INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA"

Transkrypt

1 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2014 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2015 roku

2 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta

3 I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego. Wartość Wysokość kapitału % wniesionego Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu udziału przez Miasto (akcyjnego) w zł Miasta 1) udziału (w zł) 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Katowickie Wodociągi S.A Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o Informacja nr 1 o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2014 rok. Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta z 30.XII.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 Rady Miasta z 27.IV.1992 Uchwała Nr X/193/07 Rady Miasta z 28.V Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27 VI 2008 Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta z 4.IX. 2006; Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta z 20.XII.2007 majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki majatek - zabudowana nieruchomość w Katowicach przy ul. Żwirowej dokumentacja projektowa ) 100 nioedpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast : Mysłowice, Sieminowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWiK S.A. w Katowicach. wkład pieniężny aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodnokanalizacyjnej, nieruchomości ul. Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego , ,38 3) Szpital Murcki Sp. z o.o Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego ,38 4) 100, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o GKS GieKSa Katowice S.A Uchwała Nr XXXI/293/96 Rady Miasta z 28.VIII.1996 Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta z 29.IX.1997 Akt notarialny Rep. "A" Nr 5186/98 Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia r. aport rzeczowy wkład pieniężny ,98 majątek spółki aport rzeczowy wkład pieniężny ,58 wkład pieniężny ,00 65, Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o Uchwała Nr XLI/257/92 Rady Miasta z 29.VI.1992 Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27 X Bingo Centrum Sp. z o.o Uchwała Nr XXXI/687/08 RM z 27 X Tramwaje Śląskie S.A EMC Silesia Sp. z o.o ) Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta z 4 IX 2006 Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta z 29.IX.2008 r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta z 23.II.2009 r. Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta z 25.VI.2007 Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta z 30.XI.1992 Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta z 23.I.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta z 20.XII.2007 r. nieodpłatne nabycie akcji dnia 30 XII wkład pieniężny aport rzeczowy , ,34 5) 46,35 wkład pieniężny ,00 prawo własności działki gruntu,budynków,ruchomości ,81 wkład pieniężny , ,81 6) 19,36 wkład pieniężny aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z ) własnością gruntu 9,71 objecie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" wkład pieniężny aport rzeczowy: wartość nieruch.przy Al.Korfantego 38 i Powstańców 36 konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości ,00 9) 7, , ,40 0,32 15 Regnon S.A. w Katowicach ,20 Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu ,00 0,01-2-

4 1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji. 2) Nadwyżka 38,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MPGK Sp. z o.o. 3) Nadwyżka 1.798,38 zł (441,98 zł r. 778,30 zł r., 378,10 zł r, 200,00 zł r) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIWK Sp. z o.o. 4) Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Szpital Murcki Sp. z o.o. 5) Nadwyżka 20,34 zł (4,30 zł r, 8,53 zł r, 4, r, 3,11 zł r) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A. 6) Nadwyżka 1.062,81 zł (190,25 zł r, 872,56 zł ) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o. 7) Uwzględniono podwyższenie kapitału zakładowego (wkład miasta Katowice i EMC Instytut Medyczny S.A.) które do r. nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS. 8) Nadwyżka zł wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A. 9) Zwiększenie wartości posiadanych przez Miasto udziałów w związku z podwyższeniem przez Spółkę wartosci każdego z udziałów z kwoty 120 zł/udział do kwoty 300 zł/udział (2.610 udziałów x 300 zł/udział = zł). -3-

5 I. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2014 rok opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za 2014 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie zł. Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie : zł w tym: ze sprzedaży zł z tego: - usług zł w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami ( zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ( zł), usługi diagnostyczne ( zł), pozostałe usługi ( zł) - zmiana stanu produktów zł - towarów zł pozostałe przychody operacyjne zł w tym: dotacja ze środków EFRR na dofinansowanie budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł), amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), gwarancja uzyskana z tyt. niewykonania obowiązków wynikających z umowy ( zł), inne m.in. kara umowna, zwrot z tyt. ubezpieczenia, odszkodowania ( zł) przychody finansowe zł w tym: odsetki bankowe od lokat ( zł), odsetki z tytułu rozwiązania rezerw ( zł), odsetki od pożyczki udzielonej GKS GieKSa S.A.( zł), pozostałe odsetki (9.000 zł) Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie w tym : zł -4-

6 koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), zakup usług m.in. opłaty za składowanie odpadów, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne i bankowe ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON ( zł), wartość sprzedanych towarów ( zł), pozostałe koszty, m.in. koszty reklamy i reprezentacji, przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów, ubezpieczenia ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: darowizny ( zł), odpisy na należności ( zł), szkody w mieniu ( zł), koszty postępowań spornych ( zł), umorzenie należności ( zł), strata ze zbycia środków trwałych ( zł), prace konserwacyjne i zabezpieczające na zrekultywowanym składowisku ( zł), inne: składki członkowskie, renta wyrównawcza, koszty dot. refaktur ( zł), koszty finansowe zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w kwocie zł. Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień rok przedstawia się następująco: stan środków pieniężnych zł należności zł w tym: z tytułu dostaw i usług zł z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł inne (zabezpieczenia umów, kaucje, rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS) zł zobowiązania długoterminowe (pożyczki) zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług zł pożyczki zł podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł wynagrodzeń zł inne rozrachunki (m.in. z pracownikami) zł rezerwy na zobowiązania zł rozliczenia międzyokresowe zł w tym : saldo środków z EFRR na realizację projektu Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów ( zł), prawo wieczystego użytkowania gruntów ( zł), kary umowne : Mostostal ( zł), Ekocel (6.000 zł), Baten ( zł), faktury zaliczkowe (3.000 zł) -5-

7 W 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie zł na które składają się : prace projektowe i przygotowawcze dot. budowy i przebudowy Zakładu Oczyszczania i Utylizacji Odpadów ( zł), modernizacja instalacji p.poż. w ZOiUO ( zł), budowa 3 kwatery składowiska przy ul. Żwirowej ( zł), utwardzenie i ogrodzenie działki pod Gminne Punkty Zbiórki Odpadów ( zł), utwardzenie placu na Bazie przy ul. Obroki ( zł), montaż urządzenia bramowego ( zł), monitoringu zbiornika ( zł), zakup: 2 pojazdów bezpylnych ( zł), pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów ( zł), polewaczki i osprzętu zimowego ( zł), zamiatarki samojezdnej ( zł), 2 samochodów ciężarowych wywrotek ( zł), samochodu ciężarowego z osprzętem zimowym ( zł), samochodu serwisowego ( zł), kompaktora ( zł), kosiarki (przystawki do ciągnika) ( zł), urządzenia do GPZO : 5 kontenerów ( zł), kontenera socjalnego ( zł), 2 wag ( zł), zbiornika paliwa, dystrybutorów, myjni spalinowej ( zł), urządzenia warsztatowego z wyposażeniem ( zł), sprzętu komputerowego ( zł), ponadto wykup pojazdów z leasingu ( zł), pozostałe nakłady na środki trwałe ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych (8.000 zł) na oprogramowanie. Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za 2014 rok był wyższy w stosunku do 2013 roku o kwotę zł, co stanowi wzrost o 43,9 %. Na podstawie Zarządzenia nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miasto wniosło wkład niepieniężny o wartości brutto ,00 zł w postaci następujących składników majątkowych : prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Żwirowej w Katowicach zabudowanych budynkami i budowlami, prawa własności składników rzeczowego majątku trwałego z grup 2 8 środków trwałych oraz środków niskocennych, dokumentacji projektowej dla zadania Budowa 3 Kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Miasto Katowice objęło udziałów o wartości 200,00 zł każdy, łącznie ,00 zł (pozostała kwota 38,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). W dniu r. sporządzono akty notarialne : Repertorium A nr 1679/2014 w sprawie umowy przeniesienia własności oraz Repertorium A nr 1674/2014 w sprawie oświadczenia dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w Spółce. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Uchwałą nr XLV/1056/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na wniesienie przez Miasto aportu do MPGK Sp. z o.o. z tytułu zapłaty podatku VAT od czynności przekazania składowiska odpadów i dokumentacji ( ,50 zł). Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę 38,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). -6-

8 2. Katowickie Wodociągi S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2014 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł w tym: sprzedaż wody ( zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych ( zł), pozostałe usługi ( zł) - zmiana stanu produktów zł - towarów i materiałów zł - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: umorzenie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), odszkodowania za szkody górnicze ( zł), inne odszkodowania ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), przychód z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie ( zł), środki prewencyjne ( zł), zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), VAT do odliczenia z tytułu umów leasingowych przed r. ( zł), kary umowne ( zł), zwrot kosztów procesowych ( zł), pozostałe (4.000 zł) przychodów finansowych zł w tym : odsetki od lokat ( zł), odsetki pozostałe ( zł), rozwiązanie rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), dywidenda (2.000 zł), pozostałe (2.000 zł) Poniesione koszty w kwocie : zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), podatki i opłaty ( zł), zakup wody ( zł), materiały ( zł), energia ( zł), amortyzacja ( zł), usługi remontowe ( zł), usługi transportowe ( zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), wywóz -7-

9 i zagospodarowanie odpadów ( zł), opłaty za ścieki ( zł), opłaty pocztowe ( zł), usługi informatyczne ( zł), usługi telekomunikacyjne ( zł), usługi sprzętowe (7.000 zł), z tyt. umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ( zł), ochrona mienia ( zł), opłaty z tytułu służebności ( zł), usługi bankowe ( zł), opłata za najem, serwis, obsługę drukarek, abonament - internet, świadczenie pomocy prawnej ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska ( zł), utworzenie rezerw ( zł), utworzenie odpisów aktualizujących ( zł), opłaty spraw sądowych ( zł), przekazane darowizny ( zł), wypłacona renta ( zł), zaniechane inwestycje ( zł), regresy, odszkodowania ( zł), pozostałe (6.000 zł) koszty finansowe zł w tym : utworzenie rezerwy ( zł), utworzenie odpisu aktualizacyjnego ( zł), odsetki od umów leasingowych ( zł), odsetki od pożyczki (8.000 zł), aktualizacja wartości inwestycji ( zł), różnice kursowe (1.000 zł), prowizje bankowe (2.000 zł), pozostałe odsetki (1.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności zł w tym : - z tytułu dostaw i usług zł - z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń zł - pozostałe zł zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zł w tym : - zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), zobowiązań z tytułu inwestycji ( zł), wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), potrąceń z wynagrodzeń PKZP, PZU, itp. ( zł), dostaw niefakturowanych z tytułu dostaw i usług ( zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł), - zobowiązania długoterminowe zł w tym z tytułu : wykupu sieci wodociągowo- kanalizacyjnej ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), -8-

10 wpłaconych wadiów ( zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł) - utworzone rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu : odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych ( zł), świadczeń emerytalno - rentowych ( zł), spraw sądowych i innych zobowiązań ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym z tytułu : otrzymanych nieodpłatnie niefinansowych aktywów trwałych ( zł), umorzonej pożyczki ( zł), kar i odszkodowań księgowanych na podstawie not księgowych ( zł) W 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym : na sieć wodociągową ( zł), sieć kanalizacyjną ( zł), pozostałe nakłady ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty wynik finansowy zysk netto za 2014 roku oznacza prawie 18 - krotną poprawę wyniku tj. o kwotę zł w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za 2013 rok. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 3. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. ( zł), przychody ze sprzedaży usług ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł dotacja z Funduszu Spójności ( zł), inne przychody operacyjne (9.000 zł) -9-

11 przychodów finansowych zł odsetki od lokat terminowych ( zł), odsetki od środków kredytu EBI ( zł), odsetki od środków na rachunku bankowym i za nieterminowe płatności (5.000 zł), dopłaty NFOŚiGW do odsetek kredytu EBI ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym : strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), pozostałe koszty operacyjne ( zł) koszty finansowe zł odsetki od kredytu EBI W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł. Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zł należności zł z tytułu : podatku VAT ( zł), dostaw i usług ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania długoterminowe zł z tytułu kredytu EBI rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku, wynagrodzeń i pozostałe zł rozliczenia międzyokresowe (dotacja z Funduszu Spójności) zł W 2014 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę zł związane z realizacją projektu modernizacji i budowy kanalizacji w mieście Katowice, w tym: Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu I zł -10-

12 w tym : kontrakt budowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni Podlesie ( zł), budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Panewniki ( zł), Gigablok ( zł), Dąbrówka Mała ( zł) Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu II zł w tym : budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Radocha ( zł), Podlesie ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), modernizacja kanalizacji ogólnospławnej ( zł) Inwestycje - finansowanie zewnętrzne (kredyt EBI - odsetki) zł Inwestycje w ramach zadań finansowanych ze środków własnych zł Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe (1.000 zł). Osiągnięty za 2014 rok wynik finansowy - zysk zł jest wyższy w odniesieniu do osiągniętego w 2013 roku o zł, tj. o 7,6 %. Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna w wysokości zł w zamian za objęcie udziałów spółki. Powyższe stanowi udział finansowy Miasta w budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice etap II współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2274/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. Miasto wniosło ww. wkład pieniężny do Spółki obejmując udziały. Akt notarialny Repertorium A nr 9793/2014 z dnia r. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach wynosi zł co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę ,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 4. Szpital Murcki Spółka z o.o. Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, dentystyczna, fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych. Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika -11-

13 zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala. Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości ,38 zł w postaci : prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej ( ,00 zł) oraz niezabudowanej ( ,58 zł), składników rzeczowego majątku trwałego ( ,80 zł) obejmując udziałów o wartości po zł każdy, tj zł (pozostała kwota 45,38 zł została przekazana na kapitał zapasowy spółki), Umowa przeniesienia własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została ujęta w akcie notarialnym repertorium A nr 8391/2013 z dnia r. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Wszystkie zobowiązania Szpitala wg stanu na dzień złożenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców tj r. zostały przejęte przez Miasto Katowice i uregulowane do dnia r. Aktem notarialnym repertorium A nr 8384/2013 z dnia r. zarejestrowano akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akt założycielski, ustalenie kapitału własnego Spółki, skład pierwszej Rady Nadzorczej i Zarządu, pierwszy Regulamin Organizacyjny Spółki. Powstała Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. (nr , RPWDL ) i od tego dnia funkcjonuje jako Szpital Murcki Sp. z o.o. Okres sprawozdawczy tj r rok Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : przychody z działalności medycznej : kontrakt NFZ ( zł), sprzedaż usług medycznych pacjentom komercyjnym ( zł), sprzedaż usług medycznych placówkom medycznym ( zł), sprzedaż usług niemedycznych, w tym najem, dzierżawa, opłaty za wjazd, usługi ksero ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł na które składają się darowizny pozyskane przez szpital (leki, sprzęt medyczny), otrzymane odszkodowania oraz środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów przychodów finansowych zł umorzone odsetki Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów, leków, sprzętu medycznego, materiałów diagnostycznych, odczynników, środków czystości, żywności, energii elektrycznej -12-

14 i cieplnej ( zł), składki na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe i notarialne ( zł), usługi medyczne obce transport medyczny, badania i konsultacje, kontrakty lekarskie, dzierżawa tomografu oraz konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych ( zł), amortyzacja ( zł), ubezpieczenia majątkowe i osobowe ( zł), podróże służbowe (2.000 zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym : koszty sądowe i komornicze dot. niezakończonych postępowań SP ZOZ-u koszty finansowe zł odsetki od zobowiązań SP ZOZ-u zapłaconych przed r. tj. przed przejęciem zobowiązań przez miasto Katowice oraz odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań Spółki Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł z tytułu dostaw i usług zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług ( zł), podatków ( zł) rezerwy na zobowiązania zł rozliczenia międzyokresowe zł W 2014 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w łącznej kwocie zł, w tym na : budynki, lokale i obiekty ( zł), narzędzia, przyrządy, wyposażenie ( zł). Na dzień roku wartościowy udział Miasta w Spółce wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę - 45,38 zł podwyższyła na kapitał zapasowy spółki). 5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego. -13-

15 Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych za 2014 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie zł. KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł w tym z tytułu: sprzedaży zł między innymi : z tyt. opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. c.o., wodą, wywozem nieczystości ( zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym: pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży ( zł), przychody ze wspólnot mieszkaniowych ( zł), refaktury pozostałych odbiorców ( zł), pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie ( zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne ( zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy ( zł), zwrot kosztów sądowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych ( zł), kary i odszkodowania ( zł), odpis dotacji (6.000 zł), pozostałe przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych zł odsetki od środków na rachunkach bankowych ( zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują: koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), usługi obce (w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona) ( zł), amortyzacja ( zł), podatki w tym od nieruchomości, wieczyste użytkowanie ( zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, VAT należny ( zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zł), ubezpieczenia majątkowe ( zł), fundusz remontowy ( zł), reklama i reprezentacja ( zł), podróże służbowe (7.000 zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: odpisy aktualizujące należności ( zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji ( zł), -14-

16 rewaloryzacja zwróconych kaucji ( zł), koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia ( zł), koszty postępowań sądowych ( zł), utworzone rezerwy (1.000 zł), inne koszty operacyjne, w tym wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, roczna korekta VAT ( zł) koszty finansowe zł w tym: odsetki od kredytów ( zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek ( zł), rezerwa na odsetki (6.000 zł), inne koszty finansowe (1.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień rok przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł w tym z tytułu: - dostaw i usług zł zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych - należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zł zobowiązania długoterminowe zł w tym : z tytułu kredytów długoterminowych mieszkaniowych ( zł), kaucji długoterminowych ( zł), partycypacji długoterminowych ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym : z tytułu : dostaw i usług ( zł), kredytów krótkoterminowych mieszkaniowych ( zł), podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń ( zł), funduszu remontowego ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania zł w tym : na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), na rewaloryzacje kaucji ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym: partycypacje bezzwrotne ( zł),umorzone kredyty ( zł), otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ( zł), dotacje na środki trwałe ( zł) W 2014 roku KTBS poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: nakłady na inwestycje: ul. Sławka II etap zad.1 ( zł), ul. Sławka II etap zad.2,3,4 ( zł), Giszowiec Pl. Pod Kasztanami etap II (3.000 zł), ul. Krasińskiego Skowrońskiego etap III (1.000 zł), pozostałe inwestycje ( zł), nakłady na prace wykończeniowe w budynkach przy ul. Bohaterów Monte Cassino ( zł), parking wolnostojący (5.000 zł). komputery (3.000 zł), urządzenia techniczne ( zł), pozostałe ( zł). -15-

17 Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty zysk za 2014 rok był wyższy o kwotę zł w stosunku do wyniku finansowego za 2013 rok, co stanowi wzrost o 27,6 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki. 6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. Średni wiek taboru autobusowego, którym realizowane są zadania przewozowe w 2014 roku wynosił (tabor pojedynczy) 10,5 lat i (tabor przegubowy) 10,3 lat, w 2013 roku (tabor pojedynczy) 10,02 lat i (tabor przegubowy) 11,42 lat. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych PKM Spółki z o.o. za 2014 roku przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł (w tym : z KZK GOP głównie z tytułu wykonanych usług przewozowych ( zł), przewozy na lotnisko ( zł), usługi stacji diagnostycznej ( zł), naprawy pojazdów ( zł), reklamy ( zł), sprzedaż biletów przez kierowców ( zł), najmy ( zł) - towarów i materiałów zł sprzedaż: biletów pozostałym odbiorcom ( zł), paliw ( zł), złomu ( zł), pozostałych materiałów ( zł) - zmiany stanu produktów zł - kosztów wytworzenia produktów zł na własne potrzeby pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: rozliczenie dotacji i umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł), odszkodowania powypadkowe ( zł), rozwiązane rezerwy na należności ( zł), podatek od nieruchomości od spółki Tramwaje Śląskie S.A. ( zł), zysk ze zbycia aktywów trwałych ( zł), aktualizacja zapasów ( zł), rozwiązane rezerwy na zobowiązania ( zł), pozostałe ( zł) -16-

18 przychodów finansowych (odsetki) zł Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: odszkodowania powypadkowe ( zł), przekwalifikowanie materiałów na złom ( zł), kary KZK GOP ( zł), składki do Izby Gospodarczej (9.000 zł), renty wyrównawcze ( zł), rezerwy na zobowiązania ( zł), koszty postępowania spornego ( zł), aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ( zł) koszty finansowe zł W okresie sprawozdawczym podatek dochodowy wynosi zł. Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tyt. płatności ratalnej za zakupione autobusy) zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków i ubezpieczeń ( zł), wynagrodzeń ( zł) rezerwy na zobowiązania zł w tym z tyt. odroczonego podatku dochodowego ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym: pozostające saldo dotacji z EFRR ( zł), upust otrzymany przy zakupie biletów (5.000 zł) W 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości : zł, w tym na zakup : 12 autobusów Solaris U 15 ( zł), autobus Solaris 12 LE ( zł), podnośnika samochodowego ( zł), myjki ciśnieniowej ( zł), urządzenia spawalniczego (7.000 zł), klimatyzatorów ( zł), urządzenia Karcher (6.000 zł), zestawów komputerowych ( zł) oraz modernizację : autobusów ( zł), dachów hali zajezdni ( zł), hal warsztatowych ( zł). Osiągnięty wynik finansowy za 2014 rok jest wyższy o zł od osiągniętego w 2013 roku co stanowi wzrost o 74,6 %. -17-

19 Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w wysokości zł celem odnowy taboru autobusowego w zamian za objęcie udziałów spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 2055/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wykonania powyższej uchwały Rady Miasta w sprawie wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego zł i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki udziałów o wartości 500 zł każdy. W dniu r. zostały sporządzone : akt notarialny Repertorium A nr 4787/2014 oraz akt notarialny Repertorium A nr 4800/2014 w sprawie objęcia przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. o łącznej wartości zł i pokryciu ich wkładem pieniężnym. Miasto wniosło wkład pieniężny do spółki obejmując udziały. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 87,58 % kapitału zakładowego Spółki. 7. GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem działania Spółki jest działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice. Miasto Katowice przystąpiło do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : biletów i karnetów ( zł), usług marketingowych ( zł), usług reklamy ( zł), prawa do transmisji ( zł), z tytułu sponsoringu ( zł), wyszkolenia zawodników ( zł), pozostałe ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym : z tytułu innych przychodów operacyjnych głównie wyksięgowania zobowiązań przedawnionych ( zł), darowizny (5.000 zł), pozostałe (2.000 zł) przychodów finansowych zł Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty -18-

20 ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), podróże służbowe ( zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (5.000 zł), pozostałe koszty rodzajowe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł koszty finansowe zł w tym : odsetki ( zł), pozostałe ( zł) Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł z tytułu : podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), rozrachunki z pracownikami ( zł), pozostałe należności ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), kredytów i pożyczek ( zł), dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), innych rozrachunków z pracownikami ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania zł z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozliczenia międzyokresowe zł W 2014 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w kwocie zł na : urządzenie do pomiaru wysiłku oraz 2 komputery. Osiągnięty za 2014 rok wynik finansowy stanowi poprawę wyniku o 16,6 % w odniesieniu wyniku do osiągniętego w 2013 roku. Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie przez miasto Katowice GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna wkładem pieniężnym zł w zamian za objęcie akcji spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 1952/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wykonania powyższej uchwały Rady Miasta i objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) serii M. Miasto wniosło do Spółki ww. wkład pieniężny obejmując akcje. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Uchwałą nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna poprzez wniesienie przez miasto Katowice wkładu pieniężnego zł w zamian za objęcie akcji spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 2054/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wykonania powyższej uchwały Rady Miasta i objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) serii N. Miasto wniosło do Spółki ww. wkład pieniężny obejmując -19-

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za I półrocze 2014 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2014 roku Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2013 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2014 roku Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2012 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2013 roku Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok 2015 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok Katowice, marzec 2016 roku INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za I półrocze 2012 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2012 roku I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):...

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... I. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE: Nazwa Spółki:... Regon:... NIP:... Adres:... Adresy e-mail:

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. PUNKT I A. Aktywa trwałe Zestawienie zmian wartości środków trwałych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.: Grupa KRŚT Wartość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo