INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA"

Transkrypt

1 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2014 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2015 roku

2 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta

3 I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego. Wartość Wysokość kapitału % wniesionego Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu udziału przez Miasto (akcyjnego) w zł Miasta 1) udziału (w zł) 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Katowickie Wodociągi S.A Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o Informacja nr 1 o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2014 rok. Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta z 30.XII.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 Rady Miasta z 27.IV.1992 Uchwała Nr X/193/07 Rady Miasta z 28.V Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27 VI 2008 Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta z 4.IX. 2006; Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta z 20.XII.2007 majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki majatek - zabudowana nieruchomość w Katowicach przy ul. Żwirowej dokumentacja projektowa ) 100 nioedpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast : Mysłowice, Sieminowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWiK S.A. w Katowicach. wkład pieniężny aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodnokanalizacyjnej, nieruchomości ul. Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego , ,38 3) Szpital Murcki Sp. z o.o Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego ,38 4) 100, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o GKS GieKSa Katowice S.A Uchwała Nr XXXI/293/96 Rady Miasta z 28.VIII.1996 Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta z 29.IX.1997 Akt notarialny Rep. "A" Nr 5186/98 Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia r. aport rzeczowy wkład pieniężny ,98 majątek spółki aport rzeczowy wkład pieniężny ,58 wkład pieniężny ,00 65, Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o Uchwała Nr XLI/257/92 Rady Miasta z 29.VI.1992 Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27 X Bingo Centrum Sp. z o.o Uchwała Nr XXXI/687/08 RM z 27 X Tramwaje Śląskie S.A EMC Silesia Sp. z o.o ) Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta z 4 IX 2006 Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta z 29.IX.2008 r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta z 23.II.2009 r. Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta z 25.VI.2007 Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta z 30.XI.1992 Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta z 23.I.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta z 20.XII.2007 r. nieodpłatne nabycie akcji dnia 30 XII wkład pieniężny aport rzeczowy , ,34 5) 46,35 wkład pieniężny ,00 prawo własności działki gruntu,budynków,ruchomości ,81 wkład pieniężny , ,81 6) 19,36 wkład pieniężny aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z ) własnością gruntu 9,71 objecie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" wkład pieniężny aport rzeczowy: wartość nieruch.przy Al.Korfantego 38 i Powstańców 36 konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości ,00 9) 7, , ,40 0,32 15 Regnon S.A. w Katowicach ,20 Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu ,00 0,01-2-

4 1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji. 2) Nadwyżka 38,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MPGK Sp. z o.o. 3) Nadwyżka 1.798,38 zł (441,98 zł r. 778,30 zł r., 378,10 zł r, 200,00 zł r) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIWK Sp. z o.o. 4) Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Szpital Murcki Sp. z o.o. 5) Nadwyżka 20,34 zł (4,30 zł r, 8,53 zł r, 4, r, 3,11 zł r) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A. 6) Nadwyżka 1.062,81 zł (190,25 zł r, 872,56 zł ) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o. 7) Uwzględniono podwyższenie kapitału zakładowego (wkład miasta Katowice i EMC Instytut Medyczny S.A.) które do r. nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS. 8) Nadwyżka zł wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A. 9) Zwiększenie wartości posiadanych przez Miasto udziałów w związku z podwyższeniem przez Spółkę wartosci każdego z udziałów z kwoty 120 zł/udział do kwoty 300 zł/udział (2.610 udziałów x 300 zł/udział = zł). -3-

5 I. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2014 rok opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za 2014 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie zł. Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie : zł w tym: ze sprzedaży zł z tego: - usług zł w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami ( zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ( zł), usługi diagnostyczne ( zł), pozostałe usługi ( zł) - zmiana stanu produktów zł - towarów zł pozostałe przychody operacyjne zł w tym: dotacja ze środków EFRR na dofinansowanie budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł), amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), gwarancja uzyskana z tyt. niewykonania obowiązków wynikających z umowy ( zł), inne m.in. kara umowna, zwrot z tyt. ubezpieczenia, odszkodowania ( zł) przychody finansowe zł w tym: odsetki bankowe od lokat ( zł), odsetki z tytułu rozwiązania rezerw ( zł), odsetki od pożyczki udzielonej GKS GieKSa S.A.( zł), pozostałe odsetki (9.000 zł) Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie w tym : zł -4-

6 koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), zakup usług m.in. opłaty za składowanie odpadów, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne i bankowe ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON ( zł), wartość sprzedanych towarów ( zł), pozostałe koszty, m.in. koszty reklamy i reprezentacji, przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów, ubezpieczenia ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: darowizny ( zł), odpisy na należności ( zł), szkody w mieniu ( zł), koszty postępowań spornych ( zł), umorzenie należności ( zł), strata ze zbycia środków trwałych ( zł), prace konserwacyjne i zabezpieczające na zrekultywowanym składowisku ( zł), inne: składki członkowskie, renta wyrównawcza, koszty dot. refaktur ( zł), koszty finansowe zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w kwocie zł. Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień rok przedstawia się następująco: stan środków pieniężnych zł należności zł w tym: z tytułu dostaw i usług zł z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł inne (zabezpieczenia umów, kaucje, rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS) zł zobowiązania długoterminowe (pożyczki) zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług zł pożyczki zł podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł wynagrodzeń zł inne rozrachunki (m.in. z pracownikami) zł rezerwy na zobowiązania zł rozliczenia międzyokresowe zł w tym : saldo środków z EFRR na realizację projektu Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów ( zł), prawo wieczystego użytkowania gruntów ( zł), kary umowne : Mostostal ( zł), Ekocel (6.000 zł), Baten ( zł), faktury zaliczkowe (3.000 zł) -5-

7 W 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie zł na które składają się : prace projektowe i przygotowawcze dot. budowy i przebudowy Zakładu Oczyszczania i Utylizacji Odpadów ( zł), modernizacja instalacji p.poż. w ZOiUO ( zł), budowa 3 kwatery składowiska przy ul. Żwirowej ( zł), utwardzenie i ogrodzenie działki pod Gminne Punkty Zbiórki Odpadów ( zł), utwardzenie placu na Bazie przy ul. Obroki ( zł), montaż urządzenia bramowego ( zł), monitoringu zbiornika ( zł), zakup: 2 pojazdów bezpylnych ( zł), pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów ( zł), polewaczki i osprzętu zimowego ( zł), zamiatarki samojezdnej ( zł), 2 samochodów ciężarowych wywrotek ( zł), samochodu ciężarowego z osprzętem zimowym ( zł), samochodu serwisowego ( zł), kompaktora ( zł), kosiarki (przystawki do ciągnika) ( zł), urządzenia do GPZO : 5 kontenerów ( zł), kontenera socjalnego ( zł), 2 wag ( zł), zbiornika paliwa, dystrybutorów, myjni spalinowej ( zł), urządzenia warsztatowego z wyposażeniem ( zł), sprzętu komputerowego ( zł), ponadto wykup pojazdów z leasingu ( zł), pozostałe nakłady na środki trwałe ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych (8.000 zł) na oprogramowanie. Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za 2014 rok był wyższy w stosunku do 2013 roku o kwotę zł, co stanowi wzrost o 43,9 %. Na podstawie Zarządzenia nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miasto wniosło wkład niepieniężny o wartości brutto ,00 zł w postaci następujących składników majątkowych : prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Żwirowej w Katowicach zabudowanych budynkami i budowlami, prawa własności składników rzeczowego majątku trwałego z grup 2 8 środków trwałych oraz środków niskocennych, dokumentacji projektowej dla zadania Budowa 3 Kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Miasto Katowice objęło udziałów o wartości 200,00 zł każdy, łącznie ,00 zł (pozostała kwota 38,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). W dniu r. sporządzono akty notarialne : Repertorium A nr 1679/2014 w sprawie umowy przeniesienia własności oraz Repertorium A nr 1674/2014 w sprawie oświadczenia dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w Spółce. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Uchwałą nr XLV/1056/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na wniesienie przez Miasto aportu do MPGK Sp. z o.o. z tytułu zapłaty podatku VAT od czynności przekazania składowiska odpadów i dokumentacji ( ,50 zł). Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę 38,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). -6-

8 2. Katowickie Wodociągi S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2014 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł w tym: sprzedaż wody ( zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych ( zł), pozostałe usługi ( zł) - zmiana stanu produktów zł - towarów i materiałów zł - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: umorzenie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), odszkodowania za szkody górnicze ( zł), inne odszkodowania ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), przychód z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie ( zł), środki prewencyjne ( zł), zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), VAT do odliczenia z tytułu umów leasingowych przed r. ( zł), kary umowne ( zł), zwrot kosztów procesowych ( zł), pozostałe (4.000 zł) przychodów finansowych zł w tym : odsetki od lokat ( zł), odsetki pozostałe ( zł), rozwiązanie rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), dywidenda (2.000 zł), pozostałe (2.000 zł) Poniesione koszty w kwocie : zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), podatki i opłaty ( zł), zakup wody ( zł), materiały ( zł), energia ( zł), amortyzacja ( zł), usługi remontowe ( zł), usługi transportowe ( zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), wywóz -7-

9 i zagospodarowanie odpadów ( zł), opłaty za ścieki ( zł), opłaty pocztowe ( zł), usługi informatyczne ( zł), usługi telekomunikacyjne ( zł), usługi sprzętowe (7.000 zł), z tyt. umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ( zł), ochrona mienia ( zł), opłaty z tytułu służebności ( zł), usługi bankowe ( zł), opłata za najem, serwis, obsługę drukarek, abonament - internet, świadczenie pomocy prawnej ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska ( zł), utworzenie rezerw ( zł), utworzenie odpisów aktualizujących ( zł), opłaty spraw sądowych ( zł), przekazane darowizny ( zł), wypłacona renta ( zł), zaniechane inwestycje ( zł), regresy, odszkodowania ( zł), pozostałe (6.000 zł) koszty finansowe zł w tym : utworzenie rezerwy ( zł), utworzenie odpisu aktualizacyjnego ( zł), odsetki od umów leasingowych ( zł), odsetki od pożyczki (8.000 zł), aktualizacja wartości inwestycji ( zł), różnice kursowe (1.000 zł), prowizje bankowe (2.000 zł), pozostałe odsetki (1.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności zł w tym : - z tytułu dostaw i usług zł - z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń zł - pozostałe zł zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zł w tym : - zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), zobowiązań z tytułu inwestycji ( zł), wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), potrąceń z wynagrodzeń PKZP, PZU, itp. ( zł), dostaw niefakturowanych z tytułu dostaw i usług ( zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł), - zobowiązania długoterminowe zł w tym z tytułu : wykupu sieci wodociągowo- kanalizacyjnej ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), -8-

10 wpłaconych wadiów ( zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł) - utworzone rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu : odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych ( zł), świadczeń emerytalno - rentowych ( zł), spraw sądowych i innych zobowiązań ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym z tytułu : otrzymanych nieodpłatnie niefinansowych aktywów trwałych ( zł), umorzonej pożyczki ( zł), kar i odszkodowań księgowanych na podstawie not księgowych ( zł) W 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym : na sieć wodociągową ( zł), sieć kanalizacyjną ( zł), pozostałe nakłady ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty wynik finansowy zysk netto za 2014 roku oznacza prawie 18 - krotną poprawę wyniku tj. o kwotę zł w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za 2013 rok. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 3. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. ( zł), przychody ze sprzedaży usług ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł dotacja z Funduszu Spójności ( zł), inne przychody operacyjne (9.000 zł) -9-

11 przychodów finansowych zł odsetki od lokat terminowych ( zł), odsetki od środków kredytu EBI ( zł), odsetki od środków na rachunku bankowym i za nieterminowe płatności (5.000 zł), dopłaty NFOŚiGW do odsetek kredytu EBI ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym : strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), pozostałe koszty operacyjne ( zł) koszty finansowe zł odsetki od kredytu EBI W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł. Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zł należności zł z tytułu : podatku VAT ( zł), dostaw i usług ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania długoterminowe zł z tytułu kredytu EBI rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku, wynagrodzeń i pozostałe zł rozliczenia międzyokresowe (dotacja z Funduszu Spójności) zł W 2014 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę zł związane z realizacją projektu modernizacji i budowy kanalizacji w mieście Katowice, w tym: Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu I zł -10-

12 w tym : kontrakt budowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni Podlesie ( zł), budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Panewniki ( zł), Gigablok ( zł), Dąbrówka Mała ( zł) Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu II zł w tym : budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Radocha ( zł), Podlesie ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), modernizacja kanalizacji ogólnospławnej ( zł) Inwestycje - finansowanie zewnętrzne (kredyt EBI - odsetki) zł Inwestycje w ramach zadań finansowanych ze środków własnych zł Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe (1.000 zł). Osiągnięty za 2014 rok wynik finansowy - zysk zł jest wyższy w odniesieniu do osiągniętego w 2013 roku o zł, tj. o 7,6 %. Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna w wysokości zł w zamian za objęcie udziałów spółki. Powyższe stanowi udział finansowy Miasta w budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice etap II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2274/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. Miasto wniosło ww. wkład pieniężny do Spółki obejmując udziały. Akt notarialny Repertorium A nr 9793/2014 z dnia r. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach wynosi zł co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę ,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 4. Szpital Murcki Spółka z o.o. Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, dentystyczna, fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych. Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika -11-

13 zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala. Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości ,38 zł w postaci : prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej ( ,00 zł) oraz niezabudowanej ( ,58 zł), składników rzeczowego majątku trwałego ( ,80 zł) obejmując udziałów o wartości po zł każdy, tj zł (pozostała kwota 45,38 zł została przekazana na kapitał zapasowy spółki), Umowa przeniesienia własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została ujęta w akcie notarialnym repertorium A nr 8391/2013 z dnia r. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Wszystkie zobowiązania Szpitala wg stanu na dzień złożenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców tj r. zostały przejęte przez Miasto Katowice i uregulowane do dnia r. Aktem notarialnym repertorium A nr 8384/2013 z dnia r. zarejestrowano akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akt założycielski, ustalenie kapitału własnego Spółki, skład pierwszej Rady Nadzorczej i Zarządu, pierwszy Regulamin Organizacyjny Spółki. Powstała Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. (nr , RPWDL ) i od tego dnia funkcjonuje jako Szpital Murcki Sp. z o.o. Okres sprawozdawczy tj r rok Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : przychody z działalności medycznej : kontrakt NFZ ( zł), sprzedaż usług medycznych pacjentom komercyjnym ( zł), sprzedaż usług medycznych placówkom medycznym ( zł), sprzedaż usług niemedycznych, w tym najem, dzierżawa, opłaty za wjazd, usługi ksero ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł na które składają się darowizny pozyskane przez szpital (leki, sprzęt medyczny), otrzymane odszkodowania oraz środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów przychodów finansowych zł umorzone odsetki Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów, leków, sprzętu medycznego, materiałów diagnostycznych, odczynników, środków czystości, żywności, energii elektrycznej -12-

14 i cieplnej ( zł), składki na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe i notarialne ( zł), usługi medyczne obce transport medyczny, badania i konsultacje, kontrakty lekarskie, dzierżawa tomografu oraz konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych ( zł), amortyzacja ( zł), ubezpieczenia majątkowe i osobowe ( zł), podróże służbowe (2.000 zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym : koszty sądowe i komornicze dot. niezakończonych postępowań SP ZOZ-u koszty finansowe zł odsetki od zobowiązań SP ZOZ-u zapłaconych przed r. tj. przed przejęciem zobowiązań przez miasto Katowice oraz odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań Spółki Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł z tytułu dostaw i usług zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług ( zł), podatków ( zł) rezerwy na zobowiązania zł rozliczenia międzyokresowe zł W 2014 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w łącznej kwocie zł, w tym na : budynki, lokale i obiekty ( zł), narzędzia, przyrządy, wyposażenie ( zł). Na dzień roku wartościowy udział Miasta w Spółce wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę - 45,38 zł podwyższyła na kapitał zapasowy spółki). 5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego. -13-

15 Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych za 2014 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie zł. KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł w tym z tytułu: sprzedaży zł między innymi : z tyt. opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. c.o., wodą, wywozem nieczystości ( zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym: pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży ( zł), przychody ze wspólnot mieszkaniowych ( zł), refaktury pozostałych odbiorców ( zł), pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie ( zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne ( zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy ( zł), zwrot kosztów sądowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych ( zł), kary i odszkodowania ( zł), odpis dotacji (6.000 zł), pozostałe przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych zł odsetki od środków na rachunkach bankowych ( zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują: koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), usługi obce (w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona) ( zł), amortyzacja ( zł), podatki w tym od nieruchomości, wieczyste użytkowanie ( zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, VAT należny ( zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zł), ubezpieczenia majątkowe ( zł), fundusz remontowy ( zł), reklama i reprezentacja ( zł), podróże służbowe (7.000 zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: odpisy aktualizujące należności ( zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji ( zł), -14-

16 rewaloryzacja zwróconych kaucji ( zł), koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia ( zł), koszty postępowań sądowych ( zł), utworzone rezerwy (1.000 zł), inne koszty operacyjne, w tym wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, roczna korekta VAT ( zł) koszty finansowe zł w tym: odsetki od kredytów ( zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek ( zł), rezerwa na odsetki (6.000 zł), inne koszty finansowe (1.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień rok przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł w tym z tytułu: - dostaw i usług zł zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych - należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zł zobowiązania długoterminowe zł w tym : z tytułu kredytów długoterminowych mieszkaniowych ( zł), kaucji długoterminowych ( zł), partycypacji długoterminowych ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym : z tytułu : dostaw i usług ( zł), kredytów krótkoterminowych mieszkaniowych ( zł), podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń ( zł), funduszu remontowego ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania zł w tym : na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), na rewaloryzacje kaucji ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym: partycypacje bezzwrotne ( zł),umorzone kredyty ( zł), otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ( zł), dotacje na środki trwałe ( zł) W 2014 roku KTBS poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: nakłady na inwestycje: ul. Sławka II etap zad.1 ( zł), ul. Sławka II etap zad.2,3,4 ( zł), Giszowiec Pl. Pod Kasztanami etap II (3.000 zł), ul. Krasińskiego Skowrońskiego etap III (1.000 zł), pozostałe inwestycje ( zł), nakłady na prace wykończeniowe w budynkach przy ul. Bohaterów Monte Cassino ( zł), parking wolnostojący (5.000 zł). komputery (3.000 zł), urządzenia techniczne ( zł), pozostałe ( zł). -15-

17 Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty zysk za 2014 rok był wyższy o kwotę zł w stosunku do wyniku finansowego za 2013 rok, co stanowi wzrost o 27,6 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki. 6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. Średni wiek taboru autobusowego, którym realizowane są zadania przewozowe w 2014 roku wynosił (tabor pojedynczy) 10,5 lat i (tabor przegubowy) 10,3 lat, w 2013 roku (tabor pojedynczy) 10,02 lat i (tabor przegubowy) 11,42 lat. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych PKM Spółki z o.o. za 2014 roku przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł (w tym : z KZK GOP głównie z tytułu wykonanych usług przewozowych ( zł), przewozy na lotnisko ( zł), usługi stacji diagnostycznej ( zł), naprawy pojazdów ( zł), reklamy ( zł), sprzedaż biletów przez kierowców ( zł), najmy ( zł) - towarów i materiałów zł sprzedaż: biletów pozostałym odbiorcom ( zł), paliw ( zł), złomu ( zł), pozostałych materiałów ( zł) - zmiany stanu produktów zł - kosztów wytworzenia produktów zł na własne potrzeby pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: rozliczenie dotacji i umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł), odszkodowania powypadkowe ( zł), rozwiązane rezerwy na należności ( zł), podatek od nieruchomości od spółki Tramwaje Śląskie S.A. ( zł), zysk ze zbycia aktywów trwałych ( zł), aktualizacja zapasów ( zł), rozwiązane rezerwy na zobowiązania ( zł), pozostałe ( zł) -16-

18 przychodów finansowych (odsetki) zł Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: odszkodowania powypadkowe ( zł), przekwalifikowanie materiałów na złom ( zł), kary KZK GOP ( zł), składki do Izby Gospodarczej (9.000 zł), renty wyrównawcze ( zł), rezerwy na zobowiązania ( zł), koszty postępowania spornego ( zł), aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ( zł) koszty finansowe zł W okresie sprawozdawczym podatek dochodowy wynosi zł. Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tyt. płatności ratalnej za zakupione autobusy) zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków i ubezpieczeń ( zł), wynagrodzeń ( zł) rezerwy na zobowiązania zł w tym z tyt. odroczonego podatku dochodowego ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym: pozostające saldo dotacji z EFRR ( zł), upust otrzymany przy zakupie biletów (5.000 zł) W 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości : zł, w tym na zakup : 12 autobusów Solaris U 15 ( zł), autobus Solaris 12 LE ( zł), podnośnika samochodowego ( zł), myjki ciśnieniowej ( zł), urządzenia spawalniczego (7.000 zł), klimatyzatorów ( zł), urządzenia Karcher (6.000 zł), zestawów komputerowych ( zł) oraz modernizację : autobusów ( zł), dachów hali zajezdni ( zł), hal warsztatowych ( zł). Osiągnięty wynik finansowy za 2014 rok jest wyższy o zł od osiągniętego w 2013 roku co stanowi wzrost o 74,6 %. -17-

19 Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w wysokości zł celem odnowy taboru autobusowego w zamian za objęcie udziałów spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 2055/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wykonania powyższej uchwały Rady Miasta w sprawie wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego zł i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki udziałów o wartości 500 zł każdy. W dniu r. zostały sporządzone : akt notarialny Repertorium A nr 4787/2014 oraz akt notarialny Repertorium A nr 4800/2014 w sprawie objęcia przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. o łącznej wartości zł i pokryciu ich wkładem pieniężnym. Miasto wniosło wkład pieniężny do spółki obejmując udziały. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 87,58 % kapitału zakładowego Spółki. 7. GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem działania Spółki jest działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice. Miasto Katowice przystąpiło do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : biletów i karnetów ( zł), usług marketingowych ( zł), usług reklamy ( zł), prawa do transmisji ( zł), z tytułu sponsoringu ( zł), wyszkolenia zawodników ( zł), pozostałe ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym : z tytułu innych przychodów operacyjnych głównie wyksięgowania zobowiązań przedawnionych ( zł), darowizny (5.000 zł), pozostałe (2.000 zł) przychodów finansowych zł Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty -18-

20 ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), podróże służbowe ( zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (5.000 zł), pozostałe koszty rodzajowe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł koszty finansowe zł w tym : odsetki ( zł), pozostałe ( zł) Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł z tytułu : podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), rozrachunki z pracownikami ( zł), pozostałe należności ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), kredytów i pożyczek ( zł), dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), innych rozrachunków z pracownikami ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania zł z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozliczenia międzyokresowe zł W 2014 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w kwocie zł na : urządzenie do pomiaru wysiłku oraz 2 komputery. Osiągnięty za 2014 rok wynik finansowy stanowi poprawę wyniku o 16,6 % w odniesieniu wyniku do osiągniętego w 2013 roku. Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie przez miasto Katowice GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna wkładem pieniężnym zł w zamian za objęcie akcji spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 1952/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wykonania powyższej uchwały Rady Miasta i objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) serii M. Miasto wniosło do Spółki ww. wkład pieniężny obejmując akcje. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Uchwałą nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna poprzez wniesienie przez miasto Katowice wkładu pieniężnego zł w zamian za objęcie akcji spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 2054/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wykonania powyższej uchwały Rady Miasta i objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) serii N. Miasto wniosło do Spółki ww. wkład pieniężny obejmując -19-

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 3 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r.

SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r. Zał. do uchwały nr XVI/312/07 Rady Miasta Katowice z dnia 24 września 2007r. SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r. Miasto Katowice według

Bardziej szczegółowo

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r.

SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. SIMPLE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. 1 Zawartość raportu rocznego Spółki SIMPLE S.A. 1. Pismo Prezesa Zarządu SIMPLE

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo