnoœæ Wysokoœæ podnoszenia Maksymalne ciœnienie robocze Przy³¹cza Zakres temperatury cieczy Œrednica króæca t³ocznego Œrednica króæca ss¹cego H [m] DANE TECHNICZNE 2160 m3/h 18 m 0,25 MPa 0,25 MPa 5 do 40 C Pompa KONCEPCJA BUDOWY - helikoidalna - monoblokowa jednostopniowa, wirowa - wirnik otwarty o przep³ywie ukoœnym - spiralny korpus z dyfuzorem - kierownica eliwna montowana pomiêdzy korpusem a króæcem ss¹cym - d³awnica sznurowa Silnik - trójfazowy asynchroniczny z wirnikiem klatkowym - przed³u ony wa³ - kierunek obrotów w prawo - obroty 750, 950 lub 1400 min-1 - napiêcie 400V - czêstotliwoœæ 50Hz - wymagane pe³ne zewnêtrzne zabezpieczenie elektryczne 18 ZALETY - du a niezawodnoœæ - wysoka trwa³oœæ - prosta i sprawdzona konstrukcja - prosta ³atwa obs³uga - mo liwoœæ dowolnego ustawienia króæca t³ocznego pompy - dobra relacja cena/jakoœæ 2160 Q [m 3 /h] 103

2 UM Pompy ukoœne BUDOWA D³awnica sznurowa typu DS KLUCZ OZNACZEÑ Œrednica t³oczenia 300 UM ,0 950 Typoszereg Lp. Nazwa czêœci Materia³ Silnik Wa³ ¹cznik D³awnica Pokrywa Wirnik Króciec t³oczny Korpus Kierownica Pokrywa wziernikowa Króciec ss¹cy Œrednica wirnika mm Iloœæ ³opatek wirnika 3-4 Wielkoœæ silnika 2,2-45 kw Obroty 750, 950 lub 1400min -1 ZAKRES DOSTAWY Pompa kompletna z instrukcj¹ obs³ugi i gwarancj¹, przeciwko³nierze standardowo w zakresie dostawy. 104

3 Pompy ukoœne UM PARAMETRY Typ pompy Iloœæ ³opatek L/S Q m3/h Obroty H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns min-1 m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw 150UM ,5 2,2 3,5 2,2 200UM ,0 5,5 2,5 5,5 200UM ,0 3,0 2,0 3,0 200UM ,0 7,5 5,0 7,5 250UM ,0 11,0 3,5 11,0 250UM ,5 7,5 3,0 7,5 250UM ,0 22,0 7,5 18,5 300UM ,5 11,0 3,0 11,0 300UM ,0 11,0 3,5 11,0 300UM ,5 30,0 9,0 30,0 8,0 30,0 300UM ,5 30,0 9,5 30,0 8,5 30,0 300UM ,0 15,0 3,0 15,0 300UM ,0 45,0 10,0 37,0 8,0 37,0 300UM ,0 18,5 6,0 18,5 300UM ,0 18,5 7,5 18,5 6,0 18,5 300UM ,0 55,0 14,5 45,0 10,0 45,0 400UM ,0 22,0 2,0 22,0 400UM ,0 30,0 3,0 30,0 400UM ,0 45,0 3,5 45,0 400UM ,0 30,0 4,5 30,0 3,0 30,0 400UM ,0 37,0 6,0 37,0 4,0 37,0 500UM ,0 30,0 2,0 30,0 500UM ,5 45,0 7,0 45,0 5,0 45,0 4,0 37,0 3,0 37,0 500UM ,0 45,0 3,0 37,0 2,0 37,0 ZAKRES DOSTAWY Pompa kompletna z instrukcj¹ obs³ugi i gwarancj¹, przeciwko³nierze standardowo w zakresie dostawy. 105

4 UM Pompy ukoœne WYMIARY Dt Ds b1 b2 h1 h2 H B L I Typ pompy Wymiary [mm] Silnik Obroty Iloœæ Masa [kw] [min-1] ³opatek [kg] L I B b1 b2 H h1 h2 Ds. Dt 400UM250 22, UM250 30, UM300 30, UM360 37, UM250 30, UM250 37, UM250 45, UM300 37, UM300 45, UM180 3, UM225 7, UM180 11, UM180 11, UM220 15, UM270 18, UM270 18, UM250 45, UM135 2, UM125 5, UM180 7, UM150 11, UM225 18, UM225 22, UM180 30, UM180 30, UM220 37, UM220 45, UM270 45, UM270 55,

5 Pompy ukoœne wa³owe UMW PRZEZNACZENIE Pompy typu UMW przeznaczone s¹ do pompowania cieczy czystej i zanieczyszczonej. Wielkoœæ zanieczyszczeñ sta³ych nie mo e przekroczaæ 0,1 œrednicy króæca t³ocznego, d³ugoœæ zanieczyszczeñ w³óknistych 0,25 tej œrednicy. ZASTOSOWANIE - wszelakiego rodzaju przepompownie - wodoci¹gi - melioracja - kanalizacja - rolnictwo Wydajnoœæ Wysokoœæ podnoszenia Maksymalne ciœnienie robocze Przy³¹cza Zakres temperatury cieczy Œrednica króæca t³ocznego Œrednica króæca ss¹cego H [m] 18 DANE TECHNICZNE 2160 m 3 /h 18 m 0,25 MPa 0,25 MPa 5 do 40 C Pompa KONCEPCJA BUDOWY - helikoidalna - jednostopniowa, wirowa - wirnik otwarty o przep³ywie ukoœnym - wa³ pompy po³¹czony sprzêg³em z wa³em silnika - ³¹cznik rurowy - kierownica eliwna montowana pomiêdzy korpusem a króæcem ss¹cym - d³awnica sznurowa Silnik - trójfazowy asynchroniczny z wirnikiem klatkowym - przed³u ony wa³ - kierunek obrotów w prawo - obroty 750, 950 lub 1400 min-1 - napiêcie 400V - czêstotliwoœæ 50Hz - wymagane pe³ne zewnêtrzne zabezpieczenie elektryczne ZALETY 2160 Q [m 3 /h] - mo liwoœæ pracy jako pompa zanurzeniowa - niewra liwoœæ na zmienny poziom wody - du a niezawodnoœæ - wysok¹ trwa³oœæ - prosta i sprawdzona konstrukcja - prosta ³atwa obs³uga - mo liwoœæ dowolnego ustawienia króæca t³ocznego pompy - dobra relacja cena/jakoœæ 107

6 UMW Pompy ukoœne wa³owe BUDOWA D³awnica sznurowa typu DS Lp. Nazwa czêœci Materia³ Silnik Sprzêg³o ¹cznik silnika Smarownica Wa³ Instalacja smaruj¹ca ¹cznik rurowy o ysko poœrednie ¹cznik ³o yskowy Pokrywa D³awnica Korpus Wirnik Kierownica Pokrywa wziernika Króciec Podstawa Podpórki

7 Pompy ukoœne wa³owe UMW KLUCZ OZNACZEÑ Œrednica t³oczenia 250 UMW ,5kW 950min -1 Typoszereg Œrednica wirnika mm Iloœæ ³opatek wirnika 3-4 D³ugoœæ ³¹cznika mm (wymiar stopniowy co 500 mm) Wielkoœæ silnika 2,2-45 kw Obroty 750, 950 lub 1400min -1 PARAMETRY L/S Typ pompy Iloœæ Q m3/h ³opatek Obroty H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns H Ns min-1 m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw m kw 150UMW ,5 2,2 3,5 2,2 200UMW ,0 5,5 2,5 5,5 200UMW ,0 3,0 2,0 3,0 200UMW ,0 7,5 5,0 7,5 250UMW ,0 11,0 3,5 11,0 250UMW ,5 7,5 3,0 7,5 250UMW ,0 22,0 7,5 18,5 300UMW ,5 11,0 3,0 11,0 300UMW ,0 11,0 3,5 11,0 300UMW ,5 30,0 9,0 30,0 8,0 30,0 300UMW ,5 30,0 9,5 30,0 8,5 30,0 300UMW ,0 15,0 3,0 15,0 300UMW ,0 45,0 10,0 37,0 8,0 37,0 300UMW ,0 18,5 6,0 18,5 300UMW ,0 18,5 7,5 18,5 6,0 18,5 300UMW ,0 55,0 14,5 45,0 10,0 45,0 400UMW ,0 22,0 2,0 22,0 400UMW ,0 30,0 3,0 30,0 400UMW ,0 45,0 3,5 45,0 400UMW ,0 30,0 4,5 30,0 3,0 30,0 400UMW ,0 37,0 60,0 37,0 4,0 37,0 500UMW ,0 30,0 2,0 30,0 500UMW ,5 45,0 7,0 45,0 5,0 45,0 4,0 37,0 3,0 37,0 500UMW ,0 45,0 3,0 37,0 2,0 37,0 109

8 UMW Pompy ukoœne wa³owe WYMIARY I3 I4 Dt I1 I2 b1 B b2 Ds h1 h2 110

9 Pompy ukoœne wa³owe UMW Typ pompy Wymiary [mm] Silnik Obroty Iloœæ Masa [kw] [min-1] ³opatek [kg] I1 I2 I3 min I3 max I4 B b1 b2 h1 h2 Ds. Dt 400UMW250 22, UMW250 30, UMW300 30, UMW360 37, UMW250 30, UMW250 37, UMW250 45, UMW300 37, UMW300 45, UMW180 3, UMW225 7, UMW180 11, UMW180 11, UMW220 15, UMW270 18, UMW270 18, UMW250 45, UMW135 2, UMW125 5, UMW180 7, UMW150 11, UMW225 18, UMW225 22, UMW180 30, UMW180 30, UMW220 37, UMW220 45, UMW270 45, UMW270 55, Podane w tabeli masy pomp dotycz¹ wykonañ z wymiarem l3 min. ZAKRES DOSTAWY Pompa kompletna z instrukcj¹ obs³ugi i gwarancj¹, przeciwko³nierze standardowo w zakresie dostawy. 111

10 UMP Pompy ukoœne z przystawk¹ PRZEZNACZENIE Pompy typu UMW przeznaczone s¹ do pompowania cieczy czystej i zanieczyszczonej. Wielkoœæ zanieczyszczeñ sta³ych nie mo e przekroczaæ 0,1 œrednicy króæca t³ocznego, d³ugoœæ zanieczyszczeñ w³óknistych 0,25 tej œrednicy. Pompy typu UMP stosowane s¹ jako przenoœne b¹dÿ przewoÿne agregaty z mo liwoœci¹ zastosowania dowolnego napêdu. ZASTOSOWANIE - wszelakiego rodzaju przepompownie - wodoci¹gi - melioracja - kanalizacja - rolnictwo Wydajnoœæ Wysokoœæ podnoszenia Maksymalne ciœnienie robocze Przy³¹cza Zakres temperatury cieczy Œrednica króæca t³ocznego Œrednica króæca ss¹cego DANE TECHNICZNE 540 m3/h 12 m 0,25 MPa 0,25 MPa 5 do 40 C mm mm Pompa KONCEPCJA BUDOWY - helikoidalna - monoblokowa jednostopniowa, wirowa - wolna koñcówka wa³u pompy - wirnik otwarty o przep³ywie ukoœnym - spiralny korpus z dyfuzorem - kierownica eliwna montowana pomiêdzy korpusem a króæcem ss¹cym - d³awnica sznurowa H [m] 12 ZALETY - mo liwoœæ pod³¹czenia dowolnego napêdu - du a niezawodnoœæ - wysoka trwa³oœæ - prosta i sprawdzona konstrukcja - prosta ³atwa obs³uga - mo liwoœæ dowolnego ustawienia króæca t³ocznego pompy - dobra relacja cena/jakoœæ 540 Q [m 3 /h] 112

11 Pompy ukoœne z przystawk¹ UMP BUDOWA D³awnica sznurowa typu DS KLUCZ OZNACZEÑ Lp. Nazwa czêœci Materia³ Pokrywa dociskowa o ysko Przystawka napêdowa Wa³ D³awnica Pokrywa Wirnik Korpus Kierownica Pokrywa wziernika Króciec Œrednica t³oczenia Typoszereg Œrednica wirnika mm Iloœæ ³opatek wirnika UMP

12 UMP Pompy ukoœne z przystawk¹ PARAMETRY przy n=1000 min -1 przy n=1500 min -1 Typ pompy Iloœæ Typ przystawki ³opatek Q [m 3 /h] H [m] N * [kw] Q [m 3 /h] H [m] N * [kw] 150UMP UM/P³ ,5 1,5 0, ,5 3,5 2,2 200UMP ,0 1,0 2,2 4,0 2,5 5,5 200UMP UM/P³ ,0 2,0 3, ,0 5,5 7,5 200UMP ,5 2,0 3,0 8,5 6,0 7,5 250UMP ,5 1,5 4,0 6,0 3,5 11,0 250UMP225 3 P³/UM ,0 3,0 7, ,0 7,0 22,0 250UMP ,5 3,0 7,5 12,0 7,5 22,0 WYMIARY b1 b2 Dt Ds h d h1 h2 B I1 I2 I4 I5 L I3 Typ pompy Wymiary [mm] Iloœæ Masa ³opatek [kg] L I1 I2 I3 I4 I5 B b1 b2 h1 h2 h d Ds. Dt 150UMP UMP UMP UMP UMP UMP UMP ZAKRES DOSTAWY Pompa kompletna z instrukcj¹ obs³ugi i gwarancj¹, przeciwko³nierze standardowo w zakresie dostawy. 114

PML. Pompy liniowe standardowe ZAOPATRZENIE W WODE POMPY LINIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE CECHY KONSTRUKCYJNE ZAKRES U YTKOWANIA ZALETY

PML. Pompy liniowe standardowe ZAOPATRZENIE W WODE POMPY LINIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE CECHY KONSTRUKCYJNE ZAKRES U YTKOWANIA ZALETY ZAOPATRZENIE ODE POPY INIOE P Pompy liniowe standardowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe standardowe P przeznaczone s¹ do pompowania czystyc i lekko zanieczyszczonyc. ZASTOSOANIE Pompy liniowe standardowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Małe elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu zostały przewidziane do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa, niezawierająca cząstek stałych, nie

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

SRB. Pompy specjalistyczne procesowe z wirnikiem kana³owym POMPY PRZEMYSLOWE POMPY SPECJALISTYCZNE ZAKRES U YTKOWANIA ZALETY

SRB. Pompy specjalistyczne procesowe z wirnikiem kana³owym POMPY PRZEMYSLOWE POMPY SPECJALISTYCZNE ZAKRES U YTKOWANIA ZALETY SRB ompy specjalistyczne procesowe z wirnikiem kana³owym RZZNZNI ompy SRB to pompy wirowe jednostopniowe wyposa one w wirniki zamkniête kana³owe. Wirnik taki posiada powiêkszony przelot swobodny, dziêki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy monoblokowe liniowe Pompy monoblokowe liniowe mpml, PML PRZEZNACZENIE Pompy PML służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C oraz wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C. Pompy przeznaczone są do utrzymywania ciśnienia lub różnicy ciśnień oraz wymuszania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY INFRA EKO ZASTOSOWANIE Pompowanie ścieków o dużej zawartości ciał stałych, ciał włóknistych, tłoczenie wody z zawartością piasku, szlamu i innych zanieczyszczeń. Tłoczenie gnojówki i fekalii. Znajdują

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE Tłoczenie ścieków zwierzęcych, gnojówki, fekalii, cieczy zanieczyszczonych miękkimi ciałami stałymi, cieczy z zanieczyszczeniami włóknistymi,

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Pompy obiegowe podwójne do c.o.

Pompy obiegowe podwójne do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu stosowane są w instalacjach obiegowych gdzie projektowane są jako jedna pompa podstawowa a druga jako rezerwowa. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pompy te są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe

Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe PO(s,t) Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu PO(s,t) stosowane są w instalacjach obiegowych ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem. Tłoczony czynnik powinien być cieczą

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. trójfazowe

Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. trójfazowe Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. trójfazowe PW(s,t) PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu PW(s,t) stosowane są w instalacjach obiegowych ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem. Tłoczony czynnik powinien być

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne Zastosowanie Wykorzystywane do dostarczanie oleju lub smaru do turbin, du ych sprê arek, wielkich przek³adni. Mog¹ byæ wykorzystywane w

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym 31 Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i œrodowisku

Bardziej szczegółowo

POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN

POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN Pompy jednostopniowe z wirnikiem zamkniętym posiadającym łopatki odciążające, do pompowania cieczy agresywnych chemicznie, czystych lub lekko zanieczyszczonych ciałami stałymi

Bardziej szczegółowo

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm POMPY TYPU Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm H ZASTOSOWANIE Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C Zastosowania Do t³oczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciep³a (DIN 75). Media te nie mog¹ byæ agresywne chemicznie oraz nie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-3/2 A-F-A-BAQE Dane: 1/27/216 Nr katalogowy: 9686914 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny z brązu - malowanie kataforetyczne - sztywne sprzęgło tulejowe

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

WYMIARY MONTA OWE I GABARYTOWE SILNIKI NA APACH - IM B3. Silniki indukcyjne 3-fazowe ogólnego przeznaczenia A-A BB L

WYMIARY MONTA OWE I GABARYTOWE SILNIKI NA APACH - IM B3. Silniki indukcyjne 3-fazowe ogólnego przeznaczenia A-A BB L III - I WYIRY OT OW I GRYTOW - G Typ silnika G g 56-2 90 71 6 9j6 20 h9 10,2 56 7 5,8 0 110 92 154 188 g 56-4 90 71 6 9j6 20 h9 10,2 56 7 5,8 0 110 92 154 149 * g 56-2 90 71 6 9j6 20 h9 10,2 56 7 5,8 0

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i

Bardziej szczegółowo

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP

SERIA 3D ZNORMALIZOWANE ORAZ MONOBLOKOWE POMPY ODŚRODKOWE ZGODNE Z NORMĄ EN 733 (EX DIN 24255) 3DS 3DP Żeliwne, monoblokowe (3D) oraz znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (3DS3DP) pompy odśrodkowe. ZASTOSOWANIA Pompowanie wody oraz czystych, nieagresywnych mediów chemicznych Zaopatrzenie w wodę Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

ZASILANIE: 230V. typ pompy WQ ,55 moc silnika 0,55 kw 4,6 A napi cie zasilania 230V/50Hz. podnoszenia max 23 m. waga 11kg

ZASILANIE: 230V. typ pompy WQ ,55 moc silnika 0,55 kw 4,6 A napi cie zasilania 230V/50Hz. podnoszenia max 23 m. waga 11kg POMPY ZATAPIALNO CIEKOWE TYPU WQ ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, rolnictwo, ogrodnictwo, dzia ki rekreacyjne, przedsi biorstwa komunalne, firmy budowlane, cieki i zalane powierzchnie. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: o

maksymalna temperatura pracy: o wentylatory promieniowe TMD TMD opis: Modele TMD s¹ wentylatorami promieniowymi niskociœnieniowymi dwustronnie ss¹cymi z napêdem bezpoœrednim, w sk³ad typoszeregu wchodzi 9 wielkoœci od 5/8 do 15/15. konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

GAA - Lobex. Pompy pionowe, poziome samozasysaj¹ce nisko- i wysokocisnieniowe zanurzalne. Sp. z o.o. gruppe anlagen automation

GAA - Lobex. Pompy pionowe, poziome samozasysaj¹ce nisko- i wysokocisnieniowe zanurzalne. Sp. z o.o. gruppe anlagen automation ul. Poniatowskiego 53 37-500 JAROS AW http:// gruppe anlagen automation GAA - Lobex Sp. z o.o. tel. 16-6210891, fax 16-6210892 e-mail: Pompy pionowe, poziome samozasysaj¹ce nisko- i wysokocisnieniowe zanurzalne

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BVAXN 8/56/... Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BVZAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia mediów nieagresywnych i agresywnych, czystych i zawieraj¹cych cz¹stki sta³e, zimnych lub gor¹cych, tak e o podwy szonej lepkoœci

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / / H B?

Oznaczenia T C B T / / H B? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE

POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE POMPY G BINOWE MONOBLOKOWE TYP: POMPY WIRNIKOWE ZASTOSOWANIE: domy jednorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ma e gospodarstwa rolne, niewielkie zak ady produkcyjne. Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (max.

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BVAXO i BVAXN 12/56/... Wszystkie wentylatory sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035),

Bardziej szczegółowo

Pompy perystaltyczne

Pompy perystaltyczne Pompy perystaltyczne Pompy perystaltyczne w wersji monoblok Typ ASL Zastosowanie Technika oczyszczania œcieków, przemys³ chemiczny i petrochemiczny, przemys³ papierniczy i celulozowy, przemys³ t³uszczowy

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Pompy œmig³owe. Typ ALLPRO

Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Pompy œmig³owe. Typ ALLPRO Pompy œmig³owe Zastosowanie Jednostopniowe pompy œmig³owe przeznaczone do suchej zabudowy poziomej lub pionowej poza zbiornikiem. Oczyszczalnie œcieków - pompy recyrkulacyjne (zawracaj¹ce) œcieki bogate

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline 29 Zastosowania Do t³oczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciep³a (DIN 4754). Media te nie mog¹ byæ agresywne chemicznie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia H C F T / / H A?

Oznaczenia H C F T / / H A? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem i produk

¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem i produk Armatura odcinaj¹ca BEZPIECZNA ARMATURA Armatura dla ruroci¹gów ¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C

Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C Typ CMAT w wersji blokowej Typ CMIT w wersji inline Zastosowanie Do cyrkulacji

Bardziej szczegółowo

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE 400-BQ0 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 400-BQ0 reprezentują

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN / ISO 2858

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN / ISO 2858 Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN 22858 / ISO 2858 Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej BQDV, Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej Pionowe pompy diagonalne ZASTOSOWANIE Pionowe pompy z typoszeregu BQDV/ są przeznaczone do przetłaczania czystej wody użytkowej lub lekko zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN / ISO 2858 / ISO 5199

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN / ISO 2858 / ISO 5199 Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199 Zastosowanie Do t³oczenia mediów nieagresywnych i agresywnych chemicznie stosowanych w przemyœle chemicznym, petrochemicznym

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odśrodkowe typu KS, KSM

Pompy wirowe odśrodkowe typu KS, KSM Pompy wirowe odśrodkowe typu KS, KSM DANE OGÓLNE POMPY WIROWE ODŚRODKOWE TYPU KS Pompy wirowe odśrodkowe typu KS służą do pompowania niektórych kwasów, ługów, węglowodorów i innych chemicznie agresywnych

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwolotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

WIELOSTOPNIOWE POMPY G BINOWE OMNIGENA

WIELOSTOPNIOWE POMPY G BINOWE OMNIGENA WIELOSTOPNIOWE POMPY G BINOWE OMNIGENA TYP: wielostopniowe g binowe. ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, dzia ki rekreacyjne, ogrodnictwo rolnictwo, us ugi, przemys, wodoci gi miejskie, przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji. Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI

Bardziej szczegółowo

3. ¹czniki krzywkowe K, KR

3. ¹czniki krzywkowe K, KR ¹czniki krzywkowe K, K 4 ¹czniki krzywkowe K Zastosowanie ¹czniki krzywkowe K s¹ przeznaczone do rêcznego ³¹czenia obwodów pr¹du, np: do za³¹czania i wy³¹czania silników elektrycznych, transformatorów

Bardziej szczegółowo

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE SERIA SVI PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE Pompowanie cieczy chłodzących, smarujących i kondensatu. Chłodzenie narzędzi skrawających, elektrod spawalniczych, stanowiska prób dla silników.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI WAHLIWE ESW-25-00

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI WAHLIWE ESW-25-00 0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI WAHLIWE ESW--00 do zaworów kulowych wymagania wg PN-9/M-0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI WAHLIWE TYP ESW-- (STA OPRÊDKOŒCIOWE) PRZEZNA- CZONE S DO NAPÊDU ZAWIERADE I ZAWORÓW KULOWYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5827, 3222/5824, 3222/5855 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

200-HQV POMPY SPIRALNE Pompy spiralne 200-HQV

200-HQV POMPY SPIRALNE Pompy spiralne 200-HQV POMPY SPIRALNE 200-HQV 426 2.98 11.92 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 200-HQV można zastosować

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze 1) we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA 2009 Wstêp Certyfikat stanowi jedn¹ ca³oœæ wraz ze specyfikacjami technicznymi i instrukcj¹ obs³ugi dla wentylatora do kana³ów prostok¹tnych

Bardziej szczegółowo

FILTR SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8- G1/2- G3/4

FILTR SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8- G1/2- G3/4 SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 2-0 KIELCE, tel. 04 6-9-24, fax. 0-4 6-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl FILTR SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8- G/2- G/4 ZASTOSOWANIE Filtr sprê onego powietrza s³u

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE

LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 11.91. Lekkie pompy diagonalne DE LEKKIE POMPY DIAGONALNE DE 426 2.98 11.91 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Z pomp DE można skorzystać

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Wilo-Drain 20 TP 80/TP 100 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q/m³/h H/m Budowa Pompa zatapialna do ścieków do zastosowań przemysłowych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

GAA - Lobex. Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Sp. z o.o. gruppe anlagen automation

GAA - Lobex. Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Sp. z o.o. gruppe anlagen automation ul. Poniatowskiego 53 37500 JAROS AW http:// gruppe anlagen automation GAA Lobex Sp. z o.o. tel. 166210891, fax 166210892 email: Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania Spis treœci Pompy wirowe

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych

Bardziej szczegółowo

25-OVE ZESTAWY POMPOWE Zestawy pompowe 25-OVE

25-OVE ZESTAWY POMPOWE Zestawy pompowe 25-OVE ZESTAWY POMPOWE 25-OVE 426 2.98 17.03 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Zestawy pompowe 25-OVE są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA 2010 Wstêp Certyfikat stanowi jedn¹ ca³oœæ wraz ze specyfikacjami technicznymi i instrukcj¹ obs³ugi dla wentylatora do kana³ów prostok¹tnych

Bardziej szczegółowo

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego AÑCUCHOWE SYSTEMY TN CE Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego E21 mocna, jednofazowa pi³a do ciêcia ró norodnych materia³ów 230 V / 50 Hz / 2,0 kw 4500 obr/min (drewno), 2000 obr/min (ceg³a) automatyczne

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 CRE -1 ---E-HQQE Nr katalogowy: 98390765 Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcem ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (in-line), co umożliwia montaż w poziomej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4 Instrukcja monta u i obsługi!! Typ: WILOSub TWU 4 WILO 2019023/1093/Ed01/990916,897 0,8 24 4 2,390. 3. 3. 0 :57 0/ 03, 1. DANE OGÓLNE 1.1 Zastosowanie Otwory wiercone i 4 089:/3 0 Pompowanie i 74 /, 4/

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo