Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach"

Transkrypt

1 Gliwice: r. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych Etap I część II znak: ZDM-55406/27/11 Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr złożona przez: Konsorcjum firm: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A. - LIDER NAD BYTOMKĄ 1, GLIWICE 2. Alto Computers M. Borowiak, R. Wróbel s.j. Wolności 94, Zabrze 3. ML SYSTEM SP J E.STANEK D.CYCOŃ MAGICZNA 38, RZESZÓW 4. ZIR Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i spółka s.j. PRZEMYSŁOWA 7, BYTOM z ceną ,22 zł brutto. Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: Lp. Nazwa i adres wykonawcy 1. Konsorcjum firm: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A. NAD BYTOMKĄ 1, GLIWICE 2. Alto Computers M. Borowiak, R. Wróbel s.j. Wolności 94, Zabrze 3. ML SYSTEM SP J E.STANEK D.CYCOŃ MAGICZNA 38, RZESZÓW 4. ZIR Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i spółka s.j. PRZEMYSŁOWA 7, BYTOM Liczba pkt w kryterium cena Łaczna punktacja 100,00 100,00 II. Informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących Wykonawców: 1) Alpine Energia Polska Sp. z o.o. podstawa prawna wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP - Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: W pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały wymagania dotyczące wadium, zobowiązujące Wykonawców do wniesienia odpowiedniego wadium w wysokości ,00 zł w formie pieniężnej bądź dokumentu wadialnego (odpowiedniego poręczenia,

2 gwarancji bankowej, bądź gwarancji ubezpieczeniowej) złożonego Zamawiającemu w oryginale z zastrzeżeniem, że dokument taki powinien być ważny przez okres ważności oferty, powinna dotyczyć konkretnego zamówienia i zawierać klauzulę o dostępności środków przez Zamawiającego w okresie trwania procedury udzielania zamówienia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. Tymczasem, Alpine Energia Polska Sp. z o.o. przedłożyła jedynie kopię dokumentu wadialnego w postaci gwarancji bankowej. Co więcej, z treści przedłożonej kserokopii gwarancji wynika, że wygasa ona automatycznie i całkowicie w przypadku zwrócenia jej Bankowi w terminie jej ważności, co w sytuacji niedysponowania przez Zamawiającego oryginałem przedmiotowego dokumentu rodzi realne ryzyko, iż złożona oferta nie będzie zabezpieczona wadium w okresie związania ofertą. Jako potwierdzenie istotności powyższego uchybienia wskazać można na liczne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, zasadniczo rozróżniające obowiązek wniesienia wadium od jego ustanowienia. W przypadku gwarancji bankowej przez ustanowienie wadium należy rozumieć wystawienie przez bank (gwaranta) listu gwarancyjnego (dokument gwarancji), z którego wynika obowiązek gwaranta do wypłaty beneficjentowi oznaczonej kwoty w określonych okolicznościach i okresie, zaś przez wniesienie wadium w takim przypadku należy rozumieć złożenie dokumentu zamawiającemu, co pozwoli zamawiającemu na wywiązanie się z obowiązków ustawowych, polegających na weryfikacji, czy oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium w każdym momencie prowadzonego postępowania, począwszy od upływu terminu składania ofert. Biorąc pod uwagę, że weryfikacja czy oferta została zabezpieczona wadium w formie gwarancji bankowej opierać się może wyłącznie na złożonych dokumentach, należało stwierdzić, że jedyną podstawą oceny, czy oferta wykonawcy została zabezpieczona wadium, jest dokument gwarancji bankowej w oryginale. (Tak przykładowo: Wyrok KIO z KIO 2077/10, wyrok KIO z KIO 1788/10 ) Podnieść ponadto należy, iż przedstawiona przez Alpine Energia Polska Sp. z o.o. kopia gwarancji bankowej nakłada na Beneficjenta konieczność spełnienia szeregu warunków przy jej spieniężeniu, a w szczególności przedstawienia żądania do zapłaty kwoty wadium wyłącznie pocztą poleconą i to za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Powyższe oznacza więc brak możliwości uznania jej za zgodną z wymaganiami stawianymi przed terminem składania ofert, co w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego naruszyłoby zasadę określoną w art. 7 ustawy PZP. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż pismem z dnia r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Alpine Energia Polska

3 Sp. z o.o. stosownej zgody nie wyraził. Powyższe wypełnia więc również przesłanki wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP. Jednocześnie informujemy, że ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 2) Aernoval de Construcciones e Instalationes podstawa prawna wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: 1. Zamawiający pismem z dnia 23 marca 2012 r. wezwał Aeronoval de Constructiones e Instalationes do wskazania w złożonej ofercie dokumentu referencyjnego potwierdzającego, że wykonany system zarządzania posiada ważny certyfikat CNBOP lub z nim równoważny. W odpowiedzi na powyższe, Aeronoval de Constructiones e Instalationes oświadczył, iż system integrujący Honeywell typu IQ8 zainstalowany w ramach zadania pn. Budowa kompleksu sportowo dydaktycznego w Kleszczowie posiada ważny certyfikat CNBOP. Jednakże wskazany przez Wykonawcę system Honeywell typu IQ8 nie jest zintegrowanym systemem zarządzania o którym mowa w SIWZ, lecz systemem alarmu pożaru. Oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz usług, ani przedłożone referencie z dnia 15 grudnia 2008 r. i 2 lutego 2010 r. nie potwierdzają wykonania więc przez Wykonawcę zintegrowanego systemu zarządzania, a tym samym, iż system taki posiada ważny certyfikat CNBOP lub z nim równoważny Przypomnieć należy, iż zgodnie z doktryną i orzecznictwem dokumenty przedłożone przez wykonawców muszą potwierdzać w sposób niezbity i nie pozostawiający wątpliwości spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, nie może to być pozostawione interpretacji zamawiającego ani jego dobrej woli, lecz musi wynikać jednoznacznie z załączonych dokumentów. (Tak też: KIO w wyroku z 11 maja 2010 sygn. akt KIO 669/10.) Pomimo braku wezwania, do pisma z dnia 29 marca 2012 r. Aeronoval de Constructiones e Instalationes, SAU (ACISA) dołączył, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu wykonania co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu zintegrowanego systemu zarządzania posiadającego ważny certyfikat CNBOP, dodatkowo referencje dotyczące Budowy Domu Matki i dziecka, Realizacji Instalacji w siedzibie firmy Torrmilano oraz rozbudowy siedziby

4 lotniska w PALMA DE MALLORCA, których z powodów organizacyjnych nie był w stanie przedstawić wcześniej. Jednakże Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do przedłożenia tychże dokumentów, zaś prace w nich opisane nie były ujęte w Wykazie zamówień, stanowiącym dokument podmiotowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zaważyć należy, iż samodzielne uzupełnianie przez wykonawców dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP nie poprzedzone wezwaniem zamawiającego o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie może rodzić żadnych skutków i jest nieuprawnione (tak przykładowo: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 lipca 2011 r. KIO 1521/11) i w konsekwencji prowadzi do wniosku, że Aeronoval de Constructiones e Instalationes, SAU (ACISA) nie wykazał, by spełniał warunki określone w pkt pkt.2a SIWZ. 2. Wskazać ponadto należy również na fakt, iż szereg dokumentów złożonych przez Aernoval de Construcciones e Instalationes zostało przedstawionych w niewłaściwej formie, co nie pozwala uznać iż potwierdzają one wymogi określone w SIWZ. W przypadku, bowiem gdy dokument dołączany do oferty sporządzony jest w języku obcym, wykonawca ma obowiązek złożyć go wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Przy czym tłumaczenie składanego dokumentu musi być pełne tj. musi odzwierciedlać całą treść zawartą w dokumencie wraz z zamieszczonymi w nim oznaczeniami. (Tak przykładowo: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt. KIO 1043/11). W ocenie Zamawiającego Wykonawca w wielu miejscach nie tłumaczy treści obcojęzycznych w całości, bądź tłumaczy je sposób nierzetelny (dowolny). Przykładowo dotyczy to poniższych tłumaczeń: strona 49 oferty (AL ) nie obejmuje tłumaczenia adnotacji znajdującej się pod tabelą w oryginale referencji (str. 51) tj. Todos los trabajos ejecutados de acuerdo a las normas y reglamentos de la construccion y finalizados adecuademente., podobnie tłumaczenie referencji oznaczonych nr AL (str. 47) strona 45 oferty - tłumaczenie nie obejmuje górnej pieczęci podmiotu wystawiającego referencje, adnotacji znajdujących się pod tabelą oraz dalszych pieczęci. strona 34 oferty - tłumaczenie znajdujące się na stronie 34 w ostatnim podpunkcie wskazuje, że wykonany przez ACISA projekt obejmował system zarządzania pierwszeństwem transportu publicznego (23 autobusy i 8 punktów kierowania), chociaż ostatni podpunkt znajdujący się w tekście w języku hiszpańskim zamieszczonym na stronie 37 oferty mówi jedynie o sistema de gestion de prioridad del transporte publico, bez wskazywania na ilość autobusów czy punktów kierowania. Powyższe podważa w sposób oczywisty wiarygodność i rzetelność dokonanego tłumaczenia, gdyż po pierwsze nie jest ono pełne i nie obejmuje całej treści dokumentów załączonych w j. hiszpańskim, po wtóre, trudno w ogóle uznać za tłumaczenie dokument, z którego wynikają informacje nie zamieszczone w dokumencie

5 tłumaczonym. Złożenie niepełnych tłumaczeń uniemożliwia więc dokładne zbadanie przedłożonych dokumentów, w zakresie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w sposób oczywisty narusza art. 9 ust. 2 ustawy PZP oraz 6 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane. Niedokonanie pełnego tłumaczenia dołączonych dokumentów uniemożliwia bowiem weryfikację informacji, że roboty budowlane opisane w przedmiotowych referencjach zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, gdyż adnotacja o takiej treści nie znajduje się na tłumaczeniach. Tym samym należy uznać, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku określonego w pkt SIWZ, wobec czego winien być na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 Pzp wykluczony z postępowania. (Podobnie: Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt. KIO 1043/11 oraz z 3 września 2009 r. sygn akt KIO/UZP 1089/09). 3. Zamawiający pismem z dnia 23 marca 2012 r. wezwał Aeronoval de Constructiones e Instalationes do uzupełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie SIWZ. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty nie pozwalają uznać, iż Aeronoval de Constructiones e Instalationes, SAU (ACISA) wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie SIWZ oraz w odpowiedzi nr 2 i 3 na zapytania do SIWZ z dnia r., co wypełnia przesłankę określoną w art 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. Złożona przez Wykonawcę referencja potwierdzająca realizację dwóch zadań polegających na wykonaniu instalacji pozyskiwania energii elektrycznej dla budynku, z zastosowaniem technologii fotowoltaicznej z transparentnym ogniskiem, wskazująca na instalację ogniw fotowoltaicznych wykonaną w mieście Kordoba i Madryt w Hiszpanii nie potwierdza bowiem, iż obiekty referencyjne były ulokowane w II lub III strefie klimatycznej, zgodnie z normą PN-76/B lub równoważną, co było wymagane w odpowiedziach na zapytania do SIWZ. II. Jednocześnie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Aernoval de Construcciones e Instalationes podstawa prawna odrzucenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: 1. W ofercie złożonej przez Aernoval de Construcciones e Instalationes nie znajduje się żaden dokument potwierdzający fakt dysponowania przez Wykonawcę kluczami systemowymi MM8000 oraz Design. Zgodnie z podaną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 60 i 61, dla wykazania powyższego konieczne było przedłożenie kopii licencji wydanej przez

6 producenta systemu dla obiektu lub firmy lub też oświadczenie producenta systemu uprawniające firmę lub osoby którymi firma dysponuje do rozbudowy systemów MM8000 oraz Desigo instalowanych w ramach zadania. W celu prawidłowego określenia spełnienia powyższego warunku przez Aernoval de Construcciones e Instalationes, koniecznym było przedstawienie przez ww., jak również zgodnie nakazującą zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przez pozostałych wykonawców, stosownych dokumentów, czego Wykonawca nie zrobił. Zamawiający pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r w pkt. 3 wezwał więc Aernoval de Construcciones e Instalationes do przedłożenia kopii licencji wydanej przez producenta systemu dla obiektu lub oświadczenia producenta systemu uprawniającego firmę lub osoby, którymi firma dysponuje, do rozbudowy systemów MM800 oraz Desigo. W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie Aernoval de Construcciones e Instalationes również nie przedstawił w/w dokumentu co musi skutkować odrzuceniem jego oferty. Z treści SIWZ bezspornie wynikał bowiem, obowiązek przedłożenia przedmiotowych dokumentów, co nie pozwala aby wymóg ten nie był egzekwowany. W przeciwnym razie Zamawiający dokonywałby przecież czynności swobodnej interpretacji własnych zapisów, co w sytuacji zaniechania czynności odrzucenia oferty Aernoval de Construcciones e Instalationes rażąco naruszałoby również zasadę określoną w art. 7 ustawy PZP. 2. Wskazać ponadto należy, iż Zamawiający pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r. zwrócił się do Aernoval de Construcciones e Instalationes o dostarczenie brakującej specyfikacji technicznej, która jednoznacznie identyfikować będzie proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie oraz podawać będzie wszystkie elementy składowe wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Jednakże w/w Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie specyfikacji technicznej dotyczącej: Bramy ASN (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Brama ASN) Rozbudowy każdego z istniejących przełączników rdzeniowych (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty dostępowe IT) Systemu kontroli dostępu (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz system kontroli dostępu wymagania) Systemu wideo-domofonowego (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz system kontroli dostępu wymagania) Wielofunkcyjnej drukarki laserowej, czarnobiałej z funkcją kopiowania i skanowania (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska pracy w pokojach zadaniowych wymagania

7 Komputera przenośnego (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska pracy w pokojach zadaniowych wymagania) Klimatyzacji jednostki centrali (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska pracy w pokojach zadaniowych wymagania) Wielofunkcyjnego pulpitu operatorskiego do obsługi monitoringu i systemu sterowania ruchem (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania) Ploter formatu A1 drukujący w kolorze z możliwością pracy sieciowej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania) Wysokowydajnego urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego funkcje drukarki kolorowej, skanera, kopiarki i faksu w technologii laserowej, z możliwością pracy sieciowej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania) Niszczarki dokumentów i płyt CD w klasie poziomu zabezpieczenia DIN: 4 (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania) Rzutnika wyświetlającego obraz HD zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania, Projektor multimedialny wyświetlający obraz HD zamontowany pod sufitem (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania) Amplitunera (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania Odtwarzacz DVD zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania) Głośników sufitowych (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania) Systemu rejestracji głosu (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania) Ekranu telewizyjnego LCD nie mniejszy niż 55 montowany na ścianie (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania)

8 Lodówki podblatowe, do zabudowy (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania) Zmywarki do zabudowy (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania) Czajnik elektryczny zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania Ekspres do kawy zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania Kuchenka mikrofalowa zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania Aparat fotograficzny z możliwością nagrywania filmów w rozdzielczości HD z matryca nie mniejszą niż 12megapikseli zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Kamera Video nagrywająca w rozdzielczości HD zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie CB Radio stacjonarne z Anteną zewnętrzną zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Radia CB przenośne zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Przenośne urządzenia pomiaru ruchu zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Mobilny komputer serwisowy typu tablet z oprogramowaniem zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Mobile stanowiska Analityków Ruchu zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Serwer redundantny wraz z połączeniem go do pracy w klastrze z serwerem dostarczonym w etapie I zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa serwera zarządzającego systemem wraz z platformą składowania o serwer redundantny wymagania Macierz dyskowa zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa serwera zarządzającego systemem wraz z platformą składowania o serwer redundantny wymagania Rozbudowa macierzy dyskowej dostarczonej w etapie I zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa serwera zarządzającego systemem wraz z platformą składowania o serwer redundantny wymagania

9 Dedykowana stacja graficzna z trzema monitorami zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa 2 zewnętrznych stanowisko operatorskich do zarządzania systemem sterowania ruchem zlokalizowane w ZDM, KMP oraz CRG ul B. Śmiałego 2 B Gliwice do 7 kompletów wymagania Dodatkowy monitor do stacji graficznych (identyczny z dostarczanymi w komplecie dedykowanej stacji graficznej) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa 2 zewnętrznych stanowisko operatorskich do zarządzania systemem sterowania ruchem zlokalizowane w ZDM, KMP oraz CRG ul B. Śmiałego 2 B Gliwice do 7 kompletów wymagania System akceleracji przesyłu danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt System akceleracji przesyłu danych w połączeniach sieci rozległych wymagania co musi skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Ustawodawca używając bowiem w powyższym przepisie sformułowania Zamawiający odrzuca ofertę, w przeciwieństwie do może odrzucić przesądził, iż czynność ta w przywołanych okolicznościach jest obligatoryjna, a nie fakultatywna. Ponadto, część specyfikacji technicznych została przez w/w Wykonawcę dostarczona w języku innym niż polski (tj. w języku angielskim, niemieckim bądź hiszpańskim), tj: Urządzenia punktów pomiarowych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty Pomiarowe wymagania Serwer centralny S.C. - serwer redundantny zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa serwera centralnego S.C. o serwer redundantny wymagania Tablice zmiennej treści zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 2.3. Wdrożenie aplikacji udostępniania w trybie on-line danych o natężeniach ruchu w obszarze skrzyżowań System monitorowania i wczesnej sygnalizacji zdarzeń w szafach sterowników (temperatura, zadymienie, otwarcie drzwi) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Szafy wymagania Zasilacze UPS zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Zasilacze UPS wymagania Kamery systemu wideo detekcji zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Modernizacja techniczna sygnalizacji, System wideo detekcji wymagania Przyciski dla pieszych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Modernizacja techniczna sygnalizacji Stacje bazowa WiMAX zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stacja Bazowa Terminale abonenckie WiMAX zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt Terminale abonenckie

10 Przełączniki brzegowe instalowane na skrzyżowaniach zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty dostępowe IT Przełączniki brzegowe dodatkowe zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty dostępowe IT Firewall zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty dostępowe IT Kamery CCTV zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz system kontroli dostępu wymagania System automatycznego gaszenia stałym urządzeniem gaśniczym na gaz obojętny azot N2-300 zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System automatycznego gaszenia stałym urządzeniem gaśniczym na gaz obojętny azot N2-300 wymagania System stałej redukcji stężenia tlenu zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System stałej redukcji stężenia tlenu wymagania Zasysający system wczesnej detekcji dymu zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, Zasysający system wczesnej detekcji dymu wymagania Panele fotowoltaiczne PV zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, Urządzenia i instalacja zasilania awaryjnego wymagania Agregat Prądotwórczy zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Agregat Prądotwórczy UPS o mocy 30kVA z osprzętem zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Urządzenia UPS UPS o mocy 40kVA z osprzętem zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Urządzenia UPS Komputer stacjonarny z monitorem zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska pracy w pokojach zadaniowych wymagania co z uwagi na fakt, iż dokument złożony w języku obcym należy traktować na równi z dokumentami nie złożonymi (Tak przykładowo: Wyrok KIO z dnia 3 września 2009 r., sygn. KIO/UZP 1089/09), musi skutkować odrzuceniem oferty ze względu na niezgodność jej treści z treścią Specyfikacji. Z poważaniem: Dyrektor ZDM Gliwice Elżbieta Tomaszewska Zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp. proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem faxu.

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt KIO 728/12 WYROK z dnia 23 kwietnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Jako najkorzystniejszą w Części 1 wybrano ofertę nr 1. złożoną przez firmę:

Jako najkorzystniejszą w Części 1 wybrano ofertę nr 1. złożoną przez firmę: Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel./faks: 34/ 367-36-74, e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.041.2014 L.dz. 1612/14

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Gorzów Wlkp., 25 lutego 2015 r. Do Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Michał Leszczyński BA-WZP.911.20.2014 Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie znak: ADM.351.3.1.2015 Olsztyn, dnia 31.07.2015r. Zamawiający: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny 10 117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Chełmno, dnia 18.03.2013 r. N/znak:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-03-27 09:11 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 79398-2014 z dnia 2014-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań Przedmiotem zamówienia jest realizacja zintegrowanej kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Gdańsk, 15.01.2015 r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dokumentacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. Warszawa, 3 listopada 2011 r. ul. Felińskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 01.06.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty Milanówek, dnia 02.06..2014r. Nr sprawy: TOM.271.1.14.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP. 271/14/INF/14 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Olsztyn, dnia 19 lutego 2013 roku Do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Działając w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rczsiut.wp.mil.pl Warszawa: Odnowienie gwarancji serwisowej urządzeń transmisyjnych CISCO eksploatowanych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Wykonawcy uczestnicy przedmiotowego postępowania (sygnatura sprawy: 45/DE/Z/2015) Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 2016-04-29 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kraków, 16.05.2014 r. ZNAK: DNO 3411 5/14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: IGKM. 271.23.2013 Poddębice dnia 12.09.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer sprawy: IGKM. 271.23.2013 Poddębice dnia 12.09.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy: IGKM. 271.23.2013 Poddębice dnia 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert Numer sprawy : 1/EF/10/ZP Sanok, dnia 26.03.2010r. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29 tel. (+48 13) 46 311 29, (+48 13) 46 419 07 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: sekretariat@praca.siedlce.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce OA.0440-4/MKr/2013 Siedlce, dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 362399-2016 z dnia 2016-12-08 r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 336580-2016 Data: 04/11/2016

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 238/16 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Izabela Kuciak Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 09.09.2013 r. Nr sprawy: TOM.271.2.9.2013 Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP.271/10/OSZ/ 13 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 145-241612. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 145-241612. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:241612-2012:text:pl:html PL-Kraków: Urządzenia komputerowe 2012/S 145-241612 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka - Narożański. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka - Narożański. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-2364/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Malesza Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka - Narożański Szymon

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki. Przewodniczący:

Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl 1 z 6 2015-08-12 07:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Remont elewacji, przebudowa logii i wymiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Uczestników post.: AZ-VII.272.5.2014

Do wszystkich Uczestników post.: AZ-VII.272.5.2014 Program na lata 2007-20ІЗ Parczew, dnia 18.12.2014 roku (oznaczenie Zamawiającego) Do wszystkich Uczestników post.: AZ-VII.272.5.2014 ZAWIADOMIENIE I Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl Zabrze: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Gryfino, dnia rok. Uczestnicy postępowania. BMP.PI /Nabrzeże/67/2010

ZAWIADOMIENIE. Gryfino, dnia rok. Uczestnicy postępowania. BMP.PI /Nabrzeże/67/2010 Gryfino, dnia 08.11.2010 rok Uczestnicy postępowania BMP.PI-702-06/Nabrzeże/67/2010 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl Zabrze: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 86636-2016; data zamieszczenia: 13.04.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82562-2016 data 08.04.2016 r.

Numer ogłoszenia: 86636-2016; data zamieszczenia: 13.04.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82562-2016 data 08.04.2016 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82562-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji (w

Bardziej szczegółowo

Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony usługi sprzątania

Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony usługi sprzątania Wg rozdzielnika Nasz znak: Data: ORZ-2340-RZ-425/11 13 grudnia 2011 roku Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nieograniczony usługi sprzątania POCZTA POLSKA S.A. Centrum Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wbrew przepisom ustawy pzp.

co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wbrew przepisom ustawy pzp. Działając w imieniu na podstawie załączonego pełnomocnictwa z dnia 2 września 2013r., na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE I. W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZŁOŻONO 6 OFERT. JEDYNYM KRYTERIUM ICH OCENY BYŁA CENA.

ZAWIADOMIENIE I. W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZŁOŻONO 6 OFERT. JEDYNYM KRYTERIUM ICH OCENY BYŁA CENA. Gryfino, dnia 10.03.2011 rok Uczestnicy postępowania BMP.PI.271.2.2011 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony Warszawa, dnia 2014 r. UZP/DKUE/KU/104/2014 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2006 r. Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk. Protokolant Katarzyna Kawulska

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2006 r. Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Maria Trzeźwińska Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. Gmina Przedecz Pl. Wolności 1 62-635 Przedecz. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej. Gmina Przedecz Pl. Wolności 1 62-635 Przedecz. roboty budowlane. przetarg nieograniczony Warszawa, dnia 18.08.2014 r. UZP/DKUE/KD/18/2014 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30,

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, Warszawa: Modernizacja serwerowni Głównego Inspektoratu Weterynarii Numer ogłoszenia: 156657-2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz programów komputerowych do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Olsztyn, 14 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.19.2015.40 Do wszystkich uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający Izba Skarbowa w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Egz. Nr. Malbork, dnia.09.2015 Wszyscy zainteresowani (Strona Internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/76/VI/2015/AP. Nazwa zadania: Nasadzenie

Bardziej szczegółowo

posiadania wiedzy i doświadczenia 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

posiadania wiedzy i doświadczenia 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca posiada:

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36 SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000084721, NIP 549-19-69-924,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 4 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 4 listopada 2014 r. Sygn. akt: KIO 2246/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: postanawia:

Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 878/14 POSTANOWIENIE z dnia 15 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1220/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Bożena Nagórska - Protasiuk Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego na informację o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego na informację o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 25.11.2015 roku. Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk r.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk r. Dot.: Dostawa komputerów, monitorów i drukarek wraz z dodatkowym wyposażeniem K2 PN 02 16. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 6 2014-08-27 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279854&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

(4) PYTANIA z r. I ODPOWIEDZI

(4) PYTANIA z r. I ODPOWIEDZI (4) PYTANIA z 16.04.2015 r. I ODPOWIEDZI Budowa sieci szerokopasmowej, która będzie zapewniać dostęp do Internetu dl Beneficjentów Ostatecznych osób wykluczonych cyfrowo oraz Jednostek Koordynacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 30 66-400 Gorzów Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 30 66-400 Gorzów Wlkp. 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.34.2011 Zielona Góra, 2011-09 - 05 Wg. rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/20/2014 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Warszawa, dnia 26.06.2017 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3 Dotyczy: postępowania numer: D/72/2017.

Bardziej szczegółowo