INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA"

Transkrypt

1 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2013 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2014 roku

2 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta

3 I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego. Wartość Wysokość kapitału % wniesionego Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu udziału przez Miasto (akcyjnego) w zł Miasta 1) udziału (w zł) 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Katowickie Wodociągi S.A Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o w tym nie zarejestr. (brak na kapitale zakładowym) : 6 GKS GieKSa Katowice S.A ) 7 Szpital Murcki Sp. z o.o Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. Uchwała Nr XXXII/205/91 RM z 30.XII.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 RM z 27.IV.1992 Uchwała Nr X/193/07 RM z 28.V Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27 VI 2008 majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki aport rzeczowy wkład pieniężny ,98 majątek spółki aport rzeczowy wkład pieniężny ,19 nioedpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast : Mysłowice, Sieminowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWiK S.A. w Katowicach. wkład pieniężny aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodnokanalizacyjnej, Uchwała Nr LXIV/1540/06 RM nieruchomości z 4.IX. 2006; ul. Wandy wraz z prawem Uchwała Nr XX/385/07 RM użytkowania wieczystego ,38 z 20.XII.2007 gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego ,38 2) Tramwaje Śląskie S.A Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia r. Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Uchwała Nr XLI/257/92 RM z 29.VI.1992 Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27 X Bingo Centrum Sp. z o.o Uchwała Nr XXXI/687/08 z 27 X Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) Informacja nr 1 o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2013 rok EMC Silesia Sp. z o.o Regnon S.A. w Katowicach ,20 Uchwała Nr XXXI/293/96 RM z 28.VIII.1996 Uchwała Nr XLVI/447/97 RM z 29.IX.1997 Akt notarialny Rep. "A" Nr 5186/98 Uchwała Nr LXIV/1489/06 RM z 4 IX 2006 Uchwała Nr XLV/305/92 RM z 30.XI.1992 Uchwała Nr XII/230/07 RM z 25.VI.2007 Uchwała Nr XXX/647/08 RM z 29.IX.2008 r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 RM z 23.II.2009 r. Uchwała Nr LIII/1103/06 RM z 23.I.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 RM 20.XII.2007 r. Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. z wkład pieniężny ,00 55,31 aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego ,38 6) 100,00 wkład pieniężny ,00 nieodpłatne nabycie akcji dnia 30 XII wkład pieniężny aport rzeczowy , ,23 3) 34,10 wkład pieniężny aport rzeczowy: wartość nieruch.przy Al.Korfantego i Powstańców ,89 wkład pieniężny aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu ) 9,71 objecie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" ,00 7,62 prawo własności nieruchomości gruntowej ,25 wkład pieniężny , ,25 4) 19,36 konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu ,40 0, ,00 0,01 1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji w spółkach. 2) Nadwyżka (441,98 zł r. 778,30 zł r., 378,10 zł r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 3) Nadwyżka (4,30 zł r., 8,53 zł r., 4, r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 4) Nadwyżka (190,25 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 5) Nadwyżka ( zł r.) wniesionych akcji ponad wartość nominalną podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 6) Nadwyżka (45,38 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki

4 1. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2013 rok opracowano na podstawie sprawozdania F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 1a/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za 2013 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie zł. Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie : zł w tym: ze sprzedaży zł z tego: - usług zł w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami ( zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ( zł), usługi diagnostyczne ( zł), pozostałe usługi ( zł) - towarów zł pozostałe przychody operacyjne zł w tym: dotacja ze środków EFRR do budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł), zysk ze zbycia środków trwałych ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), odszkodowania, w tym wypadkowe i za zniszczone pojemniki ( zł), amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu ( zł), inne m.in. nadwyżki majątku, refaktura usług ( zł) przychody finansowe zł w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), odsetki z tytułu rozwiązania rezerw ( zł) Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie w tym : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), zakup usług m.in. opłaty za składowanie odpadów, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne i bankowe zł zł -3-

5 ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON ( zł), wartość sprzedanych towarów ( zł), pozostałe koszty, m.in. koszty reklamy i reprezentacji, przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów, ubezpieczenia ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: darowizny ( zł), odpisy na należności ( zł), szkody w mieniu - kolizje pojazdów ( zł), koszty postępowań spornych ( zł), inne: składki członkowskie, renta wyrównawcza, prace zabezpieczające na składowisku ( zł) umorzenie należności ( zł) koszty finansowe zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w kwocie zł. Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: stan środków pieniężnych należności w tym: z tytułu dostaw i usług zł z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł inne (zabezpieczenia umów, kaucje, rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS) zł zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: dostaw i usług zł podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł wynagrodzeń zł inne rozrachunki (m.in. z pracownikami) zł rezerwy na zobowiązania rozliczenia międzyokresowe w tym : saldo środków z EFRR na realizację projektu Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów ( zł), prawo wieczystego użytkowania gruntów ( zł), pozostałe (1.000 zł) zł zł zł zł zł zł W 2013 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie zł na które składają się zakup: pojazdów do selektywnej zbiórki odpadów 3 szt. ( zł), śmieciarek do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych 2 szt. ( zł), samojezdnych urządzenie do mycia podłoży ( zł), ładowarki teleskopowej ( zł), zamiatarki samojezdnej ( zł), zamiatarki elewatorowej ( zł), kontenerów 25-34m³ 8 szt. ( zł), pługi 2szt. ( zł), urządzenia do stacji kontroli pojazdów ( zł), urządzenia warsztatowego ( zł), sprzętu komputerowego ( zł), pozostałe nakłady na środki trwałe ( zł). -4-

6 Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych ( zł) na licencje i oprogramowanie. Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za 2013 rok był niższy w stosunku do 2012 roku o kwotę zł, co stanowi spadek o 49,37 %. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółki z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 1b/ Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych za 2013 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie zł. KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie w tym z tytułu: sprzedaży między innymi : z tyt. opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. co., wodą, wywozem nieczystości ( zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym: pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży ( zł), przychody ze wspólnot mieszkaniowych ( zł), refaktury pozostałych odbiorców ( zł), pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych w tym: równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie ( zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne ( zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy ( zł), zwrot kosztów sądowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych ( zł), kary i odszkodowania ( zł), odpis dotacji (6.000 zł), pozostałe przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych odsetki od środków na rachunkach bankowych ( zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych ( zł), inne przychody finansowe ( zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują: zł zł zł zł zł -5-

7 koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł, usługi obce (w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona) ( zł), amortyzacja ( zł), podatki w tym od nieruchomości, wieczyste użytkowanie ( zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, VAT należny ( zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zł), ubezpieczenia majątkowe ( zł), fundusz remontowy ( zł), podróże służbowe ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: odpisy aktualizujące należności ( zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji ( zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji ( zł),koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia ( zł), koszty postępowań sądowych ( zł), utworzone rezerwy ( zł), kary i odszkodowania (1.000 zł), inne koszty operacyjne (6.000 zł) koszty finansowe w tym: odsetki od kredytów ( zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek ( zł), odsetki dla dostawców (1.000 zł), inne koszty finansowe (1.000 zł) zł zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności w tym z tytułu: - dostaw i usług zł zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych - należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zł zł zł zobowiązania długoterminowe w tym : z tytułu kredytów długoterminowych mieszkaniowych ( zł), kaucji długoterminowych ( zł), partycypacji długoterminowych ( zł) zobowiązania krótkoterminowe w tym : z tytułu dostaw i usług ( zł), kredytów krótkoterminowych mieszkaniowych ( zł), podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń ( zł), funduszu remontowego ( zł), pozostałe ( zł) zł zł -6-

8 rezerwy na zobowiązania w tym : na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), na rewaloryzacje kaucji ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe w tym: partycypacje bezzwrotne ( zł),umorzone kredyty ( zł), otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ( zł), dotacje na środki trwałe ( zł) zł zł W 2013 roku KTBS poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: nakłady na inwestycje: ul. Sławka II etap ( zł), Giszowiec Pl. Pod Kasztanami etap II (4.000 zł), parking wolnostojący ( zł). nakłady na prace wykończeniowe w budynkach przy : ul. Marcinkowskiego 2a,2b ( zł), ul. Marcinkowskiego 4a, 4b ( zł), ul. Marcinkowskiego 6a, 6b (8.000 zł), ul. Skowrońskiego 2,2a,4/ul. Równoległa 7,8 ( zł), Bohaterów Monte Cassino (2.000 zł), Osiedle pod Kasztanami ( zł), Osiedle Sławka ( zł) komputery ( zł), pozostałe (6.000 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty zysk za 2013 roku był wyższy o kwotę zł w stosunku do wyniku finansowego za 2012 roku, co stanowi wzrost o 29,68 %. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółki z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki. 1c/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. Średni wiek taboru autobusowego, którym realizowane są zadania przewozowe w 2013 roku wynosił 10,6 lat (tabor pojedynczy 10,02 lat, tabor przegubowy 11,42 lat), w 2012 r. 9,7 lat. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych PKM Spółki z o.o. za 2013 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie z tytułu : sprzedaży - produktów zł (w tym : z KZK GOP z głównie tytułu wykonanych usług przewozowych ( zł), przewozylotnisko ( zł), usługi działalności pomocniczej: naprawy pojazdów ( zł), reklamy ( zł), sprzedaż biletów przez kierowców ( zł) - towarów i materiałów zł sprzedaż biletów pozostałym odbiorcom ( zł), sprzedaż paliw ( zł), sprzedaż zł zł -7-

9 złomu ( zł), pozostałych materiałów (5.000 zł), inne (8.000 zł) - zmiany stanu produktów zł - kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych w tym: rozliczenie dotacji i umorzonych pożyczek z : Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł), odszkodowania powypadkowe ( zł), inne przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: odszkodowania powypadkowe ( zł), przekwalifikowanie materiałów na złom ( zł), kary KZK GOP ( zł), składki do Izby Gospodarczej (8.000 zł), renty wyrównawcze ( zł), likwidacja środków trwałych ( zł), sprzedaż majątku trwałego ( zł), zaniechana inwestycja ( zł) koszty finansowe zł zł zł zł zł zł Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne należności krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tyt. płatności ratalnej za zakupione autobusy) zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków i ubezpieczeń ( zł), wynagrodzeń ( zł) rezerwy na zobowiązania w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe w tym: pozostające saldo dotacji z EFRR ( zł), upust otrzymany przy zakupie biletów ( zł) zł zł zł zł zł zł -8-

10 W 2013 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości : zł, w tym na zakup autobusów Solaris U 12 ( zł), autobusów Solaris Low Entry ( zł), samochód osobowy ( zł), pogotowie techniczne ( zł), klimatyzator (8.000 zł), sprzęt elektroniczny ( zł), dystrybutor paliwa ( zł), modernizacja dachów ( zł), modernizację autobusów ( zł), modernizacja systemu RCP (6.000 zł), Osiągnięty wynik finansowy za 2013 roku zysk netto zł, co stanowi wzrost o zł w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za 2012 rok. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółki z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego Spółki. 1d/ Katowickie Wodociągi S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2013 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : z tytułu : sprzedaży - produktów zł w tym: sprzedaż wody ( zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych ( zł), pozostałe usługi ( zł) - zmiany stanu produktów zł - towarów i materiałów zł - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych w tym: odszkodowania za szkody górnicze ( zł), odszkodowania ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), przychód z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie ( zł), zwrot kosztów procesowych ( zł), kary umowne ( zł), wpłaty z tytułu nakazów sądowych (2.000 zł), niepodjęte płace (4.000 zł), inne (2.000 zł) przychodów finansowych odsetki od lokat terminowych Poniesione koszty w kwocie : obejmują : zł zł zł zł zł -9-

11 koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), podatki i opłaty ( zł), zakup wody ( zł), materiały ( zł), energia ( zł), amortyzacja ( zł), usługi remontowe ( zł), usługi transportowe ( zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów ( zł), opłaty za ścieki ( zł), opłaty pocztowe ( zł), usługi informatyczne ( zł), usługi telekomunikacyjne ( zł), usługi sprzętowe (9.000 zł), za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obsługę serwisową, ochronę mienia, itp. ( zł), usługi bankowe ( zł), opłaty z tytułu służebności ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe koszty ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska ( zł), utworzenie rezerw ( zł), utworzenie odpisów aktualizujących ( zł), strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), zaniechane inwestycje ( zł), opłaty spraw sądowych ( zł), regresy i odszkodowania (3.000 zł), wypłacona renta ( zł), likwidacja materiałów na składzie ( zł), należności nieściągalne - przedawnione (8.000 zł), przekazane darowizny ( zł) koszty finansowe odsetki bankowe ( zł), aktualizacja wartości inwestycji ( zł), pozostałe ( zł) zł zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne należności w tym : - z tytułu dostaw i usług zł - z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń zł - pozostałe zł zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym : - zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), zobowiązań z tytułu inwestycji ( zł), wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), opłat za korzystanie ze zł zł zł -10-

12 środowiska ( zł), dostaw niefakturowanych z tyt. dostaw i usług ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), potrąceń z wynagrodzeń ( zł) - zobowiązania długoterminowe zł w tym z tytułu : opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska ( zł), wykupu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), pożyczki WFOŚ ( zł) - utworzone rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu : odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych ( zł), świadczeń emerytalno - rentowych ( zł), spraw sądowych i innych zobowiązań ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł W 2013 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł (w tym zł na używane środki trwałe), w tym : na sieć wodociągową ( zł), sieć kanalizacyjną ( zł), pozostałe nakłady ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty wynik finansowy zysk netto za 2013 roku oznacza poprawę wyniku o kwotę zł tj. o 93,13 % w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za 2012 rok. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 1e/ Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : przychodów ze sprzedaży czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. ( zł), przychody ze sprzedaży usług ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych dotacja ( zł), inne przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych odsetki od lokat terminowych ( zł), zł zł zł zł -11-

13 odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), inne przychody finansowe ( zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym : strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), pozostałe koszty operacyjne ( zł) koszty finansowe w tym : odsetki od kredytu EBI ( zł), koszty procesowe i odsetki zasądzone kontrahentom-wyroki ( zł) zł zł zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł. Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności z tytułu : podatku VAT ( zł), dostaw i usług ( zł) zł zł zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków ( zł), inne zobowiązania finansowe odsetki kredyt EBI ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tytułu kredytu EBI) rezerwy na zobowiązania (z tytułu odroczonego podatku, wynagrodzeń i pozostałe) rozliczenia międzyokresowe (dotacja z Funduszu Spójności) zł zł zł zł W 2013 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę zł związane z realizacją projektu modernizacja i budowa kanalizacji w mieście Katowice, w tym : Inwestycje w ramach Projektu I zł (współfinansowanego środkami Funduszu Spójności), w tym : Kontrakt budowa kanalizacji/modernizacja oczyszczalni Podlesie ( zł), Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Panewniki ( zł), Gigablok ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), -12-

14 Inwestycje w ramach Projektu II zł (współfinansowanego środkami Funduszu Spójności), w tym : Podlesie zł w tym : o ze środków Funduszu Spójności zł o ze środków własnych zł Radocha (ze środków Funduszu Spójności ) zł Dąbrówka Mała zł w tym : o ze środków Funduszu Spójności zł o ze środków własnych zł nakłady na inwestycje (koszty finansowe kredytu EBI) zł Jednostka Realizująca Projekt zł Ponadto poniesiono nakłady na nabycie używanych środków trwałych ( zł) związane z zakupem od Katowickich Wodociągów sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Osiągnięty za 2013 rok wynik finansowy - zysk oznacza poprawę o zł tj. o 34,88 % w odniesieniu do osiągniętego wyniku finansowego w 2012 roku. Uchwałą nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. w wysokości zł w zamian za objęcie udziałów spółki, co stanowi udział finansowy Miasta w realizacji kanalizacji deszczowej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice. Uchwałą nr XXXIV/756/13 Rady Miasta Katowice z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2013 rok. zwiększono plan objęcia udziałów spółki o kwotę zł tj. do wysokości zł - w związku z brakiem uruchomienia procedury w 2012 r. Uchwałą nr XXXV/798/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2013 rok zmniejszono plan o kwotę zł tj. do wysokości zł - w związku z koniecznością przesunięcia części środków na realizację innego zadania. Wkład pieniężny w kwocie zł został wniesiony do Spółki podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. (sygn. sprawy : KA.VIII NS-REJ.KRS/038298/13/898). Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1871/2013 z dnia r. wniesiono wkład niepieniężny o wartości brutto zł w postaci dokumentacji Masterplan dla gospodarki ściekowej w mieście Katowice - program uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście ) obejmując w zamian udziały o wartości 500 zł każdy tj. za kwotę zł (pozostała kwota 200 zł będzie przekazana na kapitał zapasowy spółki). Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach wynosi ,38 zł co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (w tym kapitał zł zarejestrowany w KRS do dnia r.). -13-

15 1f/ Szpital Murcki Spółka z o.o Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, dentystyczna, fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych. Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala. Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości ,38 zł w postaci : prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej ( ,00 zł) oraz niezabudowanej ( ,58 zł), składników rzeczowego majątku trwałego ( ,80 zł) obejmując udziałów o wartości po zł każdy, tj zł (pozostała kwota 45,38 zł będzie przekazana na kapitał zapasowy spółki), co na dzień r. stanowi 100 % kapitału zakładowego. Umowę przeniesienia własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowano aktem notarialnym repertorium A nr 8391/2013 z dnia r. Wszystkie zobowiązania Szpitala wg stanu na dzień złożenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców tj r. zostały przejęte przez Miasto Katowice i uregulowane do dnia r. Powstała Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. (nr , RPWDL ) i od tego dnia funkcjonuje jako Szpital Murcki Sp. z o.o. Okres sprawozdawczy tj. od dnia r. (data wpisu do KRS) do dnia r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : przychodów ze sprzedaży przychody z działalności medycznej - wykonywane komercyjnie oraz przychody z pozostałej działalności, w tym z najmu, dzierżawy, opłat za wjazd, usług ksero pozostałych przychodów operacyjnych przychodów finansowych odsetki od środków na rachunku bankowym Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów, leków, sprzętu medycznego, materiałów zł zł zł zł zł zł -14-

16 diagnostycznych, odczynników, środków czystości, żywności, energii elektrycznej i cieplnej ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi medyczne obce transport medyczny, badania i konsultacje, kontrakty lekarskie, dzierżawa tomografu oraz konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe (2.000 zł) pozostałe koszty operacyjne w tym : koszty sądowe i komornicze koszty finansowe odsetki od zobowiązań SP ZOZ - u zapłaconych przed r. tj. przed przejęciem zobowiązań przez Miasto Katowice zł zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności z tytułu : dostaw i usług ( zł), pozostałe należności ( zł) zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: dostaw i usług ( zł), podatków ( zł), wynagrodzeń ( zł) rezerwy na zobowiązania rozliczenia międzyokresowe zł zł zł zł zł W 2013 roku (okres r r.) Spółka nie poniosła nakładów majątkowych. Aktem notarialnym repertorium A nr 8384/2013 z dnia r. zarejestrowano akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akt założycielski, ustalenie kapitału własnego Spółki, skład pierwszej Rady Nadzorczej i Zarządu, pierwszy Regulamin Organizacyjny Spółki. 1g/ GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności działalność związana z sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice. Miasto Katowice przystąpiło do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : zł -15-

17 przychodów ze sprzedaży w tym : biletów i karnetów ( zł), usług marketingowych ( zł), usług reklamy ( zł), prawa do transmisji ( zł), z tytułu sponsoringu ( zł), należności z zakładów bukmacherskich ( zł), pozostałe ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu innych przychodów operacyjnych głównie wyksięgowania zobowiązań przedawnionych ( zł), darowizny ( zł), rozwiązania odpisów aktualizacyjnych ( zł), pozostałe ( zł) przychodów finansowych Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe koszty rodzajowe ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym : inne koszty operacyjne ( zł), strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (7.000 zł) koszty finansowe w tym : odsetki ( zł), pozostałe, w tym wycena akcji Regnon S.A. ( zł) zł zł zł zł zł zł zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności z tytułu : podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), zwrotu podatku VAT odliczenia w przyszłych okresach, należności od CMS S.A. ( zł), pozostałe należności (6.000 zł) zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), kredytów i pożyczek ( zł), dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), zobowiązań przejmowanych ( zł), wierzytelności, pozostałych rozrachunków ubezpieczeniowych wobec PZPN i klubów sportowych, opłat sądowych, egzekucyjnych nie opłaconych ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( zł), pozostałe (1.000 zł) rozliczenia międzyokresowe W 2013 roku Spółka nie poniosła nakładów majątkowych zł zł zł zł zł -16-

18 Uchwałą nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie przez miasto Katowice spółki wkładem pieniężnym w wysokości zł w zamian za objęcie udziałów spółki. W 2013 r. Miasto objęło udziały w Spółce na podstawie ww. uchwały łącznie na kwotę zł, zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta : zł - objęto udziały serii J, zarejestrowano w KRS w dniu r. (Zarządzenie nr 1372/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r), zł - objęto udziały serii K, zarejestrowano w KRS w dniu r. (Zarządzenie nr 1457/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r), zł - objęto udziały serii L, zarejestrowano w KRS w dniu r, (Zarządzenie nr 1688/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r), zł - objęto udziały serii Ł zarejestrowano w KRS w dniu r, (Zarządzenie nr 1752/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r). Uchwałą nr XXXIII/733/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta na 2013 r. wyrażono zgodę na objęcie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w związku z planowaną transakcją zamiany akcji posiadanych przez Miasto w spółce Ideon S.A. ( zł) - w trakcie realizacji (przygotowano wymagane dokumenty). Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 55,31% kapitału zakładowego Spółki. Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta za okres 2013 roku w stosunku do 2012 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. -17-

19 Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice za 2012 r. i 2013 r. (2012 r. - na podstawie bilansów i rachunków zysków i strat, 2013 r. - na podstawie sprawozdań F01/I-01) 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2013 rok ( ) 2012 rok 2013 rok * Koszty: , , , , , ,7 Podatek dochodowy , ,5 0 0 x , , x WYNIK FINANSOWY , , x , , ,7 Wsk % 15:14 załącznik nr 1 Szpital Murcki Sp. z o.o. (w złotych) GKS GieKSa Katowice S.A. Wsk % 19:18 Wyszczególnienie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wsk % 3:2 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wsk % 6:5 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Wsk % 9:8 Katowickie Wodociągi S.A. Wsk % 12:11 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Przychody: , , , , , ,0 1/ ze sprzedaży , , , , , ,9 2/ pozostałe przychody operacyjne , , , , , ,2 3/ przychody finansowe , , , , , ,4 1/ działalności operacyjnej , , , , , ,6 2/ pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,1 3/ koszty finansowe , , , , , ,8 Stan środków pieniężnych , , , , , ,3 Należności krótkoterminowe Zobowiązania i rezerwy , , , , , , , , , , , ,2 Rozliczenia międzyokresowe , , , , , x * Szpital Murcki Sp. z o.o. - powstały w wyniku przekształcenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu r.

20 2. Spółki, w których udział Miasta jest mniejszy niż 50 % kapitału zakładowego. Miasto Katowice posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych : - Tramwaje Śląskie S.A. - udział 34,10 % - Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. - udział 28,00 % oraz w jednostkach współzależnych, tj. : - EMC Silesia Sp. z o.o. - udział 19,36 % - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A - udział 9,71 % - Bingo Centrum Sp. z o.o. - udział 7,62 % - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - udział 4,89 % - Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki Centrozap S.A) - udział 0,32 % - Regnon S.A. - udział 0,01 % Spółki te nie są objęte pełną kontrolą przez miasto Katowice, dlatego prezentacja udziałów w wynikach finansowych tych jednostek następuje w momencie konsolidacji bilansu miasta Katowice. Włączenie efektów wywierania znacznego wpływu do wyniku finansowego Miasta odbywa się na podstawie metody praw własności. uchwały podjęte przez Radę Miasta Katowice w sprawie udziałów Miasta w kapitale zakładowym (akcyjnym) Spółek. Uchwałą nr LXIV/1489/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie od Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. o wartości nominalnej zł co stanowiło 25,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Zarządzenia nr 1687/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 sierpnia 2013 r. Miasto wniosło do spółki Tramwaje Śląskie S.A. wkład niepieniężny o wartości brutto ,40 zł w postaci prawa własności dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach o wartości brutto ,80 zł oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach w rejonie skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Baildona wraz z posadowioną na nieruchomości budowlą wiaduktem tramwajowym z murami oporowymi o łącznej wartości brutto ,60 zł. Uchwałą nr XXXVI/819/13 Rady Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2013 rok wyrażono zgodę na zapłatę podatku VAT ( zł) od aportów wnoszonych przez miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A., w tym dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz środków trwałych (gruntu i wiaduktu tramwajowego) położonych w rejonie skrzyżowania ul. Chorzowskiej i ul. Baildona. Po wniesieniu aportów podatek (kwota ,40 zł) został zapłacony w dniu r. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce Tramwaje Śląskie S.A. wynosi ,23 zł (w tym nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów 17,23 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki), co stanowi 34,10 % kapitału zakładowego Spółki. -19-

21 Uchwałą nr XLI/257/92 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 1992 r. wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Katowice do spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. i objęcie 36 udziałów o łącznej wartości zł (po denominacji). Uchwałą nr XLI/847/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005 r. została wyrażona zgoda na zbycie przez Miasto Katowice udziałów Spółki co zostało również odzwierciedlone w Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2005 r. Uchwałą nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na objęcie 20 udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich Spółka z o.o. w Katowicach o łącznej wartości nominalnej zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo Sportowego Spodek Sp. z o.o. w likwidacji. W dniu r. zawarto umowę przeniesienia udziałów na rzecz miasta Katowice. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ. KRS/002584/09/846 wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym, że po uwzględnieniu powyższego objęcia udziałów - miasto Katowice posiada 56 udziałów o łącznej wartości zł, co stanowi 28,0 % kapitału zakładowego Spółki. Trwają prace zmierzające do zbycia udziałów Spółki. Uchwałą nr XXXVII/781/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni m² i m², nakładów poczynionych w ramach rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach w likwidacji na które składały się opracowanie projektu architektonicznego i wykonawczego, uzgodnienia projektów, opracowanie biznesplanu oraz wykonanie przyłącza wody o łącznej wartości ,25 zł. Miasto w zamian objęło udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach wynosi ,25 zł (w tym nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów 190,25 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki), co stanowi 19,36 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałą nr XII/230/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego zł oraz wkładu niepieniężnego w formie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej budynek położony przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu o wartości rynkowej zł. W zamian za wniesiony wkład o łącznej wartości zł Miasto objęło 891 akcji imiennych zwykłych po cenie emisyjnej zł o nominale zł każda (nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). Według Księgi Akcyjnej Spółki wartość nominalna akcji Miasta w Spółce wynosi zł, co stanowi 9,71 % kapitału zakładowego Spółki. Udział Miasta w ogólnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 9,71 %. Uchwałą nr XXXI/687/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Bingo Centrum Sp. z o.o. w Katowicach poprzez objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo Sportowego Spodek Sp. z o.o. w likwidacji. W wyniku zmian w kapitale Spółki (przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy) Spółka podwyższyła -20-

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za I półrocze 2014 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2014 roku Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2014 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2015 roku Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2012 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2013 roku Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok 2015 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok Katowice, marzec 2016 roku INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za I półrocze 2012 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2012 roku I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):...

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... I. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE: Nazwa Spółki:... Regon:... NIP:... Adres:... Adresy e-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 R. PUNKT I A. Aktywa trwałe Zestawienie zmian wartości środków trwałych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.: Grupa KRŚT Wartość

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki pieniężne zobowiązania należności i roszczenia Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo