Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach"

Transkrypt

1 Gliwice: r. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych Etap I część II znak: ZDM-55406/27/11 Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr złożona przez: Konsorcjum firm: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A. - LIDER NAD BYTOMKĄ 1, GLIWICE 2. Alto Computers M. Borowiak, R. Wróbel s.j. Wolności 94, Zabrze 3. ML SYSTEM SP J E.STANEK D.CYCOŃ MAGICZNA 38, RZESZÓW 4. ZIR Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i spółka s.j. PRZEMYSŁOWA 7, BYTOM z ceną ,22 zł brutto. Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: Lp. Nazwa i adres wykonawcy 1. Konsorcjum firm: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A. NAD BYTOMKĄ 1, GLIWICE 2. Alto Computers M. Borowiak, R. Wróbel s.j. Wolności 94, Zabrze 3. ML SYSTEM SP J E.STANEK D.CYCOŃ MAGICZNA 38, RZESZÓW 4. ZIR Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i spółka s.j. PRZEMYSŁOWA 7, BYTOM Liczba pkt w kryterium cena Łaczna punktacja 100,00 100,00 II. Informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących Wykonawców: 1) Alpine Energia Polska Sp. z o.o. podstawa prawna wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP - Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: W pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały wymagania dotyczące wadium, zobowiązujące Wykonawców do wniesienia odpowiedniego wadium w wysokości ,00 zł w formie pieniężnej bądź dokumentu wadialnego (odpowiedniego poręczenia,

2 gwarancji bankowej, bądź gwarancji ubezpieczeniowej) złożonego Zamawiającemu w oryginale z zastrzeżeniem, że dokument taki powinien być ważny przez okres ważności oferty, powinna dotyczyć konkretnego zamówienia i zawierać klauzulę o dostępności środków przez Zamawiającego w okresie trwania procedury udzielania zamówienia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. Tymczasem, Alpine Energia Polska Sp. z o.o. przedłożyła jedynie kopię dokumentu wadialnego w postaci gwarancji bankowej. Co więcej, z treści przedłożonej kserokopii gwarancji wynika, że wygasa ona automatycznie i całkowicie w przypadku zwrócenia jej Bankowi w terminie jej ważności, co w sytuacji niedysponowania przez Zamawiającego oryginałem przedmiotowego dokumentu rodzi realne ryzyko, iż złożona oferta nie będzie zabezpieczona wadium w okresie związania ofertą. Jako potwierdzenie istotności powyższego uchybienia wskazać można na liczne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, zasadniczo rozróżniające obowiązek wniesienia wadium od jego ustanowienia. W przypadku gwarancji bankowej przez ustanowienie wadium należy rozumieć wystawienie przez bank (gwaranta) listu gwarancyjnego (dokument gwarancji), z którego wynika obowiązek gwaranta do wypłaty beneficjentowi oznaczonej kwoty w określonych okolicznościach i okresie, zaś przez wniesienie wadium w takim przypadku należy rozumieć złożenie dokumentu zamawiającemu, co pozwoli zamawiającemu na wywiązanie się z obowiązków ustawowych, polegających na weryfikacji, czy oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium w każdym momencie prowadzonego postępowania, począwszy od upływu terminu składania ofert. Biorąc pod uwagę, że weryfikacja czy oferta została zabezpieczona wadium w formie gwarancji bankowej opierać się może wyłącznie na złożonych dokumentach, należało stwierdzić, że jedyną podstawą oceny, czy oferta wykonawcy została zabezpieczona wadium, jest dokument gwarancji bankowej w oryginale. (Tak przykładowo: Wyrok KIO z KIO 2077/10, wyrok KIO z KIO 1788/10 ) Podnieść ponadto należy, iż przedstawiona przez Alpine Energia Polska Sp. z o.o. kopia gwarancji bankowej nakłada na Beneficjenta konieczność spełnienia szeregu warunków przy jej spieniężeniu, a w szczególności przedstawienia żądania do zapłaty kwoty wadium wyłącznie pocztą poleconą i to za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Powyższe oznacza więc brak możliwości uznania jej za zgodną z wymaganiami stawianymi przed terminem składania ofert, co w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego naruszyłoby zasadę określoną w art. 7 ustawy PZP. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż pismem z dnia r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Alpine Energia Polska

3 Sp. z o.o. stosownej zgody nie wyraził. Powyższe wypełnia więc również przesłanki wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP. Jednocześnie informujemy, że ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 2) Aernoval de Construcciones e Instalationes podstawa prawna wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: 1. Zamawiający pismem z dnia 23 marca 2012 r. wezwał Aeronoval de Constructiones e Instalationes do wskazania w złożonej ofercie dokumentu referencyjnego potwierdzającego, że wykonany system zarządzania posiada ważny certyfikat CNBOP lub z nim równoważny. W odpowiedzi na powyższe, Aeronoval de Constructiones e Instalationes oświadczył, iż system integrujący Honeywell typu IQ8 zainstalowany w ramach zadania pn. Budowa kompleksu sportowo dydaktycznego w Kleszczowie posiada ważny certyfikat CNBOP. Jednakże wskazany przez Wykonawcę system Honeywell typu IQ8 nie jest zintegrowanym systemem zarządzania o którym mowa w SIWZ, lecz systemem alarmu pożaru. Oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz usług, ani przedłożone referencie z dnia 15 grudnia 2008 r. i 2 lutego 2010 r. nie potwierdzają wykonania więc przez Wykonawcę zintegrowanego systemu zarządzania, a tym samym, iż system taki posiada ważny certyfikat CNBOP lub z nim równoważny Przypomnieć należy, iż zgodnie z doktryną i orzecznictwem dokumenty przedłożone przez wykonawców muszą potwierdzać w sposób niezbity i nie pozostawiający wątpliwości spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, nie może to być pozostawione interpretacji zamawiającego ani jego dobrej woli, lecz musi wynikać jednoznacznie z załączonych dokumentów. (Tak też: KIO w wyroku z 11 maja 2010 sygn. akt KIO 669/10.) Pomimo braku wezwania, do pisma z dnia 29 marca 2012 r. Aeronoval de Constructiones e Instalationes, SAU (ACISA) dołączył, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu wykonania co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu zintegrowanego systemu zarządzania posiadającego ważny certyfikat CNBOP, dodatkowo referencje dotyczące Budowy Domu Matki i dziecka, Realizacji Instalacji w siedzibie firmy Torrmilano oraz rozbudowy siedziby

4 lotniska w PALMA DE MALLORCA, których z powodów organizacyjnych nie był w stanie przedstawić wcześniej. Jednakże Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do przedłożenia tychże dokumentów, zaś prace w nich opisane nie były ujęte w Wykazie zamówień, stanowiącym dokument podmiotowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zaważyć należy, iż samodzielne uzupełnianie przez wykonawców dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP nie poprzedzone wezwaniem zamawiającego o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie może rodzić żadnych skutków i jest nieuprawnione (tak przykładowo: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 lipca 2011 r. KIO 1521/11) i w konsekwencji prowadzi do wniosku, że Aeronoval de Constructiones e Instalationes, SAU (ACISA) nie wykazał, by spełniał warunki określone w pkt pkt.2a SIWZ. 2. Wskazać ponadto należy również na fakt, iż szereg dokumentów złożonych przez Aernoval de Construcciones e Instalationes zostało przedstawionych w niewłaściwej formie, co nie pozwala uznać iż potwierdzają one wymogi określone w SIWZ. W przypadku, bowiem gdy dokument dołączany do oferty sporządzony jest w języku obcym, wykonawca ma obowiązek złożyć go wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Przy czym tłumaczenie składanego dokumentu musi być pełne tj. musi odzwierciedlać całą treść zawartą w dokumencie wraz z zamieszczonymi w nim oznaczeniami. (Tak przykładowo: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt. KIO 1043/11). W ocenie Zamawiającego Wykonawca w wielu miejscach nie tłumaczy treści obcojęzycznych w całości, bądź tłumaczy je sposób nierzetelny (dowolny). Przykładowo dotyczy to poniższych tłumaczeń: strona 49 oferty (AL ) nie obejmuje tłumaczenia adnotacji znajdującej się pod tabelą w oryginale referencji (str. 51) tj. Todos los trabajos ejecutados de acuerdo a las normas y reglamentos de la construccion y finalizados adecuademente., podobnie tłumaczenie referencji oznaczonych nr AL (str. 47) strona 45 oferty - tłumaczenie nie obejmuje górnej pieczęci podmiotu wystawiającego referencje, adnotacji znajdujących się pod tabelą oraz dalszych pieczęci. strona 34 oferty - tłumaczenie znajdujące się na stronie 34 w ostatnim podpunkcie wskazuje, że wykonany przez ACISA projekt obejmował system zarządzania pierwszeństwem transportu publicznego (23 autobusy i 8 punktów kierowania), chociaż ostatni podpunkt znajdujący się w tekście w języku hiszpańskim zamieszczonym na stronie 37 oferty mówi jedynie o sistema de gestion de prioridad del transporte publico, bez wskazywania na ilość autobusów czy punktów kierowania. Powyższe podważa w sposób oczywisty wiarygodność i rzetelność dokonanego tłumaczenia, gdyż po pierwsze nie jest ono pełne i nie obejmuje całej treści dokumentów załączonych w j. hiszpańskim, po wtóre, trudno w ogóle uznać za tłumaczenie dokument, z którego wynikają informacje nie zamieszczone w dokumencie

5 tłumaczonym. Złożenie niepełnych tłumaczeń uniemożliwia więc dokładne zbadanie przedłożonych dokumentów, w zakresie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w sposób oczywisty narusza art. 9 ust. 2 ustawy PZP oraz 6 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane. Niedokonanie pełnego tłumaczenia dołączonych dokumentów uniemożliwia bowiem weryfikację informacji, że roboty budowlane opisane w przedmiotowych referencjach zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, gdyż adnotacja o takiej treści nie znajduje się na tłumaczeniach. Tym samym należy uznać, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku określonego w pkt SIWZ, wobec czego winien być na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 Pzp wykluczony z postępowania. (Podobnie: Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt. KIO 1043/11 oraz z 3 września 2009 r. sygn akt KIO/UZP 1089/09). 3. Zamawiający pismem z dnia 23 marca 2012 r. wezwał Aeronoval de Constructiones e Instalationes do uzupełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie SIWZ. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty nie pozwalają uznać, iż Aeronoval de Constructiones e Instalationes, SAU (ACISA) wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie SIWZ oraz w odpowiedzi nr 2 i 3 na zapytania do SIWZ z dnia r., co wypełnia przesłankę określoną w art 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. Złożona przez Wykonawcę referencja potwierdzająca realizację dwóch zadań polegających na wykonaniu instalacji pozyskiwania energii elektrycznej dla budynku, z zastosowaniem technologii fotowoltaicznej z transparentnym ogniskiem, wskazująca na instalację ogniw fotowoltaicznych wykonaną w mieście Kordoba i Madryt w Hiszpanii nie potwierdza bowiem, iż obiekty referencyjne były ulokowane w II lub III strefie klimatycznej, zgodnie z normą PN-76/B lub równoważną, co było wymagane w odpowiedziach na zapytania do SIWZ. II. Jednocześnie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Aernoval de Construcciones e Instalationes podstawa prawna odrzucenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: 1. W ofercie złożonej przez Aernoval de Construcciones e Instalationes nie znajduje się żaden dokument potwierdzający fakt dysponowania przez Wykonawcę kluczami systemowymi MM8000 oraz Design. Zgodnie z podaną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 60 i 61, dla wykazania powyższego konieczne było przedłożenie kopii licencji wydanej przez

6 producenta systemu dla obiektu lub firmy lub też oświadczenie producenta systemu uprawniające firmę lub osoby którymi firma dysponuje do rozbudowy systemów MM8000 oraz Desigo instalowanych w ramach zadania. W celu prawidłowego określenia spełnienia powyższego warunku przez Aernoval de Construcciones e Instalationes, koniecznym było przedstawienie przez ww., jak również zgodnie nakazującą zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przez pozostałych wykonawców, stosownych dokumentów, czego Wykonawca nie zrobił. Zamawiający pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r w pkt. 3 wezwał więc Aernoval de Construcciones e Instalationes do przedłożenia kopii licencji wydanej przez producenta systemu dla obiektu lub oświadczenia producenta systemu uprawniającego firmę lub osoby, którymi firma dysponuje, do rozbudowy systemów MM800 oraz Desigo. W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie Aernoval de Construcciones e Instalationes również nie przedstawił w/w dokumentu co musi skutkować odrzuceniem jego oferty. Z treści SIWZ bezspornie wynikał bowiem, obowiązek przedłożenia przedmiotowych dokumentów, co nie pozwala aby wymóg ten nie był egzekwowany. W przeciwnym razie Zamawiający dokonywałby przecież czynności swobodnej interpretacji własnych zapisów, co w sytuacji zaniechania czynności odrzucenia oferty Aernoval de Construcciones e Instalationes rażąco naruszałoby również zasadę określoną w art. 7 ustawy PZP. 2. Wskazać ponadto należy, iż Zamawiający pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r. zwrócił się do Aernoval de Construcciones e Instalationes o dostarczenie brakującej specyfikacji technicznej, która jednoznacznie identyfikować będzie proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie oraz podawać będzie wszystkie elementy składowe wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Jednakże w/w Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie specyfikacji technicznej dotyczącej: Bramy ASN (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Brama ASN) Rozbudowy każdego z istniejących przełączników rdzeniowych (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty dostępowe IT) Systemu kontroli dostępu (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz system kontroli dostępu wymagania) Systemu wideo-domofonowego (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz system kontroli dostępu wymagania) Wielofunkcyjnej drukarki laserowej, czarnobiałej z funkcją kopiowania i skanowania (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska pracy w pokojach zadaniowych wymagania

7 Komputera przenośnego (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska pracy w pokojach zadaniowych wymagania) Klimatyzacji jednostki centrali (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska pracy w pokojach zadaniowych wymagania) Wielofunkcyjnego pulpitu operatorskiego do obsługi monitoringu i systemu sterowania ruchem (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania) Ploter formatu A1 drukujący w kolorze z możliwością pracy sieciowej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania) Wysokowydajnego urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego funkcje drukarki kolorowej, skanera, kopiarki i faksu w technologii laserowej, z możliwością pracy sieciowej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania) Niszczarki dokumentów i płyt CD w klasie poziomu zabezpieczenia DIN: 4 (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania) Rzutnika wyświetlającego obraz HD zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska operatorskie w Sali operacyjnej Centrum Sterowania Ruchem wymagania, Projektor multimedialny wyświetlający obraz HD zamontowany pod sufitem (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania) Amplitunera (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania Odtwarzacz DVD zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania) Głośników sufitowych (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania) Systemu rejestracji głosu (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania) Ekranu telewizyjnego LCD nie mniejszy niż 55 montowany na ścianie (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie sali konferencyjno szkoleniowej wymagania)

8 Lodówki podblatowe, do zabudowy (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania) Zmywarki do zabudowy (zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania) Czajnik elektryczny zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania Ekspres do kawy zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania Kuchenka mikrofalowa zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Aneks kuchenny wymagania Aparat fotograficzny z możliwością nagrywania filmów w rozdzielczości HD z matryca nie mniejszą niż 12megapikseli zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Kamera Video nagrywająca w rozdzielczości HD zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie CB Radio stacjonarne z Anteną zewnętrzną zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Radia CB przenośne zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Przenośne urządzenia pomiaru ruchu zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Mobilny komputer serwisowy typu tablet z oprogramowaniem zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Mobile stanowiska Analityków Ruchu zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Wyposażenie do prowadzenia działań w terenie Serwer redundantny wraz z połączeniem go do pracy w klastrze z serwerem dostarczonym w etapie I zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa serwera zarządzającego systemem wraz z platformą składowania o serwer redundantny wymagania Macierz dyskowa zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa serwera zarządzającego systemem wraz z platformą składowania o serwer redundantny wymagania Rozbudowa macierzy dyskowej dostarczonej w etapie I zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa serwera zarządzającego systemem wraz z platformą składowania o serwer redundantny wymagania

9 Dedykowana stacja graficzna z trzema monitorami zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa 2 zewnętrznych stanowisko operatorskich do zarządzania systemem sterowania ruchem zlokalizowane w ZDM, KMP oraz CRG ul B. Śmiałego 2 B Gliwice do 7 kompletów wymagania Dodatkowy monitor do stacji graficznych (identyczny z dostarczanymi w komplecie dedykowanej stacji graficznej) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa 2 zewnętrznych stanowisko operatorskich do zarządzania systemem sterowania ruchem zlokalizowane w ZDM, KMP oraz CRG ul B. Śmiałego 2 B Gliwice do 7 kompletów wymagania System akceleracji przesyłu danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt System akceleracji przesyłu danych w połączeniach sieci rozległych wymagania co musi skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Ustawodawca używając bowiem w powyższym przepisie sformułowania Zamawiający odrzuca ofertę, w przeciwieństwie do może odrzucić przesądził, iż czynność ta w przywołanych okolicznościach jest obligatoryjna, a nie fakultatywna. Ponadto, część specyfikacji technicznych została przez w/w Wykonawcę dostarczona w języku innym niż polski (tj. w języku angielskim, niemieckim bądź hiszpańskim), tj: Urządzenia punktów pomiarowych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty Pomiarowe wymagania Serwer centralny S.C. - serwer redundantny zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Rozbudowa serwera centralnego S.C. o serwer redundantny wymagania Tablice zmiennej treści zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 2.3. Wdrożenie aplikacji udostępniania w trybie on-line danych o natężeniach ruchu w obszarze skrzyżowań System monitorowania i wczesnej sygnalizacji zdarzeń w szafach sterowników (temperatura, zadymienie, otwarcie drzwi) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Szafy wymagania Zasilacze UPS zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Zasilacze UPS wymagania Kamery systemu wideo detekcji zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Modernizacja techniczna sygnalizacji, System wideo detekcji wymagania Przyciski dla pieszych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Modernizacja techniczna sygnalizacji Stacje bazowa WiMAX zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stacja Bazowa Terminale abonenckie WiMAX zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt Terminale abonenckie

10 Przełączniki brzegowe instalowane na skrzyżowaniach zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty dostępowe IT Przełączniki brzegowe dodatkowe zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty dostępowe IT Firewall zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Punkty dostępowe IT Kamery CCTV zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz system kontroli dostępu wymagania System automatycznego gaszenia stałym urządzeniem gaśniczym na gaz obojętny azot N2-300 zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System automatycznego gaszenia stałym urządzeniem gaśniczym na gaz obojętny azot N2-300 wymagania System stałej redukcji stężenia tlenu zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, System stałej redukcji stężenia tlenu wymagania Zasysający system wczesnej detekcji dymu zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, Zasysający system wczesnej detekcji dymu wymagania Panele fotowoltaiczne PV zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Serwerownia, Urządzenia i instalacja zasilania awaryjnego wymagania Agregat Prądotwórczy zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Agregat Prądotwórczy UPS o mocy 30kVA z osprzętem zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Urządzenia UPS UPS o mocy 40kVA z osprzętem zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Urządzenia UPS Komputer stacjonarny z monitorem zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt Stanowiska pracy w pokojach zadaniowych wymagania co z uwagi na fakt, iż dokument złożony w języku obcym należy traktować na równi z dokumentami nie złożonymi (Tak przykładowo: Wyrok KIO z dnia 3 września 2009 r., sygn. KIO/UZP 1089/09), musi skutkować odrzuceniem oferty ze względu na niezgodność jej treści z treścią Specyfikacji. Z poważaniem: Dyrektor ZDM Gliwice Elżbieta Tomaszewska Zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp. proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem faxu.

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku B Domu Pomocy Społecznej Borówek do przepisów ochrony

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 04 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 04 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 960/14 Sygn. akt: KIO 961/14 WYROK z dnia 04 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2403/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo