MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie"

Transkrypt

1 MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania

2 Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik dla sieci programów MBA Zarządzanie w Agrobiznesie pod patronatem Międzynarodowego Zarządu MBA Przygotowany w ramach projektu Leonardo da Vinci (PL/04/B/F/PP ) Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz standardów zapewnienia jakości dla programów MBA Zarządzanie w Agrobiznesie. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Autorzy rozdziałów: Business Plan A. Nabradi, E. Majewski, G. Robertson MBA Zarządzanie w Agrobiznesie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części tej publikacji nie może zostać powielona bez zgody autorów oraz wydawcy 2

3 I. WPROWADZENIE Biznes plan stanowi usystematyzowaną, kompleksową analizę projektowanych przedsięwzięć gospodarczych, która obejmuje wszelkie aspekty planowanych zamierzeń, głównie ich ekonomiczne i finansowe skutki. Biznes plan jest spolszczonym terminem z języka angielskiego - business plan. Potocznie słowo "biznes" rozumiane jest jako "zrobienie interesu", często w znaczeniu jednorazowej, niekiedy nawet nie całkiem legalnej transakcji. Tymczasem angielski termin "business", wśród kilku znaczeń tłumaczy się jako (podajemy za Webster's Seventh New Collegiate Dictionary): "legalne działanie dla osiągnięcia korzyści (domyślnie finansowych); "przedsiębiorstwo handlowe lub produkcyjne". W pierwszym znaczeniu termin biznes odpowiada określeniu "przedsięwzięcie" - stosowanemu w biznes planach najczęściej w odniesieniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych. W drugim, odpowiada definicji przedsiębiorstwa - jednostka prawna, która dysponuje określonymi zasobami i wykorzystuje te zasoby do produkcji dóbr materialnych bądź wytwarzania usług dla osiągnięcia zysku lub realizacji innych celów., Biznes plan rozumiemy zatem jako plan funkcjonowania całego przedsiębiorstwa (organizacji) lub wprowadzenia w życie określonego przedsięwzięcia (inwestycji) podejmowanego przez istniejącą lub nowo powstającą organizację, z określeniem celów, zadań, sposobów i warunków ich realizacji oraz przewidywanych wyników ekonomicznych i skutków finansowych. Biznes plan może być poprzedzony studium wykonalności (feasibility study). Służy ono ocenie realności różnych, alternatywnych projektów lub wariantów działania, wraz z wstępną analizą spodziewanych efektów ekonomicznych i finansowych. Wybrany, jeden wariant jest przedmiotem ostatecznego opracowania w postaci biznes planu. Autorem może być każdy, kto zna zasady opracowywania biznes planu i posiada znajomość rachunku ekonomicznego w wymaganym zakresie. Wykonawcą może być zatem właściciel lub kierownik firmy (gospodarstwa rolniczego). W przypadku biznes planów dla przedsięwzięć związanych z dużej wartości inwestycjami, podejmowanych w trudnych warunkach rynkowych, czy też dla firm o rozbudowanej strukturze powinni sporządzać je specjaliści. Oprócz fachowości i znajomości formalnych wymogów sporządzania biznes planów, którymi powinni się wykazywać, ważną zaletą zaangażowania specjalistów z zewnątrz może być obiektywna, chłodna ocena planu przez ludzi nie związanych emocjonalnie z przedsięwzięciem (biznesem), czy też wiedza wynikająca ze zgromadzonych doświadczeń. Trzeba natomiast wyraźnie podkreślić, że współudział kierownictwa firmy we wszystkich fazach tworzenia planu jest czynnikiem warunkującym jego jakość i zwiększającym korzyści wynikające w przyszłości z wykorzystania biznes planu dla potrzeb zarządzania. 3

4 I. 1. Cele i korzyści ze sporządzenia biznes planu Podstawowym zadaniem biznes planu jest ustalenie ekonomicznej efektywności lub też finansowej realności planowanych zamierzeń. Biznes plan, w tym główna jego część - analiza finansowa - może mieć trzech zasadniczych adresatów: BANK INWESTOR WŁAŚCICIEL lub KIEROWNICTWO FIRMY Realizacja planowanych działań wiąże się na ogół z zaangażowaniem większych, czy mniejszych środków finansowych. Jeżeli pochodzą one z zewnętrznych źródeł finansowania, biznes plan jest dokumentem, który stanowi podstawę rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu przez bank lub decyzji zaangażowania środków finansowych przez potencjalnego inwestora. Potencjalni kredytodawcy lub inwestorzy oczekują od biznes planu: przekonania ich o celowości zamierzenia; określenia opłacalności przedsięwzięcia; wykazania bezpieczeństwa kredytów i realności ich spłaty (bank); określenia spodziewanych zysków (inwestor). Biznes plan może być również sporządzany lub wykorzystywany dla potrzeb zarządzania jako sposób na weryfikację krótkoterminowych planów działania i ocenę przyjętej strategii. Kierownictwo lub właściciele firmy mogą osiągnąć, przykładowo, następujące korzyści: wykrycie błędów - sformalizowane ujęcie stosowane w biznes planie ułatwia uniknięcie ewentualnych błędów przed podjęciem praktycznego działania; pogłębienie wiedzy o własnej firmie, o planowanym przedsięwzięciu, konkurentach, rynku i całym otoczeniu; identyfikacja zagrożeń (np. możliwe trudności finansowe w pewnych okresach realizacji inwestycji, konkurencja, itp.); ułatwienie kontroli - plan wyznacza kierunki rozwoju firmy i etapy realizowania przyjętej wizji - pozwala to na świadomą kontrolę podejmowanych działań i ułatwia szybkie korekty planu; zyskanie pewności działania - jako efekt dogłębnej analizy przedsiębiorstwa i planowanego działania i rezultat przekonania o poprawności przyjętego planu; ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa (realizacji przedsięwzięcia) - w wyniku zaangażowania w proces analizy i planowania można oczekiwać sprawniejszego zarządzania, szczególnie w sytuacjach wymagających dostosowania się przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia. 4

5 II. STRUKTURA I UKŁAD BIZNES PLANU Nie ma ściśle określonego, obowiązującego schematu biznes planu. Istnieje natomiast typowy, powszechnie stosowany jego układ, modyfikowany (różniący się np. zakresem, stopniem szczegółowości, proporcjami między poszczególnymi elementami planu) stosownie do potrzeb. Różnice w układzie biznes planu sporządzonego dla poszczególnych przedsiębiorstw (przedsięwzięć) mogą zależeć od: celu (przeznaczenia); specyficznych wymogów odbiorcy (np. bank, inwestor); wielkości i specyfiki firmy; stopnia nowatorstwa planowanych działań; skali nowego przedsięwzięcia; siły związków z rynkiem; wielkości i złożoności rynku; wielkości i źródeł potrzebnych środków finansowych; stopnia ryzyka itp., W najbardziej ogólnej strukturze biznes planu wyróżnić możemy cztery podstawowe części: CELE I ZADANIA PRZEDSIĘBIORSTWO (BIZNES) I PRODUKT RYNEK I DZIAŁANIA MARKETINGOWE PLAN FINANSOWY Formą przedstawienia biznes planu jest na ogół zwarte opracowanie, zawierające niezbędne dane liczbowe, wyniki analiz oraz opis i komentarze. Szczegółowy układ biznes planu przedstawić można w postaci spisu treści. Spis treści jaki przedstawiamy poniżej należy traktować jako modelowy (przykładowy), podkreślając, że ostateczny schemat zależy od rodzaju przedsięwzięcia, zakresu planu i wymogów odbiorcy (adresata) biznes planu. Podobnie różnić się może zawartość poszczególnych rozdziałów - autor biznes planu każdorazowo musi rozstrzygnąć jakie elementy wymagają rozwinięcia, a które mogą być ujęte syntetycznie, bez szkody kompletności i czytelności opracowania oraz poprawności rachunku ekonomicznego i analizy finansowej. 5

6 Pełny biznes plan powinien zawierać następujące elementy (rozdziały): I. STRONA TYTUŁOWA II. SPIS TREŚCI III. STRESZCZENIE IV. OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA: IV.1. Cel istnienia firmy (misja, ang. "mission statement"); IV.2. Cele działalności przedsiębiorstwa; IV.3. Opis projektu zmian (przedsięwzięcia); IV.4. Opis przedsiębiorstwa; IV.5. Analiza mocnych i słabych stron (analza SWOT),; V. PRODUKT I PROCES PRODUKCJI V.1. Charakterystyka produktu V.2. Opis technologii produkcji VI. RYNEK I DZIAŁANIA MARKETINGOWE: VI.1. Rynek (badania rynkowe); VI.2. Plan działań marketingowych (Marketing Mix): a) Produkt; b) Dystrybucja; c) Cena; d) Promocja. VII. PLAN FINANSOWY VII.1. Prognoza sprzedaży; VII.2. Nakłady i wydatki VII.3. Rachunek przepływów pieniężnych; VII.4. Rachunek wyniku finansowego; VII.5. Bilans majątkowy; VII.5.1. Zasoby kapitałowe; VII.5.2. Zabezpieczenia i ich zakres VII.6. Analiza wrażliwości; VII.7. Analiza wskaźnikowa; VII.8. Zasady finansowania. VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU IX. ZAŁĄCZNIKI. 6

7 Komentarze do poszczególnych elementów biznes planu stanowią jedynie metodyczne wskazówki, sugerujące proponowaną zawartość lub przykładowe pytania na jakie należy odpowiedzieć opracowywując plan. Rzeczywiste problemy jakie musi rozwiązywać autor biznes planu najczęściej wykraczają poza ogólną, uniwersalną instrukcję. Każdorazowo układ i zawartość biznes planu muszą być zatem dostosowywane do rzeczywistej sytuacji i potrzeb, wymogów adresata, a nawet przyzwyczajeń i preferencji autorów. I. STRONA TYTUŁOWA Jest to "wizytówka" biznes planu, zawierająca sugerowane informacje: 1. Nazwa przedsięwzięcia; 2. Nazwa firmy (adres, telefon, telefax); 3. Data sporządzenia biznes planu; 4. Nazwiska (nazwa firmy) sporządzających biznes plan (adresy); (5). Nazwiska dyrektorów (właścicieli, przedstawicieli) firmy; (6). Adresat biznes planu - bank, inwestor, itp. II. SPIS TREŚCI Spis treści zwykle umieszczany jest na początku biznes planu, dla ułatwienia czytającemu wyszukania interesujących go części opracowania. W biznes planach niewielkich objętościowo i z mało rozbudowaną strukturą spis treści może być pominięty. III. STRESZCZENIE Powinno stanowić rzeczową, jasno sformułowaną syntezę. Streszczenie jest szczególnie ważnym elementem biznes planu w przypadku, gdy jest dokumentem, który ma zainteresować potencjalnych inwestorów. Oto podstawowe informacje, które powinny zawierać się w streszczeniu biznes planu: cel sporządzenia biznes planu; syntetyczne, podstawowe dane o przedsiębiorstwie; krótka charakterystyka przedsięwzięcia (opis produktu, usługi); uzasadnienie możliwości realizacji zamierzeń w danych warunkach (zasoby, rynek); wyniki analizy finansowej (ważniejsze wskaźniki, możliwość spłaty kredytu itp.). IV. PRZEDSIĘBIORSTWO Rozdział powinien zawierać informacje o kierunkach rozwoju i celach działania przedsiębiorstwa, jego zasobach i sposobach ich wykorzystania oraz o planowanych zamierzeniach produkcyjnych. Treść rozdziału będzie zróżnicowana zależnie od tego czy biznes plan dotyczy istniejącej, czy też nowej (organizowanej) firmy. W pierwszym przypadku trzeba przedstawić krótką historię firmy, zasoby jakimi dysponuje i dotychczasowe osiągnięcia. W biznes planie dla nowotworzonej organizacji należy skoncentrować się na przedstawieniu planów i wykazaniu możliwości rozwoju. We wstępnej części tego rozdziału należy podać podstawowe dane, stanowiące rodzaj wizytówki przedsiębiorstwa: nazwa firmy i forma prawna (wielkość i kierunek produkcji gospodarstwa rolniczego); właściciel i załoga; 7

8 lokalizacja (położenie); wytwarzane produkty (struktura produkcji); klienci firmy (odbiorcy produktów); nazwa banku prowadzącego rachunek bieżący firmy; inne związki z otoczeniem; zezwolenie na prowadzenie działalności, inne istotne dokumenty prawne. IV.1. Cel istnienia firmy (misja, ang. "mission statement"), Misja organizacji (firmy), rozumiana najogólniej jako uzasadnienie powodu istnienia i działania firmy, jest ważnym sposobem komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym (interesariuszami), a także załogą. Misja najczęściej stanowi wyraz dążenia do określonego sposobu postrzegania firmy poprzez określenie czym jest firma (co ją wyróżnia, dlaczego oferuje określony produkt lub usługę, dla jakich klientów) i dokąd zmierza (co ją predestynuje do podjęcia planowanych działań, jakie oczekiwania klientów firma może zaspokoić w przyszłości). Misja może też być środkiem do inspiracji pracowników i menadżerów, stanowiąc wytyczną do ukierunkowania wysiłków na rzecz realizacji długoterminowych celów organizacji wyznaczonych przez przyjętą strategię. "Firma Pizza Time Theatre, Inc. zbankrutowała, ponieważ kierownictwo nie potrafiło podjąć decyzji co do celu istnienia (misji). Zamierzano, wykorzystując technologiczne innowacje, połączyć serwowanie posiłków z rozrywką. Jednakże nie sprecyzowano co to ma być - organizacja oferująca restauracyjne dania, czy park mini-zabawy. Ceny żywności były wyższe, ale jakość nie dorównywała konkurencji - firma nie miała zatem konkurencyjnej przewagi jako restauracja. Rozrywka natomiast, adresowana była dla młodszych dzieci, które z racji wieku musiały być w towarzystwie rodziców. W rezultacie rodzice byli znudzeni. Kiepskie pożywienie i nudna rozrywka zwiastowały katastrofę." [J.B.Mason, H.F.Ezell - Marketing (Plano, Business Publications,1987), za P.Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices]. Cel istnienia przedsiębiorstwa nie zawsze musi wynikać z zastanej sytuacji na rynku i znanych preferencji klientów - może on być formułowany przez silnych, prężnych menedżerów i odzwierciedlać ich osobiste cele i systemy wartości. Przykładem może być dążenie do zdobycia dominującej pozycji na rynku, zwiększenie siły konkurencyjnej, czy też realizowanie nowatorskich przedsięwzięć i kreowanie nowych potrzeb konsumentów. Realizacja tego typu strategii obarczona jest na ogół wysokim ryzykiem. Wymaga to zatem bardziej wnikliwej analizy finansowej planowanych przedsięwzięć. IV. 2. Cele działalności przedsiębiorstwa (gospodarstwa), Podstawą funkcjonowania każdego biznesu, jak również atrybutem procesu planowania, jest zdefiniowanie wymiernych celów działalności i systematyczna kontrola stopnia ich realizacji w czasie. Cele działalności w biznes planie powinny uwzględniać różny horyzont czasowy: cele długoterminowe - mają charakter celów strategicznych i wskazują na wyniki, jakie organizacja powinna osiągnąć w okresie 5 i więcej lat, cele krótkoterminowe - mogą stanowić etapowe "punkty kontrolne" służące ocenie stopnia realizacji celów długoterminowych. 8

9 Dobrze sformułowane cele są: realne wymierne określone w czasie wskazują drogi prowadzące do ich osiągnięcia Przykłady dobrze i źle sformułowanych celów DOBRZE ŹLE Naszym celem jest wzrost udziału w Naszym celem jest zwiększenie rynku z 12 do 15% w 1996 roku przez wydatków na promocję i wzrost zwiększe-nie wydatków na promocję o 15% sprzedaży Naszym celem jest przeznaczyć na badanie i rozwój conajmniej 10% wpływów ze sprzedaży w latach celem wprowadzenia na rynek conajmniej 5 nowych produktów w roku 1998 Naszym celem w 1996 roku jest podjęcie dystrybucji produktu X w 3 miastach, w których nie był dotychczas sprzedawany: w Łodzi, w Poznaniu, we Wrocławiu Naszym celem na rok 1996 jest uzyskać zysk po opodatkowaniu w wysokości 5 mln złotych Naszym celem jest "być liderem w branży" we wprowadzaniu na rynek nowych produktów Naszym celem jest osiągnąć większy zasięg dystrybucji produktu X Naszym celem jest maksymalizacja zysku IV.3. Opis projektu zmian (przedsięwzięcia): Powinna to być krótka informacja o zamierzeniach objętych biznes planem zawierająca: rodzaj i syntetyczny opis planowanego przedsięwzięcia; zadania do wykonania w kolejnych fazach realizacji projektu (harmonogram realizacji inwestycji); wykaz głównych wydatków (wartość inwestycji); wielkość potrzebnych środków finansowych; udział środków własnych; związek planowanych działań z ogólną strategią rozwoju firmy. IV. 4. Opis przedsiębiorstwa: Zależnie od typu biznesu (gospodarstwo rolnicze, zakład produkcyjny, usługowy, jednostka handlowa), jego wielkości oraz od tego, czy jest to istniejąca, czy też nowotworzona firma - opis może być mniej lub bardziej sformalizowany (np. zestawienia tabelaryczne) i charakteryzować się różnym stopniem szczegółowości. Jeżeli opracowywany biznes plan jest 9

10 obszerny (duże przedsiębiorstwo lub wysokiej wartości przedsięwzięcie inwestycyjne) zaleca się, by szczegółowe dane liczbowe umieszczane były w aneksie. Zasadniczym celem opisu przedsiębiorstwa, jak również produktu i procesów produkcji jest przedstawienie podstawowych danych i informacji umożliwiających ocenę realności planowanych przedsięwzięć i wyliczonych w biznes planie efektów produkcyjnych i finansowych. A. Elementy opisu istniejącej firmy: 1. Lokalizacja, powiązania z otoczeniem: jakie są ewentualne korzyści (lub wady) wynikające z położenia wobec rynku zbytu, inne cechy lokalizacji?; jakie jest środowisko przyrodnicze (czy prowadzona produkcja nie zagraża środowisku, bądź czy jest ono dla niej odpowiednie)?; z jakimi przedsiębiorstwami firma (gospodarstwo) współpracuje (kooperanci, firmy konsultingowe, źródła zaopatrzenia, odbiorcy, bank itp.)? 2. Struktura organizacyjna (dla firm o złożonej strukturze). 3. Załoga (zasoby robocizny): wielkość załogi, struktura zatrudnienia kwalifikacje kadry kierowniczej fachowość i morale pozostałych pracowników firmy możliwość zatrudnienia pracowników sezonowych. 4. Zasoby rzeczowe (ziemia, ważniejsze środki trwałe i obrotowe). W biznes planie konieczne jest ustalenie wielkości (ilości) oraz jakości (np. stan techniczny) posiadanych zasobów oraz określenie wartości majątku. W zależności od wielkości planowanych inwestycji, wymagań banku lub innego źródła finansowania, stopnia ryzyka finansowego przedsięwzięcia itp. wartość majątku firmy może być określona: - szacunkowo przez samego kredytobiorcę,; - według wartości ewidencyjnej w przedsiębiorstwach prowadzących księgowość; - według ustaleń rzeczoznawcy. Wartość majątku na początku okresu planowania jest jedną z podstawowych danych do sporządzenia planu finansowego. Analiza wyposażenia w środki trwałe, włączając ocenę ich stanu technicznego, może być natomiast podstawą planowania inwestycji odtworzeniowych w kolejnych latach, dla których sporządzany jest biznes plan. W komentarzu do opisu zasobów warto jest podkreślić szczególnie "cenne" składniki majątku i wskazać na zasoby niewymierne intangible - (np. reputacja, tradycja, znak firmowy itp.). 5. Struktura produkcji. 6. Odbiorcy produktów i źródła zaopatrzenia w środki do produkcji. 7. Wyniki produkcyjne i ekonomiczno-finansowe. Osiągane w przeszłości wyniki służą do oceny dotychczasowej działalności, są punktem wyjścia do planowania, mogą być wykorzystane do oceny realności planu i określenia tendencji 10

11 i możliwości rozwoju firmy. Wskazane jest by w opisie podano wyniki za okres 1-3 ostatnich lat (zależnie od skali przedsięwzięcia lub rodzaju planowanych zmian). (B). Opis nowego przedsiębiorstwa. Opis nowopowstającej firmy jest często raczej projektem nowej organizacji. Oprócz informacji wymienionych w rozdziale dotyczącym opisu istniejącego przedsiębiorstwa (w miarę możliwości ich przedstawienia), należy podać uzupełniające dane, które mogą posłużyć do oceny realności projektu i trafności planowanych rozwiązań, na przykład: proponowana forma prawna; - jakie jest uzasadnienie, kim są udziałowcy w przypadku spółki, jakie wnoszą udziały finansowe? lokalizacja, powiązania z otoczeniem; - ocena położenia wobec rynku zbytu i zaopatrzenia; - rodzaj środowiska przyrodniczego (ważne przede wszystkim w odniesieniu do tych form działalności, które mogą zagrażać środowisku i nie są dopuszczalne w terenach szczególnie chronionych lub wymagają specjalnych zabezpieczeń, bądź też przeciwnie - preferowane jest prowadzenie ich w warunkach wyjątkowo sprzyjających - np. produkcja ekologicznej żywności; planowana struktura organizacyjna, przewidywane zatrudnienie, planowane etapy rozwoju firmy, V. PRODUKT I PROCES PRODUKCJI V.1. Charekterystyka produktu Opis powszechnie znanych produktów (usług) powinien być skrócony do minimum. Podanie bardziej szczegółowych informacji jest uzasadnione jeżeli: plan dotyczy nowego przedsięwzięcia (inwestycji), ewentualnie wprowadzenia nowego produktu różniącego się od podobnych na rynku lub produktu charakteryzującego się szczególnymi cechami (jakość, trwałość, inne wyjątkowe walory); przedmiotem biznes planu jest modernizacja dotychczas stosowanej technologii; produkt lub proces produkcji nie są powszechnie znane. Oto przykładowe pytania, jakie można postawić sporządzając tę część biznes planu: jaki to produkt (usługa)? czy, ewnetualnie czym różni się on od podobnych na rynku? jakie są jego szczególne cechy i walory? z czego wynika przekonanie, że ten właśnie produkt spełni oczekiwania konsumentów? V.2. Opis technologii produkcji Podobnie, jak w odniesieniu do produktu, szczegółowy opis technologii produkcji uzasadniony jest wówczas, gdy wdrażane są nowatorskie rozwiązania lub gdy zastosowanie określonej technologii ma istotny wpływ na poziom osiąganych efektów produkcyjnych, czy też wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów na produkcję. Opis typowych technologii 11

12 ograniczać się powinien do minimum, niezbędnego do zrozumienia biznes planu przez oceniających ten dokument, którzy nie muszą być specjalistami w każdej, wąskiej dziedzinie. Oto przykładowe zagadnienia wymagające szczególnego podkreślenia: jakie są szczególne cechy wdrażanej technologii produkcji? jakie są etapy procesu produkcji? jak planuje się kontrolować przebieg procesu produkcji? w jakim stadium przygotowania (rozwoju) jest proces produkcji? jak ocenia się docelowe zdolności produkcyjne? jakie są możliwości doskonalenia (modernizacji) procesu produkcji w przyszłości? czy przewiduje się kooperację z innymi przedsiębiorstwami, współpracę z ośrodkami badawczo-wdrożeniowymi, specjalistami w danej dziedzinie, itp.? Uzupełnienie opisu procesów produkcyjnych stanowić mogą informacje dotyczące: a. załogi jakie są wymagane kwalifikacje i umiejętności? czy jest potrzeba przeprowadzenia szkoleń? czy przewiduje się wdrożenie systemu doskonalenia kwalifikacji, motywowania? b. zaopatrzenia w środki do produkcji czy są dostępne surowce i inne środki do produkcji o wymaganej jakości? kim są kooperanci, w jakim są stadium przygotowania do współpracy? jaki jest planowany system kontroli zapasów i organizacja zaopatrzenia? VI. Analiza mocnych i słabych stron (analiza SWOT) Analiza SWOT jest formą syntetycznego zebrania spostrzeżeń i wniosków wynikających z cząstkowych analiz funkcjonowania przedsiębiorstwa i oceny możliwości jego rozwoju. Może być traktowana jako podsumowanie charakterystyki firmy, z elementami opisowej analizy. Analiza SWOT jest czytelną, przejrzystą syntezą dla adresata biznes planu, natomiast dla sporządzającego plan stanowi pomocne narzędzie porządkujące przeprowadzone dotąd analizy i oceny. Akronim SWOT utworzony został od pierwszych liter angielskich wyrazów, oznaczających: S Strenghts silne punkty biznesu, W Weaknessess słabe strony O Opportunities możliwości, T Threats zagrożenia, Sporządzenie analizy SWOT obarczone jest w pewnym stopniu błędem subiektywizmu. Dla jakości i przydatności analizy ważne jest zatem znalezienie punktu odniesienia, tak by zwiększyć obiektywizm oceny. Cel ten można osiągnąć poprzez: przeprowadzenie analizy z punktu widzenia planowanych zmian w organizacji firmy, zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych, tak, aby uwypuklić te elementy analizy, które dotyczą skutków rozważanych zamierzeń; poprzez porównanie z inną firmą w branży, np. liderem na rynku. Analiza SWOT dotyczy wszelkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrznych, jak i dotyczących związków z szeroko pojętym otoczeniem (społeczno-ekonomicznym, przyrodniczym). Analiza SWOT łączy dwa kluczowe elementy: 12

13 ocenę wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i wskazanie słabych i silnych stron (SW); ocenę związków ze środowiskiem i realizowanej, lub planowanej strategii działania (OT). Zależnie od sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa, rodzaju przedsięwzięcia i związków z otoczeniem wewnętrzne (SW) lub zewnętrzne (OT) aspekty w analizie SWOT mogą mieć mniejsze lub większe znaczenie, co obrazuje "zasada agrafki": ZASADA AGRAFKI Dynamizm zmian warunków otoczenia Dynamizm zmian w organizacji ORGANIZACJA OTOCZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE Rosnąca siła związków z otoczeniem Rosnący wpływ czynników otoczenia Warunki statyczne Niski poziom niepewności Małe potrzeby informacyjne Mała zależność od otoczenia Warunki dynamiczne Rosnąca niepewność Rosnące potrzeby informacyjne Rosnący stopień wrażliwości na wpływy otoczenia Identyfikacja i rozwiązanie podstawowych problemów KLUCZOWE W ZARZĄDZANIU Planowanie strategiczne WSPMAGANIE ZARZĄDZANIA Informacja, analiza ekonomiczna, prognozowanie, ocena ryzyka, planowanie długoterminowe SW(OT) siły-słabości DOMINUJĄCE W ANALIZIE (SW)OT możliwości-zagrożenia Rys. 1. Graficzny schemat uwarunkowań analizy SWOT ZNACZENIE ANALIZY SWOT: przydatny sposób podsumowania wielu uprzednio sporządzonych analiz i połączenia ich w kluczowe zagadnienia z analizy biznesu, jego środowiska i związków z otoczeniem; 13

14 metoda, która kształtuje mechanizm systematycznego myślenia w kategoriach oceny wykorzystania potencjału produkcyjnego biznesu i analizy jego powiązań ze środowiskiem ekonomicznym; uproszczony sposób wstępnej oceny biznesu lub strategii działania (jako ogólna "lista kontrolna"); sposób analizy biznesu "od wewnątrz" (siła i słabości) oraz "z zewnątrz" (zewnętrzne możliwości i zagrożenia), ułatwiający ocenę działalności i planowanie zmian. VII. RYNEK I DZIAŁANIA MARKETINGOWE, "Marketing w praktyce dotyczy rzeczywistych klientów i zamówień, a nie teoretycznych typów klientów i prognozowanego poziomu sprzedaży". Część biznes planu dotycząca analizy rynku i planu działań marketingowych może być uznana za najważniejszą, jeżeli dotyczy ona tych przedsiębiorstw, które mają bezpośredni kontakt z rynkiem konsumenta, takich jak firmy handlowe, usługowe, zakłady przetwórcze. Mogą one aktywnie uczestniczyć w "grze rynkowej" badając rynek i oddziaływując za pomocą odpowiednich działań marketingowych na konsumentów i konkurencję (w przypadku małych firm - na rynku lokalnym). Znaczenie tej części biznes planu i poszczególnych jej elementów określone jest stopniem powiązania tych firm z rynkiem, konkurencji, rodzaju produktów czy też wielkości przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem jest wykazanie istnienia rynku na oferowane produkty i usługi, określenie potencjalnego popytu i przygotowanie planu marketingowego. Dane z tej części opracowania są podstawą przyjęcia prognozowanej sprzedaży i niektórych parametrów (np. ceny) niezbędnych do sporządzenia planu finansowego. VI.1. Rynek Charakterystyka rynku przedstawiona w biznes planie dotyczy przede wszystkim potencjalnych klientów i konkurencji. Może ona, przykładowo, obejmować następujące zagadnienia: a) klienci: na jaki rynek zorientowana jest firma - krajowy, zagraniczny? jaki ma być zasięg (lokalny, regionalny itp.)? kto jest potencjalnym klientem (segmentacja rynku)? jakie są potrzeby i wymagania klientów? w jakim stopniu oferowane produkty (usługi) mogą zaspokoić oczekiwania konsumentów? b) konkurencja: jakie firmy konkurencyjne działają na rynku? co o nich wiadomo - wielkość, udział w rynku, siła ekonomiczna, ich słabe i mocne strony? w czym firma dla której sporządzany jest biznes plan różni się od firm konkurencyjnych? W wielu biznes planach, które dotyczą typowych produktów i przedsiębiorstw, małej wartości przedsięwzięć inwestycyjnych, działań związanych z modernizacją stosowanej dotychczas 14

15 technologii, których efektem są na przykład oszczędności i obniżenie kosztów produkcji itp., wystarczająca może być syntetyczna charakterystyka rynku oparta o rozeznanie i dotychczasowe doświadczenia kierowników i właścicieli firmy. W przypadku firm produkujących dla kooperantów lub innych odbiorców w oparciu o zawarte umowy należy podać odpowiednie informacje. W szczególnych przypadkach - np. przedsięwzięcie wymagające zaangażowania dużego kapitału, brak wystarczającej wiedzy o rynku, nowy produkt (o innych cechach niż dotychczas wytwarzane), przyjęcie jako cel zwiększenie sprzedaży usług lub produktów konsumpcyjnych, bądź też zwiększenie udziału w rynku, uzasadnione może być przeprowadzenie badania rynku (konsumenta). Decyzja o wyborze metody badania należy do autorów i jest ona weryfikowana przez adresata biznes planu. Badanie rynku może być przeprowadzone w oparciu o dostępne dane wtórne (dane statystyczne, inne publikowane informacje). Jeżeli nie ma wystarczającej pewności co do wielkości rynku na określone produkty lub usługi, brak jest wystarczającej wiedzy o preferencjach i oczekiwaniach konsumentów, a potencjalne zyski (lub straty) są odpowiednio wysokie by uzasadnić poniesienie kosztów, należy przeprowadzić badania pierwotne, które najczęściej przeprowadzane są przez specjalistyczne firmy. Wyniki badania rynku powinny być przedstawione w biznes planie, jako podstawa przyjęcia niektórych parametrów do planowania i opracowania planu działań marketingowych. W wielu biznes planach, z różnych przyczyn, analiza sytuacji rynkowej jest powierzchnowna i nie podbudowana profesjonalnie przeprowadzonymi badaniami. Dla dwóch zasadnicznych powodów należy to uznać za jeden z podstawowych błędów: błędna, często zbyt optymistyczna ocena prowadzi do przyjęcia niepoprawnej (zawyżonej) prognozy wielkości sprzedaży, poziomu cen itd., co stwarza istotne zagrożenia na etapie realizacji przyjętego planu; brak odpowiedniej analizy rynku może skutkować tym, że nie będą wykorzystane wszystkie istniejące możliwości prowadzące do zwiększenia wyników ekonomicznych i finansowych. W 1992 roku jeden z krajowych producentów podjął produkcję wysokiej jakości jogurtu bez użycia środków konserwujących. Ocena produktu przez klientów była pozytywna - był smaczny i nie zawierał żadnych sztucznych dodatków. Ponieważ nie stosowano konserwantów, wymagał składowania w niskiej temeraturze - w normalnej temperaturze okres jego przechowywania jest znacznie krótszy, niż innych jogurtów w sprzedaży. Produkt rozprowadzany był do sklepów na terenie jednego głównie województwa. W krótkim czasie od uruchomienia produkcji wyłonił się problem - sklepy nie dysponowały wystarczającej pojemności urządzeniami chłodniczymi. Zamawiały więc małe partie towaru, a producent nie przewidział magazynowania większej ilości produktu w swojej wytwórni. Powód - brak dostatecznego rozeznania rynku i niedostosowane do sytuacji działania marketingowe. Skutek - ograniczenia produkcji, poszukiwanie bardziej odległych rynków zbytu, trudności finansowe. VI. 2. Plan działań marketingowych Zespół działań marketingowych (ang. "marketing mix", "4P"): Product - produkt, Place - miejsce (rozumiane również jako sposoby dystrybucji), Price - cena i Promotion - promocja. Są to elementy szerzej pojętej strategii marketingowej, które zawierają plan praktycznych działań, warunkujących skuteczne konkurowanie na wybranym rynku. Można je zdefiniować 15

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW Uwaga terminologiczna: W rozdziale tym w szczególności stosowane będą trzy pojęcia o zbliżonym znaczeniu. Dla potrzeb niniejszego rozdziału należy rozumieć je następująco: rezerwa celowa rezerwa na jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym (Skrypt dla rolników uczestniczących w szkoleniu) Warszawa, 2013 1 1.

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo