A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu." "Certificate of authenticity Tobacco."

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu." "Certificate of authenticity Tobacco.""

Transkrypt

1 ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych winogron stołowych "Emperor"." "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' table grapes." A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu." "Certificate of authenticity Tobacco." A 008 "Świadectwo autentyczności dla świeżych słodkich pomarańcz wysokiej jakości." "Certificate of authenticity fresh sweet oranges "high quality"." A 009 "Świadectwo autentyczności dla świeżych owoców cytrusowych minneola." "Certificate of authenticity fresh minneola." A 010 "Świadectwo autentyczności dla skoncentrowanego soku pomarańczowego." "Certificate of authenticity concentrated orange juice." A 014 "Świadectwo autentyczności HANDI" "Certificate of authenticity HANDI" A 015 "Świadectwo autentyczności (produkty z ręcznych krosien tkackich z jedwabiu lub bawełny)" "Certificate of authenticity (silk or cotton handloom products)" A 017 "Świadectwo autentyczności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 593/2013 (Dz.U. L 170)" "Certificate of authenticity as mentioned in Regulation (EU) No 593/2013 (OJ L 170)" A 019 "Świadectwo jakości (azotany z Chile)" "Certificate of quality (Nitrate from Chile)" A 022 A 023 A 119 C 001 "Świadectwo autentyczności: "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export to the European Community"" "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export to the European Community." "Świadectwo autentyczności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 481/2012 "Certificate of authenticity as mentioned in (Dz.U. L 148)" Regulation (EU) No 481/2012 (OJ L 148)" "Świadectwo zdatności do lotu lub "Airworthiness certificate or declaration in deklaracja na fakturze handlowej the commercial invoice containing the zawierająca elementy wydanego elements of the airworthiness certificate świadectwa zdatności do lotu, lub issued or a document annexed to the dokument załączony do faktury." invoice." "Zaświadczenie równowartości określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1295/2008 "Attestation of equivalence as mentioned in (Dz.U. L 340)" Regulation (EC) No 1295/2008 (OJ L 340)" C 012 "Świadectwo na eksport makaronów do Stanów Zjednoczonych (świadectwo P2)." "Certificate for the export of pasta to the USA (P 2 certificate)." C 013 "Świadectwo IMA 1." "Certificate IMA 1." C 014 "Dokument V I 1" "V I 1 document" C 015 "Wyciąg V I 2" "V I 2 extract"

2 "Dokument V I 1 wypełniony zgodnie z art. "V I 1 document annotated in compliance C ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008." with Regulation (EC) No 555/2008, Article 50 (2)." "V I 2 extract annotated in compliance with "Wyciąg V I 2 wypełniony zgodnie z art. 50 Regulation (EC) No 555/2008, Article 50 C 018 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008." (2)" C 019 "Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 - Dz.U. nr L 253, str. 93)" "Outward processing authorization (Reg. EEC No 2454/93-OJ L 253/93)" C 026 "Świadectwo rejestracji w księdze zwierząt hodowlanych poświadczające czystość rasy" "Certificate of registration in a herdbook certifying the purity of the breed" C 027 "Rodowód" "Pedigree certificate" C 034 "Wspólnotowe świadectwo "Kimberley"" ""Kimberley" Community certificate" C 039 "Dokument statystyczny ICCAT dla włócznika" "ICCAT swordfish statistical document" "Dokument statystyczny ICCAT dla opastuna lub dokument statystyczny IOTC "ICCAT bigeye tuna statistical document or C 040 dla opastuna" IOTC bigeye tuna statistical document" C 041 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla tuńczyka południowego (makoja) -( rozporządzenie UE 640/2010, L 194)" "ICCAT bluefin tuna re-export certificate (Reg 640/2010, L 194)" C 042 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla włócznika" "ICCAT swordfish re-export certificate" "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla opastuna lub certyfikat reeksportowy IOTC "ICCAT bigeye tuna re-export certificate or C 043 dla opastuna" IOTC bigeye tuna re-export certificate" C 046 "Świadectwo ważenia bananów" "Banana weighing certificate" C 047 "Dokument połowowy ICCAT dotyczący tuńczyka błękitnopłetwego" "ICCAT Bluefin tuna catch document (BCD)" C 048 "Świadectwo dla przywozu kiełków lub nasion przeznaczonych do produkcji kiełków, określone w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 211/2013" "Certificate for the import of sprouts or seeds intended for the production of sprouts, as provided in Annex of Regulation (EU) No 211/2013" C 050 "Świadectwo określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299)" "Certificate as mentioned in Regulation (EC) No 1234/2007 (OJ L 299)" C 051 C 052 "Deklaracja Agencji ds. Żywności, "Declaration by the Food-veterinary and Weterynarii i Środowiska Wysp Owczych, environmental agency of Faeroe islands, wydana zgodnie z warunkami ustalonymi issued in accordance with Regulation (EC) w Rozporządzeniu (WE) nr 1381/2007 (Dz. No 1381/2007 (OJ L 309 from , U. L 309 z , str. 24)." p.24)." "Pozwolenie wywozu dla zastrzeżonych "Export authorisation for restricted goods towarów i technologii" and technologies"

3 C 054 C 055 C 056 "Deklaracja dotycząca przywozu do Unii Europejskiej paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 495/2013)" "Deklaracja zgodności (załącznik IV do rozporządzenia (EU) nr 10/2011)" "Zaświadczenie dotyczące skór niektórych dzikich gatunków zwierząt oraz towarów zawierających tego rodzaju skóry, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3254/91" "Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013)" "Declaration of compliance (Annex IV of Regulation (EU) No 10/2011)" "Certificado para pieles de determinadas especies animales salvajes y para mercancías que contienen esas pieles sujetas al Reglamento (CEE) nº 3254/91 del Consejo." C 058 "Oświadczenie o zgodności z kryteriami zniesienia statusu odpadu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011." "The statement of conformity with the endof-waste criteria referred to in Article 5(1) of Council Regulation (EU) No 333/2011 is to be issued for each consignment of scrap metal ceased to be waste" C 060 C 400 C 401 C 402 C 403 "Oświadczenie wymagane w odniesieniu do każdej przesyłki zawierającej przybory kuchenne, do których zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia (EU) 284/2011, i pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong w Chinach" "Przedstawienie wymaganego świadectwa "CITES"" "Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu CITES wystawiane przez państwo członkowskie" "Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu CITES wystawiane przez państwo trzecie" "Świadectwo CITES dla wystaw objazdowych" "Declaration to be provided for every consignment of kitchenware falling under the provisions of (EU) Regulation 284/2011, originating in or consigned from the People s Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China" "Presentation of the required "CITES" certificate" "CITES Export permit or Re-export certificate issued by an EU-country" "CITES Export permit or Re-export certificate issued by a third country" "CITES Travelling exhibition certificate" C 404 "Świadectwo CITES własności prywatnej" "CITES Personal ownership certificate" C 405 "Świadectwo CITES kolekcji próbek" "CITES Sample collection certificate" C 600 "Pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub dokonywania czynności w składzie celnym typu E" "Authorisation to operate a customs warehouse or to use the arrangements in a type E warehouse" C 601 "Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego" "Authorisation to use inward processing"

4 "Declaration of particulars relating to C 602 "Zgłoszenie danych o wartości celnej (formularz dodatkowy D.V.1bis)" customs value (continuation sheet D.V.1BIS)" C 603 "Karta informacyjna INF1" "Information sheet INF1" C 604 "Karta informacyjna INF2" "Information sheet INF2" C 605 "Karta informacyjna INF3" "Information sheet INF3" C 606 "Karta informacyjna INF5" "Information sheet INF5" C 607 "Karta informacyjna INF6" "Information sheet INF6" C 608 "Karta informacyjna INF7" "Information sheet INF7" C 609 "Karta informacyjna INF8" "Information sheet INF8" C 610 "Karta informacyjna INF9" "Information sheet INF9" C 611 "Dokument informacyjny" "Information document" C 612 "Wewnątrzwspólnotowa deklaracja tranzytowa T2F" "Internal Community transit declaration, T2F" C 613 "List przewozowy CIM (T2)" "Consignment note CIM (T2)" C 614 "List przewozowy CIM (T2F)" "Consignment note CIM (T2F)" C 615 "Dokument przekazowy TR (T1)" "TR transfer note (T1)" C 616 "Dokument przekazowy TR (T2)" "TR transfer note (T2)" C 617 "Dokument przekazowy TR (T2F)" "TR transfer note (T2F)" C 618 "Konosament lotniczy (T2F)" "Air manifest (T2F)" C 619 "Konosament morski (T2F)" "Maritime manifest (T2F)" C 620 "Dokument T2LF" "T2LF document" C 621 "Dokument T2M" "T2M document" C 622 "Świadectwo statusu celnego" "Certificate of customs status" C 623 "Świadectwo przeładunkowe EXP.1" "Transhipment certificate EXP.1" C 624 "Forma 302" "Form 302" C 625 "Konosament Rhine" "Rhine Manifest" C 626 "Wiążąca informacja taryfowa" "Binding tariff information" C 627 "Wiążąca informacja o pochodzeniu" "Binding origin information" C 629 "Świadectwo zootechniczne i rodowód" "Pedigree and zootechnical certificate" C 635 "Etykieta CITES dla materiału naukowego" "CITES Label for Scientific Material" C 638 "Zezwolenie na przywóz CITES" "CITES Import permit" C 639 "Powiadomienie o przywozie CITES" "CITES Import notification" C 640 "Wspólny Przywozowy Dokument Weterynaryjny (CVED) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 585/2004 używany przy kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt" "Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Commission Regulation (EC) No. 585/2004, used for veterinary checks on live animals" C 641 "Dissostichus - Dokument połowowy, import" "Dissostichus - catch document import" C 644 "Świadectwo kontroli produktów ekologicznych" "Certificate of inspection for organic products" C 645 "Świadectwo dla sprzętu wojskowego" "Certificate for military equipment" C 647 "Potwierdzenie odbioru" "Confirmation of receipt" C 648 "Atest dla mięsa bez kości" "Boned meat certificate" C 649 "Świadectwo refundacji" "Refund certificate"

5 C 651 "Towarzyszący dokument administracyjny" "Accompanying administrative document" "Dokumenty towarzyszące przy przewozie "Accompanying documents for the carriage C 652 produktów winiarskich" of wine products" C 653 "Potwierdzenie (eksport do Iraku)" "Confirmation (export to Iraq)" C 654 "Upoważnienie dla produktów przeznaczonych wyłącznie do celów medycznych" "Authorisation for products intended strictly for medical purposes" C 655 "Atest - dowód produktu" "Certificate - product proof" C 656 "Dissostichus - Dokument połowowy, eksport" "Dissostichus - Catch document export" C 657 "Świadectwo sanitarne" "Sanitary certificate" C 659 "Wcześniejsze oświadczenie pisemne" "Prior written declaration" C 660 "Powiadomienie o wywozie" "Export notification" C 661 "Wyraźna zgoda" "Explicit consent" C 662 "Decyzja w sprawie przywozu" "Import decision" C 664 "Zgłoszenie CN22 zgodnie z art. 237 Rozporządzenia (WE) nr 2454/93" "CN22 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93" C 665 "Zgłoszenie CN23 zgodnie z art. 237 Rozporządzenia (WE) nr 2454/93" "CN23 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93" C 666 "Świadectwo wydane przez Federal Grain Inspection Service (FGIS)" "Certificate issued by the Federal Grain Inspection Service (FGIS)" C 667 "Analiza laboratoryjna" "Laboratory analysis" C 668 "Świadectwo wydane przez amerykański przemysł specjalizujący się w procesie mokrego mielenia" "Certificate issued by the USA wet milling industry" "Dokument zgłoszenia określony w "Notification document as mentioned in Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) - C 669 L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IA" Article 4 and Annex IA" "Dokument przesyłania określony w "Movement document as mentioned in Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) C 670 L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IB" Article 4 and Annex IB" C 672 "Dokument informacyjny towarzyszący przemieszczaniu odpadów, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 18 i Załącznik VII" "Information document accompanying shipments of waste as mentioned in Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) Article 18 and Annex VII" C 673 "Świadectwo połowowe" "Catch certificate" "Świadectwo fitosanitarne dotyczące przywozu do Wspólnoty Europejskiej oleju "Health Certificate for the importation into C 674 słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy" the European Community of sunflower oil originating in or consigned from Ukraine" C 675 "Sprawozdanie analityczne" "Analytical report" "Wspólnotowy dokument wejścia (CED) (Rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 (Dz.U. "Common entry document (CED) C 678 L 194))" (Regulation (EC) No 669/2009 (OJ L 194))"

6 C 679 "Świadectwo (produkt z foki)" "Attesting Document (seal product)" C 680 "Pisemne oświadczenie o przywozie udowadniające gdzie produkty zostały nabyte (produkt z foki)" "Written notification of import and document giving evidence where the products were acquired (seal product)" C 684 "Certyfikat zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 844/2011 (Dz.U. L 218, str. 4)" "Certificate in accordance with the model set out in the Annex of Regulation (EU) No 844/2011 (OJ L 218, p. 4)" C 685 "" "Report containing the results of sampling and analysis performed in accordance with the provisions of Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006, or with equivalent requirements, by a laboratory approved for that purpose by the Canadian Grain Commission" C 687 C 688 "Świadectwo zdrowia określone w załączniku III decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 884/2011(Dz.U. L 343, s, 140)" "Sprawozdanie analityczne określone w załączniku IV decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 884/2011(Dz.U. L 343, s, 140)" "Health certificate as mentioned in Annex III of Commission Implementing Decision (EU) No 884/2011(OJ L 343, p, 140)" "Analytical report as mentioned in Annex IV of Commission Implementing Decision 2011/884/EU (OJ L 343, , p. 140)" C 691 C 692 D 005 D 008 "Świadectwo zgodne z modelem podanym w załączniku decyzji Komisji (UE) nr 47/2008 (Dz. U. L 11), str. 12." "Wyniki pobierania próbek i analizy, przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone przez USDA zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r." "Faktura handlowa w strukturze przedsiębiorstw" "Faktura handlowa z podpisanym oświadczeniem" "Certificate in accordance with the model set out in the Annex of Commission Decision (EC) No 47/2008 (OJ L 11), p. 12" "Results of sampling and analysis performed by a USDA approved laboratory carried out in accordance with the provisions of Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006" "Commercial invoice within the framework of undertakings" "Invoice with a signed declaration" D 009 "Pozwolenie na przywóz wydane zgodnie z "Import authorisation issued in accordance rozporządzeniem (WE) nr 1818/2006 with Regulation 1818/2006 (OJ L 349, p. 3) (Dz.U. L 349, str.3) w związku ze środkami in relation with anti-dumping measures on antydumpingowymi względem przywozu imports of potassium chloride originating in chlorku potasu pochodzącego z Białorusi." Belarus."

7 D 017 D 018 E 012 E 013 E 014 E 017 E 020 E 990 "Faktura handlowa w ramach zobowiązań oraz świadectwo dotyczące zobowiązania eksportowego wydanego przez chińską Izbę Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (Annexes II and III of Regulation 1239/2013; identical to the elements stipulated in Annexes III and IV of Regulation 1238/2013)." "Faktura dotycząca transakcji, które nie są zwolnione z ceł wyrównawczych/antydumpingowych (załącznik IV do rozporządzenia 1239/2013; identyczny z załącznikiem V do rozporządzenia 1238/2013)" "Pozwolenie na wywóz "Dobra kultury" (Rozporządzenie (WE) nr 116/2009)" "Licencja na wywóz substancje kontrolowane (ozon), wydana przez Komisję." "Pozwolenie na wywóz - produkty mleczne" "Pozwolenie na wywóz wydane przez właściwe organa państwa trzeciego" "Zezwolenie na wywóz broni palnej (rozporządzenie (UE) nr 258/2012)" "Pozwolenie na wywóz towarów, które mogłyby zostać użyte do tortur bądź innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania" "Commercial invoice within the framework of undertakings and Export Undertaking Certificate issued by CCCME (Annexes II and III of Regulation 1239/2013; identical to the elements stipulated in Annexes III and IV of Regulation 1238/2013)" "Invoice for transactions which are not exempted from countervailing/anti-dumping duties (Annex IV of Regulation 1239/2013; identical to Annex V of Regulation 1238/2013)" "Export licence "Cultural goods" (Regulation (EC) No 116/2009)" "Export licence "controlled substances" (ozone), issued by the Commission." "Export certificate - Milk products" "Export certificates issued by the competent authorities of third countries" "Export authorisation for firearms (Regulation (EU) No 258/2012)" "Export authorisation for goods that could be used for the purpose of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment" "Dokument nadzoru wydany przez "Surveillance document issued by the właściwe władze państwa członkowskiego, competent authorities of a Member State I 004 ważny na terenie całej Wspólnoty" valid throughout the EC." L 001 "Pozwolenie na przywóz "AGRIM"" "Import licence AGRIM" L 079 "Produkty tekstylne: pozwolenie importowe" "Textile products: import licence" L 081 "Świadectwo analizy (Rozporządzenie (WE) nr 1064/2009)" "Certificate of analysis (Regulation (EC) No 1064/2009)" L 082 "Świadectwo zgodności (Rozporządzenie (WE) nr 1064/2009)" "Certificate of conformity (Regulation (EC) No 1064/2009)" L 100 "Pozwolenie importowe "substancje kontrolowane" (ozon), wydane przez Komisję" "Import licence "controlled substances" (ozone), issued by the Commission" L 106 "Pozwolenie na przywóz konopi" "Licence for the import of hemp" L 116 "Certyfikat Procesu Kimberley" "Kimberley Process Certificate"

8 L 132 "Pozwolenie na przywóz wydane przez właściwe władze państwa członkowskiego, ważne na terenie całej Wspólnoty." "Zezwolenie na przywóz (prekursory) wydawane jest przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym L 135 importer ma swoją siedzibę" "Towary do zastosowań w charakterze substratów lub do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych zawierające substancje zubażające warstwę ozonową lub od nich L 136 uzależnione." "Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw wydane zgodnie z art. 11, 12 i 12a, i załącznikiem III rozporządzenia (WE) nr 1221/2008 (Dz.U. N 002 L 336, )" "Import authorization issued by the competent authority of a Member State which shall be valid throughout the Community" "Import authorisation (precursors) issued by the competent authorities of the Member State where the importer is established." "Goods, containing, or relying on, ozonedepleting substances, to be used as feedstock or for laboratory and analytical uses" "Certificate of conformity with the European Union marketing standards for fresh fruit and vegetables" N 003 "Atest jakości" "Certificate of quality" N 018 "Świadectwo ATR" "ATR certificate" N 235 "Wykaz kontenerów" "Container list" N 271 "Wykaz opakowań" "Packing list" N 325 "Faktura pro forma" "Proforma invoice" N 337 "Deklaracja skrócona do składowania czasowego" "Summary declaration for temporary storage" N 355 "Przywozowa deklaracja skrócona" "Entry summary declaration" N 380 "Faktura handlowa" "Commercial invoice" N 703 "Spedytorski list przewozowy" "House waybill" N 704 "Konosament kapitański" "Master bill of lading" N 705 "Konosament przewozowy" "Bill of lading" N 710 "Konosament morski (T1)" "Maritime manifest (T1)" N 714 "Konosament spedytorski" "House bill of lading" N 720 "List przewozowy CIM" "Consignment note CIM" N 722 "List drogowy - SMGS" "Road list - SMGS" N 730 "Drogowy list przewozowy" "Road consignment note" N 740 "Lotniczy list przewozowy (konosament)" "Air waybill" N 741 "Kapitański lotniczy list przewozowy" "Master airwaybill" N 750 "Przesyłki pocztowe (włącznie z paczkami)" "movement by post including parcel post" N 760 "Dokument transportu kombinowanego" "Multimodal/combined transport document" N 785 "Manifest cargo" "Cargo manifest" N 787 "Ceduła przewozowa (lista załadunkowa)" "Bordereau (cargo load list)"

9 N 820 "Deklaracja tranzytowa "T"" "Transit declaration "T"" N 821 "Zewnątrzwpólnotowa deklaracja tranzytowa / wspólny tranzyt, T1" "External Community transit declaration / common transit, T1" N 822 "Wewnątrzwspólnotowa deklaracja tranzytowa T2" "Internal Community transit declaration T2" N 823 "T5 kopia kontrolna" "T5 control copy" N 825 "Dokument T2L" "T2L document" N 830 "Zgłoszenie towaru do wywozu" "Goods declaration for exportation" N 851 "Świadectwo fitosanitarne" "Phytosanitary certificate" N 852 "Analiza i świadectwo zdrowia" "Analysis and health certificate" N 853 "Wspólny Przywozowy Dokument Weterynaryjny (CVED) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 136/2004 używany przy kontroli weterynaryjnej produktόw" "Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Regulation (EC) No. 136/2004, used for veterinary check on products" N 861 "Ogólne świadectwo pochodzenia" "Universal certificate of origin" N 862 "Deklaracja pochodzenia" "Declaration of origin" N 864 "Preferencyjne świadectwo pochodzenia (preferencyjne oświadczenie o pochodzeniu na fakturze; EUR.2)" "Preference certificate of origin (declaration of preferential origin on the invoice; EUR.2)" N 865 "Świadectwo pochodzenia "Forma A"" "Certificate of origin Form A" N 933 "Zgłoszenie cargo (przywóz)" "Cargo declaration (arrival)" N 934 "Zgłoszenie danych o wartości celnej D.V.1" "Declaration of particulars relating to customs value D.V.1" N 935 "Faktura, na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów" "The invoice on the basis of which the customs value of the goods is declared" N 941 "Pozwolenie na towary objęte embargiem" "Embargo permit" N 951 "Formularz TIF" "TIF form" N 952 "Karnet TIR" "TIR Carnet" N 954 "Świadectwo przewozowe EUR.1" "Movement certificate EUR.1" N 955 "Karnet ATA" "ATA carnet" "Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych procedura w miejscu wywóz (deklaracja poprzedzająca wyprowadzenie wymagana zgodnie z art. "Authorisation to use simplified procedures - local clearance procedure export (predeparture declaration required according to 285a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Art. 285a 1 of Commission Regulation N 988 nr 2454/93)" (EEC) No 2454/93)" N 989 "Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych procedura w miejscu "Authorisation to use simplified procedures - wywóz (zwolnienie z obowiązku złożenia local clearance procedure export (Waiver deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie of pre-departure declaration according to zgodnie z art. 285a ust. 1a rozporządzenia Art. 285a 1a of Commission Regulation Komisji (EWG) nr 2454/93)" (EEC) No 2454/93)"

10 "Upoważnienie do procedury celnej o N 990 znaczeniu ekonomicznym / użycie końcowe" "Authorisation to use a customs procedure with economic impact/end-use" P 300 "Zboża (kody dodatkowe P301-P323)" "Cereals (additional codes P301-P323)" P 400 "Ryż (kody dodatkowe P401-P409)" "Rice (additional codes P401-P409)" P 500 "Jaja (kody dodatkowe P501-P511)" "Eggs (additional codes P501-P511)" P 600 "Cukier, melasa lub izoglukoza (kody dodatkowe P601-P626)" "Sugar, molasses or isoglucose (additional codes P601-P626)" P 700 "Mleko, produkty mleczne (kody dodatkowe P701-P707)" "Milk, milk products (additional codes P701- P707)" R 001 "Świadectwo refundacji w przypadku, gdy stawka mająca zastosowanie nie została wcześniej ustalona" "Refund certificate where the rate to apply is not fixed in advance" R 002 "Świadectwo refundacji w przypadku, gdy stawka mająca zastosowanie została wcześniej ustalona" "Refund certificate where the rate to apply is fixed in advance" R 003 "Wywóz nieobjęty świadectwem refundacji, ale kwalifikujący się do wypłaty refundacji wywozowej" "Export not covered by refund certificate but eligible for payment of export refund" U 003 "Świadectwo pochodzenia spełniające warunki ustanowione w artykule 47 Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93" "Certificate of origin meeting the conditions laid down in article 47 of Regulation (EEC) No 2454/93" U 004 "Świadectwo pochodzenia wydane zgodnie z art Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93" "Proof of origin established in accordance with Articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No 2454/93" U 005 "Świadectwo nazwy pochodzenia wydane przez właściwe organy" "Certificate of designation of origin issued by the competent authorities" U 031 "Derogation-Decision 2009/776/EC" lub "Dérogation - Décision 2009/776/CE"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2009/776/EC" or "Dérogation - Décision 2009/776/CE"" "Proof of origin established in accordance "Świadectwo pochodzenia wydane with Article 47 of Regulation (EEC) No zgodnie z art. 47 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, including in addition the following U /93, zawierające dodatkowo następujące dane: - kod CN; - numer lub numery kontyngentów taryfowych zgodnie z art. 5 (2) rozporządzenia (UE) nr 1354/2011; - łączną masę netto według wskaźników kategorii, jak określono w art. 3 (2) rozporządzenia (UE) nr 1354/2011." data: - the CN code, - the order number or order numbers of the tariff quota concerned in accordance with the Article 5(2) of Regulation (EU) No 1354/2011, - the total net weight per coefficient category as specified in Article 3 (2) of Regulation (EU) No 1354/2011."

11 U 043 "Derogation - Commission Decision 2005/578/EC" lub "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation - Commission Decision 2005/578/EC" or "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"" U 045 "Świadectwo przewozowe EUR-MED" "Movement certificate EUR-MED" U 048 "Deklaracją EUR-MED na fakturze" "Invoice declaration EUR-MED" U 049 "Derogation-Decision No 2007/167/WE" lub "Dérogation - Décision N 2007/167/WE"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision No 2007/167/EC" or "Dérogation - Décision N 2007/167/EC"" U 050 "Derogation-Decision No 2007/767/WE" lub "Dérogation - Décision N 2007/767/WE"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision No 2007/767/EC" or "Dérogation - Décision N 2007/767/EC"" U 051 "Derogation-Decision C(2008) 3568"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision C(2008) 3568"" U 052 "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem "Odstępstwo rozporządzenie (UE) nr 439/2011"" "Certificate of origin Form A bearing the endorsement "Derogation-Regulation (EU) No 439/2011"" U 053 "Derogation-Decision 2008/691/EC"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision 2008/691/EC"" U 054 "Derogation-Decision 2008/751/EC"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision 2008/751/EC"" U 057 "Derogation-Decision 2011/47/EU" lub "Dérogation - Décision 2011/47/UE"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2011/47/EU" or "Dérogation - Décision 2011/47/UE"" U 058 "Derogation-Decision 2011/122/EU" lub "Dérogation - Décision 2011/122/UE"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2011/122/EU" or "Dérogation - Décision 2011/122/UE"" U 059 "Deklaracja pochodzenia zawierająca następujące oświadczenie w języku angielskim: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation"" "Origin declaration containing the following statement in English: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation ""

12 U 060 U 064 U 065 U 066 "Certificate EUR.1 bearing the "Derogation-Implementing Decision endorsement "Derogation-Implementing 2011/861/EU"" Decision 2011/861/EU"" "Certificate EUR.1 bearing the "Derogation-Implementing Decision endorsement "Derogation-Implementing 2012/213/EU"" Decision 2012/213/EU"" "W świadectwie pochodzenia na formularzu A wydanym przez właściwe organy Pakistanu zgodnie z niniejszym "Certificate of origin Form A issued by the rozporządzeniem umieszcza się w polu 4 competent authorities of Pakistan pursuant wpis:»autonomous measure Regulation to this Regulation bearing the following (EU) No 1029/2012 «(Środek endorsement in box 4: Autonomous autonomiczny rozporządzenie (UE) nr measure Regulation (EU) No 1029/2012 )" 1029/2012 " "Świadectwo pochodzenia niektórych wyrobów stalowych pochodzących z "Certificate of origin for certain steel Kazachstanu, zgodnie z definicją zawartą products originating in Kazakhstan as w artykule 2 Rozp. 1340/2008" defined in Article 2 of Reg. 1340/2008" U 067 "Derogation-Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 29/11/2012" lub "Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 29/11/2012"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "Derogation-Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 29/11/2012" or "Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA- UE du 29/11/2012"" U 068 "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie w języku angielskim: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"" "Proof of origin containing the following statement in English: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"" U 069 U 070 "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie w języku angielskim: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"" "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" lub "Dérogation - Décision No 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 7 août 2013"" "Proof of origin containing the following statement in English: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" or "Dérogation - Décision No 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA- UE du 7 août 2013""

13 U 071 U 090 U 091 U 092 U 093 U 094 "Dowód pochodzenia zawierający "Proof of origin containing the following następujące oświadczenie: "Produkt statement: "Product originating in pochodzący zgodnie z załącznikiem II accordance with Appendix 2A of Annex II dodatek 2A (Definicja pojęcia produkty (Concerning the Definition of the Concept pochodzące oraz metody współpracy of "Originating Products" and Methods of administracyjnej)" (Dz.U. L 346, Administrative Cooperation)" (OJ L 346, )." )." "Świadectwo przewozowe EUR. 1 - Świadectwo przewozowe EUR-MED (pod warunkiem że w polu 7 uwaga no cumulation applied została oznaczona krzyżykiem), które stwierdza pochodzenie ze Wspólnoty Europejskiej w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską" "Deklaracja na fakturze - Deklaracja na fakturze EUR-MED (pod warunkiem że deklaracja zawiera uwagę no cumulation applied ), która stwierdza pochodzenie ze Wspólnoty Europejskiej w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską" "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 lub Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n 1044/2012 de la Comisión " "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012 lub Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n o 1045/2012 de la Comisión " "Derogation-Implementing Decision 2013/243/EU"" "Movement certificate EUR. 1 - Movement certificate EUR-MED (under the condition that in box 7 the remark "no cumulation applied" is marked with a cross) stating European Community origin, in the context of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (codification/key: U090)" "Invoice declaration - Invoice declaration EUR-MED (under the condition the declaration contains the remark "no cumulation applied"), stating European Community origin, in the context of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation" "Certificate of origin Form A bearing the endorsement Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 or Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n 1044/2012 de la Comisión " "Certificate of origin Form A bearing the endorsement Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012 or Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n o 1045/2012 de la Comisión " "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Implementing Decision 2013/243/EU"" X 001 "Pozwolenie na wywóz AGREX" "Export licence AGREX" X 002 "Zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania (rozporządzenie 428/2009 z późniejszymi zmianami)" "Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments)."

14 X 035 Y 001 Y 003 Y 006 Y 007 Y 008 Y 009 "Zezwolenie na wywóz (prekursory) wydawane jest przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę." "Export authorisation (precursors) issued by the competent authorities of the Member State where the exporter is established." "Całkowicie uzyskane w Libanie i "Wholly obtained in Lebanon and bezpośrednio przywiezione z tego kraju do transported directly from that country to the Wspólnoty." Community." "Całkowicie otrzymane w Tunezji i "Wholly obtained in Tunisia and bezpośrednio przywiezione z tego kraju do transported directly from that country to the Wspólnoty." Community." "Pieczęć (na początku/ końcu każdej "Stamp (at beginning/end of each piece) sztuki) i bezpośrednio przywiezione" and directly transported" "Plomba (przytwierdzona do każdej sztuki) "Seal (fixed to each piece) and directly i bezpośrednio przywiezione" transported" "Przywiezione bezpośrednio z Turcji do "Transported directly from Turkey to the Wspólnoty" Community" "Ponowny przywóz produktów tekstylnych "Reimportation of textile products following po procedurze uszlachetniania biernego, w an outward processing operation, in zgodności z rozporządzeniem (WE) nr accordance with Regulation (EC) No 3036/94." 3036/94." Y 010 Y 011 "Produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004." "Produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004." "The products must meet the relevant requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004, notably preparation in an approved establishment and compliance with the health marking requirements laid down in Annex II, Section I of Regulation (EC) No 853/2004." "The products must meet the relevant requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004, notably preparation in an approved establishment and compliance with the health marking requirements laid down in Annex I, Section I, Chapter III of Regulation (EC) No 854/2004."

15 "Wstawienie jednej z następujących adnotacji w kolumnie "Uwagi" świadectwa Y 013 przewozowego towarów. Rozporządzenie (EWG) nr 1518/76 (Dz.U. nr L 169, str. 37): Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected (Pobrano specjalną opłatę eksportową) Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan." "Insertion of one of the following endorsements in the "Remarks" column of a goods movement certificate. Regulation (EEC) no 1518/76 (OJ L 169/37): Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan." Y 015 "Surowe diamenty znajdują się w zabezpieczonych przed manipulacjami pojemnikach oraz plomby wykonane w czasie wywozu (eksportu) przez kraj uczestniczący (w procesie Kimberley) nie zostały naruszone" "The rough diamonds are contained in tamper-resistant containers, and the seals applied at export by the participant (Kimberley process) are not broken" "Całkowicie otrzymane w Jordanii i "Wholly obtained in Jordan and transported bezpośrednio przywiezione z tego kraju do directly from that country to the Y 017 Wspólnoty" Community" Y 018 "Mięso zwierząt z gatunku kóz lub mięso zwierząt z gatunku owiec rasy SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN i BENI AHSEN" "Meat of goats or meat of sheep of the breeds SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN and BENI AHSEN" Y 019 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla Islandii" "Request for preferential treatment for Iceland" Y 020 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla Norwegii" "Request for preferential treatment for Norway" Y 021 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla EOG" "Request for EEA preferential treatment" "Consignor / exporter (AEO certificate Y 022 "Nadawca/eksporter (nr świadectwa AEO)" number)" Y 023 "Odbiorca (nr świadectwa AEO)" "Consignee (AEO certificate number)" Y 024 "Zgłaszający (nr świadectwa AEO)" "Declarant (AEO certificate number)" Y 025 "Przedstawiciel (nr świadectwa AEO)" "Representative (AEO certificate number)" Y 026 "Główny zobowiązany (nr świadectwa AEO)" "Principal (AEO certificate number)" Y 027 "Prowadzący skład (nr świadectwa AEO)" "Warehousekeeper (AEO certificate number)" Y 028 "Przewoźnik (nr świadectwa AEO)" "Carrier (AEO certificate number)" Y 029 "Inny upoważniony podmiot gospodarczy (nr świadectwa AEO)" "Other authorised economic operator (AEO certificate number)"

16 Y 031 Y 032 Y 040 Y 041 Y 042 "Kod tego dokumentu może być użyty do oznaczenia, że wysyłka przychodzi od (lub wychodzi do) upoważnionego przedsiębiorcy (AEO - Authorised Economic Operator) z (w) kraju trzecim, z którym to krajem Unia Europejska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu programów upoważnionego przedsiębiorcy. Łącznie z kodem dokumentu (Y031) powinien być również podany w odpowiednim polu kod identyfikacyjny tego upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) z kraju trzeciego." "Pozostałe produkty, inne niż produkty z fok objęte rozporządzeniem (UE) nr 737/2010 (Dz.U. L 216)" "Numer identyfikacyjny VAT nadany w państwie członkowskim importu importerowi wyznaczonemu lub uznanemu zgodnie z art. 201 dyrektywy w sprawie podatku VAT za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT" "Numer identyfikacyjny VAT nabywcy, który zobowiązany jest do zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy w sprawie podatku VAT" "Numer identyfikacyjny VAT nadany przedstawicielowi podatkowemu w państwie członkowskim importu" "This certificate code may be used to indicate that shipments are coming from or going to an Authorised Economic Operator (AEO) in a third country with which the European Union (EU) has concluded a mutual recognition agreement regarding AEO programmes. In addition to the certificate code (Y031) the identification code of this third country AEO must be filled in the relevant field." "Other goods than those seal products mentioned in Regulation (EU) No 737/2010 (OJ L 216)" "VAT identification number issued in the Member State of importation for the importer designated or recognised under Article 201 of the VAT Directive as liable for payment of VAT" "VAT identification number of the customer who is liable for the VAT on the intra- Community acquisition of goods in accordance with Article 200 of the VAT Directive" "VAT identification number issued in the Member State of importation for tax representative" Y 043 Y 044 Y 045 Y 046 Y 047 "Ponowny przywóz produktów tekstylnych "Reimportation of textile products following po procedurze uszlachetniania biernego, w an outward processing operation, in zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 32/ ZAŁĄCZNIK II" accordance with Regulation (EC) No 32/ ANNEX II" "dowód przeznaczenia importowanego "Evidence that the imported goods are towaru do transportu lub wysyłki z państwa intended to be transported or dispatched członkowskiego importu do innego from the Member State of importation to państwa członkowskiego" another Member State" "Towary, które były wysłane z Japonii "Products which left Japan before 28 przed 28 marca 2011 r" March 2011" "Towary nieobjęte przepisami "Goods not covered by the provisions of rozporządzenia (UE) nr 284/2011" Regulation (EU) No 284/2011" "Towary wyeksportowane z Somalii przed "Goods having left Somalia prior to 22 dniem 22 lutego 2012 roku" February 2012"

17 Y 048 Y 051 "Numer referencyjny deklaracji zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1731/2006" "Produkty opuściły Japonię przed r. i spełniają wymogi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 284/2012" "Reference number of the declaration(s) referred to in Article 3 (1) of Regulation (EC) No 1731/2006" "The products left Japan before and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012" Y 052 "Produktom towarzyszy oświadczenie zgodne z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 284/2012, wydane przed dniem 1 listopada 2012 r., i opuściły one Japonię przed dniem 1 grudnia 2012 r." "The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012" Y 053 Y 054 "Towary nieobjęte wymogami dotyczącymi etykietowania fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006" "Towary etykietowane zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006" "Goods not concerned by labelling requirements on fluorinated greenhouse gases as referred in Article 7, paragraph 2 of Regulation (EC) No 842/2006" "Goods labelled as referred in Article 7, paragraph 2 of Regulation (EC) No 842/2006" Y 055 Y 056 Y 100 Y 101 Y 102 Y 900 Y 901 Y 902 "Produkty opuściły Japonię przed "The products left Japan before r. i spełniają wymogi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 996/2012" and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012" "The products are accompanied by a "Produktom towarzyszy oświadczenie declaration issued before in zgodne z rozporządzeniem wykonawczym accordance with the Implementing (UE) nr 996/2012, wydane przed dniem Regulation (EU) No 996/2012 and stating r., i opuściły one Japonię przed that the products have left Japan before dniem r" " "Szczególne wpisy na pozwoleniu na "Special entries on the import licence przywóz AGRIM" AGRIM" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM, Rozporządzenie "Special entries on the import licence wykonawcze Komisji (UE) nr 634/2011 AGRIM, Commission Implementing (Dz.U. L 170)" Regulation (EU) No 634/2011 (OJ L 170)" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM, Rozporządzenie "Special entries on the import licence wykonawcze Komisji (UE) nr 36/2013 AGRIM, Commission Implementing (Dz.U. L 16)" Regulation (EU) No 36/2013 (OJ L 16)" "Deklarowane towary nie są objęte "Declared goods do not belong to the Konwencją Waszyngtońską (CITES)" Washington Convention (CITES)" "Produkt nieobjęty wykazem produktów podwójnego zastosowania." "Product not included in the dual use list." "Towary inne niż opisane w przypisach OZ "Goods other than those described in the związanych ze środkiem" OZ footnotes linked to the measure"

18 Y 903 Y 904 Y 905 "Zgłoszone towary nie są umieszczone w wykazie dóbr kultury" "Towary inne niż opisane w przypisach "TR" związanych ze środkiem" "Towary, które zostaną użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne lub towary o charakterze medycznotechnicznym" "Declared goods are not included in the list of cultural goods" "Goods other than those described in the TR footnotes linked to the measure" "Goods that will be used for the exclusive purpose of public display in a museum in view of their historic significance or medicaltechnical goods" Y 906 Y 907 Y 908 Y 909 Y 910 "Towary inne niż opisane w przypisach TR związanych ze środkiem(708)" "Towary, które zostaną wykorzystane przez personel wojskowy lub cywilny państwa członkowskiego, jeżeli personel ten bierze udział w operacji pokojowej lub operacji zarządzania kryzysowego UE lub ONZ w państwie trzecim, lub w operacji opartej na porozumieniach dotyczących obrony zawartych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi" "Wywóz do następujących terytoriów państw członkowskich (Grenlandia, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, wyspy Wallis i Futuna, Majotta, St Pierre i Miquelon, Büsingen), pod warunkiem że towary są wykorzystane przez organy ścigania w kraju lub na terytorium przeznaczenia oraz na obszarze państwa czlonkowskiego, do którego należy dane terytorium" "Zgłaszane towary nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 1984/2003 (oraz/lub rozporządzeniu (UE) nr 640/2010." "Opastuna poławiany we włóki lub na wędkę i przeznaczony głównie do produkcji żywności w puszkach, w obszarach działania Umowy w sprawie ustanowienia Komisji Oceanu Indyjskiego ds. Tuńczyka (Umowa IOTC) oraz Konwencji ICCAT" "Goods other than those described in the TR footnotes linked to the measure(708)" "Goods that will be used by military or civil personnel of a Member State, if such personnel is taking part in an EU or UN peace keeping or crisis management operation in the third country of destination, or in an operation based on agreements between Member States and third countries in the field of defence" "Export to the following territories of Member States (Greenland, New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, St Pierre and Miquelon, Büsingen), provided that the goods are used by an authority in charge of law enforcement in both the country or territory of destination and the metropolitan part of the Member State to which that territory belongs" "The declared goods are not concerned by Regulation (EC) No. 1984/2003 (and/or Reg. (EU) No. 640/2010)." "Bigeye tuna taken by seiners or baitboats and intended mainly for the canning industry in the areas of application of the Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC Agreement) and the ICCAT Convention." Y 912 "Zgłaszane towary nie podlegają rozporządzeniu Rady (WE) nr 194/2008" "The declared goods are not concerned by Council Regulation (EC) No. 194/2008"

19 "Wysokość refundacji wywozowych Y 913 zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 612/2009" "Export refund rate, according to Article 9 of Regulation (EC) No 612/2009" Y 914 "Kwota refundacji wywozowych niższa od EUR zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 612/2009" "Refund amounts of less than EUR 1 000, according to Article 9 of Regulation (EC) No 612/2009" Y 915 "Identyfikacyjny numer referencyjny" "Reference Identification Number" Y 916 Y 917 Y 919 "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, załącznik I." "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, załącznik V." "Identyfikacyjny numer referencyjny w przypadku chemikaliów podlegających przepisom art. 2 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 689/2008." "Product not subjected to the provisions of Regulation (EC) No 689/2008 on the export and import of dangerous chemicals, Annex I" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EC) No 689/2008 on the export and import of dangerous chemicals, Annex V" "Reference Identification Number for chemicals subject to the provisions of Art. 2(2)(i) of Regulation (EC) No. 689/2008." Y 920 "Towary inne, niż wymienione w przypisie dołączonym do niniejszego środka" "Goods other than those described in the footnotes linked to the measure" Y 921 "Towary wyłączone spod zakazu" "Goods exempted from the prohibition" Y 922 "Inne niż skóry z kotów i psów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1523/2007 r. (Dz.U. L 343)" "Other than cats and dogs fur as mentioned by Regulation (EC) No 1523/2007 (OJ L 343)" Y 924 "Towary inne niż rtęć metaliczna, określona w rozporządzeniu (WE) nr 1102/2008" "Goods other than metallic mercury as mentioned by Regulation (EC) No 1102/2008" Y 925 "Wywóz do celów badań naukowych i rozwoju, analizy lub do celów medycznych" "Export for research and development, medical or analysis purposes" Y 926 "Towary nieobjęte zakazem przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych" "Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases" Y 927 Y 928 Y 930 "Zadeklarowane towary nie podlegają rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008" "Zadeklarowane towary nie podlegają rozporządzeniu wykonawczyemu Komisji (UE) nr 996/2012" "Zadeklarowane towary nie są objęte decyzją Komisji 2007/275/WE" "The declared goods are not concerned by Council Regulation (EC) No. 1005/2008" "The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012" "The declared goods are not concerned by Commission Decision 2007/275/EC"

20 Y 931 Y 932 Y 933 Y 934 Y 935 "Towary zwolnione z kontroli weterynaryjnych zgodnie z artykułem 6.1 decyzji Komisji 2007/275/WE" "Towary podlegające odstępstwu od kontroli CITES na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97" "Produkty, na które nie rozciąga się moc artykułu 4 punkt 1 rozporządzenia (UE) nr 208/2013" "Produkt niepodlegający przepisom rozporządzenia (UE) nr 258/2012 dotyczącym wywozu broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji" "Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 1332/2013 (Dz.U. L 335)" "Goods benefitting from derogation to veterinary controls according to Article 6.1 of Commission Decision (EC) No 275/2007" "Goods benefitting from a derogation to CITES controls according to Article 7(3) of Council Regulation (EC) No 338/97" "Goods not concerned by Article 4, paragraph 1 of Regulation (EU) No 208/2013" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EU) No 258/2012 for export of firearms, their parts and components and ammunition" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) 1332/2013 (OJ L 335)"

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 242/4 14.8.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks morski wraz z

- o zmianie ustawy - Kodeks morski wraz z SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-210-08 Druk nr 1515 Warszawa, 9 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje 2014

Ważne informacje 2014 2014 Ważne informacje 2014 Important information Sony Consumer Web site At www.sonymobile.com/suppor there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34

BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Powitanie i otwarcie konferencji prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Informacja o projekcie FreSsco prof. Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo