Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 1 W celu określenia zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 3 Traci moc Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. BURMISTRZ /-/ mgr Zbigniew Piotrowski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin I. ZASADY OGÓLNE Zasady tworzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Regulaminem i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.); 2) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 12, poz. 94 z późn. zm.); 4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz.349); 5) niniejszy Regulamin. 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Fundusz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 2) Pracodawca Burmistrz Radzymina reprezentujący Urząd Miasta i Gminy Radzymin; 3) Urząd Urząd Miasta i Gminy Radzymin; 4) Emeryci i renciści, byli pracownicy urzędu osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty, którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego lub rentowego rozwiązali stosunek pracy w Urzędzie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę; 5) Regulamin Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin; 6) Zakładowa Komisja Socjalna - zespół powołany zarządzeniem przez Pracodawcę, do uzgadniania przyznanych w oparciu o Regulamin Funduszu świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie i Regulaminie Zakładowej Komisji Socjalnej stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu; 7) Progi kwotowe granica wysokości dochodów przypadających na daną osobę, od których uzależnione jest przyznanie świadczenia. 1

3 II. ZASADY TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM 2 Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych z Funduszu funkcjonującego w Urzędzie Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w Urzędzie na dzień pierwszego stycznia danego roku oraz emerytów i rencistów Urzędu. 2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1 wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę Urzędu. 4. Środki Funduszu można zwiększać zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 5. Środki Funduszu prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 6. Środkami Funduszu zarządza Pracodawca. 4 W celu usprawnienia procesu Burmistrz powołuje komisję do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwaną dalej Zakładową Komisją Socjalną, jako organ doradczy i opiniodawczy. 5 Podstawą działalności Zakładowej Komisji Socjalnej jest Regulamin Funduszu oraz coroczny preliminarz wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, ustalany do dnia 30 kwietnia każdego roku przez Pracodawcę, po przedłożeniu go przez Zakładową Komisję Socjalną. Po zatwierdzeniu preliminarza Zakładowa Komisja Socjalna zobowiązana jest do przekazania go do informacji pracownikom Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek samego uprawnionego, jego przełożonego lub organizacji, która potwierdza fakt trudnej sytuacji lub zdarzenia losowego i jest rozpatrywane przez Zakładową Komisję Socjalną, a następnie zatwierdzane przez Pracodawcę. 2. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i korzystanie z niego nie daje uprawnionym podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. 2

4 3. Wysokość świadczeń z Funduszu przyznawanych w danym roku kalendarzowym następuje w oparciu o progi kwotowe ustalone przez Zakładową Komisję Socjalną i zatwierdzone przez Pracodawcę Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Funduszu zobowiązane są do złożenia wypełnionego oświadczenia o wysokości dochodów rodziny za rok poprzedni do dnia 31 marca oraz wniosku do Zakładowej Komisji Socjalnej zgodnie z ustalonymi wzorami dotyczącymi konkretnej formy świadczenia stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu. 2. Osoby nowozatrudnione, zobowiązane są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni od dnia zatrudnienia. 3. Zakładowa Komisja Socjalna rozpatruje wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu, jednak ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Pracodawca. 4. Osoba składająca wniosek o świadczenie jest zobowiązana wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie. W razie nie spełnienia tych warunków wniosek nie zostanie rozpatrzony. 5. Pomoc finansowa na świadczenia z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu i zapewniana jest w pierwszej kolejności osobom, które: 1) znajdują się w trudnych warunkach materialnych, tj. osiągają najniższe dochody na osobę w rodzinie; 2) samotnie wychowują dzieci; 3) posiadają rodziny wielodzietne; 4) posiadają dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia; 5) dotknięte zostały poważnym wypadkiem losowym lub skutkiem klęsk żywiołowych albo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 6. Podstawę do ustalenia wysokości świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie (we wspólnym gospodarstwie domowym) wykazany w oświadczeniu. 7. Wnioski o przyznanie świadczenia z Funduszu należy składać u Przewodniczącego Zakładowej Komisji Socjalnej. 8. Warunki materialne, o których mowa w ust. 5 pkt 1 oraz świadczenia określone w 9 ust. 1 pkt 1-7 określa się na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, biorąc za podstawę dochody wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe członków rodziny za okres 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o świadczenie. 9. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) dochodu przypadającego na członka rodziny, uprawniony ma obowiązek złożenia ponownie oświadczenia. 10. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Pracodawca po zasięgnięciu opinii Zakładowej Komisji Socjalnej. 11. Nie złożenie oświadczenia w terminach wskazanych w ust. 1 i 2 skutkuje odmową przyznania świadczenia. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 8 3

5 1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: 1) pracownicy Urzędu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy; 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 60 dni; 3) emeryci i renciści - byli pracownicy Urzędu; 4) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1-3, wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z Funduszu; 5) dzieci po zmarłych pracownikach, do końca roku kalendarzowego, w którym osiągają pełnoletniość (18 lat), a w przypadku kontynuowania nauki w trybie stacjonarnym do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4 są: 1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, do końca roku kalendarzowego, w którym osiągają pełnoletniość, a w przypadku kontynuowania nauki w trybie stacjonarnym do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że nauka zostanie udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem szkoły (uczelni) lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej (studenckiej); 2) współmałżonkowie; 3) rodzice, jeżeli nie posiadają własnego źródła utrzymania oraz pozostają na utrzymaniu pracownika. 3. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub inny traktowany na równi) bez względu na wiek. 4. Prawo do korzystania ze środków Funduszu przeznaczonego na cele, o których mowa: 1) w 9 ust. 1 pkt 1-7 mają pracownicy bez względu na długość stażu pracy w Urzędzie oraz rodzaj umowy o pracę; 2) w 9 ust. 1 pkt 8 mają pracownicy posiadający co najmniej roczny staż pracy w Urzędzie oraz podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. 5. Kryteria, o których mowa w ust. 4 nie mają zastosowania w razie zaistnienia przypadków losowych (klęsk żywiołowych, choroby itp.). IV. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 9 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na: 1) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą, agroturystyka, krajowe i zagraniczne wczasy lub wycieczki), pod warunkiem skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie krótszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych lub wczasów profilaktyczno-leczniczych (finansowanych do 21 dni kalendarzowych pobytu w sanatorium na leczeniu lub rehabilitacji) organizowanych lub zakupionych przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu; 2) dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego lub zakupionego przez Pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby 4

6 3) dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy organizowane przez Pracodawcę w formie turystyki grupowej (np. wycieczki, rajdy, zloty, biwaki); 4) działalność kulturalno oświatową oraz sportowo rekreacyjną organizowaną przez Pracodawcę; 5) zakup talonów dla pracowników lub dofinansowanie zakupów świątecznych w formie gotówki; 6) zakup paczek dla dzieci w wieku do 16 lat z okazji Świąt Bożego Narodzenia; 7) udzielanie pomocy materialnej rzeczowej i finansowej; 8) pomoc finansową w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe. 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 może zostać przyznane wnioskodawcy raz w roku. 3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może zostać przyznane na dane dziecko raz w roku. 4. Do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy dołączyć: 1) fakturę/rachunek zapłaty ze wskazaniem formy wypoczynku, danych osoby uprawnionej do korzystania z wypoczynku, terminu i miejsca wypoczynku; 2) informację (dokument) potwierdzający, że organizator wypoczynku jest uprawniony do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży (brak informacji spowoduje opodatkowanie dofinansowania); W przypadku nie złożenia przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego skorzystanie z wypoczynku, dofinansowanie to nie zostanie przyznane. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż poniesione koszty. 5. Wysokość planowanych wydatków na poszczególne formy dofinansowania określana jest corocznie w preliminarzu, o którym mowa w Wysokość świadczeń dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt Działalność kulturalno oświatowa i sportowo rekreacyjna może być dofinansowana zgodnie z ustalonymi progami kwotowymi i może obejmować: 1) w ramach działalności kulturalno-oświatowej zakup lub dopłatę przez Pracodawcę do biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne oraz rozrywkowe; 2) w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej zakup lub dopłatę przez Pracodawcę do biletów wstępu na basen, do uczestnictwa w imprezach o charakterze rekreacji ruchowej. 11 Udzielanie pomocy materialnej rzeczowej i finansowej może odbywać się poprzez: 1) pomoc materialna rzeczowa (zapomogi rzeczowe bezzwrotne) przyznawana w postaci konkretnych artykułów (np. podręczniki dla dzieci pracowników, odzież, artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, lekarstwa itp.) lub bonów uprawniających do zakupu towarów; 2) pomoc materialna finansowa (zapomogi pieniężne bezzwrotne) udzielana dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 5

7 12 Działalność mieszkaniowa to pomoc mieszkaniowa polegająca na udzielaniu zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe, w tym na: 1) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych; 2) budowę domu lub zakup domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym; 3) nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego; 4) adaptację strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe; 5) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego; 6) pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkaniowych na własność lub uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego (kwaterunkowego) prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze, kwaterunkowe lub własnościowe prawo do lokalu; 7) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej; 8) kaucje i dopłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań. VI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu składa u przewodniczącego Zakładowej Komisji Socjalnej kompletny wniosek adresowany do Burmistrza. 2. Osoba ubiegająca się o pomoc rzeczową lub finansową musi wiarygodnie udokumentować swoją sytuację: 1) w przypadku długotrwałej choroby: zaświadczenie lekarskie o długotrwałej (przewlekłej) chorobie; 2) w przypadku śmierci członka rodziny: kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu oraz dokument potwierdzający miesięczne dochody wnioskodawcy; 3) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, np. kradzież, pożar, zalanie, wypadek: odpowiednich dokumentów (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu). 3. Osoba ubiegająca się o pomoc finansową na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek uzupełniony o: 1) kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, dokument potwierdzający członkostwo w danej spółdzielni mieszkaniowej, umowę najmu bądź oświadczenie o użytkowaniu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego z poświadczeniem zameldowania w danym lokalu lub budynku w przypadku ubiegania się o pożyczkę na remont lub modernizację; 2) kopię pozwolenia na budowę, rozbudowę oraz kosztorys w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu; 3) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego do spółdzielni; 4) kopię umowy kupna/sprzedaży w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym. 6

8 14 1. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie pożyczki oprocentowanej w wysokości 3 %. 2. Pożyczka może być udzielana na cele określone w Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi trzy lata. 4. Burmistrz na wniosek Zakładowej Komisji Socjalnej lub z Urzędu może w uzasadnionych przypadkach (utrata zdolności obsługi spłaty pożyczki): 1) zawiesić spłatę pożyczki lub wydłużyć okres jej spłaty (maksymalnie do 10 lat); 2) umorzyć pożyczkę w całości lub w części. 5. Pozostałe warunki spłaty pożyczki określa umowa z pożyczkobiorcą. 6. O pożyczkę można ubiegać się raz na trzy lata pod warunkiem spłacenia poprzedniej. 7. W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę się umarza. 8. Zaciągnięcie pożyczki na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia dwóch osób pracowników Urzędu. 9. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie spłacanych rat z wynagrodzenia za pracę. 10. W przypadku zaprzestania spłaty przez pożyczkobiorcę, obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli, z zastrzeżeniem ust Spłata pożyczki powinna rozpoczynać się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia. 12. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie ustania stosunku pracy. Jednakże może ona być spłacana po ustaniu zatrudnienia w przypadku wyrażenia zgody na tę formę spłaty zarówno przez poręczycieli jak i przez Pracodawcę. 13. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do pracowników przechodzących na rentę, emeryturę lub zwalnianych z pracy z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy. 14. W przypadku stwierdzenia, że pożyczka z funduszu na cele mieszkaniowe została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega ona natychmiastowemu zwrotowi, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wezwania do zwrotu świadczenia. 15. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki na swój pisemny wniosek. W tym przypadku nastąpi skorygowanie odsetek do okresu faktycznej spłaty pożyczki. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Wydatki Funduszu ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków. 16 Osoba, która podała w oświadczeniu nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostanie obciążona pełnymi kosztami przez Pracodawcę w związku z przyznaniem tego świadczenia. 17 7

9 Zakładowa Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 18 Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu, na jej żądanie. 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy oraz inne obowiązujące przepisy prawa Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od r. 21 Integralną częścią Regulaminu są niżej wymienione załączniki: 1) załącznik nr 1 regulamin Zakładowej Komisji Socjalnej; 2) załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości dochodów pracownika i członków jego rodziny; 3) załącznik nr 3 wniosek o dofinansowanie do wypoczynku; 4) załącznik nr 4 wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci/młodzieży; 5) załącznik nr 5 wniosek o pomoc rzeczową lub finansową; 6) załącznik nr 6 wniosek o pomoc finansową na cele mieszkaniowe; 7) załącznik nr 7 wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. BURMISTRZ /-/ mgr Zbigniew Piotrowski 8

10 Załącznik Nr 1 REGULAMIN PRACY ZAKŁADOWEJ KOMISJI SOCJALNEJ 1 1. Na podstawie 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. 2. Zakładową Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją, powołuje pracodawca. W skład Zakładowej Komisji Socjalnej wchodzi 5 osób, będących przedstawicielami pracodawcy i pracowników. 3. Spośród członków Zakładowej Komisji Socjalnej wybrani zostają Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji. 4. Pierwsze zebranie Komisji zwołuje pracodawca. 5. Kadencja Zakładowej Komisji Socjalnej trwa 4 lata od daty jej powołania. 6. Pracą Zakładowej Komisji Socjalnej kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji w czasie dłuższej nieobecności Przewodniczącego w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji i odbywają się raz w miesiącu, w drugiej dekadzie miesiąca. 2. Zakładowa Komisja Socjalna może obradować także poza wyznaczonym terminem, jeżeli zaistnieje taka konieczność. 3. Obrady Zakładowej Komisji Socjalnej są protokołowane. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym zaopiniowano pozytywnie wniosek o przyznanie świadczenia z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia. 4. W przypadku opinii negatywnej, we wniosku powinno zostać wpisane uzasadnienie. 5. Zakładowa Komisja Socjalna przygotowuje coroczny preliminarz wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej i przedkłada go do zatwierdzenia Pracodawcy do dnia 30 kwietnia każdego roku. 3 Do zadań Zakładowej Komisji Socjalnej należy: 1) opracowywanie projektu wykorzystania środków funduszu świadczeń socjalnych i preliminarzu wydatków na dany rok kalendarzowy na poszczególne formy działalności socjalnej wraz z powiadomieniem pracowników o wysokościach zatwierdzonych wydatków na poszczególne formy działalności w danym roku kalendarzowym; 2) opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych; 3) bieżąca analiza poniesionych wydatków (monitoring wykorzystania środków w podziale na poszczególne formy działalności); 4) wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu; 5) przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych; 9

11 6) prowadzenie rejestru wniosków o świadczenia socjalne; 7) prowadzenie rejestru zawartych umów na pożyczki mieszkaniowe; 8) prowadzenie kart świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaj przyznanych świadczeń z Funduszu. 4 Tryb załatwiania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: 1) wnioski są składane u Przewodniczącego Zakładowej Komisji Socjalnej posiadającego pełnomocnictwo pracodawcy do uzyskiwania informacji (data zatrudnienia, termin do którego zawarto umowę o pracę, wysokość zarobków); 2) wnioski o przyznanie świadczenia ewidencjonowane są w rejestrze wniosków, Sekretarz Zakładowej Komisji Socjalnej rejestruje wniosek, wpisuje do rejestru dane wnioskodawcy, sprawdza prawidłowość i kompletność wpisu we wniosku; 3) w przypadku wniosku o dofinansowanie korzystania z turnusu rehabilitacyjnego złożonego przez pracownika, konieczne jest sprawdzenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności i uzyskanie ewentualnej informacji o dofinansowaniu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 4) wnioski o udzielenie bezzwrotnej zapomogi losowej muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający potwierdzenie wystąpienia sytuacji losowej; 5) Sekretarz Zakładowej Komisji Socjalnej wpisuje na wniosku informacje dotyczące dotychczasowego korzystania pomocy materialnej, data i kwota udzielonego świadczenia, cel; 6) przyjęte wnioski opiniowane są w trakcie najbliższych obrad Zakładowej Komisji Socjalnej. Po zaopiniowaniu przez Komisję, wniosek wraz z protokołem przedkładany jest Burmistrzowi do zatwierdzenia; 7) Burmistrz w oparciu o wniosek Zakładowej Komisji Socjalnej podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia. Decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu; 8) Sekretarz Zakładowej Komisji Socjalnej po otrzymaniu decyzji Burmistrza, sporządza dokumentację i przekazuje wykaz osób, którym przyznano świadczenia wraz z niezbędną dokumentacją do Referatu Finansowego oraz zawiadamia wnioskodawców o przyznanych świadczeniach. 5 Tryb załatwiania wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe: 1) wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe przyjmowane i rozpatrywane są w trybie określonym w 4 pkt 1-8. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w 13 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 2) warunki udzielenia i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta z pożyczkobiorcą; 3) pożyczkobiorca i poręczyciele składają podpisy w obecności Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego; Sekretarz Zakładowej Komisji Socjalnej nadaje kolejny numer umowie i odnotowuje go w rejestrze umów, następnie egzemplarze umowy przekazuje niezwłocznie dla każdej ze stron, a trzeci egzemplarz do Referatu Finansowego celem ustalenia harmonogramu spłat. 10

12 6 1. Zakładowa Komisja Socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Członkowie Zakładowej Komisji Socjalnej są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Zakładowa Komisja Socjalna kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności. 4. Zakładowa Komisja Socjalna ma prawo do korzystania z pomocy i porad Referatu Finansowego, a także do zasięgania opinii prawnych. 5. Zakładowa Komisja Socjalna ma prawo weryfikować złożone oświadczenia przez pracowników. 11

13 Załącznik Nr 2 Radzymin, dnia. 201 r. (Nazwisko i imię) (komórka organizacyjna).. (stanowisko) Oświadczenie 1 o wysokości dochodów pracownika i członków jego rodziny Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód 2 za okres. do roku przypadający na 1 osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym wyniósł. zł. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, (stopień pokrewieństwa i ich data urodzenia): 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; W oświadczeniu należy uwzględnić wszystkie dochody, bez względu na źródło ich pochodzenia. Prawidłowość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością karną art. 233 KK. 1 Oświadczenie składa się w terminie do 31 marca 2 Dochód = przychód koszty uzyskania przychodu *Niepotrzebne skreślić (czytelny podpis) 12

14 Załącznik Nr 3 Radzymin, dnia. 201 r. (Nazwisko i imię) (komórka organizacyjna).. (stanowisko) Do Burmistrza Radzymina wm Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowania do wypoczynku: zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą, agroturystyka, krajowe i zagraniczne wczasy lub wycieczki), wczasy profilaktyczno-lecznicze*. Termin wykorzystania urlopu (czytelny podpis) Wypełnia Zakład Pracy: 1. Data wpływu wniosku., 2. Wnioskowana wysokość dofinansowania... (wypełnia Komisja Socjalna), 3. Data rozpatrzenia wniosku. (wypełnia Komisja Socjalna). 4. Podpisy członków Zakładowej Komisji Socjalnej *- właściwe podkreślić 13

15 Załącznik Nr 4 Radzymin, dnia. 201 r. (Nazwisko i imię) (komórka organizacyjna).. (stanowisko) Do Burmistrza Radzymina wm Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci/młodzieży Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowania do wypoczynku.. (Nazwisko i imię dziecka, data urodzeni, nazwa szkoły, rok nauki) Oświadczam, że ww. przebywał/ła na zorganizowanym wypoczynku (kolonie wypoczynkowe, kolonie zdrowotne, obóz, zimowisko, wyjazd klimatyczny, zielona szkoła)*, w miejscowości w dniach.. Załączniki:.... (czytelny podpis) Wypełnia Zakład Pracy: 1. Data wpływu wniosku., 2. Wnioskowana wysokość dofinansowania.... (wypełnia Komisja Socjalna), 3. Data rozpatrzenia wniosku. (wypełnia Komisja Socjalna). 4. Podpisy członków Zakładowej Komisji Socjalnej *- właściwe podkreślić 14

16 Załącznik Nr 5 Radzymin, dnia. 201 r. (Nazwisko i imię) (komórka organizacyjna).. (stanowisko) Do Burmistrza Radzymina wm Wniosek o pomoc rzeczową lub finansową Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogi w związku z trudną sytuacją materialną rodziny. (zapomogi, dofinansowania, pomocy itp. określić dokładnie) w kwocie zł., słownie. Uzasadnienie: W załączeniu przedstawiam : (czytelny podpis) Wypełnia Zakład Pracy: 1. Data wpływu wniosku., 2. Wnioskowana wysokość dofinansowania (wypełnia Zakładowa Komisja Socjalna), 3. Data rozpatrzenia wniosku. (wypełnia Zakładowa Komisja Socjalna). 4. Podpisy członków Zakładowej Komisji Socjalnej 15

17 Załącznik Nr 6. Radzymin, dnia 201. r. (nazwisko i imię).. (stanowisko służbowe).. (adres zamieszkania) Do Burmistrza Radzymina Wniosek o pomoc finansową na cele mieszkaniowe Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości Pożyczkę zużytkuję na: Przewidywane koszty realizacji zadania określam na Załączniki: (czytelny podpis) Wypełnia Zakład Pracy: 1. Data wpływu wniosku., 2. Wnioskowana wysokość dofinansowania (wypełnia Zakładowa Komisja Socjalna), 3. Wymagana ilość rat spłaty data rozpatrzenia wniosku. (wypełnia Zakładowa Komisja Socjalna). 4. Podpisy członków Zakładowej Komisji Socjalnej. 16

18 Załącznik Nr 7 U M O W A NR.. w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe W dniu. pomiędzy Burmistrzem Radzymina zwanym dalej Pracodawcą, a Panem/Panią... zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym/ą w.... zatrudnionym w została zawarta umowa o następującej treści: 1 Decyzją Burmistrza z dnia. podjętą w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) przyznano Panu/Pani ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę mieszkaniową w wysokości.zł., słownie.. oprocentowaną w wysokości 3% w stosunku rocznym, z przeznaczeniem na Przyznana pożyczka wraz z odsetkami stanowi zadłużenie pożyczkobiorcy w kwocie:. zł, słownie... i podlega spłacie w całości przez okres.. lat, w.. ratach. Wysokość pierwszej raty wynosi.. zł, wysokość kolejnych rat wynosi. zł 2. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych kwot rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, nagród, premii lub zasiłku chorobowego, poczynając od dnia. 3 Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a) rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy z winy pracownika, b) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych, 17

19 c) Stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana w całości na inne cele niż określone w umowie pożyczki zawartej z zakładem pracy. 4 Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron, bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W takim przypadku zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla pracodawcy i jeden dla pożyczkobiorcy. Poręczycielami są: 1. Pan/Pani... zam... nr dowodu osobistego. 2. Pan/Pani. zam. nr dowodu osobistego.. W przypadku nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, nagród, premii lub zasiłku chorobowego. Podpisy poręczycieli: Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w poz.1 i 2. (podpis osoby stwierdzającej podpisy) (podpis pożyczkobiorcy) (podpis Burmistrza) 18

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Radzymin.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Radzymin. Zarządzenie Nr 0050.89.2011 Burmistrza Radzymina z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.33

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/11 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 8 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/11 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 8 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 15/11 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Gnojnie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pierzchnica. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 36 Rektora AMG z 21.11.2014r zmiany w zarządzeniu nr 44 Rektora AMG z 18.12.2014r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej

REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej Załącznik nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 16 marca 2017 r. w zakresie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej Rozdział I Pożyczki na cele

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r.

Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r. Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim Śmigla. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki

Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2011 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 01.03.2011 Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki I. Zasady ogólne 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży. Załącznik nr 14 do Zarządzenie Nr 0162/A/20/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży z 03.08.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 4 / 2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Miasta w Skarżysku Kamiennej 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo