INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 UWAGA Aby zapewni niezawodn prac urzdzenia, przed przystpieniem do jego obsługi naley dokładnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi.

2 2

3 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE Informacje ogólne Specyfikacja techniczna OPIS URZDZENIA Panel przedni Panel tylny USTAWIENIA REJESTRATORA Menu ustawie Menu OBRAZ Menu ZAPIS Ustawienia stref detekcji ruchu HARMONOGRAM Menu SYSTEM Menu SIEC Menu DYSK ZAPISZ USTAWIENIA

4 4. OBSŁUGA REJESTRATORA Wywietlanie obrazu na ywo Wyszukiwanie rejestracji Wyszukiwanie według zdarze Wyszukiwanie według czasu Wyszukiwanie w historii LOG Wyszukiwanie w plikach archiwum Tryb odtwarzania APLIKACJA ZDALNA / SIECIOWA MYNVR ORAZ WEB SERWER ARCHIWIZACJA OBRAZU NA NONIKACH USB Przygotowywanie materiału do zapisu na USB Kopiowanie obrazów lub filmów z archiwum na nonik USB ZDALNE USTAWIENIA REJESTRATORA MYDVR AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA REJESTRATORA (FIRMWARE U) Aktualizacja oprogramowania poprzez USB Aktualizacja oprogramowania poprzez sie

5 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje ogólne mydvr430 jest autonomicznym, 4 kanałowym rejestratorem cyfrowym typu triplex z kompresj MPEG-4, wyposaonym w system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS. Dziki zastosowaniu wysoce zaawansowanego systemu kompresji MPEG-4 (kodera/dekodera) urzdzenie zapewnia bardzo wysok jako rejestrowanego obrazu przy stosunkowo niewielkiej wykorzystywanej przestrzeni dyskowej. Wszystkie funkcje rejestratora mog by wykonywane bez zatrzymywania rejestracji. Rejestrator MyDVR430 umoliwia jednoczesne: 1. Nagrywanie 2. Odtwarzanie nagra lub ogldanie obrazu na ywo lokalnie lub poprzez sie (przy pomocy programu klienta mynvr ). 3. Archiwizacj nagra w postaci plików. Lub 1. Nagrywanie 2. Zdalne odtwarzanie poprzez program zdalny mynvr. Oprogramowanie mynvr umoliwia równie zdalne zarzdzanie funkcjami rejestratora oraz dwukierunkow komunikacj audio. 5

6 1.2. Specyfikacja techniczna Obraz video Szybko rejestracji Dwik Rodzaje rejestracji Wejcia alarmowe Wyjcia alarmowe Detekcja ruchu Dysk twardy Tryby odtwarzania Szybkoci odtwarzania Port szeregowy NTSC PAL Format Liczba wej video 4 Wyjcia video 1 kompozytowe, 1 VGA Kompresja MPEG-4 352x x288 Rozdzielczoci rejestracji (Quad), (Quad), 704x x576 Jakoci rejestracji Normalna/Wysoka/Super 120 kl./sek. 100 kl./sek. (Quad) (Quad) 30 kl./sek. 25 kl./sek. Liczba wej 4 Liczba wyj 1 Kompresja PCM Cigła, Od detekcji ruchu, Alarmowa, Manualna 4 NC/NO (z moliwoci wyboru) 1 Przekanikowe 3.5" IDE type9 (IDE ATA133 Type) Min. 80GB Po dacie/kanale/ Rodzaju rejestracji x1, x2, x4 1 RS232C 6

7 Ustawienia Obraz Zapis System Siec Dysk Archiwizacja Aktualizacja Zasilacz Sie Oprogramowanie zdalne Funkcje triplex Spełnione normy USB USB Wejcie Wyjcie Interfejs Rodzaj połczenia Platforma Obraz na ywo Nagrywanie zdalne na PC Odtwarzanie Informacja o alarmie/ detekcji ruchu Dwukierunkowa komunikacja audio Zdalne sterowanie przekanikami Zdalne odtwarzanie CE/FCC Pojedyncza klatka, Film w formacie AVI V, 50/60 Hz 12V/5Amp LAN 10/100BT Statyczne, DHCP, PPPoE Win2000/XP Do 16 kanałów (obrazów) z wielu rejestratorów Manualne/Alarmowe/ Harmonogram Jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie oraz ogldanie obrazu poprzez sie Jednoczesne nagrywanie, archiwizacja na USB oraz ogldanie obrazu poprzez sie 7

8 2. Opis urzdzenia 2.1. Panel przedni Rysunek 2.1 Przedni panel urzdzenia Nazwa Power Record HDD Alarm Network Tabela 2.1. Diody stanu urzdzenia Opis Sygnalizacja zasilania. Sygnalizacja włczonego nagrywania. Sygnalizacja pracujcego dysku twardego urzdzenia. Sygnalizacja aktywnego wejcia alarmowego lub detekcji ruchu. Sygnalizacja aktywnego połczenia z programu klienta. Nazwa CAP/ARCH SEQ PTZ SETUP ESC REW F/REW PLAY/PAUSE Tabela 2.2. Przyciski sterowania Opis Włczenie menu archiwizacji lub uruchomienie zapisu na USB. Włczanie sekwencji pełnoekranowej. Włczenie sterowania PTZ. Uruchamianie ustawie menu. Zapisanie ustawie menu lub powrót do poprzedniego menu. Uruchanianie odtwrzaniania rejestracji w rónych trybach. Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania. Kolejne wcinicia spowoduj zmian prdkoci odtwarzania (1x, 2x, oraz 4x). W trybie ogldania obrazu na ywo wcinicie tego przycisku spowoduje wywietlenie listy log. Odtwarzanie do tyłu klatka po klatce. Skok odtwarzania: 60 sekund. Odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania. 8

9 F/ADV FF RECORD (W GÓR) (W PRAWO) (W DÓŁ) (W LEWO) SEL Odtwarzanie do przodu klatka po klatce. Skok odtwarzania: 60 sekund. Przewijanie do przodu podczas odtwarzania. Kolejne wcinicia spowoduj zmian prdkoci odtwarzania (1x, 2x, oraz 4x). W trybie ogldania obrazu na ywo wcinicie tego przycisku spowoduje wywietlenie listy log. Włczanie i wyłczanie nagrywania manualnego. Przesunicie w gór kursora menu lub zwikszenie liczby. Wybór kanału 1 lub wpisanie cyfry 1. Przesunicie w prawo kursora menu. Wybór kanału 2 lub wpisanie cyfry 2. Przesunicie w dół kursora menu lub zmniejszenie liczby. Wybór kanału 3 lub wpisanie cyfry 3. Przesunicie w lewo kursora menu. Wybór kanału 4 lub wpisanie cyfry 4. Wybór wywietlania w pełnym ekranie lub w trybie Quad. Wybór wskazanej pozycji menu. Zapisanie wprowadzonej pozycji w menu. Nazwa Złcze USB Tabela 2.3. Złcza Opis Gniazdo do podłczenia zewntrznej pamici USB. 9

10 2.2. Panel tylny Rysunek 2.2 Tylny panel urzdzenia Video in : Wejcia sygnału video z kamer. Connect camera output to Video-in (NTSC/PAL) Audio-in : Wejcia dwiku do podłczenia mikrofonów. Audio-out : Wyjcie do podłczenia głoników. Naley uy głoników ze wzmacniaczem. Video out : Wyjcie kompozytowe video w formacjie NTSC lub PAL. VGA : Wyjcie do podłczenia monitora VGA. RS-232 : Złcze programowania (nie uywane). Sensor : Gniazda do podłczenia zewntrznych urzdze alarmowych. Kady z 4 czujników jest przypisany do kolejnego z kanałów. Moliwe jest ustawienie wejcia alarmowego na normalnie otwarte (NO) lub normalnie zamknite (NC). Alarm : Wyjcie alarmowe typu przekanikowego. Przekanik: 0.5A/125V, 1A/30V. Ethernet : Złcze RJ45 sieci LAN. RS-485/422 Złcze do podłczenia urzdze PTZ. DC12V : Gniazdo zasilania 12V DC do podłczenia zewntrznego zasilacza. Przełczniki PAL : Ustaw przełcznik w pozycji On aby włczy tryb PAL*. VGA : Ustaw przełcznik w pozycji On jeli ma by uywany monitor VGA. * Uwaga: Po przełczeniu naley zrestartowa urzdzenie poprzez odłczenie zasilania w celu dokonania zmian. 10

11 3. Ustawienia rejestratora - Dokładne wyjanienie ustawie rejestratora 3.1. Menu ustawie Po wciniciu przycisku SETUP na ekranie pojawi si okno z prob o podanie hasła. Domylne hasło to Aby wprowadzi hasło naley wcisn przycisk w gór 4 razy a nastpnie uy przycisku SEL. (Hasło fabryczne naley zmieni zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w rozdziale 3.4.) Aby porusza si po menu naley uy przycisków w gór i w dół. Aby wej do podmenu naley uy przycisku SEL. Uwaga: Zmiana jzyka menu, któr naley wykona po pierwszym uruchomieniu urzdzenia została opisana w rozdziale 3.4. Rysunek Główne okno menu ustawie 3.2. Menu OBRAZ - Ponisze menu uywane jest do dokonywania ustawie obrazu wywietlanego na ywo z podłczonych kamer. Aby porusza si po menu naley uy przycisków w gór i w dół. Aby zmieni warto naley wcisn przycisk w lewo / w prawo. 11

12 Pozycja menu Menu ekranowe Sekwencja pełnoekranowa Czas obrazu w sekwencji Event Beep Kontrast menu Kanal Opis kamery Wyswietlanie w sekwencji Jasnosc Kontrast Barwa Nasycenie Audio in gain Tabela Menu OBRAZ Opis Włczanie / wyłczanie wywietlania informacji na ekranie. Włczanie / wyłczanie sekwencji wywietlania w trybie pełnoekranowym. Odstp czasowy przełczania obrazów w sekwencji. Włczanie / wyłczanie sygnału dwikowego w momencie wystpienia alarmu lub wcinicia przycisku. Ustawienie kontrastu wywietlania informacji na ekranie (OSD). Wybór kanału do dokonania dalszych ustawie. Włczanie / wyłczanie wywietlania nazwy kanału. Włczanie / wyłczanie wywietlania wybranego kanału w sekwencji. Ustawienie jasnoci wybranego kanału. Ustawienie kontrastu wybranego kanału. Ustawienie barwy wybranego kanału. Ustawienie nasycenia wybranego kanału. Ustawienie podbicia sygnału wejcia audio. Rysunek Menu OBRAZ 12

13 3.3. Menu ZAPIS - Menu ustawie rejestracji obrazu. Aby porusza si po menu naley uy przycisków w gór i w dół. Aby zmieni warto naley wcisn przycisk w lewo / w prawo. Pozycja menu Rozdzielczosc Kanal Klatek na sekunde Jakosc Zapis Strefa detekcji Czulosc detekcji Typ czujki Nagrywanie po alarmie Czas nagrania po alarmie Sygnal alarmu Czas alarmu Dzwiek Harmonogram Tabela Menu ZAPIS Opis Wybór trybu rejestracji 352x288 (ekran dzielony) lub 704x576 punktów. Wybór kanału do dokonania dalszych ustawie. Okrelenie iloci klatek rejestrowanych na sekund dla danego kanału. Całkowita liczba dla becnegoy kanałów nie moe przekroczy iloci klatek dla całego systemu przy okrelonej rozdzielczoci. Maksymalna ilo klatek rejestrowanych na system wynosi: 100 w PAL i trybie 352x w PAL i trybie 704x576. Wybór jakoci obrazu rejestrowanego dla danego kanału. Rodzaj zapisu dla danego kanału. Ustawienie stref detekcji ruchu. Moliwe jest wybranie do detekcji całego obszaru obrazu lub zdefiniowanego. Ustawienie czułoci detekcji ruchu dla danego kanału. Ustawienie rodzaju wejcia alarmowego przypisanego do danego kanału: Moliwe jest wyłczenie wyjcia, ustawienie trybu NO (wejcie normalnie otwarte) lub NC (wejcie normalnie zamknite). Włczanie / wyłczanie nagrywania przed wystpieniem alarmu (tzw. Pre-alarm) Włczenie funkcji oznacza uruchomienie 5 sekundowej rejestracji przed wystpieniem alarmu. Okrelenie czasu rejestracji po wystpieniu alarmu. Włczenie / wyłczenie uruchamiania wyjcia alarmowego dla danego kanału w przypadku wystpienia alarmu. Ustawienie czasu trwania alarmu dla danego kanału. Włczenie / wyłczenie rejestracji dwiku dla danego kanału. Ustawienie harmonogramu rejestracji. Włczenie tej pozycji spowoduje wywietlenie menu przedstawionego na rysunku

14 Rysunek Menu ZAPIS Ustawienia stref detekcji ruchu W przypadku wybrania w pozycji STREFA DETEKCJI opcji czciowego wyboru stref, na ekranie pojawi si okno pokazane na rysunku poniej. Po ekranie mona porusza si przyciskami kierunkowymi. Aby wybra okrelony kwadrat do detekcji naley uy przycisku SEL. Wybrane pole zmieni kolor. Rysunek Ustawienia stref detekcji ruchu 14

15 HARMONOGRAM - W tym rozdziale znajduj si ustawienia nagrywania według harmonogramu. Ponisza tabela zawiera opis funkcji przycisków uywanych w menu harmonogramu. Aby porusza si po menu naley uy przycisków kierunkowych oraz przycisku SEL. Kady z symboli odpowiada jednej godzinie. Zasady uywania harmonogramu: 1. Wybranie pozycji WSZYSTKIE, spowoduje dokonanie ustawie dla wszystkich kanałów i czasów. 2. W przypadku wybrania okrelonego kanału, ustawienie bdzie odnosi si wyłcznie do niego. 3. W przypadku wybrania jednej z godzin, ustawienie bdzie odnosi si do wszystkich kanałów w okrelonej godzinie. Tabela Funkcje przycisków w menu HARMONOGRAM Przycisk Funkcja REW Ustawienie nagrywania cigłego oznaczanego w harmonogramie jako C. F/REW Brak nagrywania. PLAY/PAUSE Ustawienie nagrywania od detekcji ruchu oznaczanego w harmonogramie jako M. FF Ustawienie nagrywania od wejcia alarmowego oznaczanego w harmonogramie jako S. UP Przesunicie kursora w gór. RIGHT Przesunicie kursora w prawo. DOWN Przesunicie kursora w dół. LEFT Przesunicie kursora w lewo. ESC Wyjcie z menu harmonogramu. Rysunek Menu HARMONOGRAM 15

16 3.4. Menu SYSTEM - Ponisze menu uywane jest do dokonywania ustawie systemowych rejestratora. Pozycja menu Nazwa DVR Informacje Ustawienia fabryczne Haslo administratora Haslo zdalne Format daty Set Date / Time Sterowanie PTZ Jezyk Wyslij mail przy alarmie Tabela Menu SYSTEM Opis Definicja nazwy systemu. Aby zmieni nazw naley uy przycisków kierunku (przesuwanie kursora: w lewo/w prawo, zmiana znaku: w gór/w dół). Wywietlanie informacji o systemie. Przywracanie ustawie fabrycznych. Aby wprowadzi ustawienia naley je włczy a nastpnie uy przycisku SEL. Ustawienie hasła administratora. Po wybraniu pozycji, rejestrator poprosi o podanie obecnego hasła a nastpnie nowego. Do wprowadzenia hasła naley uy przycisków kierunku (cyfry: 1, 2, 3, 4). Domylne hasło to Ustawienie hasła dostpu poprzez sie. Po wybraniu pozycji, rejestrator poprosi o podanie hasła. Do wprowadzenia hasła naley uy przycisków kierunku (cyfry: 1, 2, 3, 4). Domylny uytkownik to root a hasło to Wybór formatu wywietlania czasu i daty. Ustawienie daty i czasu. Ustawienia kamery PTZ: szybkoci, numeru kamery, protokołu sterowania oraz ID. Wybór jzyka menu (OSD). Włczanie / wyłczanie wysyłania klatek obrazu pod wskazany adres . Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu urzdzenia naley zmieni jzyk menu w pozycji Language. 16

17 Rysunek Menu SYSTEM 3.5. Menu SIEC - W opisanym poniej menu moliwe jest dokonanie ustawie dostpu do urzdzenia poprzez sie IP. W przypadku trudnoci z dokonaniem ustawie naley skontaktowa si z administratorem sieci komputerowej. Item Port RTSP Port HTTP Dostep zdalny Oszczednosc pasma Typ sieci DHCP IP Brama Maska podsieci DNS Serwer DDNS Tabela Menu SIEC Description Numer portu RTSP. Numer portu HTTP. Włczanie / wyłczanie dostpu zdalnego. Włczanie / wyłczanie transmisji wyłczanie klatek kluczowych. Funkcja ta jest pomocna przy niskich parametrach łcza. Typ sieci do której podłczone jest urzdzenie. Włczanie / wyłczanie połczenia DHCP. Statyczny adres IP. Brama. Maska podsieci. Adres IP serwera DNS. Nazwa domeny dla serwera DDNS. Funkcja ta uywana jest do połcze w sieciach z dynamicznie przyznawanym adresem IP (np. Neostrada). 17

18 Wyslij Adres Nazwa serwera Uzytkownik Haslo Adres zwrotny Funkcja wysyłania wiadomoci w przypadku pojawienia si sytuacji alarmowej. W przypadku włczenia tej funkcji pojawi si dodatkowe okno ustawie. Adres odbiorcy wiadomoci. Nazwa serwera SMTP uywanego do wysyłania wiadomoci. ID uytkownika podanego serwera SMTP. Hasło dla podanego uytkownika. Niektóre serwery ni pozwalaj na odbieranie wiadomoci od nadawców nie podajcych swojego adresu. Z tego powodu w tym miejscu naley wprowadzi swój adres . Rysunek Menu SIEC Port Przekierowywanie (Forwarding) portów przy połczeniu z sieci rozległych WAN Jeli w jednej sieci lokalnej ma pracowa wiele rejestratorów z których kady ma by udostpniony na zewntrz sieci poprzez router, konieczne jest przekierowanie odpowiednich portów rejestratorów. Porty które naley przekierowa to RTSP oraz HTTP. Konieczne jest odpowiednie ustawienie routera. Lista koniecznych do przekierowania ustawie została zamieszczona poniej. 18

19 Jeli nie ma potrzeby udostpniania rejestratorów na zewntrz sieci lokalnej, nie naley wykonywa tych ustawie. Aby dosta si do rejestratora poprzez sie konieczne jest posiadanie nastpujcych informacji: Przy dost pie w sieci LAN Adres IP rejestratora DVR Numer portu RTSP Numer portu HTTP Nazwa uytkownika Hasło Przy dost pie z zewntrz sieci LAN Adres IP routera sieci Numer portu RTSP Numer portu HTTP Nazwa uytkownika Hasło Rodzaje sieci komputerowych Istniej trzy rodzaje sieci komputerowych: LAN, DHCP oraz ADSL. Kada z nich wymaga innych ustawie ze strony rejestratora. LAN Aby podłczy rejestrator w sieci LAN konieczne jest posiadanie adresu IP, bramy oraz maski podsieci. Aby uzyska te parametry naley skontaktowa si z administratorem. DHCP Jeli w sieci uywany jest serwer DHCP do przydzielania adresów naley uy tej funkcji. Aby sprawdzi jaki adres został przydzielony rejestratorowi naley sprawdzi jego status. Jeli sie nie jest w stanie obsłuy ju wikszej iloci adresów, konieczne jest zastosowanie urzdzenia tworzcego kolejn podsie routera. W tym przypadku konieczne bdzie odpowiednie przekierowanie portów przez administratora sieci. ADSL Aby uywa opcji połczenia ADSL konieczne jest posiadanie uytkownika oraz hasła dla takiego połczenia. Modem ADSL musi by wyposaony w złcze RJ-45 do podłczenia rejestratora. Ustawie naley dokona w pozycji PPoE. Jeli w sieci stworzonej za pomoc połczenia ADSL maj pracowa równie inne urzdzenia, naley uy routera i dokona na nim odpowiednich przekierowa portó. Wicej informacji na temat przekierowywania portów mona uzyska w instrukcji obsługi routera. 19

20 3.6. Menu DYSK - W menu DYSK znajduj si ustawienia dotyczce przestrzeni dyskowej do zapisu danych rejestracji. W przypadku włczenia funkcji NADPISYWANIE, rejestrator po zapełnieniu dysku twardego rozpocznie nadpisywanie danych na najdawniej zapisanych fragmentach rejestracji. Funkcja FORMATOWANIE powoduje wyczyszczenie całej przestrzeni dysku twardego. Rysunek Menu DYSK 20

21 3.7. ZAPISZ USTAWIENIA Jeli w menu urzdzenia zostały dokonane jakie zmiany konieczne jest ich zapisanie. Aby tego dokona naley wybra opcj ZAPISZ USTAWIENIA a nastpnie zatwierdzi j wybierajc POTWIERDZ. Rysunek Zapisywanie ustawie menu 21

22 4. Obsługa rejestratora 1. Ogldanie obrazu na ywo 2. Wyszukiwanie rejestracji 3. Odtwarzanie 4. Dokonywanie ustawie 5. Nagrywanie 4.1. Wywietlanie obrazu na ywo - Ustawie obrazu wywietlanego na ywo mona dokona w menu OBRAZ. Rysunek przedstawia wygld ekranu w przypadku wywietlania obrazu na ywo. W tabeli zamieszczony został opis symboli.. Rysunek Okno wywietlania obrazu na zywo 22

23 Tabela Symbole okna wywietlania obrazu na ywo Symbol C R S M Opis Trwajce nagrywanie cigłe. Trwajce nagrywanie manualne. Trwajce nagrywanie od zewntrznego czujnika. Trwajce nagrywanie od detekcji ruchu. Symbol alarmu. Symbol jest aktywny w przypadku wystpienia alarmu lub detekcji ruchu na odpowiadajcym mu kanale. Aktywacja wyjcia alarmowego. Wskazanie nawizanego połczenia poprzez program zdalny. Włczona sekwencja przełczania obrazów z kamer. W tym trybie obraz z kamer jest wywietlany w pełnym ekranie. Tabela Funkcje przycisków w trybie wywietlania obrazu na ywo Przycisk SETUP SEQ PLAY/PAUSE MISC Przyciski kierunku SELECT ESC RECORD FF REW Opis Uruchomienie okna menu ustawie. Włczanie / wyłczanie automatycznej sekwencji pełnoekranowej. Włczenie lub wstrzymanie odtwarzania. Uruchomienie okna menu wyszukiwania w zapisie. Wybór kanału do wywietlenia w pełnym ekranie. Przełczanie pomidzy obrazem pełnoekranowym i trybem quad. Brak / wyjcie z funkcji. Włczenie nagrywania cigłego dla wszystkich kamer. Uruchamianie wyszukiwania dla zapisu klatki obrazu lub pliku video lub tworzenie kopii na dysku USB. Wywietlanie plików log. 23

24 4.2. Wyszukiwanie rejestracji Wcinij przycisk wyszukiwania MISC aby włczy okno wyszukiwania rejestracji. Na rysunku przedstawione jest menu wyszukiwania. Zarówno pozycja EVENT SEARCH (wyszukiwanie według zdarze) jak i TIMELINE SEARCH (wyszukiwanie według czasu) mog zosta uyte do rozpoczcia odtwarzania. Dwie pozostałe pozycje słu do wywietlania wpisów historii zdarze log LOG SYSTEMOWY oraz zapisu danych na noniku USB ARCHIWIZACJA.. Rysunek Okno menu wyszukiwania Wyszukiwanie według zdarze Wybierz pozycj EVENT SEARCH aby rozpocz wyszukiwanie zapisu według zdarze zapisanych w historii. Wyszukane zdarzenie moe zosta odtworzone lub zarchiwizowane na noniku USB. Naley w kolejnych oknach zdefiniowa: Dat, Kanał oraz Typ nagrania. Dat zdarzenia, za pomoc kalendarza. Kanał lub wszystkie kanały. Jeden z typów zdarze w systemie rejestratora. 24

25 Rysunek Menu wyszukiwania i lokalizacja trzech kryteriów wyszukiwania Zatwierdzania poszczególnych kryteriów dokonuje si przyciskiem SELECT. Wybór kadej z kategorii zostanie podwietlony. Po zdefiniowaniu Typu nagrania urzdzenie wywietli list plików video które spełniaj podane kryteria. Aby porusza si po pozycjach naley uy przycisków w gór/w dół, aby zmieni stron wyszukanych danych naley uy przycisków w lewo/w prawo. Tabela Funkcje przycisków w trybie wyszukiwania Kategoria Przycisk Opis DATA Przyciski kierunku Nawigacja po pozycjach kalendarza. Dni posiadajce nagranie oznaczone s na czerwono. DATA SELECT Przejcie do pozycji KANAL. DATA ESC Powrót do trybu wywietlania obrazu na ywo. KANAL W lewo / w prawo Zmiana kanałów: Wszystkie, CH1, CH2, CH3, CH4. KANAL SELECT Przejcie do pozycji TYP NAGRANIA. KANAL ESC Powrót do trybu wywietlania obrazu na ywo. TYP NAGRANIA PLAY/PAUSE Odtworzenie nagrania. 25

26 TYP NAGRANIA W lewo / w prawo Wybór rodzaju rejestracji do wyszukania. TYP NAGRANIA SELECT Wyszukanie plików rejestracji według wskazanych kryteriów: A nagrania alarmowe, M nagrania od detekcji ruchu, S nagrania od zewntrznego czujnika, R nagrania manualne, C nagrania cigłe. TYP NAGRANIA ESC Powrót do trybu wywietlania obrazu na ywo. LISTA W gór / w dół Przejcie kursora w gór / w dół. LISTA W lewo / w prawo Wywietlenie poprzedniej / kolejnej strony wyszukanych zdarze. Kada strona moe zawiera maksymalnie 15 zdarze. LISTA ESC Przejcie do strony z kalendarzem. LISTA SELECT Odtworzenie wybranego pliku. LISTA PLAY/PAUSE Odtwarzanie / wstrzymanie odtwarzania. Odtwarzanie CAP/ARCH Włczenie archiwizacji. Rysunek Lista wyszukanych plików spełniajcych wskazane kryteria 26

27 Wyszukiwanie według czasu Dane rejestracji zapisane pomidzy godzin 0:00 a 24:00 wybranego dnia mog by odtworzone za pomoc linii czasu. Aby włczy odtwarzanie naley wybra dat, przej przyciskiem w dół do linii czasu i przyciskami w lewo / w prawo wskaza miejsce na linii czasu do odtworzenia. Odtwarzanie uruchamia si przyciskiem SELECT. Rysunek Okno wyszukiwania za pomoc linii czasu Wyszukiwanie w historii LOG Moliwe jest wyszukiwanie zdarze zapisanych w historii urzdzenia. Rysunek Wywietlanie listy wpisów w historii LOG 27

28 Rysunek Lista wpisów w historii LOG Wyszukiwanie w plikach archiwum Moliwe jest wywietlenie listy plików do zapisania na zewntrznym noniku USB Dokładne informacje znajduj si w rozdziale 6. Rysunek Lista plików do archiwizacji 28

29 4.3. Tryb odtwarzania Po wyszukaniu rejestracji moliwe jest włczenie odtwarzania. Wcinicie przycisku ESC spowoduje powrót do trybu wyszukiwania. Odtworzenie rozpoczyna si zawsze w trybie Quad (podzielonym) z domylnie zaznaczonym pierwszym kanałem. Aby włczy kanał w pełnym ekranie naley uy przycisków kierunku. Rysunek Tryb odtwarzania Tabela Funkcje przycisków w trybie odtwarzania Przycisk ESC REW F/REW PLAY/PAUSE F/ADV FF Opis Powrót do trybu wyszukiwania lub poprzedniego menu. Szybkie przewijanie do tyłu. Poprzez kolejne wcinicia tego przycisku moliwa jest zmiana szybkoci przewijania. Kolejne prdkoci to: -1X, -2X, oraz -4X. Szybko odtwarzania wskazywana jest na ekranie. Skok o 60 sekund do tyłu. Odtwarzanie / wstrzymanie / wyszukiwanie Skok o 60 sekund do przodu. Szybkie przewijanie do przodu. Poprzez kolejne wcinicia tego przycisku moliwa jest zmiana szybkoci przewijania. Kolejne prdkoci to: +1X, +2X, oraz +4X. Szybko odtwarzania wskazywana jest na ekranie. 29

30 W gór Wybór kanału 1. W prawo Wybór kanału 2. W dół Wybór kanału 3. W lewo Wybór kanału 4 SELECT Wywietlanie wybranego kanału w pełnym ekranie. Kanał mona wskaza przyciskami kierunkowymi. CAP/ARCH Uruchomienie funkcji archiwizacji 30

31 1 1 1 MY-DVR Aplikacja zdalna / sieciowa mynvr oraz WEB serwer Aby moliwe było zdalne zarzdzanie rejestratorem mydvr430 i ogldanie obrazu poprzez sie uytkownik powinien zainstalowa na komputerze PC aplikacj mynvr. Rejestrator naley podłczy do sieci komputerowej poprez gniazdo RJ45 znajdujce si na tylnym panelu. Opis programu mynvr został zamieszczony w dodatku do niniejszej instrukcji. Jeli nagrywanie na rejestratorze nie jest przeprowadzane, moe on wysyła do sieci 1 lub 2 klatki obrazu na sekund (wysyłane s wyłcznie klatki kluczowe). Gdy trwa nagrywanie do sieci moe by wysyłany obraz z tak sam jakoci i szybkoci jaka jest ustawiona dla rejestracji. Naley wówczas w ustawieniach sieci wyłczy oszcz dno pasma. Jeli oszczdno pasma zostanie włczona, rejestrator bdzie wysyłał równie w czasie rejestracji wyłcznie klatki kluczowe. Rysunek 5.1. Główne okno programu do zdalnych połcze sieciowych mynvr. Dokładny opis programu znajduje si w załczniku do niniejszej instrukcji. ó ł! "# $%& '("# )* +,!' -. /.' &' 54,! +76! 8'&! %9! +,!'!':7; <=>! +,!'!'9%& '9? 9 $!'%C '" D & łe (GFH&! +?!'!': 21 &3B &% 31

32 6. Archiwizacja obrazu na nonikach USB Przed zapisaniem obrazu na urzdzeniu USB klatka lub fragment rejestracji musi zosta zaznaczony Przygotowywanie materiału do zapisu na USB Pojedyncza klatka obrazu moe zosta przechwycona podczas ogldania obrazu na ywo lub podczas odtwarzania zapisu, a nastpnie zapisana na dysku HDD rejestratora. Podczas ogldania obrazu na ywo wcinij przycisk CAP/ARCH aby zapisa pojedyncz klatk obrazu. Rejestrator mydvr430 wywietli na ekranie pytanie o zarchiwizowanie na dysku HDD klatki obrazu. Po wybraniu opcji TAK klatka obrazu zostanie zapisana. Klatka obrazu zarchiwizowana w ten sposób na dysku HDD rejestratora moe póniej zosta zapisana na zewntrznym noniku USB. Wcinij przycisk CAP/ARCH podczas odtwarzania aby uruchomi funkcj archiwizacji. Rejestratora zapyta czy archiwizacja ma dotyczy pojedynczej klatki obrazu, czy fragmentu filmu. Jeli wybrany zostanie zapis klatki, na dyzku HDD zostanie zapisany pojedynczy obraz. Jeli uytkownik wybierze film, rejestrator zaznaczy rejestracj do archiwizacji na wewntrznym dysku HDD. Po podpiciu pamici zewntrznej USB moliwe bdzie skopiowanie zaznaczonego fragmentu video na nonik USB w formacie AVI. Istotnym jest aby uytkownik skopiował zaznaczony fragmenty video na USB przed jego automatycznym nadpisaniem lub skasowaniem z twardego dysku rejestratora Kopiowanie obrazów lub filmów z archiwum na nonik USB Podłcz nonik USB do gniazda znajdujcego si na przednim panelu rejestratora. 1) W trybie ogldania obrazu na ywo wcinij przycisk MISC(SEARCH) a nastpnie wybierz pozycj ARCHIWIZACJA. Spowoduje to wywietlenie kalendarza umoliwiajcego wybór dnia w którym miało miejsce zarchiwizowanie materiału który ma zosta skopiowany na nonik USB. Dni w których miał miejsce zapis w archiwum zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 32

33 Rysunek Okno kalendarza archiwizacji. 2) Przesu kursor przyciskami kierunkowymi do dnia w którym miała miejsce archiwizacja do skopiowania a nastpnie uyj przycisku SELECT aby go wybra. Na ekranie pojawi si lista zarchiwizowanych plików. Rysunek Lista zarchiwizowanych plików. 33

34 3) Przyciskami w gór i w dół wybierz dany plik obrazu (pojedyncz klatk lub film video). 4) Wcinij przycisk CAP/ARCH aby uruchomi proces zapisu. Rejestrator sprawdzi dostpno nonika USB. 5) Potwierdzenie: Aby rozpocz zapis potwierd procedur wybierajc pozycj TAK. Rejestrator mydvr430 zakoczy proces kopiowania. W zaleznoci od rozmiaru pliku kopiowanie moe zaj od kilku sekind do klilku minut. W przypadku braku odpowiedniej przestrzeni do zapisu na noniku USB rejestrator wywietli odpowiedni komunikat. Jeli na ekranie pojawi si informacja o zbyt małej przestrzeni do zapisu, nie naley ponownie podejmowa próby zapisu. Przed podjciem kolejnej próby zapisu naley odłczy pami USB i za pomoc komputera PC zwolni przestrze na noniku USB, lub uy innego nonika. Przed odłczeniem nonika USB o komputera naley wykona odpowiedni procedur zwolnienia nonika (bezpieczne usuwanie sprztu). Nieodpowiednie odłczenie pamici moe spowodowa błdy w jej formatowaniu. 6) Po zakoczeniu procesu kopiowania wcinij przycisk ESC aby powróci do listy plików. Rejestrator mydvr430 konwertuje pliki video zapisywane na nonikach USB do formatu AVI. Mog one by odtwarzane w prosty sposób za pomoc programu Windows Media plater na komputerze PC. Do odtwarzania plików niezbdny jest kodek DivX. Mona go pobra ze strony pod adresem: Kliknij powyszy link aby przej do strony pobierania Wywietlanie oznaczenia czasowego pliku Ze wzgldu na rozbudowane opcje zabezpiecze programu Window Media Player 10 uruchamianego pod Window XP, niektóre z funkcji wymagaj włczenia. W programie Window Media Player wybierz z menu Narzdzia -> Opcje -> Zabezpieczenie a nastpnie zaznacz pozycj Uruchamiaj polecenia skryptów, gdy s obecne jak pokazano na rysunku poniej. 34

35 Rysunek Ustawienia programu Windows Media Player 10. Uwaga! Naley zawsze archiwizowa zawarto nonika USB przed podłczeniem go do rejestratora mydvr Nieprawidłowa zawarto nonika USB moe spowodowa jego nieprawidłow współprac z rejestratorem. Odłczanie nonika podczas zapisu plików moe spowodowa błdy w systemie plików dysku USB. - Przed rozpoczciem kopiowania pliku naley zawsze upewni si, e na noniku USB jest wymagana ilo wolnego miejsca.. 35

36 7. Zdalne ustawienia rejestratora mydvr430 Rejestrator mydvr430 posiada interfejs sieciowy (web) umoliwiajcy dokonywanie zdalnych ustawie. Wikszo ustawie rejestratora dostpnych w menu OSD mona wykona zdalnie poprzez sie. Jedyne ustawienia jakich nie mona wykona zdalnie to harmonogram oraz sterfy detekcji ruchu. Aby połczy si ze stron administracyjn naley klikn przycisk w programie klienta mynvr lub wpisa adres w przegldarce Internet Explorer. Przed połczeniem ze stron administracyjn, w oknie przegldarki pojawi si monit z prob o podanie nazwy uytkownika i hasła. Domylne parametry to (ID) root oraz (hasło) dw2001. Aby moliwe było połczenie ze stron administracyjn rejestratora, naley uprzednio dokona odpowiednich ustawie sieci w menu rejestratora. Okna zamieszczone poniej przedstawiaj strony ustawie poszczególnych kategorii. Po dokonaniu ustawie na kadej ze stron naley wcisn przycisk APPLY, znajdujcy si na dole strony, w celu ich tymczasowego zapisania. Po dokonaniu wszystkich ustawie, naley przej do strony Save Setup i wybra przycisk SAVE w celu ich wprowadzenia. System wprowadzi zmiany i restartuje rejestrator. W menu System Setup moliwa jest zmiana domylnego identyfikatora ID i hasła dla zdalnych ustawie administracyjnych. Zalecana jest zmiana ustawie domylnych root oraz dw

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 / 16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR930 / MY-DVR1630

INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 / 16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR930 / MY-DVR1630 INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 / 16 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR930 / MY-DVR1630 UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi należy dokładnie zapoznać się z

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Karta DVRX8audio. Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Karta DVRX8audio Cena : 299,00 zł (netto) 367,77 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-10-2016 Karta DVRX16audio Absolutna nowość

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika wersja instrukcji 1.4 Tłumaczył: Paweł Czapski Współpraca: Dariusz Piekut, Maciej Kowalewski Vidicon Warszawa, styczeń 2004 1 1. Spis treści

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 )

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 ) Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04 Instrukcja użytkownika ( v1.2 ) Spis treści Panel przedni------------------------------------------------------- 3 Panel tylny ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu INSTRUKCJA OBSŁUGI SWANN SW-R-DVR4NETPLUS Cyfrowy rejestrator obrazu O FIRMIE: Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows Wstęp Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo