INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA"

Transkrypt

1 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2013 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2014 roku

2 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta

3 I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego. Wartość Wysokość kapitału % wniesionego Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu udziału przez Miasto (akcyjnego) w zł Miasta 1) udziału (w zł) 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Katowickie Wodociągi S.A Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o w tym nie zarejestr. (brak na kapitale zakładowym) : 6 GKS GieKSa Katowice S.A ) 7 Szpital Murcki Sp. z o.o Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. Uchwała Nr XXXII/205/91 RM z 30.XII.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 RM z 27.IV.1992 Uchwała Nr X/193/07 RM z 28.V Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27 VI 2008 majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki aport rzeczowy wkład pieniężny ,98 majątek spółki aport rzeczowy wkład pieniężny ,19 nioedpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast : Mysłowice, Sieminowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWiK S.A. w Katowicach. wkład pieniężny aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodnokanalizacyjnej, Uchwała Nr LXIV/1540/06 RM nieruchomości z 4.IX. 2006; ul. Wandy wraz z prawem Uchwała Nr XX/385/07 RM użytkowania wieczystego ,38 z 20.XII.2007 gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego ,38 2) Tramwaje Śląskie S.A Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia r. Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Uchwała Nr XLI/257/92 RM z 29.VI.1992 Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27 X Bingo Centrum Sp. z o.o Uchwała Nr XXXI/687/08 z 27 X Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) Informacja nr 1 o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2013 rok EMC Silesia Sp. z o.o Regnon S.A. w Katowicach ,20 Uchwała Nr XXXI/293/96 RM z 28.VIII.1996 Uchwała Nr XLVI/447/97 RM z 29.IX.1997 Akt notarialny Rep. "A" Nr 5186/98 Uchwała Nr LXIV/1489/06 RM z 4 IX 2006 Uchwała Nr XLV/305/92 RM z 30.XI.1992 Uchwała Nr XII/230/07 RM z 25.VI.2007 Uchwała Nr XXX/647/08 RM z 29.IX.2008 r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 RM z 23.II.2009 r. Uchwała Nr LIII/1103/06 RM z 23.I.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 RM 20.XII.2007 r. Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. z wkład pieniężny ,00 55,31 aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego ,38 6) 100,00 wkład pieniężny ,00 nieodpłatne nabycie akcji dnia 30 XII wkład pieniężny aport rzeczowy , ,23 3) 34,10 wkład pieniężny aport rzeczowy: wartość nieruch.przy Al.Korfantego i Powstańców ,89 wkład pieniężny aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu ) 9,71 objecie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" ,00 7,62 prawo własności nieruchomości gruntowej ,25 wkład pieniężny , ,25 4) 19,36 konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu ,40 0, ,00 0,01 1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji w spółkach. 2) Nadwyżka (441,98 zł r. 778,30 zł r., 378,10 zł r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 3) Nadwyżka (4,30 zł r., 8,53 zł r., 4, r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 4) Nadwyżka (190,25 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 5) Nadwyżka ( zł r.) wniesionych akcji ponad wartość nominalną podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 6) Nadwyżka (45,38 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki

4 1. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2013 rok opracowano na podstawie sprawozdania F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 1a/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za 2013 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie zł. Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie : zł w tym: ze sprzedaży zł z tego: - usług zł w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami ( zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ( zł), usługi diagnostyczne ( zł), pozostałe usługi ( zł) - towarów zł pozostałe przychody operacyjne zł w tym: dotacja ze środków EFRR do budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł), zysk ze zbycia środków trwałych ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), odszkodowania, w tym wypadkowe i za zniszczone pojemniki ( zł), amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu ( zł), inne m.in. nadwyżki majątku, refaktura usług ( zł) przychody finansowe zł w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), odsetki z tytułu rozwiązania rezerw ( zł) Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie w tym : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), zakup usług m.in. opłaty za składowanie odpadów, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne i bankowe zł zł -3-

5 ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON ( zł), wartość sprzedanych towarów ( zł), pozostałe koszty, m.in. koszty reklamy i reprezentacji, przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów, ubezpieczenia ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: darowizny ( zł), odpisy na należności ( zł), szkody w mieniu - kolizje pojazdów ( zł), koszty postępowań spornych ( zł), inne: składki członkowskie, renta wyrównawcza, prace zabezpieczające na składowisku ( zł) umorzenie należności ( zł) koszty finansowe zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w kwocie zł. Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: stan środków pieniężnych należności w tym: z tytułu dostaw i usług zł z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł inne (zabezpieczenia umów, kaucje, rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS) zł zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: dostaw i usług zł podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł wynagrodzeń zł inne rozrachunki (m.in. z pracownikami) zł rezerwy na zobowiązania rozliczenia międzyokresowe w tym : saldo środków z EFRR na realizację projektu Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów ( zł), prawo wieczystego użytkowania gruntów ( zł), pozostałe (1.000 zł) zł zł zł zł zł zł W 2013 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie zł na które składają się zakup: pojazdów do selektywnej zbiórki odpadów 3 szt. ( zł), śmieciarek do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych 2 szt. ( zł), samojezdnych urządzenie do mycia podłoży ( zł), ładowarki teleskopowej ( zł), zamiatarki samojezdnej ( zł), zamiatarki elewatorowej ( zł), kontenerów 25-34m³ 8 szt. ( zł), pługi 2szt. ( zł), urządzenia do stacji kontroli pojazdów ( zł), urządzenia warsztatowego ( zł), sprzętu komputerowego ( zł), pozostałe nakłady na środki trwałe ( zł). -4-

6 Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych ( zł) na licencje i oprogramowanie. Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za 2013 rok był niższy w stosunku do 2012 roku o kwotę zł, co stanowi spadek o 49,37 %. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółki z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 1b/ Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych za 2013 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie zł. KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie w tym z tytułu: sprzedaży między innymi : z tyt. opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. co., wodą, wywozem nieczystości ( zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym: pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży ( zł), przychody ze wspólnot mieszkaniowych ( zł), refaktury pozostałych odbiorców ( zł), pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych w tym: równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie ( zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne ( zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy ( zł), zwrot kosztów sądowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych ( zł), kary i odszkodowania ( zł), odpis dotacji (6.000 zł), pozostałe przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych odsetki od środków na rachunkach bankowych ( zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych ( zł), inne przychody finansowe ( zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują: zł zł zł zł zł -5-

7 koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł, usługi obce (w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona) ( zł), amortyzacja ( zł), podatki w tym od nieruchomości, wieczyste użytkowanie ( zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, VAT należny ( zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zł), ubezpieczenia majątkowe ( zł), fundusz remontowy ( zł), podróże służbowe ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: odpisy aktualizujące należności ( zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji ( zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji ( zł),koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia ( zł), koszty postępowań sądowych ( zł), utworzone rezerwy ( zł), kary i odszkodowania (1.000 zł), inne koszty operacyjne (6.000 zł) koszty finansowe w tym: odsetki od kredytów ( zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek ( zł), odsetki dla dostawców (1.000 zł), inne koszty finansowe (1.000 zł) zł zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności w tym z tytułu: - dostaw i usług zł zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych - należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zł zł zł zobowiązania długoterminowe w tym : z tytułu kredytów długoterminowych mieszkaniowych ( zł), kaucji długoterminowych ( zł), partycypacji długoterminowych ( zł) zobowiązania krótkoterminowe w tym : z tytułu dostaw i usług ( zł), kredytów krótkoterminowych mieszkaniowych ( zł), podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń ( zł), funduszu remontowego ( zł), pozostałe ( zł) zł zł -6-

8 rezerwy na zobowiązania w tym : na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), na rewaloryzacje kaucji ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe w tym: partycypacje bezzwrotne ( zł),umorzone kredyty ( zł), otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ( zł), dotacje na środki trwałe ( zł) zł zł W 2013 roku KTBS poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: nakłady na inwestycje: ul. Sławka II etap ( zł), Giszowiec Pl. Pod Kasztanami etap II (4.000 zł), parking wolnostojący ( zł). nakłady na prace wykończeniowe w budynkach przy : ul. Marcinkowskiego 2a,2b ( zł), ul. Marcinkowskiego 4a, 4b ( zł), ul. Marcinkowskiego 6a, 6b (8.000 zł), ul. Skowrońskiego 2,2a,4/ul. Równoległa 7,8 ( zł), Bohaterów Monte Cassino (2.000 zł), Osiedle pod Kasztanami ( zł), Osiedle Sławka ( zł) komputery ( zł), pozostałe (6.000 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty zysk za 2013 roku był wyższy o kwotę zł w stosunku do wyniku finansowego za 2012 roku, co stanowi wzrost o 29,68 %. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółki z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki. 1c/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. Średni wiek taboru autobusowego, którym realizowane są zadania przewozowe w 2013 roku wynosił 10,6 lat (tabor pojedynczy 10,02 lat, tabor przegubowy 11,42 lat), w 2012 r. 9,7 lat. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych PKM Spółki z o.o. za 2013 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie z tytułu : sprzedaży - produktów zł (w tym : z KZK GOP z głównie tytułu wykonanych usług przewozowych ( zł), przewozylotnisko ( zł), usługi działalności pomocniczej: naprawy pojazdów ( zł), reklamy ( zł), sprzedaż biletów przez kierowców ( zł) - towarów i materiałów zł sprzedaż biletów pozostałym odbiorcom ( zł), sprzedaż paliw ( zł), sprzedaż zł zł -7-

9 złomu ( zł), pozostałych materiałów (5.000 zł), inne (8.000 zł) - zmiany stanu produktów zł - kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych w tym: rozliczenie dotacji i umorzonych pożyczek z : Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł), odszkodowania powypadkowe ( zł), inne przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: odszkodowania powypadkowe ( zł), przekwalifikowanie materiałów na złom ( zł), kary KZK GOP ( zł), składki do Izby Gospodarczej (8.000 zł), renty wyrównawcze ( zł), likwidacja środków trwałych ( zł), sprzedaż majątku trwałego ( zł), zaniechana inwestycja ( zł) koszty finansowe zł zł zł zł zł zł Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne należności krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tyt. płatności ratalnej za zakupione autobusy) zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków i ubezpieczeń ( zł), wynagrodzeń ( zł) rezerwy na zobowiązania w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe w tym: pozostające saldo dotacji z EFRR ( zł), upust otrzymany przy zakupie biletów ( zł) zł zł zł zł zł zł -8-

10 W 2013 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości : zł, w tym na zakup autobusów Solaris U 12 ( zł), autobusów Solaris Low Entry ( zł), samochód osobowy ( zł), pogotowie techniczne ( zł), klimatyzator (8.000 zł), sprzęt elektroniczny ( zł), dystrybutor paliwa ( zł), modernizacja dachów ( zł), modernizację autobusów ( zł), modernizacja systemu RCP (6.000 zł), Osiągnięty wynik finansowy za 2013 roku zysk netto zł, co stanowi wzrost o zł w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za 2012 rok. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółki z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego Spółki. 1d/ Katowickie Wodociągi S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2013 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : z tytułu : sprzedaży - produktów zł w tym: sprzedaż wody ( zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych ( zł), pozostałe usługi ( zł) - zmiany stanu produktów zł - towarów i materiałów zł - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych w tym: odszkodowania za szkody górnicze ( zł), odszkodowania ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), przychód z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie ( zł), zwrot kosztów procesowych ( zł), kary umowne ( zł), wpłaty z tytułu nakazów sądowych (2.000 zł), niepodjęte płace (4.000 zł), inne (2.000 zł) przychodów finansowych odsetki od lokat terminowych Poniesione koszty w kwocie : obejmują : zł zł zł zł zł -9-

11 koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), podatki i opłaty ( zł), zakup wody ( zł), materiały ( zł), energia ( zł), amortyzacja ( zł), usługi remontowe ( zł), usługi transportowe ( zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów ( zł), opłaty za ścieki ( zł), opłaty pocztowe ( zł), usługi informatyczne ( zł), usługi telekomunikacyjne ( zł), usługi sprzętowe (9.000 zł), za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obsługę serwisową, ochronę mienia, itp. ( zł), usługi bankowe ( zł), opłaty z tytułu służebności ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe koszty ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska ( zł), utworzenie rezerw ( zł), utworzenie odpisów aktualizujących ( zł), strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), zaniechane inwestycje ( zł), opłaty spraw sądowych ( zł), regresy i odszkodowania (3.000 zł), wypłacona renta ( zł), likwidacja materiałów na składzie ( zł), należności nieściągalne - przedawnione (8.000 zł), przekazane darowizny ( zł) koszty finansowe odsetki bankowe ( zł), aktualizacja wartości inwestycji ( zł), pozostałe ( zł) zł zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne należności w tym : - z tytułu dostaw i usług zł - z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń zł - pozostałe zł zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym : - zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), zobowiązań z tytułu inwestycji ( zł), wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), opłat za korzystanie ze zł zł zł -10-

12 środowiska ( zł), dostaw niefakturowanych z tyt. dostaw i usług ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), potrąceń z wynagrodzeń ( zł) - zobowiązania długoterminowe zł w tym z tytułu : opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska ( zł), wykupu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), pożyczki WFOŚ ( zł) - utworzone rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu : odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych ( zł), świadczeń emerytalno - rentowych ( zł), spraw sądowych i innych zobowiązań ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł W 2013 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł (w tym zł na używane środki trwałe), w tym : na sieć wodociągową ( zł), sieć kanalizacyjną ( zł), pozostałe nakłady ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty wynik finansowy zysk netto za 2013 roku oznacza poprawę wyniku o kwotę zł tj. o 93,13 % w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za 2012 rok. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 1e/ Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : przychodów ze sprzedaży czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. ( zł), przychody ze sprzedaży usług ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych dotacja ( zł), inne przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych odsetki od lokat terminowych ( zł), zł zł zł zł -11-

13 odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), inne przychody finansowe ( zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym : strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), pozostałe koszty operacyjne ( zł) koszty finansowe w tym : odsetki od kredytu EBI ( zł), koszty procesowe i odsetki zasądzone kontrahentom-wyroki ( zł) zł zł zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł. Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności z tytułu : podatku VAT ( zł), dostaw i usług ( zł) zł zł zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków ( zł), inne zobowiązania finansowe odsetki kredyt EBI ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tytułu kredytu EBI) rezerwy na zobowiązania (z tytułu odroczonego podatku, wynagrodzeń i pozostałe) rozliczenia międzyokresowe (dotacja z Funduszu Spójności) zł zł zł zł W 2013 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę zł związane z realizacją projektu modernizacja i budowa kanalizacji w mieście Katowice, w tym : Inwestycje w ramach Projektu I zł (współfinansowanego środkami Funduszu Spójności), w tym : Kontrakt budowa kanalizacji/modernizacja oczyszczalni Podlesie ( zł), Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Panewniki ( zł), Gigablok ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), -12-

14 Inwestycje w ramach Projektu II zł (współfinansowanego środkami Funduszu Spójności), w tym : Podlesie zł w tym : o ze środków Funduszu Spójności zł o ze środków własnych zł Radocha (ze środków Funduszu Spójności ) zł Dąbrówka Mała zł w tym : o ze środków Funduszu Spójności zł o ze środków własnych zł nakłady na inwestycje (koszty finansowe kredytu EBI) zł Jednostka Realizująca Projekt zł Ponadto poniesiono nakłady na nabycie używanych środków trwałych ( zł) związane z zakupem od Katowickich Wodociągów sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Osiągnięty za 2013 rok wynik finansowy - zysk oznacza poprawę o zł tj. o 34,88 % w odniesieniu do osiągniętego wyniku finansowego w 2012 roku. Uchwałą nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. w wysokości zł w zamian za objęcie udziałów spółki, co stanowi udział finansowy Miasta w realizacji kanalizacji deszczowej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice. Uchwałą nr XXXIV/756/13 Rady Miasta Katowice z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2013 rok. zwiększono plan objęcia udziałów spółki o kwotę zł tj. do wysokości zł - w związku z brakiem uruchomienia procedury w 2012 r. Uchwałą nr XXXV/798/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2013 rok zmniejszono plan o kwotę zł tj. do wysokości zł - w związku z koniecznością przesunięcia części środków na realizację innego zadania. Wkład pieniężny w kwocie zł został wniesiony do Spółki podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. (sygn. sprawy : KA.VIII NS-REJ.KRS/038298/13/898). Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1871/2013 z dnia r. wniesiono wkład niepieniężny o wartości brutto zł w postaci dokumentacji Masterplan dla gospodarki ściekowej w mieście Katowice - program uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście ) obejmując w zamian udziały o wartości 500 zł każdy tj. za kwotę zł (pozostała kwota 200 zł będzie przekazana na kapitał zapasowy spółki). Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach wynosi ,38 zł co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (w tym kapitał zł zarejestrowany w KRS do dnia r.). -13-

15 1f/ Szpital Murcki Spółka z o.o Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, dentystyczna, fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych. Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala. Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości ,38 zł w postaci : prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej ( ,00 zł) oraz niezabudowanej ( ,58 zł), składników rzeczowego majątku trwałego ( ,80 zł) obejmując udziałów o wartości po zł każdy, tj zł (pozostała kwota 45,38 zł będzie przekazana na kapitał zapasowy spółki), co na dzień r. stanowi 100 % kapitału zakładowego. Umowę przeniesienia własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowano aktem notarialnym repertorium A nr 8391/2013 z dnia r. Wszystkie zobowiązania Szpitala wg stanu na dzień złożenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców tj r. zostały przejęte przez Miasto Katowice i uregulowane do dnia r. Powstała Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. (nr , RPWDL ) i od tego dnia funkcjonuje jako Szpital Murcki Sp. z o.o. Okres sprawozdawczy tj. od dnia r. (data wpisu do KRS) do dnia r. Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : przychodów ze sprzedaży przychody z działalności medycznej - wykonywane komercyjnie oraz przychody z pozostałej działalności, w tym z najmu, dzierżawy, opłat za wjazd, usług ksero pozostałych przychodów operacyjnych przychodów finansowych odsetki od środków na rachunku bankowym Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów, leków, sprzętu medycznego, materiałów zł zł zł zł zł zł -14-

16 diagnostycznych, odczynników, środków czystości, żywności, energii elektrycznej i cieplnej ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi medyczne obce transport medyczny, badania i konsultacje, kontrakty lekarskie, dzierżawa tomografu oraz konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe (2.000 zł) pozostałe koszty operacyjne w tym : koszty sądowe i komornicze koszty finansowe odsetki od zobowiązań SP ZOZ - u zapłaconych przed r. tj. przed przejęciem zobowiązań przez Miasto Katowice zł zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności z tytułu : dostaw i usług ( zł), pozostałe należności ( zł) zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: dostaw i usług ( zł), podatków ( zł), wynagrodzeń ( zł) rezerwy na zobowiązania rozliczenia międzyokresowe zł zł zł zł zł W 2013 roku (okres r r.) Spółka nie poniosła nakładów majątkowych. Aktem notarialnym repertorium A nr 8384/2013 z dnia r. zarejestrowano akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akt założycielski, ustalenie kapitału własnego Spółki, skład pierwszej Rady Nadzorczej i Zarządu, pierwszy Regulamin Organizacyjny Spółki. 1g/ GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności działalność związana z sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice. Miasto Katowice przystąpiło do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : zł -15-

17 przychodów ze sprzedaży w tym : biletów i karnetów ( zł), usług marketingowych ( zł), usług reklamy ( zł), prawa do transmisji ( zł), z tytułu sponsoringu ( zł), należności z zakładów bukmacherskich ( zł), pozostałe ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu innych przychodów operacyjnych głównie wyksięgowania zobowiązań przedawnionych ( zł), darowizny ( zł), rozwiązania odpisów aktualizacyjnych ( zł), pozostałe ( zł) przychodów finansowych Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe koszty rodzajowe ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym : inne koszty operacyjne ( zł), strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (7.000 zł) koszty finansowe w tym : odsetki ( zł), pozostałe, w tym wycena akcji Regnon S.A. ( zł) zł zł zł zł zł zł zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności z tytułu : podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), zwrotu podatku VAT odliczenia w przyszłych okresach, należności od CMS S.A. ( zł), pozostałe należności (6.000 zł) zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), kredytów i pożyczek ( zł), dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), zobowiązań przejmowanych ( zł), wierzytelności, pozostałych rozrachunków ubezpieczeniowych wobec PZPN i klubów sportowych, opłat sądowych, egzekucyjnych nie opłaconych ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( zł), pozostałe (1.000 zł) rozliczenia międzyokresowe W 2013 roku Spółka nie poniosła nakładów majątkowych zł zł zł zł zł -16-

18 Uchwałą nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie przez miasto Katowice spółki wkładem pieniężnym w wysokości zł w zamian za objęcie udziałów spółki. W 2013 r. Miasto objęło udziały w Spółce na podstawie ww. uchwały łącznie na kwotę zł, zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta : zł - objęto udziały serii J, zarejestrowano w KRS w dniu r. (Zarządzenie nr 1372/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r), zł - objęto udziały serii K, zarejestrowano w KRS w dniu r. (Zarządzenie nr 1457/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r), zł - objęto udziały serii L, zarejestrowano w KRS w dniu r, (Zarządzenie nr 1688/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r), zł - objęto udziały serii Ł zarejestrowano w KRS w dniu r, (Zarządzenie nr 1752/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r). Uchwałą nr XXXIII/733/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta na 2013 r. wyrażono zgodę na objęcie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w związku z planowaną transakcją zamiany akcji posiadanych przez Miasto w spółce Ideon S.A. ( zł) - w trakcie realizacji (przygotowano wymagane dokumenty). Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 55,31% kapitału zakładowego Spółki. Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta za okres 2013 roku w stosunku do 2012 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. -17-

19 Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice za 2012 r. i 2013 r. (2012 r. - na podstawie bilansów i rachunków zysków i strat, 2013 r. - na podstawie sprawozdań F01/I-01) 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok 2013 rok ( ) 2012 rok 2013 rok * Koszty: , , , , , ,7 Podatek dochodowy , ,5 0 0 x , , x WYNIK FINANSOWY , , x , , ,7 Wsk % 15:14 załącznik nr 1 Szpital Murcki Sp. z o.o. (w złotych) GKS GieKSa Katowice S.A. Wsk % 19:18 Wyszczególnienie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wsk % 3:2 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wsk % 6:5 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Wsk % 9:8 Katowickie Wodociągi S.A. Wsk % 12:11 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Przychody: , , , , , ,0 1/ ze sprzedaży , , , , , ,9 2/ pozostałe przychody operacyjne , , , , , ,2 3/ przychody finansowe , , , , , ,4 1/ działalności operacyjnej , , , , , ,6 2/ pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,1 3/ koszty finansowe , , , , , ,8 Stan środków pieniężnych , , , , , ,3 Należności krótkoterminowe Zobowiązania i rezerwy , , , , , , , , , , , ,2 Rozliczenia międzyokresowe , , , , , x * Szpital Murcki Sp. z o.o. - powstały w wyniku przekształcenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu r.

20 2. Spółki, w których udział Miasta jest mniejszy niż 50 % kapitału zakładowego. Miasto Katowice posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych : - Tramwaje Śląskie S.A. - udział 34,10 % - Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. - udział 28,00 % oraz w jednostkach współzależnych, tj. : - EMC Silesia Sp. z o.o. - udział 19,36 % - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A - udział 9,71 % - Bingo Centrum Sp. z o.o. - udział 7,62 % - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - udział 4,89 % - Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki Centrozap S.A) - udział 0,32 % - Regnon S.A. - udział 0,01 % Spółki te nie są objęte pełną kontrolą przez miasto Katowice, dlatego prezentacja udziałów w wynikach finansowych tych jednostek następuje w momencie konsolidacji bilansu miasta Katowice. Włączenie efektów wywierania znacznego wpływu do wyniku finansowego Miasta odbywa się na podstawie metody praw własności. uchwały podjęte przez Radę Miasta Katowice w sprawie udziałów Miasta w kapitale zakładowym (akcyjnym) Spółek. Uchwałą nr LXIV/1489/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie od Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. o wartości nominalnej zł co stanowiło 25,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Zarządzenia nr 1687/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 sierpnia 2013 r. Miasto wniosło do spółki Tramwaje Śląskie S.A. wkład niepieniężny o wartości brutto ,40 zł w postaci prawa własności dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach o wartości brutto ,80 zł oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach w rejonie skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Baildona wraz z posadowioną na nieruchomości budowlą wiaduktem tramwajowym z murami oporowymi o łącznej wartości brutto ,60 zł. Uchwałą nr XXXVI/819/13 Rady Miasta Katowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2013 rok wyrażono zgodę na zapłatę podatku VAT ( zł) od aportów wnoszonych przez miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A., w tym dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz środków trwałych (gruntu i wiaduktu tramwajowego) położonych w rejonie skrzyżowania ul. Chorzowskiej i ul. Baildona. Po wniesieniu aportów podatek (kwota ,40 zł) został zapłacony w dniu r. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce Tramwaje Śląskie S.A. wynosi ,23 zł (w tym nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów 17,23 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki), co stanowi 34,10 % kapitału zakładowego Spółki. -19-

21 Uchwałą nr XLI/257/92 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 1992 r. wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Katowice do spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. i objęcie 36 udziałów o łącznej wartości zł (po denominacji). Uchwałą nr XLI/847/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005 r. została wyrażona zgoda na zbycie przez Miasto Katowice udziałów Spółki co zostało również odzwierciedlone w Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2005 r. Uchwałą nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na objęcie 20 udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich Spółka z o.o. w Katowicach o łącznej wartości nominalnej zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo Sportowego Spodek Sp. z o.o. w likwidacji. W dniu r. zawarto umowę przeniesienia udziałów na rzecz miasta Katowice. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ. KRS/002584/09/846 wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym, że po uwzględnieniu powyższego objęcia udziałów - miasto Katowice posiada 56 udziałów o łącznej wartości zł, co stanowi 28,0 % kapitału zakładowego Spółki. Trwają prace zmierzające do zbycia udziałów Spółki. Uchwałą nr XXXVII/781/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni m² i m², nakładów poczynionych w ramach rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach w likwidacji na które składały się opracowanie projektu architektonicznego i wykonawczego, uzgodnienia projektów, opracowanie biznesplanu oraz wykonanie przyłącza wody o łącznej wartości ,25 zł. Miasto w zamian objęło udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach wynosi ,25 zł (w tym nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów 190,25 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki), co stanowi 19,36 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałą nr XII/230/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego zł oraz wkładu niepieniężnego w formie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej budynek położony przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu o wartości rynkowej zł. W zamian za wniesiony wkład o łącznej wartości zł Miasto objęło 891 akcji imiennych zwykłych po cenie emisyjnej zł o nominale zł każda (nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). Według Księgi Akcyjnej Spółki wartość nominalna akcji Miasta w Spółce wynosi zł, co stanowi 9,71 % kapitału zakładowego Spółki. Udział Miasta w ogólnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 9,71 %. Uchwałą nr XXXI/687/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Bingo Centrum Sp. z o.o. w Katowicach poprzez objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo Sportowego Spodek Sp. z o.o. w likwidacji. W wyniku zmian w kapitale Spółki (przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy) Spółka podwyższyła -20-

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2014 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2015 roku Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.60/2011 z dnia 30.06.2011 r. dotyczącego przyjęcia Zasad ( polityki)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r.

SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r. Zał. do uchwały nr XVI/312/07 Rady Miasta Katowice z dnia 24 września 2007r. SPRAWOZDANIE DLA RADY MIASTA KATOWICE z działalności spółek z udziałem miasta Katowice za rok 2006 r. Miasto Katowice według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli S/14/002 Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 ZŁ tel.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 1.12.2012 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 AKTYWA I. Aktywa trwałe 108 405 113 608 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 687 686 - wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Lentex S.A. Sprawozdanie finansowe S.A.-R Lentex S.A - za rok 2010. Szanowni Akcjonariusze i Klienci!

Lentex S.A. Sprawozdanie finansowe S.A.-R Lentex S.A - za rok 2010. Szanowni Akcjonariusze i Klienci! Szanowni Akcjonariusze i Klienci! Rok 2010 przyniósł znaczne wzrosty cen praktycznie wszystkich istotnych surowców co bezpośrednio wpłynęło na obniżenie rentowności z działalności podstawowej. Pomimo tego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo