Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY - zmieniony Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/ podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: a /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ wpisanym do rejestru prowadzonego przez, Wydział pod numerem / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą NIP, REGON: zwanym dalej Wykonawcą w imieniu którego działa: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacji oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (zwanego dalej Instytut CZMP ). 2. Usługa obejmuje: 1. Audyt Instytutu CZMP obejmujący okres r r. 2. Opracowanie planu restrukturyzacji dla Instytutu CZMP 3. Audyt działalności statutowej Instytutu CZMP obejmujący okres r r. 3. Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych ZP/105/2014 oraz treścią oferty Wykonawcy. 2 Termin realizacji usługi Usługa zostanie zrealizowana w następujących terminach: 1. Audyt Instytutu CZMP oraz opracowanie planu restrukturyzacji ( 1 ust. 2 pkt 1 i 2) od dnia zawarcia umowy do dnia r. 2. Audyt działalności statutowej Instytutu CZMP ( 1 ust. 2 pkt 3) - od dnia zawarcia umowy do dnia r. 3 Zakres i sposób realizacji usługi 1. Celem przeprowadzenia audytu, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1 jest wydanie przez Wykonawcę opinii z uwzględnieniem specyfiki jednostki na temat: 1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością, 2. realizacji przychodów i wydatków, 3. poprawnego sposobu dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych. 4. stanu finansowego jednostki, 5. stanu organizacyjno-prawnego jednostki (w tym pod względem zgodności z właściwymi przepisami), 6. Analiza SWOT 1

2 2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów: 1. obowiązujące w jednostce przepisy prawa pod względem ich aktualności i funkcjonalności, 2. realizacja planu rzeczowo-finansowego, warunki zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministerstwem 3. Zdrowia, 4. prawidłowość stosowania polityki rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, 5. rzetelność i jasność prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprawność, kompletność efektywność procedur przepływu i kontroli dokumentacji 6. niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, 7. prawidłowość gospodarowania środkami trwałymi, poprawność i rzetelność prowadzenia procesu okresowej weryfikacji, mającej na celu 8. ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic, 9. gospodarka magazynowa, przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych, rachunkowości 10. i dyscypliny finansów publicznych, prawidłowość realizacji procedur postępowania przetargowego - przygotowanie i realizacja 11. postępowań przetargowych, ocena opracowania dokumentacji przetargowej, prace komisji przetargowej, 12. realizacja umów przetargowych, 13. zakupy bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, 14. polityka zatrudnienia, prawidłowość ustalania wynagrodzeń i terminowość ich wypłaty, efektywność systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie realizacji i nadzoru 15. planu szkoleń, systemu kontroli i monitoringu efektów szkoleń, 16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 17. BHP w zakładzie pracy (szkolenia, zapobieganie zagrożeniom), prawidłowość realizacji projektów unijnych zgodnie z umową, wnioskiem o dofinansowanie 18. projektu oraz z przepisami prawa, prawidłowość wykorzystania środków UE - proces kwalifikowania wydatków, rozliczanie, 19. sprawozdawczość, ewidencja księgowa, 20. zakupy i programy inwestycyjne realizacja, rozliczanie, sprawozdawczość, poprawność funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa 21. informatycznego, administracji systemem, planów awaryjnych, legalności oprogramowania i rozbudowy systemu informatycznego, 22. działalność statutowa badania naukowe i prace rozwojowe, 23. celowość i gospodarność wydatkowania środków oraz gospodarowanie zasobami, analiza systemu wykorzystania badań klinicznych wykonywanych przez pracowników 24. Instytutu CZMP i korzyści ekonomicznych uzyskiwanych przez Instytut CZMP, analiza efektywności rozwiązań związanych z funkcjami wsparcia takimi jak: służby 25. techniczne (remonty, konserwacje), kuchnia, pralnia oraz sprzątanie pod kątem możliwości zoptymalizowania tych rozwiązań i osiągnięcia oszczędności kosztowych, analiza struktury organizacyjnej Instytutu CZMP pod kątem efektywności i możliwości jej 26. zoptymalizowania, analiza finansowa obejmująca bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 27. pieniężnych za lata oraz wstępnych danych finansowych za 2014 rok pod kątem ustalenia sytuacji finansowej, zadłużenia i płynności, 28. analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Instytutu CZMP, analiza powierzchni budynków należących do Instytutu CZMP pod kątem ich wykorzystania i 29. identyfikacji powierzchni niewykorzystanych, z których Instytut CZMP mógłby realizować dodatkowe korzyści ekonomiczne, 30. analiza kosztów finansowych 31. przygotowanie dynamicznego modelu finansowego Wykonawca w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram zawierający szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w szczególności: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogram realizacji usługi oraz metodyki doboru próby do kontroli, zwany dalej harmonogramem. 2

3 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu. W razie niezaakceptowania przez Zamawiającego przedstawionego harmonogramu Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi. Uwagi Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące. Zmieniony zgodnie z uwagami Zamawiającego harmonogram Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie. 3. W zakresie określonym w ust. 2 pkt 2-13, 16, badanie może zostać przeprowadzone na podstawie wybranej metodami statystycznymi próby, z zastrzeżeniem uprzedniego ustalenia jej zakresu z Zamawiającym i uwzględnieniem obowiązujących w tym przedmiocie standardów. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości lub nieścisłości zbadana zostanie dodatkowa próba z danego zakresu z uwzględnieniem przyjętej metodologii obejmująca jednak co najmniej dwukrotnie szerszy zakres danych co przy pierwszym badaniu. 4. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki, ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA), oraz co najmniej jednym z wymienionych poniżej standardów: 1) Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta; 2) Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów; 3) Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskimi Wytycznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI; 4. W zakresie określonym w ust. 2 pkt Zamawiający jest upoważniony do zobowiązania Wykonawcy do zbadania konkretnych procedur przetargowych w liczbie nie przekraczającej 10 procedur. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania procedur przeprowadzonych w okresie innym niż okres, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt Wykonawca po zakończeniu audytu jest zobowiązany do przygotowania pisemnego sprawozdania z audytu w 5 egzemplarzach oraz dołączenia do każdego egzemplarza wersji elektronicznej na płycie CD. 6. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej: 1. oznaczenie sprawozdania, 2. datę jego sporządzenia, 3. oświadczenie Wykonawcy oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki, 4. imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnienia osób wykonujących czynności audytu, 5. cele audytu, 6. zakres audytu, 7. termin, w którym przeprowadzono audyt, 8. zwięzły opis jednostki w obszarze objętym audytem, 9. ocenę sytuacji ekonomicznej, z uwzględnieniem zdolności Zamawiającego do obsługi i spłaty zobowiązań, 10. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania oraz kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem, 11. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania, 12. określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków, 13. zaprezentowanie wyników badania w obszarze, w którym stwierdzono nieprawidłowości, 14. zalecania w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, zaproponowanie nowych rozwiązań i działań naprawczych, 15. podpisy - Wykonawcy oraz osób uczestniczących w audycie. 7. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie audytu Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu restrukturyzacji, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 2 spełniającego wymogi dotyczące ubiegania się o uzyskanie finansowania następujących instytucji: Ministerstwa Skarbu, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 8. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 2 powinien zawierać ponadto: 1. rekomendacje i plan działań naprawczych w zakresie punktów 1-30 opisanych w ust. 2 na podstawie wyników audytu, 2. opracowanie rozwiązań koniecznych do wprowadzenia w celu uzyskania zdolności Zamawiającego do obsługi i spłaty zobowiązań oraz stabilności ekonomicznej i płynności finansowej. 9. W ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt 2 umowy, z tytułu wykonania planu restrukturyzacji Instytutu CZMP, Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przygotowania w porozumieniu z Zamawiającym wniosków o udzielenie finansowania do wskazanych w ust. 7 instytucji oraz dokonania korekty wniosków lub planu restrukturyzacji w przypadku otrzymania informacji o takiej konieczności z którejś z instytucji, niezależnie od tego, czy plan będzie wykorzystany do ubiegania się przez Zamawiającego o uzyskanie finansowania z jednej bądź wszystkich instytucji. 3

4 10. W przypadku, gdy w celu przeprowadzenia audytu oraz opracowania planu restrukturyzacji spełniającego wymogi ubiegania się o uzyskanie finansowania z instytucji wymienionych w ust. 7 jego zakres wskazany w ust. 2 wymaga rozszerzenia, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania w brakującym zakresie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany do przekazania planu restrukturyzacji na piśmie w 5 egzemplarzach oraz dołączenia do każdego egzemplarza wersji elektronicznej na płycie CD. 12. Audyt działalności statutowej Instytutu CZMP, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 3 musi zostać przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. (Dz. U. nr 207 poz. 1237) z ewentualnymi późniejszymi zmianami. 13. Wykonawca po zakończeniu audytu działalności statutowej Instytutu CZMP, jest zobowiązany do przygotowania pisemnego sprawozdania z audytu w 5 egzemplarzach oraz dołączenia do każdego egzemplarza wersji elektronicznej na płycie CD. Do treści sprawozdania odpowiednie zastosowanie znajduje 14 Rozporządzenia, o którym mowa w ust Wykonawca zobowiązany jest do pełnej współpracy z Zamawiającym oraz przekazywania Zamawiającemu raportów częściowych z przebiegu prac, na każde wezwanie Zamawiającego zgodnie z harmonogramem, który zostanie przygotowany przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy i zaakceptowany przez Zamawiającego. 15. W terminie co najmniej 1 miesiąca przed upływem terminów, o których mowa w 2 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wstępnie opracowanych dokumentów tj. sprawozdania z audytu Instytutu CZMP, planu restrukturyzacji oraz sprawozdania z audytu działalności statutowej Instytutu CZMP. 16. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania dokumentacji o której mowa w ust. 15 może przedstawić Wykonawcy ewentualne uwagi i pytania dodatkowe, wyznaczając Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień lub udzielenie wyjaśnień, nie krótszy niż 5 dni roboczych. (17.Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy uzyskane w trakcie świadczenia usługi informacje, a także wszelkie materiały i dokumenty udostępnione przez Zamawiającego.) 17. W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą do kontaktu: 1. ze strony Zamawiającego wyznacza się tel., fax., 2. ze strony Wykonawcy wyznacza się tel., fax., 18. Zamawiający oświadcza, że wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego będą zgodne z prawdą. 19. W celu prawidłowego przeprowadzenia audytu Wykonawca zapewni zespół audytorski o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie prowadzenia audytu. W skład zespołu audytorskiego wchodzą minimum 2 osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami). 4 Wynagrodzenie 1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy wynosi PLN /słownie: PLN/ i składają się na nią ceny jednostkowe, podane w Formularzu oferty, zgodnie z poniższym: l.p. Przedmiot zamówienia Cena netto (w PLN) Stawka VAT (w %) Cena brutto /z VAT/ (w PLN) A B C D = B x C + B 1. Audyt Instytutu CZMP 2. Opracowanie planu restrukturyzacji dla Instytutu CZMP 3. Audyt działalności statutowej Instytutu CZMP * Łącznie: Łącznie: *Cena netto usługi określonej w pkt 3 powyższej tabeli nie może przekraczać 10% łącznego wynagrodzenia wykonawcy określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, będącego wynikiem zsumowania pozycji nr 1, 2 i 3 powyższej tabeli. 2. Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze VAT ceny netto. 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy. 4. W dniu podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi. PLN /słownie: PLN/. 4

5 5 Warunki płatności 1. Zapłata 40% wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w 1 ust. 2 pkt 1-2 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez strony Protokołu potwierdzającego wykonanie usługi przekazanie przez Wykonawcę sprawozdania z przeprowadzonego audytu oraz planu restrukturyzacji. 2. Zapłata 60% wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w 1 ust. 2 pkt 1-2 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po potwierdzeniu (co zostanie stwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez strony umowy), że wnioski o udzielenie dofinansowania oraz plan restrukturyzacji są poprawne pod względem formalnym i spełniają wymogi określone przez Instytucje, o których mowa w 2 ust. 7, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu potwierdzającego, że wnioski spełniają powyższe wymagania. 3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w 1 ust. 2 pkt 3 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez strony Protokołu potwierdzającego wykonanie usługi przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu CZMP. 4. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu (nie krótszego niż 5 dni roboczych) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w 2 umowy (art. 492 k.c.). 2. Ze względu na charakter świadczenia, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości również w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy dotyczy jedynie części świadczenia. 7 Kary umowne 1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy w terminach określonych w 2; 3 ust Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o 0.2% kwoty o której mowa w 4 ust. 4 za każdy dzień zwłoki. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 4 ust. 4, w przypadku : - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy; - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy (po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, o którym mowa w 6 umowy); 3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 8 Poufność 1. Mając na uwadze interes Zamawiającego, a także w celu zapobieżenia ujawnieniu, bądź innemu niż cel zawartej umowy, wykorzystaniu uzyskanych w jej wyniku informacji, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności uzyskanych od Zamawiającego informacji, z zastrzeżeniami wskazanymi w umowie, które obejmują wszelkie uzyskane od Zamawiającego informacje i dokumenty, w wersji pisemnej i elektronicznej. ( Informacje ) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji, uzyskanych w trakcie współpracy, w jakiejkolwiek formie także elektronicznej oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności Informacji. 3. Wykonawca może przekazywać, zbywać albo w inny sposób ujawniać Informacje osobom trzecim, jak również może wykorzystać Informacje w innych celach jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca upoważniony jest do udostępnienia uzyskanych Informacji swoim przedstawicielom, pracownikom, podwykonawcom, konsultantom, doradcom prawnym i finansowym, ubezpieczycielom oraz członkom grupy kapitałowej, w niezbędnym zakresie, z jednoczesnym pouczeniem ich o poufnym charakterze Informacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności Informacji przez wymienione powyżej osoby, jak za działania własne. 5

6 5. Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji nie dotyczy informacji: a) powszechnie znanych i dostępnych, b) ujawnionych przez osobę trzecią, która nie jest zobowiązana do zachowania poufności, c) których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych lub których ujawnienia, w przewidzianej prawem formie i treści, zażąda organ do tego uprawniony, w niezbędnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o takim obowiązku lub wezwaniu do ujawnienia Informacji. 6. Zgodnie z pisemnym żądaniem Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany: a) do bezzwłocznego zwrotu lub zniszczenia Informacji, w tym wszelkich dokumentów, materiałów i innych nośników Informacji objętych niniejszą Umową jakie w jakikolwiek sposób znalazły się w posiadaniu Wykonawcy, pozostawiając sobie jedynie kopie archiwalne (backup), nie podlegające dalszemu przetwarzaniu i służące wyłącznie na potrzeby dokumentacji wykonanych prac, oraz b) do złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie tego obowiązku." 7. Zobowiązania do zachowania poufności Informacji objętych niniejszą Umową są skuteczne od dnia podpisania niniejszej Umowy i są ograniczone terminem 5 (pięciu) lat licząc od daty wygaśnięcia Umowy bez względu na przyczynę tego wygaśnięcia. 9 Zmiany umowy Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1. zmiany terminów o których mowa w 2; 2. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 3. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 4. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy. 10 Inne postanowienia Umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. (2. Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, a także do rezygnacji z zamówienia jakiejkolwiek usługi będącej przedmiotem umowy.) 2. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym między innymi: A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej umowy. 3. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 4. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w każdym czasie. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiedniej do zakresu wykonanej usługi i czasu obowiązywania umowy. 5. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. za Zamawiającego za Wykonawcę 6

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo