RUCH IPO. Raport analityczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006"

Transkrypt

1 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5 w art. nieruchom. na akcjê (z³)**** 1,70 kapitalizacja (mln z³) 677,88 EV (mln z³) 451,53 liczba akcji (tys. szt.) free float 28% free float (mln z³) 186,62 Akcjonariat (przed em isj¹) % akcji i g³osów Skarb Pañstw a 100,0% Akcjonariat (po em isji) % akcji i g³osów Skarb Pañstw a 72,5% Pozostali 27,5% * emisja maksymalna tj. 15,55 mln akcji ** cena emisyjna na podstawie modelu DCF *** P/E dla polskich spó³ek dystrybuc. na lata **** wart. rynkowa netto bez uwzgl. premii czy dyskonta Przedmiot dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ hurtow¹ i detaliczn¹ na rynkach dystrybucji prasy oraz FMCG. Spó³ka obecnie posiada oko³o 44% udzia³ w rynku kolporta u prasy. W sprzeda y hurtowej artyku³ów FMCG jego udzia³ rynkowy szacowany jest na oko³o 1,4%. obecnie dostarcza prasê i towary FMCG do oko³o 33 tys. punktów w ca³ym kraju i jako jedyny kolporter jest w stanie dostarczaæ towary do wszystkich na rynku (ponad 70 tys.) punktów sprzeda y prasy. W³asna sieæ detaliczna -u liczy ponad 9 tys. czynnych punktów, co równie daje mu pozycjê lidera (najwiêksza liczba punktów skupionych pod jedn¹ mark¹). Strategia rozwoju zamierza utrzymaæ pozycjê lidera i zwiêkszyæ udzia³ w segmencie kolporta u do 50%, umocniæ swoj¹ pozycjê na konkurencyjnym rynku dystrybucji FMCG oraz zmodernizowaæ i powiêkszyæ zarz¹dzan¹ przez siebie sieæ dystrybucji detalicznej. W tym celu spó³ka zamierza zainwestowaæ w okresie IV kwarta³ oko³o 572 mln z³. Nak³ady zostan¹ sfinansowane ze œrodków pozyskanych z emisji akcji (do 250 mln z³), œrodków w³asnych wypracowanych przez spó³kê oraz kredytów bankowych. Ponadto rozpocz¹³ ju proces restrukturyzacji obejmuj¹cy wszystkie g³ówne obszary dzia³alnoœci, a wiêc: zakupy, sieæ sprzeda y oraz logistykê i kolporta. Zidentyfikowanych zosta³o oko³o 50 inicjatyw restrukturyzacyjnych poprawiaj¹cych sposób funkcjonowania i rentownoœæ spó³ki. Zwiêkszenie zysku netto w zwi¹zku z prowadzonymi inicjatywami w porównaniu do wyniku, jaki uzyska³aby spó³ka bez ich przeprowadzenia, wynieœæ ma odpowiednio 24 mln z³ w roku bie ¹cym oraz 51 mln z³ w roku przysz³ym. Wycena Wycenê akcji -u przeprowadziliœmy za pomoc¹ modelu DCF oraz porównania do zagranicznych oraz polskich spó³ek. Wartoœæ 1 akcji spó³ki na podstawie modelu DCF oszacowaliœmy na poziomie 12,0 z³. Taki te poziom przyjêliœmy w naszych prognozach przy uwzglêdnianiu wp³ywów z emisji, przy czym iloœæ akcji nowej emisji za³o yliœmy na maksymalnym poziomie, tj. 15,55 mln akcji. Wycena porównawcza (œrednia dla wskaÿników P/E oraz EV/EBITDA dla lat ) w odniesieniu do zagranicznych spó³ek o zbli onym profilu dzia³alnoœci daje wartoœæ 1 akcji na poziomie oko³o 8,9 z³, natomiast w odniesieniu do polskich dystrybutorów jest znacznie wy sza: 16,4 z³. Podane wyceny nie uwzglêdniaj¹ rynkowej wartoœci nieruchomoœci, które nie s¹ niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci operacyjnej, i która netto wg ocen spó³ki wynosi 1,70 z³ na 1 akcjê. Poziom ten nale y skorygowaæ o odpowiedni¹ premiê (z tytu³u wzrostu wartoœci rynkowej w ostatnim czasie) lub dyskonto (spó³ka mo e nie sprzedaæ nieruchomoœci po zak³adanych cenach równych wartoœci rynkowej, poza tym mog¹ one wymagaæ wy szych ni uwzglêdniamy inwestycji). W naszej wycenie nie chcemy przes¹dzaæ o poziomie premii/dyskonta i pozostawiamy go do indywidualnej oceny przez ka dego z inwestorów. Dom Maklerski PKO BP S.A. ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) Analityk: Hanna Kêdziora tel. (0-22) Informacje na temat powi¹zañ pomiêdzy DM PKOBP a spó³k¹ znajduj¹ siê na ostatniej stronie niniejszego opracowania Jednostkowe dane finansowe mln z³ p 2007p 2008p Sprzeda 3 742, , , , , ,67 EBITDA 43,84 61,92-28,11 54,07 90,08 124,84 EBIT 17,06 36,92-53,34 29,46 56,41 73,80 Zysk netto 9,49 24,54-46,32 20,98 48,35 60,51 EPS (z³) 0,23 0,60-1,13 0,37 0,86 1,07 DPS (z³) 0,13 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 CEPS (z³) 0,23 0,60-1,13 0,37 0,86 1,07 P/E 51,8 20,0-32,3 14,0 11,2 P/BV 1,81 1,66 2,02 1,51 1,37 1,22 EV/EBITDA 10,3 7,3-8,4 5,0 3,6 p - prognoza DM PKO BP, wskaÿniki policzone dla ceny emisyjnej równej 12 z³

2 Spis treœci Przedstawienie -u i rynków, na których dzia³a spó³ka... 3 Emisja i oferta akcji... 6 Struktura akcjonariatu... 6 Emisja nowych akcji... 6 Cele emisji... 6 Charakterystyka rynków, na których funkcjonuje spó³ka... 8 Rynek prasy w Polsce... 8 Rynek kolporta u prasy... 9 Hurtowy rynek dystrybucji towarów pozaprasowych Detaliczny rynek dystrybucji towarów pozaprasowych Pozycja konkurencyjna spó³ki Charakterystyka spó³ki Historia spó³ki Zarz¹d i Rada Nadzorcza spó³ki Struktura organizacyjna i biznesowa spó³ki Struktura sprzeda y -u Struktura geograficzna sprzeda y Kana³y, systemy i sieæ dystrybucji -u Realizowany program restrukturyzacji Strategia i plany rozwoju Podstawowe za³o enia strategii Kolporta prasy Sprzeda detaliczna Sprzeda hurtowa FMCG Akwizycje Deweloperka Inwestycje Wyniki i prognozy finansowe Wstêp Przychody ze sprzeda y Sezonowoœæ sprzeda y Sieæ sprzeda y Koszty rodzajowe Mar e Wyniki Pozosta³e informacje Kapita³ obrotowy Prognozy DM PKO BP na tle prognoz zarz¹du Wycena Podstawowe za³o enia Model DCF Wycena porównawcza Nieruchomoœci Podsumowanie Czynniki ryzyka Dane finansowe

3 Przedstawienie -u i rynków, na których dzia³a spó³ka bêdzie pierwszym kolporterem notowanym na GPW (w zasadzie ze wzglêdu na charakter dzia³alnoœci spó³ka jest jak najbardziej porównywalna do innych dystrybutorów: leków czy FMCG). Jedynym akcjonariuszem -u jest obecnie Skarb Pañstwa. Oferta akcji na GPW obejmuje tylko now¹ emisjê akcji; po emisji nowi akcjonariusze bêd¹ posiadali 22,5-27,5% udzia³ w kapitale akcyjnym spó³ki. Skarb Pañstwa zachowa pakiet kontrolny, s¹dzimy, e jest mo liwe, e w ci¹gu 1-3 lat zdecyduje siê na jego czêœciowe zbycie. Prawo do nieodp³atnego nabycia akcji zyskaj¹ wówczas pracownicy spó³ki. prowadzi dzia³alnoœæ hurtow¹ i detaliczn¹ na rynkach dystrybucji prasy oraz FMCG. W kolporta u dochodem spó³ki jest wynegocjowany rabat/mar a w relacji do ceny zakupu/ sprzeda y z wydawcami/odbiorcami. Cena prasy jest taka sama we wszystkich punktach jej sprzeda y. nabywa wiêc prasê z dyskontem, które jest ustalane z wydawcami indywidualnie dla ka dego tytu³u, a nastêpnie sprzedaje w cenach detalicznych poprzez w³asn¹ sieæ sprzeda y lub z dyskontem w hurcie. Kolporter z podmiotami prowadz¹cymi punkty sprzeda y dzieli siê zwykle po po³owie rabatem uzyskanym od wydawcy. W dystrybucji towarów FMCG dzia³a ten sam mechanizm, czyli kup tanio, sprzedaj drogo, w tym przypadku konkurencyjnoœæ pomiêdzy podmiotami na rynku jest wy sza, mar e i rabaty mog¹ znacz¹co od siebie odbiegaæ w zale noœci od asortymentu czy wolumenu zakupu, a ceny sprzeda y detalicznej zwykle nie s¹ okreœlone. Wartoœæ rynku prasy zale y od liczby nak³adów i ceny egzemplarzowej. Za 2005 rok wynios³a ona oko³o 6,5 mld z³. W ostatnich latach oba te czynniki odznacza³y siê tendencj¹ spadkow¹. Po znacz¹cych obni kach cen w roku bie ¹cym (uruchomienie przez Axela Springera Dziennika ) nale y siê spodziewaæ, e tendencja ta zostanie zachowana. Tym niemniej w naszej ocenie dalszy potencja³ spadku cen jest ograniczony, poza tym ostatnie dane pokazuj¹ wzrosty czytelnictwa, tak wiêc s¹dzimy, e wartoœæ rynku prasy w najbli szych latach mo e nieco wzrosn¹æ lub co najmniej pozostaæ stabilna. Piêciu najwiêkszych kolporterów posiada ponad 90% udzia³ w rynku (dwóch najwiêkszych -78%), sprzeda ¹ detaliczn¹ prasy zajmuje siê oko³o 70 tys. punktów. Wartoœæ rynku FMCG w Polsce w cenach detalicznych w 2005 roku wynios³a oko³o 135,5 mld z³. Dystrybucja na tym rynku odznacza siê bardzo wysok¹ konkurencyjnoœci¹. Sprzeda ¹ hurtow¹ zajmuje siê w Polsce oko³o 6 tys., zaœ detaliczn¹ oko³o 400 tys. podmiotów. Towary FMCG oferowane s¹ praktycznie we wszystkich punktach sprzeda y (sieci hiper- i supermarketów, sklepy osiedlowe, dyskontowe, kioski itp.). Na najbli sze lata prognozowany jest œrednioroczny oko³o 3%-owy wzrost rynku FMCG., niegdyœ monopolista w obszarze kolporta u w Polsce, obecnie posiada oko³o 44% udzia³ w rynku. W sprzeda y hurtowej artyku³ów FMCG jego udzia³ rynkowy szacowany jest na oko³o 1,4%. obecnie dostarcza prasê i towary FMCG do oko³o 33 tys. punktów w ca³ym kraju i jako jedyny kolporter jest w stanie dostarczaæ towary do wszystkich na rynku (ponad 70 tys.) punktów sprzeda y prasy. W³asna sieæ detaliczna -u liczy ponad 9 tys. czynnych punktów, co równie daje mu pozycjê lidera (najwiêksza liczba punktów skupionych pod jedn¹ mark¹). Sprzeda ¹ hurtow¹ w -u zajmuje siê w segmencie prasy Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy oraz 58 ekspedycji prasy, a w towarach pozaprasowych 30 magazynów, 170 hurtowni FMCG oraz 14 hurtowni farmaceutycznych. Wszystkie te jednostki (z wyj¹tkiem OKDP, który jest hurtowym oddzia³em) podlegaj¹ oddzia³om, których jest 14. Struktura ta jest rozbudowana, ka dy oddzia³ posiada w³asne komórki, dotycz¹ce sieci, kolporta u, handlu, finansów itp. Co wiêcej, stosowane przez poszczególne oddzia³y oprogramowanie czy standardy ksiêgowoœci równie mog¹ od siebie odbiegaæ.dodatkowo ka dy oddzia³ mia³ dotychczas du ¹ swobodê w kszta³towaniu polityki dystrybucyjno-handlowej w zakresie artyku³ów pozaprasowych, tj. podejmowa³ decyzje dotycz¹ce tego, jaki asortyment i po jakich cenach bêdzie sprzedawany przez poszczególne jednostki (faktycznie jednostki te równie wystêpowa³y jako samodzielne podmioty i strony umów). Efekt by³ taki, e niejednokrotnie u tego samego producenta zaopatrywa³o siê wiêcej ni jedna jednostka -u, czêsto negocjuj¹c ró ne ceny i nie wykorzystuj¹c dyskonta z tytu³u wiêkszego wolumenu zakupów. Tymczasem 100 z 2 tys. dostawców -u odpowiada za 95% obrotu spó³ki towarami FMCG. Zarz¹d -u zidentyfikowa³ szereg dzia³añ, które pozwol¹ na poprawienie pozycji spó³ki na rynku hurtowym. Sieæ ekspedycji zostanie zmniejszona nawet do poni ej 30, a magazynów i hurtowni sprzeda y do oko³o 30. Tam, gdzie bêdzie to mo liwe i uzasadnione ekonomicznie, punkty dystrybucji prasy i artyku³ów pozaprasowych bêd¹ siê pokrywa³y. Ujednolicone zostan¹ 3

4 procedury ksiêgowe, zakupy scentralizowane, a zapasy na bie ¹co kontrolowane. Pozyskaniem klientów i przedstawianiem oferty zajm¹ siê przedstawiciele handlowi (obecnie jest ich oko³o 200, liczba ta zostanie co najmniej podwojona). Badania spó³ki wykaza³y, e najlepiej sprawdza siê model biznesowy tylko dostawa i dlatego zrezygnuje z prowadzenia hurtowni samoobs³ugowych (wielkoœæ utraconych z tego powodu przychodów nie bêdzie znacz¹ca). Kluczowe dla -u bêdzie równie uatrakcyjnienie oferty, w szczególnoœci w artyku³ach pozaprasowych. Spó³ka lepiej dopasuje asortyment do potrzeb kiosków i ma³ych sklepów, które s¹ jej g³ównymi odbiorcami, renegocjacja warunków zakupu u producentów spowoduje poprawê konkurencyjnoœci cenowej oferty (jak wykazuj¹ badania, wœród odbiorców -u kluczowym czynnikiem zakupu jest cena), a zamówione artyku³y w ci¹gu 24 godzin bêd¹ dostarczane do punktu odbioru. Dodatkowo spó³ka przedstawi odbiorcom konkurencyjne warunki p³atnoœci i przejrzysty system rabatów. W³asna sieæ czynnych punktów sprzeda y -u liczy na chwilê obecn¹ ponad 9 tys. placówek, z czego 3,2 tys. znajduje siê pod kontrol¹ operacyjn¹ spó³ki, a blisko 6 tys. jest wynajmowane stronom trzecim. W sprzeda y detalicznej spó³ki uwzglêdnione jest tylko te 3,2 tys. punktów, na które wp³ywa ona bezpoœrednio (kszta³tuje asortyment oraz ceny). Zwykle s¹ one prowadzone przez ajentów, jedynie w 8 przypadkach przez pracowników spó³ki. Struktura zaopatrzenia punktów w³asnych kontrolowanych oraz w³asnych wynajmowanych znacznie od siebie odbiega: sprzeda prasy w punktach w³asnych stanowi 27% dostaw z -u, w wynajmowanych 45%. Oznacza to, e m.in. ze wzglêdu na nieatrakcyjn¹ ofertê artyku³ów pozaprasowych, partnerzy spó³ki zaopatruj¹ siê u innych ni dostawców. Proporcje te powinna zmieniæ poprawa oferty. Ponadto planowane zwiêkszenie udzia³u liczby punktów w³asnych kosztem punktów wynajmowanych (docelowo, wg zarz¹du -u udzia³ punktów w³asnych wzroœnie do 50%) zwiêkszy przychody -u w segmencie detalicznym. Obecna sieæ sprzeda y -u w porównaniu do konkurencyjnych sieci jest mniej nowoczesna (tylko niespe³na 9% wszystkich punktów to kioski/salony z wejœciem do œrodka, ciesz¹ce siê wiêksz¹ popularnoœci¹ ni tradycyjne kioski z okienkiem) i gorzej zlokalizowana (tylko 26% punktów jest zlokalizowane blisko centrum handlowego, dworca lub lotniska). Z jednej strony to zasz³oœæ historyczna z czasów, kiedy nie odczuwa³ konkurencji innych sieci, z drugiej efekt niedoinwestowania. Wiêkszoœæ kiosków spó³ki jest w pe³ni zamortyzowana, a w poprzednich latach ³¹czne nak³ady na aktywa trwa³e i wartoœci niematerialne i prawne w spó³ce wynosi³y zaledwie 20 mln z³. Teraz w ci¹gu trzech lat spó³ka zamierza przeznaczyæ 240 mln z³ tylko na rozwój i modernizacjê sieci. Pozwoli to na zmiany bry³ i modernizacje oko³o 3 tys. punktów (co przeciêtnie zwiêkszy przychody takiego punktu o kilkanaœcie procent) oraz postawienie oko³o 400 punktów w nowych lokalizacjach. Aczkolwiek ze wzglêdu na liczebnoœæ sieci, jej przeciêtne lokalizacje zapewne bêd¹ gorsze ni w sieci licz¹cej kilkadziesi¹t punktów, ale jako ca³oœæ sieæ ta bêdzie nie do pobicia przez inne. Potencja³ tkwi¹cy w sieci sprzeda y mo e byæ bardzo wysoki i niedoszacowany w naszym raporcie. Dwa podstawowe kana³y sprzeda y, hurtowy i detaliczny, stanowi¹ odpowiednio oko³o 66% i 30% przychodów ze sprzeda y -u. Planowane dzia³ania powinny zwiêkszyæ ogóln¹ wartoœæ przychodów i udzia³ przychodów realizowanych w detalu. W naszej ocenie prze³o y siê to na zwiêkszenie mar y realizowanej przez spó³kê. W 2005 roku zrealizowa³ stratê netto na poziomie 46 mln z³. Negatywny wynik to efekt utworzonych rezerw na przysz³e zobowi¹zania i straty spó³ki (70 mln z³), przy czym najistotniejsz¹ pozycjê stanowi³a rezerwa na zobowi¹zania pracowników (48 mln z³). Rezerwa ta czêœciowo zostanie wykorzystana na redukcje zatrudnienia w spó³ce. Obecny zarz¹d, powo³any w lutym 2006 roku, rozpocz¹³ proces restrukturyzacji obejmuj¹cy wszystkie g³ówne obszary dzia³alnoœci -u, a wiêc: zakupy, sieæ sprzeda y oraz logistykê i kolporta. Spó³ka rozpoczê³a budowê profesjonalnego zespo³u zarz¹dzaj¹cego oraz wdro y³a mechanizmy kontrolne obowi¹zuj¹cych umów i procedur. Zidentyfikowanych zosta³o oko³o 50 inicjatyw restrukturyzacyjnych poprawiaj¹cych sposób funkcjonowania i rentownoœæ spó³ki. Zwiêkszenie zysku netto w zwi¹zku z prowadzonymi inicjatywami w porównaniu do wyniku, jaki uzyska³aby spó³ka bez ich przeprowadzenia, wynieœæ ma odpowiednio 24 mln z³ w roku bie ¹cym oraz 51 mln z³ w roku przysz³ym. Zarz¹d przedstawi³ na lata prognozê wyników zak³adaj¹c¹ uzyskanie odpowiednio i mln z³ przychodów oraz 19,1 i 49,3 mln z³ zysku netto. Prognozy 4

5 uwzglêdniaj¹ opisywany wy ej rozwój oraz restrukturyzacjê spó³ki. Po trzech kwarta³ach 2006 roku spó³ka zanotowa³a zysk netto w wysokoœci 20,5 mln z³ i w naszej ocenie s¹ du e szanse, e prognoza na rok bie ¹cy bêdzie przekroczona. Wg naszych za³o eñ, opisywanych w dalszej czêœci raportu, w przysz³ym roku zrealizuje 48,3 mln z³ zysku netto. Prognoza jest zbie na z prognoz¹ zarz¹du. Akcje spó³ki wyceniamy metod¹ DCF oraz porównawcz¹. Wartoœæ 1 akcji -u na podstawie modelu DCF oszacowaliœmy na poziomie 12,0 z³. Wycena porównawcza w odniesieniu do polskich spó³ek na rok bie ¹cy daje wartoœæ 1 akcji w wysokoœci oko³o 6,7 z³, a na przysz³y - 13,6 z³ (wg wskaÿnika P/E). Do tych poziomów nale y z odpowiednim dyskontem/premi¹ dodaæ wartoœæ nieruchomoœci, która w pe³nej wartoœci w przeliczeniu na 1 akcjê spó³ki wynosi 1,75 z³ brutto (netto 1,70 z³). chce byæ znacz¹cym graczem na polskim rynku nieruchomoœci. Spó³ka wyodrêbni³a ju nieruchomoœci nieoperacyjne, których wartoœæ rynkowa, po poniesieniu nak³adów adaptacyjnych rzêdu 37,6 mln z³, wyniesie oko³o 136,2 mln z³. Ponadto zarz¹d spó³ki podj¹³ decyzjê o uruchomieniu przetargu na opracowanie planu zagospodarowania 26 nieruchomoœci o najwiêkszej wartoœci (³¹cznie 50% wartoœci nieruchomoœci spó³ki), dodatkowo og³oszony zostanie przetarg na doradztwo w zakresie okreœlenia docelowego modelu organizacyjnegoprawnego dla zarz¹dzania nieruchomoœciami. 5

6 Emisja i oferta akcji Oferta pierwotna -u bêdzie obejmowa³a od 11,9 do 15,55 akcji nowej emisji. W podwy szonym kapitale akcyjnym bêd¹ one stanowi³y oko³o 25% udzia³. Debiut akcji spó³ki na GPW jest spodziewany jeszcze do koñca br. Struktura akcjonariatu Obecnie jedynym akcjonariuszem spó³ki jest Skarb Pañstwa, który posiada 40,94 mln akcji -u. Po przeprowadzeniu oferty publicznej, co jest równoznaczne z emisj¹ nowych akcji, udzia³ Skarbu Pañstwa w kapitale akcyjnym -u spadnie, w zale noœci od wielkoœci emisji, do 72,47-77,48%. Ministerstwo zachowa wiêc pakiet kontrolny i spodziewamy siê, e w perspektywie 1-3 lat zaoferuje udzia³y w spó³ce inwestorowi strategicznemu lub wprowadzi kolejne akcje na GPW. Oficjalne stanowisko Skarbu Pañstwo wzglêdem pozostaj¹cych w jego posiadaniu akcji -u nie zosta³o przedstawione. W momencie sprzeda y akcji spó³ki przez Skarb Pañstwa, pakiet 15% akcji obliczanych od liczby akcji przed podwy szeniem kapita³u akcyjnego (czyli 10,9-11,6% po podwy szeniu) bêd¹ mogli równie obj¹æ pracownicy spó³ki. Emisja akcji W ramach oferty pierwotnej do inwestorów kierowanych jest 15,55 mln akcji zwyk³ych na okaziciela serii E. Dolny próg wielkoœci emisji nowych akcji wynosi 11,9 mln sztuk. Przedzia³ cenowy oferowanych akcji zostanie ustalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przed rozpoczêciem book-buildingu. Struktura akcjonariatu przy za³o eniu minimalnej liczby akcji serii E pozostali 22,52% Struktura akcjonariatu przy za³o eniu maksymalnej liczby akcji serii E pozostali 27,53% Skarb Pañstw a 77,48% Skarb Pañstw a 72,47% ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Cele emisji Ruch szacuje, e z emisji nowych akcji pozyska do 250 mln z³. Gdyby tak by³o, to w przypadku emisji maksymalnej okreœlonej liczby akcji, cena emisyjna wyniesie do 16,08 z³ (przy za³o eniu minimalnej emisji by³oby to 21,01 z³ za akcjê). Strukturê wykorzystania œrodków z emisji przedstawia poni sza tabela. Inwestycje w mln z³ do kwoty Modernizacja i rozwój sieci sprzeda y 115 Informatyzacja funkcji wsparcia 62 Modernizacja funkcji logistycznych 73 RAZEM 250 ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Inwestycje w obszarze modernizacji i rozwoju sieci sprzeda y, na które przeznaczone zostanie do 115 mln z³, zosta³y uszeregowane wed³ug wa noœci i obejmuj¹ g³ównie inwestycje w punkty sprzeda y detalicznej: 1) inwestycje w obecnie zajmowane punkty sprzeda y detalicznej, czyli ca³kowit¹ wymianê bry³ punktów sprzeda y i wymianê zewnêtrznych czêœci punktów sprzeda y, 6

7 2) nowe lokalizacje, a wiêc w akwizycje nowych punktów sprzeda y stawianych w dotychczas nie zajmowanych lokalizacjach. W ten sposób chce pozyskaæ oko³o nowych punktów w wybranych, atrakcyjnych lokalizacjach, 3) nowe formaty sklepów, tj. otwarcie oko³o 100 nowych punktów sprzeda y detalicznej o niewielkiej powierzchni (w porównaniu do tradycyjnych kiosków bêdzie ona 2-4 razy wiêksza), 4) zmiana wizerunku sieci -u, zwi¹zana g³ównie z rewitalizacj¹ wybranych punktów sprzeda y detalicznej. Obecna sieæ sprzeda y -u jest w wiêkszoœci zamortyzowana. Zarz¹d spó³ki ocenia, e inwestycje w punkty sprzeda y detalicznej wraz z popraw¹ efektywnoœci zarz¹dzania sieci¹ powinny doprowadziæ do znacznego wzrostu przychodów ze sprzeda y prasy i FMCG w sieci detalicznej. Sieæ detaliczna to kluczowy obszar inwestycji -u. W przypadku pozyskania niewystarczaj¹cych œrodków do realizacji powy szych celów poprzez emisjê nowych akcji, spó³ka bêdzie je finansowaæ ze œrodków w³asnych lub z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, szczególnie z kredytów bankowych. W skrajnym przypadku inwestycje w nowe formaty sklepów oraz zmianê wizerunku sieci -u mog¹ zostaæ ograniczone. Kolejnym obszarem inwestycji -u jest informatyzacja funkcji wsparcia. Wydatki na ten cel wynios¹ do oko³o 62 mln z³. Inwestycje obejmowaæ bêd¹ m.in.: nowy system finansowo ksiêgowy, zakup nowoczesnych kas fiskalnych i terminali, nowy system nadzia³u (tj. przygotowywania, w oparciu o algorytmy bior¹ce pod uwagê historiê sprzeda y, pakietów prasy przeznaczonych dla poszczególnych punktów sprzeda y) i prenumeraty prasy, modernizacjê obecnie u ytkowanego systemu WAN, nowy system sprzeda owo-handlowy. Inwestycje te s¹ niezbêdne, gdy na chwilê obecn¹ posiada du ¹ liczbê rozproszonych, niezale nie budowanych i utrzymywanych aplikacji informatycznych. Ich restrukturyzacja, integracja, czy po prostu zmiana umo liwi efektywniejsze zarz¹dzanie sprzeda ¹ oraz kontrolê kosztów w spó³ce. Inicjatywy w tym obszarze, ponownie uszeregowane wed³ug wa noœci, obejmuj¹: 1) wdro enie systemów, których celem jest bezpoœrednia redukcja kosztów lub zwiêkszenie przychodów, 2) zakoñczenie projektów i inicjatyw, ju rozpoczêtych przez spó³kê 3) inwestycje, których przeprowadzenie wymagane jest przepisami zewnêtrznymi b¹dÿ wewnêtrznymi regulacjami przyjêtymi przez spó³kê, 4) projekty techniczne, które polegaj¹ na budowie i utrzymaniu odpowiedniej infrastruktury niezbêdnej do funkcjonowania systemów informatycznych w spó³ce. Ostatnim obszarem inwestycji -u s¹ inwestycje w modernizacjê funkcji logistycznych, które poch³on¹ do oko³o 73 mln z³ pozyskanych z emisji œrodków. Obecna struktura logistyczna -u jest ma³o efektywna, przez co spó³ka ponosi zwiêkszone koszty zw³aszcza w hurcie prasowym oraz w dystrybucji FMCG, a tak e nie pozwala w sposób optymalny wykorzystywaæ posiadanych przez zasobów, szczególnie w obszarze nieruchomoœci. Inwestycje w modernizacjê, poczynaj¹c od najwa niejszego, zwi¹zane s¹ z: 1) budow¹ zintegrowanego magazynu centralnego prasy i FMCG, który przejmie funkcje magazynowo-logistyczne magazynów i oddzia³ów spó³ki w centralnej Polsce, 2) modernizacj¹ obecnych i budow¹ nowych, skonsolidowanych ekspedycji regionalnych prasy (ekspedycje podlegaj¹ oddzia³om i s¹ jednostkami odpowiedzialnymi za nadzia³ i zwroty prasy), które docelowo maj¹ byæ zintegrowane z magazynami FMCG, 3) budow¹ centrum zagospodarowania zwrotów centralnej jednostki zajmuj¹cej siê dekompletacj¹ zwrotów, profesjonalnym niszczeniem i przygotowaniem makulatury do sprzeda y oraz us³ugami magazynowymi dla wydawców. Po przeprowadzeniu tych inwestycji spó³ka zredukuje kapita³ obrotowy, uzyska mo liwoœæ wynegocjowania lepszych warunków dostaw z producentami, a tak e bêdzie mog³a sprzedaæ lub wynaj¹æ powierzchnie magazynowo-biurowe uwolnione w wyniku realizacji inwestycji. 7

8 Charakterystyka rynków, na których funkcjonuje spó³ka Dla dzia³alnoœci -u podstawowe znaczenie ma rynek prasy, której zakupy czêsto s¹ bodÿcem do dokonania dodatkowych zakupów w punkcie sprzeda y, oraz rynek artyku³ów FMCG. Wartoœæ rynku prasy szacowana jest na oko³o 6,5 mld z³, przy czym ze wzglêdu na trwaj¹c¹ walkê konkurencyjn¹ o miejsce na rynku, ceny prasy w ostatnim czasie wykazuj¹ tendencjê spadkow¹ i wydaje siê, e minimalny wzrost nak³adów ogó³em wynikaj¹cy z pojawienia siê na rynku nowych tytu³ów nie jest wystarczaj¹cy, aby rynek ten by³ wzrostowy. Z kolei rynek FMCG odznacza siê bardzo wysok¹ konkurencyjnoœci¹. Artyku³y FMCG sprzedawane s¹ w Polsce w blisko 400 tys. punktów, przy czym w oko³o 70 tys. punktów oferowana jest równie prasa. jest liderem na rynku kolporta u, ponadto posiada najliczniejsz¹ w Polsce sieæ sprzeda y skupion¹ pod jedn¹ mark¹. Rynek prasy w Polsce Szacuje siê, e w Polsce w ci¹gu roku wydawanych jest oko³o 2,5 mld egzemplarzy wydawnictw o ³¹cznej wartoœci oko³o 6,5 mld z³. Zarówno pod wzglêdem wielkoœci, jak i wartoœci rynku kluczowe miejsce stanowi¹ dzienniki i tygodniki, które ³¹cznie odpowiadaj¹ za oko³o 2/3 wartoœci rynku. Rynek prasy odznacza siê u ¹ koncentracj¹. W ostatnim roku trzech najwiêkszych wydawców (Agora, Polskapresse i AxelSpringer) mia³o ³¹cznie 45% udzia³u w rynku w liczbie sprzedanych egzemplarzy. Udzia³ ten w najbli szych latach najprawdopodobniej nadal bêdzie rós³. Struktura wolumenowa rynku prasy Pozosta³e Miesiêczniki 5% 8% Dw utygodniki 4% Dzienniki 52% Miesiêczniki 18% Struktura w artoœciow a rynku prasy Pozosta³e 12% Dzienniki 33% Tygodniki 31% Dw utygodniki 6% Tygodniki 31% z wy³¹czeniem gazet bezp³atnych ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u i publikacji na stronach internetowych W sprzeda y czasopism ³¹cznie ujmowany jest segment serii wydawniczych i tytu³ów z dodatkami, którego wartoœæ szacowana jest na oko³o 15-20% rynku. Tytu³y z dodatkami i serie wydawnicze znacz¹co zwiêkszaj¹ sprzeda (zwykle o kilkanaœcie-kilkadziesi¹t procent, ale zdarzaj¹ siê wzrosty nawet 2-3 krotne, jak np. w przypadku sprzeda y Dziennika z filmem Kill Bill, kiedy sprzeda nak³adu w porównaniu do œrednich z tego samego miesi¹ca wzros³a prawie 3-krotnie) lub/i cenê (tu ró nice mog¹ byæ nawet wiêksze) jednego egzemplarza prasy. Wydawcy, nie mog¹c ju dalej obni aæ ceny egzemplarzowej, przeœcigaj¹ siê w pozyskaniu od producenta, który w ten sposób reklamuje swój wyrób, lub dodaniu w³asnym kosztem, gad etów które maj¹ przyci¹gaæ klienta skuteczniej ni cena. O ile serie wydawnicze mog¹ w d³ugim okresie cieszyæ siê popularnoœci¹ wœród okreœlonych grup odbiorców, o tyle wydaje siê, e s¹ oni zmêczeni kolejnymi pojedynczymi dodatkami do pism (w tym przypadku g³ównie magazynów), które czytaj¹. Wydawcy coraz bardziej promuj¹ czêœæ nak³adu, ukazuj¹c¹ siê bez dodatków i jak siê okazuje, w³aœnie wolumen nak³adu bez dodatków roœnie najszybciej. Jest jeszcze za wczeœnie, aby twierdziæ, e sprzeda prasy z dodatkami bêdzie spadaæ, ale wydaje siê, e dalszy dynamiczny wzrost tego segmentu jest ograniczony. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost segmentacji, czy te rozdrobnienia rynku wydawniczego: w 2004 roku by³o prawie o po³owê wiêcej tytu³ów ni w roku 1995, ale w tym samym czasie œrednioroczny nak³ad zmala³ o oko³o 37%. W latach w najwa niejszym na rynku segmencie dzienników wprowadzono trzy nowe tytu³y, z których jeden zosta³ nastêpnie wycofany. Zaostrzenie konkurencji wp³ynê³o na obni enie cen dzienników przy niewielkim wzroœcie ich ³¹cznego nak³adu. Sumarycznie w ostatnich 10 latach zanotowany zosta³ œredni spadek nak³adów dzienników o oko³o 2% rocznie, zaœ czasopism o 1-2% rocznie. Spadkom tym 8

9 towarzyszy³y obni ki cen. W samym I pó³roczu 2006 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku œrednie ceny czasopism spad³y o 3,3%, a dzienników a o 4%. Spadek ten bêdzie jeszcze bardziej widoczny w II pó³roczu, kiedy wp³yw obni onych w kwietniu o ponad 30% cen Gazety Wyborczej bêdzie wystêpowa³ w ca³ym tym okresie. Spadek cen prasy ma negatywny wp³yw na mar e realizowane przez dystrybutorów prasy. Ceny detaliczne poszczególnych egzemplarzy s¹ z góry okreœlone, dystrybutor nabywa je z pewnym dyskontem procentowym (i którym musi podzieliæ siê z punktem sprzeda y detalicznej). Zmniejszenie cen, o ile nie towarzyszy mu wzrost sprzeda y egzemplarzowej, co zwykle nie ma miejsca w d³u szym terminie, przek³ada siê wiêc na spadek obrotów i zysków dystrybutorów Sprzeda i dystybucja dzienników w Polsce w mln szt. rocznie gazety p³atne (l.s) gazety bezp³atne (l.s.) ³¹cznie (p.s.) ród³o: DM PKO BP na podstawie Izby Wydawców Prasy W przypadku dzienników warto równie zwróciæ uwagê na dzienniki bezp³atne. Szacuje siê, e obecnie co pi¹ty rozpowszechniany na rynku dziennik jest gazet¹ bezp³atn¹. Wydawcy gazet bezp³atnych prze ywaj¹ okres ekspansji, wkraczaj¹c ze swoimi gazetami do kolejnych miast. W ostatnim roku nak³ady gazet bezp³atnych wzros³y ponad dwukrotnie. W tym samym okresie sprzeda gazet p³atnych by³a o ponad 4% ni sza, przy czym spadki sprzeda y dotknê³y g³ównie dzienniki lokalne i regionalne, bardziej wra liwe na now¹ konkurencjê. Wydaje siê, e w d³ugim terminie ze wzglêdu na ró ny zakres informacji oraz sposoby ich przedstawiania, wp³yw czasopism bezp³atnych na nak³ady czasopism p³atnych, w szczególnoœci ogólnopolskich, bêdzie ograniczony. Potwierdzaj¹ to wyniki dystrybucji prasy w krajach europejskich. Ograniczony wydaje siê równie wp³yw na dystrybucjê prasy rozwoju mediów elektronicznych. Na rynkach zachodnioeuropejskich, gdzie media elektroniczne s¹ bardziej rozwiniête ni w Polsce, nak³ady prasy malej¹ bardzo powoli lub s¹ stabilne. Znaczenie tego czynnika mo e jednak rosn¹æ w przysz³oœci. W naszej ocenie walka cenowa pomiêdzy wydawcami gazet równie zbli a siê ku koñcowi. Nie mo na co prawda wykluczyæ, e na rynku mog¹ staraæ siê zaistnieæ lub poszerzyæ segment dzia³alnoœci kolejne podmioty, ale ceny dzienników s¹ ju prawie symboliczne (zreszt¹ sondowanie przez Axel Springer czy jest mo liwe podniesienie ceny Dziennika wskazuje, e w tym segmencie walka konkurencyjna nie bêdzie odbywa³a siê tylko w oparciu o cenê; a przecie to w³aœnie wejœcie na rynek tego dziennika spowodowa³o obni enie ceny przez lidera rynku Gazetê Wyborcz¹ ), a w segmencie czasopism pomiêdzy I pó³roczem 2005 roku a I pó³roczem 2006 roku ceny tygodników i dwutygodników wzros³y odpowiednio o 4,7% i 2,6%. Zgodnie z tendencjami zaobserwowanymi w Europie Zachodniej, wraz ze wzrostem dochodów rozporz¹dzalnych gospodarstw domowych, rosn¹æ powinny w Polsce wydatki na rozrywkê i kulturê, rozumianych równie jako czytelnictwo prasy. Wydawcy powinni wykorzystaæ okres ten do podwy szenia cen swoich produktów. Rynek kolporta u prasy Kolporta polega na przyjêciu nadzia³ów ka dego numeru wydawnictwa od wydawcy, dostarczeniu egzemplarzy do sieci sprzeda y, wycofaniu niesprzedanych egzemplarzy z sieci po zakoñczeniu sprzeda y (gdy pojawia siê nowy numer gazety czy magazynu), rozliczeniu tej sprzeda y z punktami sprzeda y i z wydawc¹ oraz dokonaniu analizy sprzeda y w celu pozyskania 9

10 informacji niezbêdnej do wprowadzenia nastêpnych numerów do kolporta u. Zwroty gazet i czasopism s¹ nieod³¹cznym elementem kolporta u ze wzglêdu na mobilnoœæ odbiorców, ka da placówka sprzeda y detalicznej powinna mieæ raczej o 1 egzemplarz za du o ni o 1 za ma³o, bo zwiêksza to zarówno wyniki sprzeda owe wydawców jak i dystrybutorów. Wydawca decyduje, jaka bêdzie wielkoœæ nak³adu danej gazety czy czasopisma oraz na podstawie danych o sprzeda y i zwrotach u poszczególnych kolporterów, jak nadk³ad ten pomiêdzy nimi rozdzieliæ. Poniewa cena prasy jest taka sama we wszystkich punktach sprzeda y, decyduj¹ce dla wydawcy przy nadziale nak³adu jest to do ilu oraz do jakich punktów sprzeda y prasê dostarcza dany kolporter. Ten z kolei dokonuje nadzia³u otrzymanych od wydawcy egzemplarzy na poszczególne punkty/sieci sprzeda y detalicznej. Rozliczenie pomiêdzy nimi nastêpuje po zakoñczeniu ca³ego procesu sprzeda y i zwrotów i dotyczy tylko faktycznie sprzedanej liczby egzemplarzy. Oko³o 3/4 prasy dystrybuowanej na polskim rynku sprzedawane jest poprzez sieæ kiosków, g³ównie w pobli u miejsca zamieszkania lub pracy/nauki odbiorcy. Szybko roœnie jednak rola sieci handlowych oraz sklepików osiedlowych w detalicznej dystrybucji prasy. Ich udzia³ obecnie szacowany jest odpowiednio na oko³o 10-12% i 6-7% i nadal roœnie. Dystrybucja do sieci handlowych jest ni ej mar owa ni do punktów detalicznych, gdy ¹daj¹ one wysokich rabatów oraz op³at marketingowych. Hurtowy rynek kolporta u prasy Wartoœæ rynku prasy w Polsce, mierzona jako wielkoœæ nak³adów oraz cena detaliczna egzemplarzy wynosi 6,5 mld z³ (z VAT-em). Wartoœæ hurtowego rynku kolporta u prasy, bior¹c pod uwagê zwroty prasy oraz rabaty dla dystrybutorów, szacujemy na oko³o 2,5 mld z³ (bez VAT-u). Najwiêkszymi kolporterami na naszym rynku s¹ oraz Kolporter, które kontroluj¹ ³¹cznie blisko 80% rynku. Szacowane udzia³y w rynku kolporta u (wolumenowo) FRANPRESS 3,2% Garmond- Press 5,5% HDS 6,8% pozostali 6,5% 44,0% Kolporter 34,0% ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Poni ej przedstawiamy charakterystykê kolporterów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w Polsce. Pomijamy tu, który w dalszej czêœci analizy bêdzie szczegó³owo opisany. Kolporter S.A., drugi pod wzglêdem udzia³ów w rynku (34%) dystrybutor w Polsce. Spó³ka zajmuje siê dystrybucj¹ prasy i ksi¹ ek na terenie ca³ego kraju. Posiada 20 oddzia³ów terenowych i 10 filii, dostarcza prasê do blisko 28,5 tysi¹ca punktów sprzeda y detalicznej oraz do ponad 13 tysiêcy prenumeratorów. Rozwija w³asn¹ sieæ dystrybucji, która liczy obecnie poni ej 1 tys. punktów, ale docelowo ma osi¹gn¹æ 3 tys. punktów sprzeda y. Zatrudnia poni ej 1 tys. osób. W 2004 roku wypracowa³a oko³o 18 mln z³ zysku netto, co przy przychodach nieco przekraczaj¹cych 1 mld z³, da³o spó³ce mar ê netto wynosz¹c¹ 1,8%. HDS Polska S.A. posiada oko³o 6,8% udzia³u w rynku. Obszar dzia³ania firmy obejmuje przede wszystkim województwa: ³ódzkie, pomorskie, mazowieckie i zachodniopomorskie, obs³uguje wg ró nych Ÿróde³ od 2,2 do 3,8 tys. punktów sprzeda y detalicznej. Firma prowadzi tak e sieæ saloników prasowych - ponad 100 salonów prasowych INMEDIO (g³ównie w centrach handlowych) oraz prawie 110 salonów RELAY (na dworcach PKP i lotniskach na terenie Polski) oraz posiada ponad 100 kiosków. Najprawdopodobniej spó³ka w najbli szym roku wejdzie 10

11 agresywniej w rynek; obecnie rozbudowuje w³asny kolporta, ale wci¹ do czêœci jej placówek detalicznych dostarczaj¹ inni kolporterzy (). Istnieje du e ryzyko, e przychody z tego tytu³u wkrótce straci. Garmond-Press S.A. dzia³a przede wszystkim na terenie Polski po³udniowej (oddzia³y w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach i Wroc³awiu, ale tak e w Warszawie), dostarcza prasê do oko³o 5 tys. punktów sprzeda y. Rynkowy udzia³ tej spó³ki to oko³o 5,5%. FRANPRESS Sp. z o.o. obs³uguje obecnie oko³o 3,4-3,8 tys. punktów sprzeda y w wiêkszoœci województw po³udniowo-zachodniej i centralnej Polski (województwa: dolnoœl¹skie, opolskie, œl¹skie, mazowieckie i warmiñsko-mazurskie). Firma ma piêæ oddzia³ów regionalnych (Wroc³aw, Opole, Legnica, Warszawa i Katowice). Szacowany udzia³ w rynku prasowym w Polsce wynosi 3,2%. EuroPress Polska Sp. z o.o., w ofercie której znajduje siê oko³o 1000 tytu³ów prasowych z ca³ego œwiata (na yczenie EuroPress dostarcza tak e tytu³y spoza tej oferty). EuroPress importuje codziennie oko³o 50 tytu³ów najpopularniejszych dzienników. W Warszawie dostarcza je w dniu wydania na adres odbiorcy lub do punktów sprzeda y detalicznej w hotelach, salonach EMPiK i na lotnisku. Internews Sj. jest importerem i dystrybutorem czasopism i ksi¹ ek obcojêzycznych, dzia³aj¹cym na polskim rynku od 15 lat. W ofercie posiada ponad 1800 tytu³ów, g³ównie z Anglii, USA, Francji, Niemiec, W³och, Rosji i Hiszpanii. Jest bezpoœrednim importerem ponad 70% czasopism anglojêzycznych dostêpnych na polskim rynku. Najwiêksi odbiorcy spó³ki to:, Kolporter, EMPiK, Traffic Club i ksiêgarnie na terenie ca³ego kraju. Firma posiada ponadto bogat¹ ofertê ksi¹ ek obcojêzycznych m.in. z zakresu literatury piêknej, historii, polityki, oraz nauki jêzyków obcych. Od 2002 roku oferuje us³ugê press-on-demand, czyli drukowania zagranicznych dzienników na indywidualne zamówienie klienta. Internews jest cz³onkiem miêdzynarodowego Stowarzyszenia Dystrybutorów Prasy DISTRIPRESS. Dwóch ostatnich dystrybutorów specjalizuje siê g³ównie w prenumeracie prasy zagranicznej. Dodatkowo jako dystrybutor prasy w prenumeracie na rynku polskim dzia³a Poczta Polska. Detaliczny rynek kolporta u prasy Detaliczny rynek kolporta u prasy jest rozumiany jako sprzeda egzemplarzowa w punktach sprzeda y oraz sprzeda w prenumeracie, która stanowi nieco ponad 20% sprzeda y detalicznej prasy w Polsce. W stosunku do innych krajów europejskich poziom sprzeda y w prenumeracie jest ni szy (na zachodzie sprzeda w prenumeracie stanowi oko³o po³owy ca³ej sprzeda y prasy), a odbiorcami prenumeraty s¹ przede wszystkim podmioty gospodarcze. Historycznie podstawow¹ barier¹ rozwoju rynku prenumeraty by³y stosunkowo niskie ceny prasy w Polsce przy wysokich kosztach zorganizowania dostaw prasy do odbiorców indywidualnych. Dodatkowo rozbudowana sieæ sprzeda y detalicznej prasy sprawi³a, e odbiorcy indywidualni nie widzieli koniecznoœci prenumerowania prasy. 100% Struktura sprzeda y egzemplarzowej prasy 3,7 mld z³ 71 tys. punktów 80% 60% 22% 34% 16% 40% 40% 20% 44% 48% 0% sprzeda egzemplarzow a liczba punktów sprzeda y prasy Kolporter pozostali ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u i publikacji na stronach internetowych 11

12 Obecnie w Polsce sprzeda prasy prowadzi ponad 70 tys. detalicznych punktów sprzeda y. Wiêkszoœæ z nich stanowi¹ wyspecjalizowane kioski, w których prasê kupuje oko³o 75% Polaków. Poni ej przedstawiamy zestawienie g³ównych sieci specjalizuj¹cych siê w dystrybucji prasy. nazwa kiosków/salonów prasowych nazwa operatora liczba placówek powierzchnia placówek l.pozycji tytu³ów prasowych l.pozosta³ych pozycji asortym. S.A * 6-8 m Kolporter Inmedio Eurokiosk/Euro- Salon Prasowy Relay forma prowadzenia dzia³alnoœci placówki w³asne - ajencja i najem Kolporter Sieci Handlowe m system partnerski HDS Polska Sp. z o.o. 235 œr. 24 m2 b.d. b.d. ajencja Eurokiosk Sp. z o.o m franszyza HDS Polska Sp. z o.o. 112 œr. 22 m2 b.d. b.d. ajencja *czynnych ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u i publikacji na stronach internetowych lokalizacja placówek wszêdzie g³. dworce, centra handlowe, przystanki centra handlowe, kluczowe punkty miast dworce, galerie handlowe, markety, przystanki dworce, lotniska, stacje metra W ostatnich latach roœnie znaczenie innych ni kioski kana³ów dystrybucji prasy, takich jak sklepy osiedlowe, samoobs³ugowe salony prasowe, hiper- i supermarkety i inne. Hurtowy rynek towarów pozaprasowych Artyku³y pozaprasowe, które to okreœlenie przyjêliœmy dla potrzeb analizy spó³ki to towary FMCG, oferowane obok prasy w punktach sprzeda y detalicznej. Wartoœæ ca³ego rynku FMCG w Polsce w 2005 roku szacowana jest na 135,5 mld z³ (w cenach detalicznych). Kwota ta wydaje siê du a, ale nie nale y zapominaæ, e dystrybucja na rynku FMCG odznacza siê wysok¹ konkurencj¹. Towary FMCG oferowane s¹ praktycznie we wszystkich punktach sprzeda y (sieci hiper- i supermarketów, sklepy osiedlowe, dyskontowe, kioski itp.). Tradycyjnie ju wy sze mar e uzyskuje siê w handlu detalicznym, gdzie s¹ one zwykle 2-3 -krotnie wy sze ni w sprzeda y hurtowej. W najbli szych latach czeka nas systematyczny, kilkuprocentowy w ujêciu rocznym, wzrost rynku FMCG. Bior¹c pod uwagê fakt, e jego wartoœæ w 2010 roku szacowana jest na ponad 157 mld z³, to œrednioroczny wzrost w najbli szych latach bêdzie wynosi³ 3%. Podobnie jak na rynku prasy, równie w dystrybucji towarów pozaprasowych mo emy wyró niæ segment sprzeda y hurtowej oraz detalicznej. Wg danych GUS wartoœæ rynku hurtowego FMCG w Polsce przekracza 100 mld z³. mld z³ Rynek hurtu FMCG rynek hurtowy FMCG zmiana sprzeda y ywnoœci zmiana sprzeda y wyrobów tytoniowych % 0-10 ród³o: DM PKO BP na podstawie danych GUS-u Sprzeda ¹ hurtow¹ zajmuje siê w Polsce oko³o 6 tys. podmiotów. Liczba ta systematycznie spada i wydaje siê, e w miarê dalszej koncentracji oraz specjalizacji hurtowni, umo liwiaj¹cych kluczowe dla sukcesu w tym segmencie uzyskanie lepszych warunków negocjacyjnych, trend ten zostanie zachowany. Obecnie szacuje siê, e 10 najwiêkszych hurtowników kontroluje oko³o 1/5 rynku. Typowym zjawiskiem w handlu hurtowym jest te coraz szersze wejœcie hurtowników na rynek dystrybucji detalicznej. 12

13 W ostatnim roku towarami odnotowuj¹cym najwy sz¹ dynamikê wzrostu obrotów w Polsce by³y karty telefoniczne (17,7%) i wyroby tytoniowe (13,2%). Dla porównania w innych, wartoœciowo wiêkszych segmentach FMCG, takich jak artyku³y ywnoœciowe czy kosmetyki i wyroby farmaceutyczne, wzrost wyniós³ odpowiednio 6,7% i 3,8%. Detaliczny rynek towarów pozaprasowych Jak ju wspominaliœmy, wartoœæ rynku FMCG w 2005 roku wynios³a oko³o 135,5 mld z³ (tj. o 3% wiêcej w porównaniu do roku poprzedniego). Wiêkszoœæ dystrybucji detalicznej FMCG (oko³o 80%) odbywa siê poprzez podstawowe kana³y dystrybucji, do których zaliczamy sklepy ma³o i wielko-formatowe, natomiast pozosta³¹ czêœæ stanowi¹ kana³y alternatywne, do których nale ¹ kioski, stacje benzynowe, punkty gastronomiczne itp. Z uwagi na oferowany szeroki zakres towarów oraz koniecznoœæ zapewnienia ich bie ¹cej dostêpnoœci w Polsce dzia³a oko³o 400 tys. punktów sprzeda y detalicznej, z czego jedynie 21% sklepów przynale y do sieci lub organizacji zakupowej. Oko³o 30% wszystkich punktów sprzeda y stanowi¹ sklepy ogólnospo ywcze. Liczba punktów zaliczaj¹cych siê do kana³ów alternatywnych sprzeda y detalicznej szacowana jest na oko³o 92 tys. Najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cymi siê formatami w segmencie sklepów spo ywczych s¹ sklepy wielkopowierzchniowe oraz dyskontowe, które nadal stanowi¹ jednak poni ej 2,5% ³¹cznej liczby punktów sprzeda y detalicznej. W formacie kana³ów alternatywnych najwiêkszy relatywny rozwój odnotowa³y sklepy znajduj¹ce siê przy stacjach benzynowych. Sieci detaliczne (reprezentowane przez hipermarkety, supermarkety i dyskonty) realizuj¹ œrednio oko³o 41-42% sprzeda y artyku³ów FMCG przechodz¹cej przez podstawowe kana³y sprzeda y (bez kana³ów alternatywnych). Pozycja handlu tradycyjnego systematycznie co roku traci kilka punktów procentowych w wartoœciowych udzia³ach w sprzeda y. Szacuje siê, e udzia³ sieci w sprzeda y detalicznej FMCG bêdzie nadal rós³ i w niedalekiej przysz³oœci przekroczy poziom 50%. Tym niemniej g³ównie ze wzglêdu na fakt, e oko³o 1/3 ludnoœci Polski mieszka na wsi i w ma³ych miastach, udzia³ tradycyjnej sprzeda y nadal pozostanie istotny. Na tle innych krajów polski handel detaliczny FMCG jest mocno rozdrobniony. W Polsce 10 najwiêkszych detalistów ma oko³o 25% udzia³ w sprzeda y produktów FMCG, w innych krajach europejskich poziom tego wskaÿnika jest znacznie wy szy. Na rynkach zachodnioeuropejskich przekracza on 80%, a w krajach s¹siaduj¹cych z Polsk¹ np. w Czechach i S³owacji wynosi odpowiednio ponad 60% i blisko 40%. Pozycja konkurencyjna spó³ki Prasa jest najwiêkszym kolporterem prasy w Polsce. Jego udzia³ w kolporta u prasy w Polsce szacowany jest na oko³o 44%, przy czym w rynku sprzeda y dzienników wynosi oko³o 46-47%, a w sprzeda y czasopism 42-43%. Niestety, udzia³y rynkowe -u systematycznie spadaj¹ (w po³owie lat 90-tych by³o to oko³o 60%, w roku 2000 jeszcze powy ej 50%) g³ównie na rzecz kieleckiego Kolportera. Kolporter jest prywatn¹ spó³k¹ zajmuj¹ca siê od 16 lat dystrybucj¹ prasy na rynku polskim. Udzia³y w rynku Kolportera szacowane przez i Zwi¹zek Dystrybucji Prasy to oko³o 34%. Sam Kolporter ocenia je na oko³o 40%. Liczba punktów sprzeda y prasy w Polsce ogó³em siêga oko³o 70 tys. punktów. jest jedynym dystrybutorem prasy w kraju, który jest w stanie dostarczyæ prasê do ka dego z tych punktów. Zarz¹d spó³ki szacuje, e dostarcza ona prasê do oko³o 33 tys. punktów sprzeda y detalicznej, zarówno w³asnych jak i zewnêtrznych, co oznacza, e obs³uguje blisko 50% punktów w kraju. Dla porównania Kolporter obs³uguje oko³o 28,5 tys. punktów sprzeda y detalicznej (40%). Przewag¹ Kolportera jest natomiast obs³uga wszystkich licz¹cych siê na rynku du ych sieci handlowych (Auchan, Carrefour, Geant, Real, Tesco), w których praktycznie nie jest obecny. Ponadto sieæ placówek w³asnych -u ma mniej atrakcyjne lokalizacje i osi¹ga gorsze wyniki sprzeda y, zw³aszcza w segmencie dro szych czasopism. Jest to zwi¹zane z historycznymi uwarunkowaniami -u. Z okresu, kiedy by³ jedynym dystrybutorem prasy na rynku polskim, w spó³ce pozosta³a dystrybucja do punktów zlokalizowanych w miejscach o ma³ym natê eniu ruchu i sprzeda y, np. na wsiach, które pozostawa³y w³asnoœci¹ spó³ki lub po prostu nie by³y atrakcyjne do przejêcia do obs³ugi przez innych kolporterów. 13

14 W prenumeracie zbierane s¹ zamówienia i przedp³aty (lub op³aty z góry za ca³y okres trwania prenumeraty) od abonentów na wskazane przez nich tytu³y, a nastêpnie zamówione wydawnictwa s¹ dostarczane w okreœlone miejsce, przy gwarancji dostawy ka dego numeru i niezmiennoœci ceny w okresie prenumeraty. Odbiorcy instytucjonalni czêsto wybieraj¹ kolportera na podstawie przetargu, a prasa op³acana jest z do³u w umówionych terminach. obs³uguje oko³o 70 tys. odbiorców, g³ównie instytucjonalnych, co wg szacunków spó³ki daje jej oko³o 30-32% udzia³ w rynku prenumeraty. Kolporter, wg danych ze swojej strony internetowej, dostarcza prasê do 13 tys. prenumeratorów (6% udzia³ w rynku). Ponadto znacz¹cy udzia³ w rynku prenumeraty maj¹ sami wydawcy, którzy przyjmuj¹ zamówienia od odbiorców i wysy³aj¹ je na wskazany adres. Ich udzia³ w rynku mo e byæ nawet dwukrotnie wy szy od udzia³ów -u, a wiêc wynosi oko³o 60%. Wa nym podmiotem na rynku dystrybucji prasy w prenumeracie jest te Poczta Polska (jako podmiot przyjmuj¹cy zamówienia na prenumeratê, a nie tylko poœrednicz¹cy w dostawie), niestety nie mamy danych dotycz¹cych jej udzia³u w rynku. 60 Udzia³y rynkowe -u na tle g³ównego konkurenta (%) kolporta obs³ugiwane punkty detaliczne Kolporter rynek prenumeraty ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u i publikacji na stronach internetowych Towary szybkozbywalne FMCG (dalej w analizie nazywane artyku³ami pozaprasowymi APP) Do podstawowych grup asortymentowych towarów pozaprasowych oferowanych przez nale ¹: wyroby tytoniowe, bilety komunikacji miejskiej i znaczki pocztowe, karty telefoniczne (g³ównie karty zdrapki do telefonów komórkowych pre-paidowych), pozosta³e artyku³y: chemiczne, kosmetyczne, farmaceutyczne (OTC dopuszczone do obrotu pozaaptecznego), higieniczno-sanitarne, spo ywcze, papiernicze i biurowoszkolne oraz inne. prowadzi sprzeda artyku³ów pozaprasowych poprzez kana³ detaliczny i hurtowy, przy czym kana³ detaliczny stanowi 37%, a kana³ hurtowy 63% wartoœci sprzeda y artyku³ów pozaprasowych. ¹czne ujêcie sprzeda y hurtowej i detalicznej artyku³ów pozaprasowych u wskazuje, e jest on jednym z dziesiêciu najwiêkszych hurtowników FMCG w Polsce z udzia³em rynkowym na poziomie oko³o 1,4% (hurtownia zajmuj¹ca 10 miejsce w tym zestawieniu realizuje roczne przychody na poziomie oko³o 1 mld z³, podczas gdy w -u przychody te dla APP ³¹cznie w hurcie i detalu, po zdjêciu mar y detalicznej, wynosz¹ oko³o 2 mld z³). Bior¹c pod uwagê szacowan¹ przez GfK Polonia wartoœæ rynku handlu detalicznego towarami FMCG na 135,5 mld z³, otrzymujemy udzia³ -u w tym segmencie rynku na poziomie oko³o 0,58%. Rynek ten w g³ównej mierze stanowi¹ jednak artyku³y spo ywcze. Poni ej przedstawiamy szacowane przez spó³kê udzia³y rynkowe w wybranych kategoriach towarów APP. 14

15 25 Szacowany udzia³ rynkowy -u w wybranych APP (%) bilety i znaczki karty telefoniczne art.farmac.otc prezerwatywy wyroby tytoniowe kosmetyki art.chemiczne art.sanitarne ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Konkurencja na rynku sprzeda y detalicznej artyku³ów pozaprasowych jest wysoka. Wystarczy przytoczyæ tu liczbê wszystkich punktów sprzeda y detalicznej w Polsce szacowan¹ na oko³o 400 tys. konkuruje ze sklepami osiedlowymi, punktami sieci sprzeda y detalicznej prowadzonej przez konkurencyjnych kolporterów oraz innymi sieciami sprzeda y impulsowej, takimi jak np. stacje benzynowe. Us³ugi Us³ugi stanowi¹ nieco poni ej 3% przychodów ze sprzeda y spó³ki. Ponad po³owê tych przychodów uzyskuje ze œwiadczenia us³ug ekspozycyjno-informacyjnych oraz promocji i dystrybucji. Druga pod wzglêdem wartoœci pozycja us³ug to najem i dzier awa kiosków oraz innych obiektów, natomiast pozosta³e us³ugi to metkowanie, wk³adkowanie, transport i spedycja. We wszystkich tych us³ugach konkurencyjnoœæ jest wysoka, jednak przychody -u nie s¹ zagro one, gdy ze wzglêdu na prowadzon¹ dzia³alnoœæ odbiorcy czêœæ z us³ug s¹ zmuszeni realizowaæ w spó³ce jednoczeœnie z zakupem od niej towarów. Ponadto w swojej sieci wprowadza szereg nowych us³ug, jak np. do³adowania prepaidowych kart telefonicznych, których dynamika szybko roœnie. 15

16 Charakterystyka spó³ki zajmuje siê dystrybucj¹ hurtow¹ i detaliczn¹ prasy oraz towarów szybkozbywalnych FMCG (APP), które stanowi¹ odpowiednio 39% i 58% jego przychodów. Jest liderem na rynku kolporta u prasy w Polsce (44% udzia³), ponadto posiada w³asn¹ sieæ detaliczn¹ licz¹c¹ ponad 9 tys. czynnych punktów sprzeda y, co równie daje mu pozycjê lidera. Dwa podstawowe kana³y sprzeda y, hurtowy i detaliczny (obejmuj¹cy tylko przychody realizowane w punktach detalicznych posiadanych i zarz¹dzanych przez ), odpowiadaj¹ za oko³o 96% przychodów ze sprzeda y spó³ki. Mniej istotnym Ÿród³em przychodów jest sprzeda prasy w prenumeracie. System dystrybucji prasy -u obejmuje sieæ 58 Ekspedycji Prasy rozmieszczonych w 14 Oddzia³ach oraz Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy. Dystrybucja artyku³ów pozaprasowych prowadzona jest przez sieæ 170 hurtowni FMCG i 14 specjalistycznych hurtowni farmaceutycznych. Spó³ka dostarcza towary do oko³o 33 tys. detalicznych punktów sprzeda y, w tym ponad 9 tys. punktów sprzeda y sieci w³asnej i oko³o 23,8 tys. punktów sieci partnerskiej. Historia spó³ki zosta³ za³o ony 17 grudnia 1918 roku pod nazw¹: Polskie Towarzystwo Ksiêgarni Kolejowych przez ksiêgarzy: Stanis³awa Gebethnera i Jakuba Mortkowicza. Spó³ka od pocz¹tku dzia³alnoœci opiera³a siê na formacie trafików - kiosków oferuj¹cych prasê, tytoñ i inne drobne artyku³y na dworcach. Pierwszy kiosk -u zosta³ otwarty w styczniu 1919 roku na peronie dworca kolei wiedeñskiej w Warszawie. W niespe³na pó³ roku po zawi¹zaniu Towarzystwa funkcjonowa³o ju ponad 60 kiosków i ksiêgarñ. W 1935 roku by³ jedyn¹ ogólnopolsk¹ sieci¹ sprzeda y prasy i posiada³ 700 punktów sprzeda y: kiosków, stoisk oraz sklepów. W 1950 roku utworzono w miejsce -u now¹ firmê zajmuj¹c¹ siê kolporta em wydawnictw prasowych pod nazw¹: Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Kolporta u. W sk³ad -u wesz³o kilka spó³dzielni wydawniczych utworzonych po 1945 roku. posiada³ wówczas prawo wy³¹cznoœci na prenumeratê oraz kolporta dzienników i czasopism. Po kilku po³¹czeniach i przekszta³ceniach, obecny kszta³t spó³ka pozyska³a w I po³owie 1992 roku. Stworzono wówczas 26 oddzia³ów oraz 188 jednostek organizacyjnych ni szego szczebla, które dzieli³y siê na zespo³y i delegatury, obs³uguj¹ce sieæ hurtow¹ i detaliczn¹. Obecnie liczba oddzia³ów zosta³a zredukowana do 15, a liczba ekspedycji prasy wynosi 58. Dodatkowo spó³ka posiada 170 hurtowni FMCG i 14 hurtowni farmaceutycznych, dostarczaj¹cych artyku³y pozaprasowe. Zarz¹d i Rada Nadzorcza spó³ki Zgodnie ze statutem zarz¹d -u sk³ada siê z 1 do 6 osób. Cz³onków zarz¹du lub ca³y zarz¹d powo³uje i odwo³uje rada nadzorcza. Ona te okreœla liczbê cz³onków zarz¹du. Cz³onek zarz¹du mo e byæ odwo³any lub zawieszony w czynnoœciach równie przez Walne Zgromadzenie. Kadencja indywidualna ka dego z cz³onków zarz¹du trwa trzy lata. Statut stanowi, e cz³onek zarz¹du powinien posiadaæ wy sze wykszta³cenie i co najmniej piêcioletni sta pracy. Do czasu, gdy Skarb Pañstwa pozostawa³ bêdzie akcjonariuszem -u i spó³ka bêdzie zatrudnia³a œredniorocznie powy ej 500 pracowników, w sk³ad zarz¹du bêdzie wchodziæ jedna osoba wybrana przez pracowników (podczas przeprowadzanych wyborów ma ona uzyskaæ wiêkszoœæ oddanych przez pracowników g³osów; wynik g³osowania jest wi¹ ¹cy dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udzia³u w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników), równie na okres trzyletniej indywidualnej kadencji. Rada nadzorcza -u, zgodnie ze statutem, sk³ada siê z 5 do 12 cz³onków, powo³ywanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym cz³onek rady nadzorczej mo e byæ odwo³any przez Walne Zgromadzenie w ka dym czasie. Skarb Pañstwa bêdzie uprawniony do powo³ywania i odwo³ywania 1 cz³onka rady nadzorczej, tak d³ugo jak d³ugo pozostanie akcjonariuszem spó³ki. Ponadto do czasu, gdy Skarb Pañstwa jest jedynym akcjonariuszem spó³ki, dwie pi¹te sk³adu rady nadzorczej powo³ywane jest spoœród osób wybranych przez pracowników spó³ki. Od chwili, w której Skarb Pañstwa przestanie byæ jedynym akcjonariuszem, pracownicy bêd¹ mieli prawo wyboru 2 cz³onków w radzie licz¹cej do 6 cz³onków, 3 osób w radzie licz¹cej od 7 do 10 cz³onków oraz 4 osób - w radzie licz¹cej cz³onków. Zgodnie ze statutem co najmniej 1 osoba z rady nadzorczej powinna mieæ status cz³onka niezale nego. Obecnie w sk³ad zarz¹du spó³ki wchodzi 5 osób, zaœ w sk³ad rady nadzorczej 10 osób. 16

17 Struktura organizacyjna i biznesowa spó³ki jest jednoosobow¹ spó³k¹ Skarbu Pañstwa. Posiada jedn¹ spó³kê zale n¹ Internet, która nie ma obecnie istotnego znaczenia dla dzia³alnoœci i wyników finansowych spó³kimatki. Kluczowe obszary dzia³alnoœci spó³ki Obszar Kolporta Sieæ Detaliczna Hurt APP/FMCG Nieruchomoœci Lider rynku z udzia³em szacowanym na 44% Lider wœród sklepów detalicznych ma³ego formatu, oferuj¹cy prasê i artyku³y FMCG Znacz¹cy hurtownik artyku³ów FMCG (oko³o 1,4% rynku co przy znacznym rozdrobnieniu daje mu miejsce w pierwszej 10 Wartoœæ bilansowa nieruchomoœci wynosi oko³o 205 mln z³; nie wszystkie s¹ w pe³ni zagospodarowane ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Struktura organizacyjna -u ma charakter zdecentralizowany, a oddzia³y spó³ki maj¹ du ¹ niezale noœæ decyzyjn¹. System dystrybucji prasy obejmuje sieæ 58 Ekspedycji Prasy rozmieszczonych w 14 Oddzia³ach oraz Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy (OKDP). Dystrybucja artyku³ów pozaprasowych jest prowadzona przez sieæ 172 hurtowni FMCG i 14 specjalistycznych hurtowni farmaceutycznych. Asortyment towarów w poszczególnych hurtowniach, jak równie ceny i standard obs³ugi, mog¹ znacz¹co od siebie odbiegaæ, gdy ka da z nich w zasadzie mo e wystêpowaæ jako oddzielny podmiot zakupowy. Towary s¹ dostarczane od producentów do magazynów, a nastêpnie do hurtowni, lub bezpoœrednio od producentów do hurtowni. Hurtownie lub magazyny organizuj¹ dystrybucjê towarów pozaprasowych do w³asnej sieci detalicznej oraz prowadz¹ sprzeda towarów podmiotom zewnêtrznym. Schemat przep³ywu towarów od dostawcy przez sieæ -u do koñcowego odbiorcy dostawca magazyny (30) hurtownie FMCG (170) sieæ w³asna (9,1 tys.) zarz¹dzana bezpoœrednio i wynajmowana odbiorca hurtownie farmaceutyczne (14) sieæ zewnêtrzna (23,8 tys.) kioski oraz sklepy ród³o: DM PKO BP Struktura sprzeda y -u W strukturze sprzeda y -u najwiêksze znaczenie ma kolporta prasy oraz towarów szybkozbywalnych FMCG. ¹cznie stanowi¹ one prawie 97% sprzeda y spó³ki. Dystrybucja hurtowa i detaliczna prasy odpowiada za oko³o 40% przychodów, towary pozaprasowe stanowi¹ 17

18 obecnie blisko 60% przychodów -u. Sprzeda us³ug to oko³o 3% ca³oœci sprzeda y. Struktura ta w ostatnich czterech latach nie ulega³a wiêkszym zmianom. Struktura asortymentowa przychodów ze sprzeda y -u Sprzeda materia³ów Sprzeda us³ug 2,9% 0,3% Kolporta prasy 39,0% Sprzeda towarów pozapras. 57,8% ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Kolporta prasy prowadzony jest jako sprzeda egzemplarzowa (ryzyko sprzeda y spoczywa na wydawcy) oraz w prenumeracie, na podstawie umów o kolporta z wydawcami. W ci¹gu roku sprzedaje ponad 700 mln egzemplarzy wydawnictw, z czego oko³o 92% sprzeda y przypada na sprzeda egzemplarzow¹, a jedynie 8% na sprzeda w prenumeracie. Sprzeda egzemplarzow¹ prasy spó³ka dzieli na sprzeda detaliczn¹, czyli poprzez punkty, którymi spó³ka zarz¹dza bezpoœrednio (3,2 tys.) oraz hurtow¹ - przez punkty w³asne wynajmowane, prowadzone przez osoby/podmioty trzecie (oko³o 6 tys.) i sieæ partnersk¹ (23,8 tys. punktów). Sprzeda hurtowa obejmuje tak e sprzeda drobnym, lokalnym kolporterom. Poni ej przedstawiamy podzia³ sprzeda y -u ze wzglêdu na strukturê odbiorców. Dominuje tu sprzeda hurtowa, która stanowi ona oko³o 2/3 ca³oœci sprzeda y -u. Sprzeda detaliczna ma oko³o 30% udzia³ w ca³oœci sprzeda y. Sprzeda prasy w prenumeracie zosta³a zakwalifikowana jako odrêbny kana³ dystrybucji i stanowi oko³o 4% ca³oœci sprzeda y spó³ki. Struktura przychodów ze sprzeda y -u ze wzglêdu na kana³ dystrybucji Sprzeda detaliczna APP 20% Sprzeda prasy w prenumeracie 4% Sprzeda hurtowa prasy 28% Sprzeda detaliczna prasy 10% Sprzeda hurtowa APP 38% ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Struktura geograficzna sprzeda y koncentruje siê na sprzeda y krajowej. Sprzeda eksportowa stanowi zaledwie 0,05% przychodów ze sprzeda y i wynika g³ównie z zagranicznej prenumeraty prasy. Oddzia³y -u prowadz¹ sprzeda na terenie ca³ego kraju. Najwiêkszy udzia³ w strukturze sprzeda y maj¹ regiony o najwiêkszej liczbie mieszkañców, a wiêc region katowicki (oko³o 18,5% udzia³ w ca³oœci sprzeda y) oraz warszawski (oko³o 10%). 18

19 Kana³y, systemy i sieæ dystrybucji -u Dystrybucja prasy Roczne obroty -u na dystrybucji prasy siêgaj¹ oko³o 1,6 mld z³ i stanowi¹ oko³o 40% sprzeda y. Najwiêkszy udzia³ w dystrybucji prasy ma sprzeda hurtowa, która stanowi 70-73% sprzeda y prasy i 27-31% sprzeda y ogó³em. Mar a brutto na sprzeda y hurtowej prasy jest szacowana na ponad 30%. Sprzeda y detaliczna prasy stanowi do 20% sprzeda y prasy. Najmniejszym Ÿród³em przychodów ze sprzeda y prasy jest prenumerata (oko³o 8%). 1,8 Struktura sprzeda y prasy przez (mld z³) 1,5 1,2 0,9 0,6 0, H2006 prasa detal prasa hurt prenumerata ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u W segmencie hurtu nadzia³em otrzymanych od wydawcy egzemplarzy zajmuje siê sieæ 58 Ekspedycji Prasy rozmieszczonych w 14 Oddzia³ach Spó³ki oraz Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy (OKDP). Prasa drukowana centralnie (g³ównie czasopisma ogólnokrajowe) trafia do OKDP, sk¹d rozsy³ana jest do ekspedycji w ca³ym kraju. Prasa drukowana regionalnie (g³ówne dzienniki, prasa regionalna) kierowana jest poprzez ekspedycje pe³ni¹ce rolê hurtowników regionalnych do ekspedycji pe³ni¹cych rolê hurtowników lokalnych. Ekspedycje, obok nadzia³u prasy, odpowiedzialne s¹ za zwrot niesprzedanej prasy. W zale noœci od umowy z wydawc¹, niesprzedana prasa po przeliczeniu jest do niego odsy³ana z powrotem lub jest przez sprzedawana jako makulatura. W ci¹gu najbli szych kilku lat w ramach restrukturyzacji kolporta u zredukuje liczbê ekspedycji. Docelowo mo e byæ ich nawet poni ej 30. Dla porównaniu w obs³uguj¹cym oko³o 20% mniej punktów detalicznych Kolporterze liczba ekspedycji wynosi 20. Zasiêg dzia³ania Kolportera jest jednak nieco mniejszy. Poza dostarczaniem prasy do w³asnej i partnerskiej sieci dystrybucji, spó³ka obs³uguje mniejszych dystrybutorów prasy, których rynkowy udzia³ nie przekracza kilku procent. Najwa niejszym jest tu HDS, z którym realizuje roczne obroty rzêdu 60 mln z³. Wœród odbiorców sieciowych klientami -u s¹ m.in. EMPiK czy sieæ stacji Lotos. W przysz³oœci zarz¹d u chce podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania kolejnych dostawców sieciowych, g³ównie kosztem Kolportera, który zaopatruje obecnie oko³o 80% dostaw do nowoczesnych kana³ów dystrybucji (12% rynku). W segmencie detalicznym sprzeda ¹ prasy zajmuje siê 3,2 tys. punktów (tzw. agencji sprzeda y - UAS) spó³ki. Sprzeda prasy w prenumeracie w wiêkszoœci obs³ugiwana jest przez ekspedycje równolegle z dystrybucj¹ prasy do punktów sprzeda y prasy. Dystrybucja artyku³ów pozaprasowych Roczna wartoœæ sprzeda y APP wynosi oko³o 2,2 mld z³ (55-58% ca³oœci sprzeda y). Wiêkszoœæ dokonywanych przez ostatecznych klientów zakupów APP stanowi¹ towary, które s¹ niezbêdne z danym momencie lub których zakup dokonywany jest pod wp³ywem impulsu przy okazji innych zakupów. 19

20 2,5 Struktura sprzeda y APP przez (mld z³) 2 1,5 1 0, H2006 APP detal APP hurt ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Dystrybucj¹ APP w hurcie zajmuje siê sieæ 170 hurtowni FMCG i 14 specjalistycznych hurtowni farmaceutycznych (zgodnie z polskimi przepisami hurtowym obrotem preparatami farmaceutycznymi mo e zajmowaæ siê specjalnie w tym celu powo³ana jednostka, tak wiêc obrót ten nie mo e byæ obs³ugiwany przez zwyk³e hurtownie -u). W zale noœci od typu towaru oraz podpisanych umów z dostawcami, a w zasadzie ka da z hurtowni mo e podpisywaæ w³asne umowy, towary s¹ dostarczane do magazynów, a nastêpnie do hurtowni, lub bezpoœrednio do hurtowni. Hurtownie oraz magazyny prowadz¹ dalej dystrybucjê towarów pozaprasowych do sieci detalicznej, jak równie prowadz¹ sprzeda na rzecz podmiotów zewnêtrznych (instytucji, osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz osób prywatnych). W zakresie sprzeda y hurtowej planowana jest centralizacja zakupów, jak równie zmniejszenie liczby funkcjonuj¹cych hurtowni o oko³o po³owê, co powinno przyczyniæ siê do wzrostu mar realizowanych w tym segmencie. Wg oceny zarz¹du zmniejszenie liczby hurtowni mo e wp³yn¹æ na oko³o 5% spadek obrotów w stosunku do realizowanych obecnie. Wiêkszoœæ klientów pozostanie prawdopodobnie z -em, gdy i tak oczekuj¹ oni zakupu z dostaw¹ na miejsce i ich obecnoœæ w hurtowni nie jest niezbêdna, a w dokonaniu przez nich zakupów poœredniczyæ bêd¹ dodatkowo akwizytorzy. Oczekuje siê, e restrukturyzacja sieci sprzeda y hurtowej i zatrudnienie kolejnych akwizytorów przyci¹gnie nowych klientów i przyczyni siê do wzrostu obrotów. Sprzeda detaliczna APP, podobnie jak w przypadku prasy, to ta czêœæ sprzeda y która realizowana jest przez agencje sprzeda y, nale ¹ce i zarz¹dzane przez spó³kê. Struktura sprzeda y APP w hurcie Struktura sprzeda y APP w detalu pozosta³e 14% wyroby tytoniowe 36% karty telefoniczne 18% bilety i znaczki 32% karty telefoniczne 17% bilety i znaczki 14% pozosta³e 15% wyroby tytoniowe 54% ród³o: DM PKO BP na podstawie danych -u Najwa niejsze kategorie towarów pozaprasowych to wyroby tytoniowe, bilety komunikacji miejskiej oraz karty do³adowawcze do telefonów na kartê. Poniewa stanowi¹ one ³¹cznie oko³o 85% sprzeda y APP przez, przyjrzyjmy siê tym towarom z osobna. 20

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7.

RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7. sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r.

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. 9 wrzeœnia 2004 1 Konsumenci on-line Pomimo wci¹ wysokich kosztów dostêpu liczba polskich u ytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza po³owa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo