Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu"

Transkrypt

1 Monitorowanie pracy takich elementów komputera jak pamięć operacyjna, procesor czy dysk, pozwala nie tylko diagnozować ewentualne problemy, ale równieŝ obserwować wpływ zmian w konfiguracji na wydajność komputera. System Windows XP Professional (wersja Home Edition nie zawiera zaawansowanych narzędzi administracyjnych) zawiera zestaw narzędzi słuŝących do monitorowania i konfiguracji pracy komputera. MenedŜer zadań Windows umoŝliwia przeglądanie, uruchamianie i zamykanie programów i poszczególnych procesów, monitorowanie pracy sieci i zaradzanie sesjami uŝytkowników. Konsole Wydajność i Zarządzanie komputerem umoŝliwiają wykrycie i naprawienie problemów sprzętowych i programowych. Poznajmy swój system Informacje o systemie to zbiór danych o systemie operacyjnym, BIOS-ie, zainstalowanych aplikacjach i urządzeniach. Ćwiczenie - wyświetlanie informacji na temat systemu i sprzętu w komputerze: 1. Z menu Start wybierz Uruchom W polu Otwórz: wpisz msinfo32. Zostanie wyświetlone okno pokazane na rysunku Informacje o systemie moŝna równieŝ wyświetlić wybierając kolejno menu Start Wszystkie programy Akcesoria Narzędzia systemowe Informacje o systemie. 3. JeŜeli chcesz otrzymać znacznie bardziej szczegółowe info o systemie i sprzęcie jaki masz w komputerze to skorzystaj z programów takich jak Dr. Hardware czy Sisoft Sandra. Rysunek Dostępne informacje o systemie podzielono kilka kategorii 4. Wybierając pozycję Podsumowanie systemu poznany takie dane jak: nazwa i wersja systemu operacyjnego, wersja systemu BIOS, lokalizacje katalogu Windows, rozmiar i połoŝenie pliku wymiany, typ procesora. 5. Pozycja Zasoby sprzętowe umoŝliwia wyświetlenie listy urządzeń pogrupowanych wg wykorzystywanych zasobów takich jak: bezpośredni dostęp do pamięci czy przerwania programowe. 6. Pozycja Składniki zawiera bardzo dokładne dane o kaŝdym urządzeniu podłączonym do komputera. Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 1 z 9

2 7. Pozycja Środowisko oprogramowania zawiera dane o konfiguracji systemu Windows, w tym dane o środowisku systemowym, sterownikach, usługach oraz o zarejestrowanych błędach w działaniu programów. 8. Wybierając pozycję Ustawienia internetowe poznamy dane o środowisku przeglądarki internetowej i jej konfiguracji. 9. Pozycja Aplikacje jest tworzona przez programy firmy Microsoft, takie jak pakiet Office. W poszczególnych podfolderach znajdziemy dane o najdrobniejszych aspektach środowiska pracy aplikacji wchodzących w skład pakietu. Rysunek Przeglądając informacje o systemie moŝemy poznać takie szczegóły jak lista stylów dostępnych w programie Word Ćwiczenie - wyświetlanie informacji na temat sprzętu w komputerze za pomocą Pomocy systemowej : 1. Otwórz Pomoc Windows (przejdź na Pulpit i wciśnij F1 albo otwórz Pomoc za pomocą Start) 2. Wybierz -> UŜyj narzędzi aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy 3. Wybierz -> Mój komputer - informacje -> Wyświetl informacje o sprzęcie zainstalowanym na tym komputerze Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 2 z 9

3 Ćwiczenie - wyświetlanie dokładniejszych informacji na temat sprzętu w komputerze : 4. Otwórz Pomoc Windows (przejdź na Pulpit i wciśnij F1 albo otwórz Pomoc za pomocą Start) 5. Wybierz -> UŜyj narzędzi aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy 6. Wybierz -> Mój komputer - informacje -> Znajdź informacje o sprzęcie zainstalowanym na tym komputerze : Wydajność i konserwacja JeŜeli chcemy, aby system Windows XP pracował na naszym komputerze długo, wydajnie i stabilnie, powinniśmy okresowo uruchamiać zadania z kategorii Wydajność i konserwacja. Po uruchomieniu Panelu sterowania i wybraniu kategorii Wydajność i konserwacja będziemy mieli dostęp do trzech zadań związanych z wydajnością systemu: Dostosuj efekty wizualne Po wybraniu zadania Dostosuj efekty wizualne na ekranie wyświetlone zostanie okno Opcje wydajności (rysunek 11.9). Zakładka Efekty wizualne pozwala na dostosowanie liczby wyświetlanych przez system efektów wizualnych do wydajności naszego komputera. Wybierając opcję Niestandardowe będziemy mogli włączyć lub wyłączyć wybrane efekty. Pozostawienie wybranej domyślnie opcji Niech system Windows wybierze optymalne ustawienia spowoduje automatyczne wybranie, na podstawie parametrów komputera, optymalnej liczby włączonych efektów. Wybór jednej z dwóch kolejnych opcji spowoduje odpowiednio włączenie albo wyłączenie wszystkich efektów wizualnych. Za pomocą tej zakładki moŝna wyłączyć funkcje, które obciąŝają pracę starszych komputerów z niewielką ilością pamięci RAM i słabym procesorem. Im więcej dodatkowych efektów poprawiających wygląd elementów systemu tym komputer musi wykonać więcej operacji a to właśnie spowalnia stare modele. Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 3 z 9

4 Rysunek UŜytkownicy mniej wydajnych komputerów mogą zrezygnować z dodatkowych efektów wizualnych zyskując w zamian poprawę wydajności systemu Wybierając zakładkę Zaawansowane, będziemy mogli skonfigurować uŝycie procesora, pamięci oraz pamięć wirtualną. UŜytkownicy stacji roboczych lub komputerów wolnostojących powinni zaznaczyć opcję Programy. W ten sposób uruchomiona aplikacja pierwszoplanowa będzie miała wyŝszy priorytet niŝ usługi uruchomione w tle, a system Windows dobierze rozmiar pamięci podręcznej tak, aby program działał z maksymalną szybkością. Po naciśnięciu przycisku Zmień wyświetlone zostanie okno dialogowe Pamięć wirtualna. W ramach powtórzenia materiału : Pamięć wirtualna jest zarezerwowanym obszarem na dysku twardym komputera, który moŝe być wykorzystywany przez system i programy, tak jak zwykła pamięć RAM. PoniewaŜ średni czas dostępu do dysku twardego jest razy większy niŝ do pamięci operacyjnej, trudno uznać pamięć wirtualną za funkcjonalny odpowiednik pamięci RAM. Optymalny rozmiar pliku pamięci wirtualnej moŝemy obliczyć na podstawie ilości zainstalowanej w komputerze pamięci operacyjnej, według wzoru: rozmiar pliku = 1,5 * ilość pamięci RAM. Plik ten moŝe być utworzony na dowolnej liczbie partycji dysku twardego. Aby nie dopuścić do fragmentacji tego pliku, naleŝy ustawić rozmiar początkowy równy rozmiarowi maksymalnemu pliku. UŜytkownicy, których komputery wyposaŝone są w jeden dysk twardy (niezaleŝnie od liczby utworzonych na nim partycji), powinni umieścić plik wymiany na tej samej partycji, na której jest zainstalowany system Windows. Natomiast uŝytkownicy komputerów wyposaŝonych w kilka dysków twardych powinni przenieść plik wymiany na dysk (lub dyski) niezawierające systemu operacyjnego. Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 4 z 9

5 Zwolnij miejsce na dysku twardym Wybierając to zadanie moŝemy usunąć z wybranego dysku nieuŝywane lub tymczasowe pliki danych i programów. Po wybraniu dysku zostanie wyświetlone okno dialogowe pokazane na rysunku Po zaznaczeniu typów plików, które mogą zostać usunięte, system usunie wybrane pliki przywracając wolne miejsce na dysku. Rysunek Oczyszczanie dysku pomaga zapanować nad lawiną starych danych i nieuŝywanych programów przechowywanych na dyskach Rozmieść elementy na dysku twardym tak, aby programy uruchamiały się szybciej Wybranie tego zadania spowoduje uruchomienie Defragmentatora dysków. Działanie tego programu będzie dokładnie omówione w dalszej części zajęć. Usługi Niemały wpływ na wydajność komputera ma liczba uruchomionych automatycznie podczas startu systemu usług. W zaleŝności od tego, które usługi systemowe rzeczywiście wykorzystujemy moŝemy zmienić tryb uruchomienia lub nawet wyłączyć niewykorzystywane przez nas usługi. Dzięki temu system będzie uruchamiał się szybciej. Bardzo dobrym narzędziem do wyłączania zbędnych usług i programów, przez które haker(cracker) moŝe dostać się do naszego komputera jest program XP-Spy Zmiana sposobu uruchamiania usług Ćwiczenie - zmiana typu uruchamiania wybranej usługi: 1. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy Narzędzia administracyjne Usługi. 2. Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy wybraną usługę. Zostanie wyświetlone okno właściwości danej usługi (rysunek 11.11). 3. W polu Typ uruchomienia wybierz opcję Ręczny. 4. Naciśnij klawisz Zatrzymaj. Po chwili usługa zostanie zatrzymana. 5. Naciśnij klawisz OK. Zatrzymanie, a tym bardziej wyłączenie niektórych usług, moŝe spowodować awarię całego systemu. W niektórych wypadkach, po wyłączeniu usługi system nie wystartuje prawidłowo i będziemy musieli go naprawiać z poziomu Konsoli odzyskiwania. Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 5 z 9

6 Rysunek Nieprzemyślane wyłączenie usługi moŝe być źródłem wielu problemów ZaleŜności pomiędzy usługami Przed zatrzymaniem usługi warto sprawdzić, jakie inne usługi są od niej zaleŝne. Po zatrzymaniu usługi niezbędnej do działania innych usług automatycznie zatrzymane zostaną wszystkie usługi zaleŝne. Ćwiczenie sprawdzenie czy zatrzymanie wybranej usługi nie wpłynie na pracę innych usług systemowych: 1. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy Narzędzia administracyjne Usługi. 2. Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy wybraną usługę. Wyświetlone zostanie okno właściwości wybranej usługi. 3. Wybierz opcje ZaleŜności. Po chwili zostanie wyświetlona lista usług, które, aby działać wymagają uruchomienia wybranej usługi. Rysunek Zatrzymanie usługi Stacja robocza spowodowałoby zatrzymanie pracy sześciu innych usług systemowych Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 6 z 9

7 Monitorowanie pracy systemu Windows XP jest wyposaŝony w trzy dzienniki zdarzeń: Aplikacja, Zabezpieczenia, Systemy. Lista dostępnych dzienników będzie automatycznie uzupełniana o dzienniki zainstalowanego i skonfigurowanego programu systemowego. Na przykład, skonfigurowanie i uruchomienie serwera DNS spowodowałby dodanie dziennika DNS. W dzienniku aplikacji zapisywane są informacje o zdarzeniach generowanych przez programy. Dokładniejsze komunikaty o błędach aplikacji moŝna uzyskać za pomocą programu Dr. Watson. W dzienniku zabezpieczeń zapisywane są informacje o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem danych. Domyślnie dziennik zabezpieczeń nie zawiera Ŝadnych wpisów. Administrator komputera musi określić, jaki zdarzenia mają być monitorowane. Dziennik systemu przechowuje dane o zdarzeniach wywołanych przez system operacyjny. System Windows XP jest równieŝ wyposaŝony w bardzo rozbudowane narzędzie słuŝące do zbierania danych dotyczących wydajności. MoŜna określić czas automatycznego uruchomienia i zatrzymania pracy programu oraz ustawić na komputerze alert, który powoduje wysłanie wiadomości lub rozpoczęcie rejestrowania, gdy zostaną spełnione pewne kryteria. Komunikaty systemu Ćwiczenie - wyświetl listę komunikatów systemowych: 1. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy Narzędzia administracyjne Podgląd zdarzeń. 2. Wybierz dziennik zdarzeń. Zostanie wyświetlona lista informacji, ostrzeŝeń i ewentualnych błędów systemu. 3. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły zdarzenia, dwukrotnie kliknij komunikat błędu. 4. Zrób kopię zapasową dzienników zdarzeń w wybranym przez Ciebie katalogu czyszcząc je jednocześnie Rysunek W dziennikach zdarzeń zapisywane są trzy typy informacji: Błędy, OstrzeŜenia i Informacje Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 7 z 9

8 Wydajność komputera Planując rozbudowę komputera warto sprawdzić, jaki element komputera rzeczywiście jest wąskim gardłem obniŝającym wydajność całego systemu. Ćwiczenie - uruchamianie narzędzia Wydajność : 1. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy Narzędzia administracyjne Wydajność. 2. Zostanie wyświetlone okno Wydajność. Po wybraniu opcji Monitor systemu zobaczysz generowane w czasie rzeczywistym statystki wydajności trzech liczników dysku, pamięci i procesora. 3. JeŜeli ich nie ma lub chcesz dodać nowy licznik, kliknij ikonę + albo naciśnij kombinację klawiszy CTR+I. 4. Z listy dostępnych obiektów wybierz ten, którego wydajność chcesz monitorować. W dolnej części okna zostanie wyświetlona lista dostępnych dla tego obiektu liczników. 5. Naciśnięcie przycisku Wyjaśnij spowoduje wyświetlenie dokładnych informacji na temat wybranego licznika. 6. Naciśnij przycisk Zamknij. Do wykresu zostanie dodany kolejny licznik. Rysunek Monitor systemu pozwala nie tylko na przeglądanie danych o wydajności, ale równieŝ na zapisywanie ich w pliku, tworzenie dzienników śledzenia i alarmów wywoływanych przekroczeniem zadanych wartości liczników Za pomocą paska narzędzi nad wykresem moŝna dostosować wygląd wykresu i kolor lini wykresu do swoich potrzeb, wyświetlić info w postaci wykresu lub histogramu i wiele innych. Ćwiczenie : 1. Dostosuj Okno Wydajność do swoich upodobań. 2. Dodaj kilka nowych liczników do wykresu. Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 8 z 9

9 Proszę udzielić pisemnej odpowiedzi na pytania z działu MONITOROWANIE I OPTYMALIZACJA PRACY SYSTEMU: 1. Znajdź następujące info o Twoim systemie i opisz schematem strzałkowym jak trafić do tej informacji (np. system Windows XP Home Edition start->uruchom->msinfo32->podsumowanie systemu lub Mój Komputer->Właściwości->Ogólne) : a. System (jaki Service Pack, kiedy zainstalowany) b. cd/dvd/blue-ray/hd-dvd c. Procesor (producent, typ, taktowanie, liczba rdzeni, pamięć drugiego poziomu-l2) d. Karta graficzna (producent, czy zintegrowana z płytą główną, własna pamięć RAM) e. Pamięć RAM (typ, ilość, taktowanie) f. Dysk twardy (typ, pojemność, prędkość obrotowa talerzy, interfejs dysku (ATA czy SATA)) g. Płyta główna h. Chipset płyty głównej i. BIOS (producent i wersja) j. Monitor (odświeŝanie) 2. Co to jest dziennik zdarzeń, do czego słuŝy i jakie zdarzenia monitoruje? 3. Z jakim rozszerzeniem zapisują się pliki z dzienników zdarzeń? 4. Gdzie moŝna sprawdzić jak wydajnie pracują wybrane przez uŝytkownika podzespoły komputera? Do czego moŝe przydać nam się ta wiedza? Opracował: inŝ. Marcin Zajdowski Strona 9 z 9

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 1 z 31 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Oprogramowanie narzędziowe rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Windows 7 zaprojektowano tak, żeby zapewnić prawidłowe działanie typowych urządzeń i programów firma Microsoft wykorzystała w tym celu rozwiązania wprowadzone i przetestowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE I ZAMYKANIE SYSTEMU... 18 ROZDZIAŁ 02. MODYFIKACJE INTERFEJSU... 70

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE I ZAMYKANIE SYSTEMU... 18 ROZDZIAŁ 02. MODYFIKACJE INTERFEJSU... 70 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Jak korzystać z tej książki?...12 Jak zorganizowana jest ta książka?...12 Konwencje stosowane w książce...15 Korzystanie z przykładów kodu...15 Podziękowania...16 ROZDZIAŁ 01. URUCHAMIANIE

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji otrzymujemy także sporo nowych rozwiązań, głównie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Pytania i odpowiedzi Ochrona Internetu PLAY Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Określanie, czy komputer działa pod kontrolą 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji Windows XP...

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont...

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont... O autorach i współtwórcach... 15 Wprowadzenie... 19 Dla kogo jest ta książka?... 19 Tematyka poszczególnych rozdziałów... 19 Jak korzystać z książki?... 22 www.upgradingandrepairingpcs.com... 22 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM. Instrukcja użytkowania

Norton 360 TM. Instrukcja użytkowania Norton 360 TM Instrukcja użytkowania Spis treści: 1. Funkcjonalności aplikacji Norton 360 TM... 3 1.1. Zabezpieczenia komputera... 3 1.1.1. Szczegóły... 3 1.1.2. Skanowanie... 4 1.1.3. Norton LiveUpdate...

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

ABC sam optymalizuję komputer

ABC sam optymalizuję komputer Wstęp... 7 1 Wprowadzenie do optymalizacji komputera... 9 BIOS... 10 System operacyjny... 10 Sterowniki... 11 Oprogramowanie... 11 Overclocking... 11 Modernizacje sprzętowe... 12 2 Kontrola i modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo