Badanie przekładnika prądowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie przekładnika prądowego"

Transkrypt

1 Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009

2 -2- Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową, właściwościami i podstawowymi parametrami indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych do zasilania obwodów wtórnych i pomocniczych w rozdzielnicach oraz z metodami i warunkami ich badania. W zakres ćwiczenia wchodzą wybrane próby i badania, które mogą być przydatne dla użytkowników przekładników prądowych stosowanych w kopalnianych układach elektroenergetycznych. 1. Uwagi wstępne Przekładnik prądowy jest to przetwornik służący do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i podobnych aparatów, w którym prąd wtórny, w normalnych warunkach pracy, jest praktycznie proporcjonalny do prądu pierwotnego. przedmiotem niniejszego ćwiczenia jest badanie przekładników prądowych indukcyjnych, czyli transformatorów prądowych. Do zadań przekładników prądowych należy: przetwarzanie prądów pierwotnych, w tym również o znacznych wartościach, na prądy wtórne o wartościach znormalizowanych, co umożliwia stosowanie ujednoliconych przyrządów pomiarowych, galwaniczna separacja obwodów pomiarowych i automatyki elektroenergetycznej od obwodów pierwotnych (głównych torów prądowych) układu elektroenergetycznego, co pozwala na bezpieczną obsługę przyrządów pomiarowych, regulacyjnych i zabezpieczeń, dostarczanie określonych sygnałów układom automatyki elektroenergetycznej poprzez sumowanie prądów wtórnych (w tym również pochodzących z różnych punktów układu elektroenergetycznego) przekładników połączonych w odpowiednie układy. Z uwagi na sposób wykonania uwzględniający przystosowanie do określonych warunków środowiskowych wyróżnia się przekładniki : wnętrzowe, napowietrzne, natomiast w zależności od rodzaju użytego materiału izolacyjnego przekładniki dzieli się na: suche (z izolacją porcelanową, papierową, kondensatorową, żywiczną lub z innego tworzywa sztucznego), małoolejowe (z izolacją papierowo-olejową). Z uwagi na sposób mocowania przekładników prądowych można je podzielić m.in. na: wsporcze, mocowane podstawą do konstrukcji nośnej, przepustowe, stosowane do połączenia obwodów oddzielonych ścianami, szynowe, przystosowane do nałożenia na szynę sztywną, będącą jednocześnie jednozwojowym uzwojeniem pierwotnym. Główne elementy przekładnika to uzwojenie pierwotne oraz jedno lub kilka uzwojeń wtórnych nawinięte na wspólnym rdzeniu. Uzwojenie wtórne przekładnika włącza się szeregowo w tor prądowy pierwotny, przy czym z uwagi na fakt, że impedancja przekładnika jest kilka rzędów wielkości mniejsza od impedancji obwodu do którego przekładnik jest włączony, parametry i stan obciążenia strony wtórnej przekładnika praktycznie nie wpływają na prąd w obwodzie pierwotnym. Jeżeli obwód magnetyczny przekładnika pracuje na liniowej części charakterystyki magnesowania, prąd w uzwojeniu wtórnym 2 jest praktycznie proporcjonalny do prądu w uzwojeniu pierwotnym 1, przy czym zachodzi zależność (1), 1z1 2z2

3 -3- gdzie z 1 i z 2 oznaczają liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Wśród najważniejszych parametrów przekładników prądowych należy wymienić: znamionowy prąd pierwotny np, przy czym znormalizowanymi wartościami są 10 12, A i ich dziesiętne wielokrotności i części (wartości zalecane są podkreślone), znamionowy prąd wtórny ns, przy czym znormalizowanymi wartościami są 1 A, 2 A i 5 A, wartością zalecaną jest 5 A, przekładnia znamionowa K n, równa stosunkowi znamionowych prądów pierwotnego i wtórnego: np K n =, np. K n =100/5 A (2), ns przekładnia rzeczywista stosunek rzeczywistego prądu pierwotnego p do rzeczywistego prądu wtórnego s, moc znamionowa wartość mocy pozornej (wyrażona w woltoamperach), którą przekładnik jest zdolny zasilać obwód wtórny przy znamionowym prądzie wtórnym i obciążeniu znamionowym (przy którym określone są wymagania w zakresie dokładności przekładnika); znormalizowanymi wartościami mocy znamionowej są 2, VA (produkowane mogą być również przekładniki o większej mocy znamionowej, np. 45, 60 lub 90 VA), znamionowy krótkotrwały prąd cieplny th, wartość skuteczna prądu pierwotnego, który przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać przez 1 s bez uszkodzenia, znamionowy prąd dynamiczny dyn, wartość szczytowa prądu pierwotnego, który przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać bez uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego w wyniku działania sił elektromagnetycznych, błąd prądowy (błąd przekładni) błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru prądu, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej; błąd wyrażony w procentach jest określony wzorem: ( K ) 100 n s p % = (3), p błąd kątowy kąt fazowy między wektorami prądów pierwotnego i wtórnego, błąd całkowity wartość skuteczna prądu w stanie ustalonym, będącego różnicą pomiędzy chwilowymi wartościami rzeczywistego prądu wtórnego i s pomnożonymi przez znamionową przekładnię przekładnika a chwilowymi wartościami prądu pierwotnego i p, przy oznaczeniu kierunku przepływu prądów pierwotnego i wtórnego, zgodnymi z przyjętą zasadą oznaczania zacisków; błąd całkowity jest wyrażany w procentach wartości skutecznej prądu pierwotnego, zgodnie z zależnością: T ε c = ( Knis ip ) dt (4), T gdzie: T czas trwania jednego okresu. Dla prądów sinusoidalnych błąd ten może być określony z wyrażenia: p 0

4 -4- gdzie r s oraz przekładnika. r r Kn s p ε c = r 100 (5), p r p oznaczają wektorowe wartości prądów wtórnego i pierwotnego Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się następujące rodzaje przekładników prądowych: przekładniki do pomiarów, które służą do zasilania przyrządów pomiarowych (amperomierze, cewki prądowe watomierzy, liczników energii itp.), przekładniki do zabezpieczeń, które służą do zasilania przekaźników zabezpieczeniowych. Od przekładników do pomiarów wymaga się dużej dokładności transformacji w normalnych warunkach pracy systemu elektroenergetycznego, natomiast nie mają znaczenia błędy transformacji w krótkotrwałych stanach zakłóceniowych (np. podczas zwarć). Dokładny pomiar prądu zwarciowego, wielokrotnie przekraczającego prądy robocze (a więc również zakresy pomiarowe przyrządów), mógłby spowodować zniszczenie mierników. Z tego względu przekładniki te powinny posiadać liniową charakterystykę magnesowania w zakresie obciążeń roboczych, natomiast przy większych obciążeniach powinno następować szybkie nasycanie rdzenia powodujące ograniczenie prądu po stronie wtórnej przekładnika. Przekładniki do zabezpieczeń powinny się natomiast charakteryzować określoną dokładnością transformacji w zakresie prądów zakłóceniowych, wielokrotnie przekraczających prąd znamionowy przekładnika. Z tego względu charakterystyka magnesowania tych przekładników powinna być liniowa dla prądów wielokrotnie przekraczających zakres obciążeń roboczych, jednocześnie wymagania odnośnie do dokładności w zakresie prądów roboczych są mniejsze niż dla przekładników do pomiarów. Opisane wyżej właściwości przekładników prądowych charakteryzowane są przez następujące parametry: przekładniki do pomiarów: o znamionowy prąd pierwotny bezpieczny przyrządu PL wartość skuteczna minimalnego prądu pierwotnego, przy którym błąd całkowity przekładnika jest równy lub większy niż 10% przy obciążeniu znamionowym, o współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS stosunek znamionowego prądu pierwotnego bezpiecznego do znamionowego prądu pierwotnego: PL FS = (6), pn przy czym faktyczny współczynnik bezpieczeństwa zależy od obciążenia przekładnika, przekładniki do zabezpieczeń: o znamionowy graniczny prąd pierwotny pngr wartość skuteczna prądu pierwotnego, dla którego przekładnik spełnia wymagania w zakresie błędu całkowitego (wymagania te wynikają z klasy przekładnika), o współczynnik graniczny dokładności n gr stosunek znamionowego prądu granicznego pierwotnego do znamionowego prądu pierwotnego:

5 -5- pngr n gr = (7), pn przy czym znormalizowanymi wartościami współczynnika n gr są Dla przekładników do pomiarów wartości współczynnika bezpieczeństwa FS mieszczą się z reguły w przedziale 3 5, przy czym im niższa wartość tego współczynnika, tym lepsza ochrona zasilanych z przekładnika przyrządów przed skutkami przetężeń. Znormalizowane klasy dokładności przekładników prądowych do pomiarów wynoszą 0,1 0,2 0, Liczby oznaczające klasę są jednocześnie granicznymi dopuszczalnymi wartościami błędu prądowego przy prądzie znamionowym i obciążeniu zawartym w granicach od 25% do 100% znamionowego. Klasa dokładności przekładników prądowych do zabezpieczeń jest oznaczona przez największy dopuszczalny błąd całkowity wyrażony w procentach przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym, poprzedzający literę P. Znormalizowanymi klasami dokładności przekładników prądowych do zabezpieczeń są 5P i 10P. Błąd prądowy przy prądzie znamionowym pierwotnym nie powinien przekraczać ±1% dla przekładników klasy 5P i ±3% dla klasy 10P. 2. Opis stanowiska laboratoryjnego Stanowisko laboratoryjne wyposażone jest w przekładnik prądowy badany, dwa przekładniki prądowe wzorcowe, transformator prądowy służący do zasilania obwodu pomiarowego wraz z regulatorem indukcyjnym (dławikiem), opornik suwakowy do ustawiania mocy obciążenia przekładnika oraz zestaw przyrządów pomiarowych. 3. Program ćwiczenia W ramach ćwiczenia należy przeprowadzić: oględziny badanego przekładnika prądowego, sprawdzenie prawidłowości oznaczeń zacisków, pomiar błędu prądowego przy przetężeniach, wyznaczenie znamionowego prądu pierwotnego bezpiecznego PL oraz współczynnika bezpieczeństwa FS badanego przekładnika, pomiar błędu kątowego przy przetężeniach, pomiar wartości i sprawdzenie przebiegu napięcia na rozwartych zaciskach strony wtórnej przekładnika Oględziny W ramach oględzin należy zwrócić uwagę na: sposób i czytelność oznaczenia zacisków przekładnika, dane zawarte na tabliczce znamionowej przekładnika, przy czym zgodnie z normą [1] wszystkie przekładniki powinny mieć m.in. następujące oznaczenia: o nazwa wytwórcy lub inny znak, za pomocą którego przekładnik może być łatwo zidentyfikowany, o numer seryjny lub oznaczenie typu (najlepiej obydwa oznakowania),

6 -6- o znamionowe prądy pierwotny i wtórny w postaci: K n = pn / sn A (np. K n =100/5 A), o częstotliwość znamionowa (np. 50 Hz), o moc znamionowa i odpowiadająca jej klasa dokładności, o najwyższe napięcie urządzenia, o znamionowy poziom izolacji, o znamionowy krótkotrwały prąd cieplny ( th ) i znamionowy prąd dynamiczny ( dyn ), o klasa izolacji, jeżeli jest inna niż klasa A, obecność zacisku uziomowego, ewentualne widoczne uszkodzenia lub wady wykonania Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń zacisków Zgodnie z normą [1] zaciski przekładnika jednoprzekładniowego powinny odpowiadać oznaczeniom podanym na rys. 1a, jednak przekładniki starsze mogą posiadać oznaczenia K (odpowiadające zaciskowi P1), L (P2), k (S1) i l (S2). Oznaczenia zacisków powinny być takie, aby w danej chwili zaciski oznaczone P1 i S1 miały tę samą biegunowość, tzn. gdy chwilowy kierunek prądu w uzwojeniu pierwotnym jest od P1 do P2, w uzwojeniu wtórnym chwilowy kierunek prądu powinien być od S1 do S2. Oznaczenia zacisków przekładników z zaczepem w uzwojeniu wtórnym przedstawiono na rys. 1b, a przekładników z dwoma uzwojeniami wtórnymi na rys. 1c. a) b) c) Rys. 1. Oznaczenie zacisków przekładników: a) jednoprzekładniowego, b) z zaczepem w uzwojeniu wtórnym, c) z dwoma uzwojeniami wtórnymi, każde na własnym rdzeniu (podano dwa alternatywne sposoby oznaczania).

7 -7- Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń zacisków najczęściej wykonywane jest metodą prądu przemiennego, dla której schemat połączeń przedstawiono na rys. 2. Rys. 2. Schemat układu do sprawdzania prawidłowości oznaczeń zacisków przekładnika prądowego. PB przekładnik badany, PW przekładnik wzorcowy, DŁ dławik regulacyjny, TW transformator wielkoprądowy. Przekładnik wzorcowy PW powinien mieć taką samą przekładnię jak przekładnik badany. Za pomocą dławika regulacyjnego należy tak ustawić wartość prądu, aby w obwodzie wtórnym przekładnika PW prąd był w przybliżeniu równy prądowi znamionowemu. Jeżeli oznaczenia zacisków są prawidłowe to wskazanie amperomierza A 2, przez który płynie różnica prądów wtórnych, będzie bliskie zeru, w przeciwnym razie będzie bliskie dwukrotnej wartości prądu znamionowego wtórnego. Podczas badań przekładników prądowych w miejscu ich zainstalowania, powyższa metoda może być uciążliwa lub wręcz niemożliwa do zastosowania. W takich przypadkach można zastosować inną metodę, której zasadę przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Schemat układu do uproszczonego sprawdzania prawidłowości oznaczeń zacisków przekładnika prądowego. Uzwojenie pierwotne łączy się poprzez łącznik ze źródłem napięcia stałego (np. zwykłą baterią). Do zacisków uzwojenia wtórnego przyłącza się woltomierz magnetoelektryczny tak, że jeśli dodatni biegun baterii połączony jest z zaciskiem P1, to dodatni zacisk woltomierza łączy się z zaciskiem S1 przekładnika. Jeśli po zwarciu styków łącznika wskazówka woltomierza wychyli się w prawo, to oznaczenie zacisków jest poprawne.

8 Pomiar błędu prądowego i współczynnika bezpieczeństwa Pomiar błędu prądowego oraz współczynnika bezpieczeństwa przeprowadza się przy użyciu układu pomiarowego, którego schemat przedstawiono na rys. 4. Rys. 4. Schemat układu do pomiaru błędu prądowego i wyznaczania współczynnika bezpieczeństwa przekładnika prądowego W ramach ćwiczenia należy przeprowadzić pomiary błędów prądowych dla zakresu prądów pierwotnych (1 5) Bpn przy czterech różnych wartościach mocy obciążenia: 0,5 S n ; S n ; 1,5 S n i 2 S n ( Bpn oznacza znamionowy prąd pierwotny przekładnika badanego). Żądaną wartość mocy obciążenia przekładnika S o uzyskuje się poprzez zmianę rezystancji opornicy R 0 tak, aby przy znamionowej wartości prądu wtórnego ( 1s = Bsn = 5 A) spełniona była zależność: S o = U (8), 2 gdzie U 2 oznacza wartość napięcia na zaciskach strony wtórnej badanego przekładnika. Wypadkowa impedancja obciążenia przekładnika badanego jest wypadkową impedancji opornicy R 0 oraz impedancji przekładnika wzorcowego PW1 z przyłączonym do niego amperomierzem A 1. Przekładnia przekładnika wzorcowego PW2 powinna być tak dobrana, aby pracował on w swoim zakresie znamionowym, natomiast przekładnia przekładnika wzorcowego PW1 powinna być tak dobrana, aby iloczyn przekładni tego przekładnika K 1n i przekładnika badanego K Bn był równy przekładni przekładnika PW2 K 2n : K 2sn 2n K Bn K1n = (9). Pomiar wartości współczynnika bezpieczeństwa FS wykonuje się dla podanych wyżej wartości mocy obciążenia w ten sposób, że zwiększa się prąd pierwotny p do chwili, w której prąd 1s wskazywany przez amperomierz A 1 wynosi 90% prądu 2s pokazywanego przez amperomierz A 2 (błąd prądowy osiąga wówczas ujemną wartość 10%). Współczynnik bezpieczeństwa FS oblicza się z równania FS K 2s 2n = (10). Bpn

9 -9- Wyniki pomiarów należy zestawić zgodnie z tab. 1. Tabela 1 p 1s 2s 1s S o % Lp. [ Bpn ] [A] [A] [A] [VA] [ Sn] [%] 0,5 1,0 2,0 FS 3.4. Pomiar błędu całkowitego Błąd całkowity jest wielkością istotną głównie w przypadkach, gdy przekładnik prądowy stanowi element układu sumującego, złożonego z wielu przekładników o połączonych uzwojeniach wtórnych. Układy takie są wykorzystywane głównie przy zasilaniu urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Pomiar błędu całkowitego można przeprowadzić z wykorzystaniem układu pomiarowego, którego schemat przedstawiono na rys. 5. Rys. 5. Schemat układu do pomiaru błędu całkowitego przekładnika prądowego

10 -10- W ramach ćwiczenia należy przeprowadzić pomiary błędów prądowych dla zakresu prądów pierwotnych (1 5) Bpn przy czterech różnych wartościach mocy obciążenia: 0,5 S n ; S n ; 1,5 S n i 2 S n. Wyniki pomiarów należy zestawić zgodnie z tab. 2. Tabela 2 Lp. p 2s ' 2s 1s S o ε c [ Bpn ] [A] [A] [VA] [ Sn] [%] 0,5 1, Badanie przekładnika przy rozwartym uzwojeniu wtórnym Przy rozwarciu uzwojenia wtórnego cały prąd pierwotny jest prądem magnesującym, z tego względu nawet przy niewielkiej wartości tego prądu (znacznie mniejszej od prądu znamionowego), przekładnik ulega nasyceniu. Konsekwencją takiego stanu może być zwiększone nagrzewanie się rdzenia i przepięcia w uzwojeniu wtórnym. W ramach ćwiczenia należy przeprowadzić pomiar wartości oraz obserwację przebiegu napięcia pojawiającego się na otwartych zaciskach strony wtórnej przekładnika przy zasilaniu uzwojenia pierwotnego różnymi wartościami prądu. Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys. 6. 2,0 Rys. 6. Schemat układu do badania przekładnika przy rozwartym uzwojeniu wtórnym Pomiar napięcia należy wykonać woltomierzem elektronicznym, natomiast przebieg napięcia obserwuje się na ekranie oscyloskopu. Wartość prądu po stronie pierwotnej badanego przekładnika należy zwiększać stopniowo od zera do wartości znamionowej, następnie prąd

11 -11- należy płynnie zmniejszać w celu rozmagnesowania rdzenia. Wyniki pomiarów należy zestawić zgodnie z tab. 3. Tabela 3 p U s n 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [A] [V] 4. Sprawozdanie z ćwiczenia Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać: opis celu i zakresu wykonanych badań, opis i dane znamionowe badanego przekładnika prądowego oraz przekładników wzorcowych, schematy układów pomiarowych wykorzystanych podczas realizacji ćwiczenia, wyniki pomiarów zestawione w postaci tabelarycznej, wykresy zależności: o % = f ( p ) dla S o = const, o % = f (S o ) dla p = const, o FS = f (S o ), o ε c = f ( p ) dla S o = const, o ε c = f (S o ) dla p = const, o U s = f ( p ), odrysowany lub sfotografowany przebieg napięcia na rozwartych zaciskach strony wtórnej przekładnika, wnioski wynikające z ćwiczenia i przeprowadzonych pomiarów. 5. Literatura [1]. PN-EN :2000 Przekładniki. Przekładniki prądowe. [2]. A. Wiszniewski. Przekładniki w elektroenergetyce. WNT, Warszawa [3]. A. Koszmider, J. Olak, Z. Piotrowski. Przekładniki prądowe. WNT, Warszawa 1985.

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH 14.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 1. Podstawy teoretyczne ĆWCENE NR 4 BADANE PREKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne transformujące sinusoidalny prąd pierwotny na prąd wtórny o wartości dogodnej do zasilania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki nstrukcja do zajęć laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Temat: Badanie przekładników prądowych konwencjonalnych przeznaczonych do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... Przekładniki prądowe typu ELA... przystosowane są do mocowania do konstrukcji. Mogą być stosowane do pomiarów w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA APARATURA ŁĄCZENIOWA Szybko Pewnie Kompleksowo Zgodność ze standardami zakładów energetycznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 3 Pomiar mocy czynnej w układzie jednofazowym Rzeszów 2016/2017 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania Podpis

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych KOD: ES1C 710

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych.

Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych. Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych. Metrologia jest jednym z działów nauki zajmująca się problemami naukowo-technicznymi związanymi z pomiarami, niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i od dokładności

Bardziej szczegółowo

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych.

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych. Temat: Transformatory specjalne: transformator trójuzwojeniowy, autotransformator, przekładnik prądowy i napięciowy, transformator spawalniczy, transformatory bezpieczeństwa, transformatory sterowania

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 299277 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1993 (51) IntCl6: G01R 35/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz Pomiary dużych prądów o f = 50Hz 1. Wstęp Pomiary prądów przemiennych o częstotliwości 50 Hz i wartościach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy amperów są możliwe za pomocą przetworników pomiarowych. W

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie E9 Badanie transformatora E9.1. Cel ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. W ćwiczeniu przykładając zmienne napięcie do uzwojenia pierwotnego

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Miernik parametrów sieci - ND20. www.lumel.com.pl SPIS TREŚCI Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PACOWNA ELEKTYCZNA ELEKTONCZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE TANSFOMATOA JEDNOFAZOWEGO rok szkolny klasa grupa data

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 3 Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie sinusoidalnie

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA

PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA PRZEKŁADNIKI W IZOLACJI ŻYWICZNEJ WNĘTRZOWE I NAPOWIETRZNE INTRA PRZEKŁADNIK PRĄDOWY WNĘTRZOWY CTS 12.S (L)*... 3 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:... 3 SCHEMATY ELEKTRYCZNE... 4 SZKIC WYMIAROWY CTS 12 S(L)...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych

Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych mgr inż. Marcin Gołuszka EP Kraków S.A. mgr inż. Katarzyna Strzałka-Gołuszka F.P.. ELDES Kraków Dobór przekładników prądowych Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych 1.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Przedmiot: Pomiary Elektryczne Materiały dydaktyczne: Pomiar i regulacja prądu i napięcia zmiennego Zebrał i opracował: mgr inż. Marcin Jabłoński

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora ĆWICZENIE NR 7 Badanie i pomiary transformatora Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z pracą i budową transformatorów Wyznaczenie początków i końców uzwojeń pomiar charakterystyk biegu jałowego pomiar charakterystyk

Bardziej szczegółowo

2.3. Pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych. (1h wykładu)

2.3. Pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych. (1h wykładu) 2.3. Pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych. (1h wykładu) 2.3.1. Pomiary wielkości elektrycznych Rezystancja wejściowa mierników cyfrowych Przykład: Do sprawdzenia braku napięcia przemiennego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych dr inż. MARCIN HABRYCH Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska mgr inż. JAN LUBRYKA mgr inż. DARIUSZ MACIERZYŃSKI Kopex Electric Systems S.A. dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Elektrotechniki

Pracownia Elektrotechniki BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni i sprawności transformatora.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH

DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH mgr inż. Katarzyna Strzałka Gołuszka F.P.I. ELDES Kraków mgr inż. Marcin Gołuszka EP Kraków S.A. 1. Wprowadzenie Przekładniki

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 5 A WWW.LUMEL.COM.PL Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria LCTR z otworem na przewód (odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ZAWARTOŚĆ KATALOGU strona 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis...3 Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Katedra Elektroniki ZSTi Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Symbole umieszczone na przyrządzie Katedra Elektroniki ZSTiO Mierniki magnetoelektryczne Budowane: z ruchomącewkąi

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

3. Przebieg ćwiczenia I. Porównanie wskazań woltomierza wzorcowego ze wskazaniami woltomierza badanego.

3. Przebieg ćwiczenia I. Porównanie wskazań woltomierza wzorcowego ze wskazaniami woltomierza badanego. Badanie woltomierza 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rożnymi układami nastawienia napięcia oraz metodami jego pomiaru za pomocą rożnych typów woltomierzy i nabranie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi Ćwiczenie nr 7 Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie dławika jako elementu nieliniowego, wyznaczenie jego parametrów zastępczych

Bardziej szczegółowo

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia zmiennego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Montaż Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Badanie ogniwa galwanicznego. Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN

Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Przekładniki prądowe niskiego napięcia stosowane są do pomiarów i zabezpieczeń w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma. Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne wykazanie i potwierdzenie słuszności zależności określonych prawem Ohma. Zastosowanie prawa Ohma dla zmierzenia oporności

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium ytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie prądnicy synchronicznej 4.2. BN LBOTOYJNE 4.2.1. Próba biegu jałowego prądnicy synchronicznej

Bardziej szczegółowo

BADANIE TRANSFORMATORA I.

BADANIE TRANSFORMATORA I. BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni transformatora, jego sprawności

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA I EERGETYKI ISTYTUT MASY I URĄDEŃ EERGETYCYCH LABORATORIUM ELEKTRYCE Badanie transformatora (E 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWIC 3. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego. kłady regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia stałego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Właściwy dobór rezystorów nastawnych do regulacji natężenia w obwodach prądu stałego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

Przyrządy i przetworniki pomiarowe Przyrządy i przetworniki pomiarowe Są to narzędzia pomiarowe: Przyrządy -służące do wykonywania pomiaru i służące do zamiany wielkości mierzonej na sygnał pomiarowy Znajomość zasady działania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo