Bankowość elektroniczna. Specyfikacja plików importowych i eksportowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowość elektroniczna. Specyfikacja plików importowych i eksportowych"

Transkrypt

1 Bankow elektroniczna Specyfikacja plików importowych i eksportowych

2 Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/ arszawa tel. HD:

3 Spis treści Spis treści Rozdział I bsługiwane formaty plików importowych 1 Rozdział II Rozdział III bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych 3 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Format... pliku z przelewami krajowymi Format... pliku z przelewami ZUS Format... pliku z przelewami podatkowymi Format... pliku z przelewami walutowymi Format... pliku z przelewami transgranicznymi Format... pliku z przelewami SEPA 26 Rozdział IV Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR Format... pliku z przelewami krajowymi Format... pliku z przelewami ZUS Format... pliku z przelewami podatkowymi 34 Rozdział V Specyfikacje plików importowych w formacie XML Rekord... nagłówkowy (Group Header) Informacja... o pojedynczej płatności (Payment Information) Rozdział VI Przelew y krajow... e złotow e oraz w ew nątrzbankow e 39 Przelew y ZUS Przelew y podatkow... e 44 Przelew y SIFT Przelew y SEPA Specyfikacja plików importowych w formacie VideoTEL dla beneficjentów Format... pliku z beneficjentami krajowymi Format... pliku z beneficjentami SEPA Format... pliku z beneficjentami zagranicznymi 55 Rozdział VII Specyfikacja formatu XML pliku importowego beneficjentów 56 Rozdział VIII Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie tekstowym Format... wąski Format... szeroki Format... szeroki 2 60 ersja 12.0 I

4 Spis treści Rozdział IX Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie XML Format... wąski Format... szeroki Format... szeroki 2 64 Indeks 65 ersja 12.0 II

5 bsługiwane formaty plików importowych Rozdział I bsługiwane formaty plików importowych bsługiwane formaty plików importowych: VideoTEL format wykorzystywany w modułach VideoTEL i VideoTEL BIS. ELIXIR - format wzorowany na komunikacie systemu Elixir-, wykorzystywanym w polskim systemie rozliczeniowym ELIXIR. XML ramach poszczególnych formatów plików importowych obsługiwane są typy zleceń płatniczych wyszczególnione w tabeli. Format pliku importow ego Typ zleceń płatniczych Cechy charakterystyczne Typy zleceń płatniczych w nomenklaturze NBE I. VideoTEL Nagłów ek pliku Przelew krajow y złotow y Przelew y krajow e brak Przelew w ew nątrzbankow y Przelew y ZUS ZUS 1 Przelew ZUS Przelew y US PUS 1 Przelew podatkow y Przelew krajow y złotow y Przelew y w alutow e krajow e AL 1 Przelew w ew nątrzbankow y Przelew SIFT (krajow y) Przelew y transgraniczne TRG 1 Przelew SIFT (zagraniczny) Przelew y SEPA SEPA 1 Przelew SEPA II. ELIXIR Typ komunikatu Typ dokumentu Polecenia przelew u Przelew krajow y złotow y Przelew w ew nątrzbankow y Płatności ZUS Przelew ZUS Płatności podatkow e Przelew podatkow y III. XML Przelew y krajow e +++CtgyPurp ++++Cd='INTC' lub brak Przelew krajow y złotow y ersja

6 bsługiwane formaty plików importowych Przelew w ew nątrzbankow y Przelew y ZUS +++CtgyPurp ++++Cd='SSBE' Przelew ZUS Przelew y podatkow e +++CtgyPurp ++++Cd='TAXS' Przelew podatkow y Przelew y w alutow e +++ChrgBr= [CRED,DEBT,SHAR] Przelew SIFT Przelew y SEPA +++SvcLvl ++++Cd='SEPA' Przelew SEPA ersja

7 bsługiwane formaty plików importowych Rozdział II bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych Definicj e zbiorów znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej: Lp. znacze grupy znaków pis zaw artości Lista znaków 1. A duże litery A-Z bez polskich znaków A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V X Y Z 2. a małe litery a-z bez polskich znaków a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 3. Ą duże litery A-Z wraz polskimi znakami A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń Ó P Q R S Ś T U V X Y Z Ź Ż 4. ą małe litery A-Z wraz polskimi znakami a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż 5. n cyfry K Znaki inne niż litery oraz cyfry w zleceniach krajow ych! # $ % & ' ( ) * +, -. : ; < = [ \ ] ^ _ ` { } spacja 7. T Znaki inne niż litery oraz cyfry w zleceniach transgranicznych / -? : ( )., ' + spacja Zbiory znaków przypisane do zestawów dopuszczalnych znaków w poszczególnych typach zleceń płatniczych przedstawia tabela poniżej: przypadku importu zleceń z plików tekstowych będą konwertowane na ustalony znak (np. kropki). Zasady konwersj i znaków dozwolonych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej: Znak podlegający konw ersji Znak, jakim zosta zastąpiony Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź ą ć ę ł ń ó ś ż ź dpow iednio: A C E L N S Z Z a c e l n o s z z " (cudzysłów ) ' (apostrof) Pozostałe. (kropka) znak określony parametrem ersja

8 bsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych Rozdział III Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Cechy wspólne zależ od typu zleceń w pliku: 1. Plik z danymi do importu j est zapisany w formacie tekstowym. 2. Każde zlece zaj muj e j edną linię zakończoną znakami końca linii <CR><LF> (format indows). 3. Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. 4. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami (0x22). 5. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć: a. cudzysłów (0x22) - należy zastąpić go dwoma cudzysłowami; b. znak podziału linii (w polach wieloliniowych) - należy zastąpić go trzema znakami zapytania???. 6. Format zapisu kwoty zlecenia: a. Symbolem dziesiętnym j est kropka, oddzielaj ąca część całkowitą od części ułamkowej. b. Część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy. c. Nie należy używać żadnych innych separatorów do wyodrębniania np. części tysięcznych. d. Pole zawieraj ące kwotę może posiadać lub cudzysłowy ograniczaj ące (przesie obsługi z modułu VideoTEL). 7. Format zapisu numerów rachunków bankowych: a. Numer rachunku może zawierać spacj e separuj ące, które na etapie importu są automatycz usuwane. b. zleceniodawcy: w formacie NBR lub NRB/rrrr. Nie są obsługiwane rachunki zleceniodawcy zapisane w formacie IBAN. 8. bsługiwane strony kodowe: indows-1250, IBM CP852 (DS Latin II), IS (IS Latin-2), Mazovia, DHN (Dom Handlowy Nauki), Mac S. tabelach znaj duj ących się w kolej nych podrozdziałach przedstawiono szczegółowo specyfikacj ę pól. 3.1 Format pliku z przelewami krajowymi Plik może zawierać przelewy: kraj owe złotowe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach kraj owych, w walucie PLN, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej; wewnątrzbankowe tj. na rachunki prowadzone w NBP, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej w dowolnej j w przelewie wewnątrzbankowym walucie: PLN lub obcej. Struktura pliku (w wariancie z maksymalną liczbą pól w wierszu) została przedstawiona w tabelach poniżej. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi: "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" "RefNC"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi oczekuj ącymi: "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> ersja

9 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL arianty liczby pól w linii z przelewami kraj owymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz 1. Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów, np. w w yniku w cześjszego ich zaimportow ania z pliku zaw ierającego dane rachunków i beneficjentów (funkcja importu beneficjentów ) lub w kartoce globalnej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" 2. Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" 3. Format II.a 14 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" 4. Format II.b 15 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" 5. Format II.c 16 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami kraj owymi: ersja

10 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w ier sza Symbol pola Przeznac ze ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. pola Symbol pola Przeznac ze zestaw dopuszczalnyc h znaków ymagalno ść pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjent a. 35x Pole pomijane jego zaw art jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjent a. 4*35x KRAJ Zaw art pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy istjących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków w łasnych klienta. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw art pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. Ben Numer rachunku beneficjent a. 34x NRB, NRB/rrrr, IBAN, IBAN/rrrr 1. Numer rachunku beneficjenta musi być popraw nym rachunkiem krajow ym w formacie NRB (zalecane) lub IBAN (PL*) (zalecane, format dopuszczalny na w ypadek rachunków beneficjentów funkcjonujących zarów no jako rachunki krajow e oraz rachunki SEPA), a w przypadku rachunków prow adzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr (zalecane) lub IBAN/rrrr (zalecane). 2. ddział banku prow adzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniow ego, do którego jest skierow any przelew. 3. Rachunek beneficjenta może być rachunkiem składkow ym ZUS. 4. Rez1 Rezerw ow e liczba Pole pomijane - jest w ykorzystyw ane. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. ersja

11 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w ier sza Symbol pola Przeznac ze ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. pola Symbol pola Przeznac ze zestaw dopuszczalnyc h znaków ymagalno ść pis pola 6. BNad Nazw a banku zlecenioda w cy. 35x Pole pomijane jego zaw art jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 7. RNad Nazw a rachunku zlecenioda w cy. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. 8. Nad Numer rachunku zlecenioda w cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca. 9. Ref Referencja. 4*35x KRAJ Tytuł przelew u. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A Gdy przelew krajow y w ychodzący (tj. na rachunek prow adzony w innym banku krajow ym niż NBP): w aluta podstaw ow a (PLN), dodatkow o gdy przelew w ew nątrzbankow y: w aluta obca, a jeżeli na rachunek w łasny, to zgodna z w alutą co najmj jednego z rachunków. Nazw a firmy, do której mają być dopisane now e rachunki beneficjenta w ystępujące w importow anych przelew ach. 11. NF Nazw a skrócona beneficjent a. 50x Pole jest w ykorzystyw ane, jeżeli: a) import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, b) kontrola pola 3. Ben w ykazała, że rachunkiem beneficjenta przelew u jest rachunek w łasny klienta. ersja

12 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w ier sza Symbol pola Przeznac ze ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. pola Symbol pola Przeznac ze zestaw dopuszczalnyc h znaków ymagalno ść pis pola 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązany ch z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] "N" lub puste - firma obca, "T" - firma w łasna. Ze w zględu na w alidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem w łasnym klienta oraz brak odróżnia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i jest w ykorzystyw ane. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow eg o. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o- księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczenio w y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N,S] "N" lub puste droga w yznaczana automatycz (w systemie centralnym banku). "S" - zlece skierow ane do systemu rozliczeń SRBNET2 (płatności w ysokokw otow e). 16. RN kreśle rodzaju beneficjent a. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). ersja

13 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w ier sza Symbol pola Przeznac ze ymagalno ść pis pola 1. Datay k Data planow ane go w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr / przypadku pliku importow ego (podpisanego) zaw ierającego w iersza z datą w ykonania system NBE poprosi użytkow nika o określe daty w ykonania dla zleceń w pliku, podpow iadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: kreśle w pliku daty w ykonania zleceń jest koczne w przypadku podpisyw ania pliku w aplikacji drogi aw aryjnej DRA przed jego zaimportow am w systemie NBE lub przekazam go w postaci zaszyfrow anej do ddziału kr. NBP w ramach trybu aw aryjnego składania zleceń. Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. pola Symbol pola Przeznac ze zestaw dopuszczalnyc h znaków ymagalno ść pis pola 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych i rachunków dochodów, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami ZUS Plik może zawierać tylko przelewy ZUS i tylko na rachunki określone w Bankowości elektronicznej NBP j ako rachunki składkowe ZUS. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami ZUS: "ZUS" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami ZUS w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" ersja

14 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL Format II.a 14 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" Format II.b 15 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" Format II.c 16 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami ZUS: w iers za Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw art jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ Zaw art pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku dotyczy dopuszczalnych w przelew ach ZUS rachunków składkow ych, istjących już w kartotece beneficjentów (globalnych). Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zaw art pola 2. RBen lub pola 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. Ben Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB Numer rachunku beneficjenta musi być rachunkiem składkow ym ZUS w formacie NRB. ersja

15 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 4. Rez1 Klucz n Musi zaw ierać dow olną liczbę całkow itą np. liczbę 75. Zaw art pola jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw art jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. Dane pow inny być zgodne z danymi podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS. 7. RNad Nazw a skrócona lub nazw isko i imię płatnika. 4*35 KRAJ Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, zaw art pola podlega w eryfikacji i jest pobierana do tw orzonego zlecenia. przypadku określonej w systemie nazw y ZUS dla klienta BE zosta zgłoszony błąd. 8. Nad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku: PLN lub obca. Numer rachunku może zaw ierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycz usuw ane. 9. Ref Referencja - tytuł przelew u. Pole składa się z 4-ech podpól składow ych oddzielonych ciągiem znaków??? : NIP??? 2IdTypart??? pltypdekl??? pldec 9a NIP NIP płatnika. 10!n Numer NIP (bez znaków rozdzielających - kresek) płatnika składek (zgod z danymi ze zgłoszenia płatnika składek). ersja

16 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 9b 2IdTypart Typ oraz w art drugiego identyfikatora płatnika. 1!c14c Typ drugiego identyfikatora w raz z jego numerem, pierw szy znak to typ drugiego identyfikatora, kolejny ciąg liczb - jego numer. Dopuszczalne typy identyfikatora: R - REGN płatnika, P - PESEL płatnika, 1 - seria i numer dow odu płatnika, 2 - seria i numer paszportu zobow iązanego. przypadku gdy płatnikow i składek nadano drugiego identyfikatora, pole jest puste. TRRRRMMnn - pierw szy znak to typ w płaty (T), następ okres - rok (RRRR) oraz miesiąc (MM), którego dotyczy w płata i numer deklaracji (nn). 9c pltypdekl Typ w płaty oraz dane deklaracji. 1x6n2n Dopuszczalne typy identyfikatora: S - składka za 1 m-c, M - składka dłuższa niż m-c, U - układ ratalny, T - odrocze terminu, D - dodatkow a opłata, E - koszty egzekucyjne, A - dodatkow a opłata za błędy podatnika, B - dodatkow a opłata przez instytucję obsługującą w płaty składek. 9d pldec Numer decyzji/ umow y/tytułu w ykonaw czego. 15x / Pole w ymagane dla w ybranych typów w płaty: A,B,D,E,T,U. 10. al aluta przelew u (kod IS). 3A aluta podstaw ow a (PLN), z możliw ością dopuszczenia w alut obcych. 11. NF Nazw a skrócona beneficjenta. 50x Z uw agi na założe składania przelew ów ZUS na określone rachunki składkow e zdefiniow ane w systemie NBE w ramach kartoteki globalnej, ma możliw ości (ani koczności) dodaw ania do kartoteki beneficjentów rachunków w ystępujących w pliku importow ym. Zaw art pola podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 12. DNN Domyślna nazw a rachunków pow iązanych z daną firmą NF. 4*35x KRAJ Patrz opis pola 2. RBen. ersja

17 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "ZUS" "1" Zlecenia płatnicze na rachunki składkow e ZUS. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 13. l kreśle rodzaju w łasności firmy NF. 1x [N,T] Pole pomijane - patrz opis pola 10. NF. 14. Rez2 Sygnatura systemu finansow o- księgow ego. 35x Pole obsługiw ane, jeżeli w parametrach klienta została w łączona obsługa sygnatury systemu finansow o-księgow ego w plikach importow ych. 15. DR System rozliczeniow y, do którego ma zostać skierow ane zlece. 1x [N] Nie "N" lub puste droga w yznaczana automatycz (w systemie centralnym banku). Ze w zględu na dopuszcze w przelew ach ZUS jako popraw ne tylko rachunków składkow ych zdefiniow anych w systemie, zakłada się w eryfikacji uczestnictw a oddziału banku prow adzącego rachunek w określonym systemie rozliczeniow ym. 16. RN kreśle rodzaju beneficjenta. 1x [R,N] Pole obec jest w ykorzystyw ane: podlega w eryfikacji oraz zapisow i w bazie danych systemu NBE. 17. Pr Znacznik priorytetu 1n [0,1] "" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpow iada priorytetow i normalny (1), "1" z priorytetem w NBE mapow any na priorytet w ysoki (2). Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetow ej: rozdział, paragraf, zada. 18. KB Dane do klasyfikacji budżetow ej. 18x 5x???4x???3x / - dla zleceń z rachunków w ydatkow ych, - dla pozostałych. przypadku mjszej liczby znaków przed rozpoczęciem w alidacji automatyczne dopełnia z lew ej strony cyfrą Format pliku z przelewami podatkowymi Plik może zawierać tylko przelewy podatkowe. Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi: "PUS" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrrr"<cr><lf> "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw " "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" ersja

18 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL "KB"<CR><LF> kolej ne wiersze zakończone<cr><lf> arianty liczby pól w linii z przelewami podatkowymi w formacie VideoTEL: Lp. znacze Liczba pól Komentarz Format I 10 Format służy do importow ania zleceń przy założeniu, że w szystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" Format II Format zaw ierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format II.a 14 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" Format II.b 15 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" Format II.c 16 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" Format II.d 17 "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" Format III 18 Format zaw ierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetow ej. "BBen" "RBen" "Ben" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "Nad" "Ref" "al" "NF" "DNN" "l" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" Specyfikacj a pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi: ersja

19 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "PUS" "1" Przelew y podatkow e. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 1. BBen Nazw a banku beneficjenta. 35x Pole pomijane jego zaw art podlega w eryfikacji i jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. Zaw art pola jest pobierana do zlecenia, jeżeli importow any jest plik: a) podpisany, 2. RBen Nazw a rachunku beneficjenta. 4*35x KRAJ b) podpisany z opcją w ykorzystania danych zaw artych w pliku, i w opcjach importu jako pole referencyjne dla danych beneficjenta użytkow nik w skazał dane rachunku beneficjenta a domyślne dane beneficjenta (zaw arte w polu 12. DNN w zależności od w ybranej przez użytkow nika w parametrach importu. 3. Ben Numer rachunku beneficjenta. 34x NRB, NRB/rrrr Numer rachunku beneficjenta pow in być rachunkiem organu podatkow ego. 4. Rez1 Klucz n Musi zaw ierać dow olną liczbę całkow itą np. liczbę 75. Zaw art pola jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 5. Kw Kw ota zlecenia. 15n.2!n (18d) KTA Kw ota zlecenia - w yrażona zgod z założeniami ogólnymi. 6. BNad Nazw a banku zleceniodaw cy. 35x Pole pomijane jego zaw art podlega w eryfikacji, jak rów ż jest zapisyw ana w bazie danych systemu NBE. 7. RNad Nazw a rachunku zleceniodaw cy. 4*35 KRAJ / Jeżeli w parametrach importu pliku podpisanego w zględem danych o zleceniodaw cy w ybrano opcję ie jak w systemie, dane adresow e rachunku zleceniodaw cy podlegają w eryfikacji i są pobierane do tw orzonego zlecenia. 8. Nad Numer rachunku zleceniodaw cy. 34x NRB, NRB/rrrr Rachunek zleceniodaw cy musi być rachunkiem bieżącym klienta obsługiw anym kanałem NBE, a status umożliw iać składa zleceń płatniczych (otw arty). aluta rachunku dow olna: PLN lub obca. ersja

20 Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL w iers za Symbol pola w w ierszu Przeznacze ymagaln pis pola 1. TypZlec kreśle typu zleceń w pliku. art stała: "PUS" "1" Przelew y podatkow e. 2. Datayk Data planow anego w ykonania zleceń. dd/mm/rrrr Data w ykonania dotyczy w szystkich zleceń w pliku i może być datą w steczną lub w ybiegającą w przód o w ięcej dni niż liczba określona w regulami. Każdy kolej ny wiersz ze zlecem: pola Symbol pola Przeznacze ymagaln pis pola 9. Ref Referencja - tytuł przelew u. Płatności podatkow e posiadają specyficzny układ informacji - pole składa się z 7-miu podpól składow ych oddzielonych ciągiem??? : IdZob???TypIdZob???krRok???krTyp??? kr???sf???trzob 9a IdZob NIP lub identyfikator uzupełniający zobow iązanego. 14x art identyfikatora zobow iązanego - zgod z typem określonym w następnym polu. Typ identyfikatora zobow iązanego: 9b TypIdZob Typ identyfikatora. 1x [N,R,P,1,2,3] N - NIP zobow iązanego, R - REGN zobow iązanego, P - PESEL zobow iązanego, 1 - seria i numer dow odu zobow iązanego, 2 - seria i numer paszportu zobow iązanego, 3 - numer innego dokumentu potw ierdzającego tożsam zobow iązanego. 9c+9d +9e kres / Pole musi być w ypełnione, z w yjątkiem sytuacji, gdy przelew dotyczy należności zw iązanych z okresem rozliczeniow ym. Jednocześ w ymagaln okresu zależy od symbolu formularza. 9c krrok Rok zlecenia. 4n / Rok, którego dotyczy płatn podatku. 9d krtyp Typ okresu. 1x [R,P,K,M,D,J] / Typ okresu, za który dokonyw ana jest płatn podatku. R rok, P półrocze, K kw artał, M miesiąc, D dekada, J dzień. 9e kr Numer okresu. 4n / Numer okresu, za który dokonyw ana jest płatn podatku. Gdy typ okresu to R pole puste. Dla P w art 01 lub 02, K , M , D [01,02,03][01..12], J ddmm popraw ny dzień miesiąca. ersja

IMPORT /EKSPORT DANYCH

IMPORT /EKSPORT DANYCH IMPORT /EKSPORT DANYCH BOŚBank24 Twoje e-konto 1 1.Wstęp. 5 2.Struktura i organizacja dokumentu... 3 3. Opis funkcji importu i eksportu danych... 3 3.1. Funkcje importu danych... 3 3.1.1. Import przelewów

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR

mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu eksportu danych w formacie ELIXIR Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP Wersja 1.01, 17-03-2014 r. Spis treści 1. Uwagi ogólne...3

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes

Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes Struktura plików wyjściowych Raporty plikowe ipko biznes 1. Informacje ogólne Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem ipko biznes a systemami finansowo-księgowymi

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import

CitiDirect Online Banking Import CitiDirect Online Banking Import Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Wersja systemu: 3.32.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-21 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo