1 Podział usług telekomunikacyjnych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Podział usług telekomunikacyjnych:"

Transkrypt

1 PUI NOTATKI Spis treści 1 Podział usług telekomunikacyjnych: Ewolucja sieci i usług Sieci inteligentne Nowe sieci nowe usługi Ewolucja sieci IP CTI Funkcje CTI: Standardy sprzętowe w CTI: Co potrafi Call Center: Implementacja CTI Realizacja połączenia w CC Sterowanie połączeniem w CTI Standaryzacja CTI CC Sieci Inteligentne po raz kolejny Podstawowe zasady IN Kto jest kim w IN Jak to działa? Architektura IN Płaszczyzna fizyczna Funkcje SSP SCP SDP IP Adjunkt Service Node SSCP SMP SCEP Przykład usługi Ograniczenia IN Projektowanie usług informacyjnych API Cechy dobrego API WOSA Poziomy usług TAPI Hierarchia obiektów TAPI 2.x Podstawowe działanie TAPI Typy wywołań funkcji TAPI Negocjacja wersji TAPI... 15

2 W telekomunikacji programowanie jest sposobem/metodą tworzenia usług telekomunikacyjnych. 1 Podział usług telekomunikacyjnych: Usługi przenoszenia zdolność sieci do przenoszenia informacji z konkretnymi parametrami. Teleusługi od terminala do terminala, nie mogą istnieć samodzielnie, potrzebują usługi przenoszenia Usługi dodatkowe modyfikują teleusług (zwieszanie, przeniesienie). T Siec T Usł. Przenoszenia Tele usługa Na niewielkiej liczbie usług przenoszenia moŝna zrealizować wiele teleusług. Usługi przenoszenia ograniczają nas w przypadku projektowania teleusług, np. ograniczona przepływność. 2 Ewolucja sieci i usług Węzły programowalne SPC Wprowadzenie sygnalizacji w kanale??? SS6, SS7 o NiŜszy koszt o Wydajność o Bezpieczeństwo o Otwartość dla nowych zastosowań (MAP, INAP) o Dedykowana siec sygnalizacyjna SPC nowe usługi bez zmiany terminali. Tyle usług ile jest zaprogramowanych przez producenta w węźle. Jeśli uŝytkownik lub operator ma pomysł na nową usługę to ma problem Producent sprzętu musi ją zaimplementować w sprzęcie. Nie moŝna było wprowadzać nowych usług bez ingerencji w sprzęt (dostawca). Rozwiązanie tego problemu Sieci inteligentne (IN): Z załoŝenia, zwykła siec nie przetwarza informacji przesyłanej przez uŝytkownika. W sieciach inteligentnych, siec moŝe przetwarzać tę informację (w sieci znajdują się odpowiednie serwery itp.) ISND to siec IN. ISDN zamiast PSTN

3 3 Sieci inteligentne SMS Service Management System SCP Service Control Point Serwer do przetwarzania informacji od uŝytkownika. SSP Service Switching Point SCEP środowisko tworzenia usług IP Intelligent Peripheral terminal Sieci inteligentne umoŝliwiają natychmiastowe wprowadzenie usług, bez konieczności zwracania się do producenta sprzętu. Wystarczy wprowadzić zmiany do SCP. Sieci inteligentne są łatwe w zarządzaniu i konfiguracji. CEL złamać monopol dostawcy sprzętu, implementacja usługi bez konieczności zmiany sprzętu przetwarzanie usługi w specjalnych serwerach (SCP) moŝna stosować węzły podróŝnych producentów. Telefony na kartę przykład sieci inteligentnych (uŝytkownik wstukuje kod, SCP analizuje kod, sprawdza w bazie i jest ok. ). Słabości sieci inteligentnych Operator tworzy COŚ w oparciu o dostarczony sprzęt i moŝliwości. Nie ma moŝliwości aby to uŝytkownik, (zwykły Kowalski) stworzył sobie usługę. Usługi wąskopasmowe W Polsce ISDN nie był tak mocno promowany 4 Nowe sieci nowe usługi B-ISDN ATM o Dobrze określone usługi, dobrze opisane, pojawiały się z potrzeb klientów W ATM do tworzenia usług wymagana była duŝa wiedza, znajomość systemu ATM, projektowanie usług było trudne, ATM padł Obecnie ATM głównie w warstwie łącza danych, w rdzeniu sieci, ale odchodzi się od tego na rzecz MPLS/GMPLS. W ATM duŝo funkcji było realizowanych sprzętowo szybkość, ale głównie wykorzystywany w warstwie łącza danych gdyŝ był zbyt skomplikowany. Dlatego przestawiono się na IP Bardzo prosty Brak wbudowanych mechanizmów QoS (IPv4) Programowanie interfejsu gniazd

4 Łatwy w programowaniu, łatwy w wykorzystaniu Ogranicza tylko wyobraźnia Ograniczeniem jest to, Ŝe IP jest Best Effort, brak gwarancji QoS, nie nadaję się w czystej formie do telekomunikacji. 5 Ewolucja sieci IP IP IP QoS IP NGN QoS IP QoS odgrywa rolę sieci ATM 6 CTI CTI Computer telephony integration integracja komputera i telefonu np. call center Połączenie, zintegrowanie interfejsu telekomunikacyjnego ze sterowaniem komputerowym. 6.1 Funkcje CTI: Sterowanie zestawieniem połączenia (call control) wyniesione z węzła o Zestawianie, rozłączanie, nadzór o Kierowanie, np. do konkretnego agenta w call center (pierwszy wolny) o Wykrywanie tonów DTMF, sygnalizacja od strony sieci. Przetwarzanie mediów o Głos o Fax Zarządzanie danymi o stanach połączenia Wzbogacenie systemów telekomunikacyjnych o moŝliwości przetwarzania informacji komputerowej. Rozszerzenie tradycyjnego interfejsu o interfejs komputerowy. 6.2 Standardy sprzętowe w CTI: Opracowanie otwartych standardów współpraca sprzętu od róŝnych producentów, integracja systemu aŝ do poziomu głosu. Przykładem zastosowania CTI jest call center, integruje telefon (IVR), fax, , pocztę głosową, WWW (kliknij aby rozmawiać). CTI łączy zasoby systemu komputerowego (bazę danych klientów) z zasobami telekomunikacyjnymi (PBX). Wydobycie numeru z sygnalizacji (SIP, SS7, H.323), numer jest sprawdzany w bazie, jeśli tam jest to są juŝ tam zapisane informacje o tym uŝytkowniku info o innych usługach itp redukcja czasu obsługi, bo agent juŝ nie musi się pytać o rzeczy o które ktoś inny pytał klienta.

5 Krótszy czas obsługi moŝna obsłuŝyć większa liczbę uŝytkowników zmniejszenie kosztów 6.3 Co potrafi Call Center: Inteligentne kierowanie połączeń o Połączenia kierowane do określonego agenta obsługującego danych klientów Priorytet dla pewnych klientów klient czekał poprzednio bardzo długo Informacja o czasie oczekiwania klienta, o poprzednich połączeniach i o historii IVR (wybieranie tonowe). Mieszanie połączeń (call blending) o Agent wykonuje połączenia wychodzące, gdy natęŝenie ruchu przychodzącego jest małe (Telemarketing). 6.4 Implementacja CTI CTI Łącze Moduł serwera CTI CTI API Aplikacja CTI: Funkcja call control Funkcja przetwarzania danych Prezentacja danych klienta PBX specyficzny PBX/ACD interfejs fizyczny Serwer CTI Baza danych Telefo Kompute 6.5 Realizacja połączenia w CC Połączenie jest kierowane do PBX Dalej nie mam 6.6 Sterowanie połączeniem w CTI Sterowanie połączeniem przez pierwszą stronę (obiekt sterujący teŝ jest stroną połączenia), np. abonent?? Sterowanie połączeniem przez trzecią stronę o Trzecia strona zestawia połączenie między A i B, nie uczestniczy w połączeniu tylko je nadzoruje Sterowanie przez drugą stronę. NIE ma czegoś takiego Sterowanie przez pierwsza i trzecią stronę Obrazki w opracowaniu na serwerze

6 Na początku. Był chaos a tak naprawdę to na początku CTI był dostarczany prze producenta sprzętu oprogramowanie związane ze sprzętem = monopol i większe koszty. To zostało zmienione, zestandaryzowano call center, stworzono API. Zadaniem dostawcy stało się tylko dostarczenie sterowania z udostępnionym API. (API do sprzętu) 6.7 Standaryzacja CTI CC Łącza słabo rozwinięte API dla aplikacji mocno rozwinięty obszar, duŝa standaryzacja 7 Sieci Inteligentne po raz kolejny Cyfrowe węzły komutacyjne o sterowaniu programowym ideą jest oddzielenie przetwarzania usług od transportu Wydzielono węzły do realizacji przetwarzania usług, dostęp do usług za pomocą odpowiednich wskaźników np. numer 0-800, itp. Powstanie nowych dostawców usług, niebędących operatorami. Zalecenia dotyczące IN nic nie mówią o usługach brak opisu usług, jedynie platformy 7.1 Podstawowe zasady IN NiezaleŜność usług def. Jedynie platformy do realizacji usług. Odseparowanie usług komutacji (usługi podstawowej) od usług IN oddzielna warstwa. Warstwa usług IN jest niezaleŝna od warstwy transportowej istotne jest tylko rozpoznanie, Ŝe jest to usługa inteligentna przez obsługę połączenia. NiezaleŜność niŝszych warstw. 7.2 Kto jest kim w IN Operator sieci dostarczanie i zarządzanie infrastrukturą, taryfikacja Dostawca usługi ma pomysł na usługę, stworzył ją, wykorzystuje infrastrukturę operator, w praktyce jest to operator. Abonent sieci obiekt, osoba, która zamawia usługę od dostawcy i udostępnia ją innym, np. Bank z infolinią UŜytkownik sieci Ja i Ty Jedna osoba moŝe pełnić kilka ról, w praktyce dostawca usług i operator to ta sama osoba. Abonent usługi (ten który zamawia np. Bank) moŝe określić pewne parametry usługi, np. okres dostępności infolinii, ale nie moŝe zmieniać algorytmu usługi to zmienia dostawca na Ŝyczenie abonenta usługi. Model przetwarzania usługi przed IN i w IN w opracowaniach na serwerze

7 7.3 Jak to działa? Wykrycie Ŝądania usługi dodatkowej w węźle (np. po numerze itp.) przekazanie informacji przez uchwyt do warstwy zarządzania logiką przetwarzania usług, tam to Ŝądanie zostaje przetworzone i zostaje podjęta decyzja oraz zwrócona odpowiedz przez uchwyt wynik sterowania dalszym połączeniem. 8 Architektura IN Model konceptualny Płaszczyzna usługowa zorientowana na usługę nie na implementację Ogólna płaszczyzna funkcjonalna siec IN jako pojedyncza jednostka Rozproszona płaszczyzna funkcjonowania Płaszczyzna fizyczna modelowanie fizycznej realizacji elementów, protokołów wraz z odwzorowaniem funkcji w elementach fizycznych NiezaleŜność: Implementacji usług Implementacji sieci NiezaleŜność od dostawców i od technologii. 8.1 Płaszczyzna fizyczna Jedne lub więcej elementów funkcjonalnych moŝe być odwzorowanych w ten sam element fizyczny Nie moŝna dzielic elementu funkcjonalnego na wiele elementów fizycznych Powielone elementy funkcjonalne mogą być odwzorowane do róŝnych elementów fizycznych. Elementy fizyczne są grupowane w architekturę fizyczną ze standardowymi interfejsami np. specjalne węzły usługowe. Elementy fizyczne (PE) sieci IN Punkt komutacji usług (SSP) o Realizuje podstawowe funkcję komutacji o Styk z uŝytkownikiem o Rozpoznaje czy jest to wywołanie usługi inteligentnej, jeśli tak to przesyła do przetwarzania do wyŝszych płaszczyzn, jeśli nie to klasyczny proces zestawiania połączenia o Komunikacja z SCP Punkt sterowania usługami (SCP) o Cała logika przetwarzania usługi o Inny dla róŝnych obszarów Punkt danych usługowych (SDP) o Baza danych, węzeł/punkt z bazami danych na potrzeby realizacji usług mp: Informacja o kliencie Stan i waŝność konta

8 Inteligentne peryferia (IP) o Zaawansowany technologicznie sprzęt potrafiący rozpoznawać i generować tony Adiunkt (nie pies nie wydra), jakiś taki pomocnik np. siec Ethernet jako siec sygnalizacyjna (chyba) o Wspomaga przekazywanie danych miedzy SDP i SCP o Np. siec LAN jeśli SDP i SCP jest w osobnych maszynach, nie trzeba stosowac standardowych styków Węzeł usługowy (SN) Punkt komutacji i sterowania usługami (SSCP) o Odpowiednie kierowanie Ŝądań z SSP do SCP tak, aby nie przeciąŝyć Ŝadnego SCP Punkt zarządzania usługami (SMP) o Uruchamianie, wgrywanie logiki usługi do systemu np. jakiś system graficzny Jakiś system kreacji usług (SCEP) o Np. wrzucamy ikonki symbolizujące elementy IN, łączymy strzałkami (sygnały) i działa Narloch mówił tak na wykładzie Punkt dostępu do zarządzania usługami o Terminal do SMP, jakiś komputer Architektura Fizyczna IN SMAP SMP SCEP SCP SDP SIEĆ SYGNALIZACYJNA IP AD SSP SN Siec IN modyfikuje sposób realizacji połączenia, do realizacji usług wykorzystuje dodatkowe informacje i przetwarza je. Całość logiki przetwarzania usługi jest w SCP, tutaj są scenariusze usługi. Dla prostych usług, np. teległosowanie, SSP realizuję tę usługę samodzielnie, bez udziału SCP jest to proste połączenie zestaw zwiększ licznik zakończ. Nie ma sensu angaŝować w to SCP

9 8.2 Funkcje SSP Call control function Service switching function Call control agent function Service control function proste scenariusze Specialized resource function Service data function Dwa podejścia do tworzenia SSP: Nakładkowy o Dołączenie do osobnego węzła do istniejącego zwykłego węzła wadą, dwa razy tyle węzłów. Zintegrowany o Zmiana oprogramowania węzła i tablic analizy prefixów wymagana ingerencja w węzeł podczas jego działania. 8.3 SCP System zarządzania, przetwarza dane z bazy danych, działa w czasie rzeczywistym, rdzeń IN SCP zawiera: Dane abonentów (z SDP) Opis logiki usługi (scenariusze) program Parametry usług Inne dane Węzły SCP są: Dublowane aby nie obciąŝać jednego węzła Rozproszone terytorialnie (róŝne strefy) Razem te dwie cechy dają niezawodność Funkcje SCP Service control function Service data function 8.4 SDP Przechowuje dane na potrzeby scenariusza usług Komunikuje się poprzez siec sygnalizacyjną z SCP i SMP lub bezpośrednio 8.5 IP Pomocnicze wyposaŝenie dołączone do SSP Odbiornik cyfr DTMF do przetwarzania danych, interakcji z uŝytkownikiem Rozpoznanie głosek Mostek konferencyjny

10 Konwersja protokołów 8.6 Adjunkt Funkcjonalnie równowaŝy SCP ale połączony bezpośrednio do SSP (?) Bezpośrednia komunikacja SSP-AD z wykorzystaniem interfejsu o duŝej szybkości większa wydajność Wiadomości na styku SSP-AD mają ten sam format co pomiędzy SSP i SCP Chodzi oto, Ŝe moŝemy zmienić interfejs np. z SS7 na siec LAN ale format informacji (INAP) zostaje taki sam. 8.7 Service Node Steruje usługami IN i zapewnia interakcję z uŝytkownikiem 8.8 SSCP Pełni rolę SSP i SCP w pojedynczym węźle (?) Zawiera sumę zbiorów jednostek funkcjonalnych?? 8.9 SMP Administracja usługami Pomiary Zbieranie danych bilingowych Wgrywanie usług Testowanie usług SMP ma dostęp do wszystkich elementów fizycznych sieci. Komunikuje się za pośrednictwem X.25, SS7 i innych sieci pakietowych 8.10 SCEP Wykorzystywany jest do definiowania, opracowywania i testowania usług sieci IN Gotowe scenariusze są przekazywane do SMP Zawiera jednostkę funkcjonalną SCEF (SS7 w IN INAP) 8.11 Przykład usługi SSP w węźle wykrywa Ŝądanie połączenia, wybór cyfr, zawiesza przetwarzanie połączenia i wysyła zapytanie do SCP SCP odbiera zapytanie, przetwarza je i określa rzeczywisty numer abonenta, i odpowiada wiadomością do SSP SSP po otrzymaniu zwrotnej wiadomości kontynuuje przetwarzanie Ŝądania połączenia korzystając z informacji z wiadomości od SCP

11 8.12 Ograniczenia IN Tworzenie usług o Scentralizowane o Przez wyszkolony personel o Potrzebne wyspecjalizowane, unikalne narzędzia Operator sieci, dostawca usług i kreator usług to zazwyczaj ten sam podmiot 9 Projektowanie usług informacyjnych 9.1 API API Sformalizowany opis wywołań procedur programowych, struktur danych wywoływanych przez aplikację. Zbiór interfejsów ze środowiska aplikacyjnego dośrodowiska wykonawczego 9.2 Cechy dobrego API UŜyteczność Kompatybilność wsteczna Rozszerzalność Wyjebanie w kosmos Elastyczność Skłonność do depresji Niezawodność Przenośność Skalowalność Strach przed spadającymi z drzewa jabłkami Neutralność Wsparcie Nieinwazyjność (nie jak Niemcy na Polskę) 9.3 WOSA Rysunek WOSA z opracowania na serwerze Rodzaj sieci jest ukryty przez odpowiedni interfejs TAPI Wybór rodzaju sieci/połączeń sprowadza się do wyboru odpowiedniego TSP (interfejs do sieci) TSP telephony service provider, taka biblioteka ze sterownikami, tłumaczy wywołania TAPI na konkretną technologię sieciową, np. na komendy sterowania modemem itp. Remote TSP wywołanie z jednej maszyny wysyłamy po LANie na inna maszynę np. sterowanie centralką

12 MSP media service provider, obok TSP. SłuŜy do obsługi mediów, RTP, odgrywania dźwięków, w TAPI 3.x MS TAPI wywołania z interfejsu TAPI są kierowane do bibliotek, potem do serwera, potem do innych bibliotek (TSP), na końcu do sprzętu (nie po polsku ale tak zapisałem ;P, był taki rysunek z API, DLL, TAPI i TAPI Serwerem.. to generalnie jest do tego, ale nie mam tego rysunku) Aplikacja TAPI Server TAPI TSP Sterowniki Sprzęt Dana technologia musi mieć swoje TSP to wystarczy, (TSP dostarczone np. przez dostawcę) Wywołania TAPI są przekazywane do TAPI Servera, który steruje dostępem do zasobów (procesor itp.) i kieruje do odpowiedniego TSP, które realizuje wywołania konkretnego interfejsu, potem do sterowników sprzętu i potem juŝ sprzęt Zdania TAPI Servera Przydziela zasoby Rozstrzyga konflikty dla TSP Rozdziela rozkazy dla TSP poprzez TSPI (interfejs TSP) TAPI SERVER DZIAŁA JAKO PROCES W RAMACH USŁUGI SVCHOST.EXE!!! MSP sterowanie mediami 9.4 Poziomy usług TAPI Wspomagany o Rozszerzenie o funkcję telekomunikacyjne zwykłych aplikacji, bez konieczności obsługi sterowania połączeniem, proste makro, istnieje jakiś pośrednik do TAPI, bardzo prosty ale mało zastosowań. Pełny o Realizacja pełnych funkcji Nie moŝna mieszać tych 2 trybów. Pełny tryb TAPI: Usługi podstawowe Dostępny w kaŝdym TSP Usługi dodatkowe Usługi rozszerzone

13 Usługi podstawowe: Translacja adresów śądanie połączenia, zestawienia połączenia Zarządzanie stanem połączeń Odpowiadanie na połączenia Odrzucanie połączeń Manipulacja połączeniami Obsługa trybu wspomaganego Usługi dodatkowe: Implementacja nie jest obowiązkowa Odpowiadają usługą dodatkowym w rozumieniu telekomunikacyjnym o Przenoszenie o Oczekiwanie Implementacja zaleŝy od TSP Aplikacja moŝe zapytać TAPI o dostępny zbiór usług Usługi muszą ściśle odpowiadać definicji TAPI Usługi rozszerzone: W telekomunikacji nie ma czegoś takiego Rozszerzenie usług TAPI zgodnie z moŝliwościami danego urządzenia To są udogodnienia a nie usługi telekomunikacyjne o Poczta głosowa o Budzenie Inicjalizacja TAPI: Załadowanie TAPI.dll Zestawienie połączenia do TAPI Servera Negocjacja wersji TAPI Określenie funkcji informowania o zdarzeniach (funkcja call back) o Zestawianie połączenia trwa (w sieci), a aplikacja musi nasłuchiwać zdarzeń, np. wywołanie uŝytkownika, odebranie połączenia itp. zdarzenia asynchroniczne. Sterowanie przebiegiem sesji: Inicjalizacja połączenia otwarcie linii i zestawienie połączenia Odbiór połączenia Manipulacja połączeniem o Wpływ na fazy połączenia i sposób ich realizacji Sterowanie urządzeniami informacje o urządzeniach Sterowanie mediami generowanie i wykrywanie tonów i cyfr Zamknięcie TAPI zwolnienie zasobów

14 9.5 Hierarchia obiektów TAPI 2.x Provider Line 0 Line 1 Line n-1 Address 0 Address 1 Address n-1 Call 123 Call 124 Obiekt call tworzony dynamicznie Odpowiedź na wywołania funkcji TAPI Odpowiedź na zewnętrzne funkcje TAPI Reprezentuje połączenie telefoniczne Odniesienie poprzez uchwyt MoŜne mieć dostęp do mediów Operacje w trakcie połączenia, np. zawieszenie Połączeni identyfikuję się poprzez uchwyt. 9.6 Podstawowe działanie TAPI Inicjalizacja o Negocjacja wersji o Otrzymanie informacji o urządzeniu o Rejestracja procedury call back Operacje asynchroniczne o Związane ze zdarzeniami telekomunikacyjnymi o Po zajęci zdarzeń telekomunikacyjnych mechanizm callback powiązanie aplikacji z systemem Windows, który to on tak naprawdę odbiera te zdaŝenia Obsługa zdarzeń spontanicznych o Połączeń przychodzących o W trakcie połączenia 9.7 Typy wywołań funkcji TAPI Wywołania synchroniczne wynik zwracany natychmiast Wywołania asynchroniczne działają w tle, Windows powiadomi aplikację w odpowiednim czasie.

15 Zdarzenia asynchroniczne przychodzą znacznie później. Program odbierający połączenie musi mieć przywilej OWNER do linii, musi być właścicielem linii. 9.8 Negocjacja wersji TAPI Szuka się części wspólnej zbiorów obsługiwanych wersji przez system i aplikację. NajwyŜsza wspólna wersja to wynegocjonowana wersja.

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link Wersja 1.0 Wrzesień 2012 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 APLIKACJE SIECIOWE Definicja Architektura aplikacji sieciowych Programowanie

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008 JDBC w LoXiMie Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM Adam Michalik 2008 Sterownik JDBC co to jest? Sterownik JDBC to zbiór klas implementujących interfejsy opisane w specyfikacji JDBC

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Konferencja I3 internet infrastruktury - innowacje. SMOA Devices. Infrastruktura do monitorowania i kontroli zuŝycia energii

Konferencja I3 internet infrastruktury - innowacje. SMOA Devices. Infrastruktura do monitorowania i kontroli zuŝycia energii Konferencja I3 internet infrastruktury - innowacje SMOA Devices Infrastruktura do monitorowania i kontroli zuŝycia energii Bartek Bosak, Krzysztof Kurowski, Bogdan Ludwiczak, Ariel Oleksiak, Michał Witkowski

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM.

Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM. Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM. Dzięki integracji rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM, Twoja firma zyskuje między innymi lepszą komunikację z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Slican typu Contact Center

Rozwiązania Slican typu Contact Center Rozwiązania Slican typu Contact Center Rozwiązania Slican typu Contact Center to fundamentalna baza aplikacji przeznaczona dla małych i średnich firm, które dzięki lepszej komunikacji chcą świadczyć wyższy

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R

Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R Integracja systemów sterowania i sterowanie rozproszone 5 R ifix połącznie z serwerami OPC Laboratorium 8. Krzysztof Kołek Plan laboratorium 1. OLE FOR PROCESS CONTROL (OPC)... 2 2. TESTOWY SERWER OPC...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

ZST Wykład (lato 2014)

ZST Wykład (lato 2014) ZST Wykład (lato 2014) Mariusz Mycek namiary organizacja zajęć namiary Mariusz Mycek p. 346 tel. 6189 konsultacje środy, w godzinach 14-16 (po wykładzie) strona przedmiotu (rozbudowywana wraz z wykładem)

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI. Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji!

IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI. Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji! IDEA SIECI ZORIENTOWANYCH NA USŁUGI Architektura Content Networking musi być wprowadzona praktycznie na każdym szczeblu przesyłania informacji! WARSTWY CONTENT NETWORKING Content Distribution & Management

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE Wersja 1.0 Październik 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone

Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone 2 Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone Zastosowania baz danych systemy bankowe (bankomat) systemy masowej obsługi (hipermarket) rezerwacja biletów lotniczych telefonia komórkowa (sms) Dziekanat

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI. SyncFile

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI. SyncFile AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Document wizyjny dla projektu Wersja 0.1-5 z dnia 2006-11-14 Kierunek, rok studiów: Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan CTI Solutions O firmie CTI Solutions Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Specjalizowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC

INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Wersja 1.6 Grudzień 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering praca inŝynierska prowadzący: prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Kotulski Michał Zarychta 1 Plan prezentacji ZałoŜenia projektu Sniffer Technologie WinPcap

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

FonTel L4NET - Telepol centrale telefoniczne, bramki gsm, nagrywanie rozmów

FonTel L4NET - Telepol centrale telefoniczne, bramki gsm, nagrywanie rozmów Samodzielny rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem obsługujący niezależnie 4linie analogowe (PSTN/POTS) {tab=opis} Rejestrator rozmów telefonicznych FonTel L4NET jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania IRSC OPEN

Instrukcja programowania IRSC OPEN Instrukcja programowania IRSC OPEN Zennio IRSC OPEN (ZN1CL-IRSC) I. UWAGI WSTĘPNE Urządzenie IRSC OPEN umoŝliwia wykorzystanie w systemie KNX komend róŝnych pilotów zdalnego sterowania do obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o.

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o. W routerach DrayTek oznaczonych literką i (jak 2600i, 2900Gi itd) dostępny jest interfejs ISDN, oferujący dodatkowe możliwości komunikacyjne Interfejs służy obsłudze dostępu podstawowego ISDN BRA, a więc

Bardziej szczegółowo

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking Przypomnijmy Umiejętność zestawienia połączenia typu Dial-Up moŝe się przydać na przykład w sytuacji awarii sieci

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego:

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: ISO 9001:2000 www.tksystem.com.pl e-mail: biuro@tksystem.com.pl tel. 041 346 05 60 fax 041 346 05 66 Władysława Łokietka 8, 25-627 KIELCE Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: 1) Funkcje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER

Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER M.Bazyly, M.Głowiak, B.Idzikowski, D.Klimowicz, M.Stróżyk Konferencja I3, Wrocław 2.12.2010 Agenda Wprowadzenie Elementy infrastruktury systemu wideokonferencyjnego

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce

Kielce, dnia roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce Kielce, dnia 26.07.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU TORINGU PRZEMIESZCZA I ICH WIZUALIZACJI NA MAPIE CYFROWEJ 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A Appletu przy projektowaniu i tworzeniu systemu Applet-

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10)

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10) 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax. 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź 1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź autorytatywna dotycząca hosta pochodzi od serwera: a) do którego

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo