W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str."

Transkrypt

1 ISSN Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3 WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. 5 II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY KONSUMENCKIEJ str. 11 USŁUGA CASHBACK str. 12 SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8

2 KOMENTARZ Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Klienta. Kredyt może być udzielony bez zaświadczenia o zarobkach: *W kwocie nie przekraczającej jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie 3 800,00 zł. **Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej 6 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie ,00 zł. Uznaje się, że Klient współpracuje z Bankiem od co najmniej 6 i 12 miesięcy, jeżeli w tym okresie z tyt. Dochodów osiąganych przez Klienta następują systematyczne wpływy na jego rachunek prowadzony przez BS w Namysłowie (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) lub jeżeli Klient korzysta lub korzystał w Banku z produktu kredytowego, który terminowo spłaca/ł przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy. Najistotniejszym obszarem działalności banku jest działalność kredytowa. W jej ramach Bank udziela klientom kredytów i gwarancji bankowych, jak również rozwij a inne formy fi nansowania. Utrzymuje wysokie standardy jakości obsługi klientów. Władze i pracownicy Banku uwzględniają je przy tworzeniu oferty produktowej, zaś sukces to efekt strategii ukierunkowanej na potrzeby klientów. Mogą oni liczyć na korzystne doradztwo i dopasowanie produktów do ich oczekiwań. Bank Spółdzielczy w Namysłowie jako bank uniwersalny oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), rolnikom indywidualnym, jednostkom samorządu terytorialnego. W ofercie znajdują się kredyty: gotówkowe, obrotowe, inwestycyjne, inwestycyjne objęte dopłatami do odsetek bankowych przez ARiMR, gwarancje bankowe, konta osobiste, lokaty, rachunki oszczędnościowe i bieżące oraz karty płatnicze. Prowadzi on również usługi dodatkowe, między innymi doładowania telefonów, płatności masowe i inne. Produkty oraz usługi oferuje za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów dystrybucji, zarówno tych tradycyjnych, składających się z sieci własnych placówek, jak i wykorzystujących telefonię stacjonarną, komórkową oraz Internet. Aby umocnić pozycję zdobytą na regionalnym rynku, Bank podejmuje intensywne działania produktowe i sprzedażowe budując konkurencyjną ofertę kredytową. Zwiększa portfel kredytowy, zachowując jednocześnie dobrą jakość aktywów i tym samym wzmacniając pozycję kapitałową i płynnościową. Główną część portfela kredytowego Banku stanowią kredyty dla sektora rolnego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym i utrzymanie go na bezpiecznym poziomie ma zasadnicze znaczenie dla wyników prowadzonej działalności. Minimalizacji ryzyka kredytowego służą obowiązujące procedury, w szczególności dotyczące zasad oceny ryzyka transakcji, ustanawiania prawnych zabezpieczeń kredytów. Jako instytucja zaufania publicznego BS w Namysłowie jest bankiem o dobrej reputacji i stabilnej sytuacji ekonomiczno-fi nansowej. Kluczową rolę w systemie zarządzania ryzykiem kredytowym w naszym Banku pełni wyodrębniony organizacyjnie obszar, dostosowany do obowiązujących standardów rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozycja Banku z roku na rok staje się coraz mocniejsza, a zarządzanie nim oparte jest na zasadach odpowiedzialnego biznesu. Dorota Niewiadomska Zastępca Prezesa Zarządu Spotkanie Banku z przedstawicielami władz samorządów loklanych Spotkanie z przedstawicielami władz samorządów lokalnych współpracujących w Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie odbyło się 6 marca 2014 roku w Namysłowie. Tematem spotkania było Finansowanie inwestycji samorządowych metody alternatywnego fi nansowania inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego bez obciążania ich budżetów. Prezentację przedstawił Aleksander Trojanowicz, przedstawiciel fi rmy UPPER FINANCE MUNICIPAL Sp. z o.o., specjalizującej się w całościowych działaniach doradczych dla JST. Udział w spotkaniu wziął również Henryk Galwas, prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej. Magdalena Janczura Wydział Administracyjno-Samorządowy 2 MÓJ BANK

3 Zadanie trudne, ale możliwe O sytuacji gospodarczej gminy Domaszowice, o planach rozwoju, a także współpracy gminy z lokalnymi przedsiębiorcami pisze wójt Zenon Kotarski. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że gospodarowanie środkami publicznymi w dobie wszechobecnego kryzysu gospodarczego jest niezwykle trudne. Realizacja budżetu gminy Domaszowice, jak również wszystkich innych budżetów samorządowych, uwarunkowana jest dostosowaniem jego składników do wskaźników określonych w ustawie o fi nansach publicznych. Taki stan rzeczy utrudnia realizowanie inwestycji i prowadzi do sytuacji, kiedy gmina zamiast rozwij ać się i inwestować, będzie wypełniać funkcje wyłącznie urzędnicze. Dla gminy typowo rolniczej pozyskiwanie wyższych dochodów wiąże się ze znacznym wzrostem stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych, co jest działaniem pozbawionym wszelkich cech humanitaryzmu, zważając na kryzys i nieustanne ubożenie społeczeństwa. Jednakże co roku w budżecie gminy Domaszowice zabezpieczane są środki na realizację wszystkich zadań należących do samorządu terytorialnego, a dodatkowo staramy się korzystać z dobrodziejstw Unii Europejskiej, pozyskując środki na inwestycje. Najlepszym tego przykładem niech będzie zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie, na które, oprócz środków własnych, pozyskano dofi nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w wysokości ok zł. Środki unij ne pozyskano również na Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem. Natomiast w całości ze środków własnych udało nam się rozbudować strażnicę OSP w Siemysłowie, gdzie koszt zadania wyniósł ok zł. W 2014 roku najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest kontynuowanie budowy kanalizacji na terenie gminy. Dlatego też zaplanowano zakończenie budowy kanalizacji w Gręboszowie oraz zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach. Zadanie to, ze względu na ogromny zakres i koszty (ok zł) zostało podzielone na etapy, z czego w pierwszej kolejności został wykonany projekt budowy kanalizacji według innowacyjnej metody, której podstawę stanowi system kanalizacji ciśnieniowej z indywidualnymi pompowniami przydomowymi. W chwili obecnej oczekujemy na informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczące dofi nansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ pod koniec roku 2013 okazało się, że województwo opolskie dysponuje jeszcze środkami, które można pozyskać na budowę kanalizacji. Gmina Domaszowice spełnia wszystkie wymogi, aby otrzymać dofi nansowanie, ale do momentu rozstrzygnięcia konkursu nie możemy ogłosić przetargu na realizację zadania. Obecnie trwają prace nad zmianą studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych. Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjąłem po konsultacjach i przyzwoleniu lokalnej społeczności. Powstanie farmy wiatrowej przyniesie korzyści zarówno rolnikom, poprawiając ich sytuację fi nansową, jak i gminie, ponieważ zwiększą się dochody budżetu gminy, które będą mogły być przeznaczone na kolejne inwestycje poprawiające standard życia mieszkańców. Na koniec chciałbym w kilku słowach opisać współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i parafi ami, którym to instytucjom zapewniam pomoc w realizacji wniosków z dofi nansowaniem unij - nym. W ostatnich latach zostały zrealizowane następujące projekty: wymiana pokryć dachowych na kościołach, wymiana okien i witraży w kościele pw. św. Jadwigi w Woskowicach Górnych, budowa salki multimedialnej z dostępem do Internetu w Strzelcach oraz rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji we Włochach. Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach oraz Ludowy Zespół Sportowy Znicz Włochy otrzymały z budżetu gminy preferencyjne pożyczki na realizację projektów unij nych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i parafi ami układa się bardzo dobrze. Mówiąc o wszystkich zdaniach realizowanych przez gminę Domaszowice nie mógłbym zapomnieć o wzorowej współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie, która cechuje się nie tylko kompetentną i rzetelną obsługą środków fi nansowych, ale również wsparciem podczas organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Zenon Kotarski MÓJ BANK 3

4 Las to nie przedsiębiorstwo, to żywy organizm Leśnictwo to nie tylko ścinanie drzew. O tej wymagającej pracy opowiedział dr Janusz Czubkowski z Leśnictwa Ziemiełowice. Jak trafi ł pan do leśnictwa? Poprzez Technikum Leśne w Tułowicach. Zawsze miałem inklinacje przyrodnicze interesowały mnie ptaki, zwierzęta, rośliny. Nie dostałem się na wymarzone studia leśne, bardzo wtedy oblegane, a kandydaci po liceach ogólnokształcących mieli łatwiejszy start. Dodatkowo był wtedy społeczny nacisk na to, by po technikum iść od razu do pracy. W 1982 roku wcielono mnie do armii. Później poszedłem na studia zaoczne na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wcześniej odbyłem staż w sąsiednim leśnictwie, a w 1986 roku trafi łem tutaj, do leśnictwa Ziemiełowice, na stanowisko leśniczego. Pracuję tu do dziś. Czy dobrym określeniem jest, że las to żywy organizm, a leśnictwo to przedsiębiorstwo? Nie, to nie jest przedsiębiorstwo. Mówi się, że Lasy Państwowe mają tak zwaną ułomną osobowość prawną. Polega to na tym, że są własnością Skarbu Państwa i działają w jego strukturach. Nie są stricte przedsiębiorstwem klasycznym. Gospodarowanie przyrodą trudno jest dostosować do *RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 2 400,00 zł dla 12 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 3,49%, z oprocentowaniem 9,99% w skali roku stopa stała wynosi 18,15%. Rata miesięczna wynosi 220,36 zł, a całkowita kwota do zapłaty 2 614,75 zł. **RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 5 800,00 zł dla 24 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,39%, z oprocentowaniem 10,99% w skali roku stopa zmienna wynosi 16,84%. Rata miesięczna wynosi 290,09 zł, a całkowita kwota do zapłaty 6 722,49 zł. ***RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 9 100,00 zł dla 36 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,69%, z oprocentowaniem 11,99% w skali roku stopa zmienne wynosi 16,69%. Rata miesięczna wynosi 343,17 zł, a całkowita kwota do zapłaty ,56 zł. typowego modelu gospodarczego, dlatego na mocy ustawy z 1991 roku Lasy Państwowe działają jak przedsiębiorstwo i są na rozrachunku ekonomicznym, ale jednocześnie nie są przedsiębiorstwem. Napisano tam, że nie odprowadzają zysku do kasy państwa, nie są też benefi cjentem Skarbu Państwa. To pewna sprzeczność. Czy trudno pogodzić tę ideologiczną dla leśników działalność z działalnością gospodarczą? Jak pan to widzi? Las jest żywym organizmem, który podlega pewnym procesom przyrodniczym i biologicznym. Wiadomo, że z małej sadzonki wyrasta potężne drzewo. Nasza praca nie polega tylko na wycinaniu drzew. Poprzez wycinkę hodujemy las, to jest element tego procesu. Tak samo, jak kiedyś przerywało się buraki czy rzodkiewkę, by pozostałym osobnikom stworzyć jak najlepsze warunki do wzrostu, tak my przycinamy drzewa, żeby rozproszyć ryzyko hodowlane. Dlatego sadzimy więcej, a wycinamy potem najsłabsze. W innym przypadku materiał, który pozyskiwalibyśmy, byłby słabej jakości a przecież każdy chce mieć wytrzymałe, drewniane meble. Każde drzewo potrzebuje przestrzeni do wzrostu, możliwości pobierania wszystkich składników odżywczych. Stary drzewostan także trzeba wycinać. W pewnym momencie drzewa, jak każdy organizm, starzeją się. Rozpoczynają się infekcje, zagrzybienie, choroby. Nie ma pan czasem wrażenia, że zaczyna pan coś, czego efektu już nie będzie Panu dane zobaczyć? To cecha pracy leśnika. Dzisiaj, użytkując drzewostany rębne dojrzałe do ścięcia mamy świadomość, że sadzili je nasi poprzednicy ponad 100 lat temu. My też dzisiaj sadzimy i pielęgnujemy drzewostany po to, aby nasi następcy mieli co użytkować. Las to nie tylko drzewa, ale też zwierzęta. Czy jest konfl ikt między leśnikami a myśliwymi? Jako takiego nie ma. W lesie od zawsze były zwierzęta od owadów po duże ssaki. Konfl ikt występuje tylko na płasz- 4 MÓJ BANK

5 czyźnie tego, ile tych zwierząt ma być na terenie lasu. Przykładowo sarny i jelenie to przeżuwacze, potrzebują dużej ilości pożywienia. Potrafi ą robić szkody w uprawach, zgryzają młode drzewka. Natomiast dzisiaj, gdy została zachwiana pewna równowaga w przyrodzie, wytępiono wielkie drapieżniki wilki, rysie, niedźwiedzie zwierzyna nie ma naturalnego elementu redukcji. Stał się nim myśliwy. Odstrzał następuje nie po to, żeby zwierzynę uśmiercić, ale właśnie by zachować równowagę w przyrodzie. Etyczny myśliwy odstrzeliwuje selektywnie, wybierając osobniki starsze, chore. Dlatego leśnicy i myśliwi muszą współistnieć. Myśliwi zajmują się redukcją kontrolną zwierzyny, leśnicy hodują las. Dodatkowo prawie 90 proc. leśników to myśliwi. Jak duży obszar znajduje się w Pana jurysdykcji? Leśnictwo Ziemiełowice nadzoruje obszar ha. Są to tylko lasy państwowe. Do stycznia 2013 roku w naszej jurysdykcji znajdowały się także lasy prywatne. Tych było około 50 ha. Na ziemiach zachodnich nie ma zbyt wielu takich lasów, o wiele więcej jest w Polsce centralnej. Lasów przybywa czy ubywa? W Polsce lasów zdecydowanie przybywa. Jest program zalesiania kraju, który zakłada, że do 2030 roku powinno ich być w granicach 33 proc. terenów leśnych w Polsce. U nas też przybywa lasów. Dużo gruntów przejęliśmy z Agencji, wcześniej przejmowaliśmy je z Funduszu Ziemi. Zalesiliśmy wiele z nich. Od 1986 roku w tym leśnictwie zalesiłem ha gruntów przejętych z Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Są też grunty o niskiej przydatności rolnej oraz trudnodostępne, na przykład podmokłe łąki zostały oddane Lasom Państwowym w pierwszej kolejności. Lasy wiążą glebę, magazynują wodę, pochłaniają dwutlenek węgla i, co też ważne, zatrzymują wiejące wiatry. A co z drzewami liściastymi? Na skutek tak zwanej renty leśnej, która była bardzo wspierana na początku XX wieku, a nawet w XIX wieku, polegającej na tym, że lasy iglaste rosną dużo szybciej niż liściaste, zniekształcono nieco nasze lasy w kierunku iglastych. Drzewa szpilkowe poza tym są łatwiejsze w hodowli niż liściaste. Dlatego na siedliskach po wyciętych dąbrowach, buczynach i podobnych im drzewach, zasiano gatunki iglaste teraz staramy się to odbudować. Są specjalne sposoby odnowienia tego stanu. Dążymy do tego, żeby na powierzchniach z drzewostanem iglastym było ponad 30 proc. drzew liściastych. Jaki ma pan kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie? Jestem członkiem Banku już od lat. Mam tam konto, moja rodzina i ja od lat korzystamy z jego usług. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski Ważne wyróżnienie dla Banku 31 stycznia 2014 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się gala XV edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. W uroczystości wzięły udział oddziały bankowe, banki spółdzielcze oraz uniwersalne, które po przejściu dwuetapowej weryfi kacji konkursowej otrzymały Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Zanim dokonano uroczystego wręczenia nagród, podsumowania tegorocznej edycji dokonał Andrzej Arendarski prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Katarzyna Zajdel-Kurowska członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna dla Polskiej gospodarki jest rozwij ająca się przedsiębiorczość małych i średnich fi rm, których potrzeby świetnie rozumieją banki uczestniczące w konkursie. Niezależni audytorzy dokonali oceny jakości obsługi MSP w każdej placówce. Podczas wizyt w instytucjach fi nansowych największą uwagę zwracano na jakość obsługi oraz zmieniającą się ofertę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Surowej ocenie poddana została również jakość informacji udostępnianej klientom, doradztwo udzielane w banku lub oddziale oraz udogodnienia oferowane przedsiębiorcom. W konkursie tym Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał Wyróżnienie Honorowe wraz z godłem promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z czterema złotymi gwiazdami. W imieniu władz Banku nagrodę z rąk prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i członka Zarządu NBP odebrała Dorota Niewiadomska, zastępca prezesa Zarządu. redakcja Fot. Z zasobów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw MÓJ BANK 5

6 Przed Zebraniem Przedstawicieli Bank Spółdzielczy w Namysłowie należy w Grupie BPS do banków o wysokiej sumie bilansowej i dynamice rozwoju. Na koniec minionego roku pod względem wielkości sumy bilansowej zajmował 26 miejsce, a pod względem wielkości kapitałów 38 w liczącej 363 banki Grupie BPS. Jest też jednym z 571 działających w Polsce banków spółdzielczych i największym na Opolszczyźnie. Przy ocenie działalności instytucji fi nansowej najczęściej używanym miernikiem jest suma bilansowa, czyli wielkość aktywów banku, która na koniec minionego roku osiągnęła poziom tys. zł i była większa od osiągniętej na koniec 2012 roku o tys. zł. Taki wzrost sumy bilansowej przewyższa średnią wzrostu tego miernika w bankach Grupy BPS. Wzrost został osiągnięty pomimo między innymi niekorzystnej sytuacji gospodarczej i niskich stopach procentowych ogłoszonych Suma bilansowa w tys. zł * 2013 Obligo kredytowe w tys. zł * 2013 przez Radę Polityki Pieniężnej. Pod względem udzielonych kredytów Bank Spółdzielczy w Namysłowie może miniony rok ocenić pozytywnie. Wielkość obliga kredytowego na koniec 2013 roku osiągnęła wartość tys. zł i była większa od roku poprzedzającego o tys. zł. W ogólnej kwocie przyznanych kredytów, preferencyjne kredyty rolnicze stanowiły 38,9 proc., rolnicze kredyty bez dopłat 24,06 proc., kredyty na działalność pozarolniczą 6,68 proc., kredyty dla osób prywatnych 12,66 proc., a dla jednostek samorządu terytorialnego 18,41 proc. Charakterystyka obliga kredytowego pokazuje, jak bardzo Bank Spółdzielczy w Namysłowie angażuje swoją aktywność kredytową w modernizację sektora rolnego w regionie, nie zaniedbując jednocześnie realizacji potrzeb innych grup klientów, w tym jednostek samorządu terytorialnego Źródłem fi nansowania akcji kredytowej banku są depozyty inaczej mówiąc oszczędności powierzane bankowi przez klientów instytucjonalnych, samorządy i klientów indywidualnych. Wartość depozytów osiągnęła na koniec 2013 roku wysokość tys. zł, odnotowując wzrost w stosunku do roku poprzedniego o tys. zł. Przy bardzo konkurencyjnym rynku osiągnięcie takiego przyrostu depozytów świadczy o atrakcyjności lokat pomimo malejących stóp procentowych, a także o akceptacji Banku przez jego klientów. Ocena wyników osiągniętych przez Bank musi też uwzględniać warunki, w jakich działał w minionym roku. Początek 2013 roku nie zapowiadał rychłego końca stagnacji w gospodarce. Banki komercyjne informowały o spadku popytu na kredyty. Obniżenie wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, powodujące zmniejszanie oprocentowania kredytów, zmniejszało również możliwość efektywnego wykorzystywania depozytów. Fundusze własne banku stanowią o bezpieczeństwie powierzonych środków i w efekcie o możliwościach zwiększania akcji kredytowej. W 2014 rok Bank wszedł z kapitałami o wysokości tys. zł, tj. o 27,5 proc. większymi, niż w końcu 2012 roku. Przekroczył także jeszcze jeden ważny wskaźnik zalecany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Chodzi tu o tzw. współczynnik wypłacalności, którego zalecany poziom Komisja określiła na poziomie 12 proc. Na koniec minionego roku w BS w Namysłowie wynosił on 13 proc. Pomimo niepewności, jaka towarzyszyła rozważaniom o przyszłości wobec niepewnej sytuacji gospodarczej u progu 2013 roku, należy go zaliczyć do udanych. Bank konsekwentnie prowadził działalność remontową i moderniza Depozyty w tys. zł * MÓJ BANK

7 Fundusze własne w tys. zł * 2013 cyjną w placówkach. Jego Oddziały oferują pełen zakres produktów rynku depozytowo-rozliczeniowego, kredytowego, kartowego, działalność walutową, nowoczesne kanały dostępu do rachunków, w tym dostęp za pomocą Internetu oraz szereg innych usług, które znajdują się w ofercie wszystkich nowoczesnych banków. Rok 2014 stawia przed Bankiem nowe wyzwania, których realizacja w znacznym stopniu zależeć będzie od sytuacji makroekonomicznej. * - w dniu r. nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie. red. Świeży, zdrowy i smaczny karp z Opolszczyzny Jakub Roszuk, prezes Zarządu LGR Opolszczyzna Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna, bo taka jest pełna nazwa inicjatywy założonej dzięki programowi unij nemu PO Ryby oś IV, ma za cel określony przez Unię Europejską Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych Od Rybactwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs na składanie strategii dla grup rybackich. W 2011 roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwem na powołanie naszej grupy. W Polsce jest ich 48. Budżet, którym dysponujemy, jest uzależniony od danej rybackości na terenie nasz obejmuje 11 gmin, w których jest prowadzona działalność hodowlana głównie karpia. Mowa o gminach: Tułowice, Niemodlin, Popielów, Lewin Brzeski, Turawa, Ozimek, Lasowice Wielkie, Świerczów, Pokój, Murów, Zębowice. To partnerstwo trójsektorowe: sektor gospodarczy prywatny, publiczny gminy i społeczny, jak na przykład Polski Związek Wędkarski opowiada prezes Jakub Roszuk. Działalność nasza opiera się głównie na rozwoju terenów zależnych od rybactwa i promowaniu lokalnego produktu, jakim jest karp. Jako stowarzyszenie, Grupa nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, zajmuje się obsługą uzyskanych środków fi nansowych. Z danych pochodzących z 2011 roku Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna zajmuje trzecie miejsce pod względem produkcji karpia w Polsce. W 2012 roku wyhodowano 1820 ton, co stanowi około proc. w skali kraju. Władze Lokalnej Grupy Rybackiej planują dalsze zwiększanie produkcji. Ryby słodkowodne, w tym karpie, nie są aż tak reklamowane, jak morskie, ale stanowią dobrą alternatywę dla mięsa. Należy to ująć dwojako: ryby morskie są bardzo zdrowe, ale na południe Polski najczęściej dojeżdżają mrożone. My dajemy gwarancję świeżości a ryby są sprawiane przy kliencie tłumaczy pan Roszuk. Jest nawet założenie Unii Europejskiej, zakładające ograniczenie eksploatacji środowiska naturalnego, w tym mórz, a zastąpienie tego akwakulturą, czyli hodowlą wodną. Ma to nastąpić poprzez rozbudowę istniejących obiektów hodowlanych i ich modernizację. Na Opolszczyźnie rzuca się w oczy wiele drobnych stawów. Nie są to jednak akweny hodowlane, tylko wyrobiska po kopalniach kruszywa tak zwane piaskownie. Czasami tylko zarybia je Polski Związek Wędkarski i przeznacza do ogólnego użytkowania. Następne rozdanie środków unij nych, jak wspomniałem, dotyczy modernizacji, a nie budowy, bo wody jest coraz mniej. Jeżeli ktoś rozbudowuje sobie obiekt, musi tak gospodarować wodą, żeby zalać wszystkie stawy, ale tą samą ilością. Duży jest też nacisk na recyrkulaty, czyli systemy, gdzie woda jest wielokrotnie użytkowana i oczyszczana. Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna stwierdza Jakub Roszuk. W naszych działaniach wspiera nas Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Mamy tam swoje konto statutowe i rachunki. Jest to szczególnie istotne przy pracy ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, działającymi na poprawę warunków w naszym regionie. N. Malanowska MÓJ BANK 7

8 Oto lista wylosowanych nagród w Loterii Promocyjnej: samochód osobowy Ford Focus Trend Janina Szumlewicz Dzierżkowice skuter Eugeniusz Odoj Namysłów notebooki Władysław Bielecki Fałkowice telewizory LCD Marek Raczek Namysłów Loteria dla Zofi a Bryła Żaba nagrody pieniężne 1 000,00 zł Tadeusz Górniak Grodziec Agnieszka Tomiczek Namysłów Tadeusz Zadora Namysłów Helena Gofryk Branice Oszczędzających Bogumiła Radecka Wilków Danuta Słomka Krasowice Gerhard Nowak Gronowice Ewa Teuerle Namysłów Stefan Wojcik Opole konsole Bogusława Czarnecka Namysłów w 2013 r. Ilona Dębicka Namysłów Zofi a Naumann Byczyna Hanna Szymczyk Namysłów Adam Wojtowicz Namysłów tablety Andrzej Kuźniarz Wilków Tadeusz Kolat Namysłów Alicja Wolf Namysłów rowery Eugeniusz Odoj Namysłów Wiesław Pacek Jastrzębie Maria Grzyb Byczyna Aleksandra Ferenholc Namysłów żelazko ze stacją parową Szczepan Bereźnicki Namysłów Eugenia Opala Namysłów Alicja Wolf Namysłów Jadwiga Lew Namysłów Ryszard Hapanowicz Radoszowice cyfrowe aparaty fotografi czne Janusz Dutkiewicz Nowa Wieś Iwona Dobrowolska Zieleniec Grażyna Walczak Namysłów Leszek Wróbel Namysłów Jan Pytel Siemysłów Jan Bochniak Idzikowice Kazimierz Rusnak Sady Ilona Sobolewska-Szczepaniak Lewin Brzeski ciśnieniowe ekspresy do kawy Ryszard Wołkowicz Namysłów Losowanie odbyło się 24 stycznia 2014 r. Stanisław Raduchowski Smarchowice Wielkie Radosław Banasiak Minkowskie w namysłowskim Ośrodku Kultury Damian Zacki Wódka Alina Koralewicz Namysłów w obecności komisji nadzorującej wypiekacze do chleba Bożena Mamys Pszeniczna Tadeusz Szkudlarski Pągów przebieg losowania i licznie przybyłych Henryk Zgodziński Namysłów klientów Banku Spółdzielczego Zofi a Rybicka Idzikowice w Namysłowie. Tadeusz Bogusławski Byczyna Renata Górniak Smarchowice Wielkie Wylosowanym osobom gratulujemy, Jan Szyporta Rychnów bony towarowe na wyroby jubilerskie Mieczysław Kamiński Krzyków a wszystkich oszczędzających już dziś Jerzy Sobiegraj Wilków Joanna Piędzioch Dąbrówka Dolna Przemysław Wojtowicz Namysłów zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Stefania Siring Namysłów wieże Hi-Fi Norbert Cieplik Osiek Loterii, w której nagrodą główną jest Edward Hruszowicz Namysłów Marta Palińska Ligota Książęca samochód osobowy Opel Astra IV Jolanta Kilan Namysłów Elżbieta Ruzik Namysłów oraz 100 innych nagród rzeczowych. urządzenia wielofunkcyjne Andrzej Zając Dębnik (ksero, drukarka, skaner) Barbara Grobelna Smarchowice Śląskie Marian Markiewicz Raciszów Jadwiga Lew Namysłów Kazimiera Urbańska Syców ramki cyfrowe Kazimiera Urbańska Syców Andrzej Robak Namysłów Izabela Wysocka Magnuszowice Krzysztof Białek Strzelce kuchenki mikrofalowe Jan Kołosowski Ligota Wołczyńska Tadeusz Szkudlarski Pągów Danuta Hofbauer Lubska Urszula Gurgacz Namysłów Tomasz Milewski Goszczowice wiertarki Helena Merkel Namysłów Wiesława Suchecka Namysłów Janina Szumlewicz Dzierżkowice Bogusława Gońda Namysłów grille elektryczne Gustaw Mormul Namysłów Zofi a Gruszka Wysoka Kazimierz Szczechowicz Biestrzykowice Wiesława Gajda Namysłów Piotr Grondowy Rychnów W trakcie losowania dzieci z namysłowskiego Domu Dziecka otrzymały wsparcie od BS w Namysłowie portfele Nina Rudawska Namysłów 8 Dawid Neugebauer Lasowice Małe Andrzej Czepczor Branice Stanisław Misterkiewicz Głuszyna Grzegorz Zieja Namysłów

9 Nasza placówka Oddział w Domaszowicach Oddział w Domaszowicach, w odróżnieniu od innych oddziałów namysłowskiego Banku, od początku był placówką BS w Namysłowie. Bank od rozpoczęcia działalności w 1950 roku obejmował swoją obsługą teren gminy. Jego tutejsza placówka była i pozostaje nadal centrum fi nansowym i głównym kredytodawcą dla tutejszych rolników oraz przedsiębiorców. Pierwsze, skromne pomieszczenie znajdowało się nad miejscową piekarnią, w latach siedemdziesiątych przeniesiono placówkę na ulice Strzelecką. W 1952 roku Oddział przejął prowadzenie działalności kasowej od tutejszej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Placówka w Domaszowicach od chwili powstania samorządu gminy obsługuje jego fundusze. Wraz z umacnianiem się Banku i wzrostem potrzeb modernizującego się w gminie rolnictwa, w 1991 roku Zarząd Banku podjął decyzję o kupnie budynku po byłym ośrodku zdrowia i po gruntownym remoncie, przystosowano go do działalności bankowej. We własnej siedzibie Oddział rozpoczął działalność w 1993 roku. Siedziba Oddziału w Domaszowicach W niedługim czasie budynek Oddziału poddany zostanie kolejnej modernizacji, w wyniku której uzyska wygląd godny placówki bankowej XXI wieku. redakcja Pracownice Oddziału BS w Domaszowicach. Od lewej: Zofi a Zarówna, Edyta Szmidt, Marianna Henrych, Monika Bursakowska - dyrektor i Ewa Olejnik Monika Bursakowska, dyrektor Oddziału w Domaszowicach, pracę w Oddziale rozpoczęła w rok po oddaniu do użytku nowej siedziby. Kieruje placówką od 2006 roku. Obsługujemy klientów z ternu gminy Domaszowice. Oddział jest jedyną placówką bankową na naszym terenie. Działalność kredytowa i depozytowa Oddziału równoważą się, zatem można założyć, że jesteśmy tutaj powszechnie akceptowani. Podstawową grupę klientów stanowią tutejsi rolnicy, bo i rolniczy charakter ma gospodarka gminy Domaszowice. Kredyty dla tej grupy klientów stanowią 66 proc. całego obliga kredytowego Oddziału. 11 proc. to kredyty dla osób prywatnych, pozostałą część absorbuje budżet terenowy. Urząd Gminy, którego partnerem jesteśmy od początku, jest naszym najpoważniejszym klientem, gdyż obsługujemy też wszystkie jego jednostki budżetowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielką część klientów Oddziału. Ten rodzaj działalności rzadko występuje w gminie. Stopniowo wzrasta liczba kont internetowych. Pod tym względem najlepszymi propagatorami kont internetowych są pozytywne opinie na ten temat przekazywane pomiędzy samymi klientami. Coraz większą popularnością cieszy się ten rodzaj rachunków bankowych wśród rolników, co wiąże się zapewne ze wzrastającą dostępnością do Internetu powiedziała pani dyrektor. MÓJ BANK 9

10 Kursów ciąg dalszy Uczestnicy szkolenia w Ligocie Książęcej Wzorem mieszkańców ze Smogorzowa i Ligoty Książęcej udało się również zorganizować bezpłatny kurs dla mieszkańców gminy Namysłów, którego organizatorem był Urząd Miejski w Namysłowie, Namysłowski Ośrodek Kultury oraz Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Zajęcia dla 9 grup, z których każda składała się z ok. 6 osób prowadzone były przez Teresę Wołoszczuk i odbywały się w świetlicy dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie. Tematyka zajęć obejmowała, podobnie jak w poprzednich szkoleniach, opanowanie podstaw obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz przedstawienie udogodnień, jakie oferuje namysłowski bank klientom, którzy posługują się bankowością internetową. M. Harasimczuk Kolejnym szkoleniem z cyklu kursów obsługi komputera, jakie odbyły się z inicjatywy mieszkańców, było szkolenie dla 10 mieszkańców Ligoty Książęcej w wieku od 30 do 70 lat, które rozpoczęło się 20 stycznia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej. Zajęcia z obsługi komputera i korzystania z Internetu prowadzone były przez Andrzeja Gallę, zastępcę burmistrza Namysłowa, natomiast wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania sytemu bankowości internetowej przybliżyli pracownicy namysłowskiego Banku Magdalena Harasimczuk oraz Rafał Frąsiak. Uczestnicy warsztatów w Namysłowie NOWI PRACOWNICY Elżbieta Gałkowska od 17 lutego 2014 r. na stanowisku kasjer-dysponent w Oddziale Banku w Niemodlinie. Sylwia Morga od 7 kwietnia 2014 r. na stanowisku kasjer-dysponent w Filii Banku w Wołczynie. 10 MÓJ BANK

11 II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Konsumenckiej W Zespole szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie odbył się 18 marca 2014 r. II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Celem tego konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród szkół ponadgimnazjalnych oraz zachęcanie do zdobywania praktycznych umiejętności z tej dziedziny. W konkursie pod hasłem Konsumenci to my wszyscy wzięło udział 16 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce ex aequo Monika Czapla z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Karolina Mieszała z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, II miejsce ex aequo Agata Skiba z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie oraz Paulina Konefał z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, III miejsce Aleksandra Ciunek z I Liceum Ogólnokształcącego Namysłowie. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez namysłowski Bank, szkoły uczestniczące w konkursie statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Tradycyjnie, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów tutejszej szkoły. Magdalena Harasimczuk Konrad Dzwoniarek od 1 lutego 2014 r. stażysta w Wydziale Kredytów w Oddziale Banku w Namysłowie. Dorota Jakubowska od 1 kwietnia 2014 r. stażystka, kasjer-dysponent w Oddziale Banku w Sycowie. MÓJ BANK 11

12 Usługa cashback już dostępna Szanowni Klienci, milo nam jest poinformować, że nasz Bank uruchomił nową usługę cashback dla kart debetowych zrzeszenia Banku BPS S.A. Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za zakupy kartami debetowymi w oznaczonych punktach handlowo-usługowych np. supermarketach czy stacjach benzynowych. W ramach usługi cashback można jednorazowo wypłacić nawet: - do 200 zł w przypadku kart VISA - do 300 zł w przypadku MasterCard, niezależnie od wysokości kwoty jaką zapłaci się za zakupy. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej nie jest możliwa sama wypłata gotówki. Zalety usługi Cashback: - wygodny sposób na wypłatę gotówki z rachunku bankowego bez konieczności szukania bankomatu, - większy dostęp do swoich pieniędzy, poprzez sieć punktów handlowo-usługowych, w których można wypłacać gotówkę, - oszczędność czasu w jednym miejscu dokonuje się zakupu oraz wypłatę potrzebnych środków. Liczba punktów oferujących cashback systematycznie wzrasta. We wszystkich punktach oferujących tę usługę przy wejściu lub przy kasie znajdują się naklejki symbole cashback. Korzystanie z cashback jest proste: Dokonując płatności kartą VISA lub MasterCard za zakupy w kasie, wystarczy poprosić kasjera o wypłacenie w ramach usługi cashback żądanej kwoty do wysokości 200 lub 300 zł. Transakcję potwierdzamy poprzez złożenie podpisu na wydruku lub wprowadzenie kodu PIN. Na wydruku kwota wypłaty i zakupów będą wykazane oddzielnie warto upewnić się czy kwoty się zgadzają, a my otrzymaliśmy właściwą sumę. Zapraszamy do korzystania z naszych usług i produktów bankowych. M. Harasimczuk PIONOWO: A1 Lepiej trzymać je w banku, niż w skarpecie, B13 Japońska suknia, C1 Skoczny taniec czeski, C9 Napisał książkę, D6 Kompan Portosa i Aramisa, D15 Opłacalny, E1 Do obsługi telewizora, E11 Marka samochodu z czterema kółkami w logo, F6 Część korzenia lub pędu będąca magazynem rośliny, F19 Wielka sala wykładowa, G1 Remis w szachach, G13 Strój sędziego, H5 Utwór niskich lotów, schlebiający popularnym gustom, H10 Jeden z karcianych kolorów, H20 Jadalna roślina strączkowa uprawiana od ponad 5000 lat, I1 Potomek płci męskiej, I14 Niechęć naukowo, J7 Sposób podróżowania na rękę, K1 Pieniądze, które zarabiają, K16 Właściciel najbrudniejszej stajni w historii świata, L10 Licytacja POZIOMO 1G Numer każdego Polaka, 2A I Warszawa, i Londyn, i Moskwa, 3G Kosmetyk do czyszczenia twarzy, 4A Jednooki gigant, 5H Otwiera się je w banku, 7A Zniszczenie, 9A Bydło, ale nie mleczne, H10 Broń Dawida, 11A Ludowy instrument strunowy, strojony kluczem, 12H Mały Mruczek, 13B Spłacany w ratach, 14G Nad kuchenką odciąga zapachy, 15A Rzymski bożek miłości, 16G Droga wśród drzew, 17A Najsławniejszy Gal w historii Polski, 18G Pomnik, statua, 19D Zła, choć cienka w talii, 20H Plecak lub walizka, 21D Najdłuższa rzeka Afryki, 22H Z piorunami (B17-A15-L14-D2-J1-C1-I18-K22-J18) (F21-B18-H14-K6-G3-A6)(A5-D21-K16-I7-A7-K22-E17-I16-C7-A3) (I15) (I3-K6-D9-K22-B11-B15) (F6-L10-D17-L12-F7)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania prosimy składać do 20 czerwca 2014 r. w placówkach naszego Banku. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 1(17) styczeń 2014 r. upominki od Banku otrzymują: Małgorzata Kulczyńska z Pokoju, Dorota Polańska z Lasowic Wielkich, Bolesław Solecki z Dąbrowy, Renata Muzyka z Wołczyna, Wojciech Hasiak z Zawady, Anna Wiatr z Praszki, Agnieszka Moskal z Byczyny, Emilia Zimna z Branic, Danuta Nawrotowicz z Tułowic i Zbigniew Maliński z Dębnika. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Drukarnia Internetowa Eulotki.com

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r. Lp. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2015 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 22.01.2016 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU r. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 25.01.2013 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 134/2014/Z Zarządu Banku z dnia 19.11.2014r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek, listopad 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

Współpraca Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna i OT Agencji Rynku Rolnego w Opolu na rzecz promocji spożywania ryb wśród dzieci i młodzieży

Współpraca Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna i OT Agencji Rynku Rolnego w Opolu na rzecz promocji spożywania ryb wśród dzieci i młodzieży UniaEuropejska EuropejskiFundusz Rybacki Współpraca Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna i OT Agencji Rynku Rolnego w Opolu na rzecz promocji spożywania ryb wśród dzieci i młodzieży Operacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH obowiązuje od 11 marca 2013 r. Starachowice, marzec 2013 r. Spis treści I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 01/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, STYCZEŃ 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 9/13/2014 Zarządu Banku z dnia 28 października 2014r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, PAŹDZIERNIK 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 20 sierpnia 2014 r. Preambuła Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/2016 z dnia 30.06.2016r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.08.2015r. za wyjątkiem oprocentowania kredytów,

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 11.05.2016r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckie TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie SPIS TREŚCI: Pozycja rynkowa Banku... 3 Władze Banku... 6 Zarząd Banku... 6 Rada Nadzorcza Banku... 6 Placówki Banku... 7 Działalność depozytowa...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 10/9/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2013 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/III/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 26.03.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały 34 Zarządu Banku Spółdzielczego nr z dnia 25.07.2012r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH Starachowice, lipiec 2012r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 4/3/2015 Zarządu Banku z dnia 5 marca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MARZEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 23.11.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Bank Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo