KONCEPCJA OPEN ACCESS W ŚWIETLE EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Włodzimierz Szpringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA OPEN ACCESS W ŚWIETLE EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Włodzimierz Szpringer"

Transkrypt

1 KONCEPCJA OPEN ACCESS W ŚWIETLE EKONOMICZNEJ ANALIZY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Włodzimierz Szpringer Warszawa 2011

2 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 9 Wprowadzenie / 13 Rozdział 1 Ekonomia wiedzy a infrastruktura sieci / 21 Rozdział 2 Koncepcja wolnego dostępu do wiedzy (Open Access) / 32 Rozdział 3 Czy Open Access jest równoznaczny z Open Content? / 39 Rozdział 4 Modele prawa autorskiego a inicjatywy: Google Books i Open Content Foundation / 47 Rozdział 5 Law & Economics jako teoretyczna podstawa badania systemów Open Access / 51 Rozdział 6 Perspektywy i ograniczenia regulacji praw własności intelektualnej i przemysłowej (IPR) / 56 Rozdział 7 Strategie autoarchiwizacji: złota, zielona i szara / 66 Rozdział 8 Przyszłość systemów Open Access / 75 5

3 Spis treści Rozdział 9 Rynek publikacji elektronicznych tendencją rozwojową? / 78 Rozdział 10 Kierunki rozwoju modeli biznesowych w Internecie / 82 Rozdział 11 Modele finansowania repozytoriów / 86 Rozdział 12 Przykłady / 91 Rozdział 13 Cyfrowy content kontekst odpowiedzialności operatorów ISP i ochrony prywatności / 102 Rozdział 14 Przyszłość rynku contentu cyfrowego (kierunki dyskusji) / 109 Rozdział 15 Open Access i Open Content kluczowe problemy prawne / 137 Rozdział 16 Możliwości cyfryzacji, udostępniania i publicznego użyczania utworów przez biblioteki cyfrowe (otoczenie regulacyjne) / 147 Rozdział 17 Problemy licencjonowania perspektywa bibliotek / 157 Rozdział 18 Creative Commons a rozwój Internetu / 164 Rozdział 19 Inspiracje z Open Source Software / 169 Rozdział 20 Creative Commons perspektywa bibliotek / 173 Rozdział 21 Ochrona baz danych / 177 Rozdział 22 Systemy kontroli dostępu TPM/DRM / 183 6

4 Spis treści Rozdział 23 Umowy międzynarodowe / 191 Rozdział 24 Standaryzacja i standardy de facto a infrastruktura wiedzy / 202 Rozdział 25 Wyszukiwarki a prawo autorskie i ochrona baz danych / 213 Rozdział 26 Manipulowanie wyszukiwarkami, roboty (agenci), grid computing, cloud computing / 219 Rozdział 27 Perspektywa integracji bibliotek cyfrowych a proces wyszukiwania / 225 Rozdział 28 Rozwój infrastruktury bibliotek cyfrowych / 237 Rozdział 29 Skłonność operatorów do inwestowania w infrastrukturę Next Generation Networks a niepewność otoczenia regulacyjnego / 249 Rozdział 30 Komercjalizacja wiedzy nauka a biznes / 255 Rozdział 31 Synteza / 260 Literatura (wybór) / 271 Wykaz stron internetowych / 293 7

5

6 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych dyrektywa o najmie i użyczeniu dyrektywa o ochronie baz danych decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (sprawa COMP/C-2/ CISAC), zob. streszczenie tej decyzji notyfikowanej jako dokument nr C(2008) 3435 wersja ostateczna: Dz. Urz. UE C 323 z , s. 12 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dz. Urz. UE L 95 z , s. 1) dyrektywa Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz. Urz. WE L 346 z , s. 61; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 120, z późn. zm.) dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z , s. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 459, z późn. zm.) 9

7 Wykaz skrótów dyrektywa o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym dyrektywa o telewizji bez granic dyrektywa satelitarno kablowa porozumienie TRIPS pr. aut. TFUE dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz. WE L 167 z , s. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230, z późn. zm.) dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. Urz. WE L 298 z , s. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, s. 224, z późn. zm.), zmieniona dyrektywą 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG, w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. Urz. UE L 202 z , s. 60) dyrektywa Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz. Urz. WE L 248 z , s. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 134) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (ang. Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights) (załącznik nr 1 do Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) 10

8 Wykaz skrótów traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach traktat WIPO o prawie autorskim Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. o artystycznych wykonaniach i fonogramach (Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375) Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) 2. Czasopisma i oficjalne publikatory Dz. U. Dz. Urz. UE Dz. Urz. WE Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich M. Praw. Monitor Prawniczy ZNUJ PzBiIN Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej B+R BWN CC DINI DRM ETS EZB FRAND FDL 3. Inne badania i rozwój Biblioteka Wirtualna Nauki wspólnota twórczości (nazwa licencji) (ang. Creative Commons) Niemiecka Inicjatywa na rzecz Informacji w Sieci (niem. Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.v.) cyfrowe zarządzanie prawami (ang. digital rights management) Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) Elektroniczna Biblioteka Czasopism (niem. Elektronische Zeitschriftenbibliothek) warunki uczciwe, rozsądne i niedyskryminacyjne (ang. fair, reasonable and non-discriminatory) Licencja Wolnej Dokumentacji (ang. Free Documentation License) 11

9 Wykaz skrótów GPL ICT IFLA IPR ISP JEDEC JISC L&E NGA NGN OSS OZZ PBI PLR TPM VoD WIPO WTO Powszechna Licencja Publiczna (ang. General Public License) technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. information and communications technologies) Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (ang. International Federation of Library Associations) prawa własności intelektualnej i przemysłowej (ang. intellectual property rights) dostawca usługi internetowej (ang. Internet service provider) organizacja normalizacyjna w zakresie technologii półprzewodnikowych (ang. Joint Electronic Devices Engineering Council) Komitet ds. Zintegrowanych Systemów Informacyjnych (ang. The Joint Information Systems Committee) ekonomiczna analiza prawa (ang. Law & Economics) dostęp nowej generacji (ang. Next Generation Access) sieci nowej generacji (Next Generation Networks) otwarte oprogramowanie (ang. Open Source Software) organizacja zbiorowego zarządzania prawami Polska Biblioteka Internetowa publiczne pożyczanie (ang. Public Lending Right) techniczne zabezpieczenie (ang. technological protection measure) wideo na żądanie (ang. video-on-demand) Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization) Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) 12

10 Wprowadzenie Wprowadzenie Rozwój Internetu i quasi-monopolistyczna pozycja rynkowa wydawców dyktujących ceny i limitujących dostęp do wydawnictw naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, a także coraz bardziej ograniczone możliwości budżetowe instytucji publicznych odpowiedzialnych za upowszechnianie wyników badań naukowych i dóbr kultury stanowią kluczowe przesłanki powstania inicjatywy Open Access. Informacja i wiedza (a zwłaszcza badania finansowane ze środków publicznych) mają cechy dobra publicznego, które powinno być dostępne dla wszystkich. W książce jest rozważany problem rekonfiguracji praw autorskich w taki sposób, by były bardziej adekwatne do ery cyfrowej, a równocześnie nie pozbawiały autorów wszelkiej ochrony. Z perspektywy ekonomii można mieć wątpliwości, czy prawo autorskie powiększa dobrobyt i promuje innowacje. Przenoszenie dorobku prawa patentowego na prawo autorskie wydaje się wątpliwe. Problemy dotyczą ustrojowych dylematów równości i sprawiedliwości w dostępie do informacji i wiedzy oraz suwerenności konsumentów 1. Ekonomia nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być optymalny stopień ochrony praw autorskich czy baz danych. Jak wyważyć efektywność dynamiczną (bodźce do twórczości) i efektywność statyczną (dostęp do wiedzy)? Efektywność w produkcji wymaga, by twórca uzyskiwał za dzieło słuszne wynagrodzenie, a efektywność w dystrybucji by dostęp do wiedzy był wolny. Ale nawet wówczas, gdy informacje i wiedzę włączymy do kategorii dobra publicznego, należy mieć na uwadze uwarunkowania procesu twórczego. Istotne są koszty, jakie pociąga za sobą otwarty dostęp, w tym 1 Por. W. Szpringer, Koncepcja open access z perspektywy ekonomicznej analizy prawa doświadczenia niemieckie, e -Mentor 2011, nr 2, a także tenże, Treści tworzone przez użytkowników a utwory w świetle prawa autorskiego, e -Mentor 2009, nr 1 oraz tenże, Dostęp do treści w internecie perspektywa regulacji, e -Mentor 2008, nr 2. 13

11 Wprowadzenie koszty kreacji dzieł i koszty transakcyjne. Brak rywalizacji w korzystaniu z dóbr w formie cyfrowej nie oznacza likwidacji wszelkich kosztów. Ograniczenia siły praw autorskich są celowe ze względu na aspekt rynkowy pozycja właściciela tych praw jest bardzo zbliżona do dominacji rynkowej w rozumieniu prawa konkurencji. Nie można wykluczyć w tej dziedzinie zachowań strategicznych. Widoczne jest to wyraźnie w kontekście standardów rynkowych na rynku oprogramowania komputerowego. Mamy do czynienia z krzyżowaniem się argumentów prawa naturalnego i utylitaryzmu: nie wiadomo, w jakiej mierze prawa zbiorowości są uzasadnione (np. prawo do wiedzy). Aspekt twórczości wyraźnie ustępuje miejsca aspektowi inwestycyjnemu, który jest znamienny dla ochrony baz danych: ktoś poniósł nakłady na wytworzenie dzieła, należy mu się zatem uczciwa (rynkowa) zapłata. Pojawia się koncepcja przekształcenia copyright w copytax, by limitować (nieracjonalne) lub stymulować (prawidłowe) użytkowanie dzieła. Ekonomiczna analiza prawa zbyt często akcentuje cele i interesy jednego, wybranego interesariusza, powodując petryfikację układu władzy, interesów lub dobrobytu. Często w perspektywie oznacza to umocnienie pozycji podmiotów, które i tak już dominują, a tylko deklaratywną ochronę słabszych. Znikają wówczas z pola widzenia alternatywy regulacyjne, które służyłyby idei równości czy sprawiedliwości. Celem książki jest również dokonanie charakterystyki rozwiązań światowych w zakresie repozytoriów wiedzy i możliwości ich implementacji w Polsce, wszelako takiej, która spełniałaby dwa w pewnym sensie ograniczające kryteria 2 : 1) przybliżała zaprojektowanie platformy repozytoryjnej, zdolnej nie tylko do rozwoju, ale także do przechodzenia od fazy niekompletności do fazy kompletności bez wynaturzania pierwotnych założeń; 2) nawiązywała do stanu obecnego w Polsce, czyli pewnego zespołu poczynań porządkujących obieg informacji, ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Wirtualnej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Zagadnienie racjonalnego gospodarowania wiedzą wykracza daleko poza sam problem komunikacji naukowej i dotyczy w istocie całej problematyki roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym. Chodzi tutaj o coraz powszechniejsze wśród niektórych uczonych poglądy, że wszystkie wyniki badań naukowych, jeszcze nawet w postaci surowej i niedopra Por.

12 Wprowadzenie cowanej, powinny być udostępniane w Internecie i poddawane ocenie innych badaczy. Zwolennicy tego poglądu uważają, że takie podejście zasadniczo odmienia pojęcie współpracy badawczej i podnosi produktywność pracy uczonych dla dobra płacących za tę działalność, czyli de facto nas wszystkich. Przytaczane są różnorodne argumenty za od praktycznych korzyści płynących z twórczego stosowania technik komputerowych do filozoficznych rozważań o nieprzewidywalnej synergii płynącej ze współpracy tysięcy nieznających się osób. Ale przeciwnicy też mają mocne argumenty. Ryzyko upowszechniania niezweryfikowanych informacji bądź całych teorii niejako tworzy naturalne możliwości plagiatów i trudności w ocenie wkładu poszczególnych uczonych do rezultatów badań. To też z pewnością zasługuje na rozwagę 3. Szeroka akceptacja takiej otwartości procesów badawczych byłaby rewolucją na trudną do przewidzenia skalę, zmieniającą całkowicie metodologię uprawiania nauki i uzyskiwanych praw do jej wykorzystywania. Sposoby udostępniania i ochrony posiadanej wiedzy są dzisiaj w centrum analiz korporacji, rządów, organizacji międzynarodowych, a sprawa nabierać będzie znaczenia kluczowego dla naszej przyszłości. Znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy otwartym dostępem do pewnych rodzajów wiedzy co jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju cywilizacyjnego a skutecznymi metodami ochrony posiadanej wiedzy umożliwiającej tworzenie innowacyjnych produktów i usług, jest bez wątpienia kluczowe 4. Globalizacja rynków informacyjnych, procesów i systemów informacyjnych niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Aby wykorzystać szanse, jakie stwarza dostęp do światowych zasobów informacyjnych, udział w ich tworzeniu i zdobycie odpowiednio silnej pozycji na rynku informacyjnym, potrzebna jest aktywna polityka informacyjna państwa. 3 Por. M. Kleiber, Nadciąga rewolucja w świecie nauki, Dziennik Polska, 28 lipca 2010; M. Niezgódka, Modele otwartego komunikowania w nauce i edukacji perspektywy dla Polski (w:) Otwartość w nauce Open Access i inne modele, materiały konferencji PAN, Warszawa, 15 października 2009; por. też Public trust in science and industry-supported research and education, materiały konferencji PAN, Warszawa, 8 maja 2009; V. Gieble, Das Wissenschaftsplagiat, Frankfurt am Main Por. J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (red.), Intellectual Property in the Global Arena, Tübingen 2011; B. Bajon, Interessenausgleich im Wissenschaftsurheberrecht, Münster 2010; J. Ernsthaller, S. Weidert (red.), Handbuch Urheberrecht und Internet, Frankfurt am Main 2010; J. Drexl (red.), Technology and Competition. Contributions in Honour of H. Ulrich, Brussels

13 Wprowadzenie Kraje, które dzisiaj dominują na globalnym rynku informacyjnym, zdobyły tę pozycję nie dzięki niewidzialnej ręce rynku, lecz dzięki świadomej, długofalowej polityce informacyjnej państwa. Aktywna polityka informacyjna państwa sprzyjająca rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy charakteryzuje się tym, że państwo poprzez swoje organy tworzy, rozwija i w niezbędnym zakresie zarządza infrastrukturalnymi zasobami i systemami informacyjnymi społeczeństwa i gospodarki. Jej celem powinno być zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom bezpieczeństwa informacyjnego. Procesy globalizacyjne w gospodarce i globalizacja rynków informacyjnych, jakie obserwujemy na przełomie XX i XXI w., prowadzą do koncentracji generowania informacji w skali globalnej, tworzenia postępu naukowego i technicznego, centralizacji dystrybucji i zarządzania informacją, a także uzależnienia informacyjnego krajów i regionów pozostających poza centrami generowania i dystrybucji informacji od państw, w których centra te są zlokalizowane 5. 5 Na uwagę zasługują w szczególności następujące zjawiska: 1) międzynarodowe systemy informacyjne korzystają przede wszystkim z języka angielskiego. Język angielski w wersji tzw. international English stał się w warunkach globalizacji gospodarki powszechnym środkiem odwzorowania informacji, i to nie tylko w systemach międzynarodowych. W międzynarodowym transporcie, w finansach i bankowości, w wielu systemach technicznych, w wielu dziedzinach nauki jest on wyłącznym lub dominującym instrumentem odwzorowania informacji. Oznacza to odcięcie sporej części obywateli od dostępu do informacji; 2) międzynarodowe i globalne systemy informacyjne znajdują się w gestii kilku krajów i podmiotów gospodarczych z tych krajów. Oznacza to dominację w istocie jednego kraju Stanów Zjednoczonych w dziedzinie globalnych informacyjnych systemów infrastrukturalnych. Dominacja ta może być i jest wykorzystywana do realizacji celów państwowych, celów grup interesów będących gestorami systemów globalnych. Kraje decydujące się na likwidację własnego segmentu infrastruktury informacyjnej i wprowadzenie w to miejsce fragmentu globalnego systemu informacyjnego powinny sobie zdawać z tego sprawę. Polityka taka prowadzi do uzależnienia kraju, w tym procesów decyzyjnych, od dobrej lub złej woli gestorów globalnych systemów informacyjnych. A przykładów złej woli nie brakuje; 3) pojawia się zjawisko globalnego monopolu na pewne rodzaje informacji. Monopol ten bywa czasem sankcjonowany przez prawo danego kraju. W przypadku krajów małych i średnich powoduje to uzależnienie sytuacji ekonomicznej kraju nie od rzeczywistego rozwoju gospodarki, lecz od decyzji gestorów globalnych systemów informacyjnych. Przecież łatwo jest wywołać zapaść finansową małego czy średniego kraju, upowszechniając fałszywe informacje na temat rzekomych zagrożeń dla inwestorów. Zanim inwestorzy przekonają się, że informacje były przesadzone, kraj znajduje się już w kryzysie finansowym; 16

14 Wprowadzenie Można wskazać na wstępie kilka głównych punktów, które wyznaczają kierunki dalszych, pogłębionych badań: 1) granice prywatyzacji infrastruktury informacji naukowej i technicznej, celowość publicznego i otwartego charakteru kluczowych elementów infrastruktury, znamiona infrastruktury jako urządzenia kluczowego (essential facility) dla wszystkich interesariuszy, przyjęcie zasady ogólnej, że wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być publicznie dostępne i otwarte na wymianę i sprzężone z sieciami innych krajów lub tłumaczone na język angielski i przekazywane do globalnych baz danych 6 ; 2) infrastruktura informacji naukowej i technicznej jako dobro publiczne, którego instytucjonalizacja musi chronić prawdę naukową i wyniki badań przed manipulacją np. ze strony świata mediów, grup interesów i lobbystów. Infrastruktura ta musi być neutralna ideologicznie, politycznie i kulturowo (istnieje tutaj pewna analogia do idei neutralności technologicznej w świecie konwergencji mediów i cyfryzacji contentu). Możliwości zbudowania otwartych systemów nauki i kultury, poszerzanie wolnego dostępu do dziedzictwa literatury i kultury światowej, a także korzystania z tych zasobów do celów edukacji i badań (Creative Commons), systemy modułowe, które pozwalają korzystać z głównych modułów, lecz nie wykluczają ich adaptacji do potrzeb własnych użytkownika (Open Source) 7 ; 4) pod wpływem monopoli informacyjnych postępuje komercjalizacja rynku informacyjnego. Coraz większy udział ma informacja udostępniana jako towar. Podmioty, które nie dysponują odpowiednimi możliwościami ekonomicznymi, są pozbawione dostępu do informacji. Dotyczy to wszystkich rodzajów informacji. Proces komercjalizacji rynków informacyjnych pogłębia polaryzację społeczeństw i gospodarek. Por. J. Oleński, Informacyjne determinanty i implikacje procesów globalizacji we współczesnej gospodarce, por. też J. Oleński, Ekonomika informacji, Warszawa Por. P. Pissierssens, Information Networking: the Development of National and Regional Scientific Information Exchange, IOC Manuals and Guides 2008, vol. 2, no. 30. Zob. też -of-national-and-regional-scientific-information-exchange/oclc/ ?title=&deta il=&page=frame&url=http%3a%2f%2fhdl.handle.net%2f1834%2f2801%26checksum %3D2a5473d3a bbc3f56bb17254&linktype=digitalObject. 7 Por. G. Di Capua, S. Peppoloni, Scientific Information: Problems and Responsibilities, Rome 2010, -responsibilities/oclc/ ?title=&detail=&page=frame&url=http%3a%2f%2fh dl.handle.net%2f2122%2f5455%26checksum%3de208b1ff4a0aa1ad067163f2205f892d &linktype=digitalobject. 17

15 Wprowadzenie 3) sieci transferu wiedzy między sferami badań i biznesu (instrumenty licencjonowania, spółki typu spin-off-spin-out, klastry, sieci, przedsiębiorstwa wirtualne, problem dopuszczalności patentowania wynalazków opartych na komputerowym softwarze, inne) oraz zasad i trybu lokalizacji informacji i wiedzy w bazach danych, bibliotekach i repozytoriach i ich udostępniania na rzecz wszystkich interesariuszy. Dawniej uważano, że uczeni są od koncepcji, a firmy od produkcji. Okazuje się jednak, że na współczesnych rynkach zaawansowanych technologii te podziały się zacierają, a sukces jest związany z umiejętnością nawiązywania aliansów strategicznych oraz przedsiębiorczością, o czym łatwo się zapomina w instytucjach finansowanych ze środków publicznych 8 ; 4) modele podziału kosztów i korzyści, które uwzględniają interesy twórców, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wydawców i dystrybutorów rozpowszechniających dzieła, księgarń i bibliotek, operatorów Internetu, mediów elektronicznych oraz użytkowników (user-centered-innovation-systems, user-generated content). Ochrona baz danych, praw autorskich i praw własności intelektualnej i przemysłowej a nowe, poszerzone wizje domeny publicznej dla celów naukowych i edukacyjnych, nowe koncepcje w zakresie udostępniania starych utworów w nowych mediach w nowych obszarach działalności (Digital Peer Publishing License, Creative Commons License), a także nowych utworów za zgodą twórców (Google Books, Open Content Alliance); 5) miks contentu pochodzącego od nadawców oraz od internautów, analogie prawne dla multimediów (np. prace zbiorowe), niejasny status prawny contentu pochodzącego od internautów (nie tylko utwory, ale też zwyczajne wypowiedzi, nieaspirujące do miana utworu) ochrona nie tyle twórczości, ile raczej prywatności, granice odpowiedzialności host-service providerów. Niejasny status prawny nowych metod udostępniania contentu pośrednich między point-to-multi-point a point-to-point (np. shift-tv, near-vod), problemy z rozgraniczeniem obszarów obowiązywania prawa mediów (RTV), prawa telekomunikacyjnego i świadczenia zwykłych usług w Internecie (regulacja 8 Przepływy wiedzy są nie mniej ważne niż zasoby wiedzy. Por. K. Klincewicz, Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy (w:) D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2008; por. też tenże, Zarządzanie technologiami. Przypadek niebieskiego lasera, Warszawa 2010; tenże, Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Warszawa

16 Wprowadzenie świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedaży na odległość) lub jednoznacznym zdefiniowaniem, czy coś (np. gra komputerowa) jest utworem, czy software em; 6) dopuszczalność zastosowania europejskich reguł ochrony konkurencji i pomocy publicznej, a także tworzenia przedsiębiorstw publicznych czy powierzania przez państwo realizacji zadań w ogólnym interesie gospodarczym lub koncepcji usługi powszechnej dla budowy infrastruktury otwartego dostępu do nauki i kultury przez podmioty publiczne lub prywatne, dopuszczalność outsourcingu oraz wspierania przez biznes prywatny (venture capital, private equity), w szczególności z perspektywy bezpieczeństwa, niezawodności, neutralności i ciągłości funkcjonowania infrastruktury wiedzy. * * * Autor wyraża podziękowanie: Panu Dziekanowi Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH Profesorowi Andrzejowi Hermanowi za wsparcie w ramach badań statutowych, Panu Profesorowi Jerzemu Kisielnickiemu z Wydziału Zarządzania UW za zaproszenie do zespołu badawczego w ramach projektu SYNAT, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), a w szczególności Panu Profesorowi Stefanowi Voigtowi z Uniwersytetu w Hamburgu oraz Panu Profesorowi Geraldowi Spindlerowi z Uniwersytetu w Getyndze za możliwość pogłębienia badań w Niemczech, Zosi za pomoc w opracowaniu tekstu. 19

17

18 Rozdział 1. Ekonomia wiedzy a infrastruktura sieci Rozdział 1 Ekonomia wiedzy a infrastruktura sieci Istnieją dwa nurty badań nad fenomenem sieci: 1) pierwszy nurt traktuje sieć jako narzędzie badania interakcji, relacji i współzależności między politykami, przedsiębiorcami czy konsumentami, przy użyciu zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych; 2) drugi kierunek traktuje sieć jako synonim specyficznego pośrednictwa w realizacji i wyważeniu interesów między polityką, biznesem a społeczeństwem, będącego nowym wyrazem szczebla mezzo między mikro- a makroorganizacją 9. Należy zwrócić uwagę na fakt, że początki Internetu, mimo ich militarnej genezy, oznaczały koncepcję budowy nowego medium, które będzie dostępne dla każdego. Prawo do informacji to nie tylko narzędzie demokratycznego państwa prawa, ale też prawo podmiotowe zaliczane do kategorii praw podstawowych. W pierwszym rzędzie Internet miał służyć właśnie współpracy naukowej, dzieleniu się informacją i wiedzą. Dlatego tak ważne znaczenie ma infrastruktura Internetu i zapobieganie nadmiernej koncentracji mediów, które powinny mieć strukturę zapewniającą pluralizm opinii i poglądów. Istnieje analogia i synergia między dostępem do Internetu, traktowanym coraz częściej w kategorii praw podstawowych, a koncepcją Open Access, której realizację wprawdzie umożliwia technologia, wszelako barierę stanowią prawa własności intelektualnej i przemysłowej, które wymagają rekonstrukcji i dostosowania do ery Internetu Por. T.A. Börzel, Networks: Reified Metaphor or Governance Panacea?, Public Administration 2011, vol. 89, no Por. K. Lewinski, Recht auf Internet, Rechtswissenschaft. Zeitschrift für Rechtswissenschaftliche Forschung 2011, nr 1; M. Franda, Governing the Internet. The Emergence of an International Regime, London 2001; E.M. Noam, Intereconnecting the Network of Networks, The MIT Press, Cambridge, Massachusets 2001; J. Wojahn; Konzentration globaler 21

19 Rozdział 1. Ekonomia wiedzy a infrastruktura sieci Powstają nowe oznaczenia domen w Internecie. Rodzi to problemy w zakresie stosowania praw własności intelektualnej i przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, np. cybersquatingu, a także granic odpowiedzialności podmiotów przydzielających domeny 11. W centrum debaty jest problem własności i zarządzania infrastrukturą, której przekazanie w ręce prywatne nie zawsze zapewnia realizację celów publicznych. Prywatna własność czy zarządzanie infrastrukturą mogą okazać się efektywne tylko wtedy, gdy możliwa jest konkurencja. W warunkach zbliżonych do monopolu naturalnego istnieje obawa, że monopol państwowy będzie zastąpiony prywatnym, ze szkodą dla odbiorców usług i państwa, na które podmioty prywatne nierzadko przerzucają ryzyko i wymuszają szerokie gwarancje publiczne, a same chętnie inkasują zyski. Osobnym problemem jest mechanizm realizacji IPR z perspektywy prawa konkurencji 12. W zakresie kluczowej infrastruktury następuje interesująca zmiana paradygmatu. Dotychczas wydawało się, że wszystko powinno być usieciowione, a grid computing czy cloud computing dodatkowo wzmacniały tę tezę. Pojawianie się natomiast coraz groźniejszych wirusów (stuxnet) oraz ataki hakerów na instytucje zapewniające bezpieczeństwo prowadzą do przekonania, że ważne urządzenia czy instytucje powinny być odłączone od sieci 13. Internet już dawno przestał być czymś w rodzaju rejestru, indeksu czy bazy danych i przekształcił się w medium o wielu zastosowaniach komercyjnych i podstawę budowy modeli biznesowych. Wynika to z prostej przesłanki, że Internet zrewolucjonizował życie zawodowe i społeczne. Rozwój ten nie jest wszelako wolny od konfliktów na tle dotychczasowych modeli, a zwłaszcza prawa autorskiego, w których ścierają się dwaj kluczowi interesariusze: przemysł contentu i rozrywki (creative industries) Medienmacht und das Recht auf Information, Frankfurt am Main 1999; E.J. Mestmäcker, C. Engel (red.), Globale Netze und lokale Werte. Eine vergleichende Studie zu Deutschland und der Vereinigten Staaten, Baden -Baden Por. S. Maren, S. Hühner, Neue Top -Level -Domains Fragen zu Verwechslungsgefahr und Haftung der Vergabestellen, Multimedia und Recht 2011, nr 3, s. 148 i n. 12 Por. J. Dinter, Internationale Infrastrukturprojekte im Telekommunikationssektor. Eine vergleichende Untersuchung der Governance- und Regulierungsstrukturen, Baden- Baden 2010; A. Kreutzmann, Lizenzkartellrecht im Multimedia -Bereich. Darstellung nach europäischem und deutschem Recht, Berlin Por. S. Gaycken, M. Karger, Entnetzung statt Vernetzung. Paradigmenwechsel bei IT-Sicherheit, Multimedia und Recht 2011, nr 1, s. 3 i n. 22

20 Rozdział 1. Ekonomia wiedzy a infrastruktura sieci oraz sprzedaż różnych usług świadczonych przez operatorów (Internet service providers ISP) 14. Debata o neutralności technologicznej sprowadza się do pytania, czy usługi różnego rodzaju czy różnej jakości mogą być przedmiotem różnicowania (dyskryminacji) cen lub warunków (np. spowolnienia przepływności treści czy usług od konkretnego operatora). Kluczową kwestią są współzależności między graczami uwikłanymi w dostarczanie contentu. W łańcuchu wartości występują między nimi istotne synergie. Przychody operatorów zależą od inwestycji w sieci, które determinują jakość contentu. Korzyści polityki państwa wspierającej neutralność technologiczną nie rozkładają się równo między nimi. Powstają w tej mierze modele uwzględniające cztery poziomy w zależności od kluczowych kompetencji i podstawowej działalności gospodarczej (core business) 15 : 1) dostawcy technologii i systemów transmisji danych, a także urządzeń stacjonarnych i mobilnych (np. Cisco, Lucent, Alcatel, Apple, LG, Motorola, Nokia, Acer, Dell, Sony, Toshiba); 2) operatorzy sieci, czyli firmy telekomunikacyjne, telewizje kablowe, operatorzy sieci satelitarnych; 3) platformy różnego rodzaju pośredników, np. operatorzy wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo!), firmy zajmujące się handlem elektronicznym (Amazon, ebay), firmy udostępniające portale i serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter), które bazują na dwustronnych modelach biznesowych (two-sided markets), generujących przychody z jednej strony dzięki użytkownikom (konsumentom), z drugiej zaś dzięki reklamodawcom; 4) dostawcy contentu w formie tekstowej oraz muzyki i filmów; można do nich zaliczyć stacje radiowe i telewizyjne oraz konglomeraty sektora mediów, np. Time Warner, Walt Disney, News Corp. 14 Por. M.A. Kuppers, Testing the Visibility of Copyright Red Flags for Internet Service Providers. An Analysis of the Viacom v. YouTube Equation: hear no evil + see no evil = do no evil, Computer Law Review 2010, no. 5, s. 134 i n. 15 Pozwala to lepiej zrozumieć różny stopień zainteresowania operatorów zagadnieniem neutralności technologicznej i ich gotowości do inwestowania w sieci: o ile dostawcy szerokopasmowego Internetu inwestują w celu pozyskiwania następnych użytkowników, o tyle pośrednicy stosujący dwustronne modele biznesowe czerpią rentę właśnie z neutralności technologicznej. Por. A. Arlandis, E. Baranes, Interactions Between Network Operators, Content Producers and Internet Intermediaries: Empirical Implications of Network Neutrality, Intereconomics 2011, no. 2, s. 90 i n. 23

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu. Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.pl Konferencja EBIB, Toruń, 7 grudnia 2007 Rozwój napędzany przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

System komunikacji naukowej w Polsce

System komunikacji naukowej w Polsce System komunikacji naukowej w Polsce Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski marekn@icm.edu.pl Otwarte zasoby wiedzy, Kraków, 15.06.2011 1 Zakres Całokształt komunikacji naukowej i akademickiej Dostępnośd

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Jakub Szprot, Alek Tarkowski j.szprot@icm.edu.pl a.tarkowski@icm.edu.pl Informacja w świecie cyfrowym Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3.03.2008 kontekst

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku mediów audiowizualnych

Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku mediów audiowizualnych Centrum Cyfrowe Projekt: Polska ul. Andersa 29 00-159 Warszawa centrumcyfrowe.pl kontakt@centrumcyfrowe.pl Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I A U D I O W I Z U A L N E A P R A W O A U T O R S K I E

U S Ł U G I A U D I O W I Z U A L N E A P R A W O A U T O R S K I E U S Ł U G I A U D I O W I Z U A L N E A P R A W O A U T O R S K I E Konferencja PIIT Technologie rozsiewcze telewizji cyfrowej aspekty prawne i regulacyjne Warszawa, 8 lutego 2008 dr Marek Bukowski Prawo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND PROJECT FINANCE POLAND rekomenduje najnowszą publikację Mariana Moszoro Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. O książce Autor przedstawia aktualną tematykę

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego

Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego Jędrzej Maciejewski Specjalista ds. finansowych i prawnych Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014

MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014 MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014 Czym jest Forum Prawa Autorskiego? Forum Prawa Autorskiego, powołane w styczniu 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, jest

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i innych osób zatrudnionych w sektorze informacyjnym. Wersja skrócona

Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i innych osób zatrudnionych w sektorze informacyjnym. Wersja skrócona Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i innych osób zatrudnionych w sektorze informacyjnym Wersja skrócona Preambuła Ten kodeks etyczny zawiera szereg etycznych zaleceń, które powinny służyć pojedynczym

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak

Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej Spis treści 1. Przesłanki dla podjęcia badań 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel badawczy i plan pracy 1.3. Obszar badawczy 1.4. Znaczenie badań dla teorii 1.5. Znaczenie badań dla praktyków 2. Przegląd literatury

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa

KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa Warszawa, 9 kwietnia 2013 r. 1. Dzieła osierocone 1. Jakie są główne

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 Spis treści Podziękowania. 9 Wstęp 11 Rozdział pierwszy Teoria regulacji a regulacja rynku finansowego n Wprowadzenie 17 1. Regulacja

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 MODEL MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

ROZDZIAŁ 1 MODEL MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH Wprowadzenie............................................ 11 ROZDZIAŁ 1 MODEL MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH...................................... 23 1.1. Cechy modelu mediów elektronicznych.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Budowanie repozytorium

Budowanie repozytorium Budowanie repozytorium Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, 26 czerwca 2012 r., Warszawa Emilia Karwasińska Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Konferencja naukowo-szkoleniowa Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Anna Gos Naczelnik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance Wykaz skrótów... 11 Uwagi wstępne... 15 Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance... 23 1.1. Wspólny rynek usług finansowych Unii Europejskiej... 23 1.2. Zasada kraju pochodzenia dostawcy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Jak EBSCO wspiera projekty typu Open Source? Urszula Nowicka Regional Sales Manager

Jak EBSCO wspiera projekty typu Open Source? Urszula Nowicka Regional Sales Manager Jak EBSCO wspiera projekty typu Open Source? Urszula Nowicka Regional Sales Manager unowicka@ebsco.com 505 333 058 Plan prezentacji 1 2 3 4 Czym jest Open Access? Open Access a EDS Koha FOLIO Otwarty dostęp

Bardziej szczegółowo

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008 Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) status wdrożenia w kontekście usług downstream i możliwych modeli biznesowych Anna Badurska 12 czerwca 2008 GMES = Global Monitoring for

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1,

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1, Renata Ćmiel Warsztaty "Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne", Warszawa, 22 stycznia 2016 r. Bibliotheca Nostra : śląski

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006 Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry 19 października 2006 Finansowanie, a ekonomia Dobro publiczne, a dobro prywatne: dotacja produkcji versus dotacja konsumpcji /bilet do kina? do teatru?

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Prawo autorskie w pracy nauczyciela Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Podstawa prawna Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 5 lutego 1994 roku http://isap.sejm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt JEREMIE w Katalonii

Projekt JEREMIE w Katalonii Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 18/09/2008 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny 1.- Opis 1.- Opis 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka. III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r.

Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka. III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r. Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r. 1. DIGITALIZACJA JAKO JEDEN Z PRIORYTETÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 2008 r.: uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Problemy podaży i popytu na rynku treści i usług szerokopasmowych

Problemy podaży i popytu na rynku treści i usług szerokopasmowych Polska cyfrowa Problemy podaży i popytu na rynku treści i usług szerokopasmowych Igor Ostrowski Alek Tarkowski Stan obecny Polski cyfrowej 50% Polaków korzysta z internetu; w grupie do lat 24 korzystają

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Stanowisko regulacyjne w sprawie kwalifikacji prawnej usługi TV over DSL (TVoDSL) oraz kwestii właściwości KRRiT wobec regulacji usług telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządu BZ/^572015

Biuro Zarządu BZ/^572015 Warszawa, dnia 10.11.2015 r. Biuro Zarządu BZ/^572015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00- i 071 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE.. Ksiazka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem zagadnien

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Grupy S&D w sprawie umiejętności korzystania z mediów

Stanowisko Grupy S&D w sprawie umiejętności korzystania z mediów S&D Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Parlament Europejski Rue Wiertz 60 B-1047 Bruksela T +32 2 284 2111 F +32 2 230 6664 www.socialistsanddemocrats.eu Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r.

Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. dr Bogdan Fischer Claud computing zostało uznane przez Grupę Roboczą art.29 w dokumencie WP 170 Program prac na lata 2010 2011 przyjętym dnia 15 lutego 2010 r. za jedno z najistotniejszych obecnie wyzwań.

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Za co można i należy wynagradzać posiadaczy praw. Implementacja Public Lending Right w Polsce

Za co można i należy wynagradzać posiadaczy praw. Implementacja Public Lending Right w Polsce Za co można i należy wynagradzać posiadaczy praw. Implementacja Public Lending Right w Polsce Aleksandra Burba Specjalista ds. prawnych i windykacji Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka Systemy

Bardziej szczegółowo