ID dokumentu wymaganego. ID typu. "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh sweet oranges

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ID dokumentu wymaganego. ID typu. "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh sweet oranges"

Transkrypt

1 ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' table winogron stołowych "Emperor"" grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco" "Świadectwo Autentyczności Mrożony A 007 wołowy i cielęcy rozbratel ( karkówka, łopatka i "Certificate of authenticity - Frozen beef and veal mostek)" (crop, chuck and blade and brisket cuts)" A 008 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh sweet oranges słodkich pomarańcz wysokiej jakości " "high quality"" A 009 "Świadectwo autentyczności dla świeżych owoców cytrusowych minneola" "Certificate of authenticity fresh minneola" A 010 "Świadectwo autentyczności dla "Certificate of authenticity concentrated orange skoncentrowanego soku pomarańczowego" juice" A 014 "Świadectwo autentyczności HANDI" "Certificate of authenticity HANDI" A 015 "Świadectwo autentyczności (produkty z ręcznych krosien tkackich z jedwabiu lub bawełny)" "Certificate of authenticity (silk or cotton handloom products)" "Świadectwo autentyczności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 593/2013 (Dz.U. L 170)" A 017 "Certificate of authenticity as mentioned in Regulation (EU) No 593/2013 (OJ L 170)" A 019 "Świadectwo jakości (azotany z Chile)" "Certificate of quality (Nitrate from Chile)" A 022 A 023 A 119 C 001 C 012 "Świadectwo autentyczności: "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export to the European Community"" "Świadectwo autentyczności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 481/2012 (Dz.U. L 148)" "Świadectwo zdatności do lotu lub deklaracja na fakturze handlowej zawierająca elementy wydanego świadectwa zdatności do lotu, lub dokument załączony do faktury" "Zaświadczenie równowartości określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1295/2008 (Dz.U. L 340)" "Świadectwo na eksport makaronów do Stanów Zjednoczonych (świadectwo P2)." "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export to the European Community" "Certificate of authenticity as mentioned in Regulation (EU) No 481/2012 (OJ L 148)" "Airworthiness certificate or declaration in the commercial invoice containing the elements of the airworthiness certificate issued or a document annexed to the invoice" "Attestation of equivalence as mentioned in Regulation (EC) No 1295/2008 (OJ L 340)" "Certificate for the export of pasta to the USA (P 2 certificate)." C 013 "Świadectwo IMA 1" "Certificate IMA 1" C 014 "Dokument V I 1" "V I 1 document" C 015 "Wyciąg V I 2" "V I 2 extract" C 017 "Dokument V I 1 wypełniony zgodnie z art. 50 "V I 1 document annotated in compliance with ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008." Regulation (EC) No 555/2008, Article 50 (2)." C 018 "Wyciąg V I 2 wypełniony zgodnie z art. 50 ust. "V I 2 extract annotated in compliance with 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008." Regulation (EC) No 555/2008, Article 50 (2)" "Pozwolenie na korzystanie z procedury C 019 uszlachetniania biernego (Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 - Dz.U. nr L 253, str. 93)" "Outward processing authorization (Reg. EEC No 2454/93-OJ L 253/93)" C 026 "Świadectwo rejestracji w księdze zwierząt hodowlanych poświadczające czystość rasy" "Certificate of registration in a herdbook certifying the purity of the breed"

2 C 027 "Rodowód" "Pedigree certificate" C 034 "Wspólnotowe świadectwo "Kimberley"" ""Kimberley" Community certificate" C 039 "Dokument statystyczny ICCAT dla włócznika" "ICCAT swordfish statistical document" C 040 "Dokument statystyczny ICCAT dla opastuna lub dokument statystyczny IOTC dla opastuna" "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla tuńczyka C 041 południowego (makoja) -( rozporządzenie UE 640/2010, L 194)" "ICCAT bigeye tuna statistical document or IOTC bigeye tuna statistical document" "ICCAT bluefin tuna re-export certificate (Reg 640/2010, L 194)" C 042 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla włócznika" "ICCAT swordfish re-export certificate" C 043 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla opastuna "ICCAT bigeye tuna re-export certificate or IOTC lub certyfikat reeksportowy IOTC dla opastuna" bigeye tuna re-export certificate" C 046 "Świadectwo ważenia bananów" "Banana weighing certificate" "Dokument połowowy ICCAT dotyczący C 047 tuńczyka błękitnopłetwego" "ICCAT Bluefin tuna catch document (BCD)" "Świadectwo dla przywozu kiełków lub nasion "Certificate for the import of sprouts or seeds przeznaczonych do produkcji kiełków, intended for the production of sprouts, as C 048 określone w załączniku do rozporządzenia (UE) provided in Annex of Regulation (EU) No nr 704/2014" 704/2014" "Świadectwo określone w Rozporządzeniu (UE) "Certificate as mentioned in Regulation (EU) No C 050 nr 1308/2013 (Dz.U. L 347)" 1308/2013 (OJ L 347)" C 051 C 052 C 055 C 056 C 058 C 060 "Deklaracja Agencji ds. Żywności, Weterynarii i Środowiska Wysp Owczych, wydana zgodnie z warunkami ustalonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1381/2007 (Dz. U. L 309 z , str. 24)." "Pozwolenie wywozu dla zastrzeżonych towarów i technologii" "Deklaracja zgodności (załącznik IV do rozporządzenia (EU) nr 10/2011)" "Zaświadczenie dotyczące skór niektórych dzikich gatunków zwierząt oraz towarów zawierających tego rodzaju skóry, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3254/91" "Oświadczenie o zgodności z kryteriami zniesienia statusu odpadu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011." "Oświadczenie wymagane w odniesieniu do każdej przesyłki zawierającej przybory kuchenne, do których zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia (EU) 284/2011, i pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong w Chinach" "Declaration by the Food-veterinary and environmental agency of Faeroe islands, issued in accordance with Regulation (EC) No 1381/2007 (OJ L 309 from , p.24)." "Export authorisation for restricted goods and technologies" "Declaration of compliance (Annex IV of Regulation (EU) No 10/2011)" "Certificado para pieles de determinadas especies animales salvajes y para mercancías que contienen esas pieles sujetas al Reglamento (CEE) nº 3254/91 del Consejo." "The statement of conformity with the end-ofwaste criteria referred to in Article 5(1) of Council Regulation (EU) No 333/2011 is to be issued for each consignment of scrap metal ceased to be waste" "Declaration to be provided for every consignment of kitchenware falling under the provisions of (EU) Regulation 284/2011, originating in or consigned from the People s Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China"

3 C 062 C 063 C 064 C 400 C 401 C 402 "Deklaracja dotycząca przywozu do Unii Europejskiej paszy lub żywności pochodzącej lub wysłanej z Japonii (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2012); towar opuścił Japonię przed 1 kwietnia 2014" "Deklaracja dotycząca przywozu do Unii Europejskiej paszy lub żywności pochodzącej lub wysłanej z Japonii (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2012); towar opuścił Japonię przed 1 kwietnia 2014 wystawiona przed 1 kwietnia 2014; towar opuścił Japonię 1 kwietnia 2014 i później, ale przed 1 maja 2014" "Pozwolenie na wywóz i przywóz towarów, które mogłyby być użyte do zadawania tortur (rozporządzenie (WE) nr 1236/2005)" "Przedstawienie wymaganego świadectwa "CITES"" "Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu CITES wystawiane przez państwo członkowskie" "Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu CITES wystawiane przez państwo trzecie" "Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012); the products left Japan before 1 April 2014" "Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 May 2014" "Authorisation for export or import of goods that could be used for torture (Regulation (EC) No 1236/2005)" "Presentation of the required "CITES" certificate" "CITES Export permit or Re-export certificate issued by an EU-country" "CITES Export permit or Re-export certificate issued by a third country" C 403 "Świadectwo CITES dla wystaw objazdowych" "CITES Travelling exhibition certificate" C 404 "Świadectwo CITES własności prywatnej" "CITES Personal ownership certificate" C 405 "Świadectwo CITES kolekcji próbek" "CITES Sample collection certificate" C 406 "Świadectwo CITES dla instrumentu muzycznego" "CITES Musical instrument certificate" C 600 "Pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub dokonywania czynności w składzie celnym typu E" "Authorisation to operate a customs warehouse or to use the arrangements in a type E warehouse" C 601 "Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego" "Authorisation to use inward processing" C 602 "Zgłoszenie danych o wartości celnej (formularz "Declaration of particulars relating to customs dodatkowy D.V.1bis)" value (continuation sheet D.V.1BIS)" C 603 "Karta informacyjna INF1" "Information sheet INF1" C 604 "Karta informacyjna INF2" "Information sheet INF2" C 605 "Karta informacyjna INF3" "Information sheet INF3" C 606 "Karta informacyjna INF5" "Information sheet INF5" C 607 "Karta informacyjna INF6" "Information sheet INF6" C 608 "Karta informacyjna INF7" "Information sheet INF7" C 609 "Karta informacyjna INF8" "Information sheet INF8" C 610 "Karta informacyjna INF9" "Information sheet INF9" C 611 "Dokument informacyjny" "Information document" C 612 "Wewnątrzwspólnotowa deklaracja tranzytowa T2F" "Internal Community transit declaration, T2F" C 613 "List przewozowy CIM (T2)" "Consignment note CIM (T2)" C 614 "List przewozowy CIM (T2F)" "Consignment note CIM (T2F)"

4 C 615 "Dokument przekazowy TR (T1)" "TR transfer note (T1)" C 616 "Dokument przekazowy TR (T2)" "TR transfer note (T2)" C 617 "Dokument przekazowy TR (T2F)" "TR transfer note (T2F)" C 618 "Konosament lotniczy (T2F)" "Air manifest (T2F)" C 619 "Konosament morski (T2F)" "Maritime manifest (T2F)" C 620 "Dokument T2LF" "T2LF document" C 621 "Dokument T2M" "T2M document" C 622 "Świadectwo statusu celnego" "Certificate of customs status" C 623 "Świadectwo przeładunkowe EXP.1" "Transhipment certificate EXP.1" C 624 "Forma 302" "Form 302" C 625 "Konosament Rhine" "Rhine Manifest" C 626 "Wiążąca informacja taryfowa" "Binding tariff information" C 627 "Wiążąca informacja o pochodzeniu" "Binding origin information" C 629 "Świadectwo zootechniczne i rodowód" "Pedigree and zootechnical certificate" C 635 "Etykieta CITES dla materiału naukowego" "CITES Label for Scientific Material" C 638 "Zezwolenie na przywóz CITES" "CITES Import permit" C 639 "Powiadomienie o przywozie CITES" "CITES Import notification" C 640 "Wspólny Przywozowy Dokument Weterynaryjny (CVED) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 282/2004 używany przy kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt" "Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Commission Regulation (EC) No. 282/2004, used for veterinary checks on live animals" C 641 "Dissostichus - Dokument połowowy, import" "Dissostichus - catch document import" C 644 "Świadectwo kontroli produktów ekologicznych" "Certificate of inspection for organic products" C 645 "Świadectwo dla sprzętu wojskowego" "Certificate for military equipment" C 647 "Potwierdzenie odbioru" "Confirmation of receipt" C 648 "Atest dla mięsa bez kości" "Boned meat certificate" C 649 "Świadectwo refundacji" "Refund certificate" C 651 "Towarzyszący dokument administracyjny" "Accompanying administrative document" C 652 "Dokumenty towarzyszące przy przewozie "Accompanying documents for the carriage of produktów winiarskich" wine products" C 653 "Potwierdzenie (eksport do Iraku)" "Confirmation (export to Iraq)" C 654 "Upoważnienie dla produktów przeznaczonych "Authorisation for products intended strictly for wyłącznie do celów medycznych" medical purposes" C 655 "Atest - dowód produktu" "Certificate - product proof" C 656 "Dissostichus - Dokument połowowy, eksport" "Dissostichus - Catch document export" C 657 "Świadectwo sanitarne" "Sanitary certificate" C 659 "Wcześniejsze oświadczenie pisemne" "Prior written declaration" C 660 "Powiadomienie o wywozie" "Export notification" C 661 "Wyraźna zgoda" "Explicit consent" C 662 "Decyzja w sprawie przywozu" "Import decision" C 664 "Zgłoszenie CN22 zgodnie z art. 237 "CN22 declaration according to Article 237 of the Rozporządzenia (WE) nr 2454/93" Regulation (ECC) No 2454/93" C 665 "Zgłoszenie CN23 zgodnie z art. 237 "CN23 declaration according to Article 237 of the Rozporządzenia (WE) nr 2454/93" Regulation (ECC) No 2454/93" C 666 "Świadectwo wydane przez Federal Grain "Certificate issued by the Federal Grain Inspection Inspection Service (FGIS)" Service (FGIS)"

5 C 667 "Analiza laboratoryjna" "Laboratory analysis" "Świadectwo wydane przez amerykański C 668 przemysł specjalizujący się w procesie mokrego "Certificate issued by the USA wet milling mielenia" industry" C 669 "Dokument zgłoszenia określony w Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IA" "Notification document as mentioned in Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) - Article 4 and Annex IA" C 670 C 672 "Dokument przesyłania określony w Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IB" "Dokument informacyjny towarzyszący przemieszczaniu odpadów, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 18 i Załącznik VII" "Movement document as mentioned in Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) Article 4 and Annex IB" "Information document accompanying shipments of waste as mentioned in Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) Article 18 and Annex VII" C 673 "Świadectwo połowowe" "Catch certificate" C 678 "Wspólnotowy dokument wejścia (CED) (Rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 (Dz.U. L 194))" "Common entry document (CED) (Regulation (EC) No 669/2009 (OJ L 194))" C 679 "Świadectwo (produkt z foki)" "Attesting Document (seal product)" C 680 "Pisemne oświadczenie o przywozie udowadniające gdzie produkty zostały nabyte (produkt z foki)" "Written notification of import and document giving evidence where the products were acquired (seal product)" C 684 "Certyfikat zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 844/2011 (Dz.U. L 218, str. 4)" "Certificate in accordance with the model set out in the Annex of Regulation (EU) No 844/2011 (OJ L 218, p. 4)" C 685 "Report containing the results of sampling and analysis performed in accordance with the provisions of Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006, or with equivalent requirements, by a laboratory approved for that "" purpose by the Canadian Grain Commission" "Świadectwo zdrowia określone w załączniku III "Health certificate as mentioned in Annex III of C 687 decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 884/2011(Dz.U. L 343, s, 140)" Commission Implementing Decision (EU) No 884/2011(OJ L 343, p, 140)" C 688 "Sprawozdanie analityczne określone w załączniku IV decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 884/2011(Dz.U. L 343, s, 140)" "Analytical report as mentioned in Annex IV of Commission Implementing Decision 2011/884/EU (OJ L 343, , p. 140)" C 690 "Zezwolenie FLEGT na przywóz drewna" "FLEGT import licence for timber" C 691 C 692 D 005 "Świadectwo zgodne z modelem podanym w załączniku decyzji Komisji (UE) nr 47/2008 (Dz. U. L 11), str. 12." "Wyniki pobierania próbek i analizy, przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone przez USDA zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r." "Faktura handlowa w strukturze przedsiębiorstw" "Certificate in accordance with the model set out in the Annex of Commission Decision (EC) No 47/2008 (OJ L 11), p. 12" "Results of sampling and analysis performed by a USDA approved laboratory carried out in accordance with the provisions of Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006" "Commercial invoice within the framework of undertakings"

6 D 008 D 009 D 017 "Faktura handlowa z podpisanym oświadczeniem" "Pozwolenie na przywóz wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1818/2006 (Dz.U. L 349, str.3) w związku ze środkami antydumpingowymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi" "Faktura handlowa w ramach zobowiązań oraz świadectwo dotyczące zobowiązania eksportowego wydanego przez chińską Izbę Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (Annexes II and III of Regulation 1239/2013; identical to the elements stipulated in Annexes III and IV of Regulation 1238/2013)." "Invoice with a signed declaration" "Import authorisation issued in accordance with Regulation 1818/2006 (OJ L 349, p. 3) in relation with anti-dumping measures on imports of potassium chloride originating in Belarus" "Commercial invoice within the framework of undertakings and Export Undertaking Certificate issued by CCCME (Annexes II and III of Regulation 1239/2013; identical to the elements stipulated in Annexes III and IV of Regulation 1238/2013)" D 018 D 019 E 012 "Faktura dotycząca transakcji, które nie są zwolnione z ceł "Invoice for transactions which are not exempted wyrównawczych/antydumpingowych (załącznik from countervailing/anti-dumping duties (Annex IV do rozporządzenia 1239/2013; identyczny z IV of Regulation 1239/2013; identical to Annex V załącznikiem V do rozporządzenia 1238/2013)" of Regulation 1238/2013)" "Upoważnienie do procedury celnej o znaczeniu ekonomicznym/użycie końcowe w ramach środka antydumpingowego/wyrównawczego" "Pozwolenie na wywóz "Dobra kultury" (Rozporządzenie (WE) nr 116/2009)" "Authorisation to use a customs procedure with economic impact/end-use within the context of an anti-dumping/countervailing measure" "Export licence "Cultural goods" (Regulation (EC) No 116/2009)" E 013 "Licencja na wywóz substancje kontrolowane "Export licence "controlled substances" (ozone), (ozon), wydana przez Komisję." issued by the Commission." E 014 "Pozwolenie na wywóz - produkty mleczne" "Export certificate - Milk products" E 017 "Pozwolenie na wywóz wydane przez właściwe "Export certificate issued by the competent organa państwa trzeciego" authorities of a third country" E 020 "Zezwolenie na wywóz broni palnej "Export authorisation for firearms (Regulation (rozporządzenie (UE) nr 258/2012)" (EU) No 258/2012)" E 990 "Pozwolenie na wywóz towarów, które mogłyby zostać użyte do tortur bądź innego "Export authorisation for goods that could be okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego used for the purpose of torture or other cruel, traktowania albo karania" inhuman or degrading treatment or punishment" I 004 "Dokument nadzoru wydany przez właściwe władze państwa członkowskiego, ważny na terenie całej Wspólnoty" "Surveillance document issued by the competent authorities of a Member State valid throughout the EC." L 001 "Pozwolenie na przywóz "AGRIM"" "Import licence AGRIM" L 079 "Produkty tekstylne: pozwolenie importowe" "Textile products: import licence" L 081 "Świadectwo analizy (Rozporządzenie (WE) nr "Certificate of analysis (Regulation (EC) No 1064/2009)" 1064/2009)" L 082 "Świadectwo zgodności (Rozporządzenie (WE) "Certificate of conformity (Regulation (EC) No nr 1064/2009)" 1064/2009)"

7 L 100 "Pozwolenie importowe "substancje kontrolowane" (ozon), wydane przez Komisję" "Import licence "controlled substances" (ozone), issued by the Commission" L 106 "Pozwolenie na przywóz konopi" "Licence for the import of hemp" L 116 "Certyfikat Procesu Kimberley" "Kimberley Process Certificate" L 132 "Pozwolenie na przywóz wydane przez właściwe władze państwa członkowskiego, ważne na terenie całej Wspólnoty." "Import authorization issued by the competent authority of a Member State which shall be valid throughout the Community" L 135 L 136 N 002 "Zezwolenie na przywóz (prekursory) wydawane jest przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym importer ma swoją siedzibę" "Towary do zastosowań w charakterze substratów lub do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych zawierające substancje zubażające warstwę ozonową lub od nich uzależnione." "Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw wydane zgodnie z art. 11, 12 i 12a, i załącznikiem III rozporządzenia (WE) nr 1221/2008 (Dz.U. L 336, )" "Import authorisation (precursors) issued by the competent authorities of the Member State where the importer is established" "Goods, containing, or relying on, ozone-depleting substances, to be used as feedstock or for laboratory and analytical uses" "Certificate of conformity with the European Union marketing standards for fresh fruit and vegetables" N 003 "Atest jakości" "Certificate of quality" N 018 "Świadectwo ATR" "ATR certificate" N 235 "Wykaz kontenerów" "Container list" N 271 "Wykaz opakowań" "Packing list" N 325 "Faktura pro forma" "Proforma invoice" N 337 "Deklaracja skrócona do składowania czasowego" "Summary declaration for temporary storage" N 355 "Przywozowa deklaracja skrócona" "Entry summary declaration" N 380 "Faktura handlowa" "Commercial invoice" N 703 "Spedytorski list przewozowy" "House waybill" N 704 "Konosament kapitański" "Master bill of lading" N 705 "Konosament przewozowy" "Bill of lading" N 710 "Konosament morski (T1)" "Maritime manifest (T1)" N 714 "Konosament spedytorski" "House bill of lading" N 720 "List przewozowy CIM" "Consignment note CIM" N 722 "List drogowy - SMGS" "Road list - SMGS" N 730 "Drogowy list przewozowy" "Road consignment note" N 740 "Lotniczy list przewozowy (konosament)" "Air waybill" N 741 "Kapitański lotniczy list przewozowy" "Master airwaybill" N 750 "Przesyłki pocztowe (włącznie z paczkami)" "movement by post including parcel post" N 760 "Dokument transportu kombinowanego" "Multimodal/combined transport document" N 785 "Manifest cargo" "Cargo manifest" N 787 "Ceduła przewozowa (lista załadunkowa)" "Bordereau (cargo load list)" N 820 "Deklaracja tranzytowa "T"" "Transit declaration "T"" N 821 "Zewnątrzwpólnotowa deklaracja tranzytowa / "External Community transit declaration / wspólny tranzyt, T1" common transit, T1" N 822 "Wewnątrzwspólnotowa deklaracja tranzytowa T2" "Internal Community transit declaration T2"

8 N 823 "T5 kopia kontrolna" "T5 control copy" N 825 "Dokument T2L" "T2L document" N 830 "Zgłoszenie towaru do wywozu" "Goods declaration for exportation" N 851 "Świadectwo fitosanitarne" "Phytosanitary certificate" N 852 "Analiza i świadectwo zdrowia" "Analysis and health certificate" N 853 "Wspólny Przywozowy Dokument Weterynaryjny (CVED) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 136/2004 używany przy kontroli weterynaryjnej produktόw" "Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Regulation (EC) No. 136/2004, used for veterinary check on products" N 861 "Ogólne świadectwo pochodzenia" "Universal certificate of origin" N 862 "Deklaracja pochodzenia" "Declaration of origin" "Preferencyjne świadectwo pochodzenia N 864 (preferencyjne oświadczenie o pochodzeniu na "Preference certificate of origin (declaration of fakturze; EUR.2)" preferential origin on the invoice; EUR.2)" N 865 "Świadectwo pochodzenia "Forma A"" "Certificate of origin Form A" N 933 "Zgłoszenie cargo (przywóz)" "Cargo declaration (arrival)" N 934 "Declaration of particulars relating to customs "Zgłoszenie danych o wartości celnej D.V.1" value D.V.1" N 935 "Faktura, na podstawie której deklarowana jest "The invoice on the basis of which the customs wartość celna towarów" value of the goods is declared" N 941 "Pozwolenie na towary objęte embargiem" "Embargo permit" N 951 "Formularz TIF" "TIF form" N 952 "Karnet TIR" "TIR Carnet" N 954 "Świadectwo przewozowe EUR.1" "Movement certificate EUR.1" N 955 "Karnet ATA" "ATA carnet" N 988 "Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych procedura w miejscu wywóz "Authorisation to use simplified procedures - local (deklaracja poprzedzająca wyprowadzenie clearance procedure export (pre-departure wymagana zgodnie z art. 285a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93)" declaration required according to Art. 285a 1 of Commission Regulation (EEC) No 2454/93)" N 989 "Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych procedura w miejscu wywóz (zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji "Authorisation to use simplified procedures - local poprzedzającej wyprowadzenie zgodnie z art. clearance procedure export (Waiver of predeparture 285a ust. 1a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93)" declaration according to Art. 285a 1a of Commission Regulation (EEC) No 2454/93)" N 990 "Upoważnienie do procedury celnej o "Authorisation to use a customs procedure with znaczeniu ekonomicznym / użycie końcowe" economic impact/end-use" P 300 "Zboża (kody dodatkowe P301-P323)" "Cereals (additional codes P301-P323)" P 400 "Ryż (kody dodatkowe P401-P409)" "Rice (additional codes P401-P409)" P 500 "Jaja (kody dodatkowe P501-P511)" "Eggs (additional codes P501-P511)" P 600 "Cukier, melasa lub izoglukoza (kody "Sugar, molasses or isoglucose (additional codes dodatkowe P601-P626)" P601-P626)" P 700 "Mleko, produkty mleczne (kody dodatkowe "Milk, milk products (additional codes P701- P701-P707)" P707)" R 001 "Świadectwo refundacji w przypadku, gdy stawka mająca zastosowanie nie została wcześniej ustalona" "Refund certificate where the rate to apply is not fixed in advance"

9 R 002 R 003 U 003 "Świadectwo refundacji w przypadku, gdy stawka mająca zastosowanie została wcześniej ustalona" "Wywóz nieobjęty świadectwem refundacji, ale kwalifikujący się do wypłaty refundacji wywozowej" "Świadectwo pochodzenia spełniające warunki ustanowione w artykule 47 Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93" "Refund certificate where the rate to apply is fixed in advance" "Export not covered by refund certificate but eligible for payment of export refund" "Certificate of origin meeting the conditions laid down in article 47 of Regulation (EEC) No 2454/93" U 004 "Świadectwo pochodzenia wydane zgodnie z art Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93" U 005 "Świadectwo nazwy pochodzenia wydane przez właściwe organy" U 031 U 040 U 043 następującym poświadczeniem "Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU" lub "Dérogation - Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission"" "Świadectwo pochodzenia wydane zgodnie z art. 47 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, zawierające dodatkowo następujące dane: - kod CN; - numer lub numery kontyngentów taryfowych zgodnie z art. 5 (2) rozporządzenia (UE) nr 1354/2011; - łączną masę netto według wskaźników kategorii, jak określono w art. 3 (2) rozporządzenia (UE) nr 1354/2011." następującym poświadczeniem "Derogation - Commission Decision 2005/578/EC" lub "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"" "Proof of origin established in accordance with Articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No 2454/93" "Certificate of designation of origin issued by the competent authorities" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU" or "Dérogation - Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission"" "Proof of origin established in accordance with Article 47 of Regulation (EEC) No 2454/93, including in addition the following data: - the CN code, - the order number or order numbers of the tariff quota concerned in accordance with the Article 5(2) of Regulation (EU) No 1354/2011, - the total net weight per coefficient category as specified in Article 3 (2) of Regulation (EU) No 1354/2011." "Derogation - Commission Decision 2005/578/EC" or "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"" U 045 "Świadectwo przewozowe EUR-MED" "Movement certificate EUR-MED" U 048 "Deklaracją EUR-MED na fakturze" "Invoice declaration EUR-MED" U 049 Decision No 2007/167/WE" lub "Dérogation - "Derogation-Decision No 2007/167/EC" or Décision N 2007/167/WE"" "Dérogation - Décision N 2007/167/EC"" U 050 U 051 Decision No 2007/767/WE" lub "Dérogation - Décision N 2007/767/WE"" Decision C(2008) 3568"" "Derogation-Decision No 2007/767/EC" or "Dérogation - Décision N 2007/767/EC"" "Derogation-Decision C(2008) 3568""

10 U 052 U 053 U 054 U 057 U 058 U 059 U 060 U 064 U 065 U 066 U 067 "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem "Odstępstwo rozporządzenie (UE) nr 439/2011"" Decision 2008/691/EC"" Decision 2008/751/EC"" Decision 2011/47/EU" lub "Dérogation - Décision 2011/47/UE"" Decision 2011/122/EU" lub "Dérogation - Décision 2011/122/UE"" "Deklaracja pochodzenia zawierająca następujące oświadczenie w języku angielskim: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation"" Implementing Decision 2011/861/EU"" Implementing Decision 2012/213/EU"" "Certificate of origin Form A bearing the endorsement "Derogation-Regulation (EU) No 439/2011"" "Derogation-Decision 2008/691/EC"" "Derogation-Decision 2008/751/EC"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2011/47/EU" or "Dérogation - Décision 2011/47/UE"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2011/122/EU" or "Dérogation - Décision 2011/122/UE"" "Origin declaration containing the following statement in English: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation "" "Derogation-Implementing Decision 2011/861/EU"" "Derogation-Implementing Decision 2012/213/EU"" "W świadectwie pochodzenia na formularzu A wydanym przez właściwe organy Pakistanu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem "Certificate of origin Form A issued by the umieszcza się w polu 4 wpis:»autonomous competent authorities of Pakistan pursuant to measure Regulation (EU) No 1029/2012 «this Regulation bearing the following (Środek autonomiczny rozporządzenie (UE) nr endorsement in box 4: Autonomous measure 1029/2012 )" Regulation (EU) No 1029/2012 " "Świadectwo pochodzenia niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Kazachstanu, zgodnie z definicją zawartą w artykule 2 Rozp. 1340/2008" Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 29/11/2012" lub "Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 29/11/2012"" "Certificate of origin for certain steel products originating in Kazakhstan as defined in Article 2 of Reg. 1340/2008" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "Derogation-Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 29/11/2012" or "Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 29/11/2012""

11 U 068 U 069 U 070 U 071 U 090 U 091 U 092 U 093 "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie w języku angielskim: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"" "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie w języku angielskim: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"" następującym poświadczeniem "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" lub "Dérogation - Décision No 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 7 août 2013"" "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie: "Produkt pochodzący zgodnie z załącznikiem II dodatek 2A (Definicja pojęcia produkty pochodzące oraz metody współpracy administracyjnej)" (Dz.U. L 346, )" "Świadectwo przewozowe EUR. 1 - Świadectwo przewozowe EUR-MED (pod warunkiem że w polu 7 uwaga no cumulation applied została oznaczona krzyżykiem), które stwierdza pochodzenie ze Wspólnoty Europejskiej w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską" "Proof of origin containing the following statement in English: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"" "Proof of origin containing the following statement in English: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"" "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" or "Dérogation - Décision No 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 7 août 2013"" "Proof of origin containing the following statement: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)" (OJ L 346, )" "Movement certificate EUR. 1 - Movement certificate EUR-MED (under the condition that in box 7 the remark "no cumulation applied" is marked with a cross) stating European Community origin, in the context of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (codification/key: U090)" "Deklaracja na fakturze - Deklaracja na fakturze "Invoice declaration - Invoice declaration EUR- EUR-MED (pod warunkiem że deklaracja MED (under the condition the declaration zawiera uwagę no cumulation applied ), która contains the remark "no cumulation applied"), stwierdza pochodzenie ze Wspólnoty stating European Community origin, in the Europejskiej w kontekście umowy między context of the agreement between the European Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Economic Community and the Swiss Konfederacją Szwajcarską" Confederation" "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 lub Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n 1044/2012 de la Comisión " "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012 lub Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n o 1045/2012 de la Comisión " "Certificate of origin Form A bearing the endorsement Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 or Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n 1044/2012 de la Comisión " "Certificate of origin Form A bearing the endorsement Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012 or Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n o 1045/2012 de la Comisión "

12 U 094 U 095 U 096 Implementing Decision 2013/243/EU"" "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem "Derogation Commission Implementing Regulation (ES) No 822/2014"" następującym poświadczeniem Derogation [Commission Implementing Decision (UE) 2015/164] lub Dérogation [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission] " "Derogation-Implementing Decision 2013/243/EU"" "Certificate of origin Form A bearing the endorsement "Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement 'Derogation [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]' or Dérogation [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]." U 097 następującym poświadczeniem Derogation Decision No 1/2015 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 10 March 2015, Dérogation Décision no 1/2015 du Comité spécial de coopération douanière et de "Certificate EUR 1. bearing the endorsement Derogation Decision No 1/2015 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 10 March 2015, Dérogation Décision no 1/2015 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 10 facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 10 mars 2015 lub Excepción Decisión no mars 2015 or Excepción Decisión no 1/2015 1/2015 del Comité Especial CARIFORUM-UE de del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 10 de marzo 2015." Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 10 de marzo 2015." X 001 "Pozwolenie na wywóz AGREX" "Export licence AGREX" X 002 "Zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania (rozporządzenie 428/2009 z późniejszymi zmianami)" "Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments)." X 035 "Zezwolenie na wywóz (prekursory) wydawane jest przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę." "Export authorisation (precursors) issued by the competent authorities of the Member State where the exporter is established." Y 001 "Całkowicie uzyskane w Libanie i bezpośrednio przywiezione z tego kraju do Wspólnoty." "Całkowicie otrzymane w Tunezji i Y 003 bezpośrednio przywiezione z tego kraju do Wspólnoty." Y 006 "Pieczęć (na początku/ końcu każdej sztuki) i bezpośrednio przywiezione" Y 007 "Plomba (przytwierdzona do każdej sztuki) i bezpośrednio przywiezione" Y 008 "Przywiezione bezpośrednio z Turcji do Wspólnoty" "Ponowny przywóz produktów tekstylnych po Y 009 procedurze uszlachetniania biernego, w zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 3036/94." "Wholly obtained in Lebanon and transported directly from that country to the Community." "Wholly obtained in Tunisia and transported directly from that country to the Community." "Stamp (at beginning/end of each piece) and directly transported" "Seal (fixed to each piece) and directly transported" "Transported directly from Turkey to the Community" "Reimportation of textile products following an outward processing operation, in accordance with Regulation (EC) No 3036/94."

13 Y 010 Y 011 Y 013 "Produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004." "Produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004." "Wstawienie jednej z następujących adnotacji w kolumnie "Uwagi" świadectwa przewozowego towarów. Rozporządzenie (EWG) nr 1518/76 (Dz.U. nr L 169, str. 37): Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected (Pobrano specjalną opłatę eksportową) Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan." "The products must meet the relevant requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004, notably preparation in an approved establishment and compliance with the health marking requirements laid down in Annex II, Section I of Regulation (EC) No 853/2004." "The products must meet the relevant requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004, notably preparation in an approved establishment and compliance with the health marking requirements laid down in Annex I, Section I, Chapter III of Regulation (EC) No 854/2004." "Insertion of one of the following endorsements in the "Remarks" column of a goods movement certificate. Regulation (EEC) no 1518/76 (OJ L 169/37): Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan." Y 015 Y 017 "Surowe diamenty znajdują się w zabezpieczonych przed manipulacjami pojemnikach oraz plomby wykonane w czasie wywozu (eksportu) przez kraj uczestniczący (w procesie Kimberley) nie zostały naruszone" "Całkowicie otrzymane w Jordanii i bezpośrednio przywiezione z tego kraju do Wspólnoty" "The rough diamonds are contained in tamperresistant containers, and the seals applied at export by the participant (Kimberley process) are not broken" "Wholly obtained in Jordan and transported directly from that country to the Community" Y 018 "Mięso zwierząt z gatunku kóz lub mięso zwierząt z gatunku owiec rasy SARDI, "Meat of goats or meat of sheep of the breeds TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN i BENI SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN AHSEN" and BENI AHSEN" Y 019 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla Islandii" "Request for preferential treatment for Iceland" Y 020 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla Norwegii" "Request for preferential treatment for Norway" Y 021 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla EOG" "Request for EEA preferential treatment" Y 022 "Nadawca/eksporter (nr świadectwa AEO)" "Consignor / exporter (AEO certificate number)" Y 023 "Odbiorca (nr świadectwa AEO)" "Consignee (AEO certificate number)" Y 024 "Zgłaszający (nr świadectwa AEO)" "Declarant (AEO certificate number)" Y 025 "Przedstawiciel (nr świadectwa AEO)" "Representative (AEO certificate number)"

14 Y 026 "Główny zobowiązany (nr świadectwa AEO)" "Principal (AEO certificate number)" Y 027 "Prowadzący skład (nr świadectwa AEO)" "Warehousekeeper (AEO certificate number)" Y 028 "Przewoźnik (nr świadectwa AEO)" "Carrier (AEO certificate number)" Y 029 "Inny upoważniony podmiot gospodarczy (nr "Other authorised economic operator (AEO świadectwa AEO)" certificate number)" Y 031 Y 032 Y 040 Y 041 Y 042 Y 043 Y 044 Y 045 Y 046 Y 047 "Kod tego dokumentu może być użyty do oznaczenia, że wysyłka przychodzi od (lub wychodzi do) upoważnionego przedsiębiorcy (AEO - Authorised Economic Operator) z (w) kraju trzecim, z którym to krajem Unia Europejska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu programów upoważnionego przedsiębiorcy. Łącznie z kodem dokumentu (Y031) powinien być również podany w odpowiednim polu kod identyfikacyjny tego upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) z kraju trzeciego." "Pozostałe produkty, inne niż produkty z fok objęte rozporządzeniem (UE) nr 737/2010 (Dz.U. L 216)" "Numer identyfikacyjny VAT nadany w państwie członkowskim importu importerowi wyznaczonemu lub uznanemu zgodnie z art. 201 dyrektywy w sprawie podatku VAT za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT" "Numer identyfikacyjny VAT nabywcy, który zobowiązany jest do zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy w sprawie podatku VAT" "Numer identyfikacyjny VAT nadany przedstawicielowi podatkowemu w państwie członkowskim importu" "This certificate code may be used to indicate that shipments are coming from or going to an Authorised Economic Operator (AEO) in a third country with which the European Union (EU) has concluded a mutual recognition agreement regarding AEO programmes. In addition to the certificate code (Y031) the identification code of this third country AEO must be filled in the relevant field." "Other goods than those seal products mentioned in Regulation (EU) No 737/2010 (OJ L 216)" "VAT identification number issued in the Member State of importation for the importer designated or recognised under Article 201 of the VAT Directive as liable for payment of VAT" "VAT identification number of the customer who is liable for the VAT on the intra-community acquisition of goods in accordance with Article 200 of the VAT Directive" "VAT identification number issued in the Member State of importation for tax representative" "Ponowny przywóz produktów tekstylnych po procedurze uszlachetniania biernego, w "Reimportation of textile products following an zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 32/ outward processing operation, in accordance with ZAŁĄCZNIK II" Regulation (EC) No 32/ ANNEX II" "dowód przeznaczenia importowanego towaru do transportu lub wysyłki z państwa członkowskiego importu do innego państwa członkowskiego" "Towary, które były wysłane z Japonii przed 28 marca 2011 r" "Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 284/2011" "Towary wyeksportowane z Somalii przed dniem 22 lutego 2012 roku" Y 048 "Numer referencyjny deklaracji zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1731/2006" "Evidence that the imported goods are intended to be transported or dispatched from the Member State of importation to another Member State" "Products which left Japan before 28 March 2011" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) No 284/2011" "Goods having left Somalia prior to 22 February 2012" "Reference number of the declaration(s) referred to in Article 3 (1) of Regulation (EC) No 1731/2006"

15 Y 053 Y 054 "Towary nieobjęte wymogami dotyczącymi etykietowania fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 517/2014" "Towary etykietowane zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr517/2014" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM, Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 634/2011 (Dz.U. L 170)" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM, Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 36/2013 (Dz.U. L 16)" "Goods not concerned by labelling requirements on fluorinated greenhouse gases as referred to Article 12, paragraph 1 of Regulation (EU) No 517/2014" "Goods labelled according to the provisions of Article 12, paragraph 1 of Regulation (EU) No 517/2014" Y 100 "Special entries on the import licence AGRIM" "Special entries on the import licence AGRIM, Y 101 Commission Implementing Regulation (EU) No 634/2011 (OJ L 170)" "Special entries on the import licence AGRIM, Y 102 Commission Implementing Regulation (EU) No 36/2013 (OJ L 16)" Y 800 "Towary niewysłane z Bangladeszu" "Goods not consigned from Bangladesh" Y 900 "Deklarowane towary nie są objęte Konwencją "Declared goods do not belong to the Washington Waszyngtońską (CITES)" Convention (CITES)" Y 901 "Produkt nieobjęty wykazem produktów podwójnego zastosowania" "Product not included in the dual use list" Y 902 "Towary inne niż opisane w przypisach OZ "Goods other than those described in the OZ związanych ze środkiem" footnotes linked to the measure" Y 903 "Zgłoszone towary nie są umieszczone w "Declared goods are not included in the list of wykazie dóbr kultury" cultural goods" Y 904 "Towary inne niż opisane w przypisach "TR" "Goods other than those described in the TR związanych ze środkiem" footnotes linked to the measure" Y 905 Y 906 Y 907 "Towary, które zostaną użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne lub towary o charakterze medyczno-technicznym" "Towary inne niż opisane w przypisach TR związanych ze środkiem (708)" "Towary, które zostaną wykorzystane przez personel wojskowy lub cywilny państwa członkowskiego, jeżeli personel ten bierze udział w operacji pokojowej lub operacji zarządzania kryzysowego UE lub ONZ w państwie trzecim, lub w operacji opartej na porozumieniach dotyczących obrony zawartych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi" "Goods that will be used for the exclusive purpose of public display in a museum in view of their historic significance or medical-technical goods" "Goods other than those described in the TR footnotes linked to the measure (708)" "Goods that will be used by military or civil personnel of a Member State, if such personnel is taking part in an EU or UN peace keeping or crisis management operation in the third country of destination, or in an operation based on agreements between Member States and third countries in the field of defence"

16 Y 908 Y 909 Y 910 "Wywóz do następujących terytoriów państw członkowskich (Grenlandia, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, wyspy Wallis i Futuna, Majotta, St Pierre i Miquelon, Büsingen), pod warunkiem że towary są wykorzystane przez organy ścigania w kraju lub na terytorium przeznaczenia oraz na obszarze państwa czlonkowskiego, do którego należy dane terytorium" "Zgłaszane towary nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 1984/2003 (oraz/lub rozporządzeniu (UE) nr 640/2010." "Opastuna poławiany we włóki lub na wędkę i przeznaczony głównie do produkcji żywności w puszkach, w obszarach działania Umowy w sprawie ustanowienia Komisji Oceanu Indyjskiego ds. Tuńczyka (Umowa IOTC) oraz Konwencji ICCAT" "Zgłaszane towary nie podlegają rozporządzeniu Rady (WE) nr 194/2008" "Wysokość refundacji wywozowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 612/2009" "Kwota refundacji wywozowych niższa od EUR zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 612/2009" "Export to the following territories of Member States (Greenland, New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, St Pierre and Miquelon, Büsingen), provided that the goods are used by an authority in charge of law enforcement in both the country or territory of destination and the metropolitan part of the Member State to which that territory belongs" "The declared goods are not concerned by Regulation (EC) No. 1984/2003 (and/or Reg. (EU) No. 640/2010)." "Bigeye tuna taken by seiners or baitboats and intended mainly for the canning industry in the areas of application of the Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC Agreement) and the ICCAT Convention." Y 912 "The declared goods are not concerned by Council Regulation (EC) No. 194/2008" Y 913 "Export refund rate, according to Article 9 of Regulation (EC) No 612/2009" "Refund amounts of less than EUR 1 000, Y 914 according to Article 9 of Regulation (EC) No 612/2009" Y 915 "Identyfikacyjny numer referencyjny" "Reference Identification Number" Y 916 Y 917 Y 919 Y 920 "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, załącznik I" "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, załącznik V." "Identyfikacyjny numer referencyjny w przypadku chemikaliów podlegających przepisom art. 2 ust. 3) rozporządzenia (UE) nr 649/2012." "Towary inne, niż wymienione w przypisie dołączonym do niniejszego środka" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EU) No 649/2012 on the export and import of dangerous chemicals, Annex I" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EU) No 649/2012 on the export and import of dangerous chemicals, Annex V" "Reference Identification Number for chemicals subject to the provisions of Art. 2(3) of Regulation (EU) No 649/2012." "Goods other than those described in the footnotes linked to the measure" Y 921 "Towary wyłączone spod zakazu" "Goods exempted from the prohibition" Y 922 "Inne niż skóry z kotów i psów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1523/2007 r. (Dz.U. L 343)" "Other than cats and dogs fur as mentioned by Regulation (EC) No 1523/2007 (OJ L 343)" Y 924 "Towary inne niż rtęć metaliczna, określona w "Goods other than metallic mercury as mentioned rozporządzeniu (WE) nr 1102/2008" by Regulation (EC) No 1102/2008" Y 925 "Wywóz do celów badań naukowych i rozwoju, "Export for research and development, medical or analizy lub do celów medycznych" analysis purposes"

17 Y 926 Y 927 Y 928 Y 930 Y 931 Y 932 Y 933 Y 934 "Towary nieobjęte zakazem przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych" "Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases" "Zadeklarowane towary nie podlegają "The declared goods are not concerned by Council rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008" Regulation (EC) No. 1005/2008" "Zadeklarowane towary nie podlegają "The declared goods are not concerned by rozporządzeniu wykonawczyemu Komisji (UE) Commission Implementing Regulation (EU) No nr 322/2014" 322/2014" "Zadeklarowane towary nie są objęte decyzją "The declared goods are not concerned by Komisji 2007/275/WE" Commission Decision 2007/275/EC" "Towary zwolnione z kontroli weterynaryjnych "Goods benefitting from derogation to veterinary zgodnie z artykułem 6.1b decyzji Komisji controls according to Article 6.1b of Commission 2007/275/WE" Decision (EC) No 275/2007" "Towary podlegające odstępstwu od kontroli "Goods benefitting from a derogation to CITES CITES na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia controls according to Article 7(3) of Council Rady (WE) nr 338/97" Regulation (EC) No 338/97" "Produkty, na które nie rozciąga się moc artykułu 4 punkt 1 rozporządzenia (UE) nr "Goods not concerned by Article 4, paragraph 1 of 208/2013" Regulation (EU) No 208/2013" "Produkt niepodlegający przepisom rozporządzenia (UE) nr 258/2012 dotyczącym wywozu broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EU) No 258/2012 for export of firearms, their parts and components and ammunition" Y 935 "Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 1332/2013 (Dz.U. L 335)" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) 1332/2013 (OJ L 335)" "Goods not covered by the provisions of the Y 936 "Towary nieobjęte postanowieniami Decyzji EU Commission Implementing Decision (EU) No 88/2014 (OJ L 45)" 88/2014 (OJ L 45)" Y 937 "Zadeklarowane towary nie podlegają rozporządzeniu wykonawczyemu Komisji (UE) nr 669/2009" "The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 669/2009" Y 938 "Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 825/2014" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) No 825/2014" Y 939 "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (UE) nr 833/2014, załącznik II" "Zadeklarowane towary nie podlegają Y 940 rozporządzeniu wykonawczyemu Komisji (UE) nr 2015/175" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) No 833/2014, Annex II" "The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/175"

A 001 table grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco"

A 001 table grapes A 004 Świadectwo autentyczności dla tytoniu Certificate of authenticity Tobacco ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' winogron stołowych "Emperor"" table grapes" A 004 "Świadectwo

Bardziej szczegółowo

A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu." "Certificate of authenticity Tobacco."

A 004 Świadectwo autentyczności dla tytoniu. Certificate of authenticity Tobacco. ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych winogron stołowych "Emperor"." "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' table grapes." A 004

Bardziej szczegółowo

"Certificate of authenticity fresh sweet oranges "high quality"." wysokiej jakości."

Certificate of authenticity fresh sweet oranges high quality. wysokiej jakości. ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych winogron stołowych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' table grapes." "Emperor"." A 004

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Veterinary certificate to EU/ Świadectwo weterynaryjne dla UE. Local competent authority/ Właściwy organ lokalny. Name/ Nazwa Address/ Adres

Veterinary certificate to EU/ Świadectwo weterynaryjne dla UE. Local competent authority/ Właściwy organ lokalny. Name/ Nazwa Address/ Adres Section A/ Sekcja A Model 1 Animal health certificate applicable to imports and transits of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored in accordance with Council Directive

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r.

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Wersja 1.14 z dnia 9.11.2012 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH Spis treści Część I Uwagi ogólne Sekcja A Formularze SAD i formularze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Dokumenty spedycyjne FIATA

Dokumenty spedycyjne FIATA Dokumenty spedycyjne FIATA 1 FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Spedytorów, jest organizacją federacyjną zrzeszającą narodowe zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 Poland USA Canada Mexico China ZATRZYMANIE WADIUM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KONTROWERSJE NA KANWIE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA RETENTION OF BID SECURITY BY CONTRACTING

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE AIP POLSKA GEN 4.1 EPBY-1 GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo