W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą"

Transkrypt

1 Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej... Adres zamieszkania, kod... Telefon i fax... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... NIP... REGON... Nr KRS... BANK SPÓŁDZIELCZY Grodków - Łosiów z siedzibą w Grodkowie W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą I. INFORMACJA O KREDYCIE 1 Proszę udzielenie kredytu w wysokości zł... słownie złotych (...) na okres od...do... na sfinansowanie... (cel kredytowania) 2 Proponowane terminy uruchomienia kredytu: 3. Proponowane terminy spłaty rat kapitałowych: 4. Proponowany termin spłaty odsetek: - 1 -

2 w okresach Szczegółowe określenie przedmiotu kredytu: 6. Zródła finansowania przedsięwziecia: wartość przedsięwzięcia ogółem:... w tym:finansowana: środkami własnymi w kwocie... kredyt bankowy... inne Proponowane formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu i należnych odsetek: Uwaga: w przypadku proponowanych zabezpieczeń majątkowych należy w miarę możliwości podać wartość księgową,wartość wg wyceny rzeczoznawcy, wartość wg polisy ubezpieczeniowej, wartość rynkową. II. AKTUALNY STAN FINANSOWY FIRMY 1. Wysokość obrotów (sprzedaży) i dochodów (2 ostanie lata i prognoza do czasu spłaty kredytu) Rok Sprzedaż Zysk brutto Zysk netto 2. Udziały kapitałowe w innych Spółkach nazwa spółki i adres kwota 3. Rachunki bankowe a)rachunki bieżące nazwa banku numer rachunku b)kredyty bankowe - 2 -

3 nazwa banku cel kredytu kwota kredytu termin spłaty forma zabezpieczenia kredytu 4. Udzielone gwarancje i poręczenia, wystawione weksle,poręczenia wekslowe komu udzielono (nazwa beneficjenta) kwota termin ważnosci lub zapłaty forma zabezpieczenia 5. Otrzymane gwarancje, poreczenia Gwarant/Poręczyciel kwota termin ważnosci forma zabezpieczenia III. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM 1. Podstawowe maszyny i urządzenia: Maszyny i urządzenia Rok produkcji Aktualna wartość* Stan techniczny *z podaniem sposobu wyceny 2. Podstawowe środki transportu: Nazwa, marka, typ Rok produkcji Numer rejestracyjny Wartość ubezpieczenia OC 3. Nieruchomości: Rodzaj, adres, powierzchnia w ha Właściciel KW nr Wartość Obciążenia 4 Ubezpieczenia:/firma ubezpieczająca, numer polisy,przedmiot i wartość ubezpieczenia, okres ważności ubezpieczenia/

4 5. Opłaty od nieruchomości: podatek od nieruchomości... podatek rolny... opłaty dzierżawne... składki ubezpieczeniowe... IV. UPROSZCZONY BILANS WG AKTUALNEGO STANU POSIADANIA na dzień... w tys. zł Okres Okres A.MAJĄTEK TRWAŁY ( ) A.KAPITAŁ WŁASNY 1.Grunty własne 2.Budynki i budowle 3.Urządzenia i maszyny 4.Środki transportu 5.Inwestycje rozpoczęte 7.Udzialy i akcje 7.Inny majątek trwały B. MAJĄTEK OBROTOWY (1+2+3) 1.Zapasy -materiały B. KAPITAŁ OBCY (1+2) 1.Zobowiazania długoterminowe -kredyty długoterminowe -produkty w toku -zobowiązania długoterminowe -towary 2.Zobowiazania krótkoterminowe 2. Należności -kredyty krótkoterminowe 3.Środki pieniężne RAZEM AKTYWA -zobowiązania krótkoterminowe RAZEM PASYWA W uzasadnionych przypadkach sporządzić również wg stanu na koniec okresu kredytowania

5 IV.RACHUNEK PRZYCHODÓW /KOSZTÓW Lp. Wyszczegółnienie I. WARTOŚĆ SPRZEDAŻY Okres (Rok; kwartał) prognozowany poprzedzający złożnie wniosku II. SUMA KOSZTÓW (od 1 do 11) 1. Zakup towarów handlowych /materiałów/ 2. Koszty transportu 3. Energia opał, woda 4. Naprawy i remonty 5. Najem pracowników 6. Czynsze dzierżawne 7. Ubezpieczenia Odsetki od kredytów + odsetki od wnioskowanego kredytu ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM III. (I II) IV. V. VI. VII. PODATEK ZYSK PO OPODATKOWANIU (III-IV) RATA WNIOSKOWANEGO KREDYTU POZOSTAŁE ŚRODKI (V-VI) - 5 -

6 V. PRZEPŁYW GOTÓWKI Lp. Wyszczegółnienie Badane okresy ** (lata, kwartały, m-ce) I. STAN ŚRODKÓW Z POPRZEDNIEGO OKRESU gotówka początkowa II. WPŁYWY OGÓŁEM (1-4) 1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (usług) 2. Kredyty uzyskane w innych bankach 3. Inne wpływy 4. Kredyt wnioskowany III. WYDATKI OGÓŁEM (od 1 do 8) 1. Wydatki z tytułu poniesionych kosztów*** Podatki Wydatki osobiste Inne wydatki 5. Spłata wnioskowanego kredytu 6. Spłata odsetek-od wnioskowanego kredytu 7. Spłata innych kredytów 8. Spłata odsetek od innych kredytów IV PRZEPŁYWY NETTO (I III) V. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU (I+IV) **przed udzieleniem kredytu oraz na okres objęty kredytowaniem ***bez amortyzacji - 6 -

7 VI. DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU O KREDYT 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2. Odpis z KRS, 3. Umowa spółki, 4. REGON, 5. NIP, 6. PESEL (dowód osobisty do wglądu dotyczy Kredytobiorcy,Poręczycieli oraz innych Dłużników z tytułu zabezpieczenia kredytu), 7. Koncesje lub pozwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności, 8. Udokumentowanie prawa do lokalu /terenu / środków trwałych itp. (akt notarialny, aktualny odpis z KW,umowy dzierżawy/najmu) 9. Zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków wobec Urzędu Skarbowego, 10. Zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek wobec ZUS, 11. Opinia z banku o obrotach na rachunku, stanie zadłużenia, sposobie wywiązywania się z zobowiązań jeżeli wnioskodawca posiada rachunek lub kredyty w innym banku, 12. Deklaracje podatkowe za okres Zestawienie należności, zobowiązań i zapasów, 14. Dokumenty związane z zabezpieczeniem zwrotności kredytu /faktury, wyceny, ubezpieczenia, zaświadczenia o dochodach poręczycieli/ 15. Inne Przy kredytach o charakterze inwestycyjnym a)pozwolenie na budowę, b)projekt, c)kosztorys, d)udokumentowanie środków własnych, e)plan finansowy (business plan). Oświadczenia: Oświadczam że jestem / nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego Grodków Łosiów z/s w Grodkowie i posiadam...zł udziałów, Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany kapitałowo i organizacyjnie z członkiem banku, członkiem organu banku lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku lub z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo i organizacyjnie. Rodzaj powiązania:... Oświadczam, że przedsięwzięcie wymieniowe w niniejszym wniosku o kredyt realizuję samodzielnie*/z podmiotami powiązanymi*/. Upoważniam Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby*/naszej firmy*/. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku oraz dołączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym /miejscowość i data/ /podpis Wnioskodawcy/ Data złożenia kompletnego wniosku... Numer ewidencyjny z rejestru wniosków... Stempel i podpis pracownika przyjmujacego wniosek... * niepotrzebne skreślić - 7 -

W N I O S E K o udzielenie kredytu preferencyjnego na zakup gruntów rolnych*,na utworzenie *lub urządzenie gospodarstwa rolnego*

W N I O S E K o udzielenie kredytu preferencyjnego na zakup gruntów rolnych*,na utworzenie *lub urządzenie gospodarstwa rolnego* Wpisano do rejestru dnia...poz... Załącznik nr I.8. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Imię i nazwisko Wnioskodawcy...... Nazwa podmiotu gospodarczego... Adres wykonywania dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Wniosek przyjęto dn.. nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr III.1 do Instrukcji kredytowania przedsiębiorców w Banku Spółdzielczym w Tychach BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA: osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Zgłoszenie wpisano do rejestru dnia... pod nr... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY Wniosek przyjął Załącznik Nr 4 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej... podpis i stempel pracownika Bank Spółdzielczy w Bieczu... WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY Data wpływu...... Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku..

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach WNIOSEK o udzielenie u na działalność gospodarczą Nr wniosku owego... Data złożenia wniosku........ (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w..

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w.. Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w.. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/8/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 8 kwietnia 2015 roku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres) FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... (telefon, fax,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo