4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY"

Transkrypt

1 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ Obliczenia cieplne AKUSTYKA.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Zalecenia w zakresie izolacyjnoœci akustycznej przegród wg normy PN-B : WYKONAWSTWO 3.1. Pod³ogi p³ywaj¹ce na stropie elbetowym - monta Unikanie b³êdów na etapie projektowym i wykonawczym OCHRONA ŒRODOWISKA W niniejszym zeszycie znajd¹ Pañstwo m. in. rozwi¹zania nastêpuj¹cych problemów: Jak odpowiednio dobraæ izolacjê termiczn¹ pod³ogi na gruncie - str. 4 Jak odpowiednio wykonaæ pod³ogê p³ywaj¹c¹ - str POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY

2 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Lp. Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy Tytu³ 1 z 00 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 003 r. Nr 33, poz. 70, z 004 r. Nr 109, poz. 1156, z 008 r. Nr 01, poz. 138 oraz z 009 r. Nr 56, poz. 461 PN-EN ISO 6946:008 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó³czynnik przenikania ciep³a. Metoda obliczania. 3 PN-EN ISO 14683:008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó³czynnik przenikania ciep³a. Metody uproszczone i wartoœci orientacyjne. 4 PN-EN ISO 10456:009 Materia³y i wyroby budowlane. W³aœciwoœci cieplno-wilgotnoœciowe. Tabelaryczne wartoœci obliczeniowe PN-EN 154:003 PN-B-0403:198 PN-EN ISO 13788: 003 Materia³y i wyroby budowlane. W³aœciwoœci cieplno-wilgotnoœciowe. Tabelaryczne wartoœci obliczeniowe i procedury okreœlania deklarowanych i obliczeniowych wartoœci cieplnych. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnêtrzne. Cieplno-wilgotnoœciowe w³aœciwoœci komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnêtrznej konieczna do unikniêcia krytycznej wilgotnoœci powierzchni i kondensacja miêdzywarstwowa. Metody obliczania. 1.. Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ Wed³ug normy [ ] z asada i metoda obliczania ca³kowitego oporu cieplnego komponentu polega na zsumowaniu indywidualnych oporów ka dej jednorodnej cieplnie czêœci tego komponentu. R = d ë gdzie: R- opór cieplny ka dej jednorodnej cieplnie czêœci komponentu d- gruboœæ warstwy materia³u w komponencie ë- obliczeniowy wspó³czynnik przewodzenia ciep³a materia³u obliczony wg normy [4] lub wg deklaracji producenta Ca³kowity opór cieplny R T R T = R si+ R 1+ R R n+ R se [ (m K) / W ] gdzie: RT - ca³kowity opór cieplny R - opór przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni si R 1, R... Rn - obliczeniowe opory cieplne ka dej warstwy R - opór przejmowania ciep³a na zewnêtrznej powierzchni Wspó³czynnik przenikania ciep³a U U = 1 R T [ W / (m K) ] se Zgodnie z Rozporz¹dzeniem [ 1 ] wartoœci wspó³czynników przenikania ciep³a U œcian, stropów i stropodachów obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotycz¹cymi obliczania oporu cieplnego i wspó³czynników przenikania ciep³a nie mog¹ byæ wiêksze ni U U U

3 Wymagania U przyk³adowych przegród zgodnie z [1] dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego oraz budynku u ytecznoœci publicznej: Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy t i > 16 C :...U = 0,5 W/(m K) b) przy 8 C < t < 16 C :...U = 0, W/(m K) i Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi (dla budynku u ytecznoœci publicznej: "stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi") i zamkniêtymi przestrzeniami podpod³ogowymi, pod³ogi (dla budynku u ytecznoœci publicznej: "posadzki") na gruncie:...u = 0,45 W/(m K) Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi (dla budynku u ytecznoœci publicznej: "stropy nad piwnicami ogrzewanymi"):...bez wymagañ Wymagania U przyk³adowych przegród zgodnie z [1] dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego: Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy t i > 16 C :...U = 0,5 W/(m K) b) przy 8 C < t i < 16 C :...U = 0, W/(m K) c) przy Ät < 8 C :...U = 0,70 W/(m K) i Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniêtymi przestrzeniami podpod³ogowymi, posadzki na gruncie: a) przy t i > 16 C :...U = 0,80 W/(m K) b) przy 8 C < t i < 16 C :...U = 1,0 W/(m K) c) przy Ät < 8 C :...U = 1, W/(m K) i Stropy nad piwnicami ogrzewanymi:...bez wymagañ ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu, zgodnie z 134, ust. rozporz¹dzenia [1] Ät - ró nica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach i 1.3. Obliczenia cieplne STROP NAD PRZEJAZDEM - ocieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹ przy u yciu we³ny skalnej Fasoterm NF R si opór przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni R R betonowy podk³ad pod³ogowy* d = 0,05 m ë = 1,70 W/(mK) R = 0,09 m K/W we³na skalna STROPOTERM d = 0,06 m ë = 0,040 W/(mK) R = 1, m K/W R R R elbetowa p³yta stropowa d = 0,15 m ë = 1,70 W/(mK) R = 0,088 m K/W zaprawa klejowa d = 0,005 m ë = 0,8 W/(mK) R = 0,006 m K/W we³na skalna Fasoterm NF d = 0,10 m ë = 0,04 W/(mK) R =,35 m K/W R se opór przejmowania ciep³a na zewnêtrznej powierzchni R 6 tynk mineralny na podk³adzie z zaprawy klejowej d 6 = 0,01 m ë 6 = 0,8 W/(mK) R 6 = 0,01 m K/W R si = 0,17 m K/W, R = 0,04 m K/W - wartoœci z tabeli punkt 5. normy [] se Ca³kowity opór cieplny R T = R si+ R 1+ R + R 3+ R 4+ R 5+ R 6+ R se = 4,19 [(m K) / W ] Wspó³czynnik przenikania ciep³a 1 U = = R T 1 4,19 = 0,4 [ W / (m K)] U < U = 0,5 [W / (m K)] - warunek jest spe³niony * Warstwa doci¹ aj¹ca powinna byæ dobrana wed³ug zaleceñ producenta jastrychu 3

4 Obliczenia minimalnej gruboœci warstwy izolacji spe³niaj¹cej wymagania dotycz¹ce jej oporu cieplnego lub wspó³czynnika przenikania ciep³a pod³ogi na gruncie* Przedmiotem obliczeñ s¹ dwa rozwi¹zania pod³óg na gruncie z izolacj¹ ciepln¹ z we³ny skalnej GRUNTOTERM o wartoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a ë = 0,040 W/(mK): D Wariant I Pod³oga na gruncie 0,5 m powy ej poziomu terenu Wariant II Pod³oga na gruncie m poni ej poziomu terenu PRZEKRÓJ posadzka wylewka betonowa** we³na skalna GRUNTOTERM papa termozgrzewalna p³yta betonowa podsypka piaskowa PRZEKRÓJ posadzka wylewka betonowa** we³na skalna GRUNTOTERM papa termozgrzewalna p³yta betonowa podsypka piaskowa RZUT RZUT izolacja obwodowa - zalecana szerokoœæ 1,0 m izolacja obwodowa - zalecana szerokoœæ 1,0 m izolacja z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci min. 6 cm izolacja z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci min. 4 cm izolacja obwodowa z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci min. 8 cm izolacja obwodowa z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci min. 8 cm Zgodnie z Rozporz¹dzeniem [1] w odniesieniu do pod³óg na gruncie stawia siê nastêpuj¹ce wymagania: 1) Pod³oga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieæ izolacjê ciepln¹ obwodow¹ z materia³u izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej,0 m K/W. Wed³ug obliczeñ wymaganie to w obu wariantach spe³nia warstwa obwodowej izolacji cieplnej wykonanej z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci nie mniejszej ni 8 cm. ) Maksymalna wartoœæ wspó³czynnika przenikania ciep³a pod³ogi na gruncie w budynku mieszkalnym jest równa 0,45 W/(m K). Wymaganie to spe³niaj¹ wed³ug obliczeñ warstwy izolacji cieplnej pod³ogi na gruncie wykonane z we³ny skalnej GRUNTOTERM o minimalnej gruboœci od 4 cm do 6 cm. ISOVER zaleca stosowanie na ca³ej powierzchni pod³ogi na gruncie izolacji z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci 8 cm (zgodnie z rozporz¹dzeniem o warunkach technicznych). 4 * Obliczenia wykonano w Instytucie Techniki Budowlanej (w Pracowni Fizyki Cieplnej Zak³adu Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Œrodowiska) na zlecenie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. - praca nr NF-0356/B/09 ** Warstwa doci¹ aj¹ca powinna byæ dobrana wed³ug zaleceñ producenta jastrychu

5 . AKUSTYKA.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia, Normy i Opracowania Lp Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy z 00 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 003 r. Nr 33, poz. 70, z 004 r. Nr 109, poz. 1156, z 008 r. Nr 01, poz. 138 oraz z 009 r. Nr 56, poz. 461 PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:008 PN-EN 1354-:003 PN-EN :00 PN-B :1999 Instrukcja ITB nr 394/004 Tytu³ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Akustyka. Ocena izolacyjnoœci akustycznej w budynkach i izolacyjnoœci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjnoœæ od dÿwiêków powietrznych. Akustyka budowlana. Okreœlenie w³aœciwoœci akustycznych budynków na podstawie w³aœciwoœci elementów. Czêœæ : Izolacyjnoœæ od dÿwiêków uderzeniowych pomiêdzy pomieszczeniami. Akustyka budowlana. Okreœlenie w³aœciwoœci akustycznych budynków na podstawie w³aœciwoœci elementów. Czêœæ 3: Izolacyjnoœæ od dÿwiêków powietrznych przenikaj¹cych z zewn¹trz. Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem w budynkach - Izolacyjnoœæ akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnoœæ akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. Zasady doboru pod³óg ze wzglêdu na izolacyjnoœæ od dÿwiêków uderzeniowych stropów masywnych... Zalecenia w zakresie izolacyjnoœci akustycznej przegród wg normy PN-B :1999 Zalecane wartoœci wskaÿników izolacyjnoœci akustycznej s tropów w budynkach jednorodzinnych WskaŸniki w zale noœci od przyjêtego standardu akustycznego budynku [db] STANDARD PODSTAWOWY STANDARD PODWY SZONY R' - min. A1 L' n,w - R' A1 - min. L' n,w - 45* 63 * Wymaganie nie dotyczy stropów miêdzy pomieszczeniami po³¹czonymi wewnêtrzn¹ klatk¹ schodow¹ * 53 Wymagana izolacyjnoœæ akustyczna stropów w budynkach jednorodzinnych bliÿniaczych i szeregowych okreœlona ze wzglêdu na przenikanie ha³asu do segmentów s¹siednich. Wymagane wartoœci wskaÿników [db] R' A1 lub D nt,a1 - min. L' - n,w * 53** * Ze wzglêdu na przenikanie ha³asów do segmentów s¹siednich - nie normalizuje siê; wymagania ze wzglêdu na rozprzestrzenianie siê ha³asów w obrêbie tego samego mieszkania ** WskaŸnik dotyczy poziomu dÿwiêków uderzeniowych przenikaj¹cych do segmentów s¹siednich w kierunku poziomym i ukoœnym; wymagania ze wzglêdu na rozprzestrzenianie siê ha³asów w obrêbie tego samego mieszkania 5

6 Wymagana izolacyjnoœæ akustyczna stropów w budynkach zamieszkania zbiorowego i u ytecznoœci publicznej - wybrane przyk³ady Rodzaj budynku Funkcja pomieszczeñ rozdzielonych stropem Wymagane wartoœci wskaÿników [db] R' A1 lub D nt,a1 - min. L' - n,w pokoje hotelowe 1) Hotele kategorii trzygwiazdkowej i wy szej pokoje hotelowe korytarz ) ) sale telewizyjne, pomieszczenia klubowe 55 5) 53- pokoje hotelowe 6) 1) 63 Hotele ni szych kategorii, domy wczasowe pokoje hotelowe korytarz ogólne sanitariaty ) ) ) ) sale telewizyjne, pomieszczenia klubowe 5 4) -63 pokoje hotelowe 6) 1) 63 korytarz, ogólne sanitariaty ) ) Domy studenckie, internaty, domy rencistów pokoje hotelowe ogólnodostêpne pokoje dla rekreacji, sale telewizyjne 7) -63 czytelnie, biblioteki 63 pomieszczenia gospodarcze 8) sale dla dzieci 63 ³obki, przedszkola sale dla dzieci pomieszczenia gospodarcze 8) korytarz ) ) sale lekcyjne, œwietlica, pokoje nauczycielskie 63 Szko³y, czêœci dydaktyczne domów kultury sale lekcyjne korytarz, ogólnodostêpne pomieszczenia sanitarne ) ) sale zajêæ technicznych (z wyj¹tkiem warsztatów) ) 8) 1) W przypadku stropów w pomieszczeniach sanitarnych danego pokoju hotelowego wskaÿnik L' n,w dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych do pokoi s¹siednich, tj. w kierunku poziomym i ukoœnym ) Je eli taki przypadek wyst¹pi, to wymagania nale y ustaliæ indywidualnie. 4) Wiêksze wartoœci zalecane. 5) Mniejsze wartoœci wskaÿnika dotycz¹ przypadku usytuowania sali telewizyjnej lub pomieszczenia klubowego nad pokojem hotelowym. 7) Mniejsza wartoœæ wskaÿnika dotyczy przypadku usytuowania ogólnodostêpnego pokoju dla rekreacji (sala telewizyjna) nad pokojem hotelowym. 8) WskaŸnik dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych z pod³ogi pomieszczenia ha³aœliwego do pomieszczenia chronionego pod wzglêdem akustycznym (bez wzglêdu na jego usytuowanie w stosunku do pomieszczenia ha³aœliwego). 10) Dotyczy przypadku, gdy pomieszczenie bardziej chronione znajduje siê nad pomieszczeniem mniej chronionym lub ha³aœliwym. UWAGA: niepe³na kolejnoœæ numeracji przypisów na stronach 6 i 7 wynika st¹d, e przedstawione zestawienia tabelaryczne stanowi¹ tylko wybran¹ czêœæ tabel zawartych w oryginale normy 6

7 Wymagana izolacyjnoœæ akustyczna stropów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - wybrane przyk³ady Funkcje pomieszczeñ rozdzielonych stropem Wymagane wartoœci wskaÿników [db] R' A1 lub D nt,a1 - min. L' - n,w wszystkie pomieszczenia przyleg³ego mieszkania 1) 51 ) korytarz, klatka schodowa 4) 53 wszystkie pomieszczenia mieszkania pomieszczenia techniczne wyposa enia instalacyjnego budynku sklepy, punkty us³ugowe o poziomie dÿwiêku A ha³asu wewnêtrznego L A < 70 db 6) 55 6) 55 7),8) 7) 53 8) punkty us³ugowe o poziomie dÿwiêku A ha³asu wewnêtrznego L A = db 6),9) ) 7),9) kawiarnie, jad³odajnie, restauracje (z wy³¹czeniem dyskotek), kluby 9) ) 7),9) pomieszczenia sanitarne w tym samym mieszkaniu pokój wszystkie pomieszczenia w tym samym mieszkaniu poza pomieszczeniami sanitarnymi 11) ) 1) Stropy w obrêbie pomieszczeñ sanitarnych, przez które przechodz¹ piony instalacyjne, mog¹ charakteryzowaæ siê wartoœci¹ R' A1 zmniejszona o wartoœæ do 4 db. ) Dla stropów w pomieszczeniach sanitarnych wskaÿnik L' n,w dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych do pokoi mieszkañ s¹siednich, tj. w kierunku poziomym i ukoœnym Je eli taki przypadek wyst¹pi, to wymagania nale y ustaliæ indywidualnie. 4) Wymaganie dotyczy budynków o uk³adzie korytarzowym: wskaÿnik L' n,w dotyczy poziomu dÿwiêków uderzeniowych przenikaj¹cych z ogólnego korytarza budynku do mieszkañ w kierunku poziomym i ukoœnym 6) Je eli widmo ha³asu w pomieszczeniu technicznym lub us³ugowym jest zbli one do widma przypisanego w normie PN-EN ISO 717-1:1999 wskaÿnikowi C tr jako wymaganie nale y przyj¹æ wskaÿnik R' A liczbowo równy wartoœci podanej w tablicy Normy 7) WskaŸnik dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych z pod³ogi pomieszczenia ha³aœliwego do mieszkania (bez wzglêdu na usytuowanie w stosunku do mieszkania). 8) W przypadku usytuowania mieszkania nad pomieszczeniami ha³aœliwymi wskaÿnik dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych z danego mieszkania do mieszkañ s¹siednich w kierunku poziomym i ukoœnym 9) Wymagania nale y dobraæ indywidualnie w granicach podanych w tablicy, w zale noœci od przewidywanych poziomów ha³asów wynikaj¹cych z wielkoœci obiektu i jego charakteru oraz godzin dzia³ania. 11) Wymaganie dotyczy stropów w mieszkaniach dwupoziomowych, wiêksza wartoœæ zalecana. 1) Wymaganie dotyczy stropów w mieszkaniach dwupoziomowych i odnosi siê do przenikania dÿwiêków uderzeniowych do mieszkañ przyleg³ych; ze wzglêdu na rozprzestrzenianie siê ha³asu w obrêbie mieszkania, maksymalna wartoœæ wskaÿnika L' n,w < 63 db R' A1 - wskaÿnik oceny przybli onej izolacyjnoœci akustycznej w³aœciwej w budynku uwzglêdniaj¹cy wp³yw bocznego przenoszenia dÿwiêków [db] D nt,a1 - wskaÿnik oceny wzorcowej ró nicy poziomów dÿwiêku, jest mierzony w warunkach rzeczywistych i stanowi wielkoœæ alternatywn¹ do wskaÿnika izolacyjnoœci w³aœciwej R w, który jest mierzony laboratoryjnie. L' n,w - wskaÿnik wa ony znormalizowanego poziomu uderzeniowego [db] W normie [3] w uproszczonej metodzie obliczeniowej dla L' uwzglêdniana jest poprawka K na przenoszenie boczne n,w dÿwiêków uderzeniowych. W zale noœci od œredniej masy powierzchniowej stropu i elementów bocznych K wynosi od 0 do 6 db. W Instrukcji ITB [6] zaleca siê by przyjmuj¹c do obliczeñ wartoœci otrzymane w laboratorium zmniejszyæ je o db. Szczegó³owe dane dotycz¹ce izolacyjnoœci pod³óg ISOVER znajduj¹ siê w Katalogu Detali Architektonicznych na stronie 7

8 ISOVER - FUNDAMENTY, POD OGI, STROPY 3. WYKONAWSTWO 3.1. Pod³ogi p³ywaj¹ce na stropie elbetowym - monta A B 1 Rys Rys Monta izolacji z we³ny skalnej STROPOTERM na przewodach instalacyjnych: A - jednowarstwowy uk³ad we³ny mineralnej B - dwuwarstwowy uk³ad we³ny mineralnej Zastosowanie we³ny skalnej STROPOTERM o gruboœci 4 cm do wykonania pasów dylatacji obwodowej (1) oraz izolacji pod³ogi z p³yt 60 x 10 cm (). Montuj¹c w pomieszczeniu pod³ogê p³ywaj¹c¹ w pierwszej kolejnoœci nale y wykonaæ dylatacjê obwodow¹ oddzielaj¹c¹ warstwy pod³ogi od powierzchni œcian. Wype³nienie mo e byæ wykonane z pasów we³ny mineralnej 1 (dylatacja z we³ny skalnej STROPOTERM) lub z taœmy akustycznej (np. taœma uszczelniaj¹ca piankowa Rigips). Wysokoœæ pasów we³ny lub taœmy dylatacyjnej powinna byæ wy sza o oko³o 1 cm od ca³kowitej gruboœci wszystkich warstw pod³ogowych. Zasadnicz¹ warstwê izolacji pod³ogi p³ywaj¹cej, wykonanej z we³ny mineralnej (p³yty z we³ny skalnej STROPOTERM) nale y uk³adaæ tak, by po³¹czenia p³yt nie pokrywa³y siê (Rys ). Rys Monta folii paroizolacyjnej STOPAIR na warstwie izolacji z we³ny skalnej STROPOTERM. Przewody lub instalacje prowadzone po powierzchni stropu konstrukcyjnego w gruboœci izolacji powinny byæ przykryte warstw¹ z we³ny mineralnej. W przypadku jednowarstwowego uk³adu gruboœæ we³ny powinna byæ tak dobrana, aby mo na by³o wykonaæ w niej rodzaj odwróconej bruzdy (Rys A). Najlepszym rozwi¹zaniem jest jednak uk³ad dwuwarstwowy we³ny mineralnej (Rys B), w którym p³yty ka dej warstwy we³ny powinny byæ u³o one mijankowo. Przed wykonaniem wylewki p³ynnej nale y na warstwie izolacji z we³ny mineralnej u³o yæ foliê paroizolacyjn¹. Paroizolacja powinna byæ wywiniêta na œcianê na wysokoœæ dylatacji obwodowej (Rys Poszczególne arkusze folii ³¹czy siê na zak³ad wynosz¹cy co najmniej 10 cm. Po wykonaniu wylewki, wystaj¹cy ponad ni¹ materia³ wype³niaj¹cy dylatacjê obwodow¹ oraz foliê paroizolacyjn¹ przycina siê równo z powierzchni¹ jastrychu (Rys ). Rys Widok pasów dylatacji obwodowej z we³ny skalnej STROPOTERM dociêtych do powierzchni wylewki.

9 3.. Unikanie b³êdów na etapie projektowym i wykonawczym PROBLEM PRZYCZYNA Zawilgocenie termoizolacji w pod³odze na gruncie. Brak lub nieodpowiednie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. warstwa posadzkowa jastrych izolacja z papy termozgrzewalnej p³yta elbetowa we³na skalna GRUNTOTERM Je eli budynek posadowiony jest na gruntach spoistych, w których grozi okresowe podmakanie spodu konstrukcyjnej p³yty pod³ogi na gruncie, to zalecane jest stosowanie warstwy termoizolacyjnej powy ej poziomej izolacji przeciwwodnej, a tym samym powy ej konstrukcyjnej p³yty pod³ogowej (betonowej lub elbetowej) (rys.3..). Nieodpowiednie rozwi¹zanie konstrukcji pod³ogi na gruntach spoistych mo e spowodowaæ trwa³e uszkodzenie izolacji termicznej i obni enie jej parametrów ciep³ochronnych (rys. 3..1). warstwa posadzkowa jastrych we³na skalna STROPOTERM lub we³na skalna GRUNTOTERM izolacja z papy termozgrzewalnej p³yta elbetowa GRUNTY SPOISTE Rys Nieprawid³owe zastosowanie we³ny mineralnej w pod³odze na gruncie spoistym Uk³ad taki nie musi byæ stosowany gdy budynek jest posadowiony powy ej poziomu wód gruntowych, na gruntach sypkich i nienasi¹kliwych, a wiêc dobrze przepuszczaj¹cych wody opadowe. W takim przypadku izolacjê termiczn¹ mo na umieœciæ bezpoœrednio na zagêszczonej podsypce z grubego piasku, poni ej konstrukcyjnej p³yty pod³ogowej, a wiêc poni ej poziomej izolacji przeciwwodnej (rys 3... GRUNTY SPOISTE Rys. 3.. Prawid³owe zastosowanie we³ny mineralnej w pod³odze na gruncie spoistym warstwa posadzkowa jastrych izolacja z papy termozgrzewalnej p³yta elbetowa we³na skalna GRUNTOTERM Rys Prawid³owe zastosowanie we³ny mineralnej w pod³odze na gruncie sypkim i nienasi¹kliwym GRUNTY SYPKIE I NIENASI KLIWE PROBLEM PRZYCZYNA we³na skalna GRUNTOTERM Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie dwuwarstwowej œciany fundamentowej bez os³oniêcia izolacji termicznej w gruncie Zawilgocenie œcian fundamentowych i pod³ogi parteru. Brak lub nieodpowiednie wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej. W celu zabezpieczenia materia³u termoizolacyjnego dwuwarstwowych œcian fundamentowych przed nasi¹kaniem wod¹ opadow¹ która przenika w czasie opadów poprzez zasyp œcian piwnicznych zaleca siê zastosowanie polietylenowej membrany kube³kowej. Jednoczeœnie dziêki dystansuj¹cym wyt³oczeniom pozwala ona na przep³yw powietrza i osuszanie materia³u termoizolacyjnego. Dotyczy to sytuacji gdy budynek posadowiony jest powy ej poziomu wód gruntowych, na gruntach sypkich i nasi¹kliwych, dobrze przepuszczaj¹cych wody opadowe. W sytuacji posadowienia budynku na gruntach o s³abej przepuszczalnoœci i z wysokim poziomem wody gruntowej konieczne jest indywidualne (w zale noœci od szczegó³owych wielkoœci nap³ywu wody i jej ciœnienia) zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych typu œredniego lub ciê kiego. we³na skalna GRUNTOTERM Rys Prawid³owe rozwi¹zanie dwuwarstwowej œciany fundamentowej z izolacj¹ termiczn¹ w gruncie os³oniêt¹ membran¹ kube³kow¹ 9

10 PROBLEM PRZYCZYNA Obni enie izolacyjnoœci akustycznej stropu. Brak izolacji obwodowej. Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi - brak dylatacji obwodowej Aby pod³oga p³ywaj¹ca mog³a stanowiæ skuteczn¹ izolacjê termiczn¹ i przede wszystkim akustyczn¹ miêdzy kondygnacjami (tak by dÿwiêk nie przenosi³ siê drogami bocznymi po konstrukcji) wylewka betonowa na materiale izoluj¹cym nie mo e mieæ bezpoœredniego styku ze stropem i œcianami. Z tego wzglêdu wzd³u ca³ego obwodu œcian powinna byæ wykonywana dylatacja obwodowa z taœm dylatacyjnych lub pasów we³ny mineralnej o wysokoœci 1 cm powy ej ca³kowitej gruboœci wszystkich warstw pod³ogowych. Niew³aœciwe wykonanie izolacji przyœciennej lub jej brak powoduje zmniejszenie skutecznoœci t³umienia dÿwiêków uderzeniowych do 10 db w porównaniu z w³aœciwie wykonan¹ pod³og¹. Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z dylatacj¹ obwodow¹ PROBLEM PRZYCZYNA Obni enie izolacyjnoœci akustycznej stropu. Niedok³adne u³o enie p³yt we³ny mineralnej. Nale y zwracaæ uwagê na dok³adne uk³adanie izolacji z we³ny mineralnej tak, by p³yty przylega³y do siebie w sposób jak najbardziej szczelny. We³na bêdzie wtedy stanowiæ skuteczn¹ barierê izoluj¹c¹ strop. Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi - rozsuniête p³yty izolacyjne Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej - p³yty szczelnie do siebie przylegaj¹ PROBLEM PRZYCZYNA Obni enie izolacyjnoœci akustycznej stropu. Przenoszenie dÿwiêku przez przewody i instalacje stykaj¹ce siê z posadzk¹. Przewody lub instalacje prowadzone po powierzchni stropu powinny byæ akustycznie odizolowane od warstwy posadzki we³n¹ mineraln¹. Najlepszym rozwi¹zaniem jest zastosowanie dwuwarstwowego uk³adu p³yt z we³ny mineralnej, z górn¹ warstw¹ izoluj¹c¹ przewody. Stosuj¹c jednowarstwowy uk³ad we³ny warstwê izoluj¹c¹ nale y wykonaæ poprzez wyprofilowanie w we³nie bruzdy na przewód. Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi - izolacja jednowarstwowa z rozstêpami ponad przewodami Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z przewodami na powierzchni stropu - izolacja dwuwarstwowa 10

11 PROBLEM PRZYCZYNA Przenikanie wilgoci do izolacji z we³ny w stropie przy zastosowaniu jastrychu p³ynnego. Brak izolacji przeciwwilgociowej ponad we³n¹. warstwa posadzkowa jastrych p³ynny we³na skalna STROPOTERM p³yta elbetowa Przy zastosowaniu p³ynnego jastrychu, mo e on wlewaæ siê w po³¹czenia p³yt izolacyjnych i wnikaæ w strukturê we³ny mineralnej. Prowadzi to do obni enia w³aœciwoœci u ytkowych i akustycznych pod³ogi (Rys. 3..1). Z tego wzglêdu zalecane jest stosowanie warstwy rozdzielaj¹cej w postaci folii paroizolacyjnej uk³adanej na warstwie izolacji z we³ny mineralnej (Rys warstwa posadzkowa jastrych p³ynny folia paroizolacyjna STOPAIR we³na skalna STROPOTERM p³yta elbetowa Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z izolacj¹ z we³ny mineralnej i wylewk¹ p³ynn¹ Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z izolacj¹ z we³ny mineralnej i wylewk¹ p³ynn¹ Hydrofobizowana we³na mineralna jest materia³em budowlanym odpornym na czasowe zawilgocenie. Ze wzglêdu na te w³aœciwoœci w przypadku stosowania jako warstwy jastrychowej wylewki o konsystencji pó³suchej mo na pomin¹æ stosowanie warstwy rozdzielaj¹cej z folii paroizolacyjnej i wykonaæ warstwê jastrychu bezpoœrednio na termoizolacji (rys a). Warunkiem poprawnoœci takiego rozwi¹zania jest dok³adne docinanie i œcis³e dopasowanie styków p³yt z we³ny mineralnej w czasie uk³adania ich na stropie. Przy zastosowaniu jastrychu suchego w postaci podk³adów pod³ogowych z p³yt gipsowokartonowych lub gipsowo-w³óknowych nie ma potrzeby stosowania na warstwie termoizolacyjnej paroizolacji (rys b). warstwa posadzkowa jastrych: pó³suchy suchy np. p³yty RIGIDUR we³na skalna STROPOTERM p³yta elbetowa a) b) Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z izolacj¹ z we³ny mineralnej z pó³suchym lub suchym jastrychem 4. OCHRONA ŒRODOWISKA We³na szklana ISOVER jest produkowana w 70% ze st³uczki szklanej. Jako pierwszy producent izolacji z we³ny mineralnej w Polsce ISOVER dokona³ oceny wp³ywu swoich wyrobów na œrodowisko wg metody LCA. Efektem tego s¹ uzyskane certyfikaty œrodowiskowe Zak³adu Ochrony Œrodowiska ITB. 3 Stosuj¹c 1 m we³ny szklanej ISOVER jako izolacjê oszczêdza siê do 140 kg CO niewyemitowanego do atmosfery. 70% KIEROWNIK Zak³adu Certyfikacji DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej doc. dr Jolanta Gust doc. dr in. Stanis³aw M. Wierzbicki 11

12 INFORMACJA PRODUKTOWA - Tabela zastosowañ produktów Isover Wszystkie wyroby zamieszczone w tabeli spe³niaj¹ wymogi normy PN-EN 1316:00 * Legenda: szczególnie zalecane dopuszczalne * Nie dotyczy: OPTIMA SONIC ( AT /006 ), P YTY KOMINKOWE ( AT/ ), GULLUL ( AT-15-5/007 ) Produkty ISOVER Uni-Mata Uni-Mata Flex Uni-Mata Komfort Iso-Mata Super-Mata Majster-Mata Aku-P³yta Optima Sonic Hal-Mata Uni-P³yta Panel-P³yta Polterm Uni Polterm Max Polterm Max Plus Fasoterm PF, Fasoterm NF Ventiterm Plus,Ventiterm Stropoterm Gruntoterm Gulull Z³oty Dach Srebrny Dach Platynowy Dach Dachoterm S Taurus P³yty kominkowe Isover Aplikacja Dachy skoœne Poddasza nieu ytkowe Dachy p³askie Œciany i stropy w budownictwie drewnianym Œciany dzia³owe Fasady - metoda lekka mokra Fasady - metoda lekka sucha Fasady wentylowane Œciany warstwowe Hale przemys³owe Pod³ogi lekkie Pod³ogi p³ywaj¹ce Fundamenty Kominki z wk³adem opracowanie merytoryczne:... Centrum Informacji Technicznej ISOVER opracowanie graficzne i konsultacje merytoryczne: Pracownia Projektowa ARCHI-PLUS pod kierunkiem dr in. arch. Przemys³awa Markiewicza Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Centrum Informacji Technicznej ISOVER: (0)

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski***

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Izolacja akustyczna i przeciwogniowa lekkich ścianek działowych wełną mineralną URSA....i milkną decybele

Izolacja akustyczna i przeciwogniowa lekkich ścianek działowych wełną mineralną URSA....i milkną decybele Izolacja akustyczna i przeciwogniowa lekkich ścianek działowych wełną mineralną URSA...i milkną decybele 02 URSA URSA Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o róŝnym przeznaczeniu

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o róŝnym przeznaczeniu Jerzy Ebing, Andrzej Kysiak Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o róŝnym przeznaczeniu Poradnik specjalisty ds. nieruchomości Budownictwo OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ NYM PRZEZNACZENIU

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r.

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r. Załącznik nr 1c do SIWZ PN-93/08 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE UL. ROENTGENA 5 WARSZAWA EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo