2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/ podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: a /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ wpisanym do rejestru prowadzonego przez, Wydział pod numerem / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą NIP, REGON: zwanym dalej Wykonawcą w imieniu którego działa: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacji oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (zwanego dalej Instytut CZMP ). 2. Usługa obejmuje: 1. Audyt Instytutu CZMP obejmujący okres r r. 2. Opracowanie planu restrukturyzacji dla Instytutu CZMP 3. Audyt działalności statutowej Instytutu CZMP obejmujący okres r r. 3. Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych ZP/105/2014 oraz treścią oferty Wykonawcy. 2 Termin realizacji usługi Usługa zostanie zrealizowana w następujących terminach: 1. Audyt Instytutu CZMP oraz opracowanie planu restrukturyzacji ( 1 ust. 2 pkt 1 i 2) od dnia zawarcia umowy do dnia r. 2. Audyt działalności statutowej Instytutu CZMP ( 1 ust. 2 pkt 3) - od dnia zawarcia umowy do dnia r. 3 Zakres i sposób realizacji usługi 1. Celem przeprowadzenia audytu, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 1 jest wydanie przez audytora opinii z uwzględnieniem specyfiki jednostki na temat: 1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością, 2. realizacji przychodów i wydatków, 3. poprawnego sposobu dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych. 4. stanu finansowego jednostki, 5. stanu organizacyjno-prawnego jednostki (w tym pod względem zgodności z właściwymi przepisami), 6. Analiza SWOT 2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów: 1. obowiązujące w jednostce przepisy prawa pod względem ich aktualności i funkcjonalności, 2. realizacja planu rzeczowo-finansowego, warunki zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministerstwem 3. Zdrowia, 4. prawidłowość stosowania polityki rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, 1

2 5. rzetelność i jasność prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprawność, kompletność efektywność procedur przepływu i kontroli dokumentacji 6. niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, 7. prawidłowość gospodarowania środkami trwałymi, poprawność i rzetelność prowadzenia procesu okresowej weryfikacji, mającej na celu 8. ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic, 9. gospodarka magazynowa, przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych, rachunkowości 10. i dyscypliny finansów publicznych, prawidłowość realizacji procedur postępowania przetargowego - przygotowanie i realizacja 11. postępowań przetargowych, ocena opracowania dokumentacji przetargowej, prace komisji przetargowej, 12. realizacja umów przetargowych, 13. zakupy bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, 14. polityka zatrudnienia, prawidłowość ustalania wynagrodzeń i terminowość ich wypłaty, efektywność systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie realizacji i nadzoru 15. planu szkoleń, systemu kontroli i monitoringu efektów szkoleń, 16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 17. BHP w zakładzie pracy (szkolenia, zapobieganie zagrożeniom), prawidłowość realizacji projektów unijnych zgodnie z umową, wnioskiem o dofinansowanie 18. projektu oraz z przepisami prawa, prawidłowość wykorzystania środków UE - proces kwalifikowania wydatków, rozliczanie, 19. sprawozdawczość, ewidencja księgowa, 20. zakupy i programy inwestycyjne realizacja, rozliczanie, sprawozdawczość, poprawność funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa 21. informatycznego, administracji systemem, planów awaryjnych, legalności oprogramowania i rozbudowy systemu informatycznego, 22. działalność statutowa badania naukowe i prace rozwojowe, 23. celowość i gospodarność wydatkowania środków oraz gospodarowanie zasobami, analiza systemu wykorzystania badań klinicznych wykonywanych przez pracowników 24. Instytutu CZMP i korzyści ekonomicznych uzyskiwanych przez Instytut CZMP, analiza efektywności rozwiązań związanych z funkcjami wsparcia takimi jak: służby 25. techniczne (remonty, konserwacje), kuchnia, pralnia oraz sprzątanie pod kątem możliwości zoptymalizowania tych rozwiązań i osiągnięcia oszczędności kosztowych, analiza struktury organizacyjnej Instytutu CZMP pod kątem efektywności i możliwości jej 26. zoptymalizowania, analiza finansowa obejmująca bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 27. pieniężnych za lata oraz wstępnych danych finansowych za 2014 rok pod kątem ustalenia sytuacji finansowej, zadłużenia i płynności, 28. analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Instytutu CZMP, analiza powierzchni budynków należących do Instytutu CZMP pod kątem ich wykorzystania i 29. identyfikacji powierzchni niewykorzystanych, z których Instytut CZMP mógłby realizować dodatkowe korzyści ekonomiczne, 30. przygotowanie dynamicznego modelu finansowego 3. W zakresie określonym w ust. 1 pkt 2-13, 16, badanie może zostać przeprowadzone na podstawie próby, z zastrzeżeniem uprzedniego ustalenia jej zakresu z Zamawiającym. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości lub nieścisłości zbadana zostanie pełna dokumentacja dot. danego zakresu. 4. W zakresie określonym w ust. 2 pkt Zamawiający jest upoważniony do zobowiązania Wykonawcy do zbadania konkretnych procedur przetargowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania procedur przeprowadzonych w okresie innym niż okres, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt Wykonawca po zakończeniu audytu jest zobowiązany do przygotowania pisemnego sprawozdania z audytu w 5 egzemplarzach oraz dołączenia do każdego egzemplarza wersji elektronicznej na płycie CD. 6. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej: 1. oznaczenie sprawozdania, 2. datę jego sporządzenia, 3. oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki, 4. imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnienia audytorów wykonujących czynności audytu, 5. cele audytu, 2

3 6. zakres audytu, 7. termin, w którym przeprowadzono audyt, 8. zwięzły opis jednostki w obszarze objętym audytem, 9. ocenę sytuacji ekonomicznej, z uwzględnieniem zdolności Zamawiającego do obsługi i spłaty zobowiązań, 10. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania oraz kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem, 11. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania, 12. określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków, 13. zaprezentowanie wyników badania w obszarze, w którym stwierdzono nieprawidłowości, 14. zalecania w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, zaproponowanie nowych rozwiązań i działań naprawczych, 15. podpisy audytorów uczestniczących w audycie. 7. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie audytu Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu restrukturyzacji, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 2 spełniającego wymogi dotyczące ubiegania się o uzyskanie finansowania następujących instytucji: Ministerstwa Skarbu, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 8. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 2 powinien zawierać ponadto: 1. rekomendacje i plan działań naprawczych w zakresie punktów 1-30 opisanych w ust. 2 na podstawie wyników audytu, 2. opracowanie rozwiązań koniecznych do wprowadzenia w celu uzyskania zdolności Zamawiającego do obsługi i spłaty zobowiązań oraz stabilności ekonomicznej i płynności finansowej. 9. W ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 pkt 2 umowy, z tytułu wykonania planu restrukturyzacji Instytutu CZMP, Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przygotowania w porozumieniu z Zamawiającym wniosków o udzielenie finansowania do wskazanych w ust. 7 instytucji oraz dokonania korekty wniosków lub planu restrukturyzacji w przypadku otrzymania informacji o takiej konieczności z którejś z instytucji, niezależnie od tego, czy plan będzie wykorzystany do ubiegania się przez Zamawiającego o uzyskanie finansowania z jednej bądź wszystkich instytucji. 10. W przypadku, gdy w celu przeprowadzenia audytu oraz planu restrukturyzacji spełniającego wymogi ubiegania się o uzyskanie finansowania z instytucji wymienionych w ust. 7 jego zakres wskazany w ust. 2 wymaga rozszerzenia, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badania w brakującym zakresie po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany do przekazania planu restrukturyzacji na piśmie w 5 egzemplarzach oraz dołączenia do każdego egzemplarza wersji elektronicznej na płycie CD. 12. Audyt działalności statutowej Instytutu CZMP, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 3 musi zostać przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. (Dz. U. nr 207 poz. 1237) z ewentualnymi późniejszymi zmianami. 13. Wykonawca po zakończeniu audytu działalności statutowej Instytutu CZMP, jest zobowiązany do przygotowania pisemnego sprawozdania z audytu w 5 egzemplarzach oraz dołączenia do każdego egzemplarza wersji elektronicznej na płycie CD. Do treści sprawozdania odpowiednie zastosowanie znajduje ust Wykonawca zobowiązany jest do pełnej współpracy z Zamawiającym oraz przekazywania Zamawiającemu raportów częściowych z przebiegu prac, na każde wezwanie Zamawiającego zgodnie z harmonogramem, który zostanie przygotowany przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy i zaakceptowany przez Zamawiającego. 15. W terminie co najmniej 1 miesiąca przed upływem terminów, o których mowa w 2 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wstępnie opracowanych dokumentów tj. sprawozdania z audytu Instytutu CZMP, planu restrukturyzacji oraz sprawozdania z audytu działalności statutowej Instytutu CZMP. 16. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania dokumentacji o której mowa w ust. 15 może przedstawić Wykonawcy ewentualne uwagi i pytania dodatkowe, wyznaczając Wykonawcy termin na dokonanie uzupełnień lub udzielenie wyjaśnień. 17. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy uzyskane w trakcie świadczenia usługi informacje, a także wszelkie materiały i dokumenty udostępnione przez Zamawiającego. 18. W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą do kontaktu: 1. ze strony Zamawiającego wyznacza się tel., fax., 2. ze strony Wykonawcy wyznacza się tel., fax., 3

4 4 Wynagrodzenie 1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy wynosi PLN /słownie: PLN/ i składają się na nią ceny jednostkowe, podane w Formularzu oferty, zgodnie z poniższym: l.p. Przedmiot zamówienia Cena netto (w PLN) Stawka VAT (w%) Cena brutto /z VAT/ (w PLN) A B C D = B x C + B 1. Audyt Instytutu CZMP 2. Opracowanie planu restrukturyzacji dla Instytutu CZMP 3. Audyt działalności statutowej Instytutu CZMP * Łącznie: Łącznie: *Cena netto usługi określonej w pkt 3 powyższej tabeli nie może przekraczać 10% łącznego wynagrodzenia wykonawcy określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, będącego wynikiem zsumowania pozycji nr 1, 2 i 3 powyższej tabeli. 2. Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze VAT ceny netto. 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy. 4. W dniu podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi. PLN /słownie: PLN/. 5 Warunki płatności 1. Zapłata 20% wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w 1 ust. 2 pkt 1-2 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez strony Protokołu potwierdzającego wykonanie usługi przekazanie przez Wykonawcę sprawozdania z przeprowadzonego audytu oraz planu restrukturyzacji. 2. Zapłata 80% wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w 1 ust. 2 pkt 1-2 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po formalnym zatwierdzeniu wniosku o udzielenie finansowania oraz planu restrukturyzacji przez jedną z Instytucji, o której mowa w 2 ust. 7, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią informacji od Zamawiającego o zatwierdzeniu wniosku. 3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w 1 ust. 2 pkt 3 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez strony Protokołu potwierdzającego wykonanie usługi przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu CZMP. 4. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez uprzedniego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w 2 umowy (art. 492 k.c.). 2. Ze względu na charakter świadczenia, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości również w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy dotyczy jedynie części świadczenia. 7 Kary umowne 1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy w terminach określonych w 2; 3 ust Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o 0.2% kwoty o której mowa w 4 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 4 ust. 4, w przypadku : - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy; - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy; - naruszenia przez Wykonawcę postanowienia 3 ust. 14 umowy za każdy przypadek naruszenia 3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 4

5 8 Zmiany umowy Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1. zmiany terminów o których mowa w 2; 2. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 3. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 4. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy. 9 Inne postanowienia Umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, a także do rezygnacji z zamówienia jakiejkolwiek usługi będącej przedmiotem umowy. 3. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym między innymi: A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej umowy. 4. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 5. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w każdym czasie. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiedniej do zakresu wykonanej usługi i czasu obowiązywania umowy. 6. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. za Zamawiającego za Wykonawcę 5

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY - zmieniony Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-526) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo