ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R."

Transkrypt

1 NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

2 RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat 1 Niezbadany skonsolidowany bilans 2 Niezbadane skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 3 Niezbadany skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 4 Noty objaśniające do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 NIEZBADANY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy Za 3- miesiące Za 3- miesiące zakończonych zakończonych zakończone zakończone Nota UDS Przychody ze sprzedaży ,071, ,280,333 Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) (374,563,008) (227,981,731) Zysk (strata) brutto na ,508,974 12,298,602 sprzedaży Koszt sprzedaży ( ) ( ) (6,171,600) (4,963,525) Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) (4,184,815) (3,593,846) Zysk operacyjny ,152,559 3,741,231 Koszty finansowe 5 ( ) ( ) (1,068,581) (898,166) Przychody finansowe ,520 Pozostałe przychody ,434 12,305 Odpis wartości firmy - (39 031) - - Zysk/(strata) przed ,114,412 2,867,891 opodatkowaniem Podatek dochodowy 7 ( ) ( ) (962,593) (448,090) Zysk/(strata) netto ,151,819 2,419,801 Zysk/(strata) na akcję Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję z działalności kontynuowanej cents cents cents cents

4 NIEZBADANY SKONSOLIDOWANY BILANS WEDŁUG STANU NA 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) Dane Dane niezbadane, wg stanu na niezbadane, wg stanu na AKTYWA Nota Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe ogółem Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje Wartości niematerialne i prawne Aktywa trwałe ogółem Aktywa ogółem PASYWA Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązani krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania długoterminowe ogółem Zobowiązania ogółem Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe Kapitał własny ogółem Pasywa ogółem

5 NIEZBADANE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane Rezerwa walutowa Ogółem 1 stycznia 2006 r Zysk za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r Dywidendy za 2005 r. - - ( ) - ( ) Różnice kursowe z konsolidacji września 2006 r Zysk za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r Nadwyżka wartości godziwej aktywów netto przeniesionych na rzecz Grupy nad ceną nabycia jednostek zależnych Różnice kursowe z konsolidacji grudnia 2006 r. / 1 stycznia 2007 r Zysk za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r Dywidendy za 2006 r. - - ( ) - ( ) Różnice kursowe z konsolidacji września 2007 r

6 NIEZBADANY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych zakończonych zakończonych Nota Zysk za okres przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości ,114,412 2,867,891 Korekty: Różnice kursowe z konsolidacji , ,434 Amortyzacja środków trwałych , ,383 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych , ,606 Odpis wartości firmy Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (25 176) (10 130) (5,461) (6,217) Zysk z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego ,636,986 3,432,097 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów ( ) ( ) (20,509,856) (30,934,673) (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług ( ) ( ) (74,872,102) (29,229,225) (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu pozostałych aktywów obrotowych ( ) 151,107 (3,026,145) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług ,528,372 60,599,828 Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych ,343,914 6,134,020 Wpływy/(wydatki) środków pieniężnych z działalności operacyjnej ( ) ( ) (11,721,577) (6,975,902) Podatki zapłacone netto 7 ( ) ( ) (864,558) (234,490) Wydatki środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) (12,586,135) (6,741,412) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 10 ( ) ( ) (2,250,587) (261,785) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 11 ( ) ( ) (200,274) (38,902) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ,931 31,074 Zwiększenie inwestycji - (8 929) - (8,929) Wpływy/(wydatki) środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) (2,427,930) (278,542) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Dywidendy wypłacone 22 ( ) ( ) - (960,000) Wydatki z tytułu kredytów długoterminowych oraz zobowiązań długoterminowych z tytułu leasingu finansowego (34 555) ( ) (15,048) (220,642) Wpływy z tytułu kredytów krótkoterminowych oraz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu finansowego ,996,703 4,220,802 Wpływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej ,981,655 3,040,160 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) ( ) (13,032,411) (9,503,030) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 19 początek okresu ,937,898 (5,277,066) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 19 okresu ,905,488 4,225,964 4

7 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 1. Utworzenie Spółki i przedmiot jej działalności Spółka Asbisc Enterprises Plc została utworzona 9 listopada 1995 r. na Cyprze jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej i Spółki jest obrót i dystrybucja sprzętu i oprogramowania komputerowego. Podmiotem dominującym Grupy jest K.S. Holdings Limited, spółka zawiązana na Cyprze. 2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze niezbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa Główne zasady rachunkowości Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 3. Sezonowość sprzedaży Przychody Grupy Kapitałowej, a co za tym idzie również jej zyski, są znacznie niższe w pierwszej połowie roku. Wynika to ze zwiększonych wydatków gospodarstw domowych w okresie świąt Bożego Narodzenia, jak również z rozpoczęcia roku akademickiego w drugiej połowie roku, co korzystnie wpływa na popyt na produkty Grupy. 4. Pozostałe przychody Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych Odzyskane należności nieściągalne Pozostałe przychody Przychody/(koszty) finansowe netto Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych Przychody z tytułu odsetek Zyski netto z tytułu różnic kursowych Odsetki na rzecz banków Opłaty na rzecz banków Odsetki z tytułu faktoringu Opłaty z tytułu faktoringu Pozostałe koszty finansowe Pozostałe odsetki ( ) ( ) Netto ( ) ( ) 5

8 6

9 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 6. Zysk przed opodatkowaniem Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych Zysk brutto wykazywany jest po dodaniu: (a) Zysku z tytułu różnic kursowych i po odliczeniu: (b) Amortyzacji środków trwałych (c) Amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (d) Odsetek i opłat na rzecz banków (e) Wynagrodzenia biegłych rewidentów (f) Wynagrodzenia członków Zarządu wykonawczych (g) Wynagrodzenia członków Zarządu niewykonawczych Podatki Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych 1 stycznia (76 446) Rezerwa na bieżący okres/rok Deficyt rezerwy z lat ubiegłych Podatek odroczony Kwoty zapłacone netto ( ) ( ) 30 września / 31 grudnia Na obciążenie podatkowe spółek Grupy składa się należny na Cyprze podatek dochodowy od osób prawnych od podlegającego opodatkowaniu zysku Spółki i tych jej jednostek zależnych, które podlegają opodatkowaniu na Cyprze, oraz podatek dochodowy od osób prawnych pod innymi jurysdykcjami od wyników zagranicznych jednostek zależnych. Na skonsolidowany podatek w bieżącym okresie składają się następujące pozycje: Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych Podatek dochodowy od osób prawnych za bieżący okres Deficyt rezerwy z lat ubiegłych Obciążenie podatkiem odroczonym Rezerwa na bieżący okres

10 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 8. Należności z tytułu dostaw i usług Na dzień Na dzień Należności z tytułu dostaw i usług Rezerwa na należności wątpliwe ( ) ( ) Pozostałe aktywa obrotowe Na dzień Na dzień Pozostałe należności i zaliczki Należności z tytułu VAT i innych podatków Pożyczka udzielona spółce będącej pod kontrolą tego samego podmiotu dominującego Pożyczki udzielone Zaliczki dla dostawców Rozliczenia kwot wypłaconych zaliczkowo pracownikom Depozyty Należność od jednostki dominującej najwyższego szczebla Kwoty należne od członków Zarządu - wykonawczych Dyrektorzy uważają, że wartość księgowa pozostałych aktywów obrotowych Grupy stanowi dobre przybliżenie ich wartości godziwej. 8

11 ASBISC ENTERPRISES PLC NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 10. Rzeczowe aktywa trwałe Grunty i budynki Maszyny magazyn. Meble i wyposażenie Sprzęt biurowy Środki transportu Sprzęt komputer. Ogółem Koszty Różnica kursowa w bilansie otwarcia Zwiększenia z tytułu nabycia podmiotu zależnego Zwiększenia Zmniejszenia - - (1 955) (33 631) ( ) ( ) ( ) Różnica kursowa w bilansie otwarcia Zwiększenia Zmniejszenia - - (14 023) (8 915) ( ) (30 247) ( ) Skumulowane umorzenie Różnica kursowa w bilansie otwarcia Odpis za rok Nabycie jednostki zależnej Zmniejszenia - - (1 822) (31 513) ( ) ( ) ( ) Różnica kursowa w bilansie otwarcia Odpis za okres Zmniejszenia - - (8 712) (7 984) ( ) (11 926) ( ) Wartość księgowa netto Rzeczowe aktywa trwałe Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych Rzeczowe aktywa trwałe wg kosztu nabycia Nieopłacone rzeczowe aktywa trwałe ( )

12 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 11. Wartości niematerialne i prawne Oprogramowanie Patenty i komputerowe licencje Ogółem Koszty Różnica kursowa w bilansie otwarcia Zwiększenia Zmniejszenia (5 821) - (5 821) Różnica kursowa w bilansie otwarcia Zwiększenia Zmniejszenia (58 219) - (58 219) Skumulowane umorzenie Różnica kursowa w bilansie otwarcia Odpis za rok Zmniejszenia (5 821) - (5 821) Różnica kursowa w bilansie otwarcia Odpis za okres Zmniejszenia (10 736) - (10 736) Wartość księgowa netto Inwestycje Kraj Udział w kapitale rejestracji zakładowym (%) Akcje i udziały wg cen nabycia Inwestycje w spółkach pozostających pod kontrolą tego samego podmiotu dominującego E-Vision Limited Cypr 18% Pozostałe inwestycje Asekol s.r.o. Czechy 9,09%

13 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 13. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu faktoringu (Nota a) Wynagrodzenia i powiązane koszty Podatek od towarów i usług Kwoty należne członkom Zarządu wykonawczym Kwoty należne członkom Zarządu niewykonawczym Zobowiązania inne niż z tytułu dostaw i usług Rozliczenia międzyokresowe bierne Nota a: wg stanu na 30 września 2007 r. wartość umów faktoringu zawartych przez Grupę wyniosła 32,448,180 (w 2006 r.: ) Rodzaje zabezpieczeń tych umów opisano w Nocie Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Kredyty w rachunkach bieżących Krótkoterminowe pożyczki bankowe Długoterminowe kredyty w okresie spłaty Na 30 września 2007 r. w krajach, w których Spółka i jej podmioty zależne prowadzą działalność Grupa korzystała z następujących instrumentów finansowania działalności oferowanych przez banki: - kredyty w rachunkach bieżących ( na 31 grudnia 2006 r.) - kredyty krótkoterminowe/kredyty odnawialne ( na 31 grudnia 2006 r.) - gwarancje bankowe ( na 31 grudnia 2006 r.) W okresie zakończonym 30 września 2007 r. Grupa korzystała z instrumentów kredytowych (kredyty w rachunkach bieżących, kredyty, kredyty odnawialne) i umów faktoringu. Średni ważony koszt zadłużenia (uwzględniając instrumenty kredytowe i umowy faktoringu) wyniósł w tym okresie 8,8% (9,0% w 2006 r.). Umowy faktoringu, kredyty w rachunkach bieżących, kredyty odnawialne i inne kredyty udzielone Spółce i jej podmiotom zależnym przez banki są zabezpieczone w następujący sposób: - Zastaw zmienny (first floating charge) na wszystkich aktywach Spółki na łączną kwotę w wysokości Zastaw zmienny (second floating charge) na całości przedsiębiorstwa, w tym na nieopłaconym kapitale Spółki, wartości firmy i zadłużeniu w wartości księgowej, na kwotę plus odsetki. - Zastaw zmienny (third floating charge) na wszystkich aktywach Spółka na łączną kwotę Hipoteka na ¼ nieruchomości spółki Diamond Properties Ltd. (podmiot wynajmujący zakupioną w Limassol nieruchomość wykorzystywaną na potrzeby siedziby Spółki) na kwotę oraz cesja praw i zobowiązań z tytułu umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Diamond Properties Ltd. a Spółką - Hipoteka na znajdującym się w Czechach i Ukrainie gruncie i budynkach będących własnością Grupy. Gwarancje osobiste udzielone przez Prezesa i Dyrektora Naczelnego odnośnie pewnych kredytów udzielonych spółce zarejestrowanej na Cyprze. - Zastaw na należnościach i zapasach Gwarancje korporacyjne i w niektórych wypadkach gwarancje wzajemne udzielone przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy w zakresie zawartych umów kredytowych - Cesja praw z polis ubezpieczeniowych - Środki pieniężne objęte zastawem: ( na 31 grudnia 2006 r.). 11

14 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 15. Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Leasing finansowy Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego Minus: Kwota płatna w ciągu jednego roku (13 920) ( ) Kwota płatna w latach od 2. do 5. (włącznie) Kapitał zakładowy Kapitał statutowy akcji o wartości nominalnej 0,20 każda Kapitał wyemitowany, objęty i w pełni opłacony akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 każda Dnia 4 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę specjalną dotyczącą: a) podwyższenia statutowego kapitału zakładowego Spółki z akcji o wartości nominalnej 0,20 każda do akcji o wartości nominalnej 0,20 każda; b) zamiany akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,20 każda na akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 każda. 18. Sprawozdawczość wg segmentów działalności Grupa prowadzi działalność w jednym segmencie rynkowym (dystrybucja komponentów sprzętu informatycznego) w szeregu regionów geograficznych. Poniższa tabela przedstawia strukturę geograficzną sprzedaży realizowanej przez Grupę, niezależnie od miejsca pochodzenia towaru. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży 9 miesięcy zakończonych 9 miesięcy zakończonych Kraje byłego Związku Radzieckiego Europa Wschodnia Europa Zachodnia Bliski Wschód i Afryka Pozostałe Przychody ze sprzedaży ogółem

15 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 19. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne na rachunkach bankowych Kredyty w rachunkach bieżących Nota 14 ( ) ( ) Salda środków pieniężnych na rachunkach bankowych obejmują kwotę ( na 31 grudnia 2006 r.) stanowiącą zabezpieczenie zobowiązań. 20. Transakcje i salda z podmiotami powiązanymi Podmiotem dominującym Grupy jest K.S. Holdings Limited, spółka zarejestrowana na Cyprze. Transakcje pomiędzy K.S. Holdings Limited a jej podmiotami zależnymi podlegały wyłączeniom konsolidacyjnym. W toku zwykłej działalności Grupa zawarła w ciągu roku na warunkach rynkowych następujące transakcje z E-Vision Limited, spółką pozostającą pod kontrolą tego samego podmiotu dominującego, oraz jej podmiotami zależnymi: Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych Zakup usług i oprogramowania komputerowego E-Vision Limited Przychody z tytułu odsetek Salda z podmiotami powiązanymi Pożyczka udzielona spółce będącej pod kontrolą tego samego podmiotu dominującego E-Vision Limited Pożyczka udzielona E-Vision Limited jest niezabezpieczona i oprocentowana wg trzymiesięcznej stopy LIBOR + marża w wysokości 2% rocznie. Transakcje i salda z kluczowymi członkami kierownictwa Za 9 miesięcy Za 9 miesięcy zakończonych zakończonych Wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów wykonawczych Wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów niewykonawczych Kwoty należne członkom Rady Dyrektorów - wykonawczym niewykonawczym Kwoty należne od członków Rady Dyrektorów

16 14

17 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO NIEZBADANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. (dane w ) 21. Zobowiązania warunkowe Według stanu na 30 września 2007 r. Grupa posiadała zobowiązania z tytułu kupna zapasów o łącznej wartości wg kosztu nabycia wynoszącej , które to zapasy na 30 września 2007 r. znajdowały się w drodze i zostały dostarczone w październiku 2007 r. Takie zapasy i zobowiązania z ich tytułu wobec dostawcy nie zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu finansowym, ponieważ zgodnie z warunkami zakupu tytuł prawny do tych towarów nie przeszedł na Spółkę przed końcem okresu objętego sprawozdaniem. Według stanu na 30 września 2007 r. Grupa posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji bankowych na łączną kwotę 6,048,032, udzielonych głównie na rzecz dostawców. Według stanu na 30 września 2007 r. Grupa nie miała żadnych innych zobowiązań ani zobowiązań warunkowych. 22. Dywidendy Za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w ostatecznej wysokości 0,02 na akcję (całkowita wartość proponowanej dywidendy ). Proponowana dywidenda została zatwierdzona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w 23 kwietnia 2007 r. i została wypłacona 11 maja 2007 r. 23. Zdarzenia po dniu bilansowym Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia. 15

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy 31 marca 2014 roku QSr 1/2014 Miejsce i data publikacji: Warszawa, 15 maja 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

GLOBE TRADE CENTRE S.A. GLOBE TRADE CENTRE S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2004 I 2003 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r.

PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r. PCC ROKITA SA PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2013 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Niniejsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Sprawozdanie finansowe LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUBAWA S.A. za okres od 01.01.2006r. do 30.06.2006r. Spis treści Spis treści...1 Spis not...2 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo