Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 1 W celu określenia zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 3 Traci moc Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. BURMISTRZ /-/ mgr Zbigniew Piotrowski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin I. ZASADY OGÓLNE Zasady tworzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Regulaminem i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.); 2) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 12, poz. 94 z późn. zm.); 4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz.349); 5) niniejszy Regulamin. 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Fundusz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 2) Pracodawca Burmistrz Radzymina reprezentujący Urząd Miasta i Gminy Radzymin; 3) Urząd Urząd Miasta i Gminy Radzymin; 4) Emeryci i renciści, byli pracownicy urzędu osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty, którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego lub rentowego rozwiązali stosunek pracy w Urzędzie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę; 5) Regulamin Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin; 6) Zakładowa Komisja Socjalna - zespół powołany zarządzeniem przez Pracodawcę, do uzgadniania przyznanych w oparciu o Regulamin Funduszu świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie i Regulaminie Zakładowej Komisji Socjalnej stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu; 7) Progi kwotowe granica wysokości dochodów przypadających na daną osobę, od których uzależnione jest przyznanie świadczenia. 1

3 II. ZASADY TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM 2 Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych z Funduszu funkcjonującego w Urzędzie Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w Urzędzie na dzień pierwszego stycznia danego roku oraz emerytów i rencistów Urzędu. 2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1 wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę Urzędu. 4. Środki Funduszu można zwiększać zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 5. Środki Funduszu prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 6. Środkami Funduszu zarządza Pracodawca. 4 W celu usprawnienia procesu Burmistrz powołuje komisję do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwaną dalej Zakładową Komisją Socjalną, jako organ doradczy i opiniodawczy. 5 Podstawą działalności Zakładowej Komisji Socjalnej jest Regulamin Funduszu oraz coroczny preliminarz wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, ustalany do dnia 30 kwietnia każdego roku przez Pracodawcę, po przedłożeniu go przez Zakładową Komisję Socjalną. Po zatwierdzeniu preliminarza Zakładowa Komisja Socjalna zobowiązana jest do przekazania go do informacji pracownikom Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek samego uprawnionego, jego przełożonego lub organizacji, która potwierdza fakt trudnej sytuacji lub zdarzenia losowego i jest rozpatrywane przez Zakładową Komisję Socjalną, a następnie zatwierdzane przez Pracodawcę. 2. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i korzystanie z niego nie daje uprawnionym podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. 2

4 3. Wysokość świadczeń z Funduszu przyznawanych w danym roku kalendarzowym następuje w oparciu o progi kwotowe ustalone przez Zakładową Komisję Socjalną i zatwierdzone przez Pracodawcę Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Funduszu zobowiązane są do złożenia wypełnionego oświadczenia o wysokości dochodów rodziny za rok poprzedni do dnia 31 marca oraz wniosku do Zakładowej Komisji Socjalnej zgodnie z ustalonymi wzorami dotyczącymi konkretnej formy świadczenia stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu. 2. Osoby nowozatrudnione, zobowiązane są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni od dnia zatrudnienia. 3. Zakładowa Komisja Socjalna rozpatruje wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu, jednak ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Pracodawca. 4. Osoba składająca wniosek o świadczenie jest zobowiązana wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie. W razie nie spełnienia tych warunków wniosek nie zostanie rozpatrzony. 5. Pomoc finansowa na świadczenia z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu i zapewniana jest w pierwszej kolejności osobom, które: 1) znajdują się w trudnych warunkach materialnych, tj. osiągają najniższe dochody na osobę w rodzinie; 2) samotnie wychowują dzieci; 3) posiadają rodziny wielodzietne; 4) posiadają dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia; 5) dotknięte zostały poważnym wypadkiem losowym lub skutkiem klęsk żywiołowych albo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 6. Podstawę do ustalenia wysokości świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie (we wspólnym gospodarstwie domowym) wykazany w oświadczeniu. 7. Wnioski o przyznanie świadczenia z Funduszu należy składać u Przewodniczącego Zakładowej Komisji Socjalnej. 8. Warunki materialne, o których mowa w ust. 5 pkt 1 oraz świadczenia określone w 9 ust. 1 pkt 1-7 określa się na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, biorąc za podstawę dochody wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe członków rodziny za okres 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o świadczenie. 9. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) dochodu przypadającego na członka rodziny, uprawniony ma obowiązek złożenia ponownie oświadczenia. 10. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Pracodawca po zasięgnięciu opinii Zakładowej Komisji Socjalnej. 11. Nie złożenie oświadczenia w terminach wskazanych w ust. 1 i 2 skutkuje odmową przyznania świadczenia. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 8 3

5 1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby: 1) pracownicy Urzędu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy; 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 60 dni; 3) emeryci i renciści - byli pracownicy Urzędu; 4) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1-3, wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z Funduszu; 5) dzieci po zmarłych pracownikach, do końca roku kalendarzowego, w którym osiągają pełnoletniość (18 lat), a w przypadku kontynuowania nauki w trybie stacjonarnym do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4 są: 1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, do końca roku kalendarzowego, w którym osiągają pełnoletniość, a w przypadku kontynuowania nauki w trybie stacjonarnym do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że nauka zostanie udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem szkoły (uczelni) lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej (studenckiej); 2) współmałżonkowie; 3) rodzice, jeżeli nie posiadają własnego źródła utrzymania oraz pozostają na utrzymaniu pracownika. 3. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub inny traktowany na równi) bez względu na wiek. 4. Prawo do korzystania ze środków Funduszu przeznaczonego na cele, o których mowa: 1) w 9 ust. 1 pkt 1-7 mają pracownicy bez względu na długość stażu pracy w Urzędzie oraz rodzaj umowy o pracę; 2) w 9 ust. 1 pkt 8 mają pracownicy posiadający co najmniej roczny staż pracy w Urzędzie oraz podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. 5. Kryteria, o których mowa w ust. 4 nie mają zastosowania w razie zaistnienia przypadków losowych (klęsk żywiołowych, choroby itp.). IV. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 9 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na: 1) dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą, agroturystyka, krajowe i zagraniczne wczasy lub wycieczki), pod warunkiem skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie krótszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych lub wczasów profilaktyczno-leczniczych (finansowanych do 21 dni kalendarzowych pobytu w sanatorium na leczeniu lub rehabilitacji) organizowanych lub zakupionych przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu; 2) dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego lub zakupionego przez Pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby 4

6 3) dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy organizowane przez Pracodawcę w formie turystyki grupowej (np. wycieczki, rajdy, zloty, biwaki); 4) działalność kulturalno oświatową oraz sportowo rekreacyjną organizowaną przez Pracodawcę; 5) zakup talonów dla pracowników lub dofinansowanie zakupów świątecznych w formie gotówki; 6) zakup paczek dla dzieci w wieku do 16 lat z okazji Świąt Bożego Narodzenia; 7) udzielanie pomocy materialnej rzeczowej i finansowej; 8) pomoc finansową w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe. 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 może zostać przyznane wnioskodawcy raz w roku. 3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może zostać przyznane na dane dziecko raz w roku. 4. Do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy dołączyć: 1) fakturę/rachunek zapłaty ze wskazaniem formy wypoczynku, danych osoby uprawnionej do korzystania z wypoczynku, terminu i miejsca wypoczynku; 2) informację (dokument) potwierdzający, że organizator wypoczynku jest uprawniony do organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży (brak informacji spowoduje opodatkowanie dofinansowania); W przypadku nie złożenia przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego skorzystanie z wypoczynku, dofinansowanie to nie zostanie przyznane. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż poniesione koszty. 5. Wysokość planowanych wydatków na poszczególne formy dofinansowania określana jest corocznie w preliminarzu, o którym mowa w Wysokość świadczeń dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt Działalność kulturalno oświatowa i sportowo rekreacyjna może być dofinansowana zgodnie z ustalonymi progami kwotowymi i może obejmować: 1) w ramach działalności kulturalno-oświatowej zakup lub dopłatę przez Pracodawcę do biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne oraz rozrywkowe; 2) w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej zakup lub dopłatę przez Pracodawcę do biletów wstępu na basen, do uczestnictwa w imprezach o charakterze rekreacji ruchowej. 11 Udzielanie pomocy materialnej rzeczowej i finansowej może odbywać się poprzez: 1) pomoc materialna rzeczowa (zapomogi rzeczowe bezzwrotne) przyznawana w postaci konkretnych artykułów (np. podręczniki dla dzieci pracowników, odzież, artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, lekarstwa itp.) lub bonów uprawniających do zakupu towarów; 2) pomoc materialna finansowa (zapomogi pieniężne bezzwrotne) udzielana dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 5

7 12 Działalność mieszkaniowa to pomoc mieszkaniowa polegająca na udzielaniu zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe, w tym na: 1) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych; 2) budowę domu lub zakup domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym; 3) nadbudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego; 4) adaptację strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe; 5) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego; 6) pokrycie kosztów wykupu lokali mieszkaniowych na własność lub uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem lokatorskiego (kwaterunkowego) prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze, kwaterunkowe lub własnościowe prawo do lokalu; 7) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej; 8) kaucje i dopłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań. VI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu składa u przewodniczącego Zakładowej Komisji Socjalnej kompletny wniosek adresowany do Burmistrza. 2. Osoba ubiegająca się o pomoc rzeczową lub finansową musi wiarygodnie udokumentować swoją sytuację: 1) w przypadku długotrwałej choroby: zaświadczenie lekarskie o długotrwałej (przewlekłej) chorobie; 2) w przypadku śmierci członka rodziny: kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu oraz dokument potwierdzający miesięczne dochody wnioskodawcy; 3) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, np. kradzież, pożar, zalanie, wypadek: odpowiednich dokumentów (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu). 3. Osoba ubiegająca się o pomoc finansową na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek uzupełniony o: 1) kopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, dokument potwierdzający członkostwo w danej spółdzielni mieszkaniowej, umowę najmu bądź oświadczenie o użytkowaniu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego z poświadczeniem zameldowania w danym lokalu lub budynku w przypadku ubiegania się o pożyczkę na remont lub modernizację; 2) kopię pozwolenia na budowę, rozbudowę oraz kosztorys w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu; 3) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego do spółdzielni; 4) kopię umowy kupna/sprzedaży w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym. 6

8 14 1. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie pożyczki oprocentowanej w wysokości 3 %. 2. Pożyczka może być udzielana na cele określone w Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi trzy lata. 4. Burmistrz na wniosek Zakładowej Komisji Socjalnej lub z Urzędu może w uzasadnionych przypadkach (utrata zdolności obsługi spłaty pożyczki): 1) zawiesić spłatę pożyczki lub wydłużyć okres jej spłaty (maksymalnie do 10 lat); 2) umorzyć pożyczkę w całości lub w części. 5. Pozostałe warunki spłaty pożyczki określa umowa z pożyczkobiorcą. 6. O pożyczkę można ubiegać się raz na trzy lata pod warunkiem spłacenia poprzedniej. 7. W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę się umarza. 8. Zaciągnięcie pożyczki na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia dwóch osób pracowników Urzędu. 9. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie spłacanych rat z wynagrodzenia za pracę. 10. W przypadku zaprzestania spłaty przez pożyczkobiorcę, obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli, z zastrzeżeniem ust Spłata pożyczki powinna rozpoczynać się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia. 12. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie ustania stosunku pracy. Jednakże może ona być spłacana po ustaniu zatrudnienia w przypadku wyrażenia zgody na tę formę spłaty zarówno przez poręczycieli jak i przez Pracodawcę. 13. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do pracowników przechodzących na rentę, emeryturę lub zwalnianych z pracy z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy. 14. W przypadku stwierdzenia, że pożyczka z funduszu na cele mieszkaniowe została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega ona natychmiastowemu zwrotowi, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wezwania do zwrotu świadczenia. 15. Pożyczkobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki na swój pisemny wniosek. W tym przypadku nastąpi skorygowanie odsetek do okresu faktycznej spłaty pożyczki. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Wydatki Funduszu ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków. 16 Osoba, która podała w oświadczeniu nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostanie obciążona pełnymi kosztami przez Pracodawcę w związku z przyznaniem tego świadczenia. 17 7

9 Zakładowa Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 18 Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu, na jej żądanie. 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy oraz inne obowiązujące przepisy prawa Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od r. 21 Integralną częścią Regulaminu są niżej wymienione załączniki: 1) załącznik nr 1 regulamin Zakładowej Komisji Socjalnej; 2) załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości dochodów pracownika i członków jego rodziny; 3) załącznik nr 3 wniosek o dofinansowanie do wypoczynku; 4) załącznik nr 4 wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci/młodzieży; 5) załącznik nr 5 wniosek o pomoc rzeczową lub finansową; 6) załącznik nr 6 wniosek o pomoc finansową na cele mieszkaniowe; 7) załącznik nr 7 wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. BURMISTRZ /-/ mgr Zbigniew Piotrowski 8

10 Załącznik Nr 1 REGULAMIN PRACY ZAKŁADOWEJ KOMISJI SOCJALNEJ 1 1. Na podstawie 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. 2. Zakładową Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją, powołuje pracodawca. W skład Zakładowej Komisji Socjalnej wchodzi 5 osób, będących przedstawicielami pracodawcy i pracowników. 3. Spośród członków Zakładowej Komisji Socjalnej wybrani zostają Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji. 4. Pierwsze zebranie Komisji zwołuje pracodawca. 5. Kadencja Zakładowej Komisji Socjalnej trwa 4 lata od daty jej powołania. 6. Pracą Zakładowej Komisji Socjalnej kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji w czasie dłuższej nieobecności Przewodniczącego w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji i odbywają się raz w miesiącu, w drugiej dekadzie miesiąca. 2. Zakładowa Komisja Socjalna może obradować także poza wyznaczonym terminem, jeżeli zaistnieje taka konieczność. 3. Obrady Zakładowej Komisji Socjalnej są protokołowane. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym zaopiniowano pozytywnie wniosek o przyznanie świadczenia z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia. 4. W przypadku opinii negatywnej, we wniosku powinno zostać wpisane uzasadnienie. 5. Zakładowa Komisja Socjalna przygotowuje coroczny preliminarz wydatków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej i przedkłada go do zatwierdzenia Pracodawcy do dnia 30 kwietnia każdego roku. 3 Do zadań Zakładowej Komisji Socjalnej należy: 1) opracowywanie projektu wykorzystania środków funduszu świadczeń socjalnych i preliminarzu wydatków na dany rok kalendarzowy na poszczególne formy działalności socjalnej wraz z powiadomieniem pracowników o wysokościach zatwierdzonych wydatków na poszczególne formy działalności w danym roku kalendarzowym; 2) opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych; 3) bieżąca analiza poniesionych wydatków (monitoring wykorzystania środków w podziale na poszczególne formy działalności); 4) wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu; 5) przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych; 9

11 6) prowadzenie rejestru wniosków o świadczenia socjalne; 7) prowadzenie rejestru zawartych umów na pożyczki mieszkaniowe; 8) prowadzenie kart świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaj przyznanych świadczeń z Funduszu. 4 Tryb załatwiania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: 1) wnioski są składane u Przewodniczącego Zakładowej Komisji Socjalnej posiadającego pełnomocnictwo pracodawcy do uzyskiwania informacji (data zatrudnienia, termin do którego zawarto umowę o pracę, wysokość zarobków); 2) wnioski o przyznanie świadczenia ewidencjonowane są w rejestrze wniosków, Sekretarz Zakładowej Komisji Socjalnej rejestruje wniosek, wpisuje do rejestru dane wnioskodawcy, sprawdza prawidłowość i kompletność wpisu we wniosku; 3) w przypadku wniosku o dofinansowanie korzystania z turnusu rehabilitacyjnego złożonego przez pracownika, konieczne jest sprawdzenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności i uzyskanie ewentualnej informacji o dofinansowaniu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 4) wnioski o udzielenie bezzwrotnej zapomogi losowej muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający potwierdzenie wystąpienia sytuacji losowej; 5) Sekretarz Zakładowej Komisji Socjalnej wpisuje na wniosku informacje dotyczące dotychczasowego korzystania pomocy materialnej, data i kwota udzielonego świadczenia, cel; 6) przyjęte wnioski opiniowane są w trakcie najbliższych obrad Zakładowej Komisji Socjalnej. Po zaopiniowaniu przez Komisję, wniosek wraz z protokołem przedkładany jest Burmistrzowi do zatwierdzenia; 7) Burmistrz w oparciu o wniosek Zakładowej Komisji Socjalnej podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia. Decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu; 8) Sekretarz Zakładowej Komisji Socjalnej po otrzymaniu decyzji Burmistrza, sporządza dokumentację i przekazuje wykaz osób, którym przyznano świadczenia wraz z niezbędną dokumentacją do Referatu Finansowego oraz zawiadamia wnioskodawców o przyznanych świadczeniach. 5 Tryb załatwiania wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe: 1) wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe przyjmowane i rozpatrywane są w trybie określonym w 4 pkt 1-8. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w 13 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 2) warunki udzielenia i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta z pożyczkobiorcą; 3) pożyczkobiorca i poręczyciele składają podpisy w obecności Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego; Sekretarz Zakładowej Komisji Socjalnej nadaje kolejny numer umowie i odnotowuje go w rejestrze umów, następnie egzemplarze umowy przekazuje niezwłocznie dla każdej ze stron, a trzeci egzemplarz do Referatu Finansowego celem ustalenia harmonogramu spłat. 10

12 6 1. Zakładowa Komisja Socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Członkowie Zakładowej Komisji Socjalnej są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Zakładowa Komisja Socjalna kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności. 4. Zakładowa Komisja Socjalna ma prawo do korzystania z pomocy i porad Referatu Finansowego, a także do zasięgania opinii prawnych. 5. Zakładowa Komisja Socjalna ma prawo weryfikować złożone oświadczenia przez pracowników. 11

13 Załącznik Nr 2 Radzymin, dnia. 201 r. (Nazwisko i imię) (komórka organizacyjna).. (stanowisko) Oświadczenie 1 o wysokości dochodów pracownika i członków jego rodziny Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód 2 za okres. do roku przypadający na 1 osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym wyniósł. zł. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, (stopień pokrewieństwa i ich data urodzenia): 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; W oświadczeniu należy uwzględnić wszystkie dochody, bez względu na źródło ich pochodzenia. Prawidłowość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością karną art. 233 KK. 1 Oświadczenie składa się w terminie do 31 marca 2 Dochód = przychód koszty uzyskania przychodu *Niepotrzebne skreślić (czytelny podpis) 12

14 Załącznik Nr 3 Radzymin, dnia. 201 r. (Nazwisko i imię) (komórka organizacyjna).. (stanowisko) Do Burmistrza Radzymina wm Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowania do wypoczynku: zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą, agroturystyka, krajowe i zagraniczne wczasy lub wycieczki), wczasy profilaktyczno-lecznicze*. Termin wykorzystania urlopu (czytelny podpis) Wypełnia Zakład Pracy: 1. Data wpływu wniosku., 2. Wnioskowana wysokość dofinansowania... (wypełnia Komisja Socjalna), 3. Data rozpatrzenia wniosku. (wypełnia Komisja Socjalna). 4. Podpisy członków Zakładowej Komisji Socjalnej *- właściwe podkreślić 13

15 Załącznik Nr 4 Radzymin, dnia. 201 r. (Nazwisko i imię) (komórka organizacyjna).. (stanowisko) Do Burmistrza Radzymina wm Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci/młodzieży Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowania do wypoczynku.. (Nazwisko i imię dziecka, data urodzeni, nazwa szkoły, rok nauki) Oświadczam, że ww. przebywał/ła na zorganizowanym wypoczynku (kolonie wypoczynkowe, kolonie zdrowotne, obóz, zimowisko, wyjazd klimatyczny, zielona szkoła)*, w miejscowości w dniach.. Załączniki:.... (czytelny podpis) Wypełnia Zakład Pracy: 1. Data wpływu wniosku., 2. Wnioskowana wysokość dofinansowania.... (wypełnia Komisja Socjalna), 3. Data rozpatrzenia wniosku. (wypełnia Komisja Socjalna). 4. Podpisy członków Zakładowej Komisji Socjalnej *- właściwe podkreślić 14

16 Załącznik Nr 5 Radzymin, dnia. 201 r. (Nazwisko i imię) (komórka organizacyjna).. (stanowisko) Do Burmistrza Radzymina wm Wniosek o pomoc rzeczową lub finansową Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogi w związku z trudną sytuacją materialną rodziny. (zapomogi, dofinansowania, pomocy itp. określić dokładnie) w kwocie zł., słownie. Uzasadnienie: W załączeniu przedstawiam : (czytelny podpis) Wypełnia Zakład Pracy: 1. Data wpływu wniosku., 2. Wnioskowana wysokość dofinansowania (wypełnia Zakładowa Komisja Socjalna), 3. Data rozpatrzenia wniosku. (wypełnia Zakładowa Komisja Socjalna). 4. Podpisy członków Zakładowej Komisji Socjalnej 15

17 Załącznik Nr 6. Radzymin, dnia 201. r. (nazwisko i imię).. (stanowisko służbowe).. (adres zamieszkania) Do Burmistrza Radzymina Wniosek o pomoc finansową na cele mieszkaniowe Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości Pożyczkę zużytkuję na: Przewidywane koszty realizacji zadania określam na Załączniki: (czytelny podpis) Wypełnia Zakład Pracy: 1. Data wpływu wniosku., 2. Wnioskowana wysokość dofinansowania (wypełnia Zakładowa Komisja Socjalna), 3. Wymagana ilość rat spłaty data rozpatrzenia wniosku. (wypełnia Zakładowa Komisja Socjalna). 4. Podpisy członków Zakładowej Komisji Socjalnej. 16

18 Załącznik Nr 7 U M O W A NR.. w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe W dniu. pomiędzy Burmistrzem Radzymina zwanym dalej Pracodawcą, a Panem/Panią... zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym/ą w.... zatrudnionym w została zawarta umowa o następującej treści: 1 Decyzją Burmistrza z dnia. podjętą w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) przyznano Panu/Pani ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę mieszkaniową w wysokości.zł., słownie.. oprocentowaną w wysokości 3% w stosunku rocznym, z przeznaczeniem na Przyznana pożyczka wraz z odsetkami stanowi zadłużenie pożyczkobiorcy w kwocie:. zł, słownie... i podlega spłacie w całości przez okres.. lat, w.. ratach. Wysokość pierwszej raty wynosi.. zł, wysokość kolejnych rat wynosi. zł 2. Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych kwot rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, nagród, premii lub zasiłku chorobowego, poczynając od dnia. 3 Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a) rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy z winy pracownika, b) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych, 17

19 c) Stwierdzenia, że pożyczka została wykorzystana w całości na inne cele niż określone w umowie pożyczki zawartej z zakładem pracy. 4 Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron, bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielenia pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W takim przypadku zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla pracodawcy i jeden dla pożyczkobiorcy. Poręczycielami są: 1. Pan/Pani... zam... nr dowodu osobistego. 2. Pan/Pani. zam. nr dowodu osobistego.. W przypadku nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, nagród, premii lub zasiłku chorobowego. Podpisy poręczycieli: Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w poz.1 i 2. (podpis osoby stwierdzającej podpisy) (podpis pożyczkobiorcy) (podpis Burmistrza) 18

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo