w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. PREZESA RADY l\dnistrów 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. PREZESA RADY l\dnistrów 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va."

Transkrypt

1 / Dziennik Ustaw Nr Poz. 165, 166, 167 i 168 i asystentów szkół wyższych, którzy nie zostaną _zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, ustalonym przez Ministra Szkół vvv ższych i Nauki w porozumieniu z właściwymi min ' stra~i. Do osób' tych mają zastosowanie. przepisy dotychczasowe. 16. Przepis 15' nie dotyczy a<uunktów, starszych asystentów i asystentów, których właściwy minister zwolni z cz~ki wym'aru godzin, celem umożliwi~ n ;a im prowadzen ia stalej pracy dydaktycznej lub naukowej poza uc zeln i ą.., z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie sta rozporządzenia wek uposażen i a zasadniczego, zasad ~aszeregowania do grup uposażenia i dodatków do uposażenia pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 84.). 18. Wykonanie rozporządzenia porucza się ' Prezesowi Rady Ministrów i Min'strom: Szkół Wyż3zyełf. i Nauki, Zdrowia, O św iaty, Kultury i Sztuki oraz Finansów. 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem,. ogłoszenia z mocą obowiążującą od dnia 1 kwietnia. 17. Z dniem wejścia w ZyCie mmejszego rozpo- ' 1951 r. rządzenia tracą moc obowiązującą w stosunku do pra-, cowników. nauki '?J)-:m' enionych w 1, z ' zastrzeżen iem, wyni kającym z 15, przepisy l! 2, , Prezes Rady _Ministrów: J. CYI<lnkiewicz 166 RADY MINISTRÓW z dnia 7 kwietńia 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. Na podstawie art.. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału admirustracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza s i ę, co na-. stępu j e: - się ją do gminy Wojnicz w powiecie brzeskim w tymże województwie., '. 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezasowi Rady Ministrów. I 1. Z gminy Pleśna powiatu tarnowskiego w wo- 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłojewództwie krakowskim wyłącza $ię część gromady szenia. Szczepanowice obejmującą 'parcele Nr Nr kat.: 112, 1/3, 1i4, 1/5, 2232/1 i 2232/3 o obszarze 37,4640 ha i włącza Preźes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 167 PREZESA RADY l\dnistrów z dnia 5 kwietnia 1951 r. 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podz iału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6; poz. 48) zarządza się, co następuje: 1. Siedzibę gminnej rady narodowej gminy Klikowa w powiecie tarnowskim, województy.ri.e krakowskim przenosi się do Łęgu koło Partynia, a nazwę tej gminy zmienia się na Łęg Tarnowski. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 168 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 1951 r. w sprawie obowią zkowego Na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Z a kładzie Ubezp i eczeń Wzajemnych (Dz. U. R. p. Nr 19, ~z. 72) zarządza s i ę, co następuje: ubezpieczenia budy~ów. Rozdział l. Przepisy wstępne Za budynek w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa Gaię każdą budowlę, umocowaną w

2 . Dziennik Ustaw Nr Poz. 168 zierhi lub na ziemi, posiadającą ściany albo słupy lub filary oraz pokrycie Za właściciela 'w rozumieniu niniejszegorozporządzenia uważa się osobę fizyczną, osobę prawną oraz spadek ni eobjęty, które budynkiem podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu władają jako właściciele, posiadacze, użytkownicy lub dzierżawcy. 3. Za zakład ubezpieczeń w rozumieniu niniejszego rozporządz enia uważa &ę Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnyc~. II. Przedmiot ubezpieczenia. samolotu, powódź, huragan, ora z mne' nadzwyczajne wypadki, jak lawiny, trzęsienie, zapadanie i usuwanie się ziemi. 2. Za szkodę uważa Śię utratę lub zmniejszenie się wartości ubezpieczonego bu'tlynkuz powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia przez bezpośredn i e lub pośrednie działan i e przyczyn, o których mowa w tlpt. 1, bądź wskutek stosowania ' środków ' mających na celu ratowanie ubezpieczonego budynku.. 3. Przy powodzi,' huraganie, wszelkiego rodzaju wybuchach oraz innych nadzwyczajnych wypądkach, jak lawiny, trzęsienie, zapadarlie i usuwanie się, ziemi -za- J kład ubezpieczeń odpowiada za szkody, jeżeli przekraczają one 5 10 sumy ubezpieczenia uszkodzonegq mienia: i 4. Zakład pokrywa ponadto szkody powstałe V{ '. / 2. Obowiązk owi ubezpieczenia podlegają budynki ubezp:eczonym budynku wskutek zaginięcia lub krad zieży dokonanej w czasie zdarzenia losowego,i akcji z wy j ątkiem określonych w 3. ratowniczej eraz niezbędne i udowodnione koszty rato Nie podlegają obowiązkowemu ubezpiecze- wania ]>Dniesione przez właściciela ubezpieczonego bun :u budynki: dynku - w granicach sumy ubezpieczenia. Je ż eli jednak 1) fabryczne; koszty ratowan\a wynikły na skutek akcji ratown i c ~ej; 2) o charakterze tymczasowym lub przeznaczone na roz- zarządzonej przez organ zak ładu ub ezpieczeń, podlegają ' biórkę;. one zwrotowi, ' chociażby łącznie z odszkodowaniem 3) n :e u ży tkowane; przekraczały sumę ubezpieczenia. 4) sta now i ące własność panstw obcych i zajmowane ' I ' przez przedstawicielstwa tych par:stw.,- z zastrzeże - n iem wzajemnośc i ; 5) znajdujące s ię we władaniu wła dz wojskowych i bezpleczeństwap ublicznego Oraz podleg,łych im przedsiębiorstw; 6) inne budynki wyłączone przez Min:stra' Finansów. 2. Za budynki fabryczne uwa ża się pomieszczenia z akładów fabrycznych praz inne pomieszczenia, tworzące z nimi Je dną całość gospodarczą i leżące na ter enie.fabrycznym. Zakładami fabrycznymi są zakłady, w których produkcja odbywa się przy pomocy napędu mechanicznego o sile nie mniejszej niż dziesięć koni mechanicznych. lub też zatrudniające przynajmniej 15 rob otników. Za teren fabryczny uważa się obszar tworzący pod, względem gospodarczym nieprzerwaną całość i służący potrzebom zakładu fabrycznego. 3. Je żeli budynek mieści częściowo zakła d fabryczny, części-owó zaś przeznaczony jest na inne cele, nie. b ędące w związku gospodarczym z zakładem fabrycznym, uznaje si ę go za fabryczny tylko wówczas, gdy p rzynajmniej w połowie powierzchni użytkowej zajęty jest dla celów fabrycznych. 4. Za budynki o charakterze tymczasowym lub przeznaczone na rozbiórkę uważa się budynki: l) mające tymczasowy charakter z samego przeznacze- ' nia, ' 2) nie nadające się do normalnego używania z powodu złego stanu, 3) przeznaczone do usunięcia z gruntu, na którym się. znajdują, na skutek umowy bądź też z innych względów, ' 4) przeznaczone na rozbiórkę na skutek zarządzenia władzy. 5: 1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada 'za szkody, spowodowane rozmyśln i e lub wskutek rażącego n iedbalstwa przez właściciela lub jego domowników oraz za szkody spowodowane działan i ami wojennymi. 2. Przy szkodach wynikłych na skutek lekkomyśl : ności lub niedozoru wła ścici ela l,ub jego domowników (np. pijaństwo, n iedozór nad dziećmi, swawola, brak przepisanych urządzeń przeciwpo ża r owych, utrzymanie kominów w złym $tanie itp.) za kład ubezpieczeń może' zmni ej szyć odszkodowanie, \ nie w ię cej jednak niż o 50%. Normy po trąceń ustali Minister Einansów w dro. dze zarządzenia. 3. iakład ub ezpieczeń n ie ' odpow'ada za szkody spowode>wane zapadaniem i usuwaniem się ziemi w budynkach, położonych na obszarach miast, a nie zw i ązanych z gospodarstwem rolnym, o ile szkody te wynikają z ludzkiej dz ; ał.alności, jak eksploatacja podz i emny~h boj5actw m ineralnych, wykopy ziemne itp. Zgłaszanie IV. i rejestracja ubezpieczeń Obowiązek ubezpieczenia powstaje z chwilą rozpoczęcia u żywan i a budynku lub doprowadzenia go do stanu używalności. 2. Właściciel budynku podlegaj ącego obowiązkowi ubezpieczenia obowiązany jest zgłosić go, jak również wszelkie zm:iany, UlEzłe w. budynku ubezpieczonym, właściwemą t erytorialnie organowi zakładu ubezpieczell. Zgłoszeruie powinno być dokonane w ciągu 2 tygodni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia lub dokonania zmiany. Zakład ubezp~eczeń wydaje zgłaszającemu p:semny dowód zgłoszle!lia. R o z 'd z i a ł Zakres odpowiedzialno ści III. zajdadu W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków zakład ubezpieczeń odpowiada ' za szkody wyrządzone przez pożar, uderzenie pioruna, wszelkiego Todzaju wybuchy, przymusowe lądowanie lnb upadek Zakład ubezpieczeń przynajmpiej raz na 10 lat ma obowiązek, a w każdym czasie służy mu prawo - przeprowadzania r ejestracji i sprawdzania budynków podlegających obowiązkowi ubezpieczenia. Hejestracja i sp ~aw dzeni e budynków ma na celu uwzględnienie zmian nie zgłosz onych przez wła~cicieli, uwzględnienie stanu zużycia budynku oraz obję cie ubezpieczeniem budynków nowowzniesionych lub pominięty ch. 1

3 D2ńenhlk Ustaw Nr Poz. 168 ~ I,'m' '''2: >l:~właściciel obowiąząńy ; je t. udzielać. na żądanie organów zakładu ubezpieczeń wszelkich wyjaśnień, mających wpływ na ~stalenie wartości mienia i wysokości składki ubezpieczeniowej. R oz d z i a ł V. Początek i koniec odpowiedzialności zakładu. 8.- Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się, od godziny 12 w południe następnego dnia po zgłoszeniu budynku do ubezpieczenia lub zarejestrowaniu z,urzędu przez organ zakładu ubezpieczeń. Za datę zgłoszenia uważa się datę przyjęcia zgłoszenia przez za-, kład ubezpie<.'zeń, ' a przy zgłoszeniach listownych lub telegraficznych ~atę stempla poczt owego. ', 9. * 1., Odpowiedżialność zakładu ubezpieczeń ustaje z chwilą pl'zysj;ąpiieruia do mtiądzenia. rozbiórki przez władze lub z chwiilą przejścia budynku do kategórili wyłączonych z 'Obowilązkowego -'ubezpieczenia ( 3).. 2. Zmiana w osobie właśc i ciela budynku nie po, ciąga za sobą ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczell. Nowy właściciel wchod~ w prawa i obowiązki poprzedniego właściciela. Rozdział VI. Ustalenie sumy ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia budynku ustala się w wysokości. 80% kosztów jego budowy, obliczonych na podstawie norm szacunkowych zatwierdzonych przez Ministra Finansów z uwzględnieniem cen materiałów bu_ dowlanych i roboci,zny w danej miejscowości oraz stopnia zużycia budynku w chwili szacowania. Korzy~tnego położenia budynku i wartości ziemi nie bierze się w rachubę. Nie uwzględnia się również murów piwnicznych i fundamentów znajdujących się poniżej poziomu gruntu, chyba że chodzi o zami eszkałe sutereny. 2. Oszacowania zgłoszonych budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu ' dokonuje zakład ub~pieczeń w ciągu miesiąca od daty d!ch zgłoszenfua. 3. Organ zakładu ubezpiecz~ń przeprowadzający oszacowanie powinien wezwać do wzięcia w nim udziału właściciela budynku. Nieobecność właściciela nie wstrzymuje oszacowania. Organ zakładu ubezpiecleń przeprowadzający oszacowanie powinien na żądanie okazać właścicielowi obowiązujące nor~y szacunkowe i h ryfy składek oraz zaznaczyć w akcie szacunkowym złożone przez właściciela oświadcreruia co, do wartości ubezpieczonego mienia { Minister :Finansów może ustalać sumę ubezpieczenia w innym stosunku procentowym do kosztów budowy niż przewidziano w 10 ust Zakład ubezpieczeń ma obowiązek corocznego ogólnego dostosowania sum ubezpieczenia do cen aktualnych z uwzględnieniem stosunku procentowego wskazanego w 10 ust Zmiany wynikające z ust. 1 i 2 powinny być ogłaszane w Monitorze Polskim oraz podawane do wiadomości ubezpieczonych za pomocą publicznych obwieszczeń., ' W ciągu.miesiąca od daty oszacowania, rejestracji lub sprawdzenia zakład ubezpieczell przesyła właścicielowi dowód ubezpieczeniowy, w którym powinna być podana suma, ubezpieczenia oraz przypadająca za ubezpieczenie składka., ' ~ - 2. ' Jeieli właściciel n1e zgadza -się na swnę ' ubezpieczenia, ustaloną przez zakład ubezpieczeń, może w ciągu miesiąca od chwili oj.rzyman i lł dow.odu / ub~z_.,. pieczeniowego żądać ustalenia SU.lr.y ubezriec?enia przez komisję szacunkową, złożoną z wyznaczonego przez siebie rzeczozllawcy, przedstawiciela zakładu ubezpieczeń oraz przedstawiciela prezydium terytorialnie właściwej gminnej (miejskiej) rady 'narodowej jako przewodniczącego. Każda ze stron p.;nosl koszty, wynagrodzenia wyznaczf'nego przez; siebie rzeczoznawcy, koszty zaś wynagro'dzenia przewodnicu,cego ponoszą obie strony po połowie:, 3. Ustaleni~ sumy ubezpieczenia przez komisję szacunkową jejt ostateczńe, Składki VII. ubezpieczeniewe Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczerue ustala zakład, ubezpileczeń, a zatwierdza Milni-,, I ster Finansów w poibzumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w drodze zarządzer~ a ogłaszanego w MonitorzePolskim. 2. Sktad~{i mogą być w przypadkach gospodarczo uzasadnionych przy tym samym stopniu ryzyka zróżnicowane. I ' Składki oblicza się za cały okres <.lbezpieczenia. Okresem ubezpieczell ~ a jest rok kalendarzowy. 2. Jeżeli, (jdpowied~lnm;,; ' zakładu ubezpi eczeń powstaje lub hończy się w ciiigu roku kalendarzowego- dodatkowe ustalenie składki ubezpieczeniowej lub zwrotu za to ubezpieczenie nastąpi w następnym roku kalendarzowym Jeżeli doręczony właśćicielowi dowód ubezpieczeniowy zawiera błąd 'w ustaleniu sumy ubezpieczeni'a. powstały z winy organu zakładu ubezpieczeń, zakład ten obowiązany jest dokonać poprawki sumy ubezpieczenia oraz pobrać lub zwrócić różnicę składki naj dalej za okres 5 lat. Poprawki tej dokona zakład ubezpieczeń bez względu na _ to, czy błąd zauważony zostal przed, ' czy też po powstaniu szk,ody. 4. Dodatkowe składki ubezpieczeniowe lub zwroty 'oblicza się za cały rok lub połowę roku w zależności od tego, czy zgł os zenie, rejestracja lub sprawdzenie na s tąpiły w pierwszej, czy drugiej połowie roku Składki ubezpieczeniowe pobie'rane są na podstawie rejestrów poborowych. Składki te płatne są w miesi ącu styczniu roku ubezpieczenia w sposób określony przez Ministra Finansów. 2. Składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia mają charakter opłat publicznych. Nie uiszczone w terminach składki podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczell pieniężnych. Do składek tych mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych. 3. Żądan i e ustalenia sumy u'bezpieczenia przez ko~ misję szacunkową ( 12 ust. 2) nie wstrzymuje obo~ wiązku zapłaty składki ustalon'ej w rejestrze poborowym. Rozliczenie nastąpi w trybie przewidzianym w 14 ust. 2 i 4. Obowią~k.i VIII. właściciela. 16. W czasie trwania stosunku ubezpieczenia właściciel budynku, niezależnie od obowiązków wyni.., kających z innych przepisów niniejszego rqzporządzenia. \ J

4 -j -' ). \ Dziennik Ustaw Nr, Poz. 168 obowiązany jest utrzymywać, ubezpieczony budynek w należytym ~tanie i stos? :wać się do przepisów mają cych na celu iapobieganie szkodqm, a w 'szczególności: stosować s : ę do przeplsqw przeciwpożarowych i prze p rowadzać w terminie wskazanym przez właści'w~ wł~. <ize zmiany. ma : ące na celu poprawę stanu bezpięczen stwa ogniowego.. 1 'l. 1. W razie powstania szkody właściciel ubez pieczonego budynku powinien- w miarę możliwości za, pobiec rozszerzeniu się szkody. ' W razie rozmyślnego ni ewyp ełni enia tego obowiązku lub dopuszczenia się rażącego n :edbalstwa zakład ubezp ieczeń może ograni. czyć odszkodowan:e do kwoty, jaka przypadałaby w ra zie należytego, spełn.ienia obow iązków. 2. O powstaniu szkody właściciel,. budynku powinien bezzwłocznie zawiadomić zakład ubezpieczeń. Uwa ża się, że obow i ąz e k t ęn ' zo~tal spełniony, o ile właści ciel zgłos ; ł szkodę w ciągu 4 dni ocl ' jej powstania lub od chwili, gdy się o szkoo.zie dowiedział. 3. Do czasu oględzin szkqdy. przez organ ~kładu ubezpi eczeń nie wolno bez zezwolenia organów zakładu ubezpieczell zmieniać stanu spowodowanego szkodą, chyba że zm'ana leży w interesie publicznym lub jest n iezbgdna dla zapobieżenia powiększenia się szkody. Zakład ube zpieczeń nie ' może ze skutkiem prawnym p o woływać się na ten przepis, jeże li w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody nie 'dokonał jej oględz1n Właściciel obowiązany jest ułatw i ć organom zakładu ubezpieczeń przeprowadzenie wszelkich docho. dzeń, niezbędnych do ustalenia szkody i jej rozmiaru,,oraz udzi elić w tym celu. wyjaśnji..eń i dostarczyć wyma ganycn dowodów. 5. W raz.:e zaginięcia podczas wypadku rozebra nych części budynku właściciel obowiązany jest natych miast, a naj dalej w ciągu 2 dni, zawiadomić o tym miejscowe organa Milicji Obywatelsk:ej, wyszczególniając zaginione przedmioty. 6. W razie niespełnien ia przez właściciela któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1-5 i w 16, o ile nastąpiło to ws):mtek zl'ego zamiaru lub rażącego niedbalstwa, zakład ubezpieczeń wolny będzie od obowiązku odszkodowania. Ustalenie wysokości IX. odszkodowania~ _ Szacowania szkód w budynkach ubezpieczonych dokonuje zakład ubezpieczeń w obecności właściciela, któremu przysługuje prawo przybrania do tej czynności męża zaufania lub rzeczoznawcy. Nieobecność właściciela nie wstrzymuje oszacowania szkody. 2. Zakład ubezpieczeń wszczyna dochodzenie celem ustalenia wysokości odszkodowania najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 19. Szkodę oblicza się na podstawie norm sza cunkowych przy uwzględnieniu cen materiałów budo. wlanych i robocizny w danej miejscowości oraz stopnia zużycia budynku w chwili powstania szkody. W bu dynkach nietypowych, do których nie można zastosować norm szacunkowych, szko$fę oblicza ' się szczegółowo w oparciu o obowiązujące analizy budowlane. 20. Odszkodowanie ustala się w wysokości. 800/0 szkody, obliczonej zgodnie z 19. Jeżeli jednak suma ubezpieczenia jest niższa niż 800/0 wartości ubezpieczonego budynku, wówczas odszkodowanie ustala się. w ta, '-----~~... - _.. _-- - kim stosunku do szkody, w jakim pozostaje suma ubez 'pieczenia do wartości ubezpieczonego budynku W razie braku zgody właściciela 'budynku na wysokość ustalonego przez zakład ubezp i eczeń od szkodowania, właściciel może żądać, aby wysokość tę ustaliła komisja szacunkowa przy zachowaniu przepisów przewidzianych w. 12 ust. 2 dla ustalenia sumy ubezpieczenia. Spory o prawo do odszkodowania n ~ e podlegają orzecznictwu komisji szacunkowej.' 2. W braku zgody jednej ze stron na ' ustaloną przez komisję szacunkową wysokość odszkodowania' właściciel budynku może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej. 3. Przepisy ust. 4. i 2 n :e mają zastosowania do przypadków objętych dekretem z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U, R. P. Nr 46, poz. 340). X. Płatność odszkodowania Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodo. wanie '-w Ciągu miesiąca licząc od dnia otrzymania za wiadorrlienia o szkodzie, 2. Jeżeli dochodzenia w celu ustalenia ' odsz kod~ wania nie mogą być bez w iny zakładu ubezpieczeń ukońc zone w terminię dwutygodniowym od daty otrzy mania: zawiadomienia o szkodzie, to odszkodowanie na, # leży wypłacić w ciągu 2 tygodni ' po ukończeniu docho dzeń. Jedn.akże i w tym przypadku bezsp orną część odszkodowania należy wypłacić w terminie oznaczonym w ust. L Zakład ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do, czasu ukończenia postępowania kar nego, jeżeli ustalenie przyczyny szkody jest przedmiotem dochodzeń karnych i zachodzi podejrzenie, że lizko. da powstała z przyczyny uzasadniającej odmowę wy płaty odszkodowania Odszkodowanie przypadające osobom prywatnym za szkody w budynkach wypłaca się na 00. budowę zniszczonego lub budowę bądż remont innego budynku albo na inną inwestycję budowlaną. Odszka., dowanie wypłaca się w trzech ratach: pierwszą ratę w wysokości l /S odszkodowania wypłaca się po przed. stawieniu zezwolenia władzy budowlanej na odbudowę lub budowę, albo oświadczenia właściciela, potwierdzo. nego przez prezydium terytorialnie właściwej. gminnej (miejskiej) rady narodowej o zamierzonym remoncie lub innej inwestycji. Następne raty wypłaca się po złożeniu dowodu, że poprzednie raty zużyto na wymienione in westycje. 2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do szkód nie prz~ kraczających l/s części wartości budynku. Odszkodowa. nie w tych przypadkach wypłaca się jednorazowo po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że zostanie ono użyte 'na naprawę uszkodzeń.,,' 3. Minister Finansów może określić szczegółowe warunki i sposób dokonywania wypłaty odszkodowań osobom prywatnym, celem zapewnienia ich użycia inwestycje w budynkach Odszkodowanie wypłacone na odbudowę budynków nie podlega administracyjnemu ani sądowemu, zajęciu, a zajęcia już na nim dokonane oraz przelewy i winkulacje stają się bezskuteczne do wysokości kosztów odbudowy. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy wierzyciel uazielił właścicielowi kredytu lub materiału na odbudowę po powstaniu szkody. na

5 /' Dziennik Ustaw Nr ()3 - Poź. 168 i 169.;,- r 2. Jeżeli -odszkodowanie ni~ zostało wypłacone z powodu niedopełnienia warunków określonych w 23 ust. ' 4 i 2, zakład ubezpieczeń pokryje do wysokości ustalonego odszkodowania należności instytucji kredytowych z tytułu pożyczek udzielonych na budowę znisz- <Clonego budynku. ' 25. Jeżeli w wypłaci e odszk0dowania jednorazowego lub w ratach, nas t ąpiła zwłoka ż winy zakładu ' ubezpieczeń, właści cielowi zn,iszczonego budynku należą się odsetki,zwłoki' w wysokości o~owiązującef dla zwrotu nadpłaconych składęk, licząc o.d terminów' określonych.. w 22. 2) zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o wysoko ś ci przyznanego ' odszkodowania; na które właśc i ciel rl ~ ubezpieczonego budynku s i ę ':n : e zg adza, ' 3) ustalenia komisji szacunkowej ( 2i),. 4) oświadczenia zakładu ubezp i eczeń, ż.e n ie zgadza się na ustalenie komisji szacunkowej. 4. Zakład ub e zpieczeń albo w przypadku przewidz iany~ w, 21 komisja szacunkowa powinny w zawiadomieniu zwrócić właścicfelowi uwagę :na termin wniesienia pozwu j na skutki prawne poł ączorie z ' zani edbaniem tego t~rminu. Gdyby w zawiadomieniu nie zwrócono uwagi na te 'okolicznośc i, to przewidziany w ust. 3 termin nie biegrue. / ' Rozdział XI.. Przejścje praw do odszkodowatlftr -. zwrot odszkodowania. 2~. 1. Z chwilą wypłaty ' odszkodowania prze-, chodzą Pa zakład uhezpieczeń wszelkie prawa, jakie do w ysokości wypłaconego odszkodowania, przysługują właścicielowi dotkniętego szkodą budynku w stosunku do osób trzecich z tytułu ich odpowiedzialności za powstanie 'szkody. ' 2. Jeżeli właściciel budynku, dotkniętego szkodą, zrzekł się bez zgody, zakładu ubezpieczeń swego prawa. do odszkodowania, albo do zabezpieczenia pretensji mo- \ gących mu przysługiwać w stosunku do osób trzecich, zakład ubezpieczeń wolny będzie od obowiązku wypłaty odszkodowańia w przypad~ach, gdy odszkodowanie mogło być uzyskane od osób trzecich. 3. Gdy po wypłacie odszkodowania zostanie ujawniona sądownie taka okoliczno ś ć, która na mocy przepisów nin iejszego rozporządzenia pozbawia właś ciciela prawa do odszkodo,wania, wówczas obow ią z any jest on na żądanie zwró ci ć zakładowi ubezpieczeń o trzymaną sumę odszkodowania oraz poniesione przez z akład ubezpieczeń koszty oszacowania szkody wraz z odsetkami od' dnia wypłaty. r Rozdzia XIII. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ( po p'ow,staniu sz~~ dy.,,: '. 28. Jeżeli w Ciągu tego samego roku, po'wstała nowa szkoda w budynku, a właśc i ciel,budynku do czasu. powstania tej nowej szkody nie zgłosi ł odbudowy po pierwszej szkodzie, odpowiedzialność za kładu ubezpieczeń ogranicza si ę do reszty sumy ubezpieczenia,pozostałej po potrąceniu poprzedniego odszkodowania. R o z d,z i a ł XIV. Rozpatrywanie spraw w tryb~ nadzoru. 29. Właściciel budynku może w' ciągu m i esiąca od dnda otrzymania decyzji organów zakładu ubezpieczeń żądać r~patrzenia sprawy przez naczelnego dyrektora tegoż zak ładu. W ci ągu mies i ąca od dnia otrzymania zawiadomienia o rozpatrzeniu sprawy przez naczelnego dyrektqra zak ł adu ubezpiecz eń w ł aś ci o i el budynku mo ż e żądać przedstawienia sprawy Ministrowi Finansów; uprawnienie to nie przys ł u guje właścic ' elowi budynku w sprawach odszkodowania ( 27). - L,.,). I XII. Roszczenie o odszkodowanie Pozew o odszkodowanie mo ż e być wniesiony do sądu, w którego okręgu znajdował si ę dotknięty szkodą budynek. 2.,Ruszczenia o odszkodowanie przedawniają się z up!ł'~em trzech lat od dnia powstania szkody.. ' 3. Jednakże roszczenia ~ wypłatę odszkodowania nie można dochodzić w drodze sądowej po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania: 1) zawiadomienia zakładu ubezpieczeń, o nieuznaniu roszczenia do odszkodowania, XV. Przeplsy k ońcowe. 30. Traci moc ro zporząd z en i e Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o przymusowym ubezpieczeniu.. budowli od ognia (Dz. U. R P. Nr 26, poz. 178). 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowi ązującą od dnia 1 stycznia 1951 r., jednak przepisy obow i ązują z dnieniogłoszenia. (Minister Finansów: K. Dqbrowski 169 MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ~ z dnia 2 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów, ustrojowy'ch i o zniesieniu sądów zbędnych.. \ Na podstawie art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U, R P. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzaj ących prawo r zeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje : 1. W 5 rozpqr z ądzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych 1 o zniesieruu sąd ów zb ę dny ch (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 54, poz. 496 oraz z 1951 r. Nr 4, poz. M. Nr 6, poz. 56, ', J

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r.

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 852. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r.

USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219)

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219) SEJM Druk nr 324-A RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA o poselskim

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Załącznik nr 4 do umowy nr... WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Podstawa odpowiedzialności: Ustawa prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r., (Dz. U. Z dn. 24 lipca 2003 r. Nr. 130, poz 1188 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 967 o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Bogoria z dnia 10 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Bogoria z dnia 10 października 2008 roku Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Bogoria z dnia 10 października 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Bogoria w zakresie trybu pobierania dochodów i

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie wierzytelności Województwa i wojewódzkich samorządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku

UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER Art. 1 Procedura zamówienia 1. W celu podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca powinien skontaktować się z Wydzierżawiającym działającym pod firmą: HERMETIC Maciej Łukaszewicz, 04-998 Warszawa ul. Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/358/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/358/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. Uchwała Nr XXIX/358/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Powtórka z poprzednich zajęć Forma pisemna przewidziana dla celów dowodowych a forma pisemna pod rygorem nieważności

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 155, poz. 771, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego UMOWA Nr...2013 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komina i części dachu w budynku remizy OSP Ostrowice zawarta w dniu... pomiędzy: Ochotniczą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ. z dnia 22 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ. z dnia 22 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH.- PROCEDURY PRZYSTĘPOWANIA I ZGŁASZANIA SZKÓD. 1. Ubezpieczający- ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

U S T A WA. z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie

U S T A WA. z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie Liczba stron : 9 Data : 2016-03-16 Nazwa pliku : 234-8.NK.DOCX 1 U S T A WA Projekt z dnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.

Bardziej szczegółowo