4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY"

Transkrypt

1 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ Obliczenia cieplne AKUSTYKA.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Zalecenia w zakresie izolacyjnoœci akustycznej przegród wg normy PN-B : WYKONAWSTWO 3.1. Pod³ogi p³ywaj¹ce na stropie elbetowym - monta Unikanie b³êdów na etapie projektowym i wykonawczym OCHRONA ŒRODOWISKA W niniejszym zeszycie znajd¹ Pañstwo m. in. rozwi¹zania nastêpuj¹cych problemów: Jak odpowiednio dobraæ izolacjê termiczn¹ pod³ogi na gruncie - str. 4 Jak odpowiednio wykonaæ pod³ogê p³ywaj¹c¹ - str POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY

2 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy Lp. Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy Tytu³ 1 z 00 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 003 r. Nr 33, poz. 70, z 004 r. Nr 109, poz. 1156, z 008 r. Nr 01, poz. 138 oraz z 009 r. Nr 56, poz. 461 PN-EN ISO 6946:008 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó³czynnik przenikania ciep³a. Metoda obliczania. 3 PN-EN ISO 14683:008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó³czynnik przenikania ciep³a. Metody uproszczone i wartoœci orientacyjne. 4 PN-EN ISO 10456:009 Materia³y i wyroby budowlane. W³aœciwoœci cieplno-wilgotnoœciowe. Tabelaryczne wartoœci obliczeniowe PN-EN 154:003 PN-B-0403:198 PN-EN ISO 13788: 003 Materia³y i wyroby budowlane. W³aœciwoœci cieplno-wilgotnoœciowe. Tabelaryczne wartoœci obliczeniowe i procedury okreœlania deklarowanych i obliczeniowych wartoœci cieplnych. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnêtrzne. Cieplno-wilgotnoœciowe w³aœciwoœci komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnêtrznej konieczna do unikniêcia krytycznej wilgotnoœci powierzchni i kondensacja miêdzywarstwowa. Metody obliczania. 1.. Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ Wed³ug normy [ ] z asada i metoda obliczania ca³kowitego oporu cieplnego komponentu polega na zsumowaniu indywidualnych oporów ka dej jednorodnej cieplnie czêœci tego komponentu. R = d ë gdzie: R- opór cieplny ka dej jednorodnej cieplnie czêœci komponentu d- gruboœæ warstwy materia³u w komponencie ë- obliczeniowy wspó³czynnik przewodzenia ciep³a materia³u obliczony wg normy [4] lub wg deklaracji producenta Ca³kowity opór cieplny R T R T = R si+ R 1+ R R n+ R se [ (m K) / W ] gdzie: RT - ca³kowity opór cieplny R - opór przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni si R 1, R... Rn - obliczeniowe opory cieplne ka dej warstwy R - opór przejmowania ciep³a na zewnêtrznej powierzchni Wspó³czynnik przenikania ciep³a U U = 1 R T [ W / (m K) ] se Zgodnie z Rozporz¹dzeniem [ 1 ] wartoœci wspó³czynników przenikania ciep³a U œcian, stropów i stropodachów obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotycz¹cymi obliczania oporu cieplnego i wspó³czynników przenikania ciep³a nie mog¹ byæ wiêksze ni U U U

3 Wymagania U przyk³adowych przegród zgodnie z [1] dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego oraz budynku u ytecznoœci publicznej: Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy t i > 16 C :...U = 0,5 W/(m K) b) przy 8 C < t < 16 C :...U = 0, W/(m K) i Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi (dla budynku u ytecznoœci publicznej: "stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi") i zamkniêtymi przestrzeniami podpod³ogowymi, pod³ogi (dla budynku u ytecznoœci publicznej: "posadzki") na gruncie:...u = 0,45 W/(m K) Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi (dla budynku u ytecznoœci publicznej: "stropy nad piwnicami ogrzewanymi"):...bez wymagañ Wymagania U przyk³adowych przegród zgodnie z [1] dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego: Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy t i > 16 C :...U = 0,5 W/(m K) b) przy 8 C < t i < 16 C :...U = 0, W/(m K) c) przy Ät < 8 C :...U = 0,70 W/(m K) i Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniêtymi przestrzeniami podpod³ogowymi, posadzki na gruncie: a) przy t i > 16 C :...U = 0,80 W/(m K) b) przy 8 C < t i < 16 C :...U = 1,0 W/(m K) c) przy Ät < 8 C :...U = 1, W/(m K) i Stropy nad piwnicami ogrzewanymi:...bez wymagañ ti - temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu, zgodnie z 134, ust. rozporz¹dzenia [1] Ät - ró nica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach i 1.3. Obliczenia cieplne STROP NAD PRZEJAZDEM - ocieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹ przy u yciu we³ny skalnej Fasoterm NF R si opór przejmowania ciep³a na wewnêtrznej powierzchni R R betonowy podk³ad pod³ogowy* d = 0,05 m ë = 1,70 W/(mK) R = 0,09 m K/W we³na skalna STROPOTERM d = 0,06 m ë = 0,040 W/(mK) R = 1, m K/W R R R elbetowa p³yta stropowa d = 0,15 m ë = 1,70 W/(mK) R = 0,088 m K/W zaprawa klejowa d = 0,005 m ë = 0,8 W/(mK) R = 0,006 m K/W we³na skalna Fasoterm NF d = 0,10 m ë = 0,04 W/(mK) R =,35 m K/W R se opór przejmowania ciep³a na zewnêtrznej powierzchni R 6 tynk mineralny na podk³adzie z zaprawy klejowej d 6 = 0,01 m ë 6 = 0,8 W/(mK) R 6 = 0,01 m K/W R si = 0,17 m K/W, R = 0,04 m K/W - wartoœci z tabeli punkt 5. normy [] se Ca³kowity opór cieplny R T = R si+ R 1+ R + R 3+ R 4+ R 5+ R 6+ R se = 4,19 [(m K) / W ] Wspó³czynnik przenikania ciep³a 1 U = = R T 1 4,19 = 0,4 [ W / (m K)] U < U = 0,5 [W / (m K)] - warunek jest spe³niony * Warstwa doci¹ aj¹ca powinna byæ dobrana wed³ug zaleceñ producenta jastrychu 3

4 Obliczenia minimalnej gruboœci warstwy izolacji spe³niaj¹cej wymagania dotycz¹ce jej oporu cieplnego lub wspó³czynnika przenikania ciep³a pod³ogi na gruncie* Przedmiotem obliczeñ s¹ dwa rozwi¹zania pod³óg na gruncie z izolacj¹ ciepln¹ z we³ny skalnej GRUNTOTERM o wartoœci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a ë = 0,040 W/(mK): D Wariant I Pod³oga na gruncie 0,5 m powy ej poziomu terenu Wariant II Pod³oga na gruncie m poni ej poziomu terenu PRZEKRÓJ posadzka wylewka betonowa** we³na skalna GRUNTOTERM papa termozgrzewalna p³yta betonowa podsypka piaskowa PRZEKRÓJ posadzka wylewka betonowa** we³na skalna GRUNTOTERM papa termozgrzewalna p³yta betonowa podsypka piaskowa RZUT RZUT izolacja obwodowa - zalecana szerokoœæ 1,0 m izolacja obwodowa - zalecana szerokoœæ 1,0 m izolacja z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci min. 6 cm izolacja z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci min. 4 cm izolacja obwodowa z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci min. 8 cm izolacja obwodowa z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci min. 8 cm Zgodnie z Rozporz¹dzeniem [1] w odniesieniu do pod³óg na gruncie stawia siê nastêpuj¹ce wymagania: 1) Pod³oga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieæ izolacjê ciepln¹ obwodow¹ z materia³u izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej,0 m K/W. Wed³ug obliczeñ wymaganie to w obu wariantach spe³nia warstwa obwodowej izolacji cieplnej wykonanej z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci nie mniejszej ni 8 cm. ) Maksymalna wartoœæ wspó³czynnika przenikania ciep³a pod³ogi na gruncie w budynku mieszkalnym jest równa 0,45 W/(m K). Wymaganie to spe³niaj¹ wed³ug obliczeñ warstwy izolacji cieplnej pod³ogi na gruncie wykonane z we³ny skalnej GRUNTOTERM o minimalnej gruboœci od 4 cm do 6 cm. ISOVER zaleca stosowanie na ca³ej powierzchni pod³ogi na gruncie izolacji z we³ny skalnej GRUNTOTERM o gruboœci 8 cm (zgodnie z rozporz¹dzeniem o warunkach technicznych). 4 * Obliczenia wykonano w Instytucie Techniki Budowlanej (w Pracowni Fizyki Cieplnej Zak³adu Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Œrodowiska) na zlecenie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. - praca nr NF-0356/B/09 ** Warstwa doci¹ aj¹ca powinna byæ dobrana wed³ug zaleceñ producenta jastrychu

5 . AKUSTYKA.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia, Normy i Opracowania Lp Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy z 00 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 003 r. Nr 33, poz. 70, z 004 r. Nr 109, poz. 1156, z 008 r. Nr 01, poz. 138 oraz z 009 r. Nr 56, poz. 461 PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:008 PN-EN 1354-:003 PN-EN :00 PN-B :1999 Instrukcja ITB nr 394/004 Tytu³ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Akustyka. Ocena izolacyjnoœci akustycznej w budynkach i izolacyjnoœci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjnoœæ od dÿwiêków powietrznych. Akustyka budowlana. Okreœlenie w³aœciwoœci akustycznych budynków na podstawie w³aœciwoœci elementów. Czêœæ : Izolacyjnoœæ od dÿwiêków uderzeniowych pomiêdzy pomieszczeniami. Akustyka budowlana. Okreœlenie w³aœciwoœci akustycznych budynków na podstawie w³aœciwoœci elementów. Czêœæ 3: Izolacyjnoœæ od dÿwiêków powietrznych przenikaj¹cych z zewn¹trz. Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem w budynkach - Izolacyjnoœæ akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnoœæ akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. Zasady doboru pod³óg ze wzglêdu na izolacyjnoœæ od dÿwiêków uderzeniowych stropów masywnych... Zalecenia w zakresie izolacyjnoœci akustycznej przegród wg normy PN-B :1999 Zalecane wartoœci wskaÿników izolacyjnoœci akustycznej s tropów w budynkach jednorodzinnych WskaŸniki w zale noœci od przyjêtego standardu akustycznego budynku [db] STANDARD PODSTAWOWY STANDARD PODWY SZONY R' - min. A1 L' n,w - R' A1 - min. L' n,w - 45* 63 * Wymaganie nie dotyczy stropów miêdzy pomieszczeniami po³¹czonymi wewnêtrzn¹ klatk¹ schodow¹ * 53 Wymagana izolacyjnoœæ akustyczna stropów w budynkach jednorodzinnych bliÿniaczych i szeregowych okreœlona ze wzglêdu na przenikanie ha³asu do segmentów s¹siednich. Wymagane wartoœci wskaÿników [db] R' A1 lub D nt,a1 - min. L' - n,w * 53** * Ze wzglêdu na przenikanie ha³asów do segmentów s¹siednich - nie normalizuje siê; wymagania ze wzglêdu na rozprzestrzenianie siê ha³asów w obrêbie tego samego mieszkania ** WskaŸnik dotyczy poziomu dÿwiêków uderzeniowych przenikaj¹cych do segmentów s¹siednich w kierunku poziomym i ukoœnym; wymagania ze wzglêdu na rozprzestrzenianie siê ha³asów w obrêbie tego samego mieszkania 5

6 Wymagana izolacyjnoœæ akustyczna stropów w budynkach zamieszkania zbiorowego i u ytecznoœci publicznej - wybrane przyk³ady Rodzaj budynku Funkcja pomieszczeñ rozdzielonych stropem Wymagane wartoœci wskaÿników [db] R' A1 lub D nt,a1 - min. L' - n,w pokoje hotelowe 1) Hotele kategorii trzygwiazdkowej i wy szej pokoje hotelowe korytarz ) ) sale telewizyjne, pomieszczenia klubowe 55 5) 53- pokoje hotelowe 6) 1) 63 Hotele ni szych kategorii, domy wczasowe pokoje hotelowe korytarz ogólne sanitariaty ) ) ) ) sale telewizyjne, pomieszczenia klubowe 5 4) -63 pokoje hotelowe 6) 1) 63 korytarz, ogólne sanitariaty ) ) Domy studenckie, internaty, domy rencistów pokoje hotelowe ogólnodostêpne pokoje dla rekreacji, sale telewizyjne 7) -63 czytelnie, biblioteki 63 pomieszczenia gospodarcze 8) sale dla dzieci 63 ³obki, przedszkola sale dla dzieci pomieszczenia gospodarcze 8) korytarz ) ) sale lekcyjne, œwietlica, pokoje nauczycielskie 63 Szko³y, czêœci dydaktyczne domów kultury sale lekcyjne korytarz, ogólnodostêpne pomieszczenia sanitarne ) ) sale zajêæ technicznych (z wyj¹tkiem warsztatów) ) 8) 1) W przypadku stropów w pomieszczeniach sanitarnych danego pokoju hotelowego wskaÿnik L' n,w dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych do pokoi s¹siednich, tj. w kierunku poziomym i ukoœnym ) Je eli taki przypadek wyst¹pi, to wymagania nale y ustaliæ indywidualnie. 4) Wiêksze wartoœci zalecane. 5) Mniejsze wartoœci wskaÿnika dotycz¹ przypadku usytuowania sali telewizyjnej lub pomieszczenia klubowego nad pokojem hotelowym. 7) Mniejsza wartoœæ wskaÿnika dotyczy przypadku usytuowania ogólnodostêpnego pokoju dla rekreacji (sala telewizyjna) nad pokojem hotelowym. 8) WskaŸnik dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych z pod³ogi pomieszczenia ha³aœliwego do pomieszczenia chronionego pod wzglêdem akustycznym (bez wzglêdu na jego usytuowanie w stosunku do pomieszczenia ha³aœliwego). 10) Dotyczy przypadku, gdy pomieszczenie bardziej chronione znajduje siê nad pomieszczeniem mniej chronionym lub ha³aœliwym. UWAGA: niepe³na kolejnoœæ numeracji przypisów na stronach 6 i 7 wynika st¹d, e przedstawione zestawienia tabelaryczne stanowi¹ tylko wybran¹ czêœæ tabel zawartych w oryginale normy 6

7 Wymagana izolacyjnoœæ akustyczna stropów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - wybrane przyk³ady Funkcje pomieszczeñ rozdzielonych stropem Wymagane wartoœci wskaÿników [db] R' A1 lub D nt,a1 - min. L' - n,w wszystkie pomieszczenia przyleg³ego mieszkania 1) 51 ) korytarz, klatka schodowa 4) 53 wszystkie pomieszczenia mieszkania pomieszczenia techniczne wyposa enia instalacyjnego budynku sklepy, punkty us³ugowe o poziomie dÿwiêku A ha³asu wewnêtrznego L A < 70 db 6) 55 6) 55 7),8) 7) 53 8) punkty us³ugowe o poziomie dÿwiêku A ha³asu wewnêtrznego L A = db 6),9) ) 7),9) kawiarnie, jad³odajnie, restauracje (z wy³¹czeniem dyskotek), kluby 9) ) 7),9) pomieszczenia sanitarne w tym samym mieszkaniu pokój wszystkie pomieszczenia w tym samym mieszkaniu poza pomieszczeniami sanitarnymi 11) ) 1) Stropy w obrêbie pomieszczeñ sanitarnych, przez które przechodz¹ piony instalacyjne, mog¹ charakteryzowaæ siê wartoœci¹ R' A1 zmniejszona o wartoœæ do 4 db. ) Dla stropów w pomieszczeniach sanitarnych wskaÿnik L' n,w dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych do pokoi mieszkañ s¹siednich, tj. w kierunku poziomym i ukoœnym Je eli taki przypadek wyst¹pi, to wymagania nale y ustaliæ indywidualnie. 4) Wymaganie dotyczy budynków o uk³adzie korytarzowym: wskaÿnik L' n,w dotyczy poziomu dÿwiêków uderzeniowych przenikaj¹cych z ogólnego korytarza budynku do mieszkañ w kierunku poziomym i ukoœnym 6) Je eli widmo ha³asu w pomieszczeniu technicznym lub us³ugowym jest zbli one do widma przypisanego w normie PN-EN ISO 717-1:1999 wskaÿnikowi C tr jako wymaganie nale y przyj¹æ wskaÿnik R' A liczbowo równy wartoœci podanej w tablicy Normy 7) WskaŸnik dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych z pod³ogi pomieszczenia ha³aœliwego do mieszkania (bez wzglêdu na usytuowanie w stosunku do mieszkania). 8) W przypadku usytuowania mieszkania nad pomieszczeniami ha³aœliwymi wskaÿnik dotyczy przenikania dÿwiêków uderzeniowych z danego mieszkania do mieszkañ s¹siednich w kierunku poziomym i ukoœnym 9) Wymagania nale y dobraæ indywidualnie w granicach podanych w tablicy, w zale noœci od przewidywanych poziomów ha³asów wynikaj¹cych z wielkoœci obiektu i jego charakteru oraz godzin dzia³ania. 11) Wymaganie dotyczy stropów w mieszkaniach dwupoziomowych, wiêksza wartoœæ zalecana. 1) Wymaganie dotyczy stropów w mieszkaniach dwupoziomowych i odnosi siê do przenikania dÿwiêków uderzeniowych do mieszkañ przyleg³ych; ze wzglêdu na rozprzestrzenianie siê ha³asu w obrêbie mieszkania, maksymalna wartoœæ wskaÿnika L' n,w < 63 db R' A1 - wskaÿnik oceny przybli onej izolacyjnoœci akustycznej w³aœciwej w budynku uwzglêdniaj¹cy wp³yw bocznego przenoszenia dÿwiêków [db] D nt,a1 - wskaÿnik oceny wzorcowej ró nicy poziomów dÿwiêku, jest mierzony w warunkach rzeczywistych i stanowi wielkoœæ alternatywn¹ do wskaÿnika izolacyjnoœci w³aœciwej R w, który jest mierzony laboratoryjnie. L' n,w - wskaÿnik wa ony znormalizowanego poziomu uderzeniowego [db] W normie [3] w uproszczonej metodzie obliczeniowej dla L' uwzglêdniana jest poprawka K na przenoszenie boczne n,w dÿwiêków uderzeniowych. W zale noœci od œredniej masy powierzchniowej stropu i elementów bocznych K wynosi od 0 do 6 db. W Instrukcji ITB [6] zaleca siê by przyjmuj¹c do obliczeñ wartoœci otrzymane w laboratorium zmniejszyæ je o db. Szczegó³owe dane dotycz¹ce izolacyjnoœci pod³óg ISOVER znajduj¹ siê w Katalogu Detali Architektonicznych na stronie 7

8 ISOVER - FUNDAMENTY, POD OGI, STROPY 3. WYKONAWSTWO 3.1. Pod³ogi p³ywaj¹ce na stropie elbetowym - monta A B 1 Rys Rys Monta izolacji z we³ny skalnej STROPOTERM na przewodach instalacyjnych: A - jednowarstwowy uk³ad we³ny mineralnej B - dwuwarstwowy uk³ad we³ny mineralnej Zastosowanie we³ny skalnej STROPOTERM o gruboœci 4 cm do wykonania pasów dylatacji obwodowej (1) oraz izolacji pod³ogi z p³yt 60 x 10 cm (). Montuj¹c w pomieszczeniu pod³ogê p³ywaj¹c¹ w pierwszej kolejnoœci nale y wykonaæ dylatacjê obwodow¹ oddzielaj¹c¹ warstwy pod³ogi od powierzchni œcian. Wype³nienie mo e byæ wykonane z pasów we³ny mineralnej 1 (dylatacja z we³ny skalnej STROPOTERM) lub z taœmy akustycznej (np. taœma uszczelniaj¹ca piankowa Rigips). Wysokoœæ pasów we³ny lub taœmy dylatacyjnej powinna byæ wy sza o oko³o 1 cm od ca³kowitej gruboœci wszystkich warstw pod³ogowych. Zasadnicz¹ warstwê izolacji pod³ogi p³ywaj¹cej, wykonanej z we³ny mineralnej (p³yty z we³ny skalnej STROPOTERM) nale y uk³adaæ tak, by po³¹czenia p³yt nie pokrywa³y siê (Rys ). Rys Monta folii paroizolacyjnej STOPAIR na warstwie izolacji z we³ny skalnej STROPOTERM. Przewody lub instalacje prowadzone po powierzchni stropu konstrukcyjnego w gruboœci izolacji powinny byæ przykryte warstw¹ z we³ny mineralnej. W przypadku jednowarstwowego uk³adu gruboœæ we³ny powinna byæ tak dobrana, aby mo na by³o wykonaæ w niej rodzaj odwróconej bruzdy (Rys A). Najlepszym rozwi¹zaniem jest jednak uk³ad dwuwarstwowy we³ny mineralnej (Rys B), w którym p³yty ka dej warstwy we³ny powinny byæ u³o one mijankowo. Przed wykonaniem wylewki p³ynnej nale y na warstwie izolacji z we³ny mineralnej u³o yæ foliê paroizolacyjn¹. Paroizolacja powinna byæ wywiniêta na œcianê na wysokoœæ dylatacji obwodowej (Rys Poszczególne arkusze folii ³¹czy siê na zak³ad wynosz¹cy co najmniej 10 cm. Po wykonaniu wylewki, wystaj¹cy ponad ni¹ materia³ wype³niaj¹cy dylatacjê obwodow¹ oraz foliê paroizolacyjn¹ przycina siê równo z powierzchni¹ jastrychu (Rys ). Rys Widok pasów dylatacji obwodowej z we³ny skalnej STROPOTERM dociêtych do powierzchni wylewki.

9 3.. Unikanie b³êdów na etapie projektowym i wykonawczym PROBLEM PRZYCZYNA Zawilgocenie termoizolacji w pod³odze na gruncie. Brak lub nieodpowiednie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. warstwa posadzkowa jastrych izolacja z papy termozgrzewalnej p³yta elbetowa we³na skalna GRUNTOTERM Je eli budynek posadowiony jest na gruntach spoistych, w których grozi okresowe podmakanie spodu konstrukcyjnej p³yty pod³ogi na gruncie, to zalecane jest stosowanie warstwy termoizolacyjnej powy ej poziomej izolacji przeciwwodnej, a tym samym powy ej konstrukcyjnej p³yty pod³ogowej (betonowej lub elbetowej) (rys.3..). Nieodpowiednie rozwi¹zanie konstrukcji pod³ogi na gruntach spoistych mo e spowodowaæ trwa³e uszkodzenie izolacji termicznej i obni enie jej parametrów ciep³ochronnych (rys. 3..1). warstwa posadzkowa jastrych we³na skalna STROPOTERM lub we³na skalna GRUNTOTERM izolacja z papy termozgrzewalnej p³yta elbetowa GRUNTY SPOISTE Rys Nieprawid³owe zastosowanie we³ny mineralnej w pod³odze na gruncie spoistym Uk³ad taki nie musi byæ stosowany gdy budynek jest posadowiony powy ej poziomu wód gruntowych, na gruntach sypkich i nienasi¹kliwych, a wiêc dobrze przepuszczaj¹cych wody opadowe. W takim przypadku izolacjê termiczn¹ mo na umieœciæ bezpoœrednio na zagêszczonej podsypce z grubego piasku, poni ej konstrukcyjnej p³yty pod³ogowej, a wiêc poni ej poziomej izolacji przeciwwodnej (rys 3... GRUNTY SPOISTE Rys. 3.. Prawid³owe zastosowanie we³ny mineralnej w pod³odze na gruncie spoistym warstwa posadzkowa jastrych izolacja z papy termozgrzewalnej p³yta elbetowa we³na skalna GRUNTOTERM Rys Prawid³owe zastosowanie we³ny mineralnej w pod³odze na gruncie sypkim i nienasi¹kliwym GRUNTY SYPKIE I NIENASI KLIWE PROBLEM PRZYCZYNA we³na skalna GRUNTOTERM Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie dwuwarstwowej œciany fundamentowej bez os³oniêcia izolacji termicznej w gruncie Zawilgocenie œcian fundamentowych i pod³ogi parteru. Brak lub nieodpowiednie wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej. W celu zabezpieczenia materia³u termoizolacyjnego dwuwarstwowych œcian fundamentowych przed nasi¹kaniem wod¹ opadow¹ która przenika w czasie opadów poprzez zasyp œcian piwnicznych zaleca siê zastosowanie polietylenowej membrany kube³kowej. Jednoczeœnie dziêki dystansuj¹cym wyt³oczeniom pozwala ona na przep³yw powietrza i osuszanie materia³u termoizolacyjnego. Dotyczy to sytuacji gdy budynek posadowiony jest powy ej poziomu wód gruntowych, na gruntach sypkich i nasi¹kliwych, dobrze przepuszczaj¹cych wody opadowe. W sytuacji posadowienia budynku na gruntach o s³abej przepuszczalnoœci i z wysokim poziomem wody gruntowej konieczne jest indywidualne (w zale noœci od szczegó³owych wielkoœci nap³ywu wody i jej ciœnienia) zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych typu œredniego lub ciê kiego. we³na skalna GRUNTOTERM Rys Prawid³owe rozwi¹zanie dwuwarstwowej œciany fundamentowej z izolacj¹ termiczn¹ w gruncie os³oniêt¹ membran¹ kube³kow¹ 9

10 PROBLEM PRZYCZYNA Obni enie izolacyjnoœci akustycznej stropu. Brak izolacji obwodowej. Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi - brak dylatacji obwodowej Aby pod³oga p³ywaj¹ca mog³a stanowiæ skuteczn¹ izolacjê termiczn¹ i przede wszystkim akustyczn¹ miêdzy kondygnacjami (tak by dÿwiêk nie przenosi³ siê drogami bocznymi po konstrukcji) wylewka betonowa na materiale izoluj¹cym nie mo e mieæ bezpoœredniego styku ze stropem i œcianami. Z tego wzglêdu wzd³u ca³ego obwodu œcian powinna byæ wykonywana dylatacja obwodowa z taœm dylatacyjnych lub pasów we³ny mineralnej o wysokoœci 1 cm powy ej ca³kowitej gruboœci wszystkich warstw pod³ogowych. Niew³aœciwe wykonanie izolacji przyœciennej lub jej brak powoduje zmniejszenie skutecznoœci t³umienia dÿwiêków uderzeniowych do 10 db w porównaniu z w³aœciwie wykonan¹ pod³og¹. Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z dylatacj¹ obwodow¹ PROBLEM PRZYCZYNA Obni enie izolacyjnoœci akustycznej stropu. Niedok³adne u³o enie p³yt we³ny mineralnej. Nale y zwracaæ uwagê na dok³adne uk³adanie izolacji z we³ny mineralnej tak, by p³yty przylega³y do siebie w sposób jak najbardziej szczelny. We³na bêdzie wtedy stanowiæ skuteczn¹ barierê izoluj¹c¹ strop. Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi - rozsuniête p³yty izolacyjne Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej - p³yty szczelnie do siebie przylegaj¹ PROBLEM PRZYCZYNA Obni enie izolacyjnoœci akustycznej stropu. Przenoszenie dÿwiêku przez przewody i instalacje stykaj¹ce siê z posadzk¹. Przewody lub instalacje prowadzone po powierzchni stropu powinny byæ akustycznie odizolowane od warstwy posadzki we³n¹ mineraln¹. Najlepszym rozwi¹zaniem jest zastosowanie dwuwarstwowego uk³adu p³yt z we³ny mineralnej, z górn¹ warstw¹ izoluj¹c¹ przewody. Stosuj¹c jednowarstwowy uk³ad we³ny warstwê izoluj¹c¹ nale y wykonaæ poprzez wyprofilowanie w we³nie bruzdy na przewód. Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi - izolacja jednowarstwowa z rozstêpami ponad przewodami Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z przewodami na powierzchni stropu - izolacja dwuwarstwowa 10

11 PROBLEM PRZYCZYNA Przenikanie wilgoci do izolacji z we³ny w stropie przy zastosowaniu jastrychu p³ynnego. Brak izolacji przeciwwilgociowej ponad we³n¹. warstwa posadzkowa jastrych p³ynny we³na skalna STROPOTERM p³yta elbetowa Przy zastosowaniu p³ynnego jastrychu, mo e on wlewaæ siê w po³¹czenia p³yt izolacyjnych i wnikaæ w strukturê we³ny mineralnej. Prowadzi to do obni enia w³aœciwoœci u ytkowych i akustycznych pod³ogi (Rys. 3..1). Z tego wzglêdu zalecane jest stosowanie warstwy rozdzielaj¹cej w postaci folii paroizolacyjnej uk³adanej na warstwie izolacji z we³ny mineralnej (Rys warstwa posadzkowa jastrych p³ynny folia paroizolacyjna STOPAIR we³na skalna STROPOTERM p³yta elbetowa Rys Nieprawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z izolacj¹ z we³ny mineralnej i wylewk¹ p³ynn¹ Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z izolacj¹ z we³ny mineralnej i wylewk¹ p³ynn¹ Hydrofobizowana we³na mineralna jest materia³em budowlanym odpornym na czasowe zawilgocenie. Ze wzglêdu na te w³aœciwoœci w przypadku stosowania jako warstwy jastrychowej wylewki o konsystencji pó³suchej mo na pomin¹æ stosowanie warstwy rozdzielaj¹cej z folii paroizolacyjnej i wykonaæ warstwê jastrychu bezpoœrednio na termoizolacji (rys a). Warunkiem poprawnoœci takiego rozwi¹zania jest dok³adne docinanie i œcis³e dopasowanie styków p³yt z we³ny mineralnej w czasie uk³adania ich na stropie. Przy zastosowaniu jastrychu suchego w postaci podk³adów pod³ogowych z p³yt gipsowokartonowych lub gipsowo-w³óknowych nie ma potrzeby stosowania na warstwie termoizolacyjnej paroizolacji (rys b). warstwa posadzkowa jastrych: pó³suchy suchy np. p³yty RIGIDUR we³na skalna STROPOTERM p³yta elbetowa a) b) Rys Prawid³owe rozwi¹zanie pod³ogi p³ywaj¹cej z izolacj¹ z we³ny mineralnej z pó³suchym lub suchym jastrychem 4. OCHRONA ŒRODOWISKA We³na szklana ISOVER jest produkowana w 70% ze st³uczki szklanej. Jako pierwszy producent izolacji z we³ny mineralnej w Polsce ISOVER dokona³ oceny wp³ywu swoich wyrobów na œrodowisko wg metody LCA. Efektem tego s¹ uzyskane certyfikaty œrodowiskowe Zak³adu Ochrony Œrodowiska ITB. 3 Stosuj¹c 1 m we³ny szklanej ISOVER jako izolacjê oszczêdza siê do 140 kg CO niewyemitowanego do atmosfery. 70% KIEROWNIK Zak³adu Certyfikacji DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej doc. dr Jolanta Gust doc. dr in. Stanis³aw M. Wierzbicki 11

12 INFORMACJA PRODUKTOWA - Tabela zastosowañ produktów Isover Wszystkie wyroby zamieszczone w tabeli spe³niaj¹ wymogi normy PN-EN 1316:00 * Legenda: szczególnie zalecane dopuszczalne * Nie dotyczy: OPTIMA SONIC ( AT /006 ), P YTY KOMINKOWE ( AT/ ), GULLUL ( AT-15-5/007 ) Produkty ISOVER Uni-Mata Uni-Mata Flex Uni-Mata Komfort Iso-Mata Super-Mata Majster-Mata Aku-P³yta Optima Sonic Hal-Mata Uni-P³yta Panel-P³yta Polterm Uni Polterm Max Polterm Max Plus Fasoterm PF, Fasoterm NF Ventiterm Plus,Ventiterm Stropoterm Gruntoterm Gulull Z³oty Dach Srebrny Dach Platynowy Dach Dachoterm S Taurus P³yty kominkowe Isover Aplikacja Dachy skoœne Poddasza nieu ytkowe Dachy p³askie Œciany i stropy w budownictwie drewnianym Œciany dzia³owe Fasady - metoda lekka mokra Fasady - metoda lekka sucha Fasady wentylowane Œciany warstwowe Hale przemys³owe Pod³ogi lekkie Pod³ogi p³ywaj¹ce Fundamenty Kominki z wk³adem opracowanie merytoryczne:... Centrum Informacji Technicznej ISOVER opracowanie graficzne i konsultacje merytoryczne: Pracownia Projektowa ARCHI-PLUS pod kierunkiem dr in. arch. Przemys³awa Markiewicza Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Centrum Informacji Technicznej ISOVER: (0)

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Nazwa opracowania: OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni ul. M. Skłodowskiej Curie 19 81-231 Gdynia Inwestycja: Wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

6. KONSTRUKCJE DREWNIANE

6. KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. TERMOIZOLACJA 1.1.Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy... 1..Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ... 1..Ochrona przed kondensacj¹ pary wodnej i zawilgoceniem termoizolacji

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Podłogi i stropy. Izolacja akustyczna i termiczna płytami ze skalnej wełny mineralnej STEPROCK

Podłogi i stropy. Izolacja akustyczna i termiczna płytami ze skalnej wełny mineralnej STEPROCK Podłogi i stropy Izolacja akustyczna i termiczna płytami ze skalnej wełny mineralnej STEPROCK Podłogi pływające. Izolacja akustyczna i termiczna z wełny ROCKWOOL. Izolacja podłóg i stropów z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik budownictwa Symbol cyfrowy: 311[04] 311[04]01081 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW Marek Niemas Zakres katalogu ZAKRES PREZENTACJI Jednoliczbowe wskaźniki charakteryzujące właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA Inwestor: Gmina Ropa woj. ma³opolskie Temat: Remont i przystosowanie budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 Lokalizacja: Ropa dz.nr 1799,1800

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. Przedmiot SST... 1.2. Zakres stosowania... 1.3.

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

2. DACHY P ASKIE, STROPODACHY

2. DACHY P ASKIE, STROPODACHY 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy.. 1..a Obliczenia cieplno-wilgotnoœciowe stropodachu pe³nego... 1..b Obliczenia cieplno-wilgotnoœciowe dwudzielnego stropodachu wentylowanego...

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1 STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc poziome przegrody jego wewnętrznej przestrzeni. W przegrodzie stropowej wyróżnia się część konstrukcyjną, determinującą

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIA. współ. obc. Obciążenie oblicz. [kn/m] 1 ława żelbetowa 60x40 cm 25.00 [kn/m 3 ] 0.24 6.00 1.10 6.60

OBCIĄŻENIA. współ. obc. Obciążenie oblicz. [kn/m] 1 ława żelbetowa 60x40 cm 25.00 [kn/m 3 ] 0.24 6.00 1.10 6.60 OBCIĄŻENIA POZ.1 FUNDAMENTY I POSADZKA PRZYZIEMIA Ława fundamentowa L=0,60m 1 ława żelbetowa 60x40 25.00 [kn/m 3 ] 0.24 6.00 1.10 6.60 g k 1=8.36 1.13 g d 1=9.43 Ława fundamentowa L=0,70m 1 ława żelbetowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG ELEMENTÓW TECHNOLOGII EKOBUD DLA BUDOWNICTWA PASYWNEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSTYTUTU BUDOWNICTWA PASYWNEGO im. Güntera Schlagowskiego

KATALOG ELEMENTÓW TECHNOLOGII EKOBUD DLA BUDOWNICTWA PASYWNEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSTYTUTU BUDOWNICTWA PASYWNEGO im. Güntera Schlagowskiego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o. o. 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 11 KATALOG ELEMENTÓW TECHNOLOGII EKOBUD DLA BUDOWNICTWA PASYWNEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSTYTUTU BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r.

Tabela 1. Aktualne wymagania wartości U(max) wg WT dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. od 1 stycznia 2017 r. Przykłady obliczenia wartości współczynników przenikania ciepła U C 1. Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa 2. Ściana wewnętrzna między piwnicą ogrzewaną a nieogrzewaną 3. Połać dachowa (przegroda niejednorodna)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Ściany Knauf SYSTEMY AKUSTYCZNE KNAUF Wymagania Parametry Obliczenia

Ściany Knauf SYSTEMY AKUSTYCZNE KNAUF Wymagania Parametry Obliczenia Ściany Knauf SYSTEMY AKUSTYCZNE KNAUF Wymagania Parametry Obliczenia Zadaniem architektów i inżynierów podczas planowania i projektowania budynków jest ograniczenie istniejącego hałasu. Niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA

BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA BUDYNKI WYMIANA CIEPŁA Współczynnik przenikania ciepła (p. 1.1 i 3.1 ćwiczenia projektowego) Rozkład temperatury w zadanej przegrodzie (p. 1.2 ćwiczenia projektowego) Współczynnik przenikania ciepła ściany

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY MODERNIZACJI TRADYCYJNYCH BUDYNKÓW DREWNIANYCH NA TERENACH JURAJSKICH

SPOSOBY MODERNIZACJI TRADYCYJNYCH BUDYNKÓW DREWNIANYCH NA TERENACH JURAJSKICH Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(9) 2012, s. 118-127 N. SOŁKIEWICZ-KOS, M. ZADWORNY Politechnika Częstochowska SPOSOBY MODERNIZACJI TRADYCYJNYCH BUDYNKÓW DREWNIANYCH NA TERENACH

Bardziej szczegółowo

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL

PL 219778 B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL 03.12.2012 BUP 25/12. ZBIGNIEW KOWAL, Kielce, PL ANDRZEJ SZYCHOWSKI, Kielce, PL PL 219778 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219778 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398996 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP "NSL"

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP NSL 2 48 1. PRZEZNACZENIE Nawiewniki sufitowe z wyp³ywem laminarnym typu NSL zwane równie stropami laminarnymi przeznaczone s¹ do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeñ o wysokich wymaganiach czystoœci.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm Ściana zewnętrzna stykająca się z powietrzem zewnętrznym ściana dwuwarstwowa (ti>16 C) w budynku jednorodzinnym tynk gipsowy 1,5cm bloczek YTONG 24cm, odmiana 400 styropian 12cm tynk cienkowarstwowy 0,5cm

Bardziej szczegółowo

Płyty styropianowe NEOTHERM / STYROPOL / STYR-BUD do izolacji cieplnej podłóg, stropów i dachów

Płyty styropianowe NEOTHERM / STYROPOL / STYR-BUD do izolacji cieplnej podłóg, stropów i dachów REKOMENDACJA TECHNICZNA I JAKOŚCI ITB RTQ ITB-1212/2011 Płyty styropianowe NEOTHERM / STYROPOL / STYR-BUD do izolacji cieplnej podłóg, stropów i dachów WARSZAWA Rekomendacja techniczna i jakości została

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP B

SCHÖCK TRONSOLE TYP B SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie biegu schodowego od p yty posadzkowej T F Schöck Tronsole typ 100 x 3 linia R ieg schodowy: iegi schodowe betonowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI 1 COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY +6,72

A B C D E F G H I J ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI 1 COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY +6,72 5 6 ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI COKOŁY - PŁYTKI KAMIENNE - KOLOR PIASKOWY TYNK MINERALNY - KOLOR PIASKOWY OKŁADZINA KAMIENNA - KOLOR PIASKOWY STOLARKA OKIENNA - KOLOR MAHOŃ 5 ŚLUSARKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 03.00.00 PODŁOGI I POSADZKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 03.00.00 PODŁOGI I POSADZKI ST 03.00.00 Podłogi i posadzki 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 03.00.00 PODŁOGI I POSADZKI ST 03.00.00 Podłogi i posadzki 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Kajetan Woźniak

Doc. dr inż. Kajetan Woźniak WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Doc. dr inż. Kajetan Woźniak SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo Semestr VII www.wseiz.pl SEMINARIUM DYPLOMOWE RYGORY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BIURO PROJEKTÓW SZACHMAT SEBASTIAN MATEJKO UL. GDAŃSKA 40/56 31-411 KRAKÓW 501 120 586 biuro@szachmat.com.pl www.szachmat.com.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania i adaptacji poddasza

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu "Zuzia"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu Zuzia 1 1 awy fundamentowe B-20 11,18 Stopy fundamentowe B-20 1,64 ciany fundamentowe 68,80 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 286,56 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL Załącznik nr 7 Do specyfikacji zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę Hotelu Grand Sal TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE www.czamaninek.pl Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE SYSTEM CZAMANINEK Keramzyt Nowoczesny system budowlany MOC W JAKOŒCI 100% natury Naturalne kruszywo keramzytowe Czamaninek: jest niepalne jest mrozoodporne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania:

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania: EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej i kontenera UKE na dachu budynku we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 51 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211

Bardziej szczegółowo

Poni ej wymieniono niektóre ustawy

Poni ej wymieniono niektóre ustawy POWIERZCHNIE BUDYNKÓW I LOKALI Okreœlenie powierzchni budynku czy lokalu uzale nione jest od obszaru prawnego, w którym powierzchnia ma byæ wykorzystywana, nie ma jednej ogólnie obowi¹zuj¹cej zasady obliczania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY. 85-868 Bydgoszcz

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY. 85-868 Bydgoszcz 1 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Izolacja piwnic budynku Małej Szkoły Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy. Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Likwidacja usterek - strop nad parterem (pom. nr T 1.38) Obiekt: Budynek Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 34-400 Nowy

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REMONT PIWNIC BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

DOKUMENTACJA REMONT PIWNIC BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Wrocław 21.05.2007r DOKUMENTACJA REMONT PIWNIC BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Boguszów - Gorce ul Kościuszki nr 1, 5, 7 ul Wesołowskiego -Masalskiego nr 1-4, 5, 7 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW 1.1. ul.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii słonecznej

Wykorzystanie energii słonecznej Wykorzystanie energii słonecznej Instalacje słonecznego ogrzewania Część 2 Zdzisław Kusto Politechnika Gdańska Płaski Płaski cieczowy cieczowy kolektor kolektor słoneczny słoneczny Heliostar Heliostar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 9.0. POSADZKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 9.0. POSADZKI ST 9.0. Posadzki 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 9.0. POSADZKI ST 9.0. Posadzki 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenu działki Kod CPV : 45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej Adres : Przelewice gm. Człopa działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna Dz.Nr.ew.282 Gmina Koùbiel 05-340 KO BIEL INWESTOR: GMINA KO BIEL ul. Szkolna 1

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3

I OPIS TECHNICZNY... 3. 1.Przedmiot opracowania... 3. 2.Podstawa opracowania... 3. 3.Zakres opracowania... 3 Spis rysunków 1 - Rzuty pomieszczeń biurowych i serwerowni - 6. PIĘTRO Klimatyzacja 2 - Rzut pomieszczenia dystrybucji - 4. PIĘTRO i PIWNICA Klimatyzacja. 3 - Rzut pomieszczeń dystrybucji - 2. PIĘTRO Klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ul. Gruntowa w Dynowie działka numer ewidencji gruntów 6148 (nowy nr 6148/2) w Dynowie w km 0+510-0+750.

Remont drogi gminnej ul. Gruntowa w Dynowie działka numer ewidencji gruntów 6148 (nowy nr 6148/2) w Dynowie w km 0+510-0+750. Zał. Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Obiekt: Remont drogi gminnej ul. Gruntowa w Dynowie działka numer ewidencji gruntów 6148 (nowy nr 6148/2) w Dynowie w km 0+510-0+750. Adres: Dynów

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA OKIENNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WENTYLACJA OKIENNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYDANIE 2 WENTYLACJA OKIENNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA NAWIEWNIKI SELECT PC LISTWY WENTYLACYJNE SELECT SPIS TREŒCI Czêœæ I: NAWIEWNIKI AUTOMATYCZNE - CIŒNIENIOWE "SELECT PC" 1. AUTOMATYCZNY NAWIEWNIK POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo