A 001 table grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A 001 table grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco""

Transkrypt

1 ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' winogron stołowych "Emperor"" table grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco" A 007 "Świadectwo Autentyczności Mrożony "Certificate of authenticity - Frozen beef and wołowy i cielęcy rozbratel ( karkówka, łopatka i veal (crop, chuck and blade and brisket cuts)" mostek)" A 008 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh sweet oranges słodkich pomarańcz wysokiej jakości " "high quality"" A 009 "Świadectwo autentyczności dla świeżych owoców cytrusowych minneola" "Certificate of authenticity fresh minneola" A 010 "Świadectwo autentyczności dla "Certificate of authenticity concentrated orange skoncentrowanego soku pomarańczowego" juice" A 014 "Świadectwo autentyczności HANDI" "Certificate of authenticity HANDI" A 015 A 017 "Świadectwo autentyczności (produkty z ręcznych krosien tkackich z jedwabiu lub bawełny)" "Świadectwo autentyczności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 593/2013 (Dz.U. L 170)" "Certificate of authenticity (silk or cotton handloom products)" "Certificate of authenticity as mentioned in Regulation (EU) No 593/2013 (OJ L 170)" A 019 "Świadectwo jakości (azotany z Chile)" "Certificate of quality (Nitrate from Chile)" "Świadectwo autentyczności: "Certificate of "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for A 022 authenticity B "Basmati Rice" for export to the export to the European Community" European Community"" A 023 "Świadectwo autentyczności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 481/2012 (Dz.U. L 148)" "Certificate of authenticity as mentioned in Regulation (EU) No 481/2012 (OJ L 148)" A 119 "Świadectwo zdatności do lotu lub deklaracja na fakturze handlowej zawierająca elementy wydanego świadectwa zdatności do lotu, lub dokument załączony do faktury" "Airworthiness certificate or declaration in the commercial invoice containing the elements of the airworthiness certificate issued or a document annexed to the invoice" C 001 C 012 "Zaświadczenie równowartości określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1295/2008 (Dz.U. L 340)" "Świadectwo na eksport makaronów do Stanów Zjednoczonych (świadectwo P2)." C 013 "Świadectwo IMA 1" "Certificate IMA 1" C 014 "Dokument V I 1" "V I 1 document" C 015 "Wyciąg V I 2" "V I 2 extract" "Attestation of equivalence as mentioned in Regulation (EC) No 1295/2008 (OJ L 340)" "Certificate for the export of pasta to the USA (P 2 certificate)." C 017 C 018 C 019 "Dokument V I 1 wypełniony zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008." "Wyciąg V I 2 wypełniony zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008." "Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 - Dz.U. nr L 253, str. 93)" "V I 1 document annotated in compliance with Regulation (EC) No 555/2008, Article 50 (2)." "V I 2 extract annotated in compliance with Regulation (EC) No 555/2008, Article 50 (2)" "Outward processing authorization (Reg. EEC No 2454/93-OJ L 253/93)"

2 C 026 "Świadectwo rejestracji w księdze zwierząt "Certificate of registration in a herdbook hodowlanych poświadczające czystość rasy" certifying the purity of the breed" C 027 "Rodowód" "Pedigree certificate" C 034 "Wspólnotowe świadectwo "Kimberley"" ""Kimberley" Community certificate" C 039 "Dokument statystyczny ICCAT dla włócznika" "ICCAT swordfish statistical document" C 040 "Dokument statystyczny ICCAT dla opastuna lub dokument statystyczny IOTC dla opastuna" "ICCAT bigeye tuna statistical document or IOTC bigeye tuna statistical document" C 041 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla tuńczyka południowego (makoja) -( rozporządzenie UE 640/2010, L 194)" "ICCAT bluefin tuna re-export certificate (Reg 640/2010, L 194)" C 042 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla włócznika" "ICCAT swordfish re-export certificate" C 043 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla opastuna "ICCAT bigeye tuna re-export certificate or IOTC lub certyfikat reeksportowy IOTC dla opastuna" bigeye tuna re-export certificate" C 046 "Świadectwo ważenia bananów" "Banana weighing certificate" C 047 "Dokument połowowy ICCAT dotyczący tuńczyka błękitnopłetwego" "ICCAT Bluefin tuna catch document (BCD)" "Świadectwo dla przywozu kiełków lub nasion "Certificate for the import of sprouts or seeds C 048 przeznaczonych do produkcji kiełków, intended for the production of sprouts, as określone w załączniku do rozporządzenia (UE) provided in Annex of Regulation (EU) No nr 704/2014" 704/2014" C 050 "Świadectwo określone w Rozporządzeniu (UE) "Certificate as mentioned in Regulation (EU) No nr 1308/2013 (Dz.U. L 347)" 1308/2013 (OJ L 347)" C 051 "Deklaracja Agencji ds. Żywności, Weterynarii i "Declaration by the Food-veterinary and Środowiska Wysp Owczych, wydana zgodnie z environmental agency of Faeroe islands, issued warunkami ustalonymi w Rozporządzeniu (WE) in accordance with Regulation (EC) No nr 1381/2007 (Dz. U. L 309 z , str. 1381/2007 (OJ L 309 from , p.24)." 24)." C 052 "Pozwolenie wywozu dla zastrzeżonych "Export authorisation for restricted goods and towarów i technologii" technologies" C 055 "Deklaracja zgodności (załącznik IV do "Declaration of compliance (Annex IV of rozporządzenia (EU) nr 10/2011)" Regulation (EU) No 10/2011)" C 056 C 058 "Zaświadczenie dotyczące skór niektórych dzikich gatunków zwierząt oraz towarów zawierających tego rodzaju skóry, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3254/91" "Oświadczenie o zgodności z kryteriami zniesienia statusu odpadu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011." "Certificado para pieles de determinadas especies animales salvajes y para mercancías que contienen esas pieles sujetas al Reglamento (CEE) nº 3254/91 del Consejo." "The statement of conformity with the end-ofwaste criteria referred to in Article 5(1) of Council Regulation (EU) No 333/2011 is to be issued for each consignment of scrap metal ceased to be waste"

3 C 060 C 062 C 063 C 400 C 401 C 402 "Oświadczenie wymagane w odniesieniu do każdej przesyłki zawierającej przybory kuchenne, do których zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia (EU) 284/2011, i pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong w Chinach" "Deklaracja dotycząca przywozu do Unii Europejskiej paszy lub żywności pochodzącej lub wysłanej z Japonii (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2012); towar opuścił Japonię przed 1 kwietnia 2014" "Deklaracja dotycząca przywozu do Unii Europejskiej paszy lub żywności pochodzącej lub wysłanej z Japonii (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2012); towar opuścił Japonię przed 1 kwietnia 2014 wystawiona przed 1 kwietnia 2014; towar opuścił Japonię 1 kwietnia 2014 i później, ale przed 1 maja 2014" "Przedstawienie wymaganego świadectwa "CITES"" "Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu CITES wystawiane przez państwo członkowskie" "Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu CITES wystawiane przez państwo trzecie" "Declaration to be provided for every consignment of kitchenware falling under the provisions of (EU) Regulation 284/2011, originating in or consigned from the People s Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China" "Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012); the products left Japan before 1 April 2014" "Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 May 2014" "Presentation of the required "CITES" certificate" "CITES Export permit or Re-export certificate issued by an EU-country" "CITES Export permit or Re-export certificate issued by a third country" C 403 "Świadectwo CITES dla wystaw objazdowych" "CITES Travelling exhibition certificate" C 404 "Świadectwo CITES własności prywatnej" "CITES Personal ownership certificate" C 405 "Świadectwo CITES kolekcji próbek" "CITES Sample collection certificate" C 406 "Świadectwo CITES dla instrumentu muzycznego" "CITES Musical instrument certificate" C 600 "Pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub dokonywania czynności w składzie celnym typu E" "Authorisation to operate a customs warehouse or to use the arrangements in a type E warehouse" C 601 "Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego" "Authorisation to use inward processing" C 602 "Zgłoszenie danych o wartości celnej "Declaration of particulars relating to customs (formularz dodatkowy D.V.1bis)" value (continuation sheet D.V.1BIS)" C 603 "Karta informacyjna INF1" "Information sheet INF1" C 604 "Karta informacyjna INF2" "Information sheet INF2" C 605 "Karta informacyjna INF3" "Information sheet INF3" C 606 "Karta informacyjna INF5" "Information sheet INF5" C 607 "Karta informacyjna INF6" "Information sheet INF6" C 608 "Karta informacyjna INF7" "Information sheet INF7" C 609 "Karta informacyjna INF8" "Information sheet INF8" C 610 "Karta informacyjna INF9" "Information sheet INF9" C 611 "Dokument informacyjny" "Information document"

4 C 612 "Wewnątrzwspólnotowa deklaracja tranzytowa T2F" "Internal Community transit declaration, T2F" C 613 "List przewozowy CIM (T2)" "Consignment note CIM (T2)" C 614 "List przewozowy CIM (T2F)" "Consignment note CIM (T2F)" C 615 "Dokument przekazowy TR (T1)" "TR transfer note (T1)" C 616 "Dokument przekazowy TR (T2)" "TR transfer note (T2)" C 617 "Dokument przekazowy TR (T2F)" "TR transfer note (T2F)" C 618 "Konosament lotniczy (T2F)" "Air manifest (T2F)" C 619 "Konosament morski (T2F)" "Maritime manifest (T2F)" C 620 "Dokument T2LF" "T2LF document" C 621 "Dokument T2M" "T2M document" C 622 "Świadectwo statusu celnego" "Certificate of customs status" C 623 "Świadectwo przeładunkowe EXP.1" "Transhipment certificate EXP.1" C 624 "Forma 302" "Form 302" C 625 "Konosament Rhine" "Rhine Manifest" C 626 "Wiążąca informacja taryfowa" "Binding tariff information" C 627 "Wiążąca informacja o pochodzeniu" "Binding origin information" C 629 "Świadectwo zootechniczne i rodowód" "Pedigree and zootechnical certificate" C 635 "Etykieta CITES dla materiału naukowego" "CITES Label for Scientific Material" C 638 "Zezwolenie na przywóz CITES" "CITES Import permit" C 639 "Powiadomienie o przywozie CITES" "CITES Import notification" C 640 "Wspólny Przywozowy Dokument Weterynaryjny (CVED) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 282/2004 używany przy kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt" "Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Commission Regulation (EC) No. 282/2004, used for veterinary checks on live animals" C 641 "Dissostichus - Dokument połowowy, import" "Dissostichus - catch document import" C 644 "Świadectwo kontroli produktów ekologicznych" "Certificate of inspection for organic products" C 645 "Świadectwo dla sprzętu wojskowego" "Certificate for military equipment" C 647 "Potwierdzenie odbioru" "Confirmation of receipt" C 648 "Atest dla mięsa bez kości" "Boned meat certificate" C 649 "Świadectwo refundacji" "Refund certificate" C 651 "Towarzyszący dokument administracyjny" "Accompanying administrative document" C 652 "Dokumenty towarzyszące przy przewozie "Accompanying documents for the carriage of produktów winiarskich" wine products" C 653 "Potwierdzenie (eksport do Iraku)" "Confirmation (export to Iraq)" C 654 "Upoważnienie dla produktów przeznaczonych wyłącznie do celów medycznych" "Authorisation for products intended strictly for medical purposes" C 655 "Atest - dowód produktu" "Certificate - product proof" C 656 "Dissostichus - Dokument połowowy, eksport" "Dissostichus - Catch document export" C 657 "Świadectwo sanitarne" "Sanitary certificate" C 659 "Wcześniejsze oświadczenie pisemne" "Prior written declaration" C 660 "Powiadomienie o wywozie" "Export notification" C 661 "Wyraźna zgoda" "Explicit consent" C 662 "Decyzja w sprawie przywozu" "Import decision"

5 C 664 "Zgłoszenie CN22 zgodnie z art. 237 "CN22 declaration according to Article 237 of Rozporządzenia (WE) nr 2454/93" the Regulation (ECC) No 2454/93" C 665 "Zgłoszenie CN23 zgodnie z art. 237 "CN23 declaration according to Article 237 of Rozporządzenia (WE) nr 2454/93" the Regulation (ECC) No 2454/93" C 666 "Świadectwo wydane przez Federal Grain "Certificate issued by the Federal Grain Inspection Service (FGIS)" Inspection Service (FGIS)" C 667 "Analiza laboratoryjna" "Laboratory analysis" C 668 "Świadectwo wydane przez amerykański "Certificate issued by the USA wet milling przemysł specjalizujący się w procesie mokrego industry" mielenia" C 669 C 670 C 672 "Dokument zgłoszenia określony w Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IA" "Dokument przesyłania określony w Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IB" "Dokument informacyjny towarzyszący przemieszczaniu odpadów, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 18 i Załącznik VII" "Notification document as mentioned in Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) - Article 4 and Annex IA" "Movement document as mentioned in Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) Article 4 and Annex IB" "Information document accompanying shipments of waste as mentioned in Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) Article 18 and Annex VII" C 673 "Świadectwo połowowe" "Catch certificate" "Wspólnotowy dokument wejścia (CED) "Common entry document (CED) (Regulation C 678 (Rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 (Dz.U. L (EC) No 669/2009 (OJ L 194))" 194))" C 679 "Świadectwo (produkt z foki)" "Attesting Document (seal product)" C 680 C 684 "Pisemne oświadczenie o przywozie udowadniające gdzie produkty zostały nabyte (produkt z foki)" "Certyfikat zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 844/2011 (Dz.U. L 218, str. 4)" "Written notification of import and document giving evidence where the products were acquired (seal product)" "Certificate in accordance with the model set out in the Annex of Regulation (EU) No 844/2011 (OJ L 218, p. 4)" C 685 "" "Report containing the results of sampling and analysis performed in accordance with the provisions of Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006, or with equivalent requirements, by a laboratory approved for that purpose by the Canadian Grain Commission" C 687 C 688 "Świadectwo zdrowia określone w załączniku III decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 884/2011(Dz.U. L 343, s, 140)" "Sprawozdanie analityczne określone w załączniku IV decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 884/2011(Dz.U. L 343, s, 140)" "Health certificate as mentioned in Annex III of Commission Implementing Decision (EU) No 884/2011(OJ L 343, p, 140)" "Analytical report as mentioned in Annex IV of Commission Implementing Decision 2011/884/EU (OJ L 343, , p. 140)" C 690 "Zezwolenie FLEGT na przywóz drewna" "FLEGT import licence for timber" C 691 "Świadectwo zgodne z modelem podanym w załączniku decyzji Komisji (UE) nr 47/2008 (Dz. U. L 11), str. 12." "Certificate in accordance with the model set out in the Annex of Commission Decision (EC) No 47/2008 (OJ L 11), p. 12"

6 C 692 D 005 D 008 D 009 D 017 D 018 D 019 E 012 E 013 "Wyniki pobierania próbek i analizy, przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone przez USDA zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r." "Results of sampling and analysis performed by a USDA approved laboratory carried out in accordance with the provisions of Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006" "Faktura handlowa w strukturze przedsiębiorstw" "Commercial invoice within the framework of undertakings" "Faktura handlowa z podpisanym oświadczeniem" "Invoice with a signed declaration" "Pozwolenie na przywóz wydane zgodnie z "Import authorisation issued in accordance with rozporządzeniem (WE) nr 1818/2006 (Dz.U. L Regulation 1818/2006 (OJ L 349, p. 3) in 349, str.3) w związku ze środkami relation with anti-dumping measures on antydumpingowymi względem przywozu imports of potassium chloride originating in chlorku potasu pochodzącego z Białorusi" Belarus" "Faktura handlowa w ramach zobowiązań oraz świadectwo dotyczące zobowiązania "Commercial invoice within the framework of eksportowego wydanego przez chińską Izbę undertakings and Export Undertaking Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Certificate issued by CCCME (Annexes II and III Produktów Elektronicznych (Annexes II and III of Regulation 1239/2013; identical to the of Regulation 1239/2013; identical to the elements stipulated in Annexes III and IV of elements stipulated in Annexes III and IV of Regulation 1238/2013)" Regulation 1238/2013)." "Faktura dotycząca transakcji, które nie są zwolnione z ceł "Invoice for transactions which are not wyrównawczych/antydumpingowych exempted from countervailing/anti-dumping (załącznik IV do rozporządzenia 1239/2013; duties (Annex IV of Regulation 1239/2013; identyczny z załącznikiem V do rozporządzenia identical to Annex V of Regulation 1238/2013)" 1238/2013)" "Upoważnienie do procedury celnej o "Authorisation to use a customs procedure with znaczeniu ekonomicznym/użycie końcowe w economic impact/end-use within the context of ramach środka an anti-dumping/countervailing measure" antydumpingowego/wyrównawczego" "Pozwolenie na wywóz "Dobra kultury" "Export licence "Cultural goods" (Regulation (Rozporządzenie (WE) nr 116/2009)" (EC) No 116/2009)" "Licencja na wywóz substancje kontrolowane (ozon), wydana przez Komisję." "Export licence "controlled substances" (ozone), issued by the Commission." E 014 "Pozwolenie na wywóz - produkty mleczne" "Export certificate - Milk products" E 017 "Pozwolenie na wywóz wydane przez właściwe "Export certificate issued by the competent organa państwa trzeciego" authorities of a third country" E 020 "Zezwolenie na wywóz broni palnej "Export authorisation for firearms (Regulation (rozporządzenie (UE) nr 258/2012)" (EU) No 258/2012)" "Pozwolenie na wywóz towarów, które "Export authorisation for goods that could be E 990 mogłyby zostać użyte do tortur bądź innego used for the purpose of torture or other cruel, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego inhuman or degrading treatment or traktowania albo karania" punishment" I 004 "Dokument nadzoru wydany przez właściwe władze państwa członkowskiego, ważny na terenie całej Wspólnoty" "Surveillance document issued by the competent authorities of a Member State valid throughout the EC." L 001 "Pozwolenie na przywóz "AGRIM"" "Import licence AGRIM"

7 L 079 "Produkty tekstylne: pozwolenie importowe" "Textile products: import licence" L 081 L 082 L 100 "Świadectwo analizy (Rozporządzenie (WE) nr 1064/2009)" "Świadectwo zgodności (Rozporządzenie (WE) nr 1064/2009)" "Pozwolenie importowe "substancje kontrolowane" (ozon), wydane przez Komisję" "Certificate of analysis (Regulation (EC) No 1064/2009)" "Certificate of conformity (Regulation (EC) No 1064/2009)" "Import licence "controlled substances" (ozone), issued by the Commission" L 106 "Pozwolenie na przywóz konopi" "Licence for the import of hemp" L 116 "Certyfikat Procesu Kimberley" "Kimberley Process Certificate" L 132 "Pozwolenie na przywóz wydane przez właściwe władze państwa członkowskiego, ważne na terenie całej Wspólnoty." "Import authorization issued by the competent authority of a Member State which shall be valid throughout the Community" L 135 L 136 N 002 "Zezwolenie na przywóz (prekursory) wydawane jest przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym importer ma swoją siedzibę" "Towary do zastosowań w charakterze substratów lub do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych zawierające substancje zubażające warstwę ozonową lub od nich uzależnione." "Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw wydane zgodnie z art. 11, 12 i 12a, i załącznikiem III rozporządzenia (WE) nr 1221/2008 (Dz.U. L 336, )" "Import authorisation (precursors) issued by the competent authorities of the Member State where the importer is established" "Goods, containing, or relying on, ozonedepleting substances, to be used as feedstock or for laboratory and analytical uses" "Certificate of conformity with the European Union marketing standards for fresh fruit and vegetables" N 003 "Atest jakości" "Certificate of quality" N 018 "Świadectwo ATR" "ATR certificate" N 235 "Wykaz kontenerów" "Container list" N 271 "Wykaz opakowań" "Packing list" N 325 "Faktura pro forma" "Proforma invoice" N 337 "Deklaracja skrócona do składowania czasowego" "Summary declaration for temporary storage" N 355 "Przywozowa deklaracja skrócona" "Entry summary declaration" N 380 "Faktura handlowa" "Commercial invoice" N 703 "Spedytorski list przewozowy" "House waybill" N 704 "Konosament kapitański" "Master bill of lading" N 705 "Konosament przewozowy" "Bill of lading" N 710 "Konosament morski (T1)" "Maritime manifest (T1)" N 714 "Konosament spedytorski" "House bill of lading" N 720 "List przewozowy CIM" "Consignment note CIM" N 722 "List drogowy - SMGS" "Road list - SMGS" N 730 "Drogowy list przewozowy" "Road consignment note" N 740 "Lotniczy list przewozowy (konosament)" "Air waybill" N 741 "Kapitański lotniczy list przewozowy" "Master airwaybill" N 750 "Przesyłki pocztowe (włącznie z paczkami)" "movement by post including parcel post"

8 N 760 "Dokument transportu kombinowanego" "Multimodal/combined transport document" N 785 "Manifest cargo" "Cargo manifest" N 787 "Ceduła przewozowa (lista załadunkowa)" "Bordereau (cargo load list)" N 820 "Deklaracja tranzytowa "T"" "Transit declaration "T"" N 821 "Zewnątrzwpólnotowa deklaracja tranzytowa / "External Community transit declaration / wspólny tranzyt, T1" common transit, T1" N 822 "Wewnątrzwspólnotowa deklaracja tranzytowa T2" "Internal Community transit declaration T2" N 823 "T5 kopia kontrolna" "T5 control copy" N 825 "Dokument T2L" "T2L document" N 830 "Zgłoszenie towaru do wywozu" "Goods declaration for exportation" N 851 "Świadectwo fitosanitarne" "Phytosanitary certificate" N 852 "Analiza i świadectwo zdrowia" "Analysis and health certificate" N 853 "Wspólny Przywozowy Dokument Weterynaryjny (CVED) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 136/2004 używany przy kontroli weterynaryjnej produktόw" "Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Regulation (EC) No. 136/2004, used for veterinary check on products" N 861 "Ogólne świadectwo pochodzenia" "Universal certificate of origin" N 862 "Deklaracja pochodzenia" "Declaration of origin" N 864 "Preferencyjne świadectwo pochodzenia "Preference certificate of origin (declaration of (preferencyjne oświadczenie o pochodzeniu na preferential origin on the invoice; EUR.2)" fakturze; EUR.2)" N 865 "Świadectwo pochodzenia "Forma A"" "Certificate of origin Form A" N 933 "Zgłoszenie cargo (przywóz)" "Cargo declaration (arrival)" N 934 "Zgłoszenie danych o wartości celnej D.V.1" "Declaration of particulars relating to customs value D.V.1" N 935 "Faktura, na podstawie której deklarowana jest "The invoice on the basis of which the customs wartość celna towarów" value of the goods is declared" N 941 "Pozwolenie na towary objęte embargiem" "Embargo permit" N 951 "Formularz TIF" "TIF form" N 952 "Karnet TIR" "TIR Carnet" N 954 "Świadectwo przewozowe EUR.1" "Movement certificate EUR.1" N 955 "Karnet ATA" "ATA carnet" N 988 "Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych procedura w miejscu wywóz (deklaracja poprzedzająca wyprowadzenie wymagana zgodnie z art. 285a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93)" "Authorisation to use simplified procedures - local clearance procedure export (predeparture declaration required according to Art. 285a 1 of Commission Regulation (EEC) No 2454/93)" N 989 "Pozwolenie na stosowanie procedur "Authorisation to use simplified procedures - uproszczonych procedura w miejscu wywóz local clearance procedure export (Waiver of (zwolnienie z obowiązku złożenia deklaracji pre-departure declaration according to Art. poprzedzającej wyprowadzenie zgodnie z art. 285a 1a of Commission Regulation (EEC) No 285a ust. 1a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93)" 2454/93)" N 990 "Upoważnienie do procedury celnej o "Authorisation to use a customs procedure with znaczeniu ekonomicznym / użycie końcowe" economic impact/end-use" P 300 "Zboża (kody dodatkowe P301-P323)" "Cereals (additional codes P301-P323)" P 400 "Ryż (kody dodatkowe P401-P409)" "Rice (additional codes P401-P409)"

9 P 500 "Jaja (kody dodatkowe P501-P511)" "Eggs (additional codes P501-P511)" P 600 "Cukier, melasa lub izoglukoza (kody "Sugar, molasses or isoglucose (additional dodatkowe P601-P626)" codes P601-P626)" P 700 "Mleko, produkty mleczne (kody dodatkowe "Milk, milk products (additional codes P701- P701-P707)" P707)" R 001 "Świadectwo refundacji w przypadku, gdy "Refund certificate where the rate to apply is stawka mająca zastosowanie nie została not fixed in advance" wcześniej ustalona" R 002 R 003 U 003 U 004 U 005 "Świadectwo refundacji w przypadku, gdy stawka mająca zastosowanie została wcześniej ustalona" "Wywóz nieobjęty świadectwem refundacji, ale kwalifikujący się do wypłaty refundacji wywozowej" "Świadectwo pochodzenia spełniające warunki ustanowione w artykule 47 Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93" "Świadectwo pochodzenia wydane zgodnie z art Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93" "Świadectwo nazwy pochodzenia wydane przez właściwe organy" "Refund certificate where the rate to apply is fixed in advance" "Export not covered by refund certificate but eligible for payment of export refund" "Certificate of origin meeting the conditions laid down in article 47 of Regulation (EEC) No 2454/93" "Proof of origin established in accordance with Articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No 2454/93" "Certificate of designation of origin issued by the competent authorities" U 031 następującym poświadczeniem "Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU" lub "Dérogation - Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU" or "Dérogation - Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission"" U 040 "Świadectwo pochodzenia wydane zgodnie z art. 47 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, zawierające dodatkowo następujące dane: - kod CN; - numer lub numery kontyngentów taryfowych zgodnie z art. 5 (2) rozporządzenia (UE) nr 1354/2011; - łączną masę netto według wskaźników kategorii, jak określono w art. 3 (2) rozporządzenia (UE) nr 1354/2011." "Proof of origin established in accordance with Article 47 of Regulation (EEC) No 2454/93, including in addition the following data: - the CN code, - the order number or order numbers of the tariff quota concerned in accordance with the Article 5(2) of Regulation (EU) No 1354/2011, - the total net weight per coefficient category as specified in Article 3 (2) of Regulation (EU) No 1354/2011." U 043 następującym poświadczeniem "Derogation - Commission Decision 2005/578/EC" lub "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"" "Derogation - Commission Decision 2005/578/EC" or "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"" U 045 "Świadectwo przewozowe EUR-MED" "Movement certificate EUR-MED" U 048 "Deklaracją EUR-MED na fakturze" "Invoice declaration EUR-MED" U 049 "Derogation-Decision No 2007/167/EC" or Decision No 2007/167/WE" lub "Dérogation - "Dérogation - Décision N 2007/167/EC"" Décision N 2007/167/WE""

10 U 050 U 051 U 052 U 053 U 054 U 057 U 058 U 059 U 060 U 064 U 065 U 066 Decision No 2007/767/WE" lub "Dérogation - Décision N 2007/767/WE"" Decision C(2008) 3568"" "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem "Odstępstwo rozporządzenie (UE) nr 439/2011"" Decision 2008/691/EC"" Decision 2008/751/EC"" Decision 2011/47/EU" lub "Dérogation - Décision 2011/47/UE"" Decision 2011/122/EU" lub "Dérogation - Décision 2011/122/UE"" "Derogation-Decision No 2007/767/EC" or "Dérogation - Décision N 2007/767/EC"" "Derogation-Decision C(2008) 3568"" "Certificate of origin Form A bearing the endorsement "Derogation-Regulation (EU) No 439/2011"" "Derogation-Decision 2008/691/EC"" "Derogation-Decision 2008/751/EC"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2011/47/EU" or "Dérogation - Décision 2011/47/UE"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2011/122/EU" or "Dérogation - Décision 2011/122/UE"" "Deklaracja pochodzenia zawierająca "Origin declaration containing the following następujące oświadczenie w języku angielskim: statement in English: "Derogation - Annex II(a) "Derogation - Annex II(a) of Protocol of Protocol concerning the definition of concerning the definition of "originating "originating products " and methods of products " and methods of administrative administrative cooperation "" cooperation"" Implementing Decision 2011/861/EU"" Implementing Decision 2012/213/EU"" "W świadectwie pochodzenia na formularzu A wydanym przez właściwe organy Pakistanu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem umieszcza się w polu 4 wpis:»autonomous measure Regulation (EU) No 1029/2012 «(Środek autonomiczny rozporządzenie (UE) nr 1029/2012 )" "Świadectwo pochodzenia niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Kazachstanu, zgodnie z definicją zawartą w artykule 2 Rozp. 1340/2008" "Derogation-Implementing Decision 2011/861/EU"" "Derogation-Implementing Decision 2012/213/EU"" "Certificate of origin Form A issued by the competent authorities of Pakistan pursuant to this Regulation bearing the following endorsement in box 4: Autonomous measure Regulation (EU) No 1029/2012 " "Certificate of origin for certain steel products originating in Kazakhstan as defined in Article 2 of Reg. 1340/2008"

11 U 067 U 068 U 069 U 070 U 071 U 090 U 091 U 092 Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 29/11/2012" lub "Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 29/11/2012"" "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie w języku angielskim: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"" "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie w języku angielskim: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"" następującym poświadczeniem "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" lub "Dérogation - Décision No 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 7 août 2013"" "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie: "Produkt pochodzący zgodnie z załącznikiem II dodatek 2A (Definicja pojęcia produkty pochodzące oraz metody współpracy administracyjnej)" (Dz.U. L 346, )" "Świadectwo przewozowe EUR. 1 - Świadectwo przewozowe EUR-MED (pod warunkiem że w polu 7 uwaga no cumulation applied została oznaczona krzyżykiem), które stwierdza pochodzenie ze Wspólnoty Europejskiej w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "Derogation-Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 29/11/2012" or "Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 29/11/2012"" "Proof of origin containing the following statement in English: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"" "Proof of origin containing the following statement in English: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"" "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" or "Dérogation - Décision No 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 7 août 2013"" "Proof of origin containing the following statement: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)" (OJ L 346, )" "Movement certificate EUR. 1 - Movement certificate EUR-MED (under the condition that in box 7 the remark "no cumulation applied" is marked with a cross) stating European Community origin, in the context of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (codification/key: U090)" "Deklaracja na fakturze - Deklaracja na fakturze "Invoice declaration - Invoice declaration EUR- EUR-MED (pod warunkiem że deklaracja MED (under the condition the declaration zawiera uwagę no cumulation applied ), która contains the remark "no cumulation applied"), stwierdza pochodzenie ze Wspólnoty stating European Community origin, in the Europejskiej w kontekście umowy między context of the agreement between the Europejską Wspólnotą Gospodarczą a European Economic Community and the Swiss Konfederacją Szwajcarską" Confederation" "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 lub Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n 1044/2012 de la Comisión " "Certificate of origin Form A bearing the endorsement Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 or Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n 1044/2012 de la Comisión "

12 U 093 U 094 U 095 U 096 U 097 "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012 lub Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n o 1045/2012 de la Comisión " Implementing Decision 2013/243/EU"" "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem "Derogation Commission Implementing Regulation (ES) No 822/2014"" następującym poświadczeniem Derogation [Commission Implementing Decision (UE) 2015/164] lub Dérogation [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission] " "Certificate of origin Form A bearing the endorsement Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012 or Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n o 1045/2012 de la Comisión " "Derogation-Implementing Decision 2013/243/EU"" "Certificate of origin Form A bearing the endorsement "Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement 'Derogation [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]' or Dérogation [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]." "Certificate EUR 1. bearing the endorsement następującym poświadczeniem Derogation Derogation Decision No 1/2015 of the Decision No 1/2015 of the CARIFORUM-EU CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Special Committee on Customs Cooperation Cooperation and Trade facilitation of 10 March and Trade facilitation of 10 March 2015, 2015, Dérogation Décision no 1/2015 du Dérogation Décision no 1/2015 du Comité Comité spécial de coopération douanière et de spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 10 facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 10 mars 2015 or Excepción Decisión no 1/2015 mars 2015 lub Excepción Decisión no del Comité Especial CARIFORUM-UE de 1/2015 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 10 de marzo 2015." Comercio del 10 de marzo 2015." X 001 "Pozwolenie na wywóz AGREX" "Export licence AGREX" "Zezwolenia na wywóz produktów podwójnego "Dual use export authorisation (Regulation X 002 zastosowania (rozporządzenie 428/2009 z 428/2009 and its amendments)." późniejszymi zmianami)" X 035 "Zezwolenie na wywóz (prekursory) wydawane jest przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę." "Export authorisation (precursors) issued by the competent authorities of the Member State where the exporter is established." Y 001 Y 003 Y 006 Y 007 "Całkowicie uzyskane w Libanie i bezpośrednio przywiezione z tego kraju do Wspólnoty." "Całkowicie otrzymane w Tunezji i bezpośrednio przywiezione z tego kraju do Wspólnoty." "Pieczęć (na początku/ końcu każdej sztuki) i bezpośrednio przywiezione" "Plomba (przytwierdzona do każdej sztuki) i bezpośrednio przywiezione" "Wholly obtained in Lebanon and transported directly from that country to the Community." "Wholly obtained in Tunisia and transported directly from that country to the Community." "Stamp (at beginning/end of each piece) and directly transported" "Seal (fixed to each piece) and directly transported"

13 Y 008 Y 009 Y 010 Y 011 Y 013 "Przywiezione bezpośrednio z Turcji do Wspólnoty" "Ponowny przywóz produktów tekstylnych po procedurze uszlachetniania biernego, w zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 3036/94." "Produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004." "Produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004." "Wstawienie jednej z następujących adnotacji w kolumnie "Uwagi" świadectwa przewozowego towarów. Rozporządzenie (EWG) nr 1518/76 (Dz.U. nr L 169, str. 37): Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected (Pobrano specjalną opłatę eksportową) Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan." "Transported directly from Turkey to the Community" "Reimportation of textile products following an outward processing operation, in accordance with Regulation (EC) No 3036/94." "The products must meet the relevant requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004, notably preparation in an approved establishment and compliance with the health marking requirements laid down in Annex II, Section I of Regulation (EC) No 853/2004." "The products must meet the relevant requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004, notably preparation in an approved establishment and compliance with the health marking requirements laid down in Annex I, Section I, Chapter III of Regulation (EC) No 854/2004." "Insertion of one of the following endorsements in the "Remarks" column of a goods movement certificate. Regulation (EEC) no 1518/76 (OJ L 169/37): Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan." Y 015 "Surowe diamenty znajdują się w zabezpieczonych przed manipulacjami pojemnikach oraz plomby wykonane w czasie wywozu (eksportu) przez kraj uczestniczący (w procesie Kimberley) nie zostały naruszone" "The rough diamonds are contained in tamperresistant containers, and the seals applied at export by the participant (Kimberley process) are not broken" Y 017 Y 018 Y 019 Y 020 "Całkowicie otrzymane w Jordanii i bezpośrednio przywiezione z tego kraju do Wspólnoty" "Wholly obtained in Jordan and transported directly from that country to the Community" "Mięso zwierząt z gatunku kóz lub mięso "Meat of goats or meat of sheep of the breeds zwierząt z gatunku owiec rasy SARDI, SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN i BENI and BENI AHSEN" AHSEN" "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla "Request for preferential treatment for Iceland" Islandii" "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla Norwegii" "Request for preferential treatment for Norway"

14 Y 021 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla EOG" "Request for EEA preferential treatment" Y 022 "Nadawca/eksporter (nr świadectwa AEO)" "Consignor / exporter (AEO certificate number)" Y 023 "Odbiorca (nr świadectwa AEO)" "Consignee (AEO certificate number)" Y 024 "Zgłaszający (nr świadectwa AEO)" "Declarant (AEO certificate number)" Y 025 "Przedstawiciel (nr świadectwa AEO)" "Representative (AEO certificate number)" Y 026 "Główny zobowiązany (nr świadectwa AEO)" "Principal (AEO certificate number)" Y 027 "Prowadzący skład (nr świadectwa AEO)" "Warehousekeeper (AEO certificate number)" Y 028 "Przewoźnik (nr świadectwa AEO)" "Carrier (AEO certificate number)" Y 029 "Inny upoważniony podmiot gospodarczy (nr "Other authorised economic operator (AEO świadectwa AEO)" certificate number)" Y 031 Y 032 Y 040 Y 041 Y 042 Y 043 Y 044 Y 045 "Kod tego dokumentu może być użyty do oznaczenia, że wysyłka przychodzi od (lub wychodzi do) upoważnionego przedsiębiorcy (AEO - Authorised Economic Operator) z (w) kraju trzecim, z którym to krajem Unia Europejska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu programów upoważnionego przedsiębiorcy. Łącznie z kodem dokumentu (Y031) powinien być również podany w odpowiednim polu kod identyfikacyjny tego upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) z kraju trzeciego." "Pozostałe produkty, inne niż produkty z fok objęte rozporządzeniem (UE) nr 737/2010 (Dz.U. L 216)" "Numer identyfikacyjny VAT nadany w państwie członkowskim importu importerowi wyznaczonemu lub uznanemu zgodnie z art. 201 dyrektywy w sprawie podatku VAT za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT" "Numer identyfikacyjny VAT nabywcy, który zobowiązany jest do zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy w sprawie podatku VAT" "Numer identyfikacyjny VAT nadany przedstawicielowi podatkowemu w państwie członkowskim importu" "This certificate code may be used to indicate that shipments are coming from or going to an Authorised Economic Operator (AEO) in a third country with which the European Union (EU) has concluded a mutual recognition agreement regarding AEO programmes. In addition to the certificate code (Y031) the identification code of this third country AEO must be filled in the relevant field." "Other goods than those seal products mentioned in Regulation (EU) No 737/2010 (OJ L 216)" "VAT identification number issued in the Member State of importation for the importer designated or recognised under Article 201 of the VAT Directive as liable for payment of VAT" "VAT identification number of the customer who is liable for the VAT on the intra- Community acquisition of goods in accordance with Article 200 of the VAT Directive" "VAT identification number issued in the Member State of importation for tax representative" "Ponowny przywóz produktów tekstylnych po "Reimportation of textile products following an procedurze uszlachetniania biernego, w outward processing operation, in accordance zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 32/ with Regulation (EC) No 32/ ANNEX II" ZAŁĄCZNIK II" "dowód przeznaczenia importowanego towaru do transportu lub wysyłki z państwa członkowskiego importu do innego państwa członkowskiego" "Towary, które były wysłane z Japonii przed 28 marca 2011 r" "Evidence that the imported goods are intended to be transported or dispatched from the Member State of importation to another Member State" "Products which left Japan before 28 March 2011"

15 Y 046 Y 047 Y 048 Y 053 Y 054 Y 100 Y 101 Y 102 "Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 284/2011" "Towary wyeksportowane z Somalii przed dniem 22 lutego 2012 roku" "Numer referencyjny deklaracji zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1731/2006" "Towary nieobjęte wymogami dotyczącymi etykietowania fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 517/2014" "Towary etykietowane zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr517/2014" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM, Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 634/2011 (Dz.U. L 170)" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM, Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 36/2013 (Dz.U. L 16)" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) No 284/2011" "Goods having left Somalia prior to 22 February 2012" "Reference number of the declaration(s) referred to in Article 3 (1) of Regulation (EC) No 1731/2006" "Goods not concerned by labelling requirements on fluorinated greenhouse gases as referred to Article 12, paragraph 1 of Regulation (EU) No 517/2014" "Goods labelled according to the provisions of Article 12, paragraph 1 of Regulation (EU) No 517/2014" "Special entries on the import licence AGRIM" "Special entries on the import licence AGRIM, Commission Implementing Regulation (EU) No 634/2011 (OJ L 170)" "Special entries on the import licence AGRIM, Commission Implementing Regulation (EU) No 36/2013 (OJ L 16)" Y 800 "Towary niewysłane z Bangladeszu" "Goods not consigned from Bangladesh" Y 900 "Deklarowane towary nie są objęte Konwencją "Declared goods do not belong to the Waszyngtońską (CITES)" Washington Convention (CITES)" Y 901 "Produkt nieobjęty wykazem produktów podwójnego zastosowania" "Product not included in the dual use list" Y 902 "Towary inne niż opisane w przypisach OZ "Goods other than those described in the OZ związanych ze środkiem" footnotes linked to the measure" Y 903 "Zgłoszone towary nie są umieszczone w "Declared goods are not included in the list of wykazie dóbr kultury" cultural goods" Y 904 "Towary inne niż opisane w przypisach "TR" "Goods other than those described in the TR związanych ze środkiem" footnotes linked to the measure" Y 905 "Towary, które zostaną użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne lub towary o charakterze medyczno-technicznym" "Goods that will be used for the exclusive purpose of public display in a museum in view of their historic significance or medicaltechnical goods" Y 906 Y 907 "Towary inne niż opisane w przypisach TR związanych ze środkiem (708)" "Towary, które zostaną wykorzystane przez personel wojskowy lub cywilny państwa członkowskiego, jeżeli personel ten bierze udział w operacji pokojowej lub operacji zarządzania kryzysowego UE lub ONZ w państwie trzecim, lub w operacji opartej na porozumieniach dotyczących obrony zawartych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi" "Goods other than those described in the TR footnotes linked to the measure (708)" "Goods that will be used by military or civil personnel of a Member State, if such personnel is taking part in an EU or UN peace keeping or crisis management operation in the third country of destination, or in an operation based on agreements between Member States and third countries in the field of defence"

16 Y 908 Y 909 Y 910 "Wywóz do następujących terytoriów państw członkowskich (Grenlandia, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, wyspy Wallis i Futuna, Majotta, St Pierre i Miquelon, Büsingen), pod warunkiem że towary są wykorzystane przez organy ścigania w kraju lub na terytorium przeznaczenia oraz na obszarze państwa czlonkowskiego, do którego należy dane terytorium" "Zgłaszane towary nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 1984/2003 (oraz/lub rozporządzeniu (UE) nr 640/2010." "Opastuna poławiany we włóki lub na wędkę i przeznaczony głównie do produkcji żywności w puszkach, w obszarach działania Umowy w sprawie ustanowienia Komisji Oceanu Indyjskiego ds. Tuńczyka (Umowa IOTC) oraz Konwencji ICCAT" "Export to the following territories of Member States (Greenland, New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, St Pierre and Miquelon, Büsingen), provided that the goods are used by an authority in charge of law enforcement in both the country or territory of destination and the metropolitan part of the Member State to which that territory belongs" "The declared goods are not concerned by Regulation (EC) No. 1984/2003 (and/or Reg. (EU) No. 640/2010)." "Bigeye tuna taken by seiners or baitboats and intended mainly for the canning industry in the areas of application of the Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC Agreement) and the ICCAT Convention." Y 912 "Zgłaszane towary nie podlegają "The declared goods are not concerned by rozporządzeniu Rady (WE) nr 194/2008" Council Regulation (EC) No. 194/2008" Y 913 "Wysokość refundacji wywozowych zgodnie z "Export refund rate, according to Article 9 of art. 9 rozporządzenia (WE) nr 612/2009" Regulation (EC) No 612/2009" Y 914 "Kwota refundacji wywozowych niższa od EUR zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 612/2009" "Refund amounts of less than EUR 1 000, according to Article 9 of Regulation (EC) No 612/2009" Y 915 "Identyfikacyjny numer referencyjny" "Reference Identification Number" Y 916 "Produkty, które nie podlegają przepisom "Product not subjected to the provisions of rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczącego Regulation (EU) No 649/2012 on the export and wywozu i przywozu niebezpiecznych import of dangerous chemicals, Annex I" chemikaliów, załącznik I" Y 917 Y 919 "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, załącznik V." "Identyfikacyjny numer referencyjny w przypadku chemikaliów podlegających przepisom art. 2 ust. 3) rozporządzenia (UE) nr 649/2012." "Towary inne, niż wymienione w przypisie dołączonym do niniejszego środka" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EU) No 649/2012 on the export and import of dangerous chemicals, Annex V" "Reference Identification Number for chemicals subject to the provisions of Art. 2(3) of Regulation (EU) No 649/2012." Y 920 "Goods other than those described in the footnotes linked to the measure" Y 921 "Towary wyłączone spod zakazu" "Goods exempted from the prohibition" Y 922 Y 924 Y 925 "Inne niż skóry z kotów i psów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1523/2007 r. (Dz.U. L 343)" "Towary inne niż rtęć metaliczna, określona w rozporządzeniu (WE) nr 1102/2008" "Wywóz do celów badań naukowych i rozwoju, analizy lub do celów medycznych" "Other than cats and dogs fur as mentioned by Regulation (EC) No 1523/2007 (OJ L 343)" "Goods other than metallic mercury as mentioned by Regulation (EC) No 1102/2008" "Export for research and development, medical or analysis purposes"

17 Y 926 Y 927 Y 928 Y 930 Y 931 Y 932 Y 933 Y 934 "Towary nieobjęte zakazem przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych" "Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases" "Zadeklarowane towary nie podlegają "The declared goods are not concerned by rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008" Council Regulation (EC) No. 1005/2008" "Zadeklarowane towary nie podlegają "The declared goods are not concerned by rozporządzeniu wykonawczyemu Komisji (UE) Commission Implementing Regulation (EU) No nr 322/2014" 322/2014" "Zadeklarowane towary nie są objęte decyzją "The declared goods are not concerned by Komisji 2007/275/WE" Commission Decision 2007/275/EC" "Towary zwolnione z kontroli weterynaryjnych "Goods benefitting from derogation to zgodnie z artykułem 6.1b decyzji Komisji veterinary controls according to Article 6.1b of 2007/275/WE" Commission Decision (EC) No 275/2007" "Towary podlegające odstępstwu od kontroli "Goods benefitting from a derogation to CITES CITES na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia controls according to Article 7(3) of Council Rady (WE) nr 338/97" Regulation (EC) No 338/97" "Produkty, na które nie rozciąga się moc artykułu 4 punkt 1 rozporządzenia (UE) nr 208/2013" "Produkt niepodlegający przepisom rozporządzenia (UE) nr 258/2012 dotyczącym wywozu broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji" "Goods not concerned by Article 4, paragraph 1 of Regulation (EU) No 208/2013" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EU) No 258/2012 for export of firearms, their parts and components and ammunition" Y 935 "Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 1332/2013 (Dz.U. L 335)" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) 1332/2013 (OJ L 335)" Y 936 Y 937 Y 938 "Towary nieobjęte postanowieniami Decyzji EU 88/2014 (OJ L 45)" "Zadeklarowane towary nie podlegają rozporządzeniu wykonawczyemu Komisji (UE) nr 669/2009" "Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 825/2014" "Goods not covered by the provisions of the Commission Implementing Decision (EU) No 88/2014 (OJ L 45)" "The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 669/2009" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) No 825/2014" Y 939 Y 940 "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (UE) nr 833/2014, załącznik II" "Zadeklarowane towary nie podlegają rozporządzeniu wykonawczyemu Komisji (UE) nr 2015/175" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) No 833/2014, Annex II" "The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/175"

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 242/4 14.8.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje 2014

Ważne informacje 2014 2014 Ważne informacje 2014 Important information Sony Consumer Web site At www.sonymobile.com/suppor there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks morski wraz z

- o zmianie ustawy - Kodeks morski wraz z SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-210-08 Druk nr 1515 Warszawa, 9 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS AAP-23(2009) AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS 1 AAP-23(2009) NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS Listing terms of significance

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo