w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. PREZESA RADY l\dnistrów 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. PREZESA RADY l\dnistrów 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va."

Transkrypt

1 / Dziennik Ustaw Nr Poz. 165, 166, 167 i 168 i asystentów szkół wyższych, którzy nie zostaną _zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, ustalonym przez Ministra Szkół vvv ższych i Nauki w porozumieniu z właściwymi min ' stra~i. Do osób' tych mają zastosowanie. przepisy dotychczasowe. 16. Przepis 15' nie dotyczy a<uunktów, starszych asystentów i asystentów, których właściwy minister zwolni z cz~ki wym'aru godzin, celem umożliwi~ n ;a im prowadzen ia stalej pracy dydaktycznej lub naukowej poza uc zeln i ą.., z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie sta rozporządzenia wek uposażen i a zasadniczego, zasad ~aszeregowania do grup uposażenia i dodatków do uposażenia pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 84.). 18. Wykonanie rozporządzenia porucza się ' Prezesowi Rady Ministrów i Min'strom: Szkół Wyż3zyełf. i Nauki, Zdrowia, O św iaty, Kultury i Sztuki oraz Finansów. 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem,. ogłoszenia z mocą obowiążującą od dnia 1 kwietnia. 17. Z dniem wejścia w ZyCie mmejszego rozpo- ' 1951 r. rządzenia tracą moc obowiązującą w stosunku do pra-, cowników. nauki '?J)-:m' enionych w 1, z ' zastrzeżen iem, wyni kającym z 15, przepisy l! 2, , Prezes Rady _Ministrów: J. CYI<lnkiewicz 166 RADY MINISTRÓW z dnia 7 kwietńia 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego. Na podstawie art.. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału admirustracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza s i ę, co na-. stępu j e: - się ją do gminy Wojnicz w powiecie brzeskim w tymże województwie., '. 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezasowi Rady Ministrów. I 1. Z gminy Pleśna powiatu tarnowskiego w wo- 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłojewództwie krakowskim wyłącza $ię część gromady szenia. Szczepanowice obejmującą 'parcele Nr Nr kat.: 112, 1/3, 1i4, 1/5, 2232/1 i 2232/3 o obszarze 37,4640 ha i włącza Preźes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 167 PREZESA RADY l\dnistrów z dnia 5 kwietnia 1951 r. 'w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kliko\va. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podz iału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6; poz. 48) zarządza się, co następuje: 1. Siedzibę gminnej rady narodowej gminy Klikowa w powiecie tarnowskim, województy.ri.e krakowskim przenosi się do Łęgu koło Partynia, a nazwę tej gminy zmienia się na Łęg Tarnowski. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 168 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 1951 r. w sprawie obowią zkowego Na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Z a kładzie Ubezp i eczeń Wzajemnych (Dz. U. R. p. Nr 19, ~z. 72) zarządza s i ę, co następuje: ubezpieczenia budy~ów. Rozdział l. Przepisy wstępne Za budynek w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa Gaię każdą budowlę, umocowaną w

2 . Dziennik Ustaw Nr Poz. 168 zierhi lub na ziemi, posiadającą ściany albo słupy lub filary oraz pokrycie Za właściciela 'w rozumieniu niniejszegorozporządzenia uważa się osobę fizyczną, osobę prawną oraz spadek ni eobjęty, które budynkiem podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu władają jako właściciele, posiadacze, użytkownicy lub dzierżawcy. 3. Za zakład ubezpieczeń w rozumieniu niniejszego rozporządz enia uważa &ę Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnyc~. II. Przedmiot ubezpieczenia. samolotu, powódź, huragan, ora z mne' nadzwyczajne wypadki, jak lawiny, trzęsienie, zapadanie i usuwanie się ziemi. 2. Za szkodę uważa Śię utratę lub zmniejszenie się wartości ubezpieczonego bu'tlynkuz powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia przez bezpośredn i e lub pośrednie działan i e przyczyn, o których mowa w tlpt. 1, bądź wskutek stosowania ' środków ' mających na celu ratowanie ubezpieczonego budynku.. 3. Przy powodzi,' huraganie, wszelkiego rodzaju wybuchach oraz innych nadzwyczajnych wypądkach, jak lawiny, trzęsienie, zapadarlie i usuwanie się, ziemi -za- J kład ubezpieczeń odpowiada za szkody, jeżeli przekraczają one 5 10 sumy ubezpieczenia uszkodzonegq mienia: i 4. Zakład pokrywa ponadto szkody powstałe V{ '. / 2. Obowiązk owi ubezpieczenia podlegają budynki ubezp:eczonym budynku wskutek zaginięcia lub krad zieży dokonanej w czasie zdarzenia losowego,i akcji z wy j ątkiem określonych w 3. ratowniczej eraz niezbędne i udowodnione koszty rato Nie podlegają obowiązkowemu ubezpiecze- wania ]>Dniesione przez właściciela ubezpieczonego bun :u budynki: dynku - w granicach sumy ubezpieczenia. Je ż eli jednak 1) fabryczne; koszty ratowan\a wynikły na skutek akcji ratown i c ~ej; 2) o charakterze tymczasowym lub przeznaczone na roz- zarządzonej przez organ zak ładu ub ezpieczeń, podlegają ' biórkę;. one zwrotowi, ' chociażby łącznie z odszkodowaniem 3) n :e u ży tkowane; przekraczały sumę ubezpieczenia. 4) sta now i ące własność panstw obcych i zajmowane ' I ' przez przedstawicielstwa tych par:stw.,- z zastrzeże - n iem wzajemnośc i ; 5) znajdujące s ię we władaniu wła dz wojskowych i bezpleczeństwap ublicznego Oraz podleg,łych im przedsiębiorstw; 6) inne budynki wyłączone przez Min:stra' Finansów. 2. Za budynki fabryczne uwa ża się pomieszczenia z akładów fabrycznych praz inne pomieszczenia, tworzące z nimi Je dną całość gospodarczą i leżące na ter enie.fabrycznym. Zakładami fabrycznymi są zakłady, w których produkcja odbywa się przy pomocy napędu mechanicznego o sile nie mniejszej niż dziesięć koni mechanicznych. lub też zatrudniające przynajmniej 15 rob otników. Za teren fabryczny uważa się obszar tworzący pod, względem gospodarczym nieprzerwaną całość i służący potrzebom zakładu fabrycznego. 3. Je żeli budynek mieści częściowo zakła d fabryczny, części-owó zaś przeznaczony jest na inne cele, nie. b ędące w związku gospodarczym z zakładem fabrycznym, uznaje si ę go za fabryczny tylko wówczas, gdy p rzynajmniej w połowie powierzchni użytkowej zajęty jest dla celów fabrycznych. 4. Za budynki o charakterze tymczasowym lub przeznaczone na rozbiórkę uważa się budynki: l) mające tymczasowy charakter z samego przeznacze- ' nia, ' 2) nie nadające się do normalnego używania z powodu złego stanu, 3) przeznaczone do usunięcia z gruntu, na którym się. znajdują, na skutek umowy bądź też z innych względów, ' 4) przeznaczone na rozbiórkę na skutek zarządzenia władzy. 5: 1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada 'za szkody, spowodowane rozmyśln i e lub wskutek rażącego n iedbalstwa przez właściciela lub jego domowników oraz za szkody spowodowane działan i ami wojennymi. 2. Przy szkodach wynikłych na skutek lekkomyśl : ności lub niedozoru wła ścici ela l,ub jego domowników (np. pijaństwo, n iedozór nad dziećmi, swawola, brak przepisanych urządzeń przeciwpo ża r owych, utrzymanie kominów w złym $tanie itp.) za kład ubezpieczeń może' zmni ej szyć odszkodowanie, \ nie w ię cej jednak niż o 50%. Normy po trąceń ustali Minister Einansów w dro. dze zarządzenia. 3. iakład ub ezpieczeń n ie ' odpow'ada za szkody spowode>wane zapadaniem i usuwaniem się ziemi w budynkach, położonych na obszarach miast, a nie zw i ązanych z gospodarstwem rolnym, o ile szkody te wynikają z ludzkiej dz ; ał.alności, jak eksploatacja podz i emny~h boj5actw m ineralnych, wykopy ziemne itp. Zgłaszanie IV. i rejestracja ubezpieczeń Obowiązek ubezpieczenia powstaje z chwilą rozpoczęcia u żywan i a budynku lub doprowadzenia go do stanu używalności. 2. Właściciel budynku podlegaj ącego obowiązkowi ubezpieczenia obowiązany jest zgłosić go, jak również wszelkie zm:iany, UlEzłe w. budynku ubezpieczonym, właściwemą t erytorialnie organowi zakładu ubezpieczell. Zgłoszeruie powinno być dokonane w ciągu 2 tygodni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia lub dokonania zmiany. Zakład ubezp~eczeń wydaje zgłaszającemu p:semny dowód zgłoszle!lia. R o z 'd z i a ł Zakres odpowiedzialno ści III. zajdadu W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków zakład ubezpieczeń odpowiada ' za szkody wyrządzone przez pożar, uderzenie pioruna, wszelkiego Todzaju wybuchy, przymusowe lądowanie lnb upadek Zakład ubezpieczeń przynajmpiej raz na 10 lat ma obowiązek, a w każdym czasie służy mu prawo - przeprowadzania r ejestracji i sprawdzania budynków podlegających obowiązkowi ubezpieczenia. Hejestracja i sp ~aw dzeni e budynków ma na celu uwzględnienie zmian nie zgłosz onych przez wła~cicieli, uwzględnienie stanu zużycia budynku oraz obję cie ubezpieczeniem budynków nowowzniesionych lub pominięty ch. 1

3 D2ńenhlk Ustaw Nr Poz. 168 ~ I,'m' '''2: >l:~właściciel obowiąząńy ; je t. udzielać. na żądanie organów zakładu ubezpieczeń wszelkich wyjaśnień, mających wpływ na ~stalenie wartości mienia i wysokości składki ubezpieczeniowej. R oz d z i a ł V. Początek i koniec odpowiedzialności zakładu. 8.- Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się, od godziny 12 w południe następnego dnia po zgłoszeniu budynku do ubezpieczenia lub zarejestrowaniu z,urzędu przez organ zakładu ubezpieczeń. Za datę zgłoszenia uważa się datę przyjęcia zgłoszenia przez za-, kład ubezpie<.'zeń, ' a przy zgłoszeniach listownych lub telegraficznych ~atę stempla poczt owego. ', 9. * 1., Odpowiedżialność zakładu ubezpieczeń ustaje z chwilą pl'zysj;ąpiieruia do mtiądzenia. rozbiórki przez władze lub z chwiilą przejścia budynku do kategórili wyłączonych z 'Obowilązkowego -'ubezpieczenia ( 3).. 2. Zmiana w osobie właśc i ciela budynku nie po, ciąga za sobą ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczell. Nowy właściciel wchod~ w prawa i obowiązki poprzedniego właściciela. Rozdział VI. Ustalenie sumy ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia budynku ustala się w wysokości. 80% kosztów jego budowy, obliczonych na podstawie norm szacunkowych zatwierdzonych przez Ministra Finansów z uwzględnieniem cen materiałów bu_ dowlanych i roboci,zny w danej miejscowości oraz stopnia zużycia budynku w chwili szacowania. Korzy~tnego położenia budynku i wartości ziemi nie bierze się w rachubę. Nie uwzględnia się również murów piwnicznych i fundamentów znajdujących się poniżej poziomu gruntu, chyba że chodzi o zami eszkałe sutereny. 2. Oszacowania zgłoszonych budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu ' dokonuje zakład ub~pieczeń w ciągu miesiąca od daty d!ch zgłoszenfua. 3. Organ zakładu ubezpiecz~ń przeprowadzający oszacowanie powinien wezwać do wzięcia w nim udziału właściciela budynku. Nieobecność właściciela nie wstrzymuje oszacowania. Organ zakładu ubezpiecleń przeprowadzający oszacowanie powinien na żądanie okazać właścicielowi obowiązujące nor~y szacunkowe i h ryfy składek oraz zaznaczyć w akcie szacunkowym złożone przez właściciela oświadcreruia co, do wartości ubezpieczonego mienia { Minister :Finansów może ustalać sumę ubezpieczenia w innym stosunku procentowym do kosztów budowy niż przewidziano w 10 ust Zakład ubezpieczeń ma obowiązek corocznego ogólnego dostosowania sum ubezpieczenia do cen aktualnych z uwzględnieniem stosunku procentowego wskazanego w 10 ust Zmiany wynikające z ust. 1 i 2 powinny być ogłaszane w Monitorze Polskim oraz podawane do wiadomości ubezpieczonych za pomocą publicznych obwieszczeń., ' W ciągu.miesiąca od daty oszacowania, rejestracji lub sprawdzenia zakład ubezpieczell przesyła właścicielowi dowód ubezpieczeniowy, w którym powinna być podana suma, ubezpieczenia oraz przypadająca za ubezpieczenie składka., ' ~ - 2. ' Jeieli właściciel n1e zgadza -się na swnę ' ubezpieczenia, ustaloną przez zakład ubezpieczeń, może w ciągu miesiąca od chwili oj.rzyman i lł dow.odu / ub~z_.,. pieczeniowego żądać ustalenia SU.lr.y ubezriec?enia przez komisję szacunkową, złożoną z wyznaczonego przez siebie rzeczozllawcy, przedstawiciela zakładu ubezpieczeń oraz przedstawiciela prezydium terytorialnie właściwej gminnej (miejskiej) rady 'narodowej jako przewodniczącego. Każda ze stron p.;nosl koszty, wynagrodzenia wyznaczf'nego przez; siebie rzeczoznawcy, koszty zaś wynagro'dzenia przewodnicu,cego ponoszą obie strony po połowie:, 3. Ustaleni~ sumy ubezpieczenia przez komisję szacunkową jejt ostateczńe, Składki VII. ubezpieczeniewe Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczerue ustala zakład, ubezpileczeń, a zatwierdza Milni-,, I ster Finansów w poibzumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w drodze zarządzer~ a ogłaszanego w MonitorzePolskim. 2. Sktad~{i mogą być w przypadkach gospodarczo uzasadnionych przy tym samym stopniu ryzyka zróżnicowane. I ' Składki oblicza się za cały okres <.lbezpieczenia. Okresem ubezpieczell ~ a jest rok kalendarzowy. 2. Jeżeli, (jdpowied~lnm;,; ' zakładu ubezpi eczeń powstaje lub hończy się w ciiigu roku kalendarzowego- dodatkowe ustalenie składki ubezpieczeniowej lub zwrotu za to ubezpieczenie nastąpi w następnym roku kalendarzowym Jeżeli doręczony właśćicielowi dowód ubezpieczeniowy zawiera błąd 'w ustaleniu sumy ubezpieczeni'a. powstały z winy organu zakładu ubezpieczeń, zakład ten obowiązany jest dokonać poprawki sumy ubezpieczenia oraz pobrać lub zwrócić różnicę składki naj dalej za okres 5 lat. Poprawki tej dokona zakład ubezpieczeń bez względu na _ to, czy błąd zauważony zostal przed, ' czy też po powstaniu szk,ody. 4. Dodatkowe składki ubezpieczeniowe lub zwroty 'oblicza się za cały rok lub połowę roku w zależności od tego, czy zgł os zenie, rejestracja lub sprawdzenie na s tąpiły w pierwszej, czy drugiej połowie roku Składki ubezpieczeniowe pobie'rane są na podstawie rejestrów poborowych. Składki te płatne są w miesi ącu styczniu roku ubezpieczenia w sposób określony przez Ministra Finansów. 2. Składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia mają charakter opłat publicznych. Nie uiszczone w terminach składki podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczell pieniężnych. Do składek tych mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych. 3. Żądan i e ustalenia sumy u'bezpieczenia przez ko~ misję szacunkową ( 12 ust. 2) nie wstrzymuje obo~ wiązku zapłaty składki ustalon'ej w rejestrze poborowym. Rozliczenie nastąpi w trybie przewidzianym w 14 ust. 2 i 4. Obowią~k.i VIII. właściciela. 16. W czasie trwania stosunku ubezpieczenia właściciel budynku, niezależnie od obowiązków wyni.., kających z innych przepisów niniejszego rqzporządzenia. \ J

4 -j -' ). \ Dziennik Ustaw Nr, Poz. 168 obowiązany jest utrzymywać, ubezpieczony budynek w należytym ~tanie i stos? :wać się do przepisów mają cych na celu iapobieganie szkodqm, a w 'szczególności: stosować s : ę do przeplsqw przeciwpożarowych i prze p rowadzać w terminie wskazanym przez właści'w~ wł~. <ize zmiany. ma : ące na celu poprawę stanu bezpięczen stwa ogniowego.. 1 'l. 1. W razie powstania szkody właściciel ubez pieczonego budynku powinien- w miarę możliwości za, pobiec rozszerzeniu się szkody. ' W razie rozmyślnego ni ewyp ełni enia tego obowiązku lub dopuszczenia się rażącego n :edbalstwa zakład ubezp ieczeń może ograni. czyć odszkodowan:e do kwoty, jaka przypadałaby w ra zie należytego, spełn.ienia obow iązków. 2. O powstaniu szkody właściciel,. budynku powinien bezzwłocznie zawiadomić zakład ubezpieczeń. Uwa ża się, że obow i ąz e k t ęn ' zo~tal spełniony, o ile właści ciel zgłos ; ł szkodę w ciągu 4 dni ocl ' jej powstania lub od chwili, gdy się o szkoo.zie dowiedział. 3. Do czasu oględzin szkqdy. przez organ ~kładu ubezpi eczeń nie wolno bez zezwolenia organów zakładu ubezpieczell zmieniać stanu spowodowanego szkodą, chyba że zm'ana leży w interesie publicznym lub jest n iezbgdna dla zapobieżenia powiększenia się szkody. Zakład ube zpieczeń nie ' może ze skutkiem prawnym p o woływać się na ten przepis, jeże li w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody nie 'dokonał jej oględz1n Właściciel obowiązany jest ułatw i ć organom zakładu ubezpieczeń przeprowadzenie wszelkich docho. dzeń, niezbędnych do ustalenia szkody i jej rozmiaru,,oraz udzi elić w tym celu. wyjaśnji..eń i dostarczyć wyma ganycn dowodów. 5. W raz.:e zaginięcia podczas wypadku rozebra nych części budynku właściciel obowiązany jest natych miast, a naj dalej w ciągu 2 dni, zawiadomić o tym miejscowe organa Milicji Obywatelsk:ej, wyszczególniając zaginione przedmioty. 6. W razie niespełnien ia przez właściciela któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1-5 i w 16, o ile nastąpiło to ws):mtek zl'ego zamiaru lub rażącego niedbalstwa, zakład ubezpieczeń wolny będzie od obowiązku odszkodowania. Ustalenie wysokości IX. odszkodowania~ _ Szacowania szkód w budynkach ubezpieczonych dokonuje zakład ubezpieczeń w obecności właściciela, któremu przysługuje prawo przybrania do tej czynności męża zaufania lub rzeczoznawcy. Nieobecność właściciela nie wstrzymuje oszacowania szkody. 2. Zakład ubezpieczeń wszczyna dochodzenie celem ustalenia wysokości odszkodowania najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 19. Szkodę oblicza się na podstawie norm sza cunkowych przy uwzględnieniu cen materiałów budo. wlanych i robocizny w danej miejscowości oraz stopnia zużycia budynku w chwili powstania szkody. W bu dynkach nietypowych, do których nie można zastosować norm szacunkowych, szko$fę oblicza ' się szczegółowo w oparciu o obowiązujące analizy budowlane. 20. Odszkodowanie ustala się w wysokości. 800/0 szkody, obliczonej zgodnie z 19. Jeżeli jednak suma ubezpieczenia jest niższa niż 800/0 wartości ubezpieczonego budynku, wówczas odszkodowanie ustala się. w ta, '-----~~... - _.. _-- - kim stosunku do szkody, w jakim pozostaje suma ubez 'pieczenia do wartości ubezpieczonego budynku W razie braku zgody właściciela 'budynku na wysokość ustalonego przez zakład ubezp i eczeń od szkodowania, właściciel może żądać, aby wysokość tę ustaliła komisja szacunkowa przy zachowaniu przepisów przewidzianych w. 12 ust. 2 dla ustalenia sumy ubezpieczenia. Spory o prawo do odszkodowania n ~ e podlegają orzecznictwu komisji szacunkowej.' 2. W braku zgody jednej ze stron na ' ustaloną przez komisję szacunkową wysokość odszkodowania' właściciel budynku może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej. 3. Przepisy ust. 4. i 2 n :e mają zastosowania do przypadków objętych dekretem z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U, R. P. Nr 46, poz. 340). X. Płatność odszkodowania Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodo. wanie '-w Ciągu miesiąca licząc od dnia otrzymania za wiadorrlienia o szkodzie, 2. Jeżeli dochodzenia w celu ustalenia ' odsz kod~ wania nie mogą być bez w iny zakładu ubezpieczeń ukońc zone w terminię dwutygodniowym od daty otrzy mania: zawiadomienia o szkodzie, to odszkodowanie na, # leży wypłacić w ciągu 2 tygodni ' po ukończeniu docho dzeń. Jedn.akże i w tym przypadku bezsp orną część odszkodowania należy wypłacić w terminie oznaczonym w ust. L Zakład ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do, czasu ukończenia postępowania kar nego, jeżeli ustalenie przyczyny szkody jest przedmiotem dochodzeń karnych i zachodzi podejrzenie, że lizko. da powstała z przyczyny uzasadniającej odmowę wy płaty odszkodowania Odszkodowanie przypadające osobom prywatnym za szkody w budynkach wypłaca się na 00. budowę zniszczonego lub budowę bądż remont innego budynku albo na inną inwestycję budowlaną. Odszka., dowanie wypłaca się w trzech ratach: pierwszą ratę w wysokości l /S odszkodowania wypłaca się po przed. stawieniu zezwolenia władzy budowlanej na odbudowę lub budowę, albo oświadczenia właściciela, potwierdzo. nego przez prezydium terytorialnie właściwej. gminnej (miejskiej) rady narodowej o zamierzonym remoncie lub innej inwestycji. Następne raty wypłaca się po złożeniu dowodu, że poprzednie raty zużyto na wymienione in westycje. 2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do szkód nie prz~ kraczających l/s części wartości budynku. Odszkodowa. nie w tych przypadkach wypłaca się jednorazowo po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że zostanie ono użyte 'na naprawę uszkodzeń.,,' 3. Minister Finansów może określić szczegółowe warunki i sposób dokonywania wypłaty odszkodowań osobom prywatnym, celem zapewnienia ich użycia inwestycje w budynkach Odszkodowanie wypłacone na odbudowę budynków nie podlega administracyjnemu ani sądowemu, zajęciu, a zajęcia już na nim dokonane oraz przelewy i winkulacje stają się bezskuteczne do wysokości kosztów odbudowy. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy wierzyciel uazielił właścicielowi kredytu lub materiału na odbudowę po powstaniu szkody. na

5 /' Dziennik Ustaw Nr ()3 - Poź. 168 i 169.;,- r 2. Jeżeli -odszkodowanie ni~ zostało wypłacone z powodu niedopełnienia warunków określonych w 23 ust. ' 4 i 2, zakład ubezpieczeń pokryje do wysokości ustalonego odszkodowania należności instytucji kredytowych z tytułu pożyczek udzielonych na budowę znisz- <Clonego budynku. ' 25. Jeżeli w wypłaci e odszk0dowania jednorazowego lub w ratach, nas t ąpiła zwłoka ż winy zakładu ' ubezpieczeń, właści cielowi zn,iszczonego budynku należą się odsetki,zwłoki' w wysokości o~owiązującef dla zwrotu nadpłaconych składęk, licząc o.d terminów' określonych.. w 22. 2) zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o wysoko ś ci przyznanego ' odszkodowania; na które właśc i ciel rl ~ ubezpieczonego budynku s i ę ':n : e zg adza, ' 3) ustalenia komisji szacunkowej ( 2i),. 4) oświadczenia zakładu ubezp i eczeń, ż.e n ie zgadza się na ustalenie komisji szacunkowej. 4. Zakład ub e zpieczeń albo w przypadku przewidz iany~ w, 21 komisja szacunkowa powinny w zawiadomieniu zwrócić właścicfelowi uwagę :na termin wniesienia pozwu j na skutki prawne poł ączorie z ' zani edbaniem tego t~rminu. Gdyby w zawiadomieniu nie zwrócono uwagi na te 'okolicznośc i, to przewidziany w ust. 3 termin nie biegrue. / ' Rozdział XI.. Przejścje praw do odszkodowatlftr -. zwrot odszkodowania. 2~. 1. Z chwilą wypłaty ' odszkodowania prze-, chodzą Pa zakład uhezpieczeń wszelkie prawa, jakie do w ysokości wypłaconego odszkodowania, przysługują właścicielowi dotkniętego szkodą budynku w stosunku do osób trzecich z tytułu ich odpowiedzialności za powstanie 'szkody. ' 2. Jeżeli właściciel budynku, dotkniętego szkodą, zrzekł się bez zgody, zakładu ubezpieczeń swego prawa. do odszkodowania, albo do zabezpieczenia pretensji mo- \ gących mu przysługiwać w stosunku do osób trzecich, zakład ubezpieczeń wolny będzie od obowiązku wypłaty odszkodowańia w przypad~ach, gdy odszkodowanie mogło być uzyskane od osób trzecich. 3. Gdy po wypłacie odszkodowania zostanie ujawniona sądownie taka okoliczno ś ć, która na mocy przepisów nin iejszego rozporządzenia pozbawia właś ciciela prawa do odszkodo,wania, wówczas obow ią z any jest on na żądanie zwró ci ć zakładowi ubezpieczeń o trzymaną sumę odszkodowania oraz poniesione przez z akład ubezpieczeń koszty oszacowania szkody wraz z odsetkami od' dnia wypłaty. r Rozdzia XIII. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ( po p'ow,staniu sz~~ dy.,,: '. 28. Jeżeli w Ciągu tego samego roku, po'wstała nowa szkoda w budynku, a właśc i ciel,budynku do czasu. powstania tej nowej szkody nie zgłosi ł odbudowy po pierwszej szkodzie, odpowiedzialność za kładu ubezpieczeń ogranicza si ę do reszty sumy ubezpieczenia,pozostałej po potrąceniu poprzedniego odszkodowania. R o z d,z i a ł XIV. Rozpatrywanie spraw w tryb~ nadzoru. 29. Właściciel budynku może w' ciągu m i esiąca od dnda otrzymania decyzji organów zakładu ubezpieczeń żądać r~patrzenia sprawy przez naczelnego dyrektora tegoż zak ładu. W ci ągu mies i ąca od dnia otrzymania zawiadomienia o rozpatrzeniu sprawy przez naczelnego dyrektqra zak ł adu ubezpiecz eń w ł aś ci o i el budynku mo ż e żądać przedstawienia sprawy Ministrowi Finansów; uprawnienie to nie przys ł u guje właścic ' elowi budynku w sprawach odszkodowania ( 27). - L,.,). I XII. Roszczenie o odszkodowanie Pozew o odszkodowanie mo ż e być wniesiony do sądu, w którego okręgu znajdował si ę dotknięty szkodą budynek. 2.,Ruszczenia o odszkodowanie przedawniają się z up!ł'~em trzech lat od dnia powstania szkody.. ' 3. Jednakże roszczenia ~ wypłatę odszkodowania nie można dochodzić w drodze sądowej po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania: 1) zawiadomienia zakładu ubezpieczeń, o nieuznaniu roszczenia do odszkodowania, XV. Przeplsy k ońcowe. 30. Traci moc ro zporząd z en i e Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1948 r. o przymusowym ubezpieczeniu.. budowli od ognia (Dz. U. R P. Nr 26, poz. 178). 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowi ązującą od dnia 1 stycznia 1951 r., jednak przepisy obow i ązują z dnieniogłoszenia. (Minister Finansów: K. Dqbrowski 169 MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ~ z dnia 2 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów, ustrojowy'ch i o zniesieniu sądów zbędnych.. \ Na podstawie art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U, R P. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzaj ących prawo r zeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje : 1. W 5 rozpqr z ądzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych 1 o zniesieruu sąd ów zb ę dny ch (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 54, poz. 496 oraz z 1951 r. Nr 4, poz. M. Nr 6, poz. 56, ', J

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK stan prawny obowiązujący od 17.04.2008r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK stan prawny obowiązujący od 17.04.2008r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r., nowelizacja z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/62 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Ubezpieczenie mienia 4 Sekcja I. Postanowienia wspólne 4 Sekcja II. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców ustalone uchwałą nr UZ/562/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/72 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Część II - ROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA AGROCASCO: O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Część

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń ustalone uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/65/2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się Ogólne warunki ubezpieczenia minicasco ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autoszyby (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo