Bankowość elektroniczna. Specyfikacja plików importowych i eksportowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowość elektroniczna. Specyfikacja plików importowych i eksportowych"

Transkrypt

1 Bankow elektroniczna Specyfikacja plików importowych i eksportowych

2 Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/ arszawa tel. HD:

3 Spis treści Spis treści Rozdział I bsługiwane formaty plików importowych 1 Rozdział II Rozdział III bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych 3 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Format... pliku z przelewami krajowymi Format... pliku z przelewami ZUS Format... pliku z przelewami podatkowymi Format... pliku z przelewami walutowymi Format... pliku z przelewami transgranicznymi Format... pliku z przelewami SEPA 26 Rozdział IV Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR Format... pliku z przelewami krajowymi Format... pliku z przelewami ZUS Format... pliku z przelewami podatkowymi 34 Rozdział V Specyfikacje plików importowych w formacie XML Rekord... nagłówkowy (Group Header) Informacja... o pojedynczej płatności (Payment Information) Rozdział VI Przelew y krajow... e złotow e oraz w ew nątrzbankow e 39 Przelew y ZUS Przelew y podatkow... e 44 Przelew y SIFT Przelew y SEPA Specyfikacja plików importowych w formacie VideoTEL dla beneficjentów Format... pliku z beneficjentami krajowymi Format... pliku z beneficjentami SEPA Format... pliku z beneficjentami zagranicznymi 55 Rozdział VII Specyfikacja formatu XML pliku importowego beneficjentów 56 Rozdział VIII Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie tekstowym Format... wąski Format... szeroki Format... szeroki 2 60 ersja 12.0 I

4 Spis treści Rozdział IX Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie XML Format... wąski Format... szeroki Format... szeroki 2 64 Indeks 65 ersja 12.0 II

5 bsługiwane formaty plików importowych Rozdział I bsługiwane formaty plików importowych bsługiwane formaty plików importowych: VideoTEL format wykorzystywany w modułach VideoTEL i VideoTEL BIS. ELIXIR - format wzorowany na komunikacie systemu Elixir-, wykorzystywanym w polskim systemie rozliczeniowym ELIXIR. XML ramach poszczególnych formatów plików importowych obsługiwane są typy zleceń płatniczych wyszczególnione w tabeli. Format pliku importow ego Typ zleceń płatniczych Cechy charakterystyczne Typy zleceń płatniczych w nomenklaturze NBE I. VideoTEL Nagłów ek pliku Przelew krajow y złotow y Przelew y krajow e brak Przelew w ew nątrzbankow y Przelew y ZUS ZUS 1 Przelew ZUS Przelew y US PUS 1 Przelew podatkow y Przelew krajow y złotow y Przelew y w alutow e krajow e AL 1 Przelew w ew nątrzbankow y Przelew SIFT (krajow y) Przelew y transgraniczne TRG 1 Przelew SIFT (zagraniczny) Przelew y SEPA SEPA 1 Przelew SEPA II. ELIXIR Typ komunikatu Typ dokumentu Polecenia przelew u Przelew krajow y złotow y Przelew w ew nątrzbankow y Płatności ZUS Przelew ZUS Płatności podatkow e Przelew podatkow y III. XML Przelew y krajow e +++CtgyPurp ++++Cd='INTC' lub brak Przelew krajow y złotow y ersja

6 bsługiwane formaty plików importowych Przelew w ew nątrzbankow y Przelew y ZUS +++CtgyPurp ++++Cd='SSBE' Przelew ZUS Przelew y podatkow e +++CtgyPurp ++++Cd='TAXS' Przelew podatkow y Przelew y w alutow e +++ChrgBr= [CRED,DEBT,SHAR] Przelew SIFT Przelew y SEPA +++SvcLvl ++++Cd='SEPA' Przelew SEPA ersja

7 bsługiwane formaty plików importowych Rozdział II bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych Definicj e zbiorów znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej: Lp. znacze grupy znaków pis zaw artości Lista znaków 1. A duże litery A-Z bez polskich znaków A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V X Y Z 2. a małe litery a-z bez polskich znaków a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 3. Ą duże litery A-Z wraz polskimi znakami A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń Ó P Q R S Ś T U V X Y Z Ź Ż 4. ą małe litery A-Z wraz polskimi znakami a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż 5. n cyfry K Znaki inne niż litery oraz cyfry w zleceniach krajow ych! # $ % & ' ( ) * +, -. : ; < = [ \ ] ^ _ ` { } spacja 7. T Znaki inne niż litery oraz cyfry w zleceniach transgranicznych / -? : ( )., ' + spacja Zbiory znaków przypisane do zestawów dopuszczalnych znaków w poszczególnych typach zleceń płatniczych przedstawia tabela poniżej: przypadku importu zleceń z plików tekstowych będą konwertowane na ustalony znak (np. kropki). Zasady konwersj i znaków dozwolonych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej: Znak podlegający konw ersji Znak, jakim zosta zastąpiony Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź ą ć ę ł ń ó ś ż ź dpow iednio: A C E L N S Z Z a c e l n o s z z " (cudzysłów ) ' (apostrof) Pozostałe. (kropka) znak określony parametrem ersja

8 bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych Rozdział III Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Cechy wspólne zależ od typu zleceń w pliku: 1. Plik z danymi do importu j est zapisany w formacie tekstowym. 2. Każde zlece zaj muj e j edną linię zakończoną znakami końca linii <CR><LF> (format indows). 3. Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. 4. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami (0x22). 5. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć: a. cudzysłów (0x22) - należy zastąpić go dwoma cudzysłowami; b. znak podziału linii (w polach wieloliniowych) - należy zastąpić go trzema znakami zapytania???. 6. Format zapisu kwoty zlecenia: a. Symbolem dziesiętnym j est kropka, oddzielaj ąca część całkowitą od części ułamkowej. b. Część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy. c. Nie należy używać żadnych innych separatorów do wyodrębniania np. części tysięcznych. d. Pole zawieraj ące kwotę może posiadać lub cudzysłowy ograniczaj ące (przesie obsługi z modułu VideoTEL). 7. Format zapisu numerów rachunków bankowych: a. Numer rachunku może zawierać spacj e separuj ące, które na etapie importu są automatycz usuwane. b. zleceniodawcy: w formacie NBR lub NRB/rrrr. Nie są obsługiwane rachunki zleceniodawcy zapisane w formacie IBAN. 8. bsługiwane strony kodowe: indows-1250, IBM CP852 (DS Latin II), IS (IS Latin-2), Mazovia, DHN (Dom Handlowy Nauki), Mac S. tabelach znaj duj ących się w kolej nych podrozdziałach przedstawiono szczegółowo specyfikacj ę pól. 3.1 Format pliku z przelewami krajowymi Plik może zawierać przelewy: kraj owe złotowe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach kraj owych, w walucie PLN, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej; wewnątrzbankowe tj. na rachunki prowadzone w NBP, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej w dowolnej j w przelewie wewnątrzbankowym walucie: PLN lub obcej. Struktura pliku (w wariancie z maksymalną liczbą pól w wierszu) została przedstawiona w tabelach poniżej. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi: "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" "RefNC"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi oczekuj ącymi: "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> ersja

9 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL arianty liczby pól w linii z przelewami kraj owymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz 1. Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów, np. w w yniku w cześjszego ich zaimportow ania z pliku zaw ierającego dane rachunków i beneficjentów (funkcja importu beneficjentów ) lub w kartoce globalnej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" 2. Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" 3. Format II.a 14 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" 4. Format II.b 15 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" 5. Format II.c 16 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi: ersja

10 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w ier sza Symbol pola Przeznac ze ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. pola Symbol pola Przeznac ze zestaw dopuszczalnyc h znaków ymagalno ść pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjent a. 35x Pole pomijane jego zaw art jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjent a. 4*35x KRAJ Zaw art pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków w łasnych klienta. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw art pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. Ben Numer rachunku beneficjent a. 34x NRB, NRB/rrrr, IBAN, IBAN/rrrr 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem krajow ym w formacie NRB (zalecane) lub IBAN (PL*) (zalecane, format dopuszczalny na w ypadek rachunków beneficjentów funkcjonujących zarów no jako rachunki krajow e oraz rachunki SEPA), a w przypadku rachunków prow adzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr (zalecane) lub IBAN/rrrr (zalecane). 2. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniow ego, do którego jest skierow any przelew. 3. Rachunek beneficjenta może być rachunkiem składkow ym ZUS. 4. Rez1 Rezerw ow e liczba Pole pomijane - jest w ykorzystyw ane. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. ersja

11 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w ier sza Symbol pola Przeznac ze ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. pola Symbol pola Przeznac ze zestaw dopuszczalnyc h znaków ymagalno ść pis pola 6. BNad Nazw a banku zlecenioda w cy. 35x Pole pomijane jego zaw art jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 7. RNad Nazw a rachunku zlecenioda w cy. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. 8. Nad Numer rachunku zlecenioda w cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca. 9. Ref Referencja. 4*35x KRAJ Tytuł przelew u. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A Gdy przelew krajow y w ychodzący (tj. na rachunek prow adzony w innym banku krajow ym niż NBP): w aluta podstaw ow a (PLN), dodatkow o gdy przelew w ew nątrzbankow y: w aluta obca, a jeżeli na rachunek w łasny, to zgodna z w alutą co najmj jednego z rachunków. Nazw a firmy, do której mają być dopisane now e rachunki beneficjenta w ystępujące w importow anych przelew ach. 11. NF Nazw a skrócona beneficjent a. 50x Pole jest w ykorzystyw ane, jeżeli: a) import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, b) kontrola pola 3. Ben w ykazała, że rachunkiem beneficjenta przelew u jest rachunek w łasny klienta. ersja

12 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w ier sza Symbol pola Przeznac ze ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. pola Symbol pola Przeznac ze zestaw dopuszczalnyc h znaków ymagalno ść pis pola 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązany ch z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] "N" lub puste - firma obca, "T" - firma w łasna. Ze w zględu na w alidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem w łasnym klienta oraz brak odróżnia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i jest w ykorzystyw ane. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow eg o. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o- księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczenio w y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N,S] "N" lub puste droga w yznaczana automatycz (w systemie centralnym banku). "S" - zlece skierow ane do systemu rozliczeń SRBNET2 (płatności w ysokokw otow e). 16. RN kreśle rodzaju beneficjent a. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). ersja

13 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w ier sza Symbol pola Przeznac ze ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. pola Symbol pola Przeznac ze zestaw dopuszczalnyc h znaków ymagalno ść pis pola 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami ZUS Plik może zawierać tylko przelewy ZUS i tylko na rachunki określone w Bankowości elektronicznej NBP j ako rachunki składkowe ZUS. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami ZUS: "ZUS" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami ZUS w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" ersja

14 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Format II.a 14 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" Format II.b 15 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" Format II.c 16 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami ZUS: w iers za Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw art jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ Zaw art pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy dopuszczalnych w przelew ach ZUS rachunków składkow ych, istjących już w kartotece beneficjentów (globalnych). Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw art pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. Ben Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB Numer rachunku beneficjenta musi być rachunkiem składkow ym ZUS w formacie NRB. ersja

15 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 4. Rez1 Klucz n Musi zaw ierać dow olną liczbę całkow itą np. liczbę 75. Zaw art pola jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw art jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. Dane pow inny być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS. 7. RNad Nazw a skrócona lub nazw isko i imię płatnika. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, zaw art pola podlega w eryfikacji i jest pobierana do tw orzonego zlecenia. przypadku określonej w systemie nazw y ZUS dla klienta BE zosta zgłoszony błąd. 8. Nad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku: PLN lub obca. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 9. Ref Referencja - tytuł przelew u. Pole składa się z 4-ech podpól składow ych oddzielonych ciągiem znaków??? : NIP??? 2IdTypart??? pltypdekl??? pldec 9a NIP NIP płatnika. 10!n Numer NIP (bez znaków rozdzielających - kresek) płatnika składek (zgod z danymi ze zgłoszenia płatnika składek). ersja

16 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 9b 2IdTypart Typ oraz w art drugiego identyfikatora płatnika. 1!c14c Typ drugiego identyfikatora w raz z jego numerem, pierw szy znak to typ drugiego identyfikatora, kolejny ciąg liczb - jego numer. Dopuszczalne typy identyfikatora: R - REGN płatnika, P - PESEL płatnika, 1 - seria i numer dow odu płatnika, 2 - seria i numer paszportu zobow iązanego. przypadku gdy płatnikow i składek nadano drugiego identyfikatora, pole jest puste. TRRRRMMnn - pierw szy znak to typ w płaty (T), następ okres - rok (RRRR) oraz miesiąc (MM), którego dotyczy w płata i numer deklaracji (nn). 9c pltypdekl Typ w płaty oraz dane deklaracji. 1x6n2n Dopuszczalne typy identyfikatora: S - składka za 1 m-c, M - składka dłuższa niż m-c, U - układ ratalny, T - odrocze terminu, D - dodatkow a opłata, E - koszty egzekucyjne, A - dodatkow a opłata za błędy podatnika, B - dodatkow a opłata przez instytucję obsługującą w płaty składek. 9d pldec Numer decyzji/ umow y/tytułu w ykonaw czego. 15x / Pole w ymagane dla w ybranych typów w płaty: A,B,D,E,T,U. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A aluta podstaw ow a (PLN), z możliw ością dopuszczenia w alut obcych. 11. NF Nazw a skrócona beneficjenta. 50x Z uw agi na założe składania przelew ów ZUS na określone rachunki składkow e zdefiniow ane w systemie NBE w ramach kartoteki globalnej, ma możliw ości (ani koczności) dodaw ania do kartoteki beneficjentów rachunków w ystępujących w pliku importow ym. Zaw art pola podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązanych z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. ersja

17 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] Pole pomijane - patrz opis pola 10. NF. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow ego. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o-księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N] Nie "N" lub puste droga w yznaczana automatycz (w systemie centralnym banku). Ze w zględu na dopuszcze w przelew ach ZUS jako popraw ne tylko rachunków składkow ych zdefiniow anych w systemie, zakłada się w eryfikacji uczestnictw a oddziału banku prow adzącego rachunek w określonym systemie rozliczeniow ym. 16. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami podatkowymi Plik może zawierać tylko przelewy podatkowe. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi: "PUS" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" ersja

18 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami podatkowymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format II.a 14 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" Format II.b 15 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" Format II.c 16 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi: ersja

19 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "PUS" "1" Przelew y podatkow e. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw art podlega w eryfikacji i jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. Zaw art pola jest pobierana do zlecenia, jeżeli importow any jest plik: a) podpisany, 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ b) podpisany z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku, i w opcjach importu jako pole referencyjne dla danych beneficjenta użytkow nik w skazał dane rachunku beneficjenta a domyślne dane beneficjenta (zaw arte w polu 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. Ben Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB, NRB/rrrr Numer rachunku beneficjenta pow in być rachunkiem organu podatkow ego. 4. Rez1 Klucz n Musi zaw ierać dow olną liczbę całkow itą np. liczbę 75. Zaw art pola jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw art podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 7. RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ / Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. 8. Nad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca. ersja

20 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "PUS" "1" Przelew y podatkow e. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 9. Ref Referencja - tytuł przelew u. Płatności podatkow e posiadają specyficzny układ informacji - pole składa się z 7-miu podpól składow ych oddzielonych ciągiem??? : IdZob???TypIdZob???krRok???krTyp??? kr???sf???trzob 9a IdZob NIP lub identyfikator uzupełniający zobow iązanego. 14x art identyfikatora zobow iązanego - zgod z typem określonym w następnym polu. Typ identyfikatora zobow iązanego: 9b TypIdZob Typ identyfikatora. 1x [N,R,P,1,2,3] N - NIP zobow iązanego, R - REGN zobow iązanego, P - PESEL zobow iązanego, 1 - seria i numer dow odu zobow iązanego, 2 - seria i numer paszportu zobow iązanego, 3 - numer innego dokumentu potw ierdzającego tożsam zobow iązanego. 9c+9d +9e kres / Pole musi być w ypełnione, z w yjątkiem sytuacji, gdy przelew dotyczy należności zw iązanych z okresem rozliczeniow ym. Jednocześ w ymagaln okresu zależy od symbolu formularza. 9c krrok Rok zlecenia. 4n / Rok, którego dotyczy płatn podatku. 9d krtyp Typ okresu. 1x [R,P,K,M,D,J] / Typ okresu, za który dokonyw ana jest płatn podatku. R rok, P półrocze, K kw artał, M miesiąc, D dekada, J dzień. 9e kr Numer okresu. 4n / Numer okresu, za który dokonyw ana jest płatn podatku. Gdy typ okresu to R pole puste. Dla P w art 01 lub 02, K , M , D [01,02,03][01..12], J ddmm popraw ny dzień miesiąca. ersja

Bankowość elektroniczna. Specyfikacja plików importowych i eksportowych

Bankowość elektroniczna. Specyfikacja plików importowych i eksportowych Bankowość elektroniczna Specyfikacja plików importowych i eksportowych Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 arszawa www.nbp.pl tel. HD: +48 801 111 000 Spis treści Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Polecenie zapłaty... 6 Przykłady zleceń...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU... 3 2. PROADZANIE ZLECEŃ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta Kanał Internet Załącznik 1 Szablony importu przelewów do plusbank24 Spis treści Plik w formacie VideoTel...4 Import przelewów

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Spis treści Spis treści Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-06-15 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Wer. 2012-01-02 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową

Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową Spis treści: Import i eksport danych w GB24 bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową 1. Wstęp...3 2. Struktura i organizacja dokumentu...3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych...3 3.1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103

Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/MT103 Struktura pliku wejściowego ipko biznes PLA/T103 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku PLA/T103, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w systemie CIB

Import i eksport danych w systemie CIB - Import i eksport danych w systemie wrzesień 2008 SPIS TREŚCI 1 FORMATY DANYCH... 3 2 STRUKTURY PLIKÓW... 4 2.1 Struktury plików importu przelewów... 4 2.1.1 Plik w formacie liniowym... 4 2.1.2 Plik w

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych

Import i eksport danych - Import i eksport danych SPIS TREŚCI 1 FORMATY DANYCH... 3 2 STRUKTURY PLIKÓW... 4 2.1 Struktury plików importu przelewów... 4 2.1.1 Plik w formacie liniowym... 4 2.1.2 Plik w formacie XML... 7 2.1.3

Bardziej szczegółowo

Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES 2012-11-22

Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES 2012-11-22 Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES 2012-11-22 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. FORMATY... 4 3. STRUKTURY PLIKÓW... 5 3.1. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU PRZELEWÓW... 5 3.1.1. Plik w formacie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.0, 25-11-2013 r. 1. Opis formatu BRESOK2 Zbiór jest jednym ciągiem

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru " " (pusty) - (w "DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp"):

Struktura pliku eksportu dla ustawienionego parametru   (pusty) - (w DYSPEX.exe Funkcje Tabela konwersji rachunków Format eksp): 72.1.6.1. Organizacja pliku danych Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym ASCII o nazwie MA9999.txt, gdzie 9999 to oznaczenie numeru klienta masowego. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Przewodnika dla Klienta. Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB

Załącznik do Przewodnika dla Klienta. Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB Załącznik do Przewodnika dla Klienta Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 5 3.1. Funkcje importu danych...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu Dokumentacja użytkownika systemu Logotyp systemu Import Eksport Danych Wersja systemu: 2.27.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-07 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu:

Bardziej szczegółowo

MultiCash zlecenia podatkowe

MultiCash zlecenia podatkowe MultiCash zlecenia podatkowe Zmiany obowiązujące od dnia 1.02.2005 r. wersja 1.0 1. Zmiany w zasadach dokonywania płatności podatkowych w systemie MultiCash Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2005r.

Bardziej szczegółowo

Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES

Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES Opis importu i eksportu danych w systemie BGK@24BIZNES 2015-07-24 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Instrukcja użytkowa systemu BGK@24 Biznes 1. WSTĘP... 4 2. FORMATY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych

www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych www.meritumbank.pl Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna 2 Instrukcja eksportu i importu danych Bankowość elektroniczna Aktualizacja: lipiec 2015 Instrukcja eksportu i importu danych

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1.

1. WSTĘP 2. DOSTĘPNE FUNKCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 1. 2. 2.1. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. OPIS FUNKCJI IMPORTU I EKSPORTU DANYCH 2 2.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH 2 2.1.1. IMPORT PRZELEWÓW KRAJOWYCH 2 2.1.2. IMPORT PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH 4 2.2. FUNKCJE EKSPORTU DANYCH

Bardziej szczegółowo

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA MultiCash PRO Opis formatu pliku płatności krajowych PLI BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI MultiCash Banku BPH 3 1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU PLA / T103... 3 Opis formatu pliku... 3 Struktura pliku PLA / T103... 4 Przykłady

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Import wzorców

Podręcznik Użytkownika Import wzorców 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import wzorców CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) Ver. 2011-08-31 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS) 1 1. Opis formatu pliku płatności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po usłudze

PRZEWODNIK po usłudze PRZEWODNIK po usłudze OFERTA DLA BIZNESU Formaty Plików Obowiązuje od dnia: 2014-07-10 Spis treści: 1. Wstęp... 4 2. Struktura plików operacje... 5 2.1 UNL i DBF struktura plików dla operacji krajowych,

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku eksportu T-940 ver. 5p1.100225.1 Opis formatu pliku ulticash PRO STA (T940) w systemie PekaoBIZNES 24 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA

BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA BusinessNet Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA Wersja 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. Opis formatu pliku STA 3 1.1 Ogólne informacje o pliku STA 3 1.1.1 Co to jest plik

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Import Format Elixir

CitiDirect EB Portal Import Format Elixir CitiDirect EB Portal Import Format Elixir Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. STĘP...

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2012-03-02 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po usłudze

PRZEWODNIK po usłudze PRZEWODNIK po usłudze OFERTA DLA BIZNESU Formaty Plików Obowiązuje od dnia: 2014-04-15 Spis treści: 1. Wstęp... 4 2. Struktura plików operacje... 5 2.1 UNL i DBF struktura plików dla operacji krajowych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu)

Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Specyfikacja formatu komunikatu MT101 (Zlecenie Transferu) Poniższy dokument specyfikuje format i zasady wypełniania pól dla komunikatu MT101 obsługiwanego przez mbank S.A. mbank S.A. obsługuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale

Format pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale Załącznik nr 3 Format pliku Zlecenie gotówki w oddziale Standardowy plik informacyjny jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o wypłatach gotówkowych realizowanych w oddziałach ING Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB. Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB

Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB. Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Importu i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 3. Opis funkcji importu i

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLI ver. 5p4.110210.1 Opis struktury pliku ulticash PLI 1.

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 RAPORT PLIKOWY MT940... 4 Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940... 6 Przykład rekordu... 7 RAPORT PLIKOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012 1. Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta istrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu ulticash PLA ver. 5p8.100225.1 Opis struktury pliku ulticash PLA 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz, tel. (056) , fax. (056) ;

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz, tel. (056) , fax. (056) ; POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.pl Grudziądz, 20 października 2014 roku NOK.331.30.14 Dotyczy: Zadanych

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Mistrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta pliku płatności i kontrahentów importowany za pomocą szablonów VideoTEL ver. 5p5.100225.1 1. Opis struktury pliku VideoTEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2007-12-05 1 Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA

PROFFICE. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA PROFFICE Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu

Bardziej szczegółowo

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Eksport wyciągów z systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia eksportowanie wyciągów zgodnych ze standardem SWIFT MT940. Dane eksportowane

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów krajowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r.

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego wersja 1.3 autorzy: Jolanta Bona, Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-01-24

Bardziej szczegółowo

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01)

PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS. Lista przetworzonych transakcji (SPM01) PLIK ZWROTNY PRZELEW MASOWY/ PRZELEW MASOWY PLUS Lista przetworzonych transakcji (SPM01) 1 Spis treści 1. Tytuł..3 2. Przeznaczenie.3 3. Cykl generowania 3 4. Miejsce udostępnienia.3 5. Szablon nazwy.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego ( 2D ), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim - wersja 1.0 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących jednoosobową działalność Załącznik do Przewodnika po Usługach Bankowości Elektronicznej SGB dla Klienta SGB Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO Specyfikacja automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego wersja 1.2 autorzy: Jolanta Bona, Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2011-11-22

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Informatycznych OTAGO

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 978, +8 (22) 690

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

IMPORT /EKSPORT DANYCH

IMPORT /EKSPORT DANYCH IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu... 3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 3 3.1. Funkcje importu danych... 3 3.1.1. Import przelewów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej jest jedynym dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpłat należności

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright

Bardziej szczegółowo

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu komunikatów RFT MT101 Ver. 2009-09-29 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis formatu pliku RFT MT101 3 2. Szczegółowy opis formatu plików RFT MT101 3 2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Bardziej szczegółowo

MultiCash opis pliku płatności walutowych

MultiCash opis pliku płatności walutowych MultiCash opis pliku płatności walutowych Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w arszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 arszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) V.20170622 1 Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok

Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok Dokument opisuje strukturę pliku CSV zawierającego dane formularza Z-12 za 2014 rok. Dane zawarte w tym pliku można importować do programu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank 1 Wstęp. System bankowości elektronicznej Alior Banku umożliwia importowanie zleceń zgodnych z formatem komunikatów opracowanym w systemie

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.01, 17-03-2014 r. Spis treści 1. Uwagi ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po usłudze

PRZEWODNIK po usłudze PRZEWODNIK po usłudze OFERTA DLA BIZNESU Formaty Plików Obowiązuje od dnia: 2015-05-27 1. Wstęp... 4 2. Struktura plików operacje... 5 2.1 UNL i DBF struktura plików dla operacji krajowych, płacowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.)

Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/9 Regulamin świadczenia usługi identyfikacji i rozpoznawania płatności masowych (wprowadzony dnia 22 sierpnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZENNK USTAW RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 1998 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENA : 981 - Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określen i a wzoru bankowego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

MultiCash opis pliku płatności krajowych

MultiCash opis pliku płatności krajowych MultiCash opis pliku płatności krajowych Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w arszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 arszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

8510309410 PL 97124020929916210000092872 URZĄD MIASTA SZCZECIN N123456 NOF WPiOL/1111/W/123456/2013 KOWALSKI JAN, FELCZAKA 1A 70-123 SZCZECIN PLN

8510309410 PL 97124020929916210000092872 URZĄD MIASTA SZCZECIN N123456 NOF WPiOL/1111/W/123456/2013 KOWALSKI JAN, FELCZAKA 1A 70-123 SZCZECIN PLN OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH. OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH 1. Kod 1D stosowany na przelewach podczas akcji Płatności Masowe: Rodzaj kodu 1D: EAN128 Struktura: Przykład: - Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022)

mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) mbank CompanyNet Struktura zbioru importu danych do systemu mbank CompanyNet w formacie pain.001.001.03 (ISO20022) w oparciu o rekomendację Związku Banków Polskich Bankowość Elektroniczna dla klientów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 27 listopada 2008 r. z dnia grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo