14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH"

Transkrypt

1 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych, oraz zapoznanie się z warunkami badania tych aparatów. W zakres ćwiczenia wchodzi wykonanie wybranych badań zgodnie z zaleceniami normy [14.1] nformacje wstępne Wiadomości podstawowe Przekładniki prądowe stosowane obecnie w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych dzieli się na [14.2]: a) przekładniki indukcyjne, które należą do konstrukcji tradycyjnych, b) przekładniki sensorowe, które są rozwiązaniami opracowanymi i wdrożonymi w ostatnich latach; konstrukcje przekładników sensorowych są aktualnie wciąż rozwijane i udoskonalane. Przedmiotem badań w ćwiczeniu są przekładniki indukcyjne, czyli transformatory prądowe. Zadaniem przekładników prądowych jest: a) przetwarzanie prądów pierwotnych, zwykle o znacznych wartościach, na prądy wtórne o wartościach znormalizowanych, możliwych do zmierzenia powszechnie stosowanymi przyrządami pomiarowymi, b) galwaniczna separacja obwodów pomiarowych i obwodów automatyki elektroenergetycznej od obwodów pierwotnych układu elektroenergetycznego, c) dostarczenie określonych sygnałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej, uzyskiwanych przez odpowiednie sumowanie prądów wtórnych przekładników, bądź wykorzystanie tych prądów do tworzenia funkcji logicznych Podstawowe dane znamionowe i wielkości charakteryzujące przekładniki prądowe Podstawową konstrukcją przekładnika prądowego indukcyjnego jest przekładnik jednoprzekładniowy, czyli wyposażony w jedno uzwojenie pierwotne i jedno uzwojenie wtórne (rys. 14.1). Zgodnie z normą [14.1] zaciski uzwojenia pierwotnego (strony pierwotnej) oznaczane są symbolami i, natomiast zaciski uzwojenia wtórnego (strony wtórnej) i. Do chwili obecnej powszechnie stosowane są jednak jeszcze oznaczenia starsze, tj.: K, L dla zacisków strony pierwotnej oraz k, l

2 dla zacisków strony wtórnej. stnieje znormalizowany szereg wartości znamionowych prądów strony pierwotnej pn [14.1]: 10 12, A i ich dziesiętne wielokrotności i części, przy czym wartości podkreślone są wartościami zalecanymi. Znormalizowane wartości znamionowych prądów wtórnych sn, to: 1, 2 i 5 A, przy czym wartością zalecaną jest 5 A. Rys Schemat przekładnika prądowego wraz z oznaczeniami zacisków strony pierwotnej (, ) i wtórnej (, ). Znamionowa przekładnia przekładnika K n, to iloraz prądów znamionowych: pierwotnego pn i wtórnego sn : pn K n =. (14.1) sn Rzeczywista przekładnia przekładnika, to stosunek rzeczywistego prądu pierwotnego do rzeczywistego prądu wtórnego. Znamionowa moc przekładnika, to sumaryczna moc pozorna przyrządów pomiarowych włączonych do obwodu wtórnego przekładnika. Znormalizowane wartości mocy znamionowych to: 2, i 30 VA [14.1], choć w zależności od potrzeby są produkowane przekładniki na większe wartości mocy znamionowych, do 90 VA. Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny th, to wartość skuteczna prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać przez jedną sekundę bez uszkodzenia. Możliwe jest również określenie prądu th dla innych czasów próby: 0,5s, 2s i 3s. Znamionowy prąd dynamiczny dyn, to wartość szczytowa prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać bez uszkodzenia elektrycznego bądź mechanicznego w wyniku działania sił elektromagnetycznych.

3 Błąd prądowy (błąd przekładni, błąd modułu) przekładnika %, to błąd wprowadzany przez przekładnik do pomiaru prądu, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej; błąd ten wyrażony w procentach, to różnica pomiędzy rzeczywistą wartością skuteczną prądu wtórnego s pomnożoną przez przekładnię znamionową przekładnika K n, a rzeczywistą wartością skuteczną prądu pierwotnego p, odniesiona do p : K n s p % = 100%. (14.2) Błąd kątowy to kąt fazowy pomiędzy wektorami prądów pierwotnego i wtórnego, jeżeli zwroty tych wektorów są tak dobrane, że w idealnym przekładniku jest on równy zeru. Błąd całkowity ε c to wartość skuteczna prądu w stanie ustalonym, będącego różnicą pomiędzy chwilowymi wartościami prądu pierwotnego i p, a chwilowymi wartościami rzeczywistego prądu wtórnego i s pomnożonymi przez znamionową przekładnię przekładnika K n, przy oznaczeniu kierunku przepływu prądów pierwotnego i wtórnego, zgodnymi z przyjętą zasadą oznaczania zacisków. Błąd całkowity jest wyrażany w procentach wartości skutecznej prądu pierwotnego, zgodnie z zależnością: p T 2 ε c = ( K nis i p ) dt, (14.3) T 0 p gdzie: T czas trwania jednego okresu Przekładniki prądowe do pomiarów i do zabezpieczeń. Przekładniki prądowe stosowane w elektroenergetyce dzieli się na: a) przekładniki do pomiarów, które służą do zasilania przyrządów pomiarowych, takich jak np. amperomierze, cewki prądowe watomierzy i liczników energii elektrycznej, b) przekładniki do zabezpieczeń, których zadaniem jest zasilanie obwodów automatyki zabezpieczeniowej w stacjach elektroenergetycznych. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów przekładników wynika z ich odmiennych właściwości i funkcji w dwóch stanach pracy układu elektroenergetycznego: w stanie roboczym, w stanie zakłóceniowym, przede wszystkim podczas zwarć.

4 Przez obwód pierwotny przekładnika pracującego w określonym miejscu układu elektroenergetycznego płyną nie tylko prądy obciążenia roboczego, lecz sporadycznie pojawiają się również prądy zwarciowe. Jeśli w obwodzie wtórnym przekładnika włączone są przyrządy pomiarowe, to ich zadaniem jest pomiar prądu, mocy czy energii w stanach roboczych, do czego dobrane są odpowiednio zakresy pomiarowe przyrządów. Przepływający w bardzo krótkim czasie prąd zwarciowy nie musi być dokładnie zmierzony przez te przyrządy, a wręcz przeciwnie: dokładny pomiar prądu zwarciowego, wielokrotnie przekraczającego obciążenia robocze, a tym samym zakresy pomiarowe przyrządów, może spowodować zniszczenie mierników. Dlatego od przekładników prądowych do pomiarów wymaga się dużej dokładności transformacji prądu pierwotnego w zakresie, odpowiadającym roboczym stanom obciążenia. Błąd transformacji w stanach zakłóceniowych, głównie podczas zwarć, może być natomiast bardzo duży. Przekładniki te powinny posiadać liniową charakterystykę magnesowania w zakresie obciążeń roboczych, natomiast poza tym zakresem powinno następować możliwie szybkie nasycenie rdzenia (rys. 14.2a). Od przekładników prądowych do zabezpieczeń wymaga się z kolei określonej dokładności transformacji w stanach zakłóceniowych, gdy prąd pierwotny może wielokrotnie przekraczać prąd znamionowy przekładnika, natomiast błąd pomiaru w stanach obciążenia roboczego nie ma w tym przypadku istotnego znaczenia. Dlatego krzywa magnesowania przekładników do zabezpieczeń powinna być liniowa w zakresie wielokrotnie przekraczającym zakres obciążeń roboczych (rys. 14.2b). a) b) B ( s ) ε c >= 10% B n ( sn ) zakres obciążeń roboczych B ( s ) ε c <= od klasy przekładnika zakres obciążeń roboczych B n ( sn ) znamionowy graniczny prąd pirewotny H n ( pn ) PL H ( p ) H n ( pn ) H ( p ) Rys Porównanie krzywych magnesowania i zakresów pracy przekładnika do pomiarów (a) i przekładnika do zabezpieczeń (b); H, B natężenie pola magnetycznego i indukcja magnetyczna w rdzeniu przekładnika, p, s prąd pierwotny i wtórny przekładnika, PL znamionowy prąd pierwotny bezpieczny przyrządu, ε c błąd całkowity, indeks n oznacza wielkość znamionową.

5 Opisane cechy obydwu rodzajów przekładników charakteryzują określone parametry [14.1]. Przekładnik do pomiarów charakteryzowany jest przez: znamionowy prąd pierwotny bezpieczny przyrządu PL jest to wartość skuteczna minimalnego prądu pierwotnego p, przy którym błąd całkowity ε c (14.3) przekładnika prądowego do pomiarów jest równy lub większy niż 10% przy obciążeniu znamionowym (rys. 14.2). współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS jest to stosunek znamionowego prądu pierwotnego bezpiecznego przyrządu PL do znamionowego prądu pierwotnego pn : PL FS =, (14.4) wtórna graniczna siła elektromotoryczna U sgr to iloczyn współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS, znamionowego prądu wtórnego sn oraz sumy wektorowej obciążenia znamionowego Z n i impedancji uzwojenia wtórnego Z s : sgr sn pn U = FS Z + Z. (14.5) n s Znamionowe współczynniki bezpieczeństwa przyrządów FS przekładników do pomiarów mają zwykle wartości od 3 do 5. Przykładowo jeśli FS = 3 to znaczy, że błąd całkowity przekładnika ε c przy prądzie pierwotnym p = 3 pn = PL nie jest mniejszy niż 10%. Przekładniki do pomiarów są tym lepsze, im mają niższą wartość współczynnika FS. Dalszy wzrost prądu pierwotnego powyżej wartości PL powoduje już jedynie nieznaczny przyrost prądu wtórnego s. Znormalizowane klasy przekładników prądowych do pomiarów wynoszą: 0,1-0,2-0, Przekładnik do zabezpieczeń jest charakteryzowany przez: znamionowy graniczny prąd pierwotny pngr jest to wartość skuteczna prądu pierwotnego, do której przekładnik spełnia wymagania w zakresie błędu całkowitego, tzn. błąd całkowity ε c (14.3) jest mniejszy lub równy od klasy przekładnika, współczynnik graniczny dokładności n gr jest to stosunek znamionowego granicznego prądu pierwotnego pngr do znamionowego prądu pierwotnego pn przekładnika: pngr n gr =, (14.6) pn

6 wtórna graniczna siła elektromotoryczna U sgr jest zdefiniowana analogicznie jak dla przekładników do pomiarów z ta różnicą, że współczynnik bezpieczeństwa przyrządu w zależności (14.5) jest zastąpiony przez współczynnik graniczny dokładności n gr : U = n Z + Z. (14.7) sgr gr sn n s Przekładniki prądowe do zabezpieczeń posiadają zwykle jedną z dwóch klas: 5P albo 10P. Znormalizowane wartości współczynników granicznych dokładności n gr wynoszą: Przykładowo, jeśli n gr = 20 przy klasie 5P (oznaczenie 50) to znaczy, że przy prądzie pierwotnym p = 20 pn błąd całkowity przekładnika ε c nie przekracza jeszcze 5% Niezbędne przygotowanie studenta Studentów przystępujących do ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału teoretycznego dotyczącego przekładników prądowych elektroenergetycznych zawartego w rozdziale 8 pozycji [14.2] Opis stanowiska laboratoryjnego Stanowisko laboratoryjne jest wyposażone w zestaw przekładników prądowych badanych i wzorcowych, transformator prądowy oraz zestaw przyrządów pomiarowych umożliwiających przeprowadzenie ćwiczenia. Przekładnik wzorcowy posiada klasę o co najmniej dwa rzędy wyższą od badanego przekładnika energetycznego. Poszczególne układy pomiarowe przekładników są zestawiane na bieżąco w trakcie wykonywania badań Program ćwiczenia Dla wskazanych przez prowadzącego przekładników prądowych należy wykonać wymienione niżej badania pokrywające się w znacznej mierze z badaniami wyrobu określonymi w normie [14.1] Odczytanie danych z tabliczki znamionowej przekładnika. Tabliczka znamionowa przekładnika prądowego powinna zawierać co najmniej oznaczenia zawarte w tabeli 14.1.

7 Sprawdzenie oznaczeń zacisków. Oznaczenia zacisków przekładnika prądowego powinny odpowiadać oznaczeniom podanym na rys. 14.3, dla przekładników o różnej konstrukcji. Przekładniki starsze mogą posiadać stosowane do niedawna oznaczenia K (), L () oraz k (),l () odpowiednio dla uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Zaciski powinny być oznaczone wyraźnie i trwale na ich powierzchni lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Tab Wymagane oznaczenia na tabliczce znamionowej przekładnika prądowego [14.1] Lp. Elementy oznaczenia 1 Nazwa wytwórcy lub inny znak, za pomocą którego przekładnik może być łatwo zidentyfikowany 2 Numer seryjny lub oznaczenie typu (najlepiej obydwa oznakowania) 3 Znamionowe prądy pierwotny i wtórny w postaci: K n = pn / sn A (np. K n =100/5 A) 4 Częstotliwość znamionowa (np. 50 Hz) 5 Moc znamionowa i odpowiadająca jej klasa dokładności oraz inne informacje podane w następujący sposób: a) dla przekładników do pomiarów: moc znamionowa, klasa dokładności i współczynnik bezpieczeństwa przyrządów, np.:15va klasa 0,5 FS5 b) dla przekładników do zabezpieczeń: moc znamionowa, klasa dokładności i współczynnik graniczny dokładności, np.: 30 VA klasa 5P 10 6 Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia (najwyższe napięcie robocze, wartość skuteczna) np. 3,6 kv lub 12 kv 7 Znamionowy poziom izolacji (znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej, wartość skuteczna / znamionowe napięcie probiercze udarowe piorunowe, wartość szczytowa) np.: 6/- kv (kreska oznacza brak poziomu), lub 28/75 kv *) 8 Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny ( th ) i znamionowy prąd dynamiczny ( dyn ), jeżeli jest inny niż 2,5-krotny prąd th, np.: 13 ka lub 13/40 ka 9 Klasa izolacji, jeżeli jest inna niż klasa A 10 W przekładnikach o więcej niż jednym uzwojeniu wtórnym, przeznaczenie każdego uzwojenia i odpowiadające mu zaciski *) Uwaga: oznaczenia podane w p. 6 i 7 mogą być połączone w jedno, np.: 1,2/6/- kv lub 12/28/75 kv Sprawdzenia prawidłowości oznaczeń zacisków należy dokonać w jednym z dwóch układów pomiarowych przedstawionych na rys W układzie z rys. 14.4a należy użyć przekładnika wzorcowego PW, czyli przekładnika o klasie co najmniej 2 rzędy wyższej niż klasa przekładnika badanego PB. Przekładnik wzorcowy PW jest włączony szeregowo z przekładnikiem badanym PB w obwód transformatora wielkoprądowego TW, przy czym obydwa przekładniki mają jednakowe przekładnie znamionowe i tę samą wartość znamionowego prądu wtórnego. Oznaczenia zacisków są prawidłowe, jeżeli wskazanie amperomierza A2 jest bliskie zeru, podczas wymuszenia po stronie pierwotnej przekładników prądu bliskiego ich prądowi znamionowemu. Amperomierz A1, włączony w obwód przekładnika transformatorowego transformatora TW, służy do pomiaru prądu probierczego.

8 Drugi sposób nie wymaga użycia przekładnika wzorcowego, a przekładnik badany PB jest przyłączony do źródła prądu stałego w sposób przedstawiony na rys. 14.4b. Oznaczenie zacisków jest prawidłowe, jeśli w chwili włączenia łącznika Ł wskazówka miliwoltomierza wychyla się w prawo, natomiast otwarciu łącznika Ł towarzyszy wychylenie się wskazówki przyrządu w lewo. Wartość prądu probierczego należy dobrać, nastawiając rezystor R, tak, aby nie powodować zbytniego obciążenia źródła prądu stałego, ani nie przekroczyć zakresu pomiarowego miliwoltomierza mv. Jeżeli badany przekładnik nie ma oznaczonych zacisków, to zaciski jednej ze stron należy oznaczyć dowolnie, a zaciski drugiej strony oznaczyć zgodnie z wynikiem opisanych tu badań. a) b) S3 c) C1 C2 d) S 1 S S 1 S 1 2 Rys Oznaczenia zacisków przekładników prądowych [14.1]; a) przekładnik jednoprzekładniowy, b) przekładnik z zaczepem w uzwojeniu wtórnym, c) przekładnik z uzwojeniem pierwotnym o dwu sekcjach do łączenia szeregowo lub równolegle, d) przekładnik z dwoma uzwojeniami wtórnymi, każde na własnym rdzeniu (podano dwa alternatywne oznaczenia zacisków wtórnych) Próba izolacji uzwojenia pierwotnego napięciem o częstotliwości sieciowej. Próba ta polega na przyłożeniu napięcia probierczego o częstotliwości sieciowej pomiędzy zwarte zaciski uzwojenia pierwotnego a podstawę, zbiornik oleju (w przekładnikach o izolacji olejowej), rdzeń (jeśli może być uziemiony) i wszystkie zaciski uzwojenia wtórnego, które należy połączyć razem i uziemić (rys. 14.5a). Wyznaczoną wartością napięcia powinna być wartość skuteczna. Próbę izolacji uzwojenia pierwotnego przeprowadza się przy użyciu aparatu do prób napięciowych APN (rys. 14.5). Pomiar należy przeprowadzić w ten sposób, że napięcie probiercze jest zwiększane od odpowiednio małej wartości do wartości końcowej podanej w tabeli 14.2 tak szybko, jak to umożliwia jego pomiar. Pełne napięcie probiercze powinno być utrzymywane przez 60 s, a następnie szybko zmniejszone do odpowiednio małej wartości, zanim zostanie wyłączone. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeśli podczas próby nie wystąpiły przeskoki na izolacji badanego przekładnika oraz jeżeli nie stwierdzono ani przebicia izolacji, ani trwałych zmian właściwości izolacyjnych przekładnika.

9 a) L DŁ TW A1 N PW PB A2 b) Ł + PB R + mv - Rys Schematy układów probierczych do sprawdzania oznaczeń zacisków przekładników prądowych: a) w obwodzie prądu przemiennego przy użyciu przekładnika wzorcowego, b) w obwodzie prądu stałego; PB przekładnik badany, PW przekładnik wzorcowy, DŁ dławik do regulacji prądu probierczego, TW transformator wielkoprądowy, Ł łącznik. L N Ł ATr APN TP A1 a) b) PB PB Rys Schemat układu do prób izolacji uzwojeń przekładnika napięciem o częstotliwości sieciowej: a) uzwojenia pierwotnego, b) uzwojenia wtórnego; APN aparat do prób napięciowych, ATr autotransformator, TP transformator probierczy, Ł łącznik, PB przekładnik badany.

10 Jeśli uzwojenie pierwotne jest podzielone na dwie lub więcej sekcji (rys. 14.3c), to każda sekcja powinna wytrzymać w ciągu jednej minuty napięcie probiercze o wartości 3 kv, przyłożone pomiędzy badane uzwojenie a wszystkie inne uzwojenia, połączone razem z podstawą i uziemione. Tab Znamionowe poziomy izolacji uzwojeń pierwotnych przekładników prądowych [14.1] Najwyższe dopuszczalne napięcie U m. (wartość skuteczna) [kv] 0,72 1,2 3,6 7, , o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna) [kv] Znamionowe napięcie probiercze udarowe piorunowe (wartość skuteczna) [kv] Próba izolacji uzwojenia wtórnego napięciem o częstotliwości sieciowej. Próba ta jest przeprowadzana również przy użyciu aparatu do prób napięciowych APN (rys. 14.5), przy czym napięcie probiercze jest przyłożone pomiędzy zwarte zaciski uzwojenia wtórnego a zwarte, uziemione i połączone z podstawą zaciski uzwojenia pierwotnego (rys. 14.5b). zolacja uzwojenia wtórnego powinna wytrzymać w ciągu 60 s napięcie probiercze o wartości skutecznej 3 kv. Jeżeli przekładnik posiada więcej niż jedno uzwojenie wtórne lub sekcje, (rys. 14.3d), to każde uzwojenie lub sekcja powinny wytrzymać w ciągu jednej minuty napięcie probiercze o wartości skutecznej 3 kv, przyłożone pomiędzy badane uzwojenie a wszystkie inne uzwojenia, połączone razem z podstawą i uziemione Próba izolacji międzyzwojowej przekładników prądowych. Próba ta powinna być wykonana według jednego z opisanych niżej sposobów A lub B. Prowadzący ćwiczenie wskazuje sposób, według którego należy przeprowadzić próbę. Sposób A. Przy otwartym uzwojeniu wtórnym (lub przyłączonym do niego mierniku o dużej impedancji wewnętrznej służącego pomiaru wartości szczytowej napięcia) należy przez uzwojenie pierwotne przepuścić w ciągu 60 s prąd przemienny, praktycznie sinusoidalny, o częstotliwości między 40 Hz a 60 Hz, o wartości skutecznej równej znamionowemu prądowi pierwotnemu. Przepuszczony prąd

11 powinien być ograniczony, jeśli na zaciskach uzwojenia wtórnego uzyska się wartość szczytową (amplitudę) napięcia probierczego równą 4,5 kv przed osiągnięciem prądu znamionowego w uzwojeniu pierwotnym. Sposób B. Przy otwartym uzwojeniu pierwotnym należy do zacisków uzwojenia wtórnego doprowadzić w ciągu 60 s wymagane napięcie probiercze tak, aby wartość skuteczna prądu w uzwojeniu wtórnym nie przekroczyła wartości znamionowej prądu tego uzwojenia, lub aby wartość szczytowa (amplituda) tego napięcia nie przekroczyła 4,5 kv. Jeżeli przyłożone w ten sposób napięcie szczytowe uzwojenia wtórnego osiągnie przy znamionowym prądzie wtórnym wartość szczytową mniejszą niż 4,5 kv, to napięcie to uznaje się za napięcie probiercze. W przeciwnym razie napięcie probiercze jest równe 4,5 kv. Jeśli przekładnik posiada rozszerzony zakres prądowy, nastawiany prąd znamionowy dotyczy zakresu rozszerzonego. Należy wyjaśnić, że próba izolacji międzyzwojowej nie ma na celu odtworzenia warunków występujących przy otwarciu uzwojenia wtórnego, lecz wykazanie, że izolacja międzyzwojowa jest prawidłowa. Otwarcie uzwojenia wtórnego przekładnika podczas eksploatacji, szczególnie gdy uzwojenie to posiada dużą liczbę zwojów, stwarza zagrożenie zarówno dla izolacji przekładnika jak i dla obsługi. Tab Granice błędu prądowego przekładników do pomiarów [14.1] Klasa dokładności Procentowy błąd prądowy przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego (+ lub -) 5% 20% 50% 100% 120% 0,1 0,4 0,2-0,1 0,1 0,2 0,75 0,35-0,2 0,2 0,5 1,5 0,75-0,5 0,5 1 3,0 1,5-1,0 1, ,0-3, ,0-5, Sprawdzenie dokładności. W ramach sprawdzenia dokładności badanych przekładników należy wykonać: a) dla przekładnika do pomiarów: pomiar błędu prądowego %, sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS, b) dla przekładnika do zabezpieczeń: pomiar błędu prądowego %, sprawdzenie błędu całkowitego ε c przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym pngr.

12 Pomiar błędu kątowego wymaga zastosowania złożonego układu pomiarowego, jest czasochłonny i trudny do wykonania podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Z tego powodu nie wchodzi on w zakres omawianego ćwiczenia. Pomiar błędu prądowego przekładników o najwyższych klasach dokładności (0,1 i 0,2) przeprowadza się przy użyciu specjalnego mostka zapewniającego wymaganą dokładność pomiarów. W omawianym ćwiczeniu ograniczono się do prostszego układu pomiarowego, którego schemat przedstawiono na rys. 14.6, a który służy do sprawdzania przekładników o niższych klasach dokładności, tj. 0,5 1,0 3,0 i 5,0. Klasa przekładnika wzorcowego PW (rys. 14.6) powinna być o co najmniej dwa rzędy wyższa niż klasa przekładnika badanego PB. Klasa użytych przyrządów pomiarowych nie powinna być niższa niż 0,5. Błąd prądowy % należy określić korzystając z zależności (14.2), przy czym prąd pierwotny p należy określić w oparciu o pomiar przekładnikiem wzorcowym. Podczas wyznaczania błędu prądowego obciążenie przekładnika badanego PB (rys. 14.6) powinno mieć współczynnik mocy 0,8 indukcyjny, z wyjątkiem obciążeń mniejszych niż 5 VA, dla których dopuszcza się wartość współczynnika mocy w zakresie od 0,8 indukcyjny do 1,0. W żadnym przypadku obciążenie przekładnika podczas próby nie powinno być mniejsze niż 1 VA. Obciążenie to (rys. 14.6) ustala się na podstawie wskazań woltomierza V s (napięcie U s w zależności 14.8) i amperomierza A s (prąd s ) zgodnie ze wzorem: S = U s s. (14.8) L DŁ TW A1 N PW PB A w V s As R Rys Schemat układu pomiarowego do sprawdzania błędu prądowego przekładników prądowych; R rezystor suwakowy o cos ϕ = 0,8; pozostałe oznaczenia jak na rys

13 Dla wskazanych przez prowadzącego przekładników prądowych do pomiarów o klasach 0,5 i 1 należy sprawdzić ich dokładność dla obciążeń podanych w tabeli 14.3, tj. przy 5%,20%, 100% i 120% obciążenia znamionowego, lecz nie mniej niż 1 VA. Przekładniki do pomiarów o klasach 3 i 5 powinny być badane przy 50% i 120% obciążenia znamionowego (tabela 14.3), lecz nie mniej niż 1 VA. Przekładniki mające rozszerzony zakres pomiarowy większy niż 120% powinny być sprawdzane przy prądzie rozszerzonego zakresu pomiarowego, zamiast przy 120% prądu znamionowego. Sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS może być wykonywane z użyciem tzw. próby pośredniej (rys. 14.7). Przy otwartym uzwojeniu pierwotnym, uzwojenie wtórne zasilane jest napięciem praktycznie sinusoidalnym o częstotliwości znamionowej i o wartości skutecznej równej granicznej sile elektromotorycznej U sgr (14.5). W celu określenia U sgr z zależności (14.5) należy dokonać pomiaru rezystancji i reaktancji indukcyjnej uzwojenia wtórnego badanego przekładnika, wykorzystując przyrządy dostępne na stanowisku (mostek Thomsona i miernik indukcyjności). Rezystancję uzwojenia wtórnego, zmierzoną dla temperatury równej temperaturze otoczenia ϑ należy przeliczyć na temperaturę 75 C, korzystając z zależności [14.3]: α 0 234, R 75 = Rϑ =, (14.9) 1 234,5 + ϑ + ϑ α 0 gdzie: R 75, R ϑ rezystancja uzwojenia odpowiednio w temperaturze 75 C i w temperaturze otoczenia ϑ, α 0 temperaturowy współczynnik rezystancji, 1 1 α 0 = 234,5 C. W układzie z rys w uzwojeniu wtórnym płynie prąd wzbudzający exc wymuszony przez graniczną siłę elektromotoryczną U sgr. Prąd ten wyrażony jako wartość procentowa exc% znamionowego prądu wtórnego sn pomnożonego przez współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS: exc ε c ( PL) exc% = 100% 10%, (14.10) FS sn jest w przybliżeniu równy błędowi całkowitemu przekładnika ε c (PL) przy znamionowym prądzie pierwotnym bezpiecznym dla przyrządów PL, i zgodnie z zależnością (14.10) powinien przekraczać 10%.

14 L ATr R V PB N A Rys Schemat układu sprawdzania błędu całkowitego przekładników metodą pośrednią; układ służy w ćwiczeniu do sprawdzania współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS przekładników do pomiarów oraz znamionowego współczynnika granicznego dokładności n gr przekładników do zabezpieczeń; R rezystor suwakowy o ilorazie R/Z = 0,8; pozostałe oznaczenia jak na rys Dla wskazanych przez prowadzącego przekładników prądowych do zabezpieczeń należy dokonać pomiaru błędu prądowego % w układzie z rys oraz błędu całkowitego ε c przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym pngr w układzie z rys Błąd prądowy przekładników do zabezpieczeń określa się dla znamionowego prądu pierwotnego (tabela 14.4), podobnie jak dla przekładników do pomiarów. Pomiar błędu całkowitego ε c przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym pngr dokonywany jest w ćwiczeniu identycznie jak w przypadku sprawdzania współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS przekładników do pomiarów z tą różnicą, że wartość granicznej siły elektromotorycznej U sgr należy określić z zależności 14.7, a w miejsce współczynnika FS w zależności (14.10) wchodzi znamionowy współczynnik graniczny dokładności n gr. Wymuszony przez tę siłę elektromotoryczną prąd wzbudzający exc, wyrażony w procentach znamionowego prądu wtórnego sn pomnożonego przez znamionowy współczynnik graniczny dokładności n gr (14.6): exc ε c ( pngr ) exc% = 100%, (14.11) n nie powinien przekraczać granic błędu całkowitego podanych w tabeli Tab Granice błędu prądowego przekładników do zabezpieczeń [14.1] Klasa dokładności Błąd prądowy przy znamionowym prądzie pierwotnym (+ lub -) sn gr Błąd całkowity przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym (+ lub -) - % % 5P P 3 10

15 14.6. Opracowanie wyników badań Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia powinno zawierać: 1. Krótki opis celu i zakresu wykonanych badań. 2. Dane znamionowe badanych przekładników prądowych oraz przekładnika wzorcowego 3. Schematy układów pomiarowych wykorzystanych podczas realizacji ćwiczenia. 4. Tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów wykonanych w ramach prób opisanych w punkcie Porównanie wyników pomiarów z wymogami normy [14.1], zestawionymi w tabelach Wnioski wynikające z przeprowadzonych pomiarów Literatura [14.1] PN-EN Przekładniki. Przekładniki prądowe. PKN [14.2] Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa, [14.3] Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki, WNT, Warszawa, 1972.

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113

Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113 Instytut Energetyki Warszawa ul Mory 8 Tel.022/ 8368924 Fax 022/8368113 Urządzenie typu DOK-PP do pomiaru błędów przekładników prądowych w miejscu ich zainstalowania Błędy przekładników prądowych w bardzo

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT

Bardziej szczegółowo

Badziak Zbigniew Kl. III te. Temat: Budowa, zasada działania oraz rodzaje mierników analogowych i cyfrowych.

Badziak Zbigniew Kl. III te. Temat: Budowa, zasada działania oraz rodzaje mierników analogowych i cyfrowych. Badziak Zbigniew Kl. III te Temat: Budowa, zasada działania oraz rodzaje mierników analogowych i cyfrowych. 1. MIERNIKI ANALOGOWE Mierniki magnetoelektryczne. Miernikami magnetoelektrycznymi nazywamy mierniki,

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2 Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2 WYBRANE ELEKTRYCZNE CZUJNIKI-PRZETWORNIKI PRZESUNIĘĆ LINIOWYCH I KĄTOWYCH 1.CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Pomiar strat I t oraz U t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Straty I t oraz U t rejestrowane są w następujących licznikach produkcji ZEUP POZYTON: a) EQABP (wersja standard), b) EQABP (wersja OBIS),

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy.

Ćwiczenie nr 1. Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. Ćwiczenie nr 1 Regulacja i pomiar napięcia stałego oraz porównanie wskazań woltomierzy. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest analiza wpływów i sposobów włączania przyrządów pomiarowych do obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY

Bardziej szczegółowo

Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR

Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Produkty Niskiego Napięcia Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Przekładniki prądowe niskiego napięcia typu: IMW, IMS, IMP, ISW, IMR, INSOA Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

Bardziej szczegółowo

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m. Segment B.XIV Prądy zmienne Przygotowała: dr Anna Zawadzka Zad. 1 Obwód drgający składa się z pojemności C = 4 nf oraz samoindukcji L = 90 µh. Jaki jest okres, częstotliwość, częstość kątowa drgań oraz

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO Marcin KAFARSKI PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO STRESZCZENIE W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z badaniem przebiegu prądu

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika sem. VI LABORATORIUM TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ. Ćwiczenie nr 5

Kierunek Elektrotechnika sem. VI LABORATORIUM TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ. Ćwiczenie nr 5 Kierunek Elektrotechnika sem. VI LABORATORIUM TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ Ćwiczenie nr 5 Podstacja trakcyjna źródło wyższych harmonicznych w systemie elektroenergetycznym 1.Wprowadzenie Niezawodna dostawa energii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegami prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 8. Badanie prostowników niesterowanych Wprowadzenie Prostownikiem nazywamy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAOWYCH Celem ćwiczenia jest poznanie własności odbiorników trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych połączonych w trójkąt i gwiazdę w układach z przewodem neutralnym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWICZENIE (PS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Literatura. Treść pracy. Streszczenie. Spis treści. Strona tytułowa ZAŁĄCZNIKI RYSUNKÓW SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW OŚWIADCZENIE

Oświadczenie. Literatura. Treść pracy. Streszczenie. Spis treści. Strona tytułowa ZAŁĄCZNIKI RYSUNKÓW SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW OŚWIADCZENIE Strona tytułowa Spis treści STRONA TYTUŁOWA Streszczenie OŚWIADCZENIE Treść pracy SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW Literatura Oświadczenie SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014 EUOELEKTA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ok szkolny 2013/2014 Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia (grupa elektryczna) Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania zawodów:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Trakcja Elektryczna Wydział: EAIiIB Rok: 2014/2015 Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego Wykonał: Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

2. Laboratorium badawcze i jego wyposażenie

2. Laboratorium badawcze i jego wyposażenie 2. Laboratorium badawcze i jego wyposażenie Laboratorium - pracownia wyposażona w odpowiednią aparaturę, przeznaczona do wykonywania badań i doświadczeń naukowych, analiz lekarskich, kontroli procesów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34 361-38-32, 34 366-44-95 Fax: 34 324-13-50, 34 361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl www.pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Ryszard Roskosz emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Ryszard Roskosz emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Ryszard Roskosz emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

Bardziej szczegółowo

Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe Część 4 Zmiana wartości napięcia stałego Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe Bloki wyjściowe systemów fotowoltaicznych Systemy nie wymagające znaczącego podwyższania napięcia wyjście DC

Bardziej szczegółowo

CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych

CT ANALYZER. Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych CT ANALYZER Rewolucja w testowaniu przekładników prądowych Unikalne rozwiązanie CT Analyzer firmy OMICRON jest wyjątkowo lekkim przyrządem spełniającym najwyższe standardy w pomiarach nasycenia, przekładni,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR. Katalog

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR. Katalog PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Katalog SPIS TREŚCI strona Informacje podstawowe Zastosowanie...3 Warunki pracy...3 Budowa...3 Mocowanie...3 Pakowanie, transport,

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Marcin Polkowski (251328) 19 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Opis ćwiczenia 2 3 Wykonane pomiary 3 3.1 Dioda krzemowa...............................................

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO. Artur Polak BOBRME Komel

PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO. Artur Polak BOBRME Komel PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO Artur Polak BOBRME Komel W celu oceny stanu technicznego izolacji maszyn opracowano kompleksową i jednolitą metodę diagnozowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji mgr inż. Sławomir Skrodzki mgr inż. Emil Tomczak Instytut Energetyki Warszawa. Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka 1 Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka, Janusz Janicki Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka Wszelkiego rodzaju mierniki są podstawowymi narzędziami pracy elektroników, konstruktorów, serwisantów,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

TEST DLA GRUPY ELEKTRYCZNEJ

TEST DLA GRUPY ELEKTRYCZNEJ XXXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 29-30.03.2012 Wałbrzych TEST DLA GRUPY ELEKTRYCZNEJ WYJAŚNIENIE: Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi przeczytaj uważnie tekst.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIŁ INŻYNIERII MECHNICZNEJ INSTYTUT EKSPLOTCJI MSZYN I TRNSPORTU ZKŁD STEROWNI ELEKTROTECHNIK I ELEKTRONIK ĆWICZENIE: E2 POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. 1 sztuki 3-fazowego testera zabezpieczeń firmy OMICRON typu CMC 356 2. Cyfrowego testera przekładników prądowych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Semestr III. Ćwiczenia

Materiały dydaktyczne. Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Semestr III. Ćwiczenia Materiały dydaktyczne Podstawy elektrotechniki i elektroniki Semestr III Ćwiczenia 1 Temat 1 (6 godzin): Obwody prądu stałego Zagadnienie: 1. Obwody pasywne prądu stałego. (3h) Obwodem pasywnym nazywa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki interfejsowe

Przekaźniki interfejsowe 168 PI6-1P Przekaźniki PI6-1P (z przekaźnikiem przełącznym o obciążalności 6 A/AC1) Montaż na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na płycie; podłączenie przewodów do zacisków śrubowych - 0,2...4 mm 2 Przystosowane

Bardziej szczegółowo

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8.1. Wzrost mocy zwarciowych Wzrost sumarycznej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, wzrost koncentracji wytwarzania oraz zagęszczenie siatki linii

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE Cel: Zapoznanie ze składnią języka SPICE, wykorzystanie elementów RCLEFD oraz instrukcji analiz:.dc,.ac,.tran,.tf, korzystanie z bibliotek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400)

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 7400) INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA BADANIE STANDARDOWEJ BRAMKI NAND TTL (UCY 74).Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami statycznymi i parametrami statycznymi bramki standardowej NAND

Bardziej szczegółowo

Technika pomiaru prądu i energii

Technika pomiaru prądu i energii Technika pomiaru prądu i energii Pomiar prądu i analiza danych Rozwiązania WAGO do monitorowania i redukcji zużycia energii Cewki Rogowskiego, seria 855 do przetwarzania prądów przemiennych o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 25 lutego 2013 METODY POMIAROWE

ĆWICZENIE NR 1 25 lutego 2013 METODY POMIAROWE 1.1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA ĆWICZENIE NR 1 25 lutego 2013 METODY POMIAROWE Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z bezpośrednimi i pośrednimi metodami pomiaru na przykładzie wyznaczania indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Struktura pasmowa ciał stałych. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Hamulce elektromagnetyczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Elektromagnetyczne hamulce i sprzęgła proszkowe Sposób oznaczania zamówienia P Wielkość mechaniczna Odmiana

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE

ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE ZŁĄCZOWE TRANZYSTORY POLOWE RE. 0.4 1. CEL ĆWICZENIA Wyznaczenie podstawowych parametrów tranzystora unipolarnego takich jak: o napięcie progowe, o transkonduktancja,

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pomiar parametrów roboczych wzmacniaczy OE, OB i OC. Wzmacniacza OC. Wzmacniacz OE. Wzmacniacz OB

Pomiar parametrów roboczych wzmacniaczy OE, OB i OC. Wzmacniacza OC. Wzmacniacz OE. Wzmacniacz OB WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTONIKI zima 2010 L ABOATOIM KŁADÓW ANALOOWYCH rupa:... Data konania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:... Nazwisko:......... Data oddania sprawozdania: Podpis:...

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego

Ryszard Kostecki. Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Ryszard Kostecki Badanie własności filtru rezonansowego, dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego Warszawa, 3 kwietnia 2 Streszczenie Celem tej pracy jest zbadanie własności filtrów rezonansowego, dolnoprzepustowego,

Bardziej szczegółowo