PROJECT FINANCE POLAND

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJECT FINANCE POLAND"

Transkrypt

1 PROJECT FINANCE POLAND rekomenduje najnowszą publikację Mariana Moszoro Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. O książce Autor przedstawia aktualną tematykę nowych form współpracy organizacji prywatnych i publicznych oraz zastosowanie zaawansowanych narzędzi analizy ekonomicznej. Praca stanowi nieodzowny punkt odniesienia dla agencji publicznych i samorządowców zainteresowanych partnerstwem publiczno-prywatnym oraz instytucji finansowych z nimi współpracujących. Książka zawiera także załącznik, przygotowany przez Agatę Kozłowską, uwzględniający najnowszy stan prawny w Polsce i w Unii Europejskiej. 1

2 O Autorze Dr Marian Moszoro uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na SGH w Warszawie (2004). Jest absolwentem IESE Business School w Barcelonie (IFDP 2002). Wykłada na Warsaw Executive MBA przy SGH. Jest autorem licznych publikacji o partnerstwie publicznoprywatnym i project finance. Spis treści Podziękowania Oznaczenia podstawowe Wstęp Rozdział 1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego jako innowacyjnego podejścia do organizacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej 1.1. Wprowadzenie do problematyki rozdziału i przegląd literatury 1.2. Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w usługach użyteczności publicznej Ewolucja współpracy publiczno-prywatnej w Europie i Stanach Zjednoczonych Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce Oszacowanie potrzeb infrastrukturalnych w sektorze komunalnym w Polsce 1.3. Współczesne miejsce i znaczenie sektora prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej w Polsce i na świecie Wkład sektora publicznego i prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej Ogólne układy własnościowo-zarządcze przedsiębiorstw użyteczności publicznej Definicja partnerstwo publiczno-prywatnego a prywatyzacja usług publicznych 1.4. Korzyści i ryzyko wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego Potencjalne korzyści z partnerstwa publiczno-prywatnego Ryzyko w partnerstwach publiczno-prywatnych 1.5. Podsumowanie Rozdział 2. Porównawcza analiza efektywności operacyjnej w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej 2.1. Teza główna i zdefiniowanie podstawowych pojęć Ogólny model analizy przyjęty w pracy Warunki dla efektywności w dostarczaniu dóbr publicznych 2.2. Analiza porównawcza klasycznych form organizacji monopoli naturalnych Nieregulowany prywatny monopol naturalny Publiczny monopol naturalny Regulowany prywatny monopol naturalny 2.3. Modelowanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy organizacji monopolu naturalnego Przesłanki do analizy kapitałowych wspólnych przedsięwzięć (joint ventures) publiczno-prywatnych jako modelu pełnego partnerstwa Sformułowanie funkcji celu dla podmiotu publicznego i prywatnego w joint venture Mechanizmy ustalania udziałów publicznego i prywatnego w przedsiębiorstwie joint venture oraz poziomu produkcji i ceny 2.4. Podsumowanie 2

3 Rozdział 3. Efektywność inwestycyjna w przedsięwzięciach publiczno-prywatnych w sferze użyteczności publicznej 3.1. Wprowadzenie i tezy główne rozdziału 3.2. Poziom jakości i popyt na jakość w sferze użyteczności publicznej Wpływ zmiany jakości na funkcję popytu Wpływ zmiany jakości na dobrobyt Twierdzenie Coase a zastosowane do jakości usług użyteczności publicznej Implikacje efektywnościowe i społeczne działania organu regulującego 3.3. Inwestycje w infrastrukturę użyteczności publicznej Relacje pomiędzy poziomem jakości, wymaganymi inwestycjami w infrastrukturę i wydatkami na usługi użyteczności publicznej Optymalna publiczno-prywatna struktura kapitału w inwestycjach w infrastrukturę użyteczności publicznej Badanie różnicy w koszcie kapitału dla podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce 3.4. Ujęcie analizy monopolu naturalnego w sektorze użyteczności publicznej jako gry strategicznej 3.5. Projektowanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako uwewnętrznionej gry powtarzalnej Wyniki finansowe spółek użyteczności publicznej a oportunizm podmiotu publicznego w partnerstwie publiczno-prywatnym Ograniczenie ryzyka oportunizmu strony publicznej poprzez zastosowanie opcji sprzedaży i kupna Wycena opcji sprzedaży udziałów w partnerstwie publiczno-prywatnym Ograniczenie ryzyka oportunizmu strony prywatnej poprzez zastosowanie opcji kupna 3.6. Kontrakty jako narzędzie określające efektywne partnerstwo publiczno-prywatne 3.7. Posumowanie Rozdział 4. Rezultaty poznawcze i wnioski własne oraz postulaty dla badaczy 4.1. Wprowadzenie 4.2. Wnioski z rozważań teoretycznych nad konstrukcją publiczno-prywatnych układów partnerskich w monopolach naturalnych 4.3. Wpływ wielkości i zamożności jednostki samorządu terytorialnego na możliwość tworzenia układów publiczno-prywatnych w sferze użyteczności publicznej 4.4. Problem reprezentatywnego konsumenta i paradoksu głosowania nad poziomem jakości i cen 4.5. Taryfikator dla usług użyteczności publicznej świadczonych przez monopole naturalne 4.6. Zalecane postępowanie przy tworzeniu efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego Decyzja sektora publicznego Wstępne studia techniczne i finansowe Proces tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego Metody wyboru partnera prywatnego Umowy 4.7. Rezultaty poznawcze i kierunki przyszłych badań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym Załącznik A. Ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce A.1. Aktualne uregulowanie partnerstwa publiczno-prywatnego na gruncie prawa polskiego A.1.1. Rozporządzanie mieniem gminy w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego A.1.2. Partnerstwo publiczno-prywatne oparte na zasadzie podziału praw i obowiązków formy kontraktowe 3

4 A.1.3. Formy prawa handlowego zawiązanie spółek celowych z udziałem samorządu terytorialnego A.1.4. Zamówienia publiczne i procedury przetargowe A.1.5. Regulacja finansów jednostki samorządu terytorialnego A.1.6. Ochrona konkurencji i regulacja sektorów monopolu naturalnego A.1.7. Inne kwestie prawne ważne dla partnerstwa publiczno-prywatnego A.2. Regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej A.3. Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym A.3.1.Umowa PPP A.3.2. Założenia projektu ustawy i definicja partnerstwa publiczno-prywatnego A.3.3. Przedsięwzięcie będące przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego A.3.4. Przygotowanie partnerstwa publiczno-prywatnego A.3.5. Warunki finansowania przedsięwzięć partnerskich publiczno-prywatnych ze środków publicznych A.3.6. Zasady i tryb wyboru partnera prywatnego A.3.7. Rozstrzyganie sporów A.4. Konkluzje A.5. Mapa wybranych regulacji prawnych związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym w Polsce Załącznik B. Dochody, wydatki, poziom zadłużenia oraz ustawowy potencjał zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego B.1. Gminy B.2. Miasta na prawach powiatu B.3. Powiaty B.4. Województwa samorządowe Załącznik C. Sprawozdania finansowe Poznańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. C.1. Bilans C.2. Rachunek zysków i strat C.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Załącznik D. Empiryczna analiza popytu na dobra pierwszej potrzeby Spis rysunków Spis tabel Bibliografia Recenzje,,Dr Marian Moszoro podjął temat badawczy ważny, a zarazem niezmiernie interesujący z poznawczego punktu widzenia. Przedstawione w rozprawie próby rozwiązania problemów wynikających z partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być podstawą zastosowań w praktyce. Ogromna erudycja Autora i rozpatrywanie wielu różnorodnych aspektów badanej problematyki pozwoliły Mu na opracowanie dysertacji nie tylko bardzo wartościowej naukowo, ale również bardzo interesująco napisanej. prof. dr hab. Stefan Forlicz, AE we Wrocławiu 4

5 ,,Książka stanowi rzetelne studium analityczno-badawcze nad efektywnością partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezentowany układ rozważań dla czytającego jest w pełni przekonywający. Autor rozpoczyna od przedstawienia podstawowych definicji oraz modelowego ujęcia zagadnienia, przechodząc następnie do praktycznego zastosowania wcześniej usystematyzowanych metod analizy. Przeprowadzony opis i analiza dają z kolei podstawę do wyciągnięcia konkretnych wniosków dotyczących efektywnej organizacji sfery użyteczności publicznej. Rozprawa należy do grupy tych prac, które drogą analizy modelowej i jej konfrontacji z praktyką gospodarczą tworzą pozycję naukową dającą podstawy do działań praktycznych. Przy rozpatrywaniu różnorodnych aspektów partnerstwa publicznoprywatnego Autor wykazał się nie tylko sporą wiedzą teoretyczną, ale też doświadczeniem w prowadzeniu analizy zjawisk ekonomicznych. dr hab. Jacek Prokop, prof. nadzw. SGH 5

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE

VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE Szymon Piotrowski VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

Piotr Lis. Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych

Piotr Lis. Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Piotr Lis Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Piotr Lis Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań Praktyczny przewodnik

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno Administracyjnych Katedra Prawa Finansowego Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO EWA MARIA ŚNIEŻEK Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych krytyczna ocena i propozycja modelu WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2008 RECENZENT Anna Karmańska

Bardziej szczegółowo