A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu." "Certificate of authenticity Tobacco."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu." "Certificate of authenticity Tobacco.""

Transkrypt

1 ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych winogron stołowych "Emperor"." "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' table grapes." A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu." "Certificate of authenticity Tobacco." A 008 "Świadectwo autentyczności dla świeżych słodkich pomarańcz wysokiej jakości." "Certificate of authenticity fresh sweet oranges "high quality"." A 009 "Świadectwo autentyczności dla świeżych owoców cytrusowych minneola." "Certificate of authenticity fresh minneola." A 010 "Świadectwo autentyczności dla skoncentrowanego soku pomarańczowego." "Certificate of authenticity concentrated orange juice." A 014 "Świadectwo autentyczności HANDI" "Certificate of authenticity HANDI" A 015 "Świadectwo autentyczności (produkty z ręcznych krosien tkackich z jedwabiu lub bawełny)" "Certificate of authenticity (silk or cotton handloom products)" A 017 "Świadectwo autentyczności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 593/2013 (Dz.U. L 170)" "Certificate of authenticity as mentioned in Regulation (EU) No 593/2013 (OJ L 170)" A 019 "Świadectwo jakości (azotany z Chile)" "Certificate of quality (Nitrate from Chile)" A 022 A 023 A 119 C 001 "Świadectwo autentyczności: "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export to the European Community"" "Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export to the European Community." "Świadectwo autentyczności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 481/2012 "Certificate of authenticity as mentioned in (Dz.U. L 148)" Regulation (EU) No 481/2012 (OJ L 148)" "Świadectwo zdatności do lotu lub "Airworthiness certificate or declaration in deklaracja na fakturze handlowej the commercial invoice containing the zawierająca elementy wydanego elements of the airworthiness certificate świadectwa zdatności do lotu, lub issued or a document annexed to the dokument załączony do faktury." invoice." "Zaświadczenie równowartości określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1295/2008 "Attestation of equivalence as mentioned in (Dz.U. L 340)" Regulation (EC) No 1295/2008 (OJ L 340)" C 012 "Świadectwo na eksport makaronów do Stanów Zjednoczonych (świadectwo P2)." "Certificate for the export of pasta to the USA (P 2 certificate)." C 013 "Świadectwo IMA 1." "Certificate IMA 1." C 014 "Dokument V I 1" "V I 1 document" C 015 "Wyciąg V I 2" "V I 2 extract"

2 "Dokument V I 1 wypełniony zgodnie z art. "V I 1 document annotated in compliance C ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008." with Regulation (EC) No 555/2008, Article 50 (2)." "V I 2 extract annotated in compliance with "Wyciąg V I 2 wypełniony zgodnie z art. 50 Regulation (EC) No 555/2008, Article 50 C 018 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008." (2)" C 019 "Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 - Dz.U. nr L 253, str. 93)" "Outward processing authorization (Reg. EEC No 2454/93-OJ L 253/93)" C 026 "Świadectwo rejestracji w księdze zwierząt hodowlanych poświadczające czystość rasy" "Certificate of registration in a herdbook certifying the purity of the breed" C 027 "Rodowód" "Pedigree certificate" C 034 "Wspólnotowe świadectwo "Kimberley"" ""Kimberley" Community certificate" C 039 "Dokument statystyczny ICCAT dla włócznika" "ICCAT swordfish statistical document" "Dokument statystyczny ICCAT dla opastuna lub dokument statystyczny IOTC "ICCAT bigeye tuna statistical document or C 040 dla opastuna" IOTC bigeye tuna statistical document" C 041 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla tuńczyka południowego (makoja) -( rozporządzenie UE 640/2010, L 194)" "ICCAT bluefin tuna re-export certificate (Reg 640/2010, L 194)" C 042 "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla włócznika" "ICCAT swordfish re-export certificate" "Certyfikat reeksportowy ICCAT dla opastuna lub certyfikat reeksportowy IOTC "ICCAT bigeye tuna re-export certificate or C 043 dla opastuna" IOTC bigeye tuna re-export certificate" C 046 "Świadectwo ważenia bananów" "Banana weighing certificate" C 047 "Dokument połowowy ICCAT dotyczący tuńczyka błękitnopłetwego" "ICCAT Bluefin tuna catch document (BCD)" C 048 "Świadectwo dla przywozu kiełków lub nasion przeznaczonych do produkcji kiełków, określone w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 211/2013" "Certificate for the import of sprouts or seeds intended for the production of sprouts, as provided in Annex of Regulation (EU) No 211/2013" C 050 "Świadectwo określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299)" "Certificate as mentioned in Regulation (EC) No 1234/2007 (OJ L 299)" C 051 C 052 "Deklaracja Agencji ds. Żywności, "Declaration by the Food-veterinary and Weterynarii i Środowiska Wysp Owczych, environmental agency of Faeroe islands, wydana zgodnie z warunkami ustalonymi issued in accordance with Regulation (EC) w Rozporządzeniu (WE) nr 1381/2007 (Dz. No 1381/2007 (OJ L 309 from , U. L 309 z , str. 24)." p.24)." "Pozwolenie wywozu dla zastrzeżonych "Export authorisation for restricted goods towarów i technologii" and technologies"

3 C 054 C 055 C 056 "Deklaracja dotycząca przywozu do Unii Europejskiej paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii (Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 495/2013)" "Deklaracja zgodności (załącznik IV do rozporządzenia (EU) nr 10/2011)" "Zaświadczenie dotyczące skór niektórych dzikich gatunków zwierząt oraz towarów zawierających tego rodzaju skóry, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3254/91" "Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013)" "Declaration of compliance (Annex IV of Regulation (EU) No 10/2011)" "Certificado para pieles de determinadas especies animales salvajes y para mercancías que contienen esas pieles sujetas al Reglamento (CEE) nº 3254/91 del Consejo." C 058 "Oświadczenie o zgodności z kryteriami zniesienia statusu odpadu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011." "The statement of conformity with the endof-waste criteria referred to in Article 5(1) of Council Regulation (EU) No 333/2011 is to be issued for each consignment of scrap metal ceased to be waste" C 060 C 400 C 401 C 402 C 403 "Oświadczenie wymagane w odniesieniu do każdej przesyłki zawierającej przybory kuchenne, do których zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia (EU) 284/2011, i pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong w Chinach" "Przedstawienie wymaganego świadectwa "CITES"" "Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu CITES wystawiane przez państwo członkowskie" "Zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu CITES wystawiane przez państwo trzecie" "Świadectwo CITES dla wystaw objazdowych" "Declaration to be provided for every consignment of kitchenware falling under the provisions of (EU) Regulation 284/2011, originating in or consigned from the People s Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China" "Presentation of the required "CITES" certificate" "CITES Export permit or Re-export certificate issued by an EU-country" "CITES Export permit or Re-export certificate issued by a third country" "CITES Travelling exhibition certificate" C 404 "Świadectwo CITES własności prywatnej" "CITES Personal ownership certificate" C 405 "Świadectwo CITES kolekcji próbek" "CITES Sample collection certificate" C 600 "Pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub dokonywania czynności w składzie celnym typu E" "Authorisation to operate a customs warehouse or to use the arrangements in a type E warehouse" C 601 "Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego" "Authorisation to use inward processing"

4 "Declaration of particulars relating to C 602 "Zgłoszenie danych o wartości celnej (formularz dodatkowy D.V.1bis)" customs value (continuation sheet D.V.1BIS)" C 603 "Karta informacyjna INF1" "Information sheet INF1" C 604 "Karta informacyjna INF2" "Information sheet INF2" C 605 "Karta informacyjna INF3" "Information sheet INF3" C 606 "Karta informacyjna INF5" "Information sheet INF5" C 607 "Karta informacyjna INF6" "Information sheet INF6" C 608 "Karta informacyjna INF7" "Information sheet INF7" C 609 "Karta informacyjna INF8" "Information sheet INF8" C 610 "Karta informacyjna INF9" "Information sheet INF9" C 611 "Dokument informacyjny" "Information document" C 612 "Wewnątrzwspólnotowa deklaracja tranzytowa T2F" "Internal Community transit declaration, T2F" C 613 "List przewozowy CIM (T2)" "Consignment note CIM (T2)" C 614 "List przewozowy CIM (T2F)" "Consignment note CIM (T2F)" C 615 "Dokument przekazowy TR (T1)" "TR transfer note (T1)" C 616 "Dokument przekazowy TR (T2)" "TR transfer note (T2)" C 617 "Dokument przekazowy TR (T2F)" "TR transfer note (T2F)" C 618 "Konosament lotniczy (T2F)" "Air manifest (T2F)" C 619 "Konosament morski (T2F)" "Maritime manifest (T2F)" C 620 "Dokument T2LF" "T2LF document" C 621 "Dokument T2M" "T2M document" C 622 "Świadectwo statusu celnego" "Certificate of customs status" C 623 "Świadectwo przeładunkowe EXP.1" "Transhipment certificate EXP.1" C 624 "Forma 302" "Form 302" C 625 "Konosament Rhine" "Rhine Manifest" C 626 "Wiążąca informacja taryfowa" "Binding tariff information" C 627 "Wiążąca informacja o pochodzeniu" "Binding origin information" C 629 "Świadectwo zootechniczne i rodowód" "Pedigree and zootechnical certificate" C 635 "Etykieta CITES dla materiału naukowego" "CITES Label for Scientific Material" C 638 "Zezwolenie na przywóz CITES" "CITES Import permit" C 639 "Powiadomienie o przywozie CITES" "CITES Import notification" C 640 "Wspólny Przywozowy Dokument Weterynaryjny (CVED) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 585/2004 używany przy kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt" "Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Commission Regulation (EC) No. 585/2004, used for veterinary checks on live animals" C 641 "Dissostichus - Dokument połowowy, import" "Dissostichus - catch document import" C 644 "Świadectwo kontroli produktów ekologicznych" "Certificate of inspection for organic products" C 645 "Świadectwo dla sprzętu wojskowego" "Certificate for military equipment" C 647 "Potwierdzenie odbioru" "Confirmation of receipt" C 648 "Atest dla mięsa bez kości" "Boned meat certificate" C 649 "Świadectwo refundacji" "Refund certificate"

5 C 651 "Towarzyszący dokument administracyjny" "Accompanying administrative document" "Dokumenty towarzyszące przy przewozie "Accompanying documents for the carriage C 652 produktów winiarskich" of wine products" C 653 "Potwierdzenie (eksport do Iraku)" "Confirmation (export to Iraq)" C 654 "Upoważnienie dla produktów przeznaczonych wyłącznie do celów medycznych" "Authorisation for products intended strictly for medical purposes" C 655 "Atest - dowód produktu" "Certificate - product proof" C 656 "Dissostichus - Dokument połowowy, eksport" "Dissostichus - Catch document export" C 657 "Świadectwo sanitarne" "Sanitary certificate" C 659 "Wcześniejsze oświadczenie pisemne" "Prior written declaration" C 660 "Powiadomienie o wywozie" "Export notification" C 661 "Wyraźna zgoda" "Explicit consent" C 662 "Decyzja w sprawie przywozu" "Import decision" C 664 "Zgłoszenie CN22 zgodnie z art. 237 Rozporządzenia (WE) nr 2454/93" "CN22 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93" C 665 "Zgłoszenie CN23 zgodnie z art. 237 Rozporządzenia (WE) nr 2454/93" "CN23 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93" C 666 "Świadectwo wydane przez Federal Grain Inspection Service (FGIS)" "Certificate issued by the Federal Grain Inspection Service (FGIS)" C 667 "Analiza laboratoryjna" "Laboratory analysis" C 668 "Świadectwo wydane przez amerykański przemysł specjalizujący się w procesie mokrego mielenia" "Certificate issued by the USA wet milling industry" "Dokument zgłoszenia określony w "Notification document as mentioned in Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) - C 669 L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IA" Article 4 and Annex IA" "Dokument przesyłania określony w "Movement document as mentioned in Rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) C 670 L 190) - Artykuł 4 i Załącznik IB" Article 4 and Annex IB" C 672 "Dokument informacyjny towarzyszący przemieszczaniu odpadów, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190) - Artykuł 18 i Załącznik VII" "Information document accompanying shipments of waste as mentioned in Regulation (EC) No 1013/2006 (OJ L 190) Article 18 and Annex VII" C 673 "Świadectwo połowowe" "Catch certificate" "Świadectwo fitosanitarne dotyczące przywozu do Wspólnoty Europejskiej oleju "Health Certificate for the importation into C 674 słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy" the European Community of sunflower oil originating in or consigned from Ukraine" C 675 "Sprawozdanie analityczne" "Analytical report" "Wspólnotowy dokument wejścia (CED) (Rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 (Dz.U. "Common entry document (CED) C 678 L 194))" (Regulation (EC) No 669/2009 (OJ L 194))"

6 C 679 "Świadectwo (produkt z foki)" "Attesting Document (seal product)" C 680 "Pisemne oświadczenie o przywozie udowadniające gdzie produkty zostały nabyte (produkt z foki)" "Written notification of import and document giving evidence where the products were acquired (seal product)" C 684 "Certyfikat zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 844/2011 (Dz.U. L 218, str. 4)" "Certificate in accordance with the model set out in the Annex of Regulation (EU) No 844/2011 (OJ L 218, p. 4)" C 685 "" "Report containing the results of sampling and analysis performed in accordance with the provisions of Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006, or with equivalent requirements, by a laboratory approved for that purpose by the Canadian Grain Commission" C 687 C 688 "Świadectwo zdrowia określone w załączniku III decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 884/2011(Dz.U. L 343, s, 140)" "Sprawozdanie analityczne określone w załączniku IV decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 884/2011(Dz.U. L 343, s, 140)" "Health certificate as mentioned in Annex III of Commission Implementing Decision (EU) No 884/2011(OJ L 343, p, 140)" "Analytical report as mentioned in Annex IV of Commission Implementing Decision 2011/884/EU (OJ L 343, , p. 140)" C 691 C 692 D 005 D 008 "Świadectwo zgodne z modelem podanym w załączniku decyzji Komisji (UE) nr 47/2008 (Dz. U. L 11), str. 12." "Wyniki pobierania próbek i analizy, przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone przez USDA zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r." "Faktura handlowa w strukturze przedsiębiorstw" "Faktura handlowa z podpisanym oświadczeniem" "Certificate in accordance with the model set out in the Annex of Commission Decision (EC) No 47/2008 (OJ L 11), p. 12" "Results of sampling and analysis performed by a USDA approved laboratory carried out in accordance with the provisions of Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006" "Commercial invoice within the framework of undertakings" "Invoice with a signed declaration" D 009 "Pozwolenie na przywóz wydane zgodnie z "Import authorisation issued in accordance rozporządzeniem (WE) nr 1818/2006 with Regulation 1818/2006 (OJ L 349, p. 3) (Dz.U. L 349, str.3) w związku ze środkami in relation with anti-dumping measures on antydumpingowymi względem przywozu imports of potassium chloride originating in chlorku potasu pochodzącego z Białorusi." Belarus."

7 D 017 D 018 E 012 E 013 E 014 E 017 E 020 E 990 "Faktura handlowa w ramach zobowiązań oraz świadectwo dotyczące zobowiązania eksportowego wydanego przez chińską Izbę Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (Annexes II and III of Regulation 1239/2013; identical to the elements stipulated in Annexes III and IV of Regulation 1238/2013)." "Faktura dotycząca transakcji, które nie są zwolnione z ceł wyrównawczych/antydumpingowych (załącznik IV do rozporządzenia 1239/2013; identyczny z załącznikiem V do rozporządzenia 1238/2013)" "Pozwolenie na wywóz "Dobra kultury" (Rozporządzenie (WE) nr 116/2009)" "Licencja na wywóz substancje kontrolowane (ozon), wydana przez Komisję." "Pozwolenie na wywóz - produkty mleczne" "Pozwolenie na wywóz wydane przez właściwe organa państwa trzeciego" "Zezwolenie na wywóz broni palnej (rozporządzenie (UE) nr 258/2012)" "Pozwolenie na wywóz towarów, które mogłyby zostać użyte do tortur bądź innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania" "Commercial invoice within the framework of undertakings and Export Undertaking Certificate issued by CCCME (Annexes II and III of Regulation 1239/2013; identical to the elements stipulated in Annexes III and IV of Regulation 1238/2013)" "Invoice for transactions which are not exempted from countervailing/anti-dumping duties (Annex IV of Regulation 1239/2013; identical to Annex V of Regulation 1238/2013)" "Export licence "Cultural goods" (Regulation (EC) No 116/2009)" "Export licence "controlled substances" (ozone), issued by the Commission." "Export certificate - Milk products" "Export certificates issued by the competent authorities of third countries" "Export authorisation for firearms (Regulation (EU) No 258/2012)" "Export authorisation for goods that could be used for the purpose of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment" "Dokument nadzoru wydany przez "Surveillance document issued by the właściwe władze państwa członkowskiego, competent authorities of a Member State I 004 ważny na terenie całej Wspólnoty" valid throughout the EC." L 001 "Pozwolenie na przywóz "AGRIM"" "Import licence AGRIM" L 079 "Produkty tekstylne: pozwolenie importowe" "Textile products: import licence" L 081 "Świadectwo analizy (Rozporządzenie (WE) nr 1064/2009)" "Certificate of analysis (Regulation (EC) No 1064/2009)" L 082 "Świadectwo zgodności (Rozporządzenie (WE) nr 1064/2009)" "Certificate of conformity (Regulation (EC) No 1064/2009)" L 100 "Pozwolenie importowe "substancje kontrolowane" (ozon), wydane przez Komisję" "Import licence "controlled substances" (ozone), issued by the Commission" L 106 "Pozwolenie na przywóz konopi" "Licence for the import of hemp" L 116 "Certyfikat Procesu Kimberley" "Kimberley Process Certificate"

8 L 132 "Pozwolenie na przywóz wydane przez właściwe władze państwa członkowskiego, ważne na terenie całej Wspólnoty." "Zezwolenie na przywóz (prekursory) wydawane jest przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym L 135 importer ma swoją siedzibę" "Towary do zastosowań w charakterze substratów lub do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych zawierające substancje zubażające warstwę ozonową lub od nich L 136 uzależnione." "Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw wydane zgodnie z art. 11, 12 i 12a, i załącznikiem III rozporządzenia (WE) nr 1221/2008 (Dz.U. N 002 L 336, )" "Import authorization issued by the competent authority of a Member State which shall be valid throughout the Community" "Import authorisation (precursors) issued by the competent authorities of the Member State where the importer is established." "Goods, containing, or relying on, ozonedepleting substances, to be used as feedstock or for laboratory and analytical uses" "Certificate of conformity with the European Union marketing standards for fresh fruit and vegetables" N 003 "Atest jakości" "Certificate of quality" N 018 "Świadectwo ATR" "ATR certificate" N 235 "Wykaz kontenerów" "Container list" N 271 "Wykaz opakowań" "Packing list" N 325 "Faktura pro forma" "Proforma invoice" N 337 "Deklaracja skrócona do składowania czasowego" "Summary declaration for temporary storage" N 355 "Przywozowa deklaracja skrócona" "Entry summary declaration" N 380 "Faktura handlowa" "Commercial invoice" N 703 "Spedytorski list przewozowy" "House waybill" N 704 "Konosament kapitański" "Master bill of lading" N 705 "Konosament przewozowy" "Bill of lading" N 710 "Konosament morski (T1)" "Maritime manifest (T1)" N 714 "Konosament spedytorski" "House bill of lading" N 720 "List przewozowy CIM" "Consignment note CIM" N 722 "List drogowy - SMGS" "Road list - SMGS" N 730 "Drogowy list przewozowy" "Road consignment note" N 740 "Lotniczy list przewozowy (konosament)" "Air waybill" N 741 "Kapitański lotniczy list przewozowy" "Master airwaybill" N 750 "Przesyłki pocztowe (włącznie z paczkami)" "movement by post including parcel post" N 760 "Dokument transportu kombinowanego" "Multimodal/combined transport document" N 785 "Manifest cargo" "Cargo manifest" N 787 "Ceduła przewozowa (lista załadunkowa)" "Bordereau (cargo load list)"

9 N 820 "Deklaracja tranzytowa "T"" "Transit declaration "T"" N 821 "Zewnątrzwpólnotowa deklaracja tranzytowa / wspólny tranzyt, T1" "External Community transit declaration / common transit, T1" N 822 "Wewnątrzwspólnotowa deklaracja tranzytowa T2" "Internal Community transit declaration T2" N 823 "T5 kopia kontrolna" "T5 control copy" N 825 "Dokument T2L" "T2L document" N 830 "Zgłoszenie towaru do wywozu" "Goods declaration for exportation" N 851 "Świadectwo fitosanitarne" "Phytosanitary certificate" N 852 "Analiza i świadectwo zdrowia" "Analysis and health certificate" N 853 "Wspólny Przywozowy Dokument Weterynaryjny (CVED) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 136/2004 używany przy kontroli weterynaryjnej produktόw" "Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Regulation (EC) No. 136/2004, used for veterinary check on products" N 861 "Ogólne świadectwo pochodzenia" "Universal certificate of origin" N 862 "Deklaracja pochodzenia" "Declaration of origin" N 864 "Preferencyjne świadectwo pochodzenia (preferencyjne oświadczenie o pochodzeniu na fakturze; EUR.2)" "Preference certificate of origin (declaration of preferential origin on the invoice; EUR.2)" N 865 "Świadectwo pochodzenia "Forma A"" "Certificate of origin Form A" N 933 "Zgłoszenie cargo (przywóz)" "Cargo declaration (arrival)" N 934 "Zgłoszenie danych o wartości celnej D.V.1" "Declaration of particulars relating to customs value D.V.1" N 935 "Faktura, na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów" "The invoice on the basis of which the customs value of the goods is declared" N 941 "Pozwolenie na towary objęte embargiem" "Embargo permit" N 951 "Formularz TIF" "TIF form" N 952 "Karnet TIR" "TIR Carnet" N 954 "Świadectwo przewozowe EUR.1" "Movement certificate EUR.1" N 955 "Karnet ATA" "ATA carnet" "Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych procedura w miejscu wywóz (deklaracja poprzedzająca wyprowadzenie wymagana zgodnie z art. "Authorisation to use simplified procedures - local clearance procedure export (predeparture declaration required according to 285a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Art. 285a 1 of Commission Regulation N 988 nr 2454/93)" (EEC) No 2454/93)" N 989 "Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych procedura w miejscu "Authorisation to use simplified procedures - wywóz (zwolnienie z obowiązku złożenia local clearance procedure export (Waiver deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie of pre-departure declaration according to zgodnie z art. 285a ust. 1a rozporządzenia Art. 285a 1a of Commission Regulation Komisji (EWG) nr 2454/93)" (EEC) No 2454/93)"

10 "Upoważnienie do procedury celnej o N 990 znaczeniu ekonomicznym / użycie końcowe" "Authorisation to use a customs procedure with economic impact/end-use" P 300 "Zboża (kody dodatkowe P301-P323)" "Cereals (additional codes P301-P323)" P 400 "Ryż (kody dodatkowe P401-P409)" "Rice (additional codes P401-P409)" P 500 "Jaja (kody dodatkowe P501-P511)" "Eggs (additional codes P501-P511)" P 600 "Cukier, melasa lub izoglukoza (kody dodatkowe P601-P626)" "Sugar, molasses or isoglucose (additional codes P601-P626)" P 700 "Mleko, produkty mleczne (kody dodatkowe P701-P707)" "Milk, milk products (additional codes P701- P707)" R 001 "Świadectwo refundacji w przypadku, gdy stawka mająca zastosowanie nie została wcześniej ustalona" "Refund certificate where the rate to apply is not fixed in advance" R 002 "Świadectwo refundacji w przypadku, gdy stawka mająca zastosowanie została wcześniej ustalona" "Refund certificate where the rate to apply is fixed in advance" R 003 "Wywóz nieobjęty świadectwem refundacji, ale kwalifikujący się do wypłaty refundacji wywozowej" "Export not covered by refund certificate but eligible for payment of export refund" U 003 "Świadectwo pochodzenia spełniające warunki ustanowione w artykule 47 Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93" "Certificate of origin meeting the conditions laid down in article 47 of Regulation (EEC) No 2454/93" U 004 "Świadectwo pochodzenia wydane zgodnie z art Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93" "Proof of origin established in accordance with Articles 55 to 65 of Regulation (EEC) No 2454/93" U 005 "Świadectwo nazwy pochodzenia wydane przez właściwe organy" "Certificate of designation of origin issued by the competent authorities" U 031 "Derogation-Decision 2009/776/EC" lub "Dérogation - Décision 2009/776/CE"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2009/776/EC" or "Dérogation - Décision 2009/776/CE"" "Proof of origin established in accordance "Świadectwo pochodzenia wydane with Article 47 of Regulation (EEC) No zgodnie z art. 47 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, including in addition the following U /93, zawierające dodatkowo następujące dane: - kod CN; - numer lub numery kontyngentów taryfowych zgodnie z art. 5 (2) rozporządzenia (UE) nr 1354/2011; - łączną masę netto według wskaźników kategorii, jak określono w art. 3 (2) rozporządzenia (UE) nr 1354/2011." data: - the CN code, - the order number or order numbers of the tariff quota concerned in accordance with the Article 5(2) of Regulation (EU) No 1354/2011, - the total net weight per coefficient category as specified in Article 3 (2) of Regulation (EU) No 1354/2011."

11 U 043 "Derogation - Commission Decision 2005/578/EC" lub "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation - Commission Decision 2005/578/EC" or "Dérogation - Décision 2005/578/CE de la Commission"" U 045 "Świadectwo przewozowe EUR-MED" "Movement certificate EUR-MED" U 048 "Deklaracją EUR-MED na fakturze" "Invoice declaration EUR-MED" U 049 "Derogation-Decision No 2007/167/WE" lub "Dérogation - Décision N 2007/167/WE"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision No 2007/167/EC" or "Dérogation - Décision N 2007/167/EC"" U 050 "Derogation-Decision No 2007/767/WE" lub "Dérogation - Décision N 2007/767/WE"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision No 2007/767/EC" or "Dérogation - Décision N 2007/767/EC"" U 051 "Derogation-Decision C(2008) 3568"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision C(2008) 3568"" U 052 "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem "Odstępstwo rozporządzenie (UE) nr 439/2011"" "Certificate of origin Form A bearing the endorsement "Derogation-Regulation (EU) No 439/2011"" U 053 "Derogation-Decision 2008/691/EC"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision 2008/691/EC"" U 054 "Derogation-Decision 2008/751/EC"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Decision 2008/751/EC"" U 057 "Derogation-Decision 2011/47/EU" lub "Dérogation - Décision 2011/47/UE"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2011/47/EU" or "Dérogation - Décision 2011/47/UE"" U 058 "Derogation-Decision 2011/122/EU" lub "Dérogation - Décision 2011/122/UE"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "DEROGATION-DECISION 2011/122/EU" or "Dérogation - Décision 2011/122/UE"" U 059 "Deklaracja pochodzenia zawierająca następujące oświadczenie w języku angielskim: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation"" "Origin declaration containing the following statement in English: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of "originating products " and methods of administrative cooperation ""

12 U 060 U 064 U 065 U 066 "Certificate EUR.1 bearing the "Derogation-Implementing Decision endorsement "Derogation-Implementing 2011/861/EU"" Decision 2011/861/EU"" "Certificate EUR.1 bearing the "Derogation-Implementing Decision endorsement "Derogation-Implementing 2012/213/EU"" Decision 2012/213/EU"" "W świadectwie pochodzenia na formularzu A wydanym przez właściwe organy Pakistanu zgodnie z niniejszym "Certificate of origin Form A issued by the rozporządzeniem umieszcza się w polu 4 competent authorities of Pakistan pursuant wpis:»autonomous measure Regulation to this Regulation bearing the following (EU) No 1029/2012 «(Środek endorsement in box 4: Autonomous autonomiczny rozporządzenie (UE) nr measure Regulation (EU) No 1029/2012 )" 1029/2012 " "Świadectwo pochodzenia niektórych wyrobów stalowych pochodzących z "Certificate of origin for certain steel Kazachstanu, zgodnie z definicją zawartą products originating in Kazakhstan as w artykule 2 Rozp. 1340/2008" defined in Article 2 of Reg. 1340/2008" U 067 "Derogation-Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 29/11/2012" lub "Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 29/11/2012"" "Certificate EUR 1. bearing the endorsement "Derogation-Decision No 1/2012 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 29/11/2012" or "Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOA- UE du 29/11/2012"" U 068 "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie w języku angielskim: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"" "Proof of origin containing the following statement in English: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"" U 069 U 070 "Dowód pochodzenia zawierający następujące oświadczenie w języku angielskim: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"" "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" lub "Dérogation - Décision No 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 7 août 2013"" "Proof of origin containing the following statement in English: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"" "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation - Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013" or "Dérogation - Décision No 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA- UE du 7 août 2013""

13 U 071 U 090 U 091 U 092 U 093 U 094 "Dowód pochodzenia zawierający "Proof of origin containing the following następujące oświadczenie: "Produkt statement: "Product originating in pochodzący zgodnie z załącznikiem II accordance with Appendix 2A of Annex II dodatek 2A (Definicja pojęcia produkty (Concerning the Definition of the Concept pochodzące oraz metody współpracy of "Originating Products" and Methods of administracyjnej)" (Dz.U. L 346, Administrative Cooperation)" (OJ L 346, )." )." "Świadectwo przewozowe EUR. 1 - Świadectwo przewozowe EUR-MED (pod warunkiem że w polu 7 uwaga no cumulation applied została oznaczona krzyżykiem), które stwierdza pochodzenie ze Wspólnoty Europejskiej w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską" "Deklaracja na fakturze - Deklaracja na fakturze EUR-MED (pod warunkiem że deklaracja zawiera uwagę no cumulation applied ), która stwierdza pochodzenie ze Wspólnoty Europejskiej w kontekście umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską" "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 lub Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n 1044/2012 de la Comisión " "Świadectwo pochodzenia Form A z naniesionym następującym poświadczeniem Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012 lub Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n o 1045/2012 de la Comisión " "Derogation-Implementing Decision 2013/243/EU"" "Movement certificate EUR. 1 - Movement certificate EUR-MED (under the condition that in box 7 the remark "no cumulation applied" is marked with a cross) stating European Community origin, in the context of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (codification/key: U090)" "Invoice declaration - Invoice declaration EUR-MED (under the condition the declaration contains the remark "no cumulation applied"), stating European Community origin, in the context of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation" "Certificate of origin Form A bearing the endorsement Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012 or Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n 1044/2012 de la Comisión " "Certificate of origin Form A bearing the endorsement Derogation Commission Implementing Regulation (EU) No 1045/2012 or Excepción Reglamento de Ejecución (UE) n o 1045/2012 de la Comisión " "Certificate EUR.1 bearing the endorsement "Derogation-Implementing Decision 2013/243/EU"" X 001 "Pozwolenie na wywóz AGREX" "Export licence AGREX" X 002 "Zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania (rozporządzenie 428/2009 z późniejszymi zmianami)" "Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments)."

14 X 035 Y 001 Y 003 Y 006 Y 007 Y 008 Y 009 "Zezwolenie na wywóz (prekursory) wydawane jest przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę." "Export authorisation (precursors) issued by the competent authorities of the Member State where the exporter is established." "Całkowicie uzyskane w Libanie i "Wholly obtained in Lebanon and bezpośrednio przywiezione z tego kraju do transported directly from that country to the Wspólnoty." Community." "Całkowicie otrzymane w Tunezji i "Wholly obtained in Tunisia and bezpośrednio przywiezione z tego kraju do transported directly from that country to the Wspólnoty." Community." "Pieczęć (na początku/ końcu każdej "Stamp (at beginning/end of each piece) sztuki) i bezpośrednio przywiezione" and directly transported" "Plomba (przytwierdzona do każdej sztuki) "Seal (fixed to each piece) and directly i bezpośrednio przywiezione" transported" "Przywiezione bezpośrednio z Turcji do "Transported directly from Turkey to the Wspólnoty" Community" "Ponowny przywóz produktów tekstylnych "Reimportation of textile products following po procedurze uszlachetniania biernego, w an outward processing operation, in zgodności z rozporządzeniem (WE) nr accordance with Regulation (EC) No 3036/94." 3036/94." Y 010 Y 011 "Produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004." "Produkty muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004." "The products must meet the relevant requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004, notably preparation in an approved establishment and compliance with the health marking requirements laid down in Annex II, Section I of Regulation (EC) No 853/2004." "The products must meet the relevant requirements of Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004, notably preparation in an approved establishment and compliance with the health marking requirements laid down in Annex I, Section I, Chapter III of Regulation (EC) No 854/2004."

15 "Wstawienie jednej z następujących adnotacji w kolumnie "Uwagi" świadectwa Y 013 przewozowego towarów. Rozporządzenie (EWG) nr 1518/76 (Dz.U. nr L 169, str. 37): Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected (Pobrano specjalną opłatę eksportową) Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan." "Insertion of one of the following endorsements in the "Remarks" column of a goods movement certificate. Regulation (EEC) no 1518/76 (OJ L 169/37): Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan." Y 015 "Surowe diamenty znajdują się w zabezpieczonych przed manipulacjami pojemnikach oraz plomby wykonane w czasie wywozu (eksportu) przez kraj uczestniczący (w procesie Kimberley) nie zostały naruszone" "The rough diamonds are contained in tamper-resistant containers, and the seals applied at export by the participant (Kimberley process) are not broken" "Całkowicie otrzymane w Jordanii i "Wholly obtained in Jordan and transported bezpośrednio przywiezione z tego kraju do directly from that country to the Y 017 Wspólnoty" Community" Y 018 "Mięso zwierząt z gatunku kóz lub mięso zwierząt z gatunku owiec rasy SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN i BENI AHSEN" "Meat of goats or meat of sheep of the breeds SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'AMAN and BENI AHSEN" Y 019 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla Islandii" "Request for preferential treatment for Iceland" Y 020 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla Norwegii" "Request for preferential treatment for Norway" Y 021 "Wniosek o preferencyjne traktowanie dla EOG" "Request for EEA preferential treatment" "Consignor / exporter (AEO certificate Y 022 "Nadawca/eksporter (nr świadectwa AEO)" number)" Y 023 "Odbiorca (nr świadectwa AEO)" "Consignee (AEO certificate number)" Y 024 "Zgłaszający (nr świadectwa AEO)" "Declarant (AEO certificate number)" Y 025 "Przedstawiciel (nr świadectwa AEO)" "Representative (AEO certificate number)" Y 026 "Główny zobowiązany (nr świadectwa AEO)" "Principal (AEO certificate number)" Y 027 "Prowadzący skład (nr świadectwa AEO)" "Warehousekeeper (AEO certificate number)" Y 028 "Przewoźnik (nr świadectwa AEO)" "Carrier (AEO certificate number)" Y 029 "Inny upoważniony podmiot gospodarczy (nr świadectwa AEO)" "Other authorised economic operator (AEO certificate number)"

16 Y 031 Y 032 Y 040 Y 041 Y 042 "Kod tego dokumentu może być użyty do oznaczenia, że wysyłka przychodzi od (lub wychodzi do) upoważnionego przedsiębiorcy (AEO - Authorised Economic Operator) z (w) kraju trzecim, z którym to krajem Unia Europejska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu programów upoważnionego przedsiębiorcy. Łącznie z kodem dokumentu (Y031) powinien być również podany w odpowiednim polu kod identyfikacyjny tego upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) z kraju trzeciego." "Pozostałe produkty, inne niż produkty z fok objęte rozporządzeniem (UE) nr 737/2010 (Dz.U. L 216)" "Numer identyfikacyjny VAT nadany w państwie członkowskim importu importerowi wyznaczonemu lub uznanemu zgodnie z art. 201 dyrektywy w sprawie podatku VAT za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT" "Numer identyfikacyjny VAT nabywcy, który zobowiązany jest do zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy w sprawie podatku VAT" "Numer identyfikacyjny VAT nadany przedstawicielowi podatkowemu w państwie członkowskim importu" "This certificate code may be used to indicate that shipments are coming from or going to an Authorised Economic Operator (AEO) in a third country with which the European Union (EU) has concluded a mutual recognition agreement regarding AEO programmes. In addition to the certificate code (Y031) the identification code of this third country AEO must be filled in the relevant field." "Other goods than those seal products mentioned in Regulation (EU) No 737/2010 (OJ L 216)" "VAT identification number issued in the Member State of importation for the importer designated or recognised under Article 201 of the VAT Directive as liable for payment of VAT" "VAT identification number of the customer who is liable for the VAT on the intra- Community acquisition of goods in accordance with Article 200 of the VAT Directive" "VAT identification number issued in the Member State of importation for tax representative" Y 043 Y 044 Y 045 Y 046 Y 047 "Ponowny przywóz produktów tekstylnych "Reimportation of textile products following po procedurze uszlachetniania biernego, w an outward processing operation, in zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 32/ ZAŁĄCZNIK II" accordance with Regulation (EC) No 32/ ANNEX II" "dowód przeznaczenia importowanego "Evidence that the imported goods are towaru do transportu lub wysyłki z państwa intended to be transported or dispatched członkowskiego importu do innego from the Member State of importation to państwa członkowskiego" another Member State" "Towary, które były wysłane z Japonii "Products which left Japan before 28 przed 28 marca 2011 r" March 2011" "Towary nieobjęte przepisami "Goods not covered by the provisions of rozporządzenia (UE) nr 284/2011" Regulation (EU) No 284/2011" "Towary wyeksportowane z Somalii przed "Goods having left Somalia prior to 22 dniem 22 lutego 2012 roku" February 2012"

17 Y 048 Y 051 "Numer referencyjny deklaracji zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1731/2006" "Produkty opuściły Japonię przed r. i spełniają wymogi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 284/2012" "Reference number of the declaration(s) referred to in Article 3 (1) of Regulation (EC) No 1731/2006" "The products left Japan before and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012" Y 052 "Produktom towarzyszy oświadczenie zgodne z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 284/2012, wydane przed dniem 1 listopada 2012 r., i opuściły one Japonię przed dniem 1 grudnia 2012 r." "The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012" Y 053 Y 054 "Towary nieobjęte wymogami dotyczącymi etykietowania fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006" "Towary etykietowane zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006" "Goods not concerned by labelling requirements on fluorinated greenhouse gases as referred in Article 7, paragraph 2 of Regulation (EC) No 842/2006" "Goods labelled as referred in Article 7, paragraph 2 of Regulation (EC) No 842/2006" Y 055 Y 056 Y 100 Y 101 Y 102 Y 900 Y 901 Y 902 "Produkty opuściły Japonię przed "The products left Japan before r. i spełniają wymogi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 996/2012" and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012" "The products are accompanied by a "Produktom towarzyszy oświadczenie declaration issued before in zgodne z rozporządzeniem wykonawczym accordance with the Implementing (UE) nr 996/2012, wydane przed dniem Regulation (EU) No 996/2012 and stating r., i opuściły one Japonię przed that the products have left Japan before dniem r" " "Szczególne wpisy na pozwoleniu na "Special entries on the import licence przywóz AGRIM" AGRIM" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM, Rozporządzenie "Special entries on the import licence wykonawcze Komisji (UE) nr 634/2011 AGRIM, Commission Implementing (Dz.U. L 170)" Regulation (EU) No 634/2011 (OJ L 170)" "Szczególne wpisy na pozwoleniu na przywóz AGRIM, Rozporządzenie "Special entries on the import licence wykonawcze Komisji (UE) nr 36/2013 AGRIM, Commission Implementing (Dz.U. L 16)" Regulation (EU) No 36/2013 (OJ L 16)" "Deklarowane towary nie są objęte "Declared goods do not belong to the Konwencją Waszyngtońską (CITES)" Washington Convention (CITES)" "Produkt nieobjęty wykazem produktów podwójnego zastosowania." "Product not included in the dual use list." "Towary inne niż opisane w przypisach OZ "Goods other than those described in the związanych ze środkiem" OZ footnotes linked to the measure"

18 Y 903 Y 904 Y 905 "Zgłoszone towary nie są umieszczone w wykazie dóbr kultury" "Towary inne niż opisane w przypisach "TR" związanych ze środkiem" "Towary, które zostaną użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne lub towary o charakterze medycznotechnicznym" "Declared goods are not included in the list of cultural goods" "Goods other than those described in the TR footnotes linked to the measure" "Goods that will be used for the exclusive purpose of public display in a museum in view of their historic significance or medicaltechnical goods" Y 906 Y 907 Y 908 Y 909 Y 910 "Towary inne niż opisane w przypisach TR związanych ze środkiem(708)" "Towary, które zostaną wykorzystane przez personel wojskowy lub cywilny państwa członkowskiego, jeżeli personel ten bierze udział w operacji pokojowej lub operacji zarządzania kryzysowego UE lub ONZ w państwie trzecim, lub w operacji opartej na porozumieniach dotyczących obrony zawartych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi" "Wywóz do następujących terytoriów państw członkowskich (Grenlandia, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, wyspy Wallis i Futuna, Majotta, St Pierre i Miquelon, Büsingen), pod warunkiem że towary są wykorzystane przez organy ścigania w kraju lub na terytorium przeznaczenia oraz na obszarze państwa czlonkowskiego, do którego należy dane terytorium" "Zgłaszane towary nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 1984/2003 (oraz/lub rozporządzeniu (UE) nr 640/2010." "Opastuna poławiany we włóki lub na wędkę i przeznaczony głównie do produkcji żywności w puszkach, w obszarach działania Umowy w sprawie ustanowienia Komisji Oceanu Indyjskiego ds. Tuńczyka (Umowa IOTC) oraz Konwencji ICCAT" "Goods other than those described in the TR footnotes linked to the measure(708)" "Goods that will be used by military or civil personnel of a Member State, if such personnel is taking part in an EU or UN peace keeping or crisis management operation in the third country of destination, or in an operation based on agreements between Member States and third countries in the field of defence" "Export to the following territories of Member States (Greenland, New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Wallis and Futuna Islands, Mayotte, St Pierre and Miquelon, Büsingen), provided that the goods are used by an authority in charge of law enforcement in both the country or territory of destination and the metropolitan part of the Member State to which that territory belongs" "The declared goods are not concerned by Regulation (EC) No. 1984/2003 (and/or Reg. (EU) No. 640/2010)." "Bigeye tuna taken by seiners or baitboats and intended mainly for the canning industry in the areas of application of the Agreement for the establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC Agreement) and the ICCAT Convention." Y 912 "Zgłaszane towary nie podlegają rozporządzeniu Rady (WE) nr 194/2008" "The declared goods are not concerned by Council Regulation (EC) No. 194/2008"

19 "Wysokość refundacji wywozowych Y 913 zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 612/2009" "Export refund rate, according to Article 9 of Regulation (EC) No 612/2009" Y 914 "Kwota refundacji wywozowych niższa od EUR zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 612/2009" "Refund amounts of less than EUR 1 000, according to Article 9 of Regulation (EC) No 612/2009" Y 915 "Identyfikacyjny numer referencyjny" "Reference Identification Number" Y 916 Y 917 Y 919 "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, załącznik I." "Produkty, które nie podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, załącznik V." "Identyfikacyjny numer referencyjny w przypadku chemikaliów podlegających przepisom art. 2 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 689/2008." "Product not subjected to the provisions of Regulation (EC) No 689/2008 on the export and import of dangerous chemicals, Annex I" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EC) No 689/2008 on the export and import of dangerous chemicals, Annex V" "Reference Identification Number for chemicals subject to the provisions of Art. 2(2)(i) of Regulation (EC) No. 689/2008." Y 920 "Towary inne, niż wymienione w przypisie dołączonym do niniejszego środka" "Goods other than those described in the footnotes linked to the measure" Y 921 "Towary wyłączone spod zakazu" "Goods exempted from the prohibition" Y 922 "Inne niż skóry z kotów i psów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1523/2007 r. (Dz.U. L 343)" "Other than cats and dogs fur as mentioned by Regulation (EC) No 1523/2007 (OJ L 343)" Y 924 "Towary inne niż rtęć metaliczna, określona w rozporządzeniu (WE) nr 1102/2008" "Goods other than metallic mercury as mentioned by Regulation (EC) No 1102/2008" Y 925 "Wywóz do celów badań naukowych i rozwoju, analizy lub do celów medycznych" "Export for research and development, medical or analysis purposes" Y 926 "Towary nieobjęte zakazem przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych" "Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases" Y 927 Y 928 Y 930 "Zadeklarowane towary nie podlegają rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008" "Zadeklarowane towary nie podlegają rozporządzeniu wykonawczyemu Komisji (UE) nr 996/2012" "Zadeklarowane towary nie są objęte decyzją Komisji 2007/275/WE" "The declared goods are not concerned by Council Regulation (EC) No. 1005/2008" "The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012" "The declared goods are not concerned by Commission Decision 2007/275/EC"

20 Y 931 Y 932 Y 933 Y 934 Y 935 "Towary zwolnione z kontroli weterynaryjnych zgodnie z artykułem 6.1 decyzji Komisji 2007/275/WE" "Towary podlegające odstępstwu od kontroli CITES na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97" "Produkty, na które nie rozciąga się moc artykułu 4 punkt 1 rozporządzenia (UE) nr 208/2013" "Produkt niepodlegający przepisom rozporządzenia (UE) nr 258/2012 dotyczącym wywozu broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji" "Towary nieobjęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 1332/2013 (Dz.U. L 335)" "Goods benefitting from derogation to veterinary controls according to Article 6.1 of Commission Decision (EC) No 275/2007" "Goods benefitting from a derogation to CITES controls according to Article 7(3) of Council Regulation (EC) No 338/97" "Goods not concerned by Article 4, paragraph 1 of Regulation (EU) No 208/2013" "Product not subjected to the provisions of Regulation (EU) No 258/2012 for export of firearms, their parts and components and ammunition" "Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) 1332/2013 (OJ L 335)"

"Certificate of authenticity fresh sweet oranges "high quality"." wysokiej jakości."

Certificate of authenticity fresh sweet oranges high quality. wysokiej jakości. ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych winogron stołowych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' table grapes." "Emperor"." A 004

Bardziej szczegółowo

"Certificate of authenticity concentrated orange juice." A 014 "Świadectwo autentyczności HANDI" "Certificate of authenticity HANDI"

Certificate of authenticity concentrated orange juice. A 014 Świadectwo autentyczności HANDI Certificate of authenticity HANDI ID ID dokumentu typu wymaganego Opis polski Opis angielski "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' A 001 winogron stołowych "Emperor"." table grapes." A 004

Bardziej szczegółowo

A 001 table grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco"

A 001 table grapes A 004 Świadectwo autentyczności dla tytoniu Certificate of authenticity Tobacco ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' winogron stołowych "Emperor"" table grapes" A 004 "Świadectwo

Bardziej szczegółowo

A 001 table grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco"

A 001 table grapes A 004 Świadectwo autentyczności dla tytoniu Certificate of authenticity Tobacco ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' winogron stołowych "Emperor"" table grapes" A 004 "Świadectwo

Bardziej szczegółowo

ID dokumentu wymaganego. ID typu. "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh sweet oranges

ID dokumentu wymaganego. ID typu. Świadectwo autentyczności dla świeżych Certificate of authenticity fresh sweet oranges ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' table winogron stołowych "Emperor"" grapes" A 004 "Świadectwo

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM X001 Pozwolenie na wywóz AGREX N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 X002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

table grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco"

table grapes A 004 Świadectwo autentyczności dla tytoniu Certificate of authenticity Tobacco ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' winogron stołowych "Emperor"" table grapes" A 004 "Świadectwo

Bardziej szczegółowo

A 001 table grapes" A 004 "Świadectwo autentyczności dla tytoniu" "Certificate of authenticity Tobacco"

A 001 table grapes A 004 Świadectwo autentyczności dla tytoniu Certificate of authenticity Tobacco ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski A 001 "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' winogron stołowych "Emperor"" table grapes" A 004 "Świadectwo

Bardziej szczegółowo

3DK1 - wniosek WPR1 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych

3DK1 - wniosek WPR1 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych Wykaz najczęściej stosowanych dokumentów papierowych, dla których istnieje wynikający z przepisu prawa obowiązek przedstawienia organowi celnemu na etapie składania elektronicznego zgłoszenia celnego Nazwa

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

A 014 "Świadectwo autentyczności HANDI" "Certificate of authenticity HANDI"

A 014 Świadectwo autentyczności HANDI Certificate of authenticity HANDI ID typu ID dokumentu wymaganego Opis polski Opis angielski "Świadectwo autentyczności dla świeżych "Certificate of authenticity fresh 'EMPEROR' A 001 winogron stołowych "Emperor"." table grapes." A 004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC P O M O C WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w ISZTAR/TARIC Opracowanie: Departament Polityki Celnej Wydział Środków Taryfowych we współpracy z Wydziałem Integracji Systemu Taryfowego na podstawie

Bardziej szczegółowo

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2015) XXX draft COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 69-3759- Poz. 768 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. Na podstawie art. 45 ustawy

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 1. Tłumaczenie polskie Umowy ADR zawiera fragmenty angielskiego tekstu autentycznego

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Names, adresses and identyfication numbers of the approved facilities:

Names, adresses and identyfication numbers of the approved facilities: Rzeczpospolita Polska Republic of Poland INSPEKCJA WETERYNARYJNA VETERINARY INSPECTION ŚWIADECTWO WETERYNARYJNE dla mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego eksportowanych do Japonii z Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓZ, TRANZYT I WYWÓZ TOWARU ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO

PRZYWÓZ, TRANZYT I WYWÓZ TOWARU ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO AIP POLSKA GEN 1.4-1 GEN 1.4 PRZYWÓZ, TRANZYT I WYWÓZ TOWARU ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO 1. PRZYWÓZ I WYWÓZ ROŚLIN 1. IMPORT AND EXPORT OF PLANTS 1.1 Rośliny i produkty roślinne mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii

Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii Informacja na temat procedury eksportowej produktów rolno-spożywczych z Polski na terytorium Japonii Artykuły rolno-spożywcze importowane do Japonii, przeznaczone do sprzedaży i spożycia przez ludzi podlegają

Bardziej szczegółowo

Part I : Details of dispatched consignment

Part I : Details of dispatched consignment : Veterinary certificate to EU Part I : Details of dispatched consignment I.1. Consign I.5. Consignee I.2. Certificate reference I.3. Central Competent Authity I.4. Local Competent Authity Postal code

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Acquisition for consideration Article 11

Acquisition for consideration Article 11 11 1) new means of transport; 2) excise goods. 4. When calculating the amounts referred to in paragraph 1, subparagraph 2 and paragraph 2, one shall not include the amount of the value added tax, due or

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja Zgodności WE Producent C/Llevant, 4 08150-Parets del Vallès-Barcelona oświadcza, że produkt opisany poniżej CYLINDRICAL CASED AXIAL

Bardziej szczegółowo

Veterinary certificate to EU/ Świadectwo weterynaryjne dla UE. Local competent authority/ Właściwy organ lokalny. Name/ Nazwa Address/ Adres

Veterinary certificate to EU/ Świadectwo weterynaryjne dla UE. Local competent authority/ Właściwy organ lokalny. Name/ Nazwa Address/ Adres Section A/ Sekcja A Model 1 Animal health certificate applicable to imports and transits of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored in accordance with Council Directive

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Bilingual Polish-English ANNEX II. Part 1

Bilingual Polish-English ANNEX II. Part 1 Bilingual Polish-English ANNEX II Part 1 SEMEN OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORT, COLLECTED IN ACCORDANCE WITH COUNCIL DIRECTIVE 88/407/EEC AS AMENDED BY DIRECTIVE 2003/43/EC The following

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: ANNEX VI ZAŁĄCZNIK VI APPLICATION FORM WITH A VIEW FORMULARZ WNIOSKU W TO THE RECOGNITION, POSTĘPOWANIU O UZNANIE, DECLARATION OF ENFORCEABILITY STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI OR ENFORCEMENT OF A DECISION LUB

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Konwencja FAL IMO Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Struktura Organizacyjna IMO Zgromadzenie Ogólne Rada Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Komitet Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2014R0884 PL

2014R0884 PL 2014R0884 PL 02.02.2016 001.001 16 ZAŁĄCZNIK III Wskazówki dotyczące wypełniania wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do paszy i żywności przywożonych

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEPISY W SPRAWIE IMPORTU, EKSPORTU LUB TRANZYTU ROŚLIN I PRODUKTÓW LUB PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. CEL. Niniejsza Umowa Ministerialna ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w TARIC

WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w TARIC WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA przedstawiane w TARIC /P O M O C/ Opracowanie: Departament Polityki Celnej na podstawie dok. TARIC WEB SITE CONDITIONAL MEASURES EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2102 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru Morskiego

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ ORAZ OPIS DOKUMENTU T5

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ ORAZ OPIS DOKUMENTU T5 Załącznik nr 4 OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ ORAZ OPIS DOKUMENTU T5 I. Oznakowanie opakowań Na opakowaniach surowców i produktów pośrednich musi być zamieszczona widocznym i czytelnym drukiem odpowiednia infmacja:

Bardziej szczegółowo

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION. of XXX

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION. of XXX Ref. Ares(2014)3077982-19/09/2014 EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX SANCO/7084/2014 (POOL/G2/2014/7084/7084-EN.doc) [ ](2014) XXX draft COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of XXX concerning animal health

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie eksportu z dopłatami produktów rolno-spożywczych

Dokumentowanie eksportu z dopłatami produktów rolno-spożywczych Prawo polskie i unijne Dokumentowanie eksportu z dopłatami produktów rolno-spożywczych Attestation of export with subsidies of agricultural products Mgr inż. Paweł Smoliński Agencja Rynku Rolnego Artykuł

Bardziej szczegółowo

Poznaj Nową Fakturę FedEx

Poznaj Nową Fakturę FedEx Poznaj Nową Fakturę FedEx Twoja firma Twoje zasady Nowa faktura FedEx to faktura, której układ możesz dostosować do potrzeb Twojej firmy. Ten krótki przewodnik pokaże Ci jak to zrobić. Chętnie odpowiemy

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 352. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 352. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 352 Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk DECYZJA Nr 402/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 29.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi. lek. wet. Kamila Kozub, GIW

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi. lek. wet. Kamila Kozub, GIW Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi lek. wet. Kamila Kozub, GIW 1 Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dossier Kraju Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dossier Kraju Zjednoczone Emiraty Arabskie Dossier Kraju Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 UWAGA: Dokument przeznaczony jest do użytku na terenie Europy. Niektóre fragmenty części oryginalnej zostały usunięte, w związku z czym numeracja stron może

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396/795 Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 099469/EU XXIV. GP Eingelangt am 28/11/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 28 November 2012 Interinstitutional File: 2007/0098 (COD) 13038/1/12 REV 1 JUR 442 TRANS 264 CODEC 2005 LEGISLATIVE ACTS

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dyrektywie ATEX. Krzysztof Zawiślak

Zmiany w dyrektywie ATEX. Krzysztof Zawiślak Zmiany w dyrektywie ATEX Krzysztof Zawiślak Projekt nowej dyrektywy ATEX Nowa dyrektywa ATEX: była procedowana w Grupie Komisji Europejskiej w latach 2009-10; była procedowana w Grupie Harmonizacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawuje

Bardziej szczegółowo

I. Typy opłat 1P1 i 1S1. Zabezpieczenie należności celnych dodatkowych typ opłaty 1P1

I. Typy opłat 1P1 i 1S1. Zabezpieczenie należności celnych dodatkowych typ opłaty 1P1 2015.01.28 Informacja uzupełniająca dla użytkowników Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dotycząca zmian w zakresie typów opłat oraz kodu informacji dodatkowej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Poland Tender Bydgoszcz: DOSTAWY CZĘŚCI do ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH. ZADANIE 1 - Dostawy części do zwrotnic tramwajowych Cogifer Polska, ZADANIE 2 - Dostawy elementów napędowych do zwrotnic Prazska Strojina

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE Wprowadzenie towarów na obszar celny obszar celny Wspólnoty obejmuje terytorium 25 państw członkowskich z pewnymi wyłączeniami, np. nie są zaliczane do obszaru celnego w przypadku: Danii Wyspy Owcze i

Bardziej szczegółowo

Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)

Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) Informacje dla Wytwórcy, Eksportera lub organu uprawnionego w sprawach dopuszczenia do obrotu w kraju importera, dotyczące zasad wydawania certyfikatu Certificate

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT Załącznik Nr 2 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, naleŝy podać numer ewidencyjny /Is this

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) Dziennik Ustaw Nr 136 7975 Poz. 797 797 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr 21/2012. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru świadectwo EUR. 1

KARTA USŁUGI Nr 21/2012. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru świadectwo EUR. 1 Co chcę załatwić? Uzyskać świadectwo przewozowe EUR.1 potwierdzające preferencyjne pochodzenie wspólnotowe towarów wywożonych do krajów trzecich, czyli krajów spoza obszaru celnego Wspólnoty. Kogo dotyczy?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.3.2016 L 69/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Akta Kraju FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Spis treści Przegląd procedur celnych Rygory celne Lista kodów procedur celnych Lista portów wejściowych i kodów Opis wzorów dokumentów Odwołania

Bardziej szczegółowo

Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność

Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność Organic Seeds: Transparency and availability / Ekologiczny material siewny: przejrzystość i dostępność Klaus-Peter Wilbois Poznań, 21.03.2014 Requirements of EC Regulation 834/2007 / Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r.

Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 15 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 2745 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia r. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia 9.11.2012 r.:

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 10 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 10 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: 1.1 Opłata Terminalowa - Przyjęcie przesyłki do magazynu, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 10.054.03

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 10.054.03 Tel: 22 610 56 67, 22 879 83 39 Fax: 22 610 55 36, 22 610 81 01 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 10.054.03 W imieniu MPW MED. INSTRUMENTS SPÓŁDZIELNIA PRACY ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa deklarujemy z pełną

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE SOURCES MATERIALS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT HANDLU I USŁUG CENTRAL STATISTICAL OFFICE TRADE AND SERVICES DEPARTMENT OBROTY TOWAROWE HANDLU ZAGRANICZNEGO 2014 R. FOREIGN TRADE

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu dla danego kraju. Część 1

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu dla danego kraju. Część 1 Wskazówki wypełniania Wspólnotowego Świadectwa Weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED) 1. Ogólne: Świadectwo wypełnia się literami drukowanymi. Jeżeli istnieje opcja skreślenia pola lub, gdy nie na

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3

WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3 WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3 Temat: Certyfikat dla ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z Artykułem 15(e) Rozporządzenia (EC) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania zezwolenia na import produktów spożywczych do Chin :40:12

Procedura uzyskania zezwolenia na import produktów spożywczych do Chin :40:12 Procedura uzyskania zezwolenia na import produktów spożywczych do Chin 2015-12-22 09:40:12 2 Władze chińskie stosują szereg wymogów dotyczących importu, certyfikacji, etykietowania oraz pakowania towarów.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek. Sprostowanie do

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek. Sprostowanie do KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 173 wersja ostateczna/2 Wniosek Sprostowanie do rozporządzenia Rady z dn. 28 kwietnia 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe

Bardziej szczegółowo