INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 UWAGA Aby zapewni niezawodn prac urzdzenia, przed przystpieniem do jego obsługi naley dokładnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi.

2 2

3 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE Informacje ogólne Specyfikacja techniczna OPIS URZDZENIA Panel przedni Panel tylny USTAWIENIA REJESTRATORA Menu ustawie Menu OBRAZ Menu ZAPIS Ustawienia stref detekcji ruchu HARMONOGRAM Menu SYSTEM Menu SIEC Menu DYSK ZAPISZ USTAWIENIA

4 4. OBSŁUGA REJESTRATORA Wywietlanie obrazu na ywo Wyszukiwanie rejestracji Wyszukiwanie według zdarze Wyszukiwanie według czasu Wyszukiwanie w historii LOG Wyszukiwanie w plikach archiwum Tryb odtwarzania APLIKACJA ZDALNA / SIECIOWA MYNVR ORAZ WEB SERWER ARCHIWIZACJA OBRAZU NA NONIKACH USB Przygotowywanie materiału do zapisu na USB Kopiowanie obrazów lub filmów z archiwum na nonik USB ZDALNE USTAWIENIA REJESTRATORA MYDVR AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA REJESTRATORA (FIRMWARE U) Aktualizacja oprogramowania poprzez USB Aktualizacja oprogramowania poprzez sie

5 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje ogólne mydvr430 jest autonomicznym, 4 kanałowym rejestratorem cyfrowym typu triplex z kompresj MPEG-4, wyposaonym w system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS. Dziki zastosowaniu wysoce zaawansowanego systemu kompresji MPEG-4 (kodera/dekodera) urzdzenie zapewnia bardzo wysok jako rejestrowanego obrazu przy stosunkowo niewielkiej wykorzystywanej przestrzeni dyskowej. Wszystkie funkcje rejestratora mog by wykonywane bez zatrzymywania rejestracji. Rejestrator MyDVR430 umoliwia jednoczesne: 1. Nagrywanie 2. Odtwarzanie nagra lub ogldanie obrazu na ywo lokalnie lub poprzez sie (przy pomocy programu klienta mynvr ). 3. Archiwizacj nagra w postaci plików. Lub 1. Nagrywanie 2. Zdalne odtwarzanie poprzez program zdalny mynvr. Oprogramowanie mynvr umoliwia równie zdalne zarzdzanie funkcjami rejestratora oraz dwukierunkow komunikacj audio. 5

6 1.2. Specyfikacja techniczna Obraz video Szybko rejestracji Dwik Rodzaje rejestracji Wejcia alarmowe Wyjcia alarmowe Detekcja ruchu Dysk twardy Tryby odtwarzania Szybkoci odtwarzania Port szeregowy NTSC PAL Format Liczba wej video 4 Wyjcia video 1 kompozytowe, 1 VGA Kompresja MPEG-4 352x x288 Rozdzielczoci rejestracji (Quad), (Quad), 704x x576 Jakoci rejestracji Normalna/Wysoka/Super 120 kl./sek. 100 kl./sek. (Quad) (Quad) 30 kl./sek. 25 kl./sek. Liczba wej 4 Liczba wyj 1 Kompresja PCM Cigła, Od detekcji ruchu, Alarmowa, Manualna 4 NC/NO (z moliwoci wyboru) 1 Przekanikowe 3.5" IDE type9 (IDE ATA133 Type) Min. 80GB Po dacie/kanale/ Rodzaju rejestracji x1, x2, x4 1 RS232C 6

7 Ustawienia Obraz Zapis System Siec Dysk Archiwizacja Aktualizacja Zasilacz Sie Oprogramowanie zdalne Funkcje triplex Spełnione normy USB USB Wejcie Wyjcie Interfejs Rodzaj połczenia Platforma Obraz na ywo Nagrywanie zdalne na PC Odtwarzanie Informacja o alarmie/ detekcji ruchu Dwukierunkowa komunikacja audio Zdalne sterowanie przekanikami Zdalne odtwarzanie CE/FCC Pojedyncza klatka, Film w formacie AVI V, 50/60 Hz 12V/5Amp LAN 10/100BT Statyczne, DHCP, PPPoE Win2000/XP Do 16 kanałów (obrazów) z wielu rejestratorów Manualne/Alarmowe/ Harmonogram Jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie oraz ogldanie obrazu poprzez sie Jednoczesne nagrywanie, archiwizacja na USB oraz ogldanie obrazu poprzez sie 7

8 2. Opis urzdzenia 2.1. Panel przedni Rysunek 2.1 Przedni panel urzdzenia Nazwa Power Record HDD Alarm Network Tabela 2.1. Diody stanu urzdzenia Opis Sygnalizacja zasilania. Sygnalizacja włczonego nagrywania. Sygnalizacja pracujcego dysku twardego urzdzenia. Sygnalizacja aktywnego wejcia alarmowego lub detekcji ruchu. Sygnalizacja aktywnego połczenia z programu klienta. Nazwa CAP/ARCH SEQ PTZ SETUP ESC REW F/REW PLAY/PAUSE Tabela 2.2. Przyciski sterowania Opis Włczenie menu archiwizacji lub uruchomienie zapisu na USB. Włczanie sekwencji pełnoekranowej. Włczenie sterowania PTZ. Uruchamianie ustawie menu. Zapisanie ustawie menu lub powrót do poprzedniego menu. Uruchanianie odtwrzaniania rejestracji w rónych trybach. Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania. Kolejne wcinicia spowoduj zmian prdkoci odtwarzania (1x, 2x, oraz 4x). W trybie ogldania obrazu na ywo wcinicie tego przycisku spowoduje wywietlenie listy log. Odtwarzanie do tyłu klatka po klatce. Skok odtwarzania: 60 sekund. Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania. 8

9 F/ADV FF RECORD (W GÓR) (W PRAWO) (W DÓŁ) (W LEWO) SEL Odtwarzanie do przodu klatka po klatce. Skok odtwarzania: 60 sekund. Przewijanie do przodu podczas odtwarzania. Kolejne wcinicia spowoduj zmian prdkoci odtwarzania (1x, 2x, oraz 4x). W trybie ogldania obrazu na ywo wcinicie tego przycisku spowoduje wywietlenie listy log. Włczanie i wyłczanie nagrywania manualnego. Przesunicie w gór kursora menu lub zwikszenie liczby. Wybór kanału 1 lub wpisanie cyfry 1. Przesunicie w prawo kursora menu. Wybór kanału 2 lub wpisanie cyfry 2. Przesunicie w dół kursora menu lub zmniejszenie liczby. Wybór kanału 3 lub wpisanie cyfry 3. Przesunicie w lewo kursora menu. Wybór kanału 4 lub wpisanie cyfry 4. Wybór wywietlania w pełnym ekranie lub w trybie Quad. Wybór wskazanej pozycji menu. Zapisanie wprowadzonej pozycji w menu. Nazwa Złcze USB Tabela 2.3. Złcza Opis Gniazdo do podłczenia zewntrznej pamici USB. 9

10 2.2. Panel tylny Rysunek 2.2 Tylny panel urzdzenia Video in : Wejcia sygnału video z kamer. Connect camera output to Video-in (NTSC/PAL) Audio-in : Wejcia dwiku do podłczenia mikrofonów. Audio-out : Wyjcie do podłczenia głoników. Naley uy głoników ze wzmacniaczem. Video out : Wyjcie kompozytowe video w formacjie NTSC lub PAL. VGA : Wyjcie do podłczenia monitora VGA. RS-232 : Złcze programowania (nie uywane). Sensor : Gniazda do podłczenia zewntrznych urzdze alarmowych. Kady z 4 czujników jest przypisany do kolejnego z kanałów. Moliwe jest ustawienie wejcia alarmowego na normalnie otwarte (NO) lub normalnie zamknite (NC). Alarm : Wyjcie alarmowe typu przekanikowego. Przekanik: 0.5A/125V, 1A/30V. Ethernet : Złcze RJ45 sieci LAN. RS-485/422 Złcze do podłczenia urzdze PTZ. DC12V : Gniazdo zasilania 12V DC do podłczenia zewntrznego zasilacza. Przełczniki PAL : Ustaw przełcznik w pozycji On aby włczy tryb PAL*. VGA : Ustaw przełcznik w pozycji On jeli ma by uywany monitor VGA. * Uwaga: Po przełczeniu naley zrestartowa urzdzenie poprzez odłczenie zasilania w celu dokonania zmian. 10

11 3. Ustawienia rejestratora - Dokładne wyjanienie ustawie rejestratora 3.1. Menu ustawie Po wciniciu przycisku SETUP na ekranie pojawi si okno z prob o podanie hasła. Domylne hasło to Aby wprowadzi hasło naley wcisn przycisk w gór 4 razy a nastpnie uy przycisku SEL. (Hasło fabryczne naley zmieni zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w rozdziale 3.4.) Aby porusza si po menu naley uy przycisków w gór i w dół. Aby wej do podmenu naley uy przycisku SEL. Uwaga: Zmiana jzyka menu, któr naley wykona po pierwszym uruchomieniu urzdzenia została opisana w rozdziale 3.4. Rysunek Główne okno menu ustawie 3.2. Menu OBRAZ - Ponisze menu uywane jest do dokonywania ustawie obrazu wywietlanego na ywo z podłczonych kamer. Aby porusza si po menu naley uy przycisków w gór i w dół. Aby zmieni warto naley wcisn przycisk w lewo / w prawo. 11

12 Pozycja menu Menu ekranowe Sekwencja pełnoekranowa Czas obrazu w sekwencji Event Beep Kontrast menu Kanal Opis kamery Wyswietlanie w sekwencji Jasnosc Kontrast Barwa Nasycenie Audio in gain Tabela Menu OBRAZ Opis Włczanie / wyłczanie wywietlania informacji na ekranie. Włczanie / wyłczanie sekwencji wywietlania w trybie pełnoekranowym. Odstp czasowy przełczania obrazów w sekwencji. Włczanie / wyłczanie sygnału dwikowego w momencie wystpienia alarmu lub wcinicia przycisku. Ustawienie kontrastu wywietlania informacji na ekranie (OSD). Wybór kanału do dokonania dalszych ustawie. Włczanie / wyłczanie wywietlania nazwy kanału. Włczanie / wyłczanie wywietlania wybranego kanału w sekwencji. Ustawienie jasnoci wybranego kanału. Ustawienie kontrastu wybranego kanału. Ustawienie barwy wybranego kanału. Ustawienie nasycenia wybranego kanału. Ustawienie podbicia sygnału wejcia audio. Rysunek Menu OBRAZ 12

13 3.3. Menu ZAPIS - Menu ustawie rejestracji obrazu. Aby porusza si po menu naley uy przycisków w gór i w dół. Aby zmieni warto naley wcisn przycisk w lewo / w prawo. Pozycja menu Rozdzielczosc Kanal Klatek na sekunde Jakosc Zapis Strefa detekcji Czulosc detekcji Typ czujki Nagrywanie po alarmie Czas nagrania po alarmie Sygnal alarmu Czas alarmu Dzwiek Harmonogram Tabela Menu ZAPIS Opis Wybór trybu rejestracji 352x288 (ekran dzielony) lub 704x576 punktów. Wybór kanału do dokonania dalszych ustawie. Okrelenie iloci klatek rejestrowanych na sekund dla danego kanału. Całkowita liczba dla becnegoy kanałów nie moe przekroczy iloci klatek dla całego systemu przy okrelonej rozdzielczoci. Maksymalna ilo klatek rejestrowanych na system wynosi: 100 w PAL i trybie 352x w PAL i trybie 704x576. Wybór jakoci obrazu rejestrowanego dla danego kanału. Rodzaj zapisu dla danego kanału. Ustawienie stref detekcji ruchu. Moliwe jest wybranie do detekcji całego obszaru obrazu lub zdefiniowanego. Ustawienie czułoci detekcji ruchu dla danego kanału. Ustawienie rodzaju wejcia alarmowego przypisanego do danego kanału: Moliwe jest wyłczenie wyjcia, ustawienie trybu NO (wejcie normalnie otwarte) lub NC (wejcie normalnie zamknite). Włczanie / wyłczanie nagrywania przed wystpieniem alarmu (tzw. Pre-alarm) Włczenie funkcji oznacza uruchomienie 5 sekundowej rejestracji przed wystpieniem alarmu. Okrelenie czasu rejestracji po wystpieniu alarmu. Włczenie / wyłczenie uruchamiania wyjcia alarmowego dla danego kanału w przypadku wystpienia alarmu. Ustawienie czasu trwania alarmu dla danego kanału. Włczenie / wyłczenie rejestracji dwiku dla danego kanału. Ustawienie harmonogramu rejestracji. Włczenie tej pozycji spowoduje wywietlenie menu przedstawionego na rysunku

14 Rysunek Menu ZAPIS Ustawienia stref detekcji ruchu W przypadku wybrania w pozycji STREFA DETEKCJI opcji czciowego wyboru stref, na ekranie pojawi si okno pokazane na rysunku poniej. Po ekranie mona porusza si przyciskami kierunkowymi. Aby wybra okrelony kwadrat do detekcji naley uy przycisku SEL. Wybrane pole zmieni kolor. Rysunek Ustawienia stref detekcji ruchu 14

15 HARMONOGRAM - W tym rozdziale znajduj si ustawienia nagrywania według harmonogramu. Ponisza tabela zawiera opis funkcji przycisków uywanych w menu harmonogramu. Aby porusza si po menu naley uy przycisków kierunkowych oraz przycisku SEL. Kady z symboli odpowiada jednej godzinie. Zasady uywania harmonogramu: 1. Wybranie pozycji WSZYSTKIE, spowoduje dokonanie ustawie dla wszystkich kanałów i czasów. 2. W przypadku wybrania okrelonego kanału, ustawienie bdzie odnosi si wyłcznie do niego. 3. W przypadku wybrania jednej z godzin, ustawienie bdzie odnosi si do wszystkich kanałów w okrelonej godzinie. Tabela Funkcje przycisków w menu HARMONOGRAM Przycisk Funkcja REW Ustawienie nagrywania cigłego oznaczanego w harmonogramie jako C. F/REW Brak nagrywania. PLAY/PAUSE Ustawienie nagrywania od detekcji ruchu oznaczanego w harmonogramie jako M. FF Ustawienie nagrywania od wejcia alarmowego oznaczanego w harmonogramie jako S. UP Przesunicie kursora w gór. RIGHT Przesunicie kursora w prawo. DOWN Przesunicie kursora w dół. LEFT Przesunicie kursora w lewo. ESC Wyjcie z menu harmonogramu. Rysunek Menu HARMONOGRAM 15

16 3.4. Menu SYSTEM - Ponisze menu uywane jest do dokonywania ustawie systemowych rejestratora. Pozycja menu Nazwa DVR Informacje Ustawienia fabryczne Haslo administratora Haslo zdalne Format daty Set Date / Time Sterowanie PTZ Jezyk Wyslij mail przy alarmie Tabela Menu SYSTEM Opis Definicja nazwy systemu. Aby zmieni nazw naley uy przycisków kierunku (przesuwanie kursora: w lewo/w prawo, zmiana znaku: w gór/w dół). Wywietlanie informacji o systemie. Przywracanie ustawie fabrycznych. Aby wprowadzi ustawienia naley je włczy a nastpnie uy przycisku SEL. Ustawienie hasła administratora. Po wybraniu pozycji, rejestrator poprosi o podanie obecnego hasła a nastpnie nowego. Do wprowadzenia hasła naley uy przycisków kierunku (cyfry: 1, 2, 3, 4). Domylne hasło to Ustawienie hasła dostpu poprzez sie. Po wybraniu pozycji, rejestrator poprosi o podanie hasła. Do wprowadzenia hasła naley uy przycisków kierunku (cyfry: 1, 2, 3, 4). Domylny uytkownik to root a hasło to Wybór formatu wywietlania czasu i daty. Ustawienie daty i czasu. Ustawienia kamery PTZ: szybkoci, numeru kamery, protokołu sterowania oraz ID. Wybór jzyka menu (OSD). Włczanie / wyłczanie wysyłania klatek obrazu pod wskazany adres . Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu urzdzenia naley zmieni jzyk menu w pozycji Language. 16

17 Rysunek Menu SYSTEM 3.5. Menu SIEC - W opisanym poniej menu moliwe jest dokonanie ustawie dostpu do urzdzenia poprzez sie IP. W przypadku trudnoci z dokonaniem ustawie naley skontaktowa si z administratorem sieci komputerowej. Item Port RTSP Port HTTP Dostep zdalny Oszczednosc pasma Typ sieci DHCP IP Brama Maska podsieci DNS Serwer DDNS Tabela Menu SIEC Description Numer portu RTSP. Numer portu HTTP. Włczanie / wyłczanie dostpu zdalnego. Włczanie / wyłczanie transmisji wyłczanie klatek kluczowych. Funkcja ta jest pomocna przy niskich parametrach łcza. Typ sieci do której podłczone jest urzdzenie. Włczanie / wyłczanie połczenia DHCP. Statyczny adres IP. Brama. Maska podsieci. Adres IP serwera DNS. Nazwa domeny dla serwera DDNS. Funkcja ta uywana jest do połcze w sieciach z dynamicznie przyznawanym adresem IP (np. Neostrada). 17

18 Wyslij Adres Nazwa serwera Uzytkownik Haslo Adres zwrotny Funkcja wysyłania wiadomoci w przypadku pojawienia si sytuacji alarmowej. W przypadku włczenia tej funkcji pojawi si dodatkowe okno ustawie. Adres odbiorcy wiadomoci. Nazwa serwera SMTP uywanego do wysyłania wiadomoci. ID uytkownika podanego serwera SMTP. Hasło dla podanego uytkownika. Niektóre serwery ni pozwalaj na odbieranie wiadomoci od nadawców nie podajcych swojego adresu. Z tego powodu w tym miejscu naley wprowadzi swój adres . Rysunek Menu SIEC Port Przekierowywanie (Forwarding) portów przy połczeniu z sieci rozległych WAN Jeli w jednej sieci lokalnej ma pracowa wiele rejestratorów z których kady ma by udostpniony na zewntrz sieci poprzez router, konieczne jest przekierowanie odpowiednich portów rejestratorów. Porty które naley przekierowa to RTSP oraz HTTP. Konieczne jest odpowiednie ustawienie routera. Lista koniecznych do przekierowania ustawie została zamieszczona poniej. 18

19 Jeli nie ma potrzeby udostpniania rejestratorów na zewntrz sieci lokalnej, nie naley wykonywa tych ustawie. Aby dosta si do rejestratora poprzez sie konieczne jest posiadanie nastpujcych informacji: Przy dost pie w sieci LAN Adres IP rejestratora DVR Numer portu RTSP Numer portu HTTP Nazwa uytkownika Hasło Przy dost pie z zewntrz sieci LAN Adres IP routera sieci Numer portu RTSP Numer portu HTTP Nazwa uytkownika Hasło Rodzaje sieci komputerowych Istniej trzy rodzaje sieci komputerowych: LAN, DHCP oraz ADSL. Kada z nich wymaga innych ustawie ze strony rejestratora. LAN Aby podłczy rejestrator w sieci LAN konieczne jest posiadanie adresu IP, bramy oraz maski podsieci. Aby uzyska te parametry naley skontaktowa si z administratorem. DHCP Jeli w sieci uywany jest serwer DHCP do przydzielania adresów naley uy tej funkcji. Aby sprawdzi jaki adres został przydzielony rejestratorowi naley sprawdzi jego status. Jeli sie nie jest w stanie obsłuy ju wikszej iloci adresów, konieczne jest zastosowanie urzdzenia tworzcego kolejn podsie routera. W tym przypadku konieczne bdzie odpowiednie przekierowanie portów przez administratora sieci. ADSL Aby uywa opcji połczenia ADSL konieczne jest posiadanie uytkownika oraz hasła dla takiego połczenia. Modem ADSL musi by wyposaony w złcze RJ-45 do podłczenia rejestratora. Ustawie naley dokona w pozycji PPoE. Jeli w sieci stworzonej za pomoc połczenia ADSL maj pracowa równie inne urzdzenia, naley uy routera i dokona na nim odpowiednich przekierowa portó. Wicej informacji na temat przekierowywania portów mona uzyska w instrukcji obsługi routera. 19

20 3.6. Menu DYSK - W menu DYSK znajduj si ustawienia dotyczce przestrzeni dyskowej do zapisu danych rejestracji. W przypadku włczenia funkcji NADPISYWANIE, rejestrator po zapełnieniu dysku twardego rozpocznie nadpisywanie danych na najdawniej zapisanych fragmentach rejestracji. Funkcja FORMATOWANIE powoduje wyczyszczenie całej przestrzeni dysku twardego. Rysunek Menu DYSK 20

21 3.7. ZAPISZ USTAWIENIA Jeli w menu urzdzenia zostały dokonane jakie zmiany konieczne jest ich zapisanie. Aby tego dokona naley wybra opcj ZAPISZ USTAWIENIA a nastpnie zatwierdzi j wybierajc POTWIERDZ. Rysunek Zapisywanie ustawie menu 21

22 4. Obsługa rejestratora 1. Ogldanie obrazu na ywo 2. Wyszukiwanie rejestracji 3. Odtwarzanie 4. Dokonywanie ustawie 5. Nagrywanie 4.1. Wywietlanie obrazu na ywo - Ustawie obrazu wywietlanego na ywo mona dokona w menu OBRAZ. Rysunek przedstawia wygld ekranu w przypadku wywietlania obrazu na ywo. W tabeli zamieszczony został opis symboli.. Rysunek Okno wywietlania obrazu na zywo 22

23 Tabela Symbole okna wywietlania obrazu na ywo Symbol C R S M Opis Trwajce nagrywanie cigłe. Trwajce nagrywanie manualne. Trwajce nagrywanie od zewntrznego czujnika. Trwajce nagrywanie od detekcji ruchu. Symbol alarmu. Symbol jest aktywny w przypadku wystpienia alarmu lub detekcji ruchu na odpowiadajcym mu kanale. Aktywacja wyjcia alarmowego. Wskazanie nawizanego połczenia poprzez program zdalny. Włczona sekwencja przełczania obrazów z kamer. W tym trybie obraz z kamer jest wywietlany w pełnym ekranie. Tabela Funkcje przycisków w trybie wywietlania obrazu na ywo Przycisk SETUP SEQ PLAY/PAUSE MISC Przyciski kierunku SELECT ESC RECORD FF REW Opis Uruchomienie okna menu ustawie. Włczanie / wyłczanie automatycznej sekwencji pełnoekranowej. Włczenie lub wstrzymanie odtwarzania. Uruchomienie okna menu wyszukiwania w zapisie. Wybór kanału do wywietlenia w pełnym ekranie. Przełczanie pomidzy obrazem pełnoekranowym i trybem quad. Brak / wyjcie z funkcji. Włczenie nagrywania cigłego dla wszystkich kamer. Uruchamianie wyszukiwania dla zapisu klatki obrazu lub pliku video lub tworzenie kopii na dysku USB. Wywietlanie plików log. 23

24 4.2. Wyszukiwanie rejestracji Wcinij przycisk wyszukiwania MISC aby włczy okno wyszukiwania rejestracji. Na rysunku przedstawione jest menu wyszukiwania. Zarówno pozycja EVENT SEARCH (wyszukiwanie według zdarze) jak i TIMELINE SEARCH (wyszukiwanie według czasu) mog zosta uyte do rozpoczcia odtwarzania. Dwie pozostałe pozycje słu do wywietlania wpisów historii zdarze log LOG SYSTEMOWY oraz zapisu danych na noniku USB ARCHIWIZACJA.. Rysunek Okno menu wyszukiwania Wyszukiwanie według zdarze Wybierz pozycj EVENT SEARCH aby rozpocz wyszukiwanie zapisu według zdarze zapisanych w historii. Wyszukane zdarzenie moe zosta odtworzone lub zarchiwizowane na noniku USB. Naley w kolejnych oknach zdefiniowa: Dat, Kanał oraz Typ nagrania. Dat zdarzenia, za pomoc kalendarza. Kanał lub wszystkie kanały. Jeden z typów zdarze w systemie rejestratora. 24

25 Rysunek Menu wyszukiwania i lokalizacja trzech kryteriów wyszukiwania Zatwierdzania poszczególnych kryteriów dokonuje si przyciskiem SELECT. Wybór kadej z kategorii zostanie podwietlony. Po zdefiniowaniu Typu nagrania urzdzenie wywietli list plików video które spełniaj podane kryteria. Aby porusza si po pozycjach naley uy przycisków w gór/w dół, aby zmieni stron wyszukanych danych naley uy przycisków w lewo/w prawo. Tabela Funkcje przycisków w trybie wyszukiwania Kategoria Przycisk Opis DATA Przyciski kierunku Nawigacja po pozycjach kalendarza. Dni posiadajce nagranie oznaczone s na czerwono. DATA SELECT Przejcie do pozycji KANAL. DATA ESC Powrót do trybu wywietlania obrazu na ywo. KANAL W lewo / w prawo Zmiana kanałów: Wszystkie, CH1, CH2, CH3, CH4. KANAL SELECT Przejcie do pozycji TYP NAGRANIA. KANAL ESC Powrót do trybu wywietlania obrazu na ywo. TYP NAGRANIA PLAY/PAUSE Odtworzenie nagrania. 25

26 TYP NAGRANIA W lewo / w prawo Wybór rodzaju rejestracji do wyszukania. TYP NAGRANIA SELECT Wyszukanie plików rejestracji według wskazanych kryteriów: A nagrania alarmowe, M nagrania od detekcji ruchu, S nagrania od zewntrznego czujnika, R nagrania manualne, C nagrania cigłe. TYP NAGRANIA ESC Powrót do trybu wywietlania obrazu na ywo. LISTA W gór / w dół Przejcie kursora w gór / w dół. LISTA W lewo / w prawo Wywietlenie poprzedniej / kolejnej strony wyszukanych zdarze. Kada strona moe zawiera maksymalnie 15 zdarze. LISTA ESC Przejcie do strony z kalendarzem. LISTA SELECT Odtworzenie wybranego pliku. LISTA PLAY/PAUSE Odtwarzanie / wstrzymanie odtwarzania. Odtwarzanie CAP/ARCH Włczenie archiwizacji. Rysunek Lista wyszukanych plików spełniajcych wskazane kryteria 26

27 Wyszukiwanie według czasu Dane rejestracji zapisane pomidzy godzin 0:00 a 24:00 wybranego dnia mog by odtworzone za pomoc linii czasu. Aby włczy odtwarzanie naley wybra dat, przej przyciskiem w dół do linii czasu i przyciskami w lewo / w prawo wskaza miejsce na linii czasu do odtworzenia. Odtwarzanie uruchamia si przyciskiem SELECT. Rysunek Okno wyszukiwania za pomoc linii czasu Wyszukiwanie w historii LOG Moliwe jest wyszukiwanie zdarze zapisanych w historii urzdzenia. Rysunek Wywietlanie listy wpisów w historii LOG 27

28 Rysunek Lista wpisów w historii LOG Wyszukiwanie w plikach archiwum Moliwe jest wywietlenie listy plików do zapisania na zewntrznym noniku USB Dokładne informacje znajduj si w rozdziale 6. Rysunek Lista plików do archiwizacji 28

29 4.3. Tryb odtwarzania Po wyszukaniu rejestracji moliwe jest włczenie odtwarzania. Wcinicie przycisku ESC spowoduje powrót do trybu wyszukiwania. Odtworzenie rozpoczyna si zawsze w trybie Quad (podzielonym) z domylnie zaznaczonym pierwszym kanałem. Aby włczy kanał w pełnym ekranie naley uy przycisków kierunku. Rysunek Tryb odtwarzania Tabela Funkcje przycisków w trybie odtwarzania Przycisk ESC REW F/REW PLAY/PAUSE F/ADV FF Opis Powrót do trybu wyszukiwania lub poprzedniego menu. Szybkie przewijanie do tyłu. Poprzez kolejne wcinicia tego przycisku moliwa jest zmiana szybkoci przewijania. Kolejne prdkoci to: -1X, -2X, oraz -4X. Szybko odtwarzania wskazywana jest na ekranie. Skok o 60 sekund do tyłu. Odtwarzanie / wstrzymanie / wyszukiwanie Skok o 60 sekund do przodu. Szybkie przewijanie do przodu. Poprzez kolejne wcinicia tego przycisku moliwa jest zmiana szybkoci przewijania. Kolejne prdkoci to: +1X, +2X, oraz +4X. Szybko odtwarzania wskazywana jest na ekranie. 29

30 W gór Wybór kanału 1. W prawo Wybór kanału 2. W dół Wybór kanału 3. W lewo Wybór kanału 4 SELECT Wywietlanie wybranego kanału w pełnym ekranie. Kanał mona wskaza przyciskami kierunkowymi. CAP/ARCH Uruchomienie funkcji archiwizacji 30

31 1 1 1 MY-DVR Aplikacja zdalna / sieciowa mynvr oraz WEB serwer Aby moliwe było zdalne zarzdzanie rejestratorem mydvr430 i ogldanie obrazu poprzez sie uytkownik powinien zainstalowa na komputerze PC aplikacj mynvr. Rejestrator naley podłczy do sieci komputerowej poprez gniazdo RJ45 znajdujce si na tylnym panelu. Opis programu mynvr został zamieszczony w dodatku do niniejszej instrukcji. Jeli nagrywanie na rejestratorze nie jest przeprowadzane, moe on wysyła do sieci 1 lub 2 klatki obrazu na sekund (wysyłane s wyłcznie klatki kluczowe). Gdy trwa nagrywanie do sieci moe by wysyłany obraz z tak sam jakoci i szybkoci jaka jest ustawiona dla rejestracji. Naley wówczas w ustawieniach sieci wyłczy oszcz dno pasma. Jeli oszczdno pasma zostanie włczona, rejestrator bdzie wysyłał równie w czasie rejestracji wyłcznie klatki kluczowe. Rysunek 5.1. Główne okno programu do zdalnych połcze sieciowych mynvr. Dokładny opis programu znajduje si w załczniku do niniejszej instrukcji. ó ł! "# $%& '("# )* +,!' -. /.' &' 54,! +76! 8'&! %9! +,!'!':7; <=>! +,!'!'9%& '9? 9 $!'%C '" D & łe (GFH&! +?!'!': 21 &3B &% 31

32 6. Archiwizacja obrazu na nonikach USB Przed zapisaniem obrazu na urzdzeniu USB klatka lub fragment rejestracji musi zosta zaznaczony Przygotowywanie materiału do zapisu na USB Pojedyncza klatka obrazu moe zosta przechwycona podczas ogldania obrazu na ywo lub podczas odtwarzania zapisu, a nastpnie zapisana na dysku HDD rejestratora. Podczas ogldania obrazu na ywo wcinij przycisk CAP/ARCH aby zapisa pojedyncz klatk obrazu. Rejestrator mydvr430 wywietli na ekranie pytanie o zarchiwizowanie na dysku HDD klatki obrazu. Po wybraniu opcji TAK klatka obrazu zostanie zapisana. Klatka obrazu zarchiwizowana w ten sposób na dysku HDD rejestratora moe póniej zosta zapisana na zewntrznym noniku USB. Wcinij przycisk CAP/ARCH podczas odtwarzania aby uruchomi funkcj archiwizacji. Rejestratora zapyta czy archiwizacja ma dotyczy pojedynczej klatki obrazu, czy fragmentu filmu. Jeli wybrany zostanie zapis klatki, na dyzku HDD zostanie zapisany pojedynczy obraz. Jeli uytkownik wybierze film, rejestrator zaznaczy rejestracj do archiwizacji na wewntrznym dysku HDD. Po podpiciu pamici zewntrznej USB moliwe bdzie skopiowanie zaznaczonego fragmentu video na nonik USB w formacie AVI. Istotnym jest aby uytkownik skopiował zaznaczony fragmenty video na USB przed jego automatycznym nadpisaniem lub skasowaniem z twardego dysku rejestratora Kopiowanie obrazów lub filmów z archiwum na nonik USB Podłcz nonik USB do gniazda znajdujcego si na przednim panelu rejestratora. 1) W trybie ogldania obrazu na ywo wcinij przycisk MISC(SEARCH) a nastpnie wybierz pozycj ARCHIWIZACJA. Spowoduje to wywietlenie kalendarza umoliwiajcego wybór dnia w którym miało miejsce zarchiwizowanie materiału który ma zosta skopiowany na nonik USB. Dni w których miał miejsce zapis w archiwum zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 32

33 Rysunek Okno kalendarza archiwizacji. 2) Przesu kursor przyciskami kierunkowymi do dnia w którym miała miejsce archiwizacja do skopiowania a nastpnie uyj przycisku SELECT aby go wybra. Na ekranie pojawi si lista zarchiwizowanych plików. Rysunek Lista zarchiwizowanych plików. 33

34 3) Przyciskami w gór i w dół wybierz dany plik obrazu (pojedyncz klatk lub film video). 4) Wcinij przycisk CAP/ARCH aby uruchomi proces zapisu. Rejestrator sprawdzi dostpno nonika USB. 5) Potwierdzenie: Aby rozpocz zapis potwierd procedur wybierajc pozycj TAK. Rejestrator mydvr430 zakoczy proces kopiowania. W zaleznoci od rozmiaru pliku kopiowanie moe zaj od kilku sekind do klilku minut. W przypadku braku odpowiedniej przestrzeni do zapisu na noniku USB rejestrator wywietli odpowiedni komunikat. Jeli na ekranie pojawi si informacja o zbyt małej przestrzeni do zapisu, nie naley ponownie podejmowa próby zapisu. Przed podjciem kolejnej próby zapisu naley odłczy pami USB i za pomoc komputera PC zwolni przestrze na noniku USB, lub uy innego nonika. Przed odłczeniem nonika USB o komputera naley wykona odpowiedni procedur zwolnienia nonika (bezpieczne usuwanie sprztu). Nieodpowiednie odłczenie pamici moe spowodowa błdy w jej formatowaniu. 6) Po zakoczeniu procesu kopiowania wcinij przycisk ESC aby powróci do listy plików. Rejestrator mydvr430 konwertuje pliki video zapisywane na nonikach USB do formatu AVI. Mog one by odtwarzane w prosty sposób za pomoc programu Windows Media plater na komputerze PC. Do odtwarzania plików niezbdny jest kodek DivX. Mona go pobra ze strony pod adresem: Kliknij powyszy link aby przej do strony pobierania Wywietlanie oznaczenia czasowego pliku Ze wzgldu na rozbudowane opcje zabezpiecze programu Window Media Player 10 uruchamianego pod Window XP, niektóre z funkcji wymagaj włczenia. W programie Window Media Player wybierz z menu Narzdzia -> Opcje -> Zabezpieczenie a nastpnie zaznacz pozycj Uruchamiaj polecenia skryptów, gdy s obecne jak pokazano na rysunku poniej. 34

35 Rysunek Ustawienia programu Windows Media Player 10. Uwaga! Naley zawsze archiwizowa zawarto nonika USB przed podłczeniem go do rejestratora mydvr Nieprawidłowa zawarto nonika USB moe spowodowa jego nieprawidłow współprac z rejestratorem. Odłczanie nonika podczas zapisu plików moe spowodowa błdy w systemie plików dysku USB. - Przed rozpoczciem kopiowania pliku naley zawsze upewni si, e na noniku USB jest wymagana ilo wolnego miejsca.. 35

36 7. Zdalne ustawienia rejestratora mydvr430 Rejestrator mydvr430 posiada interfejs sieciowy (web) umoliwiajcy dokonywanie zdalnych ustawie. Wikszo ustawie rejestratora dostpnych w menu OSD mona wykona zdalnie poprzez sie. Jedyne ustawienia jakich nie mona wykona zdalnie to harmonogram oraz sterfy detekcji ruchu. Aby połczy si ze stron administracyjn naley klikn przycisk w programie klienta mynvr lub wpisa adres w przegldarce Internet Explorer. Przed połczeniem ze stron administracyjn, w oknie przegldarki pojawi si monit z prob o podanie nazwy uytkownika i hasła. Domylne parametry to (ID) root oraz (hasło) dw2001. Aby moliwe było połczenie ze stron administracyjn rejestratora, naley uprzednio dokona odpowiednich ustawie sieci w menu rejestratora. Okna zamieszczone poniej przedstawiaj strony ustawie poszczególnych kategorii. Po dokonaniu ustawie na kadej ze stron naley wcisn przycisk APPLY, znajdujcy si na dole strony, w celu ich tymczasowego zapisania. Po dokonaniu wszystkich ustawie, naley przej do strony Save Setup i wybra przycisk SAVE w celu ich wprowadzenia. System wprowadzi zmiany i restartuje rejestrator. W menu System Setup moliwa jest zmiana domylnego identyfikatora ID i hasła dla zdalnych ustawie administracyjnych. Zalecana jest zmiana ustawie domylnych root oraz dw

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

IN-204H, IN-208H, IN-216H

IN-204H, IN-208H, IN-216H (kompresja JPEG2000+H.264) AUDIO/SEQ NETWORK Instrukcja obsługi Ver1.0 IN-204H, IN-208H, IN-216H 16-kanałowy rejestrator cyfrowy z obsługą sieci, audio, archiwizacją USB Instalacja i bezpieczeństwo WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL 1 UWAGA ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY. NAPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu.

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. 4 CH MPEG- 4 DVR Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561 Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. Ważne dla bezpieczeństwa! UWAGA! Ryzyko porażenia prądem UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo