W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str."

Transkrypt

1 ISSN Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3 WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. 5 II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY KONSUMENCKIEJ str. 11 USŁUGA CASHBACK str. 12 SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8

2 KOMENTARZ Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Klienta. Kredyt może być udzielony bez zaświadczenia o zarobkach: *W kwocie nie przekraczającej jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie 3 800,00 zł. **Dla Klientów współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie od co najmniej 6 miesięcy kwota kredytu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, aktualnie ,00 zł. Uznaje się, że Klient współpracuje z Bankiem od co najmniej 6 i 12 miesięcy, jeżeli w tym okresie z tyt. Dochodów osiąganych przez Klienta następują systematyczne wpływy na jego rachunek prowadzony przez BS w Namysłowie (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) lub jeżeli Klient korzysta lub korzystał w Banku z produktu kredytowego, który terminowo spłaca/ł przez ostatnie 6 lub 12 miesięcy. Najistotniejszym obszarem działalności banku jest działalność kredytowa. W jej ramach Bank udziela klientom kredytów i gwarancji bankowych, jak również rozwij a inne formy fi nansowania. Utrzymuje wysokie standardy jakości obsługi klientów. Władze i pracownicy Banku uwzględniają je przy tworzeniu oferty produktowej, zaś sukces to efekt strategii ukierunkowanej na potrzeby klientów. Mogą oni liczyć na korzystne doradztwo i dopasowanie produktów do ich oczekiwań. Bank Spółdzielczy w Namysłowie jako bank uniwersalny oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), rolnikom indywidualnym, jednostkom samorządu terytorialnego. W ofercie znajdują się kredyty: gotówkowe, obrotowe, inwestycyjne, inwestycyjne objęte dopłatami do odsetek bankowych przez ARiMR, gwarancje bankowe, konta osobiste, lokaty, rachunki oszczędnościowe i bieżące oraz karty płatnicze. Prowadzi on również usługi dodatkowe, między innymi doładowania telefonów, płatności masowe i inne. Produkty oraz usługi oferuje za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów dystrybucji, zarówno tych tradycyjnych, składających się z sieci własnych placówek, jak i wykorzystujących telefonię stacjonarną, komórkową oraz Internet. Aby umocnić pozycję zdobytą na regionalnym rynku, Bank podejmuje intensywne działania produktowe i sprzedażowe budując konkurencyjną ofertę kredytową. Zwiększa portfel kredytowy, zachowując jednocześnie dobrą jakość aktywów i tym samym wzmacniając pozycję kapitałową i płynnościową. Główną część portfela kredytowego Banku stanowią kredyty dla sektora rolnego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym i utrzymanie go na bezpiecznym poziomie ma zasadnicze znaczenie dla wyników prowadzonej działalności. Minimalizacji ryzyka kredytowego służą obowiązujące procedury, w szczególności dotyczące zasad oceny ryzyka transakcji, ustanawiania prawnych zabezpieczeń kredytów. Jako instytucja zaufania publicznego BS w Namysłowie jest bankiem o dobrej reputacji i stabilnej sytuacji ekonomiczno-fi nansowej. Kluczową rolę w systemie zarządzania ryzykiem kredytowym w naszym Banku pełni wyodrębniony organizacyjnie obszar, dostosowany do obowiązujących standardów rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozycja Banku z roku na rok staje się coraz mocniejsza, a zarządzanie nim oparte jest na zasadach odpowiedzialnego biznesu. Dorota Niewiadomska Zastępca Prezesa Zarządu Spotkanie Banku z przedstawicielami władz samorządów loklanych Spotkanie z przedstawicielami władz samorządów lokalnych współpracujących w Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie odbyło się 6 marca 2014 roku w Namysłowie. Tematem spotkania było Finansowanie inwestycji samorządowych metody alternatywnego fi nansowania inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego bez obciążania ich budżetów. Prezentację przedstawił Aleksander Trojanowicz, przedstawiciel fi rmy UPPER FINANCE MUNICIPAL Sp. z o.o., specjalizującej się w całościowych działaniach doradczych dla JST. Udział w spotkaniu wziął również Henryk Galwas, prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej. Magdalena Janczura Wydział Administracyjno-Samorządowy 2 MÓJ BANK

3 Zadanie trudne, ale możliwe O sytuacji gospodarczej gminy Domaszowice, o planach rozwoju, a także współpracy gminy z lokalnymi przedsiębiorcami pisze wójt Zenon Kotarski. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że gospodarowanie środkami publicznymi w dobie wszechobecnego kryzysu gospodarczego jest niezwykle trudne. Realizacja budżetu gminy Domaszowice, jak również wszystkich innych budżetów samorządowych, uwarunkowana jest dostosowaniem jego składników do wskaźników określonych w ustawie o fi nansach publicznych. Taki stan rzeczy utrudnia realizowanie inwestycji i prowadzi do sytuacji, kiedy gmina zamiast rozwij ać się i inwestować, będzie wypełniać funkcje wyłącznie urzędnicze. Dla gminy typowo rolniczej pozyskiwanie wyższych dochodów wiąże się ze znacznym wzrostem stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych, co jest działaniem pozbawionym wszelkich cech humanitaryzmu, zważając na kryzys i nieustanne ubożenie społeczeństwa. Jednakże co roku w budżecie gminy Domaszowice zabezpieczane są środki na realizację wszystkich zadań należących do samorządu terytorialnego, a dodatkowo staramy się korzystać z dobrodziejstw Unii Europejskiej, pozyskując środki na inwestycje. Najlepszym tego przykładem niech będzie zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie, na które, oprócz środków własnych, pozyskano dofi nansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w wysokości ok zł. Środki unij ne pozyskano również na Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem. Natomiast w całości ze środków własnych udało nam się rozbudować strażnicę OSP w Siemysłowie, gdzie koszt zadania wyniósł ok zł. W 2014 roku najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest kontynuowanie budowy kanalizacji na terenie gminy. Dlatego też zaplanowano zakończenie budowy kanalizacji w Gręboszowie oraz zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach. Zadanie to, ze względu na ogromny zakres i koszty (ok zł) zostało podzielone na etapy, z czego w pierwszej kolejności został wykonany projekt budowy kanalizacji według innowacyjnej metody, której podstawę stanowi system kanalizacji ciśnieniowej z indywidualnymi pompowniami przydomowymi. W chwili obecnej oczekujemy na informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczące dofi nansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ pod koniec roku 2013 okazało się, że województwo opolskie dysponuje jeszcze środkami, które można pozyskać na budowę kanalizacji. Gmina Domaszowice spełnia wszystkie wymogi, aby otrzymać dofi nansowanie, ale do momentu rozstrzygnięcia konkursu nie możemy ogłosić przetargu na realizację zadania. Obecnie trwają prace nad zmianą studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych. Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjąłem po konsultacjach i przyzwoleniu lokalnej społeczności. Powstanie farmy wiatrowej przyniesie korzyści zarówno rolnikom, poprawiając ich sytuację fi nansową, jak i gminie, ponieważ zwiększą się dochody budżetu gminy, które będą mogły być przeznaczone na kolejne inwestycje poprawiające standard życia mieszkańców. Na koniec chciałbym w kilku słowach opisać współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i parafi ami, którym to instytucjom zapewniam pomoc w realizacji wniosków z dofi nansowaniem unij - nym. W ostatnich latach zostały zrealizowane następujące projekty: wymiana pokryć dachowych na kościołach, wymiana okien i witraży w kościele pw. św. Jadwigi w Woskowicach Górnych, budowa salki multimedialnej z dostępem do Internetu w Strzelcach oraz rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji we Włochach. Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach oraz Ludowy Zespół Sportowy Znicz Włochy otrzymały z budżetu gminy preferencyjne pożyczki na realizację projektów unij nych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i parafi ami układa się bardzo dobrze. Mówiąc o wszystkich zdaniach realizowanych przez gminę Domaszowice nie mógłbym zapomnieć o wzorowej współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie, która cechuje się nie tylko kompetentną i rzetelną obsługą środków fi nansowych, ale również wsparciem podczas organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Zenon Kotarski MÓJ BANK 3

4 Las to nie przedsiębiorstwo, to żywy organizm Leśnictwo to nie tylko ścinanie drzew. O tej wymagającej pracy opowiedział dr Janusz Czubkowski z Leśnictwa Ziemiełowice. Jak trafi ł pan do leśnictwa? Poprzez Technikum Leśne w Tułowicach. Zawsze miałem inklinacje przyrodnicze interesowały mnie ptaki, zwierzęta, rośliny. Nie dostałem się na wymarzone studia leśne, bardzo wtedy oblegane, a kandydaci po liceach ogólnokształcących mieli łatwiejszy start. Dodatkowo był wtedy społeczny nacisk na to, by po technikum iść od razu do pracy. W 1982 roku wcielono mnie do armii. Później poszedłem na studia zaoczne na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wcześniej odbyłem staż w sąsiednim leśnictwie, a w 1986 roku trafi łem tutaj, do leśnictwa Ziemiełowice, na stanowisko leśniczego. Pracuję tu do dziś. Czy dobrym określeniem jest, że las to żywy organizm, a leśnictwo to przedsiębiorstwo? Nie, to nie jest przedsiębiorstwo. Mówi się, że Lasy Państwowe mają tak zwaną ułomną osobowość prawną. Polega to na tym, że są własnością Skarbu Państwa i działają w jego strukturach. Nie są stricte przedsiębiorstwem klasycznym. Gospodarowanie przyrodą trudno jest dostosować do *RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 2 400,00 zł dla 12 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 3,49%, z oprocentowaniem 9,99% w skali roku stopa stała wynosi 18,15%. Rata miesięczna wynosi 220,36 zł, a całkowita kwota do zapłaty 2 614,75 zł. **RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 5 800,00 zł dla 24 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,39%, z oprocentowaniem 10,99% w skali roku stopa zmienna wynosi 16,84%. Rata miesięczna wynosi 290,09 zł, a całkowita kwota do zapłaty 6 722,49 zł. ***RRSO dla przykładu reprezentatywnego przy całkowitej kwocie kredytu 9 100,00 zł dla 36 miesięcy spłat, bez opłaty przygotowawczej, z prowizją 4,69%, z oprocentowaniem 11,99% w skali roku stopa zmienne wynosi 16,69%. Rata miesięczna wynosi 343,17 zł, a całkowita kwota do zapłaty ,56 zł. typowego modelu gospodarczego, dlatego na mocy ustawy z 1991 roku Lasy Państwowe działają jak przedsiębiorstwo i są na rozrachunku ekonomicznym, ale jednocześnie nie są przedsiębiorstwem. Napisano tam, że nie odprowadzają zysku do kasy państwa, nie są też benefi cjentem Skarbu Państwa. To pewna sprzeczność. Czy trudno pogodzić tę ideologiczną dla leśników działalność z działalnością gospodarczą? Jak pan to widzi? Las jest żywym organizmem, który podlega pewnym procesom przyrodniczym i biologicznym. Wiadomo, że z małej sadzonki wyrasta potężne drzewo. Nasza praca nie polega tylko na wycinaniu drzew. Poprzez wycinkę hodujemy las, to jest element tego procesu. Tak samo, jak kiedyś przerywało się buraki czy rzodkiewkę, by pozostałym osobnikom stworzyć jak najlepsze warunki do wzrostu, tak my przycinamy drzewa, żeby rozproszyć ryzyko hodowlane. Dlatego sadzimy więcej, a wycinamy potem najsłabsze. W innym przypadku materiał, który pozyskiwalibyśmy, byłby słabej jakości a przecież każdy chce mieć wytrzymałe, drewniane meble. Każde drzewo potrzebuje przestrzeni do wzrostu, możliwości pobierania wszystkich składników odżywczych. Stary drzewostan także trzeba wycinać. W pewnym momencie drzewa, jak każdy organizm, starzeją się. Rozpoczynają się infekcje, zagrzybienie, choroby. Nie ma pan czasem wrażenia, że zaczyna pan coś, czego efektu już nie będzie Panu dane zobaczyć? To cecha pracy leśnika. Dzisiaj, użytkując drzewostany rębne dojrzałe do ścięcia mamy świadomość, że sadzili je nasi poprzednicy ponad 100 lat temu. My też dzisiaj sadzimy i pielęgnujemy drzewostany po to, aby nasi następcy mieli co użytkować. Las to nie tylko drzewa, ale też zwierzęta. Czy jest konfl ikt między leśnikami a myśliwymi? Jako takiego nie ma. W lesie od zawsze były zwierzęta od owadów po duże ssaki. Konfl ikt występuje tylko na płasz- 4 MÓJ BANK

5 czyźnie tego, ile tych zwierząt ma być na terenie lasu. Przykładowo sarny i jelenie to przeżuwacze, potrzebują dużej ilości pożywienia. Potrafi ą robić szkody w uprawach, zgryzają młode drzewka. Natomiast dzisiaj, gdy została zachwiana pewna równowaga w przyrodzie, wytępiono wielkie drapieżniki wilki, rysie, niedźwiedzie zwierzyna nie ma naturalnego elementu redukcji. Stał się nim myśliwy. Odstrzał następuje nie po to, żeby zwierzynę uśmiercić, ale właśnie by zachować równowagę w przyrodzie. Etyczny myśliwy odstrzeliwuje selektywnie, wybierając osobniki starsze, chore. Dlatego leśnicy i myśliwi muszą współistnieć. Myśliwi zajmują się redukcją kontrolną zwierzyny, leśnicy hodują las. Dodatkowo prawie 90 proc. leśników to myśliwi. Jak duży obszar znajduje się w Pana jurysdykcji? Leśnictwo Ziemiełowice nadzoruje obszar ha. Są to tylko lasy państwowe. Do stycznia 2013 roku w naszej jurysdykcji znajdowały się także lasy prywatne. Tych było około 50 ha. Na ziemiach zachodnich nie ma zbyt wielu takich lasów, o wiele więcej jest w Polsce centralnej. Lasów przybywa czy ubywa? W Polsce lasów zdecydowanie przybywa. Jest program zalesiania kraju, który zakłada, że do 2030 roku powinno ich być w granicach 33 proc. terenów leśnych w Polsce. U nas też przybywa lasów. Dużo gruntów przejęliśmy z Agencji, wcześniej przejmowaliśmy je z Funduszu Ziemi. Zalesiliśmy wiele z nich. Od 1986 roku w tym leśnictwie zalesiłem ha gruntów przejętych z Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Są też grunty o niskiej przydatności rolnej oraz trudnodostępne, na przykład podmokłe łąki zostały oddane Lasom Państwowym w pierwszej kolejności. Lasy wiążą glebę, magazynują wodę, pochłaniają dwutlenek węgla i, co też ważne, zatrzymują wiejące wiatry. A co z drzewami liściastymi? Na skutek tak zwanej renty leśnej, która była bardzo wspierana na początku XX wieku, a nawet w XIX wieku, polegającej na tym, że lasy iglaste rosną dużo szybciej niż liściaste, zniekształcono nieco nasze lasy w kierunku iglastych. Drzewa szpilkowe poza tym są łatwiejsze w hodowli niż liściaste. Dlatego na siedliskach po wyciętych dąbrowach, buczynach i podobnych im drzewach, zasiano gatunki iglaste teraz staramy się to odbudować. Są specjalne sposoby odnowienia tego stanu. Dążymy do tego, żeby na powierzchniach z drzewostanem iglastym było ponad 30 proc. drzew liściastych. Jaki ma pan kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie? Jestem członkiem Banku już od lat. Mam tam konto, moja rodzina i ja od lat korzystamy z jego usług. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski Ważne wyróżnienie dla Banku 31 stycznia 2014 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się gala XV edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. W uroczystości wzięły udział oddziały bankowe, banki spółdzielcze oraz uniwersalne, które po przejściu dwuetapowej weryfi kacji konkursowej otrzymały Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Zanim dokonano uroczystego wręczenia nagród, podsumowania tegorocznej edycji dokonał Andrzej Arendarski prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Katarzyna Zajdel-Kurowska członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna dla Polskiej gospodarki jest rozwij ająca się przedsiębiorczość małych i średnich fi rm, których potrzeby świetnie rozumieją banki uczestniczące w konkursie. Niezależni audytorzy dokonali oceny jakości obsługi MSP w każdej placówce. Podczas wizyt w instytucjach fi nansowych największą uwagę zwracano na jakość obsługi oraz zmieniającą się ofertę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Surowej ocenie poddana została również jakość informacji udostępnianej klientom, doradztwo udzielane w banku lub oddziale oraz udogodnienia oferowane przedsiębiorcom. W konkursie tym Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał Wyróżnienie Honorowe wraz z godłem promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z czterema złotymi gwiazdami. W imieniu władz Banku nagrodę z rąk prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i członka Zarządu NBP odebrała Dorota Niewiadomska, zastępca prezesa Zarządu. redakcja Fot. Z zasobów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw MÓJ BANK 5

6 Przed Zebraniem Przedstawicieli Bank Spółdzielczy w Namysłowie należy w Grupie BPS do banków o wysokiej sumie bilansowej i dynamice rozwoju. Na koniec minionego roku pod względem wielkości sumy bilansowej zajmował 26 miejsce, a pod względem wielkości kapitałów 38 w liczącej 363 banki Grupie BPS. Jest też jednym z 571 działających w Polsce banków spółdzielczych i największym na Opolszczyźnie. Przy ocenie działalności instytucji fi nansowej najczęściej używanym miernikiem jest suma bilansowa, czyli wielkość aktywów banku, która na koniec minionego roku osiągnęła poziom tys. zł i była większa od osiągniętej na koniec 2012 roku o tys. zł. Taki wzrost sumy bilansowej przewyższa średnią wzrostu tego miernika w bankach Grupy BPS. Wzrost został osiągnięty pomimo między innymi niekorzystnej sytuacji gospodarczej i niskich stopach procentowych ogłoszonych Suma bilansowa w tys. zł * 2013 Obligo kredytowe w tys. zł * 2013 przez Radę Polityki Pieniężnej. Pod względem udzielonych kredytów Bank Spółdzielczy w Namysłowie może miniony rok ocenić pozytywnie. Wielkość obliga kredytowego na koniec 2013 roku osiągnęła wartość tys. zł i była większa od roku poprzedzającego o tys. zł. W ogólnej kwocie przyznanych kredytów, preferencyjne kredyty rolnicze stanowiły 38,9 proc., rolnicze kredyty bez dopłat 24,06 proc., kredyty na działalność pozarolniczą 6,68 proc., kredyty dla osób prywatnych 12,66 proc., a dla jednostek samorządu terytorialnego 18,41 proc. Charakterystyka obliga kredytowego pokazuje, jak bardzo Bank Spółdzielczy w Namysłowie angażuje swoją aktywność kredytową w modernizację sektora rolnego w regionie, nie zaniedbując jednocześnie realizacji potrzeb innych grup klientów, w tym jednostek samorządu terytorialnego Źródłem fi nansowania akcji kredytowej banku są depozyty inaczej mówiąc oszczędności powierzane bankowi przez klientów instytucjonalnych, samorządy i klientów indywidualnych. Wartość depozytów osiągnęła na koniec 2013 roku wysokość tys. zł, odnotowując wzrost w stosunku do roku poprzedniego o tys. zł. Przy bardzo konkurencyjnym rynku osiągnięcie takiego przyrostu depozytów świadczy o atrakcyjności lokat pomimo malejących stóp procentowych, a także o akceptacji Banku przez jego klientów. Ocena wyników osiągniętych przez Bank musi też uwzględniać warunki, w jakich działał w minionym roku. Początek 2013 roku nie zapowiadał rychłego końca stagnacji w gospodarce. Banki komercyjne informowały o spadku popytu na kredyty. Obniżenie wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, powodujące zmniejszanie oprocentowania kredytów, zmniejszało również możliwość efektywnego wykorzystywania depozytów. Fundusze własne banku stanowią o bezpieczeństwie powierzonych środków i w efekcie o możliwościach zwiększania akcji kredytowej. W 2014 rok Bank wszedł z kapitałami o wysokości tys. zł, tj. o 27,5 proc. większymi, niż w końcu 2012 roku. Przekroczył także jeszcze jeden ważny wskaźnik zalecany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Chodzi tu o tzw. współczynnik wypłacalności, którego zalecany poziom Komisja określiła na poziomie 12 proc. Na koniec minionego roku w BS w Namysłowie wynosił on 13 proc. Pomimo niepewności, jaka towarzyszyła rozważaniom o przyszłości wobec niepewnej sytuacji gospodarczej u progu 2013 roku, należy go zaliczyć do udanych. Bank konsekwentnie prowadził działalność remontową i moderniza Depozyty w tys. zł * MÓJ BANK

7 Fundusze własne w tys. zł * 2013 cyjną w placówkach. Jego Oddziały oferują pełen zakres produktów rynku depozytowo-rozliczeniowego, kredytowego, kartowego, działalność walutową, nowoczesne kanały dostępu do rachunków, w tym dostęp za pomocą Internetu oraz szereg innych usług, które znajdują się w ofercie wszystkich nowoczesnych banków. Rok 2014 stawia przed Bankiem nowe wyzwania, których realizacja w znacznym stopniu zależeć będzie od sytuacji makroekonomicznej. * - w dniu r. nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie. red. Świeży, zdrowy i smaczny karp z Opolszczyzny Jakub Roszuk, prezes Zarządu LGR Opolszczyzna Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna, bo taka jest pełna nazwa inicjatywy założonej dzięki programowi unij nemu PO Ryby oś IV, ma za cel określony przez Unię Europejską Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych Od Rybactwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs na składanie strategii dla grup rybackich. W 2011 roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwem na powołanie naszej grupy. W Polsce jest ich 48. Budżet, którym dysponujemy, jest uzależniony od danej rybackości na terenie nasz obejmuje 11 gmin, w których jest prowadzona działalność hodowlana głównie karpia. Mowa o gminach: Tułowice, Niemodlin, Popielów, Lewin Brzeski, Turawa, Ozimek, Lasowice Wielkie, Świerczów, Pokój, Murów, Zębowice. To partnerstwo trójsektorowe: sektor gospodarczy prywatny, publiczny gminy i społeczny, jak na przykład Polski Związek Wędkarski opowiada prezes Jakub Roszuk. Działalność nasza opiera się głównie na rozwoju terenów zależnych od rybactwa i promowaniu lokalnego produktu, jakim jest karp. Jako stowarzyszenie, Grupa nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, zajmuje się obsługą uzyskanych środków fi nansowych. Z danych pochodzących z 2011 roku Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna zajmuje trzecie miejsce pod względem produkcji karpia w Polsce. W 2012 roku wyhodowano 1820 ton, co stanowi około proc. w skali kraju. Władze Lokalnej Grupy Rybackiej planują dalsze zwiększanie produkcji. Ryby słodkowodne, w tym karpie, nie są aż tak reklamowane, jak morskie, ale stanowią dobrą alternatywę dla mięsa. Należy to ująć dwojako: ryby morskie są bardzo zdrowe, ale na południe Polski najczęściej dojeżdżają mrożone. My dajemy gwarancję świeżości a ryby są sprawiane przy kliencie tłumaczy pan Roszuk. Jest nawet założenie Unii Europejskiej, zakładające ograniczenie eksploatacji środowiska naturalnego, w tym mórz, a zastąpienie tego akwakulturą, czyli hodowlą wodną. Ma to nastąpić poprzez rozbudowę istniejących obiektów hodowlanych i ich modernizację. Na Opolszczyźnie rzuca się w oczy wiele drobnych stawów. Nie są to jednak akweny hodowlane, tylko wyrobiska po kopalniach kruszywa tak zwane piaskownie. Czasami tylko zarybia je Polski Związek Wędkarski i przeznacza do ogólnego użytkowania. Następne rozdanie środków unij nych, jak wspomniałem, dotyczy modernizacji, a nie budowy, bo wody jest coraz mniej. Jeżeli ktoś rozbudowuje sobie obiekt, musi tak gospodarować wodą, żeby zalać wszystkie stawy, ale tą samą ilością. Duży jest też nacisk na recyrkulaty, czyli systemy, gdzie woda jest wielokrotnie użytkowana i oczyszczana. Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna stwierdza Jakub Roszuk. W naszych działaniach wspiera nas Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Mamy tam swoje konto statutowe i rachunki. Jest to szczególnie istotne przy pracy ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, działającymi na poprawę warunków w naszym regionie. N. Malanowska MÓJ BANK 7

8 Oto lista wylosowanych nagród w Loterii Promocyjnej: samochód osobowy Ford Focus Trend Janina Szumlewicz Dzierżkowice skuter Eugeniusz Odoj Namysłów notebooki Władysław Bielecki Fałkowice telewizory LCD Marek Raczek Namysłów Loteria dla Zofi a Bryła Żaba nagrody pieniężne 1 000,00 zł Tadeusz Górniak Grodziec Agnieszka Tomiczek Namysłów Tadeusz Zadora Namysłów Helena Gofryk Branice Oszczędzających Bogumiła Radecka Wilków Danuta Słomka Krasowice Gerhard Nowak Gronowice Ewa Teuerle Namysłów Stefan Wojcik Opole konsole Bogusława Czarnecka Namysłów w 2013 r. Ilona Dębicka Namysłów Zofi a Naumann Byczyna Hanna Szymczyk Namysłów Adam Wojtowicz Namysłów tablety Andrzej Kuźniarz Wilków Tadeusz Kolat Namysłów Alicja Wolf Namysłów rowery Eugeniusz Odoj Namysłów Wiesław Pacek Jastrzębie Maria Grzyb Byczyna Aleksandra Ferenholc Namysłów żelazko ze stacją parową Szczepan Bereźnicki Namysłów Eugenia Opala Namysłów Alicja Wolf Namysłów Jadwiga Lew Namysłów Ryszard Hapanowicz Radoszowice cyfrowe aparaty fotografi czne Janusz Dutkiewicz Nowa Wieś Iwona Dobrowolska Zieleniec Grażyna Walczak Namysłów Leszek Wróbel Namysłów Jan Pytel Siemysłów Jan Bochniak Idzikowice Kazimierz Rusnak Sady Ilona Sobolewska-Szczepaniak Lewin Brzeski ciśnieniowe ekspresy do kawy Ryszard Wołkowicz Namysłów Losowanie odbyło się 24 stycznia 2014 r. Stanisław Raduchowski Smarchowice Wielkie Radosław Banasiak Minkowskie w namysłowskim Ośrodku Kultury Damian Zacki Wódka Alina Koralewicz Namysłów w obecności komisji nadzorującej wypiekacze do chleba Bożena Mamys Pszeniczna Tadeusz Szkudlarski Pągów przebieg losowania i licznie przybyłych Henryk Zgodziński Namysłów klientów Banku Spółdzielczego Zofi a Rybicka Idzikowice w Namysłowie. Tadeusz Bogusławski Byczyna Renata Górniak Smarchowice Wielkie Wylosowanym osobom gratulujemy, Jan Szyporta Rychnów bony towarowe na wyroby jubilerskie Mieczysław Kamiński Krzyków a wszystkich oszczędzających już dziś Jerzy Sobiegraj Wilków Joanna Piędzioch Dąbrówka Dolna Przemysław Wojtowicz Namysłów zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Stefania Siring Namysłów wieże Hi-Fi Norbert Cieplik Osiek Loterii, w której nagrodą główną jest Edward Hruszowicz Namysłów Marta Palińska Ligota Książęca samochód osobowy Opel Astra IV Jolanta Kilan Namysłów Elżbieta Ruzik Namysłów oraz 100 innych nagród rzeczowych. urządzenia wielofunkcyjne Andrzej Zając Dębnik (ksero, drukarka, skaner) Barbara Grobelna Smarchowice Śląskie Marian Markiewicz Raciszów Jadwiga Lew Namysłów Kazimiera Urbańska Syców ramki cyfrowe Kazimiera Urbańska Syców Andrzej Robak Namysłów Izabela Wysocka Magnuszowice Krzysztof Białek Strzelce kuchenki mikrofalowe Jan Kołosowski Ligota Wołczyńska Tadeusz Szkudlarski Pągów Danuta Hofbauer Lubska Urszula Gurgacz Namysłów Tomasz Milewski Goszczowice wiertarki Helena Merkel Namysłów Wiesława Suchecka Namysłów Janina Szumlewicz Dzierżkowice Bogusława Gońda Namysłów grille elektryczne Gustaw Mormul Namysłów Zofi a Gruszka Wysoka Kazimierz Szczechowicz Biestrzykowice Wiesława Gajda Namysłów Piotr Grondowy Rychnów W trakcie losowania dzieci z namysłowskiego Domu Dziecka otrzymały wsparcie od BS w Namysłowie portfele Nina Rudawska Namysłów 8 Dawid Neugebauer Lasowice Małe Andrzej Czepczor Branice Stanisław Misterkiewicz Głuszyna Grzegorz Zieja Namysłów

9 Nasza placówka Oddział w Domaszowicach Oddział w Domaszowicach, w odróżnieniu od innych oddziałów namysłowskiego Banku, od początku był placówką BS w Namysłowie. Bank od rozpoczęcia działalności w 1950 roku obejmował swoją obsługą teren gminy. Jego tutejsza placówka była i pozostaje nadal centrum fi nansowym i głównym kredytodawcą dla tutejszych rolników oraz przedsiębiorców. Pierwsze, skromne pomieszczenie znajdowało się nad miejscową piekarnią, w latach siedemdziesiątych przeniesiono placówkę na ulice Strzelecką. W 1952 roku Oddział przejął prowadzenie działalności kasowej od tutejszej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Placówka w Domaszowicach od chwili powstania samorządu gminy obsługuje jego fundusze. Wraz z umacnianiem się Banku i wzrostem potrzeb modernizującego się w gminie rolnictwa, w 1991 roku Zarząd Banku podjął decyzję o kupnie budynku po byłym ośrodku zdrowia i po gruntownym remoncie, przystosowano go do działalności bankowej. We własnej siedzibie Oddział rozpoczął działalność w 1993 roku. Siedziba Oddziału w Domaszowicach W niedługim czasie budynek Oddziału poddany zostanie kolejnej modernizacji, w wyniku której uzyska wygląd godny placówki bankowej XXI wieku. redakcja Pracownice Oddziału BS w Domaszowicach. Od lewej: Zofi a Zarówna, Edyta Szmidt, Marianna Henrych, Monika Bursakowska - dyrektor i Ewa Olejnik Monika Bursakowska, dyrektor Oddziału w Domaszowicach, pracę w Oddziale rozpoczęła w rok po oddaniu do użytku nowej siedziby. Kieruje placówką od 2006 roku. Obsługujemy klientów z ternu gminy Domaszowice. Oddział jest jedyną placówką bankową na naszym terenie. Działalność kredytowa i depozytowa Oddziału równoważą się, zatem można założyć, że jesteśmy tutaj powszechnie akceptowani. Podstawową grupę klientów stanowią tutejsi rolnicy, bo i rolniczy charakter ma gospodarka gminy Domaszowice. Kredyty dla tej grupy klientów stanowią 66 proc. całego obliga kredytowego Oddziału. 11 proc. to kredyty dla osób prywatnych, pozostałą część absorbuje budżet terenowy. Urząd Gminy, którego partnerem jesteśmy od początku, jest naszym najpoważniejszym klientem, gdyż obsługujemy też wszystkie jego jednostki budżetowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielką część klientów Oddziału. Ten rodzaj działalności rzadko występuje w gminie. Stopniowo wzrasta liczba kont internetowych. Pod tym względem najlepszymi propagatorami kont internetowych są pozytywne opinie na ten temat przekazywane pomiędzy samymi klientami. Coraz większą popularnością cieszy się ten rodzaj rachunków bankowych wśród rolników, co wiąże się zapewne ze wzrastającą dostępnością do Internetu powiedziała pani dyrektor. MÓJ BANK 9

10 Kursów ciąg dalszy Uczestnicy szkolenia w Ligocie Książęcej Wzorem mieszkańców ze Smogorzowa i Ligoty Książęcej udało się również zorganizować bezpłatny kurs dla mieszkańców gminy Namysłów, którego organizatorem był Urząd Miejski w Namysłowie, Namysłowski Ośrodek Kultury oraz Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Zajęcia dla 9 grup, z których każda składała się z ok. 6 osób prowadzone były przez Teresę Wołoszczuk i odbywały się w świetlicy dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie. Tematyka zajęć obejmowała, podobnie jak w poprzednich szkoleniach, opanowanie podstaw obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz przedstawienie udogodnień, jakie oferuje namysłowski bank klientom, którzy posługują się bankowością internetową. M. Harasimczuk Kolejnym szkoleniem z cyklu kursów obsługi komputera, jakie odbyły się z inicjatywy mieszkańców, było szkolenie dla 10 mieszkańców Ligoty Książęcej w wieku od 30 do 70 lat, które rozpoczęło się 20 stycznia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej. Zajęcia z obsługi komputera i korzystania z Internetu prowadzone były przez Andrzeja Gallę, zastępcę burmistrza Namysłowa, natomiast wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania sytemu bankowości internetowej przybliżyli pracownicy namysłowskiego Banku Magdalena Harasimczuk oraz Rafał Frąsiak. Uczestnicy warsztatów w Namysłowie NOWI PRACOWNICY Elżbieta Gałkowska od 17 lutego 2014 r. na stanowisku kasjer-dysponent w Oddziale Banku w Niemodlinie. Sylwia Morga od 7 kwietnia 2014 r. na stanowisku kasjer-dysponent w Filii Banku w Wołczynie. 10 MÓJ BANK

11 II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Konsumenckiej W Zespole szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie odbył się 18 marca 2014 r. II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Celem tego konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród szkół ponadgimnazjalnych oraz zachęcanie do zdobywania praktycznych umiejętności z tej dziedziny. W konkursie pod hasłem Konsumenci to my wszyscy wzięło udział 16 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce ex aequo Monika Czapla z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Karolina Mieszała z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, II miejsce ex aequo Agata Skiba z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie oraz Paulina Konefał z Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, III miejsce Aleksandra Ciunek z I Liceum Ogólnokształcącego Namysłowie. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez namysłowski Bank, szkoły uczestniczące w konkursie statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Tradycyjnie, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów tutejszej szkoły. Magdalena Harasimczuk Konrad Dzwoniarek od 1 lutego 2014 r. stażysta w Wydziale Kredytów w Oddziale Banku w Namysłowie. Dorota Jakubowska od 1 kwietnia 2014 r. stażystka, kasjer-dysponent w Oddziale Banku w Sycowie. MÓJ BANK 11

12 Usługa cashback już dostępna Szanowni Klienci, milo nam jest poinformować, że nasz Bank uruchomił nową usługę cashback dla kart debetowych zrzeszenia Banku BPS S.A. Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za zakupy kartami debetowymi w oznaczonych punktach handlowo-usługowych np. supermarketach czy stacjach benzynowych. W ramach usługi cashback można jednorazowo wypłacić nawet: - do 200 zł w przypadku kart VISA - do 300 zł w przypadku MasterCard, niezależnie od wysokości kwoty jaką zapłaci się za zakupy. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej nie jest możliwa sama wypłata gotówki. Zalety usługi Cashback: - wygodny sposób na wypłatę gotówki z rachunku bankowego bez konieczności szukania bankomatu, - większy dostęp do swoich pieniędzy, poprzez sieć punktów handlowo-usługowych, w których można wypłacać gotówkę, - oszczędność czasu w jednym miejscu dokonuje się zakupu oraz wypłatę potrzebnych środków. Liczba punktów oferujących cashback systematycznie wzrasta. We wszystkich punktach oferujących tę usługę przy wejściu lub przy kasie znajdują się naklejki symbole cashback. Korzystanie z cashback jest proste: Dokonując płatności kartą VISA lub MasterCard za zakupy w kasie, wystarczy poprosić kasjera o wypłacenie w ramach usługi cashback żądanej kwoty do wysokości 200 lub 300 zł. Transakcję potwierdzamy poprzez złożenie podpisu na wydruku lub wprowadzenie kodu PIN. Na wydruku kwota wypłaty i zakupów będą wykazane oddzielnie warto upewnić się czy kwoty się zgadzają, a my otrzymaliśmy właściwą sumę. Zapraszamy do korzystania z naszych usług i produktów bankowych. M. Harasimczuk PIONOWO: A1 Lepiej trzymać je w banku, niż w skarpecie, B13 Japońska suknia, C1 Skoczny taniec czeski, C9 Napisał książkę, D6 Kompan Portosa i Aramisa, D15 Opłacalny, E1 Do obsługi telewizora, E11 Marka samochodu z czterema kółkami w logo, F6 Część korzenia lub pędu będąca magazynem rośliny, F19 Wielka sala wykładowa, G1 Remis w szachach, G13 Strój sędziego, H5 Utwór niskich lotów, schlebiający popularnym gustom, H10 Jeden z karcianych kolorów, H20 Jadalna roślina strączkowa uprawiana od ponad 5000 lat, I1 Potomek płci męskiej, I14 Niechęć naukowo, J7 Sposób podróżowania na rękę, K1 Pieniądze, które zarabiają, K16 Właściciel najbrudniejszej stajni w historii świata, L10 Licytacja POZIOMO 1G Numer każdego Polaka, 2A I Warszawa, i Londyn, i Moskwa, 3G Kosmetyk do czyszczenia twarzy, 4A Jednooki gigant, 5H Otwiera się je w banku, 7A Zniszczenie, 9A Bydło, ale nie mleczne, H10 Broń Dawida, 11A Ludowy instrument strunowy, strojony kluczem, 12H Mały Mruczek, 13B Spłacany w ratach, 14G Nad kuchenką odciąga zapachy, 15A Rzymski bożek miłości, 16G Droga wśród drzew, 17A Najsławniejszy Gal w historii Polski, 18G Pomnik, statua, 19D Zła, choć cienka w talii, 20H Plecak lub walizka, 21D Najdłuższa rzeka Afryki, 22H Z piorunami (B17-A15-L14-D2-J1-C1-I18-K22-J18) (F21-B18-H14-K6-G3-A6)(A5-D21-K16-I7-A7-K22-E17-I16-C7-A3) (I15) (I3-K6-D9-K22-B11-B15) (F6-L10-D17-L12-F7)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania prosimy składać do 20 czerwca 2014 r. w placówkach naszego Banku. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 1(17) styczeń 2014 r. upominki od Banku otrzymują: Małgorzata Kulczyńska z Pokoju, Dorota Polańska z Lasowic Wielkich, Bolesław Solecki z Dąbrowy, Renata Muzyka z Wołczyna, Wojciech Hasiak z Zawady, Anna Wiatr z Praszki, Agnieszka Moskal z Byczyny, Emilia Zimna z Branic, Danuta Nawrotowicz z Tułowic i Zbigniew Maliński z Dębnika. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Drukarnia Internetowa Eulotki.com

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW ISSN 1689-9105 Nr 1(14) LUTY 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK BANK PRZYJAZNY - str. 2 APEL O POMOC - str. 2 DLA LOKALNEGO ROZWOJU - str. 3 INTEGRUJĄCA ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Bardziej szczegółowo

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego Komentarz GRZEGORZ PONIATOWSKI, Prezes Zarządu d tysięcy lat pieniądz stanowi środek określania wartości dóbr materialnych i kulturalnych. Stanowi też ekwiwalent w transakcjach wymiennych, czyli kupna

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. w województwie, które dostały to wyróżnienie i dodatkowe dofinansowanie.

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. w województwie, które dostały to wyróżnienie i dodatkowe dofinansowanie. Nr 1 (8) ISSN 2082-9450 marzec 2013 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Rozmowa z ELŻBIETĄ PARZYCH, prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Fundacji Kraina Mlekiem

Bardziej szczegółowo

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11 Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana mówi

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str. Z życia SGB str. 1-7 Ognivo platforma wymiany informacji związanych z rozliczeniami str. 14-15 Bancassurance str. 16-17 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2010 nr 4/153 Gospodarczy Bank Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ ISNN 1896-706X GAZETA BEZPŁATNA Nr 11 marzec 2009 r. Komentarz Początek nowego roku to czas oceny tego, co przyniósł 2008 r. Nie inaczej jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24. W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10. Polskie długi str.

INFORMATOR SGB. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24. W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10. Polskie długi str. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24 W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień 2011 nr 2/157 fot. J. Brożek/Elite Studio Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA.

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. 2 Z Z Y C I A S G B SGB Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. - Czy w SGB-Banku i zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych rozpoczęła się nowa era? - Nawiązuje Pan do niedawnego powołania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str.

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4 Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. 9-10 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2011 nr 6/161 def3000 doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa Poznań, wrzesień-październik 2009 nr 5/148 Gratulacje od Starosty Kępińskiego str. 4 Jubileusz BS Biała i GBS Choszczno str. 6 i 9 Obsługa w języku migowym str. 7 Nie wyobrażam sobie Słupcy bez Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą!

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! NR 2/2013 (2)! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! Powrót motocrossu 2 Serdecznie zapraszamy do placówek u Spółdzielczego www.okbank.pl CENTRALA BANKU

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta! Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011. Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby. Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku

Mistrzowska oferta! Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011. Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby. Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011 Mistrzowska oferta! str. 2 str. 8 Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby str. 4 Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku str. 6 Majówka w Baboszewie str. 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej 17/2012 PIAST W tym numerze polecamy Bezpieczniej w SKOK pod państwowym nadzorem Reklama Ryzyko inwestycji Zanim powierzymy komuś swoje oszczędności w celu ich szybkiego i łatwego pomnożenia, sprawdźmy,

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo