Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl"

Transkrypt

1 Podr cznik u ytkownika procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0 Unizeto Technologies SA -

2 Autorskie prawa maj tkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania przys uguj Unizeto Technologies SA z siedzib w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 21. Powy sze prawa s chronione ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 roku z pó niejszymi zmianami). Poni sza dokumentacja jest rozpowszechniana na podstawie udzielonej licencji. Podr cznik u ytkownika wersja 1.0 2

3 Spis tre ci 1. WST P WYMAGANIA SPRZ TOWE I PROGRAMOWE INSTALACJA APLIKACJI OBS UGA APLIKACJI Ustawienia Ustawienia Podpis Ustawienia Weryfikacja Ustawienia Ustawienia Proxy Podpisz Dodawanie elementów do listy Operacja podpisu Informacje o podpisie i podpisywanym dokumencie Weryfikuj Dodawanie elementów do listy Informacje o podpisie i weryfikowanym dokumencie Operacja weryfikacji Status weryfikacji SPIS RYSUNKÓW...25 Podr cznik u ytkownika wersja 1.0 3

4 1. Wst p procertum SmartSign to aplikacja umo liwiaj ca sk adanie i weryfikacj podpisu elektronicznego na dokumencie. procertum SmartSign mo e by elementem bezpiecznego urz dzenia w my l Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrze nia 2001 roku. Dodatkowo aplikacja procertum SmartSign mo e wykorzystywa w procesie sk adania kwalifikowanego podpisu elektronicznego modu uwierzytelniaj cy SAM (Secure Application Module). Aplikacja procertum SmartSign: tworzy podpisy elektroniczne w formacie XAdES lub ETSI. Utworzony podpis mo e by podpisem wewn trznym (plik podpisu b dzie zawiera tre dokumentu), lub podpisem zewn trznym (plik podpisu b dzie zawiera tylko informacje o podpisie); oznacza dokumenty znacznikiem czasu, gdy wymagane jest odniesienie do wiarygodnego czasu i stwierdzenie, e dokument lub podpis istnia w danej chwili; weryfikuje podpisy elektroniczne w formacie XAdES lub ETSI, spe nia wymogi stawiane programowi podpisuj cemu, okre lone w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie okre lenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów wiadcz cych us ugi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urz dze s u cych do sk adania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128 poz.1094 z dnia 12 sierpnia 2002 r.). Podr cznik u ytkownika wersja 1.0 4

5 2. Wymagania sprz towe i programowe Poni ej podano minimalne wymagania sprz towo-programowe umo liwiaj ce prawid ow prac programu procertum SmartSign: system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP4/2003/XP/Vista; procesor Intel Pentium II 400 MHz; 256 MB pami ci operacyjnej; minimalna wymagana rozdzielczo : 1024x768px, 16bit; czytnik kart kryptograficznych; karta z kryptoprocesorem; oprogramowanie steruj ce prac czytników; oprogramowanie procetrum CardManager w wersji lub nowszej. Uwaga! Czytnik kart kryptograficznych, karta z kryptorpocesorem oraz oprogramowanie steruj ce prac czytników s wymagane tylko w przypadku operacji sk adania podpisu kwalifikowanego. Podr cznik u ytkownika wersja 1.0 5

6 3. Instalacja aplikacji Aby rozpocz prac z aplikacj procertum SmartSign nale y j poprawnie zainstalowa w systemie. W tym celu nale y dwukrotnie nacisn ikon pliku procertum SmartSign.exe Rysunek 1: Ikona instalatora Po uruchomieniu instalacji poka e si nast puj ce okno: Rysunek 2: Okno powitalne kreatora instalacji Po wybraniu przycisku Dalej > w oknie pojawi si Umowa licencyjna. Nale y zapozna si z jej tre ci. Po jej zaakceptowaniu nale y zaznaczy opcj Akceptuj warunki Umowy Licencyjnej i nacisn przycisk Dalej >. W przeciwnym wypadku (po zaznaczeniu opcji Nie akceptuj warunków Umowy Licencyjnej) odrzucimy zapisy umowy licencyjnej i dalsza instalacja nie b dzie mo liwa. Podr cznik u ytkownika wersja 1.0 6

7 Rysunek 3: Umowa licencyjna Nast pnym etapem b dzie wybór miejsca, w którym zostan zainstalowane pliki aplikacji procertum SmartSign. Domy lnie jest to: C:\Program Files\Unizeto\proCertum SmartSign. Je li chcemy zmieni miejsce docelowe nale y klikn przycisk Zmie i ustawi nowe miejsce docelowe. Po wybraniu miejsca docelowego nale y klikn przycisk Dalej >. Instalator zosta skonfigurowany i jest ju gotowy do zainstalowania aplikacji. Rysunek 4: Instalator jest gotowy do rozpocz cia procesu instalacji Podr cznik u ytkownika wersja 1.0 7

8 Po naci ni ciu przycisku Instaluj rozpocznie si instalowanie procertum SmartSign. Je li aplikacja zostanie poprawnie zainstalowana pojawi si nast puj cy komunikat: Rysunek 5: Zako czenie procesu instalacji Naci ni cie przycisku Zako cz zamyka kreatora instalacji aplikacji procertum SmartSign. Aby uruchomi aplikacj nale y nacisn ikon procertum SmartSign dost pn na pulpicie lub w menu Start > Programy > Unizeto > procertum SmartSign. Podr cznik u ytkownika wersja 1.0 8

9 4. Obs uga aplikacji procertum SmartSign s u y do sk adania i weryfikacji podpisów cyfrowych. Mo e by elementem bezpiecznego urz dzenia do sk adania podpisu elektronicznego w my l Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrze nia 2001 roku. Rysunek 6: Okno g ówne aplikacji procertum SmartSign W aplikacji procertum SmartSign mo emy wyró ni pi zak adek: Podpisz realizuje operacj podpisu elektronicznego; Weryfikuj realizuje operacj weryfikacji podpisu elektronicznego; Ustawienia konfiguracja us ugi podpisywania i weryfikacji; Pomoc dokumentacja u ytkownika; O programie informacje na temat wersji oprogramowania oraz licencja u ytkownika Ustawienia Zak adka Ustawienia przeznaczona jest do konfiguracji ustawie : operacji sk adania podpisu elektronicznego; operacji weryfikacji podpisu elektronicznego; serwera Proxy. Podr cznik u ytkownika wersja 1.0 9

10 Rysunek 7: Zak adka Ustawienia Ustawienia Podpis Zak adka Podpis umo liwia konfiguracj ustawie dla operacji podpisywania realizowanej w zak adce Podpisz. Rysunek 8: Zak adka Ustawienia - Podpis Podr cznik u ytkownika wersja

11 Mo emy okre li nast puj ce parametry: Format podpisu: XAdES Podpis elektroniczny w formacie XAdES jest zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 roku o podpisie elektronicznym. Format zgodny z najnowszymi standardami oparty o j zyk XML i zalecany do powszechnego stosowania; ETSI Podpis elektroniczny w formacie ETSI jest zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 roku o podpisie elektronicznym. Starszy format podpisu elektronicznego. Typ podpisu: Podpis zewn trzny plik podpisu b dzie zawiera tylko informacje o podpisie. Nale y pami ta, e w trakcie weryfikacji podpisu trzeba dostarczy podpisany dokument wraz z jego podpisem; Podpis wewn trzny plik podpisu b dzie zawiera tre dokumentu. Katalog na pliki podpisów, Katalog podpisywanego pliku plik podpisu b dzie zapisany w katalogu pliku podpisywanego, Wybrany katalog plik podpisu b dzie zapisany w katalogu zdefiniowanym przez u ytkownika. Dodatkowe opcje podpisu umo liwia oznakowanie pliku podpisu znacznikiem czasu po zaznaczeniu opcji Oznakuj podpis czasem oraz wpisaniu adresu serwera znacznika czasu Ustawienia Weryfikacja Zak adka Weryfikacja umo liwia konfiguracj ustawie dla operacji weryfikacji realizowanej w zak adce Weryfikuj. Rysunek 9: Zak adka Ustawienia - Weryfikacja Zaznaczenie pola Weryfikacja podpisu kwalifikowanego spowoduje ustawienie odpowiedniego trybu pracy aplikacji procertum SmartSign, który polega na sprawdzeniu czy operacja podpisu zosta a Podr cznik u ytkownika wersja

12 wykonana certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym. Uwaga! Je eli jest zaznaczone pole Weryfikacja podpisu kwalifikowanego to aplikacja sprawdzi czy certyfikat podpisuj cy jest certyfikatem kwalifikowanym. Je eli certyfikat nie jest certyfikatem kwalifikowanym to zostanie zg oszony b d. Je eli dane zawarte s w pliku podpisu to zaznaczenie opcji Eksportuj dane je li s zawarte w pliku podpisu spowoduje to ich wyodr bnienie i zapisanie w wybranej lokalizacji Ustawienia Ustawienia Proxy Zak adka Ustawienia proxy umo liwia skonfigurowanie serwera proxy. Aby skonfigurowa serwer proxy nale y zaznaczy opcj U ywaj proxy. Nast pnie nale y wprowadzi w polu Host adres IP serwera, a w polu Port numer portu, na którym b dziemy czy si z serwerem. Je eli obs uga proxy wymaga indywidualnego uwierzytelniania u ytkownika to nale y zaznaczy opcj Wymagana autoryzacja, a nast pnie wprowadzi nazw u ytkownika oraz has o. Rysunek 10: Zak adka Ustawienia Ustawienia Proxy Podr cznik u ytkownika wersja

13 4.2. Podpisz Zak adka Podpisz umo liwia z o enie podpisu elektronicznego na dokumencie. Sk adaj si na ni dwie sekcje: lista elementów do podpisania na li cie wy wietlone s nazwy plików, data ich modyfikacji, rozmiar oraz status podpisu (Do podpisania/podpisany/plik zosta pomini ty); informacje o podpisie informacje na temat formatu podpisu (ETSI/XAdES oraz typie podpisu: wewn trzny/zewn trzny) Dodawanie elementów do listy Rysunek 11: Zak adka Podpisz Je eli chcemy wykona operacj podpisu elektronicznego to mo emy j wykona : na pojedynczym pliku poprzez wskazanie pliku za pomoc przycisku Dodaj plik, na grupie plików poprzez wielokrotny wybór plików za pomoc przycisku Dodaj plik lub poprzez dodanie katalogu za pomoc przycisku Dodaj katalog. Wskazane pliki zostan dodane do listy elementów do podpisania. Aby usun selektywnie plik(i) z listy do podpisania nale y wskaza wybrany(e) i nacisn przycisk Usu plik(i). Aby usun wszystkie pliki z listy elementów do podpisania nale y nacisn przycisk Wyczy list Operacja podpisu Je eli na li cie znajduj si ju wszystkie elementy do podpisania to nale y nacisn przycisk Podpisz. Podr cznik u ytkownika wersja

14 Rysunek 12: Zak adka Podpis Lista elementów do podpisania Aplikacja procertum SmartSign wyszuka certyfikaty umo liwiaj ce opatrzenie dokumentu podpisem elektronicznym. Rysunek 13: Wyszukiwanie certyfikatów Po zako czeniu wyszukiwania zostan wy wietlone certyfikaty. Rysunek 14: Lista certyfikatów kwalifikowanych Uwaga! Podr cznik u ytkownika wersja

15 W oknie dialogowym zostan wy wietlone certyfikaty kwalifikowane. Aby wy wietli wszystkie certyfikaty dost pne na danym komputerze nale y odznaczy opcj Poka tylko certyfikaty kwalifikowane. Rysunek 15: Lista certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Nale y wskaza certyfikat dla wykonania operacji podpisu i nacisn przycisk OK. Rysunek 16: Wybór certyfikatu dla operacji podpisu Je eli u ytkownik dla operacji podpisu cyfrowego wybra certyfikat kwalifikowany to wy wietlony zostanie monit o wprowadzenie kodu uwierzytelniaj cego PIN. Nale y wprowadzi PIN i nacisn przycisk OK. Rysunek 17: Monit o numer PIN Je eli wprowadzony PIN jest prawid owy to aplikacja procertum SmartSign wyszuka klucze powi zane z certyfikatem, a nast pnie rozpocznie proces sk adania podpisu. Podr cznik u ytkownika wersja

16 Rysunek 18: Podpisywanie - Wyszukiwanie kluczy Rysunek 19: Podpisywanie - Wykonywanie podpisu Po zako czeniu procesu sk adania podpisu elektronicznego zostanie wy wietlone podsumowanie. Rysunek 20: Podsumowanie podpisywania Zak adka Podpisz zostanie uaktualniona o informacje dotycz ce pliku podpisu (pole Podpis) oraz podpisuj cego (pole Podpisuj cy). Rysunek 21: Zak adka Podpisz Podr cznik u ytkownika wersja

17 Informacje o podpisie i podpisywanym dokumencie Szczegó owe informacje o podpisie mo na uzyska poprzez naci ni cie przycisku Poka podpis. Otworzy si okno Dane podpisane. Rysunek 22: Dane podpisane W oknie Dane podpisane znajduj si dwie zak adki: Ogólne zawiera informacje o rodzaju podpisu oraz liczbie podpisów, kontrasygnat i certyfikatów; Podpisy zawiera informacje o podpisie i certyfikacie podpisuj cego, atrybutach podpisanych i niepodpisanych itp.; Aby wy wietli podpisany dokument nale y nacisn przycisk Poka dokument. Uwaga! Dokument jest wy wietlany poza kontrol programu procertum SmartSign, za pomoc zewn trznej aplikacji odpowiedniej dla tego typu dokumentu. Podr cznik u ytkownika wersja

18 4.3. Weryfikuj Zak adka Weryfikuj umo liwia weryfikacj podpisu elektronicznego. Sk adaj si na ni dwie sekcje: lista elementów do weryfikacji na li cie wy wietlone s nazwy plików, data ich modyfikacji, rozmiar oraz status podpisu (Do weryfikacji/pozytywnie zweryfikowany/negatywnie zweryfikowany); informacje o podpisie informacje o wymaganym podpisie kwalifikowanym (Tak/Nie), plik podpisu, typ podpisu, certyfikat podpisuj cego Dodawanie elementów do listy Rysunek 23: Zak adka Weryfikuj Je eli chcemy wykona operacj weryfikacji podpisu elektronicznego to mo emy j wykona : na pojedynczym pliku poprzez wskazanie pliku za pomoc przycisku Dodaj plik, na grupie plików poprzez wielokrotny wybór plików za pomoc przycisku Dodaj plik lub poprzez dodanie katalogu za pomoc przycisku Dodaj katalog. Wskazane pliki zostan dodane do listy elementów do weryfikacji. Aby usun selektywnie plik(i) z listy do weryfikacji nale y wskaza wybrany(e) i nacisn przycisk Usu plik(i). Aby usun wszystkie pliki z listy elementów do weryfikacji nale y nacisn przycisk Wyczy list. Uwaga! Na li cie elementów do weryfikacji mog figurowa pliki z wewn trznym b d zewn trznym podpisem (informacja o typie podpisu znajduje si w sekcji Informacje o podpisie). Je eli wybrany element jest podpisem zewn trznym to w sekcji Informacje o podpisie nale y wskaza plik ród owy, na którym wykonana by a operacja podpisu, poprzez naci ni cie przycisku. Podr cznik u ytkownika wersja

19 Informacje o podpisie i weryfikowanym dokumencie Rysunek 24: Zak adka Weryfikuj Lista elementów do weryfikacji Szczegó owe informacje o podpisie mo na uzyska poprzez naci ni cie przycisku Poka podpis. Otworzy si okno Dane podpisane. Podr cznik u ytkownika wersja

20 Rysunek 25: Dane podpisane W oknie Dane podpisane znajduj si dwie zak adki: Ogólne zawiera informacje o rodzaju podpisu oraz liczbie podpisów, kontrasygnat i certyfikatów; Podpisy zawiera informacje o podpisie i certyfikacie podpisuj cego, atrybutach podpisanych i niepodpisanych itp.; Aby wy wietli weryfikowany dokument nale y nacisn przycisk Poka dokument. Uwaga! Dokument jest wy wietlany poza kontrol programu procertum SmartSign, za pomoc zewn trznej aplikacji odpowiedniej dla tego typu dokumentu Operacja weryfikacji Je eli na li cie znajduj si ju wszystkie elementy do weryfikacji to nale y nacisn przycisk Weryfikuj. Podr cznik u ytkownika wersja

21 Rysunek 26: Zak adka Weryfikuj Lista elementów do weryfikacji Rozpocznie si proces weryfikacji podpisu. Rysunek 27: Weryfikacja Po zako czeniu procesu weryfikacji podpisu elektronicznego zostanie wy wietlone podsumowanie. Rysunek 28: Podsumowanie weryfikacji Status weryfikacji Operacja weryfikacji mo e da pozytywny lub negatywny rezultat. W zale no ci od wyniku operacji jej status b dzie okre lony jako: Pozytywnie zweryfikowany; Negatywnie zweryfikowany. Podr cznik u ytkownika wersja

22 Je eli status jest okre lony jako pozytywny to w sekcji Informacje o podpisie w polu Status weryfikacji widnieje wpis Certyfikat: Jan Kowalski pozytywnie zweryfikowany. Rysunek 29: Status weryfikacji: Pozytywnie zweryfikowany Je eli status jest okre lony jako negatywny to element na li cie jest oznaczony kolorem czerwonym, a w sekcji Informacje o podpisie w polu Status weryfikacji widnieje wpis Certyfikat: Jan Kowalski niekompletnie zweryfikowany. Podr cznik u ytkownika wersja

23 Rysunek 30: Status weryfikacji: Negatywnie zweryfikowany Dla danego pliku podpisu w polu Status weryfikacji wskazana jest równie przyczyna b du. Przyk adowe b dy s przedstawione na poni szych rysunkach. Rysunek 31: Brak certyfikatu wystawcy lub niemo liwo pobrania aktualnych list CRL Rysunek 32: Nieprawid owa warto podpisu Podr cznik u ytkownika wersja

24 Rysunek 33: Nieprawid owy certyfikat Podr cznik u ytkownika wersja

25 5. Spis rysunków Rysunek 1: Ikona instalatora... 6 Rysunek 2: Okno powitalne kreatora instalacji... 6 Rysunek 3: Umowa licencyjna... 7 Rysunek 4: Instalator jest gotowy do rozpocz cia procesu instalacji... 7 Rysunek 5: Zako czenie procesu instalacji... 8 Rysunek 6: Okno g ówne aplikacji procertum SmartSign... 9 Rysunek 7: Zak adka Ustawienia Rysunek 8: Zak adka Ustawienia - Podpis Rysunek 9: Zak adka Ustawienia - Weryfikacja Rysunek 10: Zak adka Ustawienia Ustawienia Proxy Rysunek 11: Zak adka Podpisz Rysunek 12: Zak adka Podpis Lista elementów do podpisania...14 Rysunek 13: Wyszukiwanie certyfikatów Rysunek 14: Lista certyfikatów kwalifikowanych Rysunek 15: Lista certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Rysunek 16: Wybór certyfikatu dla operacji podpisu Rysunek 17: Monit o numer PIN Rysunek 18: Podpisywanie - Wyszukiwanie kluczy Rysunek 19: Podpisywanie - Wykonywanie podpisu Rysunek 20: Podsumowanie podpisywania Rysunek 21: Zak adka Podpisz Rysunek 22: Dane podpisane Rysunek 23: Zak adka Weryfikuj Rysunek 24: Zak adka Weryfikuj Lista elementów do weryfikacji Rysunek 25: Dane podpisane Rysunek 26: Zak adka Weryfikuj Lista elementów do weryfikacji Rysunek 27: Weryfikacja Rysunek 28: Podsumowanie weryfikacji Rysunek 29: Status weryfikacji: Pozytywnie zweryfikowany Rysunek 30: Status weryfikacji: Negatywnie zweryfikowany Rysunek 31: Brak certyfikatu wystawcy lub niemo liwo pobrania aktualnych list CRL Rysunek 32: Nieprawid owa warto podpisu Rysunek 33: Nieprawid owy certyfikat Podr cznik u ytkownika wersja

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.5 Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.5 Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.5 Wersja dokumentacji 1.23 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi- kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 3 2. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 4 3. KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja UNIZETO TECHNOLOGIES SA

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja UNIZETO TECHNOLOGIES SA procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu instrukcja obsługi wersja 1.0.2 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 3 2. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 4 3. KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 5.0 Wersja dokumentacji 1.26 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 5.0 Wersja dokumentacji 1.26 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA procertum SmartSign 3.2 kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client - Instrukcja obsługi wersja 1.0.2 Spis treści 1. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 3 2. KONFIGURACJA USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum CLIDE Client procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Spis treści 1. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 3 2. KONFIGURACJA USTAWIENIA PODPISU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Certum Podpis w Adobe Reader www.unizeto.pl

Certyfikaty Certum Podpis w Adobe Reader www.unizeto.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Certyfikaty Certum Podpis w Adobe Reader www.unizeto.pl Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO-PROGRAMOWE... 3 3. CERTYFIKATY ID... 4 3.1. CERTYFIKAT W PRZEGLĄDARCE... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 8.1 Wersja dokumentacji 1.30 Asseco Data Systems S.A. - www.assecods.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 5.0 Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 5.0 Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 5.0 Wersja dokumentacji 1.26 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Wersja1.0 Spis treści: 1. Wybór formularza 3 2. Wybór jednostki ARR 3 3. Wypełnianie formularza 3 4. Załączniki 4 5. Generowanie dokumentu xml 4 6. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Znakowanie czasem podczas składania podpisu elektronicznego w oprogramowaniu procertum SmartSign. wersja 1.1

Znakowanie czasem podczas składania podpisu elektronicznego w oprogramowaniu procertum SmartSign. wersja 1.1 Znakowanie czasem podczas składania podpisu elektronicznego w oprogramowaniu procertum SmartSign wersja 1.1 Spis treści 1. ZNAKOWANIE CZASEM KWALIFIKOWANYM...3 2. ZNAKOWANIE CZASEM NIEKWALIFIKOWANYM...5

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny.

JPK Jednolity Plik Kontrolny. JPK Jednolity Plik Kontrolny. Instrukcja wysyłki pliku JPK Jednolity Plik Kontrolny Wersja 1.0 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Jednolity plik kontrolny - podstawowe informacje... 3 2. Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent

Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent od 7 marca 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Parametry hasła... 2 3. Pierwsze logowanie... 2 3.1. Pierwsze logowanie dla dotychczasowych uŝytkowników...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

PetroManager POS PetroManager SD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PetroManager POS PetroManager SD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PetroManager POS PetroManager SD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wstęp 1.1 Zakres Ta instrukcja dotyczy konsoli sterowania Dystrybutorami PetroManager POS i PetroManager SD 1.2 Producent Producentem i właścicielem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Certification Request Services

Certification Request Services Certification Request Services wersja 1.0 Lipiec 2006 Dokumentacja użytkownika 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Jak korzystać z dokumentacji... 4 3. Wymagania sprzętowe i systemowe... 5 4. Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 9.0... 7 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 10.0... 13 Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi.

OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi. OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi. mpsoft :: Mirosław Palicki Strona 1 z 13 Spis treści: 1. Informacje wstępne...3 1.1. Przeznaczenie...3 1.2. Licencja...3 1.3. Instalacja...3 1.4. Deinstalacja...3

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo