Konfiguracja PuTTY. Jest ono podobne do okienka konfiguracyjnego w Netscape. Wydzielone s w nim nastêpuj ce kategorie (zak³adki):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja PuTTY. Jest ono podobne do okienka konfiguracyjnego w Netscape. Wydzielone s w nim nastêpuj ce kategorie (zak³adki):"

Transkrypt

1 Konfiguracja PuTTY Po ci gni ciu programu putty.exe i umieszczeniu we w³a ciwym katalogu, mo na go uruchomi. Pojawi siê wówczas okienko konfiguracyjne "PuTTY Configuration", pokazane poni ej. Jest ono podobne do okienka konfiguracyjnego w Netscape. Wydzielone s w nim nastêpuj ce kategorie (zak³adki): Session, Logging, Terminal, Keyboard, Bell, Window, Apperance, Behaviour, (1 of 13) :09:00

2 Translation, Selection, Colours, Connection, Telnet, Rlogin, SSH, Auth, Tunnels. Po pierwszym uruchomieniu programu, w celu skonfigurowania go dla po³ cze z serwerem sunrise.pg. gda.pl nale y wykona nast puj ce kroki (zostan omówione tylko zak adki istotne prawid owej konfiguracji terminala tekstowego): Dla zak adki "Session", jak pokazano na rysunku powy ej, wpisa /wybra : Host Name: sunrise.pg.gda.pl Port: 22 Protocol: SSH W drugim (wi kszym) okienku tekstowym, pod napisem "Stored Sessions" wpisa nazw po czenia: sunrise Dla zak³adki "Logging" wybra : Logging turned off completely Ask the user every time (2 of 13) :09:00

3 Dla zak adki "Terminal" wybra /zaznaczyæ: Wybra : Auto wrap mode initially on Wybra : Use background colour to erase screen Zaznaczy : Local echo - Auto Zaznaczy : Local line editing - Auto (3 of 13) :09:00

4 Dla zak adki "Keyboard" (pokazanej poni ej) wybra /zaznaczy : The Backspace key: Control -?(127) The Home and End key: Standard The Function key and keypad ESC[n~ Initial state of cursor keys: Normal Initial state of numeric keypad: Normal Zaznaczy : Application keypad keys totally disabled Zaznaczy (aby móc pisa polskimi czcionkami): ALtGr act as Compose key i Control-Alt is different from AltGr (4 of 13) :09:00

5 Dla zak³adki "Window" wpisaæ/zaznaczyæ: Lines of scrollback: 200 Zaznaczy : Display scrollback, Reset scrollback on display activity Aby wybra w³a ciw czcionk nale y przej do zak adki "Apperance", nast pnie klikn na klawisz "Change". Wówczas pojawi si poni sze okienko, w którym warto wybra : Czcionka: Terminal Styl czcionki: Regularny Rozmiar: 14 Skrypt: OEM/DOS (5 of 13) :09:00

6 Dla zak adki "Translation" ustawi : "Handling of line drawing characters:" na Use font in both ANSI and OEM modes "Character set translation on received data:" na ISO :1999(Latin-2, East Europe) (6 of 13) :09:00

7 Dla zak adki "Connection", wpisaæ: Terminal-type string: xterm-color Auto-login username: twój_login, gdzie "twój_login" jest nazw konta na komputerze sunrise.pg.gda.pl, na które chcemy si zalogowa. (7 of 13) :09:00

8 Dla zak adki "SSH" zaznaczyæ/wybra : Zaznaczy : Enable compression Wybra : Prefered SSH protocol version: 2 (8 of 13) :09:00

9 Dla zak adki "Auth" wybra : Attempt "keyboard-interactive" authentication (SSH2) (9 of 13) :09:00

10 Po przeprowadzeniu konfiguracji programu putty.exe nale y zapamiêta jego konfiguracj. W tym celu nale y z powrotem przej æ do zak³±dki "Session", w polu tekstowym "Stored Sessions" zaznaczyæ napis sunrise. Nastêpnie nacisn±æ przycisk Save, co spowoduje zapamiêtanie konfiguracji programu pod wybran± nazw±. Aby uruchomiæ terminal SSH programu PuTTY, wystarczy uruchomiæ program putty.exe. Gdy pojawi siê okienko konfiguracyjne zaznaczyæ w oknie tekstowym nazwê sunrise, nastêpnie klikn±æ na niej dwa razy lub nacisn±æ klawisz Load, a w nastêpnej kolejno ci przycisk Open. Pojawi siê wówcza okno terminala, w którym nale y podaæ has³o. Po podaniu has³a jeste my po³±czeni z sunrise. Menu programu PuTTY jest dostêpne przez klikniêcie myszk± w lewym górnym rogu okienka programu. Okno terminala programu putty.exe pokazano poni ej. (10 of 13) :09:00

11 Menu terminala, sk³ada siê z nastêpuj±cych poleceñ: Event log - informacje o po³aczeniu i uzywanym protokole SSH, New Session - umo liwia nawi±zane nowego kolejnego po³±czenia, Duplicate Session - umo liwia nawi±zane nowego takiego samego po³±czenia, Saved Sessions - umo liwia nawi±zane nowego po³±czenia z listy Saved Sesions, Change Settings - pozwala zmieniaæ parametry aktywnego po³±czenia, Copy All to Clipboard - Kopiuje zawarto æ ekranu do schowka. Clear Scrollbar - ustawia na pocz±tek pasek przewijamia czyszcz±c niewidoczne linie zawarte w pamiêci terminala. Reset Terminal - wysy³a sygna³ reser do terminala serwera i czy ci okienko ekranu naszego terminala. Opis innych programów korzystaj±cych z protoko³u SSH W pliku putty.zip znajduj±cym siê na serwerze ftp://ftp.pg.gda.pl/pub/windows/ssh/putty/ zawarto przydatne programy korzystaj±ce z protoko³u SSH. Oto one: pagent.exe - jest agentem autentykacji SSH. Trzyma nasz ju zdekodowany klucz prywatny w pamiêci komputera, tak wiêc mo na u ywaæ ten klucz bez potrzeby ci±g³ego wpisywania has³a dostêpu do niego. psftp.exe - prosty klient ftp poprzez protokó³ ssh (jednak wygodniejszy jest Win SCP2). putty.hlp - szczegó³owa pomoc do programu putty.exe. (11 of 13) :09:00

12 puttygen.exe - program do generowania pary kluczy szyfruj±cych - najlepiej wybraæ w nim protokó³ SSH2 i szyfr DSA. pscp.exe - do kopiowania prostych plików z/do serwera. Instalacja opisu terminala xterm-color na serwerze Standardowo program PuTTY dzia³a jako terminal vt100, którego definicja wystepuje praktycznie w ka dym systemie Unix'owym. W celu umo liwienia pracy u ytkownikom na kolorowym terminalu, nale y zainstalowaæ na zdalnym systemie opis terminala xterm-color: Przygotowany plik opisu terminala xterm.tic nale y ci±gn±æ na serwer, nastêpnie bêd±c root'em skompilowaæ ten plik poleceniem: tic xterm.tic. (12 of 13) :09:00

13 je eli system do definicji terminali wykorzystuje plik /etc/termcap, to nale y do tego pliku do³±czyæ xterm.cap. (13 of 13) :09:00

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP POLITECHNIKA POZNAŃ SKA - INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁ AD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP SSH (ang. Secure Shell) daje możliwo ść połączenia

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

System finansowo-księgowy

System finansowo-księgowy System finansowo-księgowy FkNex Podręcznik użytkownika Nex Spółka z o. o. ul. Andrzeja Struga 8, 80-116 Gdańsk tel./fax: (058) 305-15-70, e-mail: biuro@nex.gda.pl Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU...4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5. Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.1) Instalacja na dystrybucji Linux

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x

Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x Pegasus Mail opis programu na podstawie wersji 3.x It s kind of fun to do the impossible. Walt Disney A work of art is never finished, only abandoned. Anonim (ale nie Gall) c 1998-99, Grzegorz Sapijaszko,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1

PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET. www.aper.com.pl www.aper.com.pl 1 PORADNIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UDOSTEPNIENIE REJESTRATORÓW CYFROWYCH W SIECI INTERNET 1 Poradnik Udost pnianie - Udostepnianie rejestratorow rejestratorów cyfrowych w cyfrowych sieci Internet w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

cstore.pl Prosty Start

cstore.pl Prosty Start WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/10 02-672 Warszawa NIP 521-362-41-06 Tel. +48 22 599 44 99 Email. bok@cstore.pl cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych)

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Instalacja na serwerze Linux Slackware 13.x w architekturze 64

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496 Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 2 Spis treœci Spis treœci Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci

Bardziej szczegółowo