ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 R."

Transkrypt

1 ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 24 lutego

2 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 24 2

3 SPRAWOZDANIE DYREKTORÓW Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY Niniejszy raport został przygotowany zgodnie z artykułem 82 ustęp 1 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. PREZENTACJA DANYCH FINANSOWYCH I POZOSTAŁYCH DANYCH Zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym odwołania do Spółki dotyczą spółki ASBISc Enterprises Plc, natomiast wszelkie odwołania do Grupy dotyczą ASBISc Enterprises Plc oraz skonsolidowanych z nią podmiotów zależnych. Wyrażenia my, nas, nasz oraz podobne, co do zasady, odnoszą się do Grupy (w tym do jej odpowiednich podmiotów zależnych, w zależnosci od kraju, o którym mowa), chyba że z kontekstu jasno wynika, że odnoszą się one tylko do samej Spółki. Dane finansowe i operacyjne Niniejszy raport kwartalny zawiera sprawozdanie finansowe Grupy i inne dane finansowe w odniesieniu do Grupy. W szczególności zawiera okresowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony r. Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporzadzone zgodnie z Miedzynarodowym Standardem Rachunkowoci ("MSR") 34 i zaprezentowane w dolarach amerykanskich. Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki jest dolar amerykański. Z tego względu transakcje w walutach innych niż nasza waluta funkcjonalna są przeliczane na dolary amerykańskie zgodnie z kursem wymiany obowiazujacym w dniu danej transakcji. Niektóre dane arytmetyczne zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym, w tym dane finansowe i operacyjne, zostały zaokrąglone. Z tego powodu, w niektórych z przedstawionych w tym raporcie tabel suma kwot w danej kolumnie lub wierszu może różnić się nieznacznie od wartości łacznej podanej dla danej kolumny lub wiersza. Prezentacja walut O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym raporcie kwartalnym do i dolara amerykańskiego są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w Stanach Zjednoczonych; wszystkie odniesienia do EUR i Euro są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które przyjęły jednolitą walutę zgodnie z Traktatem WE, czyli Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, podpisanym 25 marca 1957 r. w Rzymie, zmienionym Traktatem o Unii Europejskiej, podpisanym 7 lutego 1992 r. w Maastricht i Traktatem z Amsterdamu podpisanym 2 października 1997 r. w Amsterdamie, z uwzględnieniem Rozporządzeń Rady (WE) nr 1103/97 i 974/98; wszystkie odniesienia do PLN i Złotego są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w Polsce. Wszystkie kwoty w dolarach amerykańskich, złotych polskich, euro i innych walutach wyrażone są w tysiącach, z wyjątkiem danych dotyczących liczby akcji i wartości przypadających akcję, o ile nie zaznaczono inaczej. STWIERDZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI Niniejszy raport kwartalny zawiera stwierdzenia dotyczące oczekiwań związanych z przyszłością naszej działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych. Wiele stwierdzeń tego typu zawiera się w określeniach takich jak może, będzie, oczekiwać, przewidywać, uważać, szacować oraz podobnych, użytych w niniejszym raporcie kwartalnym. Z natury stwierdzenia te podlegają wielu założeniom, ryzyku i niepewności. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą zasadniczo różnić się od tych, które wyrażono, lub których można oczekiwać na podstawie stwierdzeń odnoszących się do oczekiwań co do przyszłości. Zwracamy uwagę czytelników, aby zbytnio nie polegali na takich stwierdzeniach, gdyż są one aktualne jedynie w momencie sporządzania niniejszego raportu kwartalnego. Powyższe zastrzeżenia należy uwzględnić w związku z wszelkimi dalszymi pisemnymi lub ustnymi stwierdzeniami odnoszącymi się do oczekiwań wobec przyszłości, wydanymi przez nas lub przez osoby działające w naszym imieniu. Nie bierzemy na siebie żadnego zobowiązania do weryfikacji ani do potwierdzenia oczekiwań analityków lub danych szacunkowych, ani też do publicznego wydania jakichkolwiek korekt do tego typu stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności zachodzących po dacie publikacji niniejszego raportu kwartalnego. 3

4 Część I Informacja dodatkowa 1. Wprowadzenie ASBISc Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej ( IT ) na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA): Europie Środkowo- Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, łączącym szeroki zasięg geograficzny działalności z szerokim portfolio produktów dystrybuowanych w modelu "one-stop-shop". Działalność Spółki koncentruje się w następujących krajach: Rosja, Słowacja, Ukraina, Polska, Czechy, Białoruś, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia, Węgry, i kraje Bliskiego Wschodu (między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar i inne państwa Zatoki). Grupa jest dystrybutorem komponentów komputerowych (dla podmiotów zajmujących się montażem sprzętu, integratorów systemów, właścicieli marek lokalnych i sprzedawców detalicznych) oraz produktów gotowych marek klasy A, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, serwery i urządzenia sieciowe (dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla sprzedawców detalicznych). Asortyment oferowanych przez nas produktów informatycznych obejmuje szerokie spektrum komponentów, modułów, urządzeń peryferyjnych oraz mobilnych systemów informatycznych. Większość oferowanych produktów nabywamy od wiodących międzynarodowych producentów, takich jak Intel, Advanced Micro Devices ( AMD ), Seagate, Western Digital, Samsung, Microsoft, Toshiba, Dell i Hitachi. Ponadto, coraz większa część naszych przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów informatycznych pod markami własnymi Prestigio i Canyon. ASBISc rozpoczął działalność w 1992 r. na Białorusi. W 1995 r. założona została spółka holdingowa na Cyprze, a Grupa przeniosła siedzibę do Limassol. Poprzez trzy główne centra dystrybucyjne (w Czechach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Chinach) nasza cypryjska centrala wspiera i nadzoruje działalność sieci placówek, składającej się z 33 magazynów w 26 krajach. Za pośrednictwem naszej sieci dystrybucyjnej dostarczamy produkty do krajów, w których prowadzimy bezpośrednio działalność operacyjną, a także bezpośrednio do klientów, łącznie w ok. 75 krajach. Siedziba i główne centrum administracyjne Spółki mieści się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr. 2. Podsumowanie wyników działalności w okresie trzech miesięcy zakończonym Główne wydarzenia w okresie trzech miesięcy zakończonym roku: Przychody w IV kwartale wzrosły o 12,79% do z w analogicznym okresie roku. Jest istotne aby podkreślić, że przychody w IV kwartale były istotnie wyższe niż we wszystkich poprzednich kwartałach roku. Zysk brutto w IV kwartale roku wzrósł o 35,5% do z w analogicznym okresie roku. Marża zysku brutto w IV kwartale roku wyniosła 4,8% w porównaniu do 4,0% w analogicznym okresie roku. Warto również wspomnieć, iż marża zysku brutto byłaby nawet wyższa gdyby nie straty walutowe w ostatnich dwudziestu dniach kwartału. Koszty sprzedaży w IV kwartale roku zmniejszyły się o 27,93% do z w analogicznym okresie roku. Koszty ogólnego zarządu w IV kwartale roku zmniejszyły się o 2,72% do z w analogicznym okresie roku. 4

5 EBITDA w IV kwartale roku wyniosła w porównaniu do ujemnej wartości w wysokości w analogicznym okresie roku. Jest również istotne aby podkreślić, EBITDA w IV kwartale roku w wysokości 1,43% była znacznie wyższa niż w poprzednich kwartałach roku oraz w porównaniu do ujemnej wartości w IV kwartale roku. Zysk netto po opodatkowaniu w IV kwartale roku wyniósł w porównaniu do straty netto w wysokości w analogicznym okresie roku. Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów w podziale na regiony, w okresach trzech i dwunastu miesięcy zakończonych i roku (dane w tys. ): Region IV kw. IV kw. I-IV kw. I-IV kw. Kraje byłego ZSRR Europa Środkowa i Wschodnia Europa Zachodnia Bliski Wschód i Afryka Pozostałe Ogółem Wybrane dane finansowe Poniższe tabele przedstawiają wybrane skonsolidowane dane finansowe za prezentowane okresy. Dane te powinny być analizowane w połączeniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz wynikami działalności zawartymi w pozostałych częściach niniejszego raportu okresowego. Wartości wyrażone w dolarach amerykańskich na dzień oraz dla okresów trzech i dwunastu miesięcy zakończonych i roku, zostały przeliczone na Euro i PLN zgodnie z następującymi zasadami: Poszczególne pozycje bilansu przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy : 1 = 2,9618 PLN oraz 1 EUR = 4,1724 PLN i na dzień : 1 = 2,8503 PLN oraz 1 EUR = 4,1082 PLN Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone po kursie reprezentujących średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie, tzn. dla okresu pomiędzy 1 stycznia a : 1 = 2,4115 PLN oraz 1 EUR = 3,5321 PLN, a dla okresu pomiędzy 1 stycznia a : 1 = 3,1236 PLN oraz 1 EUR = 4,3406 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie, tzn dla okresu pomiędzy 1 października a : 1 = 2,9095 PLN oraz 1 EUR = 3,8542 PLN, a dla okresu pomiędzy 1 października a : 1 = PLN oraz 1 EUR = 4,1648 PLN. 5

6 Okres od Okres od 1 października do 1 października do PLN EUR PLN EUR Przychody Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto Koszty sprzedaży (7.886) (22.247) (5.342) (10.942) (31.836) (8.260) Koszty ogólnego zarządu (6.689) (18.870) (4.531) (6.875) (20.004) (5.190) Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (3.300) (9.603) (2.491) Koszty finansowe (2.462) (6.945) (1.668) (3.491) (10.158) (2.636) Przychody finansowe Pozostałe przychody Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (6.694) (19.475) (5.053) Podatek dochodowy (577) (1.626) (391) Zysk/(strata) po opodatkowaniu (6.427) (18.699) (4.852) Przypisany: Udziałowcom mniejszościowym (16) (47) (12) Właścicielom podmiotu dominującego (6.411) (18.653) (4.840) (centy) PLN (grosze) EUR (centy) (centy) PLN (grosze) EUR (centy) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej 4,15 11,72 2,81 (11,55) (33,61) (8,72) Okres od 1 stycznia do Okres od 1 stycznia do PLN EUR PLN EUR Wpływy/(wydatki) środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (623) (1.502) (425) Wydatki środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (3.393) (10.599) (2.442) (13.654) (32.927) (9.322) Wydatki środków pieniężnych netto z działalności finansowej (7.093) (22.154) (5.104) (2.075) (5.003) (1.417) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (16.352) (39.432) (11.164) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Stan na Stan na PLN EUR PLN EUR Aktywa obrotowe Aktywa trwałe Aktywa ogółem Zobowiązania Kapitały własne

7 Okres od 1 stycznia do Okres od 1 stycznia do PLN EUR PLN EUR Przychody Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto Koszty sprzedaży (27.114) (84.692) (19.512) (34.706) (83.694) (23.695) Koszty ogólnego zarządu (22.954) (71.700) (16.518) (27.175) (65.533) (18.554) Zysk z działalności operacyjnej Koszty finansowe (7.042) (21.996) (5.068) (8.745) (21.089) (5.971) Przychody finansowe Pozostałe przychody Ujemna wartość firmy i odpisana wartość firmy, netto Zmniejszenie wartości inwestycji (90) (217) (62) (Strata)/zysk przed opodatkowaniem (2.817) (8.801) (2.028) Podatek dochodowy (179) (559) (129) (3.024) (7.292) (2.065) (Strata)/zysk po opodatkowaniu (2.997) (9.360) (2.156) Przypisany: Udziałowcom mniejszościowym Właścicielom podmiotu dominującego (3.208) (10.022) (2.309) (centy) PLN (grosze) EUR (centy) (centy) PLN (grosze) EUR (centy) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej (5,78) (18,06) (4,16) 7,24 17,47 4,95 7

8 4. Struktura organizacyjna Grupy ASBIS Poniższa tabela przedstawia strukturę korporacyjną według stanu na roku: Spółka ASBISC Enterprises PLC Asbis Ukraine Limited (Kijów, Ukraina) Asbis PL Sp.z.o.o (Warszawa, Polska) AS Asbis Baltic (Tallinn, Estonia) Asbis Romania S.R.L (Bukareszt, Rumunia) Asbis Cr d.o.o (Zagrzeb, Chorwacja) Asbis d.o.o Beograd (Belgrad, Serbia) Asbis Hungary Commercial Limited (Budapeszt, Węgry) Asbis Bulgaria Limited (Sofia, Bułgaria) Asbis CZ,spoI.s.r.o (Praga, Czechy) UAB Asbis Vilnius (Wilno, Litwa) Asbis Slovenia d.o.o (Trzin, Słowenia) Asbis Middle East FZE (Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie) Asbis SK sp.l sr.o (Bratysława, Słowacja) Asbis Europe B.V (Schiphol, Holandia) Asbis Limited (Charlestown, Irlandia) FPUE Automatic Systems of Business Control (Mińsk, Białoruś) E.M. Euro-Mall Ltd (former ISA Hardware Limited Group) (Limassol, Cypr) OOO Asbis -Moscow (Moskowa, Rosja) Asbis Nordic AB (Jaelfaella, Szwecja) Asbis Morocco Limited (Casablanca, Maroko) EUROMALL CZ s.r.o. (dawniej ISA Hardware s.r.o.) (Praga, Czechy) EUROMALL d.o.o. (dawniej ISA Hardware d.o.o.) (Zagrzeb, Chorwacja) ISA Hardware Hungary Commercial Limited Liability Co (Budapeszt, Węgry) S.C. EUROMALL S.R.L (dawniej ISA Hardware International S.R.L) (Bukareszt, Rumunia) ISA Hardware s.r.o Slovakia (Bratysława, Słowacja) Euro-Mall SRB d.o.o. (dawniej ISA Hardware d.o.o Beograd) (Belgrad, Serbia) E.M.Euro-Mall D.o.o. (dawniej ISA Hardware s.r.o Slovenia) (Ljubljana, Słowenia) Prestigio Plaza Sp. z o.o (Warszawa, Polska) Prestigio Plaza Ltd (dawniej Prestigio Technologies) (Limassol, Cypr) Prestigio Europe s.r.o (Praga, Czechy) Prestigio Ukraine Limited (Kijów, Ukraina) ASBIS NL.B.V. (Amsterdam, Holandia) Asbis Kypros Ltd (Limassol, Cypr) Asbis TR Bilgisayar Limited Sirketi (Istambuł, Turcja) SIA ASBIS LV (Ryga, Łotwa) Megatrend d.o.o. (Sarajewo, Bośnia Hercegowina) PTUE IT-MAX (Mińsk, Białoruś) ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS) (Mińsk, Białoruś) ASBIS IT S.R.L. (Rzym, Włochy) ASBIS Kazakhstan LLP (Ałmaty, Kazachstan) Euro-Mall SRO (Bratysława, Słowacja) ASBIS Taiwan (Taipei City, Taiwan) Metoda konsolidacji Spółka holdingowa Pełna (80% własność) Pełna (66.6% własność) 8

9 5. Zmiany w strukturze Spółki W okresie trzech miesięcy zakończonym roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze Spółki i Grupy: 1) Spółka ISA Hardware s.r.o (Praga, Czechy) zmieniła nazwę na EUROMALL CZ s.r.o. 2) Spółka ISA Hardware d.o.o (Zagrzeb, Chorwacja) zmieniła nazwę na EUROMALL d.o.o. 3) Prestigio Limited (Moskwa, Rosja) została sprzedana, w związku z faktem, iż na dzień dokonania transakcji nie prowadziła działalności 4) Canyon Technology Ltd (Hong Kong, Chiny) została dobrowolnie zlikwidowana w związku z faktem, iż nie prowadziła działalności 6. Stanowisko wobec różnic pomiędzy wynikami Spółki i publikowanymi prognozami Nie publikowaliśmy żadnych prognoz w odniesieniu do okresu trzech miesięcy zakończonego roku. 7. Informacja o wypłacie dywidendy W okresie zakończonym dywidenda nie była wypłacana. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 5 maja roku, pełna kwota zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku została zatrzymana zwiększając rezerwy, zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów. 8. Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji Spółki na dzień publikacji raportu okresowego Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Informacje zawarte w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 par. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów % głosów KS Holdings Ltd ,26% ,26% Maizuri Enterprises Ltd ,65% ,65% Alpha Ventures S.A ,76% ,76% Sangita Enterprises Ltd ,05% ,05% Free float ,28% ,28% Razem ,00% ,00% 9. Zmiany w ilości akcji posiadanych przez członków Rady Dyrektorów W okresie trzech miesięcy zakończonym roku oraz w okresie pomiędzy 5 listopada (data publikacji raportu za III kwartał) a 24 lutego 2010 (data niniejszego raportu) nastąpiły następujące zmiany w ilości akcji posiadanej przez członków Rady Dyrektorów. 13 listopada Spółka została poinformowana przez swojego CFO, pana Mariosa Christou o transakcji zbycia akcji Spółki. Pan Marios Christou zbył w dniu 10 listopada łącznie (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset cztery) akcje po średniej cenie 4,53 PLN za akcję oraz w dniu 12 listopada łącznie (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji po średniej cenie 4,57 PLN za akcję. Akcje te zostały zbyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Przed wskazanymi transakcjami pan Marios Christou posiadał akcji Spółki stanowiących 0,72% w kapitale zakładowym Spółki i dawały prawo do 0,72% głosów na Walnym 9

10 Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W wyniku wskazanych transakcji pan Marios Christou kontroluje aktualnie akcji Spółki, które stanowią 0,63% w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 0,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Poniższa tabela prezentuje informację o liczbie akcji posiadanych przez członków Rady Dyrektorów na dzień publikacji tego raportu. Informacje zawarte w tabeli oparte są na informacjach otrzymanych od członków Rady Dyrektorów, zgodnie z Art. 160 par. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imię i nazwisko Liczba akcji % kapitału zakładowego Siarhei Kostevitch (bezpośrednio i pośrednio) ,30% Marios Christou ,63% Laurent Journoud ,72% Constantinos Tziamalis ,06% Efstathios Papadakis Kyriacos Christofi 0 0 0% 0% 10. Zmiany w składzie organów zarządzających W okresie trzech miesięcy zakończonym roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Dyrektorów Spółki. 11. Informacje o postępowaniach administracyjnych lub sądowych dotyczących Spółki Na dzień nie toczyły się żadne postępowania sądowe, arbitrażowe lub przed organem administracji, dotyczące Spółki lub innych członków Grupy, których pojedyczna lub łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych emitenta. 12. Transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie trzech miesięcy zakończonym nie zawarliśmy z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji innej niż typowa lub rutynowa, której wartość przekroczyłaby ekwiwalent 500 tysięcy Euro wyrażony w złotych polskich. 13. Informacje o gwarancjach udzielonych podmiotom trzecim W okresie trzech miesięcy zakończonym Asbis Enterprises Plc, ani żadna ze spółek zależnych nie udzieliły żadnych gwarancji ani poręczeń kredytów innemu podmiotowi, których wartość wynosiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Niemniej jednak, łączna wartość uzyskanych przez Grupę gwarancji bankowych (głównie dla dostawców Grupy) według stanu na roku wyniosła jak wskazano w nocie 14 do sprawozdania finansowego co przekroczyło 10% kapitałów własnych Spółki. 14. Informacja o zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły po zakończeniu ostatniego roku obrotowego Od zakończenia ostatniego roku obrotowego, nie wystąpiły zmiany w zakresie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. 15. Pozostałe informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, gospodarczej i finansowej Spółki, a także jej wyników finansowych W okresie trzech miesięcy zakończonym na wyniki Spółki wpływał szereg czynników, co do których oczekuje się kontynujacji tego wpływu, w tym: światowy kryzys finansowy, wahania kursów walut, wahania stóp procentowych, konkurencja i presja cenowa ze strony innych podmiotów, 10

11 niskie marże zysku brutto, potencjalne starzenie się zapasów i spadek cen, ryzyko kredytowe oraz sezonowość działalności. IV kwartał był dla Spółki najlepszym kwartałem w całym roku, głównie ze względu na znacznie lepszy popyt zwiększający sprzedaż, poprawę marż i znacznie lepsze przepływy pieniężne. Grupa stworzyła bardzo solidne podstawy i pokazała wystarczającą siłę aby utrzymać udział rynkowy. Niestety negatywne efekty wskazanych poniżej czynników, spośród których najistotniejszym była zmienność walut, nie pozwoliły Grupie osiągnąć założonej zyskowności. Głównymi czynnikami wpływającymi na nasze wyniki były: Światowy kryzys finansowy Jak informowaliśmy w poprzednich raportach, światowy kryzys finansowy, który doprowadził globalną gospodarkę do dramatycznego spowolnienia, odbił się na wynikach Spółki. Wpłynął on na wyniki Spółki w roku oraz wpływał na nie w roku. Kryzys doprowadził do szeregu negatywnych efektów, w tym jako do najważniejszego do zmniejszonego popytu w większośco krajów działalności Spółki. Mimo iż światowy kryzys finansowy jeszcze się nie skończył, jego wpływ na rynki począwszy od września i w całym IV kwartale był niższy niż w trzech poprzednich kwartałach. Pomimo sygnałów poprawy na rynkach Spółki, kontynuowała ona wysiłki w celu minimalizacji wpływu globalnego kryzysu finansowego na jej wyniki finansowe. Spółka zrewidowała swoją strategię dostosowując ją do nowego otoczenia. W związku z kryzysem ujawniło się wiele ryzyk, ale management Spółki poradził sobie z większością z nich. Przede wszystkim Grupa była w stanie zwiększyć ilość środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej i zwiększyć stan posiadanych na koniec roku środków pieniężnych. Grupa utrzymała prawie wszystkie swoje linie finansowe jako rezultat utrzymania doskonałych relacji jakie posiada z finansującymi ją podmiotami. Niezależnie od kryzysu, Grupa umocniła też relacje ze wszystkimi swoimi dostawcami, którzy wspierali ją w trudnych czasach kryzysu. Powinno to pozwolić Spółce na osiągnięcie korzyści w 2010 roku na poziomie przychodów oraz zysku netto. Wahania kursów walut Jak wskazywano w poprzednich raportach, walutą sprawozdawczą Spółki jest dolar amerykański. Tradycyjnie około 40% przychodów Spółki jest denominowanych w dolarach amerykańskich. W związku ze staraniami Spółki zmierzającymi do ograniczenia ryzyka kursowego, w III kwartale roku ten udział wzrósł do ponad 50% i utrzymał się na niezmienionym poziomie w IV kwartale. Natomiast pozostała część przychodów jest denominowana w Euro i w innych walutach, z których niektóre są powiązane z Euro. Ponieważ większość zobowiązań Spółki z tytułu dostaw i usług (około 80%) denominowana jest w dolarach, była ona narażona na ryzyko z tytułu różnic kursowych. Ryzyko związane z kursami walutowymi pozostaje bardzo ważkim czynnikiem, który może wpływać na wyniki Spółki w przyszłości. Z drugiej strony, Grupa adaptuje wszelkie możliwe strategie hedgingowe w celu rozwiązania tego problemu. Istotne jest podkreślenie, że Spółka posiada zerową ekspozycję na opcje, a kontraktów typu forward używa jedynie okazjonalnie, by łączyć otwarte pozycje. Mimo, iż impelemtacja ulepszonych strategii hedgingowych zmniejszyła ryzyko walutowe, gwałtowne ruchy Euro do w ostatnich dwudziestu dniach grudnia negatywnie wpłynęły na nasze wyniki. 11

12 Wahania stóp procentowych Większość kredytów i pożyczek Spółki oprocentowanych jest według zmiennej stopy procentowej, obliczanej na podstawie stopy LIBOR dla dolara amerykańskiego, EURIBOR lub lokalnych międzybankowych stóp procentowych, powiększonych o określoną marżę. Koszt długu w IV kwartale roku był podobny do tego z poprzednich kwartałów roku, co dowodzi iż Grupie udało się ustabilizować koszt pożyczonego kapitału. Na dzień suma zobowiązań Spółki z tytułu kredytów i pożyczek (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu faktoringu i leasingu finansowego) wynosiła , wobec na dzień roku. W okresie trzech miesięcy zakończonym roku poniesione przez Spółkę koszty odsetek z tytułu tych kredytów i pożyczek wyniosły 988, wobec w IV kwartale. Konkurencja i presja cenowa Rynek dystrybucji produktów informatycznych jest rynkiem silnie konkurencyjnym, zwłaszcza pod względem asortymentu i jakości produktów, poziomu zapasów, cen, zakresu usług dla klientów oraz dostępności kredytu kupieckiego. W związku z tym na rynku tym obserwuje się presję na marże ze strony konkurujących podmiotów oraz nowych uczestników rynku. Konkurujemy w skali międzynarodowej z wieloma różnej wielkości podmiotami prowadzącymi działalność na różnych rynkach geograficznych i oferującymi różne kategorie produktów. W szczególności na każdym z rynków działalności Spółki spotyka się ona z konkurencją: a) dystrybutorów międzynarodowych, takich jak np. Avnet Inc., Tech Data Corp., Ingram Micro Inc. czy Arrow Electronics Inc., z których każdy jest znacznie większy od Spółki, ale nie zawsze pokrywają te same regiony geograficzne dysponując podobną do naszej obecnością lokalną, b) dystrybutorów regionalnych bądź lokalnych w rodzaju Elko (obecny głównie w krajach bałtyckich, w Rosji, na Ukrainie), Kvazar Micro i Merlion (na terenie byłego Związku Radzieckiego), AB, ABC Data i Action (w Polsce) oraz ATC i ED System-BGS Levi w Czechach i na Słowacji. Konkurencja i presja cenowa ze strony konkurujących podmiotów i nowych uczestników rynku mogą spowodować znaczny spadek oferowanych przez nas cen sprzedaży. Wspomniana presja może również doprowadzić do zmniejszenia naszego udziału rynkowego na niektórych z naszych rynków. Presja cenowa może wywrzeć istotny, niekorzystny wpływ na osiągane przez nas marże zysku i naszą ogólną rentowność, w szczególności ze względu na fakt, że notowane przez nas marże zysku brutto są podobnie, jak w wypadku większości podmiotów obecnych na rynku stosunkowo niskie i wrażliwe na zmiany cen sprzedaży. Niskie marże zysku brutto Notowane przez nas marże zysku brutto są podobnie, jak w przypadku innych dystrybutorów niskie i przewidujemy, że taki stan utrzyma się w najbliższej przyszłości. Rosnąca konkurencja związana z konsolidacją branży i niskim popytem na niektóre produkty informatyczne może utrudnić nam utrzymanie lub podwyższenie marż. Część naszych kosztów operacyjnych jest stosunkowo stała, a wydatki planuje się częściowo na podstawie wartości spodziewanych zamówień, prognozowanych w warunkach ograniczonej znajomości przyszłego popytu. W rezultacie możemy nie być w stanie zmniejszyć procentowego udziału kosztów operacyjnych w przychodach, aby ograniczyć spadki marży brutto w przyszłości. 12

13 Mimo tego, Spółka kontynuuje strategię dywersyfikacji portfolio produktowego zwiększając sprzedaż dóbr A-brandowych, laptopów, oprogramowania oraz marek własnych w stosunku do tradycyjnych komponentów IT, w celu uzyskania lepszych marż w przyszłości. Starzenie się zapasów i spadek cen Spółka często musi nabywać komponenty i produkty gotowe zgodnie z przewidywanymi wymaganiami i zamówieniami swych klientów oraz oczekiwanym popytem na rynku. Rynek gotowych produktów i komponentów informatycznych charakteryzuje się szybkimi zmianami technologii i krótkimi cyklami życia produktów, co powoduje, że zapasy szybko się starzeją. Przy szybkim tempie zmian technologicznych w branży występuje czasem deficyt, a czasem nadmiar produktów IT. W miarę zwiększania przez nas zakresu działalności i wzrostu znaczenia efektywnego zarządzania zapasami, rośnie potrzeba utrzymywania pewnego poziomu zapasów jako bufora dla przewidywanych potrzeb klientów. Taka sytuacja zwiększa ryzyko, że zgromadzone zapasy utracą wartość lub staną się przestarzałe, co może mieć negatywny wpływ na nasz zysk ze względu na szybki spadek cen albo konieczność tworzenia rezerw na odpisy. W sytuacji nadmiernej podaży inni dystrybutorzy mogą obniżać ceny, aby pozbyć się zapasów, zmuszając nas w ten sposób do redukcji stosowanych cen, by zachować konkurencyjność. Zdolność Spółki do właściwego zarządzania zapasami i zabezpieczenia się przed erozją cen jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie jej działalności. Część najistotniejszych umów Spółki zawartych z jej najważniejszymi dostawcami zawiera korzystne postanowienia zapewniające Spółce ochronę przed ryzykiem wahań cen, wadliwych produktów oraz starzenia zapasów. Ryzyko kredytowe Spółka nabywa komponenty i sprzęt informatyczny od dostawców na własny rachunek i rozprowadza je wśród swoich klientów. Niektórym klientom udzielamy kredytu kupieckiego na okres od 21 do 60 dni, a w kilku przypadkach do 90 dni. Zobowiązania wobec dostawców z tytułu umów zakupu komponentów są zobowiązaniami odrębnymi, niezwiązanymi ze zobowiązaniami klientów do zapłaty za nabywany od nas towar, z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie umowa pomiędzy nami a dostawcą dotyczy sprzedaży towaru na rzecz określonych dalszych dystrybutorów. Tak więc mamy obowiązek regulować swoje zobowiązania wobec dostawców niezależnie od tego, czy uzyskamy płatność od swoich klientów za sprzedany im towar, a ponieważ nasze marże brutto są stosunkowo niskie w porównaniu z ceną sprzedawanych produktów, jeżeli nie będzie ona w stanie uzyskać płatności od swoich klientów, będzie narażona na ryzyko utraty płynności finansowej. Zawarliśmy umowy ubezpieczenia kredytu, które chronią nas przed takim ryzykiem, przy czym ubezpieczeniem tym objęte jest około 55% naszych przychodów. Ze względu na zmiany rynkowe wynikające z kryzysu kredytowego, który wpłynął na wszystkie kraje działalności Grupy, ryzyko kredytowe stało się jednym z najważniejszych czynników, które mogą wpływać na wyniki Grupy w przyszłości. Mimo, iż Grupa ubezpieczyła istotną część swoich należności, awersja firm ubezpieczeniowych do ryzyka jest aktualnie wyższa i anulują one lub zmniejszają limity kredytowe klientom. W rezultacie Grupa jest wystawiona na większe ryzyko kredytowe, więc szczególnej wagi nabiera zdolność Grupy do jego analizowania o oceniania. Sezonowość Tradycyjnie rynek dystrybucji IT, na którym działa Spółka, charakteryzuje nasilony popyt w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. W szczególności popyt u dystrybutorów IT ma tendencję do wzrostu w okresie od września do końca roku. Ta sytuacja zmieniła się w roku, gdy Spółka notowała dobry popyt, sprzedaż oraz zyski w pierwszej połowie roku, oraz słaby popyt, sprzedaż i wyniki w drugiej połowie roku w związku z kryzysem finansowym wpływającym na sytuację w poszczególnych regionach. Było to również widoczne w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, szczególnie na poziomach popytu i sprzedaży, ponieważ możliwości zakupowe niektórych klientów były ograniczone w związku z ogólną sytuacją gospodarczą. 13

14 Pomimo kryzysu w IV kwartale roku sytuacja była bliższa tradycyjnej. Zaowocowało to mocnym wzrostem popytu, sprzedaży i przychodów na poszczególnych rynkach działalności Spółki. Jeśli ten trend utrzyma się, jest szansa iż tradycyjny trend sezonowości będzie widoczny na rynku począwszy od 2010 roku. Wyniki działalności Trzy miesiące zakończone w porównaniu do trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia roku: Przychody: W IV kw. roku przychody wzrosły o 12,79% do z w analogicznym okresie roku. Wzrost ten odzwierciedla umiejętność zmniejszania przez Spółkę efektów kryzysu i zwiększania osiąganych przychodów. Zysk brutto: W IV kw. zysk brutto wzrósł o 35,5% do z w analogicznym okresie roku. Marża zysku brutto: W IV kw. wyniosła 4,8% w porównaniu do 4,0% w analogicznym okresie. Wzrost marży brutto w IV kw. w porównaniu do IV kw. wynikał głównie z wyższych przychodów oraz mniejszego wpływu strat walutowych. 14

15 Koszty sprzedaży składają się głównie z wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników sprzedaży (departamenty sprzedaży, marketingu i logistyki), kosztów marketingowych i reklamowych, prowizji i kosztów podróży służbowych. Koszty sprzedaży w IV kw. zmniejszyły się o 27,93% do z w analogicznym okresie roku. W IV kw. koszty sprzedaży stanowiły 1,92% przychodów Spółki w porównaniu do 3,01% w analogicznym okresie roku. Koszty ogólnego zarządu składają się głównie z kosztów płac, wynagrodzeń i kosztów wynajmu. W IV kw. koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 2,72% do z Usd w analogicznym okresie. Pomimo rosnącej rok do roku sprzedaży i zysku brutto, Spółka była w stanie utrzymać koszty ogólnego zarządu na zredukowanym poziomie dzięki efektywności podjętych działań oszczędnościowych. Zysk operacyjny: W IV kw. Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości w porównaniu do straty operacyjnej w wysokości w analogicznym okresie roku. 15

16 Zysk przed opodatkowaniem: W IV kw. Spółka osiągnęła zysk przed opodatkowaniem w wysokości w porównaniu do straty w wysokości w analogicznym okresie roku. Było to możliwe dzięki wyższym przychodom i zyskowi brutto oraz dzięki niższym kosztom w IV kw.. EBITDA w IV kw. wyniosła w porównaniu do ujemnej wartości w wysokości w analogicznym okresie roku. Zysk netto po opodatkowaniu w IV kw. wyniósł w porównaniu do straty netto w wysokości w analogicznym okresie roku. Ponadto istotne jest podkreślenie, iż w IV kw. roku Spółka zanotowała zysk netto jako w drugim kwartale z rzędu w roku pokazując pozytywny trend w zakresie rentowności. Sprzedaż według regionów i krajów Tradycyjnie i przez ostatnie lata działalności Spółki regionem odpowiadającym za dużą część przychodów były kraje byłego ZSRR. W związku z obserwowanym światowym kryzysem finansowym, który wpłynął na wiele rynków działalności Spółki, przychody generowane w krajach byłego ZSRR w I-III kw. roku uległy istotnemu zmniejszeniu w porównaniu do analogicznych okresów roku. W przeciwieństwie do tego, w IV kw. Spółka była w stanie zwiększyć przychody w niemal wszystkich regionach swojej działalności. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej pozostają regionej 16

17 numer jeden ze wzrostem o 5,59% rok do roku. Sprzedaż w krajach byłego ZSRR wzrosła o 16,55% w porównaniu do analogicznego okresu. W rezultacie przychody osiągnięte w krajach byłego ZSRR osiągnęły niemal tę samą wartość co przychody z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli pozytywny trend w krajach byłego ZSRR utrzyma się, prawdopodobne jest, iż region ten odzyska pierwszą pozycję w geograficznej strukturze sprzedaży Spółki. Oprócz wzrostów w krajach byłego ZSRR oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, najszybciej rosnącym regionem działalności Grupy jest Bliski Wschód (w tym Turcja) gdzie zanotowano wzrost o 26,62% rok do roku. Analiza przychodów wg krajów wskazuje na największy udział we wzroście przez przychody osiągnięte w krajach byłego ZSRR, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży na Ukrainie (82.25%). Grupa była w stanie istotnie zwiększyć swój udział w rynku Ukraińskim dzięki znacznie ulepszonemu portfolio produktowemu, które zostało zbudowane w czasie kryzysu. Podczas gdy przychody z rynku rosyjskiego nie wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku, istotne jest podkreślenie, iż w IV kw. Spółka była w stanie wygenerować podobne przychody na rynku, na który istotnie wpływał kryzys. Pozwala to Spółce na większy optymizm co do potencjalnych przychodów w przyszłości, na które powinno pozytywnie wpływać ożywienie rynku rosyjskiego. W Europie Środkowo-Wschodniej po raz kolejny notowano dobre wyniki na Słowacji, która potwierdziła drugą pozycję w przychodach Spółki w skali roku. Poniższa tabela przedstawia geograficzną strukturę przychodów w okresach trzech miesięcy zakończonych i roku. IV kwartał IV kwartał Zmiana Tys. % przychodów ogółem Tys. % przychodów ogółem % Europa Środkowo-Wschodnia ,24% ,84% +5,59% Kraje byłego ZSRR ,21% ,01% +16,55% Bliski Wschód i Afryka ,56% ,19% +26,62% Europa Zachodnia ,37% ,79% -2,04% Pozostałe ,61% ,16% +153,55% Ogółem % % N/A Poniższa tabela przedstawia informację o zmianach sprzedaży w III i IV kwartale roku. Sprzedaż w IV kw. w tys. Sprzedaż w III kw. w tys. Zmiana w % Europa Środkowo-Wschodnia ,72% Kraje byłego ZSRR ,25% Bliski Wschód i Afryka ,23% Europa Zachodnia ,31% Pozostałe ,20% Ogółem ,76% 17

18 18

19 Struktura przychodów Top 10 krajów w IV kwartale i IV kwartale roku (w tys. ) IV kwartał IV kwartał Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż w tys. w tys. 1. Rosja Rosja Słowacja Słowacja Ukraina Ukraina Zjednoczone Emiraty Arabskie Czechy Czechy Zjednoczone Emiraty Arabskie Białoruś Niemcy Niemcy Polska Bułgaria Białoruś Rumunia Holandia Chorwacja Rumunia Pozostałe Pozostałe Przychody ogółem Przychody ogółem Poniższy wykres przedstawia informację o strukturze przychodów osiągniętych w głównych regionach w okresie od IV kwartału do IV kwartału roku. 19

20 Sprzedaż według linii produktowych Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów w podziale na linie produktowe w IV kwartale i IV kwartale roku: IV kwartał IV kwartał tys. % przychodów tys. % przychodów Procesory (CPU) ,37% ,23% Dyski twarde (HDD) ,50% ,84% Oprogramowanie ,76% ,45% PC-mobile (laptopy) ,02% ,69% Pozostałe ,35% ,78% Przychody ogółem % % W okresie trzech miesięcy zakończonym roku: Przychody ze sprzedaży procesorów ( CPU ) zmniejszyły się o 9,12% do z w analogicznym okresie roku. Było to związane głównie ze zmniejszającą się średnią ceną sprzedaży oraz nieco niższą sprzedażą jednostkową. Przychody ze sprzedaży dysków twardych ( HDD ) wzrosły o 35,84% do z w analogicznym okresie roku. Było to związane głównie ze stabilną średnią ceną sprzedaży oraz 29,8% wzrostem sprzedaży jednostkowej dzięki ulepszonemu portfolio produktowemu w wielu krajach działalności Spółki. Przychody ze sprzedaży laptopów wzrosły o 33,67% do z w analogicznym okresie roku. Było to związane głównie z 40,1% wzrostem sprzedaży jednostkowej tylko nieco zniesionym przez spadającą średnią cenę sprzedaży. Przychody ze sprzedaży oprogramowania spadły delikatnie o 5,67% do z w analogicznym okresie roku. Spadek przychodów ze sprzedaży oprogramowania wynikał głównie z niższej sprzedaży jednostkowej oprogramowania Microsoft w Rosji - po dwóch wcześniejszych bardzo udanych latach który został częściowo zminimalizowany przez rozwój sprzedaży oprogramowania Microsoft na innych rynkach oraz poprzez rozwój (wciąż na wczesnym etapie) sprzedazy innego oprogramowania (np. Symantec, Kerio, Kaspersky). Jednakże, wraz ze wzrostem sprzedaży oprogramowania w regionie, Spółka oczekuje wzrostu udziału przychodów ze sprzedaży oprogramowania w przychodach ogółem. 20

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ASBISC Enterprises PLC. Limassol, 9 listopada 2007 r. Informacja dodatkowa za okres zakończony 30 września 2007 r. 1. Struktura Grupy ASBIS

ASBISC Enterprises PLC. Limassol, 9 listopada 2007 r. Informacja dodatkowa za okres zakończony 30 września 2007 r. 1. Struktura Grupy ASBIS ASBISc Enterprises plc Limassol, 9 listopada 2007 r. Informacja dodatkowa za okres zakończony 30 września 2007 r. 1. Struktura Grupy ASBIS Poniższa tabela przedstawia wszystkie spółki tworzące Grupę ASBIS

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010 ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2010 Limassol, 6 maja 2010 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 21 2 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 23 lutego 2011 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 27 lutego 2013 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 R.

ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 R. ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. Limassol, 6 sierpnia SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 26 2 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU

ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU Limassol, 12 sierpnia 2008 1 SPIS TREŚCI Page CZĘŚĆ I INFORMACJE DODATKOWE 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R. Limassol, 30 marca 2011 r.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R. Limassol, 30 marca 2011 r. ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R. Limassol, 30 marca 2011 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był okresem poprawy po kryzysie zarówno dla Spółki jak

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2011 R.

ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2011 R. ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. Limassol, 18 sierpnia 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22 2

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2014 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2014 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA R. Limassol, 8 maja SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 23 2 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 Limassol, 27 marca 2013 Szanowni Akcjonariusze, Zakończony rok był pełen ciężkiej pracy mającej na celu umocnienie naszej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA Limassol, 26 lutego 2016 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH I DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 26 lutego 2015 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 Limassol, 27 marca 2014 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo