Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych"

Transkrypt

1 Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004

2

3 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

4 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH N R 2210

5 Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004

6 Redaktor serii: Filozofia Józef Bańka Recenzenci Jerzy Kopania, W łodzim ierz Tyburski

7 Spis rzeczy W s t ę p... 9 Rozdział I B io e ty k a - p r z e d m io t, w a r u n k i p o w s ta n ia, s ta n o w is k a, p r a k ty c z n e z n a c z e n i e Przedm iot b a d a ń W arunki pow stania Zapłodnienie in v i t r o Problem granic eksperym entu naukow ego i terapeutycznego Zabójstw o czy przyzw olenie na ś m i e r ć? Stanow iska w b io e ty c e Etyka tradycyjna a b i o e t y k a Z naczenie bioetyki w ro zw iązy w an iu w sp ó łczesn y ch p ro b lem ó w m o ralnych Rozdział II W artość ż y c i a Co to je st ż y c i e? Życie jako w a r t o ś ć W artość życia l u d z k i e g o W artość życia zw ierząt, roślin, w artość p rz y ro d y Stanow isko antropocentryczne Prawa i interesy z w i e r z ą t Zw ierzęta i ludzie jako istoty sobie r ó w n e... 49

8 U tylitarystyczna zasada w y m ie n n o ś c i K oncepcja czci dla ż y c i a Ekologia g łę b o k a W n io sk i Rozdział III O d k ie d y istn ie je c z ło w ie k? S p ó r o isto tę c z ło w ie c z e ń s tw a K ryterium g e n e t y c z n e K ryteria ro z w o jo w e K ryterium n e u r o lo g i c z n e K ryterium a n i m a c j i K ryterium zdolności do sam oistnego i s t n i e n i a K ryterium u r o d z i n K ryteria p ra g m a ty c z n e Filozoficzne ujęcia istoty c z ł o w i e c z e ń s t w a U w agi o kryteriach człow ieczeństw a Rozdział IV A b o r c ja Praw ne sposoby ochrony płodu lu d z k ie g o Z asada p o te n c ja ln o ś c i K rytyka zasady p o t e n c j a l n o ś c i Stanow iska w obec przeryw ania c i ą ż y Stanow isko a b s o lu ty s ty c z n e Stanow isko u m ia r k o w a n e Stanow isko lib e raln e K onfrontacja postaw. W poszukiw aniu k o m prom isu M oralna ocena przeryw ania ciąży Rozdział V P ro k re a c ja m e d y c z n ie w s p o m a g a n a G e n e z a Stan o b e c n y P e r s p e k ty w y M ożliw ość zapłodnienia post m o r te m E u g e n i k a E k to g e n eza Z apłodnienie gam ety żeńskiej gam etą ż e ń s k ą A utoprokreacja k o b ie c a

9 Transfer gam et i z a ro d k ó w C iąża u m ężczyzny Zarodek człow ieka w m acicy z w i e r z ę c i a A rgum enty w sporze o prokreację m edycznie w s p o m a g a n ą Prawo do posiadania p o to m s tw a Czy bezpłodność jest chorobą? Kto jest człow iekiem - kryteria człow ieczeństw a Zagrożenie m ałżeństw a i ro d z in y W brew n a t u r z e Inne zarzuty pod adresem I V F W n io sk i Rozdział VI K o n se k w e n c je re w o lu c ji te ra p e u ty c z n e j i b io lo g ic z n e j B adania nad l e k a m i Problem zdrow ych o c h o t n ik ó w Badania p o r ó w n a w c z e Problem świadom ej zgody (inform ed consent) A utonom ia w m edycynie - dylem aty, o g ra n ic z e n ia T ransplantacje Z historii tra n sp la n ta c ji Przeszczepy z ciał z m a r ł y c h Przeszczepy z ciał ż y w y c h Transplantacje a p r a w o Inżynieria g e n e t y c z n a Podstaw ow e p o ję c ia Z a s to s o w a n ia Etyczne aspekty poznania ludzkiego g e n o m u K lonow anie c z ło w ie k a O pojęciu k lo n o w a n i a K lonow anie roślin i z w i e r z ą t K lonow anie c z ło w ie k a Realne zagrożenia, złudne o b ie tn ic e W n io sk i Rozdział VII Ś m ierć w k u ltu rz e i m e d y c y n i e Postawy wobec ś m ie r c i Terapia darem na, uporczyw a, u ż y t e c z n a N iepodjęcie i w ycofanie le c z e n ia

10 Środki nadzw yczajne i z w y c z a j n e Żyw ienie a środki m e d y c z n e Skutki zam ierzone a skutki p rz e w id y w a n e Środki obow iązkow e i nieobow iązkow e Praw o do ś m ie rc i E u t a n a z j a Form y e u t a n a z j i Przykłady e u t a n a z ji M oralne i praw ne oceny e u t a n a z j i A rgum enty w sporze o dopuszczalność e u ta n a z ji P e r s p e k ty w y W n io sk i Rozdział VIII Ż y c ie lu d z k ie w k o n te k sta c h m o ra ln y c h - e ty k a w a rto śc i ż y c ia a ety k a ja k o ś c i ż y c i a Etyka św iętości ż y c i a Etyka jakości ż y c i a Jakość życia w m e d y c y n ie W n io sk i Z a k o ń c z e n ie B i b l i o g r a f i a In d e k s n a z w i s k S u m m a r y Zusam m enfassung

11 Wstęp Bioetyka, dyscyplina powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku, od lat osiemdziesiątych obecna jest również w polskim życiu intelektualnym. Od kilku lat można zauważyć wręcz lawinowy wzrost publikacji z tego zakresu, coraz więcej przedstaw icieli różnych specjalności podejm uje problemy zaliczane do przedmiotu zainteresowań bioetyki1. Powodem jest nie tyle moda czy naśladownictwo, ile potrzeba namysłu nad życiem i śmiercią w warunkach w spółczesnej cyw ilizacji technicznej, a także konieczność przyjęcia zasad etycznych pozwalających na podejmowanie decyzji w sytuacjach granicznych oraz dylematycznych. W prawdzie ton dyskusjom nadają bioetycy z Zachodu i USA, ale nie tylko oni m ają coś istotnego do powiedzenia. Rozległość przedmiotu bioetyki, jej interdyscyplinarność i zadania, jakie ma spełniać, pow odują, że jest ona nie tylko etyką norm atyw ną, a jej znaczenie praktyczne nie pozw ala w idzieć w niej jeszcze jednej dyscypliny akademickiej, w której trwa spór o prawdę dla niej samej. Spory i konflikty światopoglądowe nie są typow e dla czasów w spółczesnych, ale w spółcześnie najjaskrawiej dają o sobie znać na terenie bioetyki. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, mamy tu często do czynienia z sytuacjami dylem atycznymi i konfliktow ym i - w ybór określonego działania lub jego zaniechanie wiąże się z przeciwstawnymi racjami moralnymi (kompromis jest niemożliwy). M usim y opowiedzieć się po jednej lub drugiej stronie. Po drugie, problem y, którym i zajm uje się bioetyka, dotykają najbardziej intym nych sfer życia ludzkiego, a podejmowane decyzje m ają wpływ na zakres wolności i bezpieczeństwa ludzi. Nie są to tylko rozważania akademickie, które jeśli naw et nie przyniosą nikom u pożytku, to specjalnie nie zaszkodzą 1 J. Jaroń: Stan bioetyki w Polsce. W: Ekofilozofia i bioetyka. Materiały VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Toruniu. Red. W. Tyburski. Toruń 1996.

12 - sposób rozstrzygania poszczególnych kwestii oraz podjęte decyzje mają niejednokrotnie wpływ na losy wielu ludzi, i to niezależnie od tego, czy oni sami o tym wiedzą, a także czy sobie tego życzą. Po trzecie, dyskusje i spory bioetyczne sięgają do problemu relacji między postępem cywilizacyjnym a m oralnością. Jak dotąd postęp nauki i techniki w yprzedzał istniejące unormowania prawne oraz naruszał normy moralne. Jednak dawniej rozbieżność m iędzy praktyką a zasadam i m oralnym i nie m iała tak daleko idących konsekwencji, jak to m ożna zaobserw ow ać w spółcześnie. N iekontrolowane etycznie zastosow anie m ożliw ości technicznych rodzi, szczególnie w m edycynie, nowe problemy, których kiedyś nie było, a które m usim y rozstrzygnąć. Praca poświęcona jest prezentacji oraz analizie specyfiki sporów bioetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu wartości i jakości życia. Nie jest to jedyna możliwa perspektywa badawcza: spory bioetyczne można rozpatrywać na wiele różnych sposobów, np. biorąc pod uwagę prawa człow ieka, problem autonom ii jednostki, zasady etyki m edycznej, porów nanie tradycji z now oczesnością (a naw et ponow oczesnością). W ybrałam problem wartości i jakości życia, bo pojawia się on w bioetyce bardzo często, jednak założenia dotyczące wartości oraz jakości życia nie zawsze są w niej precyzyjnie wyartykułowane i uzasadniane. Niekiedy odgrywają rolę aksjom atycznych założeń służących do uzasadniania reguł i zasad etycznych. M oim celem jest ukazanie, przez analizę najważniejszych sporów, relacji m iędzy pojmowaniem wartości i jakości życia oraz wskazanie, na ile poglądy te są podstaw ą rozstrzygnięć bioetycznych. Przy okazji pojawią się i inne interesujące zagadnienia, którym pośw ięcę więcej uwagi (np. problem autonomii). Każdy rozdział zawiera podsumowanie, w którym przedstawiam najw ażniejsze w nioski i swoje stanowisko. Prezentow ana praca, m am nadzieję, obrazuje stan zagubienia w spółczesnych ludzi w kwestiach życia i śmierci, wolności i konieczności, a także kłopoty z ustaleniem zakresów sfery sacrum i profanum. Warto tu wspomnieć o tezie, k tórą głosi Luc Ferry. U w aża on, że istnienie bioetyki świadczy 0 tym, że we w spółczesnym zlaicyzow anym św iecie nie znikła potrzeba 1poczucie sacrum. Fakt, że tak trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie o sens i świętość, Ferry tłumaczy tym, że współcześnie krzyżują się dwa procesy: pierwszy z nich to hum anizacja tego, co boskie (uczłowieczanie treści zawartych w objawieniu), drugi to uświęcanie tego, co ludzkie (nadawanie cech boskich człowiekowi). W rezultacie krzyżowania się tych dwóch procesów (dwóch hum anizm ów - chrześcijańskiego i laickiego) powstaje hum anizm transcendentalny, który nie odrzuca sfery sacrum ani transcendencji, tyle że nie pojm uje ich w sposób dogm atyczny. Nic dziwnego, że niepokoi to zarów no materialistów, jak i chrześcijan. M aterialistów - poniew aż uznanie transcendencji sprzeczne je st z zasadam i nauki i analizy genealogicznej. C hrześcijan oczyw iście - poniew aż m uszą oni przefor-

13 mułować swoją wiarę, tak aby była ona wreszcie zgodna z zasadą odrzucenia autorytetów. Jeśli jednak boskość nie jest ukryta w świecie materialnym, czasowo-przestrzennym, to odtąd należy um ieszczać ją w sercu człowieka, w owych transcendencjach, które każdy w sobie czuje i które ciągle się nam wymykają. 2 Jeśli hipoteza Ferry ego jest słuszna, to być może kiedyś hum anizm transcendentalny będzie podstaw ą osiągnięcia porozumienia w wyznaczeniu aksjologicznych priorytetów działań ludzi. Na razie zdani jesteśm y na alternatywę: uporczywe trzymanie się metafizycznych założeń bądź dążenie do prowizorycznej zgody w podstaw ow ych kwestiach. To drugie jest w ażniejsze i trudniejsze - jeśli głos bioetyków ma dotrzeć do opinii publicznej, by uwrażliwiać ludzi na istotne kwestie i wpływać na decydentów, bioetyka nie może być tylko prezentacją oraz obroną własnego stanowiska, lecz próbą odnalezienia tego, co łączy różne stanowiska. Ten problem także znalazł swe miejsce w mojej pracy. 2 L. Ferry: Człowiek-Bóg, czyli o sensie życia. Warszawa 1998, s Zob. D. Ślęczek-Czakon: Humanizm i medycyna. Uwagi o problemie humanizacji medycyny. Sztuka Leczenia 2002, nr 1.

14

15 Rozdział I Bioetyka - przedmiot, warunki powstania, stanowiska, praktyczne znaczenie Bioetyka (gr. bios -»życie«) - stosunkowo m łoda gałąź nauki z pogranicza antropologii, filozofii, etyki, prawa, medycyny i techniki. Biorąc za podstawę naturę biologiczną człowieka, zmierza do ukazania go jako całości od strony filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej. Głównym zadaniem bioetyki jest dokonywanie ocen moralnych wszelkich problemów i faktów wynikających z postępu nauk przyrodniczo-technicznych. Sposób uprawiania tych nauk niepokoi etyków, m.in. dlatego, iż eksperymenty fizyki, chemii, inżynierii genetycznej wym ykają się spod kontroli człowieka i obracają się przeciwko niemu. W spółczesna etyka sprzeciwia się tezie o tzw.»wolności aksjologicznej«, czyli uwolnieniu postępowania naukowców od etycznych ocen. Bioetycy wychodzą z założenia, iż każde działanie naukowe winno podlegać ocenie i odpowiedzialności moralnej. Każdy zatem eksperym ent techniczny i medyczny winien być podporządkowany nie tylko kryteriom metodologicznym, lecz i normom etycznym. Podczas konferencji UNESCO w Warnie w 1978 r. sporządzono następujący katalog różnych interwencji biologicznych, które im plikują pewne problem y etyczne: leczenie chorób dziedzicznych, nowe techniki zapłodnień, planowanie rodziny i regulacja demograficzna, transplantacja organów ludzkich, badania m ózgu, m odyfikacja zachowań człowieka, zapobieganie procesom starzenia się, przedłużenie życia, eutanazja, zabiegi eugeniczne. 1 W w ielu słownikach czy encyklopediach termin bioetyka jeszcze nie występuje. Z drugiej strony, istnieje wiele 1 Słownik etyczny. Red. S. Jedynak. Lublin 1990, s ; zob. także W. B o ło z: Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa 1997, s ; J. Jaroń: Bioetyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1999, s

16 definicji bioetyki różniących się sposobem określania jej istoty i zakresu badawczego. Przedmiot bioetyki, jak zobaczymy, jest rozległy oraz trudny do jednoznacznego ustalenia. Przytoczona charakterystyka bioetyki wskazuje na ważne cechy tej dyscypliny - związki z innymi naukami (szczególnie filozofią, socjologią, psychologią ale też biologią i medycyną) oraz normatywny charakter. Bioetykę można uprawiać jako naukę opisową, rejestrującą zmiany w postawach m oralnych zaistniałych pod wpływem rozwoju nauk biomedycznych, jednak głównym jej zadaniem jest dokonywanie ocen moralnych, formułowanie norm etycznych odnoszących się do skutków oraz zastosowań postępu naukowego i technicznego w życiu. Wymieniona w niej lista ingerencji biologicznych uległa dzisiaj rozszerzeniu, ale już to wyliczenie sygnalizuje, jak wiele problem ów wchodzi w zakres zainteresowań bioetyków. Przedmiot badań Termin bioetyka pojaw ił się kilkadziesiąt lat tem u w Stanach Zjednoczonych, skąd upow szechnił się i przyjął w wielu językach (także w języku polskim, choć jest jeszcze rzadko stosowany). Jednym z pierwszych, który posłużył się pojęciem bioetyki, był prawdopodobnie van Rensselaer Potter, który w 1971 r. opublikował książkę Bioetics: Bridge to the Future2. Sądził on, że bioetyka to dyscyplina, która wykorzystuje zdobycze biologii, ustala i rekom enduje odpow iednie działania zm ierzające do popraw y jakości życia ludzkiego (bioetyka to biologia stosowana). W spółcześnie term in bioetyka stosuje się zamiennie z term inem etyka biomedyczna lub etyka medyczna i oznacza się nim m oralną refleksję nad problemami współczesnych nauk o życiu. Bioetyka, w tym ujęciu, to etyka zajm ująca się m oralnym i problem am i biologii oraz medycyny. Rozwój badań bioetycznych nie doprowadził do jednego, powszechnie przyjętego rozumienia bioetyki. Potoczne rozumienie tego terminu wiąże się z rozum ieniem jego części składowych (bios, ethos) i najczęściej oznacza jakąś etykę życia ludzkiego wyznaczoną przez osiągnięcia współczesnych nauk biom edycznych. Takie rozum ienie bioetyki jest zbyt ogólnikow e, dlatego próbuje się je uściślić. Czyni się to na dwa sposoby: 1) przez w yliczenie problem ów w yrosłych na gruncie nauk biom edycznych, 2) przez w skazanie obszarów ludzkich zachow ań dotyczących ludzkiego życia. 2 Podaję za: Z. Szawarski: Bioetyka. Problemy 1986, nr 4.

17 W pierwszym wypadku określa się bioetykę jako dyscyplinę zajm ującą się zagadnieniam i pobierania organów z ciał osób uznanych za zm arłe, sztucznym przedłużaniem i podtrzym yw aniem życia, interw encjam i genetycznymi, m etodami sztucznego zapłodnienia, terapią osób psychicznie chorych, eutanazją itp.3 Drugie ujęcie omawianej dyscypliny traktuje ją jako dział filozoficznej etyki szczegółowej, która ma ustalić oceny i normy (reguły) moralne ważne w dziedzinie działań (aktów) ludzkich polegających na ingerencji w granicznych sytuacjach powstawania życia, jego trwania i śmierci 4. Bioetyka nie może zajm ować się w szystkim i sytuacjam i w życiu ludzkim. W całokształcie procesów życia trzeba w yodrębnić specyficzne sytuacje i działania ludzkie. Sytuacje te m uszą się charakteryzować następującymi cechami: 1) są one wyjątkowe, krytyczne i jednocześnie graniczne, bo życie ludzkie zostaje postawione na krawędzi istnienia z pow odu jakichś niezw ykłych w arunków bądź zagrożeń, 2) mamy w nich do czynienia z drastyczną ingerencją człowieka w proces życia w łasnego lub cudzego. Sytuacja graniczna i ingerencja w proces życia są ze sobą związane - czasem zaistnienie sytuacji granicznej poprzedza ingerencję, niekiedy jest w tórne wobec niej. Sytuacje bioetyczne nie są związane z określonym okresem życia, m ogą się pojawić od początku do końca jego trwania. Z tego względu m ożna podzielić zagadnienia bioetyki na trzy działy: biogenezę, bioterapię, tanatologię. Drugie ujęcie bioetyki jest bardziej precyzyjne, bo nie rozszerza przedmiotu rozważań na całe życie ludzkie ani nie zawęża bioetyki do etyki medycznej (sytuacje graniczne nie m uszą wiązać się z rozwojem nauk biologiczno-medycznych). W określeniu sytuacji granicznych nie akcentow a łabym tak mocno ich wyjątkowości, pamiętając, że to, co wyjątkowe i niezwykłe po pew nym czasie staje się norm alne, rutynow e, zwykłe. O pow iadając się za drugim ujęciem bioetyki uznaję, że terminy, które stosuje się zamiennie z nazw ą bioetyka, nie są adekw atne, bo: 1) zaw ężają problem a tykę bioetyki do etyki medycznej, czyniąc z niej etykę zawodową, 2) nazwa bioetyka ma już pew ną tradycję i jest bardziej zrozum iała niż pozostałe. Bioetyka, choć jest określana jako refleksja norm atyw na, pozostaje w łączności z naukami szczegółowymi (biologią, m edycyną, psychologią, socjologią). Sytuacje, które są przedm iotem rozważań bioetyki, pojawiły się m.in. pod wpływem rozw oju nauk szczegółow ych i zastosowań techniki w m edycynie, stąd też w refleksji bioetycznej dużą rolę odgryw ają w iadomości faktograficzne. Rozwój nauk szczegółow ych, w yniki badań naukowych oraz znajomość rozpatrywanych faktów m ają istotny wpływ na etyczną ocenę sytuacji. 3 B. Hołyst: Samobójstwo - przypadek czy konieczność. Warszawa 1983, s T. Ślipko: Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki. Warszawa 1988, s. 16.

18 Bioetyka jest dyscypliną stosunkow o m łodą, dlatego dotychczasow e próby określenia przedm iotu jej badań m ożna traktow ać jako wstęp do sform ułow ania następnych, bardziej precyzyjnych definicji. Na razie funkcjonują różne definicje bioetyki: jedni chcą ją pojmować wąsko, jako etykę medyczną, inni rozszerzają przedmiot jej badań i w łączają do niej problemy z zakresu etyki ekologicznej. Kwestia zakresu przedmiotowego bioetyki, jak sądzę, nie jest najw ażniejsza dla dalszych badań bioetycznych. Warunki powstania Bioetyka jest nową dyscypliną, ale niektóre jej zagadnienia należały już wcześniej do zestawu dociekań filozoficznych i etycznych (np. problem życia i śmierci, istoty człow ieczeństwa, samobójstwa, eutanazji). Powstała ona jednak nie tyle jako skutek badań filozoficznych, ile jako reakcja na praktyczną potrzebę znalezienia zasad, norm określających granice moralnej dopuszczalności ingerowania człowieka w naturalne procesy biologiczne5. N arodziny bioetyki to rezultat zderzenia postępu nauk m edycznych z tradycyjnym systemem wartości, to efekt analizy przypadków, stworzonych przez naukę i życie, z którym i nie m ogła sobie poradzić tradycyjna etyka6. Zapłodnienie in vitro Do lat siedem dziesiątych XX w ieku ludzkość rozm nażała się w tradycyjny sposób. Od stu lat jest znane i stosowane sztuczne zapłodnienie, ale skala ingerencji w procesy rozrodcze człow ieka była dotąd niew ielka. Sytuacja zaczęła zmieniać się, od kiedy zastosowano zapłodnienie in vitro (łac. vitrum - szkło ) r. urodziła się Luiza Brown, pierwsze na świecie dziecko z probówki. M atka dziecka cierpiała na niedrożność jajow o dów i zapłodnienie in vitro (zwane również zapłodnieniem zewnętrznym lub pozaustrojow ym) było jedynym sposobem pokonania bezpłodności. Pionie 5E. Klimowicz: Główne zagadnienia bioetyki. W: Etvka XX wieku. Red. S. Jedynak. T.l. Lublin Z. Szawarski: Bioetyka. Problemy 1986, nr 4. (Artykuł ten jest dla mnie podstawą do omówienia warunków powstania bioetyki).

19 rami tej metody zapłodnienia byli ginekolog dr Patrick Steptoe oraz biolog z uniwersytetu w C am bridge dr R obert Edwards. W kwietniu 1984 r. zespół prof. Carla Wooda z M elbourne ogłosił, że urodziło się pierwsze na świecie dziecko z zapłodnienia in vitro, którego zarodek został na kilka m iesięcy zamrożony. Był to kolejny krok w rozw o ju metody zapłodnienia in vitro. Do tej pory zabieg zapłodnienia przebiegał następująco: po odpowiedniej kuracji horm onalnej pobierano z jajnika kobiety jedno lub kilka jajeczek, które zapładniano w probówce i po 2-3 dniach wprowadzano do macicy kobiety. Jeśli nie doszło do implantacji zarodka, cały zabieg trzeba było pow tarzać od nowa. Technika Wooda pozwala wszczepić jeden lub kilka zarodków, a pozostałe zam rozić na w ypadek, gdyby nie doszło do implantacji. Jest to wygodne dla lekarzy i kobiety, ale stwarza problemy moralne i prawne. Jeśli za pierwszym razem dojdzie do implantacji zarodka oraz urodzenia dziecka, to co robić z pozostałym i zamrożonymi em brionam i? Jak długo je przechow yw ać? Przy obecnym stanie techniki zam rażania zarodki m ogą być przechow yw ane - jak sądzą niektórzy - nawet 600 lat i nie utracą zdolności do rozwoju. Australijski N a tional Health and M edical R esearch Council zaleca przechow yw anie zarodków do 10 lat, z kolei komitet etyczny powołany przez British M edical A s sociation proponuje 12 miesięcy jako m aksym alny czas przechowyw ania7. Czy po upływie tego czasu zarodki m ają być zniszczone, czy użyte do eksperymentów? Kto w łaściw ie m a nim i dysponować: lekarze, klinika, rodzice, państwo? Co zrobić, gdy rodzice dom agają się przedłużenia okresu przechowywania, bo chcą przekazać zamrożone embriony swoim bezpłodnym znajomym czy naw et nienarodzonym jeszcze w nukom? - brzm i to absurdalnie, ale jest to możliwe. Czy zarodek jest czyjąś własnością? Jaki jest status prawny i m oralny zamrożonego zarodka ludzkiego? Pytania można mnożyć. Wraz z rozwojem metod sztucznej prokreacji ustalenia prawne i etyczne stają się konieczne. Tym bardziej, jeśli rozważymy możliwości, jakie stwarzają nowe techniki prokreacji. Już teraz problem m atek zastępczych (kobiet, które darowują lub sprzedają swoje komórki jajow e lub embriony innej kobiecie, czy też zgadzają się przebyć ciążę i urodzić dziecko dla innej kobiety) spraw ia wiele kłopotów praw nikom, etykom, teologom i bezpłodnym m ałżeństwom korzystającym z ich pom ocy (usługi?) w prokreacji. Udoskonalenie m etody zapłodnienia in vitro w raz z rozw ojem m etod podtrzym ywania przy życiu płodów z porodów przedw czesnych m oże w przyszłości doprowadzić do ektogenezy, czyli prokreacji człow ieka poza organizmem kobiety. Istnieje też m ożliw ość w ykorzystania zam rożonych em brio 7 Zob. raporty komisji etycznych opublikowane jako aneks w: P. S i n g e r, D. W e 11 s: Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji. Warszawa 1988.

20 nów jako dawców tkanek i narządów do transplantacji oraz użycia ich do eksperym entów, np. do klonowania. M etoda zapłodnienia in vitro stała się standardow ą m etodą leczenia bezpłodności, budzi ona jednak wiele wątpliwości moralnych. Zwolennicy światopoglądu religijnego są zwykle jej przeciwnikam i. Kościół katolicki zdecydowanie j ą potępia oraz dąży do prawnego zakazu jej stosowania. Żydzi i muzułmanie akceptują ją tylko wtedy, gdy jest stosowana w legalnie zawartym małżeństwie. W protestantyzm ie istnieją zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy tej metody. Obie strony staw iają ważne pytania i przytaczają swoje argum enty - właśnie na takie pytania stara się odpowiedzieć bioetyka. Problem granic eksperymentu naukowego i terapeutycznego r. zespół szpitala przy U niw ersytecie Lom a Linda (K alifornia) dokonał operacji na kilkutygodniowej dziewczynce - przeszczepił dziecku serce pawiana. Dziewczynka cierpiała na w rodzoną wadę serca (niewykształcona lewa komora) i właściwie nie miała szans przeżycia r. nastąpił odrzut przeszczepu - dziecko zm arło. Czy operacja ta była sukcesem m edycyny? W szystkie dotychczasowe próby przeszczepiania ludziom organów zw ierzęcych kończyły się niepow odzeniem. Po raz pierw szy zdarzyło się, by człowiek z sercem zwierzęcia żył tak długo, ale czy można to uznać za sukces? Czy lekarze postąpili słusznie, w ykonując taki eksperym ent? Czy dziecko skazane na śmierć wskutek wrodzonej wady może być w ykorzystane do eksperym entu naukow ego? Lekarze z Lom a Linda deklarowali, iż kierowali się dobrem dziecka (próbowali ratować mu życie), a nie ciekawością, ale okoliczności przeprowadzenia operacji zdają się tego nie potwierdzać. W iadomo było, że szansa przeżycia dziecka po transplantacji organu zw ierzęcego jest rów na zeru. Specjalna kom isja lekarska, która zezw oliła na operację, nie uzasadniła swojej decyzji (obrady kom isji zostały utajnione). Nie wiadomo też, czy dokładnie poinformowano rodziców dziecka o celu i szansach powodzenia operacji. M ożna mieć uzasadnione podejrzenie, że Baby Fae (bo taki pseudonim nadano dziecku) była ofiarą ambicji naukowych lekarzy, ofiarą postępu medycyny. Operacja ta ujawniła też, iż postęp m edycyny jest związany z cierpieniem i zabijaniem zwierząt oraz z prym atem skuteczności i ciekawości poznawczej nad zasadami m o ralnym i. Czy postęp w m edycynie musi odbywać się w ten sposób i za wszelką cenę? M ożna w praw dzie pow iedzieć, że postęp naukow y zawsze w yprzedzał istniejące rozstrzygnięcia praw ne i naruszał norm y m oralne. Gdyby

21 lekarze przestrzegali zakazu sekcji zwłok, nie dokonywali na sobie bądź innych ludziach ryzykow nych eksperym entów, czy zaistniałaby w spółczesna m edycyna? Jednak rozbieżności m iędzy praktyką a zasadam i m oralnymi nie miały dawniej tak daleko idących konsekwencji jak obecnie. N iekontrolowane wykorzystanie w medycynie możliwości technicznych rodzi nowe, dotąd niespotykane problemy. Na przykład wykorzystanie komórek jajowych pobranych od płodów żeńskich do zapłodnienia in vitro i implantowanie tak uzyskanych embrionów kobietom po klim akterium - dziecko takie miałoby matkę, która się nie urodziła; trzeba by wprowadzić rozróżnienie między matką genetyczną i biologiczną; znacznie w ydłużyłby się w iek prokreacyjny kobiety, a można też zastanaw iać się, jakie problem y w ychow aw cze pojawiłyby się w związku z m acierzyństwem w tak późnym okresie życia\ Inny przykład: dr Severino A ntinori przed kilkom a laty im plantow ał dw u dziestoletniej kobiecie zapłodnioną komórkę jajow ą pochodzącą od jej matki. Urodzony chłopiec jest jednocześnie synem własnej siostry, bratem własnej matki, w łasnym w ujem i siostrzeńcem 9. W spółcześnie coraz bardziej zaciera się różnica między eksperymentem naukowym a terapeutycznym. Obecnie, kiedy m asowo przeszczepia się narządy i tkanki, konstruuje sztuczne serca, m ów i się o przeszczepach głowy czy m ózgu, trudno zorientow ać się, co je st głów nym m otyw em badacza: ciekawość poznaw cza, sukces naukowy, zdobycie sław y czy dobro pacjenta? To, że najczęściej eksperym entuje się na ludziach beznadziejnie chorych, którym prawdopodobnie nic już nie może pomóc, może wskazywać, że w postawie badaczy przeważa ciekawość i chęć rozgłosu. W iększość naukowców zdaje się przyjmować założenie, że to ludzkość musi co pewien czas rew idow ać swoje tradycyjne przekonania i zasady m oralne oraz dostosowywać je do osiągnięć nauk o życiu czy techniki, a nie ograniczać badań naukowych przez istniejące przekonania moralne. Pierwsza transplantacja serca wywołała zdziwienie i oburzenie, dzisiaj jest uznaną m etodą leczenia. Zapłodnienie in vitro kilkanaście lat tem u traktow ano jako technikę odrażającą, dzisiaj w wielu krajach jest uznaną m etodą leczenia bezpłodności. Może więc użycie płodow ych jajników, w ykorzystanie em brionów do transplantacji, wykonanie zapłodnienia in vitro na zamówienie kobiet w wieku emerytalnym zostanie za kilka lat społecznie zaakceptow ane? Czy takie stanowisko jest słuszne? Czy rzeczyw iście naukowcy m ają odkrywać prawa i stosować je bez etycznej oceny celów oraz skutków, a ety 8 Zob. artykuł: S. Zagórski: Moja mama nigdy się nie urodziła. Magazyn Gazety Wyborczej z , s Zob. artykuły: A. Łodyński: Potomek na zamówienie. Polityka 1994, nr 5, s. 20; Z. Wojtasiński: Macierzyństwo bez granic. Rzeczpospolita z , dodatek Nauka i Technika.

22 cy, m oraliści, praw nicy spóźnieni o kilka czy kilkadziesiąt lat m ają rozstrzygać, czy w olno robić to, co jest technicznie m ożliw e i stosow ane? W bioetyce podaje się w wątpliwość powyższe stanowisko - dlatego naukowcy próbują zawczasu przewidzieć możliwe konsekwencje postępu naukowego i wypracować jednolite oraz w miarę jednoznaczne etycznie kryteria oceny odkryć naukowych, jak również ich zastosowania. Bioetyka jest terenem ostrego sporu o granice działalności poznawczej i badawczej człowieka: chodzi tu o w yznaczenie obszaru tabu, na który człow iek nie powinien wkraczać. Bioetycy o orientacji religijnej uzasadniają to obiektywnym ładem m oralnym ustanow ionym przez Boga, bioetycy świeccy pow ołują się na dobro ludzkości czy naw et całej przyrody. Zabójstwo czy przyzwolenie na śmierć? W listopadzie 1981 r. w W ielkiej Brytanii odbył się proces dr. Leonarda Arthura, lekarza oskarżonego o popełnienie morderstwa z prem edytacją na now orodku z zespołem Downa. Po urodzeniu dziecka lekarz zbadał je w obecności rodziców oraz zanotow ał w dokum entacji szpitalnej, iż rodzice nie życzą sobie przeżycia dziecka i że zleca się jedynie opiekę standardową. Opieka ta sprow adzała się do podaw ania dziecku narkotycznego środka znieczulającego i dihydrocodeiny co 4 godziny oraz pojenia wodą. W dwa dni później chłopiec zachorował na oskrzelowe zapalenie płuc, jed nak nie podano mu antybiotyków. Dziecko zmarło trzy dni po urodzeniu. Jedna z osób pracujących w szpitalu ujawniła okoliczności śmierci dziecka organizacji Life i w ten sposób doszło do procesu. Proces zakończył się uw olnieniem dr. A rthura od odpow iedzialności za śmierć dziecka, choć wszystko wskazywało na to, że świadomie stworzył warunki powodujące śm ierć dziecka. Dlaczego zapadł taki wyrok? Stało się tak, jak można sądzić, z kilku powodów. W trakcie procesu okazało się, że praktyka przyzw alania na śmierć dziecka obarczonego głębokim i wadami jest bardziej powszechna, niż sądzono. W ielu zeznających na procesie lekarzy nie kryło, że sami podejm owali podobne decyzje prowadzące do śmierci dzieci nieuleczalnie chorych. Na wyroku zaw ażyła także przyjęta linia obrony: rozróżnienie m iędzy czynnym zabiciem a przyzw oleniem na śm ierć. O brona dow odziła, że nie było intencją lekarza zabić, lecz pozwolić mu umrzeć, dlatego więc przepisał odpowiedni lek oraz zalecił opiekę standardow ą - nie zabił więc, a tylko ułatw ił nadejście śmierci. M ożna też przyjąć, że zarówno rodzice, ja k i ław a przysięgłych byli przekonani (choć nikt tego przekona

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Podstawa programowa kształcenia ogólnego Podstawa programowa kształcenia ogólnego INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewa Bartnik Krzysztof Konarzewski Alina Kowalczykowa Zbigniew Marciniak Tomasz Merta Podstawa programowa kształcenia ogólnego Projekt

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

System ochrony praw człowieka w Kanadzie

System ochrony praw człowieka w Kanadzie Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Dariusz Lutek nr albumu 239150 System ochrony praw człowieka w Kanadzie Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki

Bardziej szczegółowo

CECHY I ZASADY PRAWNE NEGOCJACJI DYPLOMATYCZNYCH. Słowa kluczowe: prawo negocjacji, pokojowe rozstrzyganie sporów, zasady

CECHY I ZASADY PRAWNE NEGOCJACJI DYPLOMATYCZNYCH. Słowa kluczowe: prawo negocjacji, pokojowe rozstrzyganie sporów, zasady VARIA Stanisław Bieleń CECHY I ZASADY PRAWNE NEGOCJACJI DYPLOMATYCZNYCH Słowa kluczowe: prawo negocjacji, pokojowe rozstrzyganie sporów, zasady Tradycja prawna w pojmowaniu negocjacji Prawnicy odegrali

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo