ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 R."

Transkrypt

1 ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 24 lutego

2 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 24 2

3 SPRAWOZDANIE DYREKTORÓW Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY Niniejszy raport został przygotowany zgodnie z artykułem 82 ustęp 1 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. PREZENTACJA DANYCH FINANSOWYCH I POZOSTAŁYCH DANYCH Zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym odwołania do Spółki dotyczą spółki ASBISc Enterprises Plc, natomiast wszelkie odwołania do Grupy dotyczą ASBISc Enterprises Plc oraz skonsolidowanych z nią podmiotów zależnych. Wyrażenia my, nas, nasz oraz podobne, co do zasady, odnoszą się do Grupy (w tym do jej odpowiednich podmiotów zależnych, w zależnosci od kraju, o którym mowa), chyba że z kontekstu jasno wynika, że odnoszą się one tylko do samej Spółki. Dane finansowe i operacyjne Niniejszy raport kwartalny zawiera sprawozdanie finansowe Grupy i inne dane finansowe w odniesieniu do Grupy. W szczególności zawiera okresowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony r. Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporzadzone zgodnie z Miedzynarodowym Standardem Rachunkowoci ("MSR") 34 i zaprezentowane w dolarach amerykanskich. Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki jest dolar amerykański. Z tego względu transakcje w walutach innych niż nasza waluta funkcjonalna są przeliczane na dolary amerykańskie zgodnie z kursem wymiany obowiazujacym w dniu danej transakcji. Niektóre dane arytmetyczne zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym, w tym dane finansowe i operacyjne, zostały zaokrąglone. Z tego powodu, w niektórych z przedstawionych w tym raporcie tabel suma kwot w danej kolumnie lub wierszu może różnić się nieznacznie od wartości łacznej podanej dla danej kolumny lub wiersza. Prezentacja walut O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym raporcie kwartalnym do i dolara amerykańskiego są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w Stanach Zjednoczonych; wszystkie odniesienia do EUR i Euro są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które przyjęły jednolitą walutę zgodnie z Traktatem WE, czyli Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, podpisanym 25 marca 1957 r. w Rzymie, zmienionym Traktatem o Unii Europejskiej, podpisanym 7 lutego 1992 r. w Maastricht i Traktatem z Amsterdamu podpisanym 2 października 1997 r. w Amsterdamie, z uwzględnieniem Rozporządzeń Rady (WE) nr 1103/97 i 974/98; wszystkie odniesienia do PLN i Złotego są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w Polsce. Wszystkie kwoty w dolarach amerykańskich, złotych polskich, euro i innych walutach wyrażone są w tysiącach, z wyjątkiem danych dotyczących liczby akcji i wartości przypadających akcję, o ile nie zaznaczono inaczej. STWIERDZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI Niniejszy raport kwartalny zawiera stwierdzenia dotyczące oczekiwań związanych z przyszłością naszej działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych. Wiele stwierdzeń tego typu zawiera się w określeniach takich jak może, będzie, oczekiwać, przewidywać, uważać, szacować oraz podobnych, użytych w niniejszym raporcie kwartalnym. Z natury stwierdzenia te podlegają wielu założeniom, ryzyku i niepewności. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą zasadniczo różnić się od tych, które wyrażono, lub których można oczekiwać na podstawie stwierdzeń odnoszących się do oczekiwań co do przyszłości. Zwracamy uwagę czytelników, aby zbytnio nie polegali na takich stwierdzeniach, gdyż są one aktualne jedynie w momencie sporządzania niniejszego raportu kwartalnego. Powyższe zastrzeżenia należy uwzględnić w związku z wszelkimi dalszymi pisemnymi lub ustnymi stwierdzeniami odnoszącymi się do oczekiwań wobec przyszłości, wydanymi przez nas lub przez osoby działające w naszym imieniu. Nie bierzemy na siebie żadnego zobowiązania do weryfikacji ani do potwierdzenia oczekiwań analityków lub danych szacunkowych, ani też do publicznego wydania jakichkolwiek korekt do tego typu stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności zachodzących po dacie publikacji niniejszego raportu kwartalnego. 3

4 Część I Informacja dodatkowa 1. Wprowadzenie ASBISc Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej ( IT ) na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA): Europie Środkowo- Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, łączącym szeroki zasięg geograficzny działalności z szerokim portfolio produktów dystrybuowanych w modelu "one-stop-shop". Działalność Spółki koncentruje się w następujących krajach: Rosja, Słowacja, Ukraina, Polska, Czechy, Białoruś, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Serbia, Węgry, i kraje Bliskiego Wschodu (między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar i inne państwa Zatoki). Grupa jest dystrybutorem komponentów komputerowych (dla podmiotów zajmujących się montażem sprzętu, integratorów systemów, właścicieli marek lokalnych i sprzedawców detalicznych) oraz produktów gotowych marek klasy A, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, serwery i urządzenia sieciowe (dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla sprzedawców detalicznych). Asortyment oferowanych przez nas produktów informatycznych obejmuje szerokie spektrum komponentów, modułów, urządzeń peryferyjnych oraz mobilnych systemów informatycznych. Większość oferowanych produktów nabywamy od wiodących międzynarodowych producentów, takich jak Intel, Advanced Micro Devices ( AMD ), Seagate, Western Digital, Samsung, Microsoft, Toshiba, Dell i Hitachi. Ponadto, coraz większa część naszych przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów informatycznych pod markami własnymi Prestigio i Canyon. ASBISc rozpoczął działalność w 1992 r. na Białorusi. W 1995 r. założona została spółka holdingowa na Cyprze, a Grupa przeniosła siedzibę do Limassol. Poprzez trzy główne centra dystrybucyjne (w Czechach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Chinach) nasza cypryjska centrala wspiera i nadzoruje działalność sieci placówek, składającej się z 33 magazynów w 26 krajach. Za pośrednictwem naszej sieci dystrybucyjnej dostarczamy produkty do krajów, w których prowadzimy bezpośrednio działalność operacyjną, a także bezpośrednio do klientów, łącznie w ok. 75 krajach. Siedziba i główne centrum administracyjne Spółki mieści się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr. 2. Podsumowanie wyników działalności w okresie trzech miesięcy zakończonym Główne wydarzenia w okresie trzech miesięcy zakończonym roku: Przychody w IV kwartale wzrosły o 12,79% do z w analogicznym okresie roku. Jest istotne aby podkreślić, że przychody w IV kwartale były istotnie wyższe niż we wszystkich poprzednich kwartałach roku. Zysk brutto w IV kwartale roku wzrósł o 35,5% do z w analogicznym okresie roku. Marża zysku brutto w IV kwartale roku wyniosła 4,8% w porównaniu do 4,0% w analogicznym okresie roku. Warto również wspomnieć, iż marża zysku brutto byłaby nawet wyższa gdyby nie straty walutowe w ostatnich dwudziestu dniach kwartału. Koszty sprzedaży w IV kwartale roku zmniejszyły się o 27,93% do z w analogicznym okresie roku. Koszty ogólnego zarządu w IV kwartale roku zmniejszyły się o 2,72% do z w analogicznym okresie roku. 4

5 EBITDA w IV kwartale roku wyniosła w porównaniu do ujemnej wartości w wysokości w analogicznym okresie roku. Jest również istotne aby podkreślić, EBITDA w IV kwartale roku w wysokości 1,43% była znacznie wyższa niż w poprzednich kwartałach roku oraz w porównaniu do ujemnej wartości w IV kwartale roku. Zysk netto po opodatkowaniu w IV kwartale roku wyniósł w porównaniu do straty netto w wysokości w analogicznym okresie roku. Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów w podziale na regiony, w okresach trzech i dwunastu miesięcy zakończonych i roku (dane w tys. ): Region IV kw. IV kw. I-IV kw. I-IV kw. Kraje byłego ZSRR Europa Środkowa i Wschodnia Europa Zachodnia Bliski Wschód i Afryka Pozostałe Ogółem Wybrane dane finansowe Poniższe tabele przedstawiają wybrane skonsolidowane dane finansowe za prezentowane okresy. Dane te powinny być analizowane w połączeniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz wynikami działalności zawartymi w pozostałych częściach niniejszego raportu okresowego. Wartości wyrażone w dolarach amerykańskich na dzień oraz dla okresów trzech i dwunastu miesięcy zakończonych i roku, zostały przeliczone na Euro i PLN zgodnie z następującymi zasadami: Poszczególne pozycje bilansu przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy : 1 = 2,9618 PLN oraz 1 EUR = 4,1724 PLN i na dzień : 1 = 2,8503 PLN oraz 1 EUR = 4,1082 PLN Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone po kursie reprezentujących średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie, tzn. dla okresu pomiędzy 1 stycznia a : 1 = 2,4115 PLN oraz 1 EUR = 3,5321 PLN, a dla okresu pomiędzy 1 stycznia a : 1 = 3,1236 PLN oraz 1 EUR = 4,3406 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie, tzn dla okresu pomiędzy 1 października a : 1 = 2,9095 PLN oraz 1 EUR = 3,8542 PLN, a dla okresu pomiędzy 1 października a : 1 = PLN oraz 1 EUR = 4,1648 PLN. 5

6 Okres od Okres od 1 października do 1 października do PLN EUR PLN EUR Przychody Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto Koszty sprzedaży (7.886) (22.247) (5.342) (10.942) (31.836) (8.260) Koszty ogólnego zarządu (6.689) (18.870) (4.531) (6.875) (20.004) (5.190) Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (3.300) (9.603) (2.491) Koszty finansowe (2.462) (6.945) (1.668) (3.491) (10.158) (2.636) Przychody finansowe Pozostałe przychody Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (6.694) (19.475) (5.053) Podatek dochodowy (577) (1.626) (391) Zysk/(strata) po opodatkowaniu (6.427) (18.699) (4.852) Przypisany: Udziałowcom mniejszościowym (16) (47) (12) Właścicielom podmiotu dominującego (6.411) (18.653) (4.840) (centy) PLN (grosze) EUR (centy) (centy) PLN (grosze) EUR (centy) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej 4,15 11,72 2,81 (11,55) (33,61) (8,72) Okres od 1 stycznia do Okres od 1 stycznia do PLN EUR PLN EUR Wpływy/(wydatki) środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (623) (1.502) (425) Wydatki środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (3.393) (10.599) (2.442) (13.654) (32.927) (9.322) Wydatki środków pieniężnych netto z działalności finansowej (7.093) (22.154) (5.104) (2.075) (5.003) (1.417) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (16.352) (39.432) (11.164) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Stan na Stan na PLN EUR PLN EUR Aktywa obrotowe Aktywa trwałe Aktywa ogółem Zobowiązania Kapitały własne

7 Okres od 1 stycznia do Okres od 1 stycznia do PLN EUR PLN EUR Przychody Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto Koszty sprzedaży (27.114) (84.692) (19.512) (34.706) (83.694) (23.695) Koszty ogólnego zarządu (22.954) (71.700) (16.518) (27.175) (65.533) (18.554) Zysk z działalności operacyjnej Koszty finansowe (7.042) (21.996) (5.068) (8.745) (21.089) (5.971) Przychody finansowe Pozostałe przychody Ujemna wartość firmy i odpisana wartość firmy, netto Zmniejszenie wartości inwestycji (90) (217) (62) (Strata)/zysk przed opodatkowaniem (2.817) (8.801) (2.028) Podatek dochodowy (179) (559) (129) (3.024) (7.292) (2.065) (Strata)/zysk po opodatkowaniu (2.997) (9.360) (2.156) Przypisany: Udziałowcom mniejszościowym Właścicielom podmiotu dominującego (3.208) (10.022) (2.309) (centy) PLN (grosze) EUR (centy) (centy) PLN (grosze) EUR (centy) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej (5,78) (18,06) (4,16) 7,24 17,47 4,95 7

8 4. Struktura organizacyjna Grupy ASBIS Poniższa tabela przedstawia strukturę korporacyjną według stanu na roku: Spółka ASBISC Enterprises PLC Asbis Ukraine Limited (Kijów, Ukraina) Asbis PL Sp.z.o.o (Warszawa, Polska) AS Asbis Baltic (Tallinn, Estonia) Asbis Romania S.R.L (Bukareszt, Rumunia) Asbis Cr d.o.o (Zagrzeb, Chorwacja) Asbis d.o.o Beograd (Belgrad, Serbia) Asbis Hungary Commercial Limited (Budapeszt, Węgry) Asbis Bulgaria Limited (Sofia, Bułgaria) Asbis CZ,spoI.s.r.o (Praga, Czechy) UAB Asbis Vilnius (Wilno, Litwa) Asbis Slovenia d.o.o (Trzin, Słowenia) Asbis Middle East FZE (Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie) Asbis SK sp.l sr.o (Bratysława, Słowacja) Asbis Europe B.V (Schiphol, Holandia) Asbis Limited (Charlestown, Irlandia) FPUE Automatic Systems of Business Control (Mińsk, Białoruś) E.M. Euro-Mall Ltd (former ISA Hardware Limited Group) (Limassol, Cypr) OOO Asbis -Moscow (Moskowa, Rosja) Asbis Nordic AB (Jaelfaella, Szwecja) Asbis Morocco Limited (Casablanca, Maroko) EUROMALL CZ s.r.o. (dawniej ISA Hardware s.r.o.) (Praga, Czechy) EUROMALL d.o.o. (dawniej ISA Hardware d.o.o.) (Zagrzeb, Chorwacja) ISA Hardware Hungary Commercial Limited Liability Co (Budapeszt, Węgry) S.C. EUROMALL S.R.L (dawniej ISA Hardware International S.R.L) (Bukareszt, Rumunia) ISA Hardware s.r.o Slovakia (Bratysława, Słowacja) Euro-Mall SRB d.o.o. (dawniej ISA Hardware d.o.o Beograd) (Belgrad, Serbia) E.M.Euro-Mall D.o.o. (dawniej ISA Hardware s.r.o Slovenia) (Ljubljana, Słowenia) Prestigio Plaza Sp. z o.o (Warszawa, Polska) Prestigio Plaza Ltd (dawniej Prestigio Technologies) (Limassol, Cypr) Prestigio Europe s.r.o (Praga, Czechy) Prestigio Ukraine Limited (Kijów, Ukraina) ASBIS NL.B.V. (Amsterdam, Holandia) Asbis Kypros Ltd (Limassol, Cypr) Asbis TR Bilgisayar Limited Sirketi (Istambuł, Turcja) SIA ASBIS LV (Ryga, Łotwa) Megatrend d.o.o. (Sarajewo, Bośnia Hercegowina) PTUE IT-MAX (Mińsk, Białoruś) ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS) (Mińsk, Białoruś) ASBIS IT S.R.L. (Rzym, Włochy) ASBIS Kazakhstan LLP (Ałmaty, Kazachstan) Euro-Mall SRO (Bratysława, Słowacja) ASBIS Taiwan (Taipei City, Taiwan) Metoda konsolidacji Spółka holdingowa Pełna (80% własność) Pełna (66.6% własność) 8

9 5. Zmiany w strukturze Spółki W okresie trzech miesięcy zakończonym roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze Spółki i Grupy: 1) Spółka ISA Hardware s.r.o (Praga, Czechy) zmieniła nazwę na EUROMALL CZ s.r.o. 2) Spółka ISA Hardware d.o.o (Zagrzeb, Chorwacja) zmieniła nazwę na EUROMALL d.o.o. 3) Prestigio Limited (Moskwa, Rosja) została sprzedana, w związku z faktem, iż na dzień dokonania transakcji nie prowadziła działalności 4) Canyon Technology Ltd (Hong Kong, Chiny) została dobrowolnie zlikwidowana w związku z faktem, iż nie prowadziła działalności 6. Stanowisko wobec różnic pomiędzy wynikami Spółki i publikowanymi prognozami Nie publikowaliśmy żadnych prognoz w odniesieniu do okresu trzech miesięcy zakończonego roku. 7. Informacja o wypłacie dywidendy W okresie zakończonym dywidenda nie była wypłacana. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 5 maja roku, pełna kwota zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku została zatrzymana zwiększając rezerwy, zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów. 8. Akcjonariusze posiadający ponad 5% akcji Spółki na dzień publikacji raportu okresowego Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Informacje zawarte w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 par. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału zakładowego Liczba głosów % głosów KS Holdings Ltd ,26% ,26% Maizuri Enterprises Ltd ,65% ,65% Alpha Ventures S.A ,76% ,76% Sangita Enterprises Ltd ,05% ,05% Free float ,28% ,28% Razem ,00% ,00% 9. Zmiany w ilości akcji posiadanych przez członków Rady Dyrektorów W okresie trzech miesięcy zakończonym roku oraz w okresie pomiędzy 5 listopada (data publikacji raportu za III kwartał) a 24 lutego 2010 (data niniejszego raportu) nastąpiły następujące zmiany w ilości akcji posiadanej przez członków Rady Dyrektorów. 13 listopada Spółka została poinformowana przez swojego CFO, pana Mariosa Christou o transakcji zbycia akcji Spółki. Pan Marios Christou zbył w dniu 10 listopada łącznie (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset cztery) akcje po średniej cenie 4,53 PLN za akcję oraz w dniu 12 listopada łącznie (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji po średniej cenie 4,57 PLN za akcję. Akcje te zostały zbyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Przed wskazanymi transakcjami pan Marios Christou posiadał akcji Spółki stanowiących 0,72% w kapitale zakładowym Spółki i dawały prawo do 0,72% głosów na Walnym 9

10 Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W wyniku wskazanych transakcji pan Marios Christou kontroluje aktualnie akcji Spółki, które stanowią 0,63% w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 0,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Poniższa tabela prezentuje informację o liczbie akcji posiadanych przez członków Rady Dyrektorów na dzień publikacji tego raportu. Informacje zawarte w tabeli oparte są na informacjach otrzymanych od członków Rady Dyrektorów, zgodnie z Art. 160 par. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imię i nazwisko Liczba akcji % kapitału zakładowego Siarhei Kostevitch (bezpośrednio i pośrednio) ,30% Marios Christou ,63% Laurent Journoud ,72% Constantinos Tziamalis ,06% Efstathios Papadakis Kyriacos Christofi 0 0 0% 0% 10. Zmiany w składzie organów zarządzających W okresie trzech miesięcy zakończonym roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Dyrektorów Spółki. 11. Informacje o postępowaniach administracyjnych lub sądowych dotyczących Spółki Na dzień nie toczyły się żadne postępowania sądowe, arbitrażowe lub przed organem administracji, dotyczące Spółki lub innych członków Grupy, których pojedyczna lub łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych emitenta. 12. Transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie trzech miesięcy zakończonym nie zawarliśmy z podmiotami powiązanymi żadnej transakcji innej niż typowa lub rutynowa, której wartość przekroczyłaby ekwiwalent 500 tysięcy Euro wyrażony w złotych polskich. 13. Informacje o gwarancjach udzielonych podmiotom trzecim W okresie trzech miesięcy zakończonym Asbis Enterprises Plc, ani żadna ze spółek zależnych nie udzieliły żadnych gwarancji ani poręczeń kredytów innemu podmiotowi, których wartość wynosiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Niemniej jednak, łączna wartość uzyskanych przez Grupę gwarancji bankowych (głównie dla dostawców Grupy) według stanu na roku wyniosła jak wskazano w nocie 14 do sprawozdania finansowego co przekroczyło 10% kapitałów własnych Spółki. 14. Informacja o zmianach zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły po zakończeniu ostatniego roku obrotowego Od zakończenia ostatniego roku obrotowego, nie wystąpiły zmiany w zakresie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. 15. Pozostałe informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, gospodarczej i finansowej Spółki, a także jej wyników finansowych W okresie trzech miesięcy zakończonym na wyniki Spółki wpływał szereg czynników, co do których oczekuje się kontynujacji tego wpływu, w tym: światowy kryzys finansowy, wahania kursów walut, wahania stóp procentowych, konkurencja i presja cenowa ze strony innych podmiotów, 10

11 niskie marże zysku brutto, potencjalne starzenie się zapasów i spadek cen, ryzyko kredytowe oraz sezonowość działalności. IV kwartał był dla Spółki najlepszym kwartałem w całym roku, głównie ze względu na znacznie lepszy popyt zwiększający sprzedaż, poprawę marż i znacznie lepsze przepływy pieniężne. Grupa stworzyła bardzo solidne podstawy i pokazała wystarczającą siłę aby utrzymać udział rynkowy. Niestety negatywne efekty wskazanych poniżej czynników, spośród których najistotniejszym była zmienność walut, nie pozwoliły Grupie osiągnąć założonej zyskowności. Głównymi czynnikami wpływającymi na nasze wyniki były: Światowy kryzys finansowy Jak informowaliśmy w poprzednich raportach, światowy kryzys finansowy, który doprowadził globalną gospodarkę do dramatycznego spowolnienia, odbił się na wynikach Spółki. Wpłynął on na wyniki Spółki w roku oraz wpływał na nie w roku. Kryzys doprowadził do szeregu negatywnych efektów, w tym jako do najważniejszego do zmniejszonego popytu w większośco krajów działalności Spółki. Mimo iż światowy kryzys finansowy jeszcze się nie skończył, jego wpływ na rynki począwszy od września i w całym IV kwartale był niższy niż w trzech poprzednich kwartałach. Pomimo sygnałów poprawy na rynkach Spółki, kontynuowała ona wysiłki w celu minimalizacji wpływu globalnego kryzysu finansowego na jej wyniki finansowe. Spółka zrewidowała swoją strategię dostosowując ją do nowego otoczenia. W związku z kryzysem ujawniło się wiele ryzyk, ale management Spółki poradził sobie z większością z nich. Przede wszystkim Grupa była w stanie zwiększyć ilość środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej i zwiększyć stan posiadanych na koniec roku środków pieniężnych. Grupa utrzymała prawie wszystkie swoje linie finansowe jako rezultat utrzymania doskonałych relacji jakie posiada z finansującymi ją podmiotami. Niezależnie od kryzysu, Grupa umocniła też relacje ze wszystkimi swoimi dostawcami, którzy wspierali ją w trudnych czasach kryzysu. Powinno to pozwolić Spółce na osiągnięcie korzyści w 2010 roku na poziomie przychodów oraz zysku netto. Wahania kursów walut Jak wskazywano w poprzednich raportach, walutą sprawozdawczą Spółki jest dolar amerykański. Tradycyjnie około 40% przychodów Spółki jest denominowanych w dolarach amerykańskich. W związku ze staraniami Spółki zmierzającymi do ograniczenia ryzyka kursowego, w III kwartale roku ten udział wzrósł do ponad 50% i utrzymał się na niezmienionym poziomie w IV kwartale. Natomiast pozostała część przychodów jest denominowana w Euro i w innych walutach, z których niektóre są powiązane z Euro. Ponieważ większość zobowiązań Spółki z tytułu dostaw i usług (około 80%) denominowana jest w dolarach, była ona narażona na ryzyko z tytułu różnic kursowych. Ryzyko związane z kursami walutowymi pozostaje bardzo ważkim czynnikiem, który może wpływać na wyniki Spółki w przyszłości. Z drugiej strony, Grupa adaptuje wszelkie możliwe strategie hedgingowe w celu rozwiązania tego problemu. Istotne jest podkreślenie, że Spółka posiada zerową ekspozycję na opcje, a kontraktów typu forward używa jedynie okazjonalnie, by łączyć otwarte pozycje. Mimo, iż impelemtacja ulepszonych strategii hedgingowych zmniejszyła ryzyko walutowe, gwałtowne ruchy Euro do w ostatnich dwudziestu dniach grudnia negatywnie wpłynęły na nasze wyniki. 11

12 Wahania stóp procentowych Większość kredytów i pożyczek Spółki oprocentowanych jest według zmiennej stopy procentowej, obliczanej na podstawie stopy LIBOR dla dolara amerykańskiego, EURIBOR lub lokalnych międzybankowych stóp procentowych, powiększonych o określoną marżę. Koszt długu w IV kwartale roku był podobny do tego z poprzednich kwartałów roku, co dowodzi iż Grupie udało się ustabilizować koszt pożyczonego kapitału. Na dzień suma zobowiązań Spółki z tytułu kredytów i pożyczek (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu faktoringu i leasingu finansowego) wynosiła , wobec na dzień roku. W okresie trzech miesięcy zakończonym roku poniesione przez Spółkę koszty odsetek z tytułu tych kredytów i pożyczek wyniosły 988, wobec w IV kwartale. Konkurencja i presja cenowa Rynek dystrybucji produktów informatycznych jest rynkiem silnie konkurencyjnym, zwłaszcza pod względem asortymentu i jakości produktów, poziomu zapasów, cen, zakresu usług dla klientów oraz dostępności kredytu kupieckiego. W związku z tym na rynku tym obserwuje się presję na marże ze strony konkurujących podmiotów oraz nowych uczestników rynku. Konkurujemy w skali międzynarodowej z wieloma różnej wielkości podmiotami prowadzącymi działalność na różnych rynkach geograficznych i oferującymi różne kategorie produktów. W szczególności na każdym z rynków działalności Spółki spotyka się ona z konkurencją: a) dystrybutorów międzynarodowych, takich jak np. Avnet Inc., Tech Data Corp., Ingram Micro Inc. czy Arrow Electronics Inc., z których każdy jest znacznie większy od Spółki, ale nie zawsze pokrywają te same regiony geograficzne dysponując podobną do naszej obecnością lokalną, b) dystrybutorów regionalnych bądź lokalnych w rodzaju Elko (obecny głównie w krajach bałtyckich, w Rosji, na Ukrainie), Kvazar Micro i Merlion (na terenie byłego Związku Radzieckiego), AB, ABC Data i Action (w Polsce) oraz ATC i ED System-BGS Levi w Czechach i na Słowacji. Konkurencja i presja cenowa ze strony konkurujących podmiotów i nowych uczestników rynku mogą spowodować znaczny spadek oferowanych przez nas cen sprzedaży. Wspomniana presja może również doprowadzić do zmniejszenia naszego udziału rynkowego na niektórych z naszych rynków. Presja cenowa może wywrzeć istotny, niekorzystny wpływ na osiągane przez nas marże zysku i naszą ogólną rentowność, w szczególności ze względu na fakt, że notowane przez nas marże zysku brutto są podobnie, jak w wypadku większości podmiotów obecnych na rynku stosunkowo niskie i wrażliwe na zmiany cen sprzedaży. Niskie marże zysku brutto Notowane przez nas marże zysku brutto są podobnie, jak w przypadku innych dystrybutorów niskie i przewidujemy, że taki stan utrzyma się w najbliższej przyszłości. Rosnąca konkurencja związana z konsolidacją branży i niskim popytem na niektóre produkty informatyczne może utrudnić nam utrzymanie lub podwyższenie marż. Część naszych kosztów operacyjnych jest stosunkowo stała, a wydatki planuje się częściowo na podstawie wartości spodziewanych zamówień, prognozowanych w warunkach ograniczonej znajomości przyszłego popytu. W rezultacie możemy nie być w stanie zmniejszyć procentowego udziału kosztów operacyjnych w przychodach, aby ograniczyć spadki marży brutto w przyszłości. 12

13 Mimo tego, Spółka kontynuuje strategię dywersyfikacji portfolio produktowego zwiększając sprzedaż dóbr A-brandowych, laptopów, oprogramowania oraz marek własnych w stosunku do tradycyjnych komponentów IT, w celu uzyskania lepszych marż w przyszłości. Starzenie się zapasów i spadek cen Spółka często musi nabywać komponenty i produkty gotowe zgodnie z przewidywanymi wymaganiami i zamówieniami swych klientów oraz oczekiwanym popytem na rynku. Rynek gotowych produktów i komponentów informatycznych charakteryzuje się szybkimi zmianami technologii i krótkimi cyklami życia produktów, co powoduje, że zapasy szybko się starzeją. Przy szybkim tempie zmian technologicznych w branży występuje czasem deficyt, a czasem nadmiar produktów IT. W miarę zwiększania przez nas zakresu działalności i wzrostu znaczenia efektywnego zarządzania zapasami, rośnie potrzeba utrzymywania pewnego poziomu zapasów jako bufora dla przewidywanych potrzeb klientów. Taka sytuacja zwiększa ryzyko, że zgromadzone zapasy utracą wartość lub staną się przestarzałe, co może mieć negatywny wpływ na nasz zysk ze względu na szybki spadek cen albo konieczność tworzenia rezerw na odpisy. W sytuacji nadmiernej podaży inni dystrybutorzy mogą obniżać ceny, aby pozbyć się zapasów, zmuszając nas w ten sposób do redukcji stosowanych cen, by zachować konkurencyjność. Zdolność Spółki do właściwego zarządzania zapasami i zabezpieczenia się przed erozją cen jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie jej działalności. Część najistotniejszych umów Spółki zawartych z jej najważniejszymi dostawcami zawiera korzystne postanowienia zapewniające Spółce ochronę przed ryzykiem wahań cen, wadliwych produktów oraz starzenia zapasów. Ryzyko kredytowe Spółka nabywa komponenty i sprzęt informatyczny od dostawców na własny rachunek i rozprowadza je wśród swoich klientów. Niektórym klientom udzielamy kredytu kupieckiego na okres od 21 do 60 dni, a w kilku przypadkach do 90 dni. Zobowiązania wobec dostawców z tytułu umów zakupu komponentów są zobowiązaniami odrębnymi, niezwiązanymi ze zobowiązaniami klientów do zapłaty za nabywany od nas towar, z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie umowa pomiędzy nami a dostawcą dotyczy sprzedaży towaru na rzecz określonych dalszych dystrybutorów. Tak więc mamy obowiązek regulować swoje zobowiązania wobec dostawców niezależnie od tego, czy uzyskamy płatność od swoich klientów za sprzedany im towar, a ponieważ nasze marże brutto są stosunkowo niskie w porównaniu z ceną sprzedawanych produktów, jeżeli nie będzie ona w stanie uzyskać płatności od swoich klientów, będzie narażona na ryzyko utraty płynności finansowej. Zawarliśmy umowy ubezpieczenia kredytu, które chronią nas przed takim ryzykiem, przy czym ubezpieczeniem tym objęte jest około 55% naszych przychodów. Ze względu na zmiany rynkowe wynikające z kryzysu kredytowego, który wpłynął na wszystkie kraje działalności Grupy, ryzyko kredytowe stało się jednym z najważniejszych czynników, które mogą wpływać na wyniki Grupy w przyszłości. Mimo, iż Grupa ubezpieczyła istotną część swoich należności, awersja firm ubezpieczeniowych do ryzyka jest aktualnie wyższa i anulują one lub zmniejszają limity kredytowe klientom. W rezultacie Grupa jest wystawiona na większe ryzyko kredytowe, więc szczególnej wagi nabiera zdolność Grupy do jego analizowania o oceniania. Sezonowość Tradycyjnie rynek dystrybucji IT, na którym działa Spółka, charakteryzuje nasilony popyt w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. W szczególności popyt u dystrybutorów IT ma tendencję do wzrostu w okresie od września do końca roku. Ta sytuacja zmieniła się w roku, gdy Spółka notowała dobry popyt, sprzedaż oraz zyski w pierwszej połowie roku, oraz słaby popyt, sprzedaż i wyniki w drugiej połowie roku w związku z kryzysem finansowym wpływającym na sytuację w poszczególnych regionach. Było to również widoczne w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, szczególnie na poziomach popytu i sprzedaży, ponieważ możliwości zakupowe niektórych klientów były ograniczone w związku z ogólną sytuacją gospodarczą. 13

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 23 lutego 2011 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2011 R.

ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2011 R. ASBISc Enterprises plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. Limassol, 18 sierpnia 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22 2

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego)

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) ASBISc Enterprises PLC (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) Oferta 21.205.144 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 USD każda Niniejszy dokument został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014 Warszawa, 19 marca 2015 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Powiązania organizacyjne i kapitałowe... 4 2.1 Opis Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU Warszawa, 26 marca 2009 roku 1 Zawartość raportu rocznego Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Kraków dn. 18 marca 2013 r. Pismo Prezesa Zarządu Kraków, 18 marca 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Kraków dn. 14 marca 2014 r. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo