ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi"

Transkrypt

1 ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW:

2 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu. Mamy nadzieje, Ŝe poniŝsza instrukcja dostarczy Państwu wystarczające informacje na temat funkcji i usług oferowanych przez nasz produkt. 2

3 Spis treści 1. PRZEGLĄD DOSTĘPNE MODUŁY PORÓWNANIE Z WCZEŚNIEJSZYMI MODELAMI CO ZOSTAŁO ZMIENIONE SPECYFIKACJA PODSTAWOWE FUNKCJE OPIS FUNKCJONALNY POŁĄCZENIE WYCHODZĄCE TESTOWE POŁĄCZENIE POŁĄCZENIE PRZYCHODZĄCE ZABEZPIECZENIE PRZED NIECHCIANYM I NIEPOTRZEBNYM WEZWANIEM AUTOMATYCZNE WIELOKROTNE WYBIERANIE NUMERÓW Z POTWIERDZENIEM AUTOMATYCZNE WIELOKROTNE WYBIERANIE NUMERÓW BEZ POTWIERDZENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA CENTRUM SERWISOWEGO PRZEGLĄD SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA (WYCHODZĄCE I PRZYCHODZĄCE POŁĄCZENIE) JAK NAGRAĆ ZAPOWIEDŹ STEROWANIE PRZEŁĄCZNIKAMI MONTAś BUDOWA MECHANICZNA LC INSTALACJA POŁĄCZENIE OPIS LC PODŁĄCZANIE LC DROGI POŁĄCZENIOWE LC PROGRAMOWANIE LC ZANIM ZACZNIESZ URUCHAMIANIE TRYBU PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE BŁĄD PODCZAS PROGRAMOWANIA ZAKOŃCZENIE PROGRAMOWANIA NAGRYWANIE WIADOMOŚCI GŁOSOWYCH (TYLKO Z MODUŁEM GŁOSOWYM NR KAT ) PROGRAMOWANIE STYKÓW TABELA PROGRAMOWANIA - PRZEGLĄD FUNKCJI PARAMETRY TECHNICZNE...26 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

4 1. Przegląd 1.1. Dostępne moduły Nr kat. Nazwa Opis E Wersja podstawowa Rozszerzenie E Raport Moduł przełączników Moduł podstawowy, z moŝliwością dołączania rozszerzeń. Bez rozszerzeń-umoŝliwia automatyczne wybieranie dwóch numerów, odtwarzanie zapowiedzi nagranych przez producenta. Moduł rozszerzeń dla modułu nr kat E, umoŝliwia nagrywanie i odtwarzanie własnych zapowiedzi, zwiększa do 6 liczbę automatycznie wybieranych numerów. Moduł rozszerzeń dla modułu nr kat E, słuŝy do odtwarzania raportu o błędach generowanych przez windę. Moduł przełączników dla modułu E, umoŝliwia podłączenie dwóch przełączników lub jednego przełącznika i modułu raportów E E Wersja pełna Pakiet złoŝony z modułów E E E E

5 1.2. Porównanie z wcześniejszymi modelami Co zostało zmienione. 2 sygnalizacyjne diody LED :Ŝółta- wskaźnik aktywności, zielona- wskaźnik zestawionego połączenia. Nowa funkcja Połączenie testowe automatycznie uaktywniana co trzy dni lub jednorazowo (TEST). W podstawowym module- wbudowane zapowiedzi: Połączenie kontrolne i Proszę czekać,. W module moŝliwość nagrania zapowiedzi o długości od 0 do 30 sekund. Urządzenia nie posiadają baterii i nie wymagają dodatkowego zasilania. Cyfrowe ustawienie głośności i tryb głośnomówiący Lista zmian instrukcji i urządzenia Wersja Opis zmian 1.0 Pierwsza instrukcji i wersja urządzenia Urządzenie nie posiadało Ŝadnego dodatkowego oprogramowania 2.1 Wprowadzona Osiągnięto lepszą jakość dźwięku, stara zapowiedź jest usuwana przed nagraniem nowej Zachowana kompatybilność z starszymi wersjami. Na tabliczce znamionowej umieszczana jest wersja oprogramowania. Szczegóły patrz rozdział 6.6. Podczas korzystania z trybu automatycznego wielokrotnego wybierania numeru z potwierdzeniem, komenda potwierdzenia (1) jednocześnie wyłącza zapowiedź. 2.2 Dodano opis korzystania razem z Lift Call Connect, Nr kat Dodano Menu Głosowe i wybór języka komunikatów 1.3. Specyfikacja LC ma zastosowanie głównie w windach, gdzie zastępuje przycisk ALARM.LC jest telefonem głośnomówiącym. Jego składniki :mikrofon i głośnik słuŝące do dwukierunkowej łączności, moŝna zainstalować za panelem sterującym windy. LC umoŝliwia zestawienie łączności z hotline (całodobowym centrum serwisowym, serwisem wind). Do zestawienia łączności z hotline wykorzystujemy linie telefoniczną albo sieci publicznej (PSTN) albo wewnętrznej centrali PBX. W miejscach, gdzie nie ma moŝliwości wykorzystania telefonii przewodowej, moŝna zastosować bramki GSM. LC moŝe zestawiać połączenie tylko do wcześniej zdefiniowanych numerów, co uniemoŝliwia zestawiania nielegalnych połączeń. LC pełna wersja jest wyposaŝony w moduł głosowy, w którym moŝna nagrać informacje o lokalizacji (adresie) i numerze windy. Dzięki tej funkcji, moŝna zidentyfikować windę, nawet wtedy gdy osoba w windzie nie moŝe udzielić takich informacji. 5

6 2. Podstawowe funkcje Podstawowa zapowiedź nawet bez modułu głosowego; W module głosowym -zapowiedzi o długości od 0 do 30 sekund; Funkcja Checking call Cyfrowe ustawianie właściwości akustycznych (zdalny dostęp); Funkcja wskaźnikowa- dwie diody LED z moŝliwością wykorzystania do informowania o stanie windy; Tonowe i dekadowe wybieranie; Programowanie i test urządzenia przy pomocy aparatu telefonicznego; Rozpoznawanie sygnałów zgłoszenia, zajętości; Automatyczne kilkakrotne wybierania wielu numerów; Zabezpieczenie przed przypadkową lub niepotrzebną inicjalizacją (CANCEL); Kontrola łączności z windą bezpośrednio z Centrum Serwisowego; Brak konieczności zasilania; Łatwa instalacja w dowolnym panelu windy; Urządzenie dostosowane do podłączenia bezpośrednio do PSTN; Za pomocą modułu przełączników- moŝliwość kontrolowania do 3 urządzeń; Menu Głosowe 6

7 3. Opis funkcjonalny 3.1. Połączenie wychodzące Naciśnięcie przycisku (opisanego ALARM itp.) na panelu spowoduje aktywacje LC. Po aktywacji, LC zestawia połączenie do numeru hotline (centrum serwisowe). (Więcej szczegółów patrz sekcja Automatyczne wybieranie). Podczas zestawiania osoba w windzie słyszy sygnały wybierania i sygnał dzwonienia. W momencie odebrania telefonu przez serwis obaj mogą rozmawiać między sobą. Centrum serwisowe moŝe teraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje od osoby w windzie. Kiedy połączenie będzie zakończone, LC rozłączy się automatycznie. Po zakończeniu wybierania, LC powtarza nagraną zapowiedź. Zwykle treścią zapowiedzi jest Proszę czekać połączenie do... jest zestawiane i zawiera informacje o lokalizacji LC (adres, numer windy itp.).po zestawieniu połączenia serwis słysząc zapowiedź, moŝe wyłączyć zapowiedź i rozmawiać. JeŜeli jest potrzeba, serwis moŝe powtórnie odtworzyć zapowiedź Testowe połączenie Testowe połączenie jest automatycznym połączeniem wychodzącym, którego zadaniem jest sprawdzenie funkcjonalności LC. Połączenie testowe jest aktywowane co 72 godziny (3 dni) przez wbudowany zegar. Procedura zestawiania jest taka sama jak zwykłego połączenia wychodzącego. Jedyną róŝnica są inne numerów telefonów oraz odtwarzanie zapowiedzi testowe połączenie (wraz z nagraną przez uŝytkownika zapowiedzią). Centrum serwisowe musi potwierdzić połączenie. W tym przypadku, wykorzystywany jest tryb Automatycznego Wielokrotnego Wybierania z Potwierdzeniem Połączenie przychodzące Centrum serwisowe moŝe takŝe dzwonić na numer LC. Po dwóch dzwonkach (liczba dzwonków moŝna zmienić ustawiając odpowiednią wartość parametr 911) LC automatycznie zgłasza się i wysyła sygnał akustyczny. Teraz centrum serwisowe moŝe poinformować osoby w windzie np. o czasie przyjazdu brygady serwisowej. Dodatkowo, tryb ten, pozwala zdalnie sprawdzić czy LC jest podłączone i operatywne Zabezpieczenie przed niechcianym i niepotrzebnym wezwaniem PoniewaŜ jedynym zastosowaniem LC jest wezwanie pomocy w przypadku niebezpieczeństwa (np. uwięzienia osób w windzie), wszystkie wezwania gdy drzwi windy otwarte moŝna uznać za niepotrzebne. JeŜeli winda jest wyposaŝona w czujnik zamknięcia drzwi, moŝna go podłączyć do wejścia LC oznaczonego jako CANCEL. MoŜna teŝ zaprogramować czas opóźnienia aktywacji LC po wciśnięciu przycisku ALARM. W przypadku gdy ktoś pomyłkowo naciśnie przycisk ALARM, a winda w zaprogramowanym czasie osiągnie docelowe piętro, drzwi się otworzą i aktywacja LC zostanie odwołana. W celu wyeliminowania większość fałszywych wezwań, moŝna dodatkowo ustawić minimalny czas naciskania przycisku ALARM. 7

8 3.5. Automatyczne wielokrotne wybieranie numerów z potwierdzeniem W LC, dla przycisku ALARM, moŝna zaprogramować do 6 numerów telefonów (2 numery w wersji podstawowej) oraz liczbę powtórzeń dla kaŝdego numeru. LC będzie próbował zestawić połączonej do zaprogramowanych numerów. Jako efektywny sposób na potwierdzenia przyjęcia połączenia, wykorzystywane jest tonowe wybieranie (DTMF). Osoba w centrum serwisowym, aby potwierdzić przyjęcie połączenia, musi nacisnąć cyfrę na telefonie (w systemie DTMF). JeŜeli wybrany numer jest zajęty, nikt nie odbiera telefonu przez zdefiniowany czas, lub w innych przypadkach (patrz tablica), LC spróbuje zestawić połączenie do następnego numeru z zaprogramowanej listy. Cykl ten LC powtarza zaprogramowana liczbę razy. JeŜeli liczba cykli jest ustawiona na 0, automatyczne zestawianie jest przerywane i LC zestawia połączenie tylko do pierwszego numeru z listy. W tym trybie, LC powtarza zapowiedź Proszę czekać... (lub inną nagraną przez uŝytkownika) tyle razy ile zostało zaprogramowane. Zapowiedź moŝe być wyłączona przez naciśnięcie cyfry lub przez potwierdzenie przyjęcia połączenia. Domyślnie LC ma ustawiony tryb Automatyczne wielokrotne wybieranie numerów z potwierdzeniem. Dodatkowo, w LC znajdują się inne tryby, które maja zastosowanie do innych aplikacji. Jednym z nich jest tryb Automatyczne wielokrotne wybieranie bez potwierdzenie, patrz dalej Opis reakcji LC na zdarzenia w trybie Automatycznego wielokrotnego wybierania numerów z potwierdzeniem Zdarzenie Akcja LC Po zajęciu linii słychać sygnał zajętości lub jest LC wybiera zaprogramowany numer niezaleŝnie od sygnałów. cisza. Sygnał zajętości, sygnał ciągły (np. w PBX) Po wybraniu numeru LC, po maksymalnie 2 sekundach, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy. Cisza lub rozmowa Sygnał dzwonienia LC odbiera w DTMF lub LC odbiera w DTMF LC czeka zaprogramowany czas, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy LC czeka przez zaprogramowaną liczbę dzwonków, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy. LC rozłącza się natychmiast, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy. Potwierdza przyjęcie (dwa sygnały) i kontynuuje połączenie przez ustawiony wcześniej maksymalny czas połączenia. Te cyfry są interpretowane jako znaki sterujący (patrz 3.6). Uwaga: Jakość połączeń w sieci PSTN wpływa na rozpoznawanie wyŝej opisanych sytuacji. Zbytni hałas moŝe mieć na to negatywny wpływ JednakŜe, prawdopodobnie zmniejszy jedynie prędkość automatycznego wybierania (np. sygnał zajętości moŝe nie zawsze być rozpoznany). Nawet jeśli LC nie zidentyfikuje DTMF, połączenie będzie nadal zestawione (ale przez krótszy czas.). 8

9 3.6. Automatyczne wielokrotne wybieranie numerów bez potwierdzenia Tryb ten moŝna uŝyć kiedy nie moŝna uŝyć trybu automatycznego wybierania z potwierdzeniem. W tym trybie osoba odbierająca wezwanie nie musi naciskać Ŝadnego klawisza. Obydwa tryby mają wspólną listę wybieranych numerów, wspólna liczbę cykli, takie same zachowanie w przypadku detekcji sygnału zajętości itp. Zasadniczą róŝnicą jest to, Ŝe w trybie bez potwierdzenia, uznaje się połączenie za zestawione, gdy sygnał dzwonienia zakończy się przed zdefiniowaną wcześniej liczbą dzwonków. W trybie tym, LC nie powtarza odtwarzania zapowiedzi proszę czekać.. (lub innej nagranej zapowiedzi) po zestawieniu połączenia. Zapowiedź jest odtwarzana raz, krótko po uznaniu przez LC, Ŝe połączenie zostało zestawione. LC nie moŝe być kontrolowany przy uŝyciu cyfr od do Opis reakcji LC na zdarzenia w trybie Automatycznego wielokrotnego wybierania numerów bez potwierdzeniem Zdarzenie Po zajęciu linii słychać sygnał zajętości lub jest cisza. Akcja LC LC wybiera zaprogramowany numer niezaleŝnie od sygnałów. Sygnał zajętości, sygnał ciągły (np. w PBX) wybiera następny numer z listy. Cisza lub rozmowa Sygnał dzwonienia zakończył się przed 10 dzwonkiem (liczba dzwonków moŝe być zmieniona) Sygnał dzwonienia trwa dłuŝej niŝ 10 dzwonków (liczba dzwonków moŝe być zmieniona) do, Po wybraniu numeru LC, po maksymalnie 2 sekundach, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, LC czeka zaprogramowany czas, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy Uznając zdarzenie za początek połączenia, odtwarza raz zapowiedź i kontynuuje połączenie przez ustawiony wcześniej maksymalny czas połączenia. LC rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy. Cyfry te są interpretowane jako początek hasła uprawniający do kontroli przełączników. Uwaga! Upewnij się, Ŝe na numerze na który dzwonić będzie LC, nie ma automatycznej sekretarki lub faksu. Urządzenia te mogą uniemoŝliwić działania całego systemu Instrukcja obsługi dla Centrum Serwisowego Podczas trwania połączenia z Centrum Serwisowym istnieje moŝliwość (tylko w przypadku zastosowania trybu Automatycznego wielokrotnego wybierania numerów z potwierdzeniem ) wykorzystania sygnałów tonowych (DTMF) do kontrolowania działania LC. Opis działania poszczególnych komend opisany jest w poniŝszej tabeli. ZNAK DTMF: Opis funkcji: Tylko w przypadku trybu Automatycznego wielokrotnego wybierania numerów z potwierdzeniem. Znak ten, dla LC jest sygnałem rozpoczęcia połączenia. LC wysyła sygnał potwierdzenia, wyłącza odtwarzanie zapowiedzi i połączenie trwa przez zaprogramowany czas. PoniŜsze komendy mogą być uŝywana podczas trwania połączenia (kolejność jest dowolna). Wyłącza odtwarzanie zapowiedzi. Oprogramowanie zostało zmienione, teraz nie jest to konieczne. Powtórnie odtwarza zapowiedź. lub lub PrzedłuŜenie połączenia: W przypadku zbliŝania się końca połączenia, komenda ta przedłuŝa połączenie o kolejne 30 sekund. MoŜna uŝyć tę komendę wielokrotnie. Zakończenie połączenia. 9

10 Uwaga!!! do, Cyfry te są interpretowane jako początek hasła uprawniający do kontroli przełączników. Kiedy jest odtwarzana zapowiedź, nie moŝna rozmawiać! Dlatego przed rozpoczęciem rozmowy z osobą w windzie, naleŝy wyłączyć zapowiedź (korzystając z cyfry 2) lub poczekać aŝ LC zakończy odtwarzanie zapowiedzi. Komendy powyŝej opisane mogą nie być wykonywane, jeŝeli cyfry są wysyłane podczas odtwarzania zapowiedzi lub zestawione połączenie jest niskiej jakości. Dlatego LC, między powtórzeniami zapowiedzi, wstawia 3 sekundowa ciszę, podczas której moŝna nadać odpowiednią komendę Przegląd sygnałów akustycznych LC uŝywa kilka róŝnych sygnałów akustycznych dla komunikacji z centrum serwisowym podczas programowania, rozmowy itp. Przegląd tych sygnałów i ich znaczenie zawarto w poniŝszej tabeli. SYGNAŁ Nazwa Znaczenie Długi ciągły ton Podczas połączenia przychodzącego jest wysyłany bezpośrednio po zgłoszeniu, słyszy go tylko abonent przy telefonie Sygnał wysyłany w połączeniu wychodzącym (tryb automatycznego wielokrotnego wybierania z potwierdzeniem) po otrzymaniu komendy Potwierdzenie potwierdzającej uzyskanie połączenia. Podczas programowania sygnał potwierdza prawidłowe wprowadzenie hasła serwisowego. Podczas połączenia sygnał ten informuje, Ŝe za około 10 sekund połączenie będzie zakończone. Sygnał potwierdza zdalną aktywacja przełącznika. Sygnał ten informuje, Ŝe wprowadzane hasło serwisowe jest niepoprawne lub programowanie jest zabronione. Podczas programowania sygnał ten informuje, Ŝe została wprowadzona niepoprawna wartość. Odrzucenie Po pierwszym dołączeniu LC do linii, moŝna usłyszeć go w głośniku LC sygnalizuje pojawienie się zasilania W przypadku połączenia przychodzącego pojawienie się tego sygnału (zamiast sygnału potwierdzenia) oznacza, Ŝe bramofon nie jest zaprogramowany lub dane w pamięci LC zostały zniszczone Podczas programowania sygnał ten informuje, Ŝe wprowadzane wartości są Zapis poprawne i zostaną zapisane. Sygnał kończący aktywacje przełącznika. Rozłączenie Sygnał potwierdzający zakończenie połączenia. Usuwanie Sygnał wysyłany podczas wymazywania pamięci numerów lub pełnej inicjalizacji Zakończenie połączenia (wychodzące i przychodzące połączenie) Połączenie zostanie zakończone (linia zostanie rozłączona) jeŝeli zajdzie któryś z poniŝszych zdarzeń: Gdy pojawi się sygnał zajętości lub sygnał ciągły. Minie 10 dzwonków sygnału wywołania. (Ustawienie moŝna zmienić uŝywając parametru 964). Minie zaprogramowany czas od rozpoczęcia rozmowy.10 sekund przed końcem pojawi się sygnał i połączenie moŝe być przedłuŝone. Gdy zostanie naciśnięty klawisz lub. Minie czas przeznaczony na programowanie lub zapowiedź zostanie nagrana. 30 sekund po aktywacji przełącznika. 10

11 3.10. Jak nagrać zapowiedź Zapowiedź moŝe być nagrana w trybie programowania (patrz rozdział 6) gdy zainstalowany jest moduł rozszerzeń. Tryb ten jest chroniony hasłem i opcjonalnie, zworką na płycie LC. Nagraną zapowiedź moŝna sprawdzić w połączeniu przychodzącym (nie podczas programowania). Aby odtworzyć nagraną zapowiedź, naciśnij Sterowanie przełącznikami Przełącznikami (jeŝeli są zainstalowane) moŝna sterować podczas połączenia wychodzącego i przychodzącego połączenia. Przełącznik moŝna aktywować uŝywając predefiniowanego hasła w formacie hasło lub hasło jeŝeli hasło rozpoczyna się od cyfr od 6 do 9 lub 0 (hasła moŝe mieć maksymalnie 16 cyfr). LC potwierdza aktywację przełącznika i przełącza go na predefiniowany okres czasu (od 1 do 10 sekund) Podczas aktywacji przełącznika nie moŝna rozmawiać i LC sygnalizuje ten fakt sygnałem akustycznym (patrz tabela sygnałów). Połączenie jest rozłączane 30 sekundy po aktywacji przełącznika. KaŜdym przełącznikiem moŝna sterować uŝywając do 10 haseł. 11

12 4. MontaŜ 4.1. Budowa mechaniczna LC LC składa się z dwóch części - płyty elektroniki i panelu głośno-mówiącego. Urządzenie wygląda jak na rysunku 1. Z rysunku wynika, Ŝe płyta o rozmiarach 75x85 mm ma rozmiar większy niŝ panel. Płyta jest przymocowana do panelu czterema wkrętami na rogach płyty. Luzując wkręty, moŝna zmienić pozycje płyty lub montować płytę i panel oddzielnie. Pozycja i orientacja Panelu Orientacja głośnika taka jak na rys. 1 (to jest montaŝ panelu głośnikowego pionowo z głośnikiem u góry) nie jest obowiązkowa. Urządzenie moŝe być montowane w dowolnej, potrzebnej pozycji. Optymalny jest montaŝ LC na wysokości głowy dorosłego człowieka. Rys. 1 Opcje montaŝu: JeŜeli brakuje miejsca z lewej lub prawej strony, płytę z elektroniką moŝna przesunąć. W tym celu, naleŝy odkręcić 4 montaŝowe wkręty, przesunąć płytę ( tak jak pokazują przerywane linie na rys.1 ) następnie dokręcić wkręty. Płytę moŝna obrócić o 180 ο lub o 90 ο w dowolnym kierunku (jak na rys. 2). W drugim przypadku, dwa wkręty przesuwamy na dystansowe tuleje, 1 cm bliŝej głośnika (tak jak pokazują strzałki na Rys.2). W obu, opisanych powyŝej przypadkach, LC potrzebuje przestrzeni o głębokości 45mm. JeŜeli brakuje miejsca o Rys. 2 odpowiedniej głębokości, elektronikę moŝna montować oddzielnie patrz Rys. 4 (kabel między panelem a elektroniką ma długość 50 cm). W tym przypadku, płyta elektroniki potrzebuje przestrzeni o głębokości 35 mm, panel głośnika tylko 11 mm, mikrofon około 20 mm Instalacja MontaŜ LC LC montujemy w tylnej części panelu windy. Aby zamontować LC potrzebujemy: 4 wypukłe wkręty M3 lub M4, przestrzeni montaŝowej o wymiarach 57x122 mm, wystarczająco głębokiej do montaŝu głośnika (moŝe być większa niŝ ta na rysunku),oraz odpowiedniego miejsce na mikrofon. Dokładne wymiary panelu i inne wymiary niezbędnych otworów patrz Rys. 5. JeŜeli otwory na wkręty są rozmieszczone w innych miejscach lub potrzebny jest inny sposób montaŝu, to moŝna wywiercić w panelu inne otwory (po demontaŝu elektroniki), lub skontaktować się z producentem w celu opracowania specjalnej wersji LC. JeŜeli jasna powierzchnia panelu prześwituje przez duŝe otwory umieszczone przed głośnikiem, moŝna je przyciemnić. NaleŜy tylko uwaŝać aby chemicznie lub termicznie nie uszkodzić głośnia. Aby zapobiec akustycznemu wzbudzaniu głośnika i mikrofonu, nie powinno być przerwy między ścianą windy a panelem LC. 12

13 MontaŜ mikrofonu Mikrofon jest dostarczany oddzielnie, na małej płytce o wymiarach 25x25 mm z samoprzylepną folia. UmoŜliwia to montaŝ mikrofonu za dowolnym otworem w ścianie windy (minimalna średnica takiego otworu wynieść powinna 5 mm lub, w przypadku grupy mniejszych otworów, suma ich średnic powinna wynieść teŝ 5 mm). JeŜeli otwór mikrofonu jest umiejscowiony na panelu (w miejscu pokazanym na Rys. 5), płytka z Rys. 3 mikrofonem powinna być umieszczona na panelu LC tak jak na Rys.3. Minimalna odległość między głośnikiem a mikrofonem musi wynosić 90 mm. Mniejsza odległość moŝe spowodować akustyczne wzbudzenia. Natomiast większa odległość jest dopuszczalna MontaŜ diod LED Z LC dostarczane są dwie diody LED, o średnicy 5 mm, razem z kablem. śółta dioda LED wskazuje aktywacje (zajęcie linii telefonicznej) modułu LC. W momencie zestawienia połączenia (potwierdzenia przyjęcia połączenia w trybie automatycznego zestawiania), Ŝółta dioda gaśnie i zapala się zielona dioda. Wskaźniki te mają zastosowania podczas regulacji działania windy. PoniewaŜ nie są niezbędne podczas normalnego działania windy - mogą być usunięte. Elementy montaŝowe diod LED nie są dostarczane razem z LC. Diody LED moŝna odłączyć od kabla wyciągając wraz z konektorem i po zamontowaniu kabla moŝna je dołączyć ponownie. Trzeba tylko pamiętać, aby czarny przewód był dołączony do pina diody który znajduje się przy ścięciu na obudowie. Uwaga: diody są podłączane do linii telefonicznej! Piny diod nie mogą być dołączane do innego elektrycznego obwodu i nie mogą się stykać z innymi metalowymi częściami np. płyty MontaŜ elektroniki LC poza panelem głośnikowym JeŜeli jest konieczność montaŝu płyty elektroniki poza panelem głośnikowym, naleŝy postępować w opisany poniŝej sposób: Poluzować 4 większe wkręty i oddzielić płytę elektroniki razem z podkładką. Podkładka nigdy nie moŝe być odłączana od płyty elektroniki - jej zadaniem jest ochrona przed uszkodzeniem elementów SMD znajdujących się na płycie elektroniki. Aby zapobiec, na skutek wibracji windy, wypadaniu wkrętów (co moŝe spowodować spięcie w innych częściach wyposaŝenia windy) naleŝy je albo usunąć albo dobrze wkręcić Wybierz odpowiednie miejsce do montaŝu elektroniki - płaską powierzchnię o rozmiarach przynajmniej 77 x 87 mm w zasięgu kabelków połączeniowych, wolna przestrzeń musi mięć przynajmniej 35 mm głębokości. Oczyść powierzchnie. Przymocuj kawałki samoprzylepnej folii (dostarczanej razem z LC) w rogach podkładki płytki z elektroniką. Przyklej płytkę w wybranym miejscu Płytkę moŝna montować uŝywając innych, podobnych metod, jeŝeli nie niszczą i nie powodują napręŝeń płytki PCB. 65 mm 3 mm Rys mm 130 mm 44 mm Rys. 5: Otwory montaŝowe i rozmiary panelu LC 28,5 57mm 13

14 5. Połączenie 5.1. Opis LC Extender Głośnik nr 2 - dodatkowy Głośnik nr 1 Mikrofon LED Ŝółty - aktywacja LED zielony - połączenie X3 Styk nr 3 Przycisk nr 4, przycisk nr 3 Przycisk nr 2, wspólny Dla przycisków 2-4 X4 X5 SW1 JP1 SW2 Nie uŝywać Programowanie Zabronione LINE ALARM CANCEL ALARM aktywowany napięciem ALARM aktywowany zdjęciem napięcia ALARM aktywowany stykiem zwiernym (NO) ALARM aktywowowany stykiem rozwiernym (NC) JP2 Wejście CANCEL aktywowane stykiem Wejście CANCEL aktywowane napięciem Domyślne ustawienia zworek (Jak na Rys.. 6) ALARM CANCEL PROGRAMOWANIE Styk Normalnie Rozwarty Styk jest zwarty gdy drzwi są otwarte Dozwolone 14

15 LC ma następujące zaciski (patrz rys. 6): zaciski LINE złącze linii telefonicznej zaciski ALARM zaciski CANCEL czujka drzwiowa, itp.. Dodatkowo, na płycie PCB są następujące złączki: X2 złączki mikrofonu, głośnika i diod LED JP1 zworka ALARM JP2 zworka CANCEL i pozwolenia na programowanie X3 Styki podłączenia modułu głosowego (Voice module) X4 Miejsce na styk/przełącznik nr 1 X5 Miejsce na styk/przełącznik nr 2 lub moduł raportowania błędów J1 Miejsce na styk/przełącznik nr 3 i przyciski 2 do 4 Nie ma znaczenia polaryzacja. MoŜna podłączać bezpośrednio do linii PSTN lub PBX. MoŜna uŝyć czujek dowolnego typu (normalnie zwarte lub normalnie rozwarte) oraz dowolnej polaryzacji zasilania, ustawiane zworkami JP1 i JP2. (zwykle nie uŝywane) Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania na płycie PCB głośności i parametrów akustycznych połączenia. Parametry te moŝna ustawić cyfrowo w trybie programowania. Właściwość ta jest duŝym udogodnieniem gdyŝ eliminuje konieczności demontaŝu urządzenia w przypadku konieczności regulacji Podłączanie LC Podłączenie do linii telefonicznej LC pracuje niezaleŝnie od polaryzacji linii ani od jej parametrów w szerokim zakresie (patrz parametry techniczne). Linie podłączamy do zacisków LINE. DuŜą zaletą LC jest to, Ŝe do pracy nie wymaga Ŝadnego zasilania. Podłączanie LC do PSTN, PBX i bramki GSM jest szczegółowo opisane w rozdziale Drogi łączeniowe LC Połączenie między kabiną windy a maszynownią W przypadku konieczności połączenia się z maszynowni do kabiny windy, moŝna uŝyć Lift Call Connect nr kat Aby go zainstalować uŝyj dołączonej do produktu instrukcji. WaŜna uwaga! Trzeba ustawić parametr 911 na wartość 1 (patrz programowanie). Do momentu zmiany tego parametru (jeŝeli parametr jest ustawiony na wartość 2-domyślnie), łączność z maszynowni do kabiny windy moŝna uzyskać w następujący sposób: Podnieś słuchawkę na około 1 sekundę, odłóŝ na około 3 sekundy, podnieś słuchawkę ponownie i poczekaj około 1 sekundy na połączenie Podłączenie do zacisków ALARM UWAGA! Musisz mieć pewność Ŝe zwory JP1 są ustawione odpowiednio do trybu pracy czujki ALARM, ze względu na moŝliwość uszkodzenia LC!! Patrz rysunek 6. Sterowanie przyciskiem: moŝna zastosować dowolny rodzaj styków: normalnie zwarty i normalnie rozwarty. JeŜeli zwory JP1 są ustawione na pracę z przyciskiem, do zacisków ALARM nie moŝna dołączać Ŝadnych innych układów elektrycznych ani podawać obcych napięć. Sterowanie napięciem: moŝna zastosować napięcie stałe z zakresu od 12V do 48V. Aktywacja odbywa się poprzez podanie lub odłączenie napięcia. JeŜeli zwory JP1 są ustawione na sterowanie napięciem, źródło napięcia powinno zagwarantować galwaniczną separację od napięcia sieci energetycznej 230V. LC ma fabrycznie ustawione zwory na sterowanie przyciskiem normalnie rozwartym (NO). 15

16 Podłączenie do zacisków CANCEL (czujnik otwarcia drzwi, opcjonalny) UWAGA! Musisz mieć pewność Ŝe zwory JP2 są ustawione odpowiednio do trybu pracy czujki CANCEL, ze względu na moŝliwość uszkodzenia LC!! Patrz rysunek 6. Sterowanie przyciskiem: moŝna zastosować dowolny rodzaj styków: normalnie zwarty i normalnie rozwarty (ustawiane programowo parametrem 916, a nie zworami). JeŜeli zwory JP2 są ustawione na pracę z przyciskiem, do zacisków CANCEL nie moŝna dołączać Ŝadnych innych układów elektrycznych ani podawać obcych napięć. Sterowanie napięciem: moŝna zastosować napięcie stałe z zakresu od 12V do 48V. Aktywacja odbywa się poprzez podanie lub odłączenie napięcia (ustawiane programowo parametrem 916, a nie zworkami). JeŜeli zwory JP2 są ustawione na sterowanie napięciem, źródło napięcia powinno zagwarantować galwaniczną separację od napięcia sieci energetycznej 230V. LC ma fabrycznie ustawione zwory w ten sposób, Ŝe otwarcie drzwi powinno być sygnalizowane zwarciem styku czujki. JeŜeli opóźnione wywołanie nie jest zaprogramowane, wówczas wejście CANCEL jest nieaktywne. Głośnik nr 2. Głośnik nr 1. Mikrofon Pozycja na extender Styk nr 3 Przycisk nr 4 Przycisk nr 3 LED Ŝółty LED zielony śółty Zielony Pozycja dla styku nr 1 Pozycja dla styku nr 2 lub modułu raportowania błędów Przycisk nr 2 Linia telefoniczna Alarm Kasowanie Dołącz do zacisków mikrofonu w złączu X2 tak, aby znak był od strony krawędzi płytki PCB Rys. 7: Opis płyty głównej PCB oraz jej złącz 16

17 Dołączenie dodatkowych przycisków (Opcjonalnie) Przyciski 2 4 mogą być tylko zwierne (NO). Oczywiście takŝe nie mogą być dołączone jednocześnie do innych obwodów. Wejścia są zabezpieczone przed przepięciami. Przyciski naleŝy podłączyć do złącza J1 tak jak pokazano na rysunku Instalacja styków (Opcjonalna) MoŜliwe jest zainstalowanie dwóch uniwersalnych modułów styków (Nr kat ) w miejscach oznaczonych na płycie switch 1 lub switch 2 dostępnych po zdemontowaniu osłony LC. naleŝy pamiętać o prawidłowym wkręceniu śrub mocujących! Są to styki zwierne, poniewaŝ są to elementy półprzewodnikowe to ich rezystancja w stanie zwarcia jest około 0,5Ω. Styk jest elektrycznie odizolowany od linii telefonicznej i jest przeznaczony wyłącznie do obwodów słaboprądowych. Nigdy nie moŝna nim przełączać napięcia sieciowego 230V czy 120V, nie moŝe on być dołączony bezpośrednio do sieci energetycznej. Dopuszczany zakres napięć pracy to 9V do 48V, mogą to być napięcia zmienne lub stałe. Styk posiada zabezpieczenie przed przepięciami. Maksymalny dopuszczalny przełączany prąd to 2A. Styk zabezpieczony jest przed nadmiernym prądem bezpiecznikiem rurkowym zwłocznym T 2A. Mogą być problemy z przełączaniem napięcia niŝszego niŝ 9V, w takim przypadku naleŝy zastosować styk o numerze katalogowym Podłączany on jest jako styk 3 do gniazda J1 tak jak pokazano na rysunku Podłączenie dodatkowego głośnika (Opcja) W wyjątkowych przypadkach moŝna zainstalować dodatkowy głośnik w celu poprawienia słyszalności w całej kabinie windy. Nie ma potrzeby instalacji dodatkowego mikrofonu ze względu na jego wysoką czułość. Do złącza dodatkowego głośnika moŝe być dołączony dowolny głośnik o impedancji 64Ω. Dodatkowy głośnik nie jest dostarczany wraz z LC. Jest on dołączany do złącza X2 (Patrz Rys. 7) równolegle do pierwszego. Podłączenie drugiego głośnika powoduje nieznaczne pogorszenie jakości, dlatego teŝ jeŝeli nie jest niezbędny zalecane jest zrezygnowanie z jego podłączenia. Do styków dodatkowego głośnika nie moŝna dołączać Ŝadnych innych układów elektrycznych o ile nie posiadają one separacji galwanicznej. Zaciski te nie są zabezpieczone przed przepięciem Ustawianie parametrów akustycznych Automatyka układu głośnomówiącego LC działa w następujący sposób: jeŝeli jest cisza z obu stron, tor akustyczny jest wyciszony; przy przekroczeniu pewnego poziomu głośności, głośnik lub mikrofon jest włączany w zaleŝności od tego która strona mówi (lub mówi głośniej). Producent ustawia optymalne parametry automatyki układu, tylko w wyjątkowych przypadkach mogą one wymagać zmiany. Do zmiany tych ustawień słuŝą parametry od 931 do Drogi połączeniowe LC Bezpośrednie połączenie do PSTN Ten sposób podłączenia LC jest najbardziej niezawodny i prosty. Pod warunkiem, Ŝe spełnione są poniŝsze wymagania: Linia musi być przeznaczona tylko dla LC, Ŝadne inne urządzenie nie moŝe być do niej podłączone. JeŜeli wymagają tego przepisy, instalacja LC musi być zgłoszona i wówczas naleŝy przedstawić odpowiednim instytucjom dołączone do produktu certyfikaty. W pewnych przypadkach, gniazdo telefoniczne wraz z linią telefoniczną stanowią własność operatora telekomunikacyjnego i nie moŝna ich naruszać. Zastosowane przewody i akcesoria połączeniowe muszą spełniać przepisy bezpieczeństwa (posiadać stosowne certyfikaty). Zaleca się zabezpieczyć linię przed dostępem osób nieuprawnionych (piractwem) oraz załoŝyć blokadę połączeń telefonicznych (np. na numery 0-700). Miesięczny koszt eksploatacji LC jest relatywnie niewysoki, uwzględniając takŝe koszt abonamentu. 17

18 Połączenie przez centrale PBX Podłączenie do wolnej linii wewnętrznej centrali PBX jest rozwiązaniem najtańszym. JeŜeli serwis wind jest podłączony do tej samej centrali PBX, LC łączy się tylko z nim, wtedy koszt tego połączenia równa się zero. Aby wykonać połączenie poza PBX (przez PSTN) muszą być spełnione poniŝsze warunki: Wykorzystywana linia musi być poprawnie skonfigurowana (sprawdź połączenie wychodzące korzystając ze zwykłego telefonu ). Niezbędne jest ustalenie warunków finansowania kosztów połączenia z właścicielem centrali PBX (połączenia zestawiane przez LC obciąŝają właściciela centrali PBX, za wyjątkiem połączeń z tzw. numerami alarmowymi lub numerami bezpłatnymi (0-800)). Podczas programowania numeru PSTN centrum serwisowego naleŝy pamiętać o prefiksie zajęcia linii miejskie (typowo 0). Najlepszym rozwiązaniem jest takie zaprogramowanie centrali PBX, aby zajęcie linii miejskiej nie wymagało Ŝadnego prefiksu (tzw. gorąca linia do miasta). Dla połączeń, z centrum serwisowego do LC, naleŝy określić sposób osiągnięcia LC z sieci PSTN (DID, DISA, operator), takŝe w nocy gdy nie ma operatora (telefonistki) centrali PBX. Upewnij się czy centrala PBX jest zabezpieczona przed przerwami w dopływie energii elektrycznej. Niektóre centrale PBX nie posiadające zasilania awaryjnego, w przypadku przerwy w zasilaniu przełączają niektóre linie wewnętrzne na linie PSTN - w tym przypadku prefiks (jeŝeli jest uŝywany) skieruje połączenie z LC w całkiem inne miejsce. JeŜeli jakieś z predefiniowanych numerów są numerami sieci GSM, naleŝy uzyskać na te połączenia odpowiednią zgodę. Gdy centrala PBX jest wyposaŝona w bramki GSM, połączenie powinno być kierowane poprzez nie (znacząco tańsze rozwiązanie) Połączenie przez sieć GSM Jest to najdroŝsze rozwiązanie (zazwyczaj tymczasowe).stosuje się je w miejscach gdzie nie ma Ŝadnej linii telefoniczne. Aby LC działał prawidłowo muszą być spełnione poniŝsze warunki: Najpierw sprawdź siłę I jakość sygnału GSM oraz wybierz najlepszą dostępną sieć GSM. W miejscach gdzie jest słaby sygnał uŝywaj bramek GSM o wysokiej czułości (ATEUS GSM EASYGATE produkcji firmy 2N). Znajdź najlepsze miejsce dla anteny. Pamiętaj o zaprogramowaniu odpowiednich prefiksów dostępu. Zabezpiecz bramkę GSM przed brakiem zasilania najlepiej jak się tylko da. Upewnij się Ŝe bramka startuje bez potrzeby kaŝdorazowego wprowadzania kodu PIN. Zabezpiecz karty SIM zastosowane w bramce GSM przed nieodpowiednim uŝyciem. JeŜeli są uŝywane karty SIM typu pre-paid (TAK TAK, POP, SIMPLUS), naleŝy mieć pewność Ŝe karta będzie monitorowana i doładowywana na czas. 18

19 6. Programowanie LC 6.1. Zanim zaczniesz Upewnij się, czy programowanie nie jest zabronione (złączka JP1) - zobacz Rys. 1 - oraz czy Twój telefon obsługuje wybieranie tonowe. Korzystaj z gotowego formularza, czyli tabeli z wszystkimi podstawowymi funkcjami, i wprowadź wszystkie wartości, które chcesz zmienić. Jeśli LC nie jest nowe, upewnij się, Ŝe masz poprawne hasło serwisowe, jeśli nie jesteś do końca pewny jak LC jest zaprogramowany, przeprowadź pełną inicjalizację (Uwaga! Hasło serwisowe jest równieŝ inicjalizowane!) Uruchamianie trybu programowania Tryb programowania moŝe być uruchomiony tylko podczas przychodzącego połączenia (z telefonu do LC). Hasło naleŝy wprowadzić w takiej formie: hasło serwisowe. LC wysyła sygnał potwierdzenia i zgłasza się Menu Głosowe, jeśli hasło jest poprawne i moŝna rozpocząć programowanie (złączka JP1, zobacz Rys. 6 i 7). Domyślne hasło to W przypadku gdy je zmieniłeś i zapomniałeś, nie musisz tracić swoich danych skontaktuj się z producentem. Podczas wprowadzania hasła masz 5 sekundowy limit dla kaŝdego znaku; inaczej LC kończy połączenie Programowanie Po wprowadzenie hasła, moŝesz zmieniać wartości w dowolnej kolejności. Zmienianie jest proste najpierw wprowadzasz numer funkcji, później jej wartość, oddzielone gwiazdką -. Więc, funkcja ma taka formułę: Numer funkcji wartość Numer funkcji jest trzycyfrowy (zobacz tabelkę), co róŝni ten model LC od poprzedniego. Dwucyfrowe numery takŝe mogą być wprowadzane jak w przypadku poprzedniego modelu, ale nie dla nowych parametrów. Po wprowadzeniu tego numeru i gwiazdki, LC wysyła sygnał potwierdzenia, albo odrzucenia jeśli podana funkcja nie istnieje. Po wprowadzeniu wartości i kolejnej gwiazdki, LC wysyła sygnał zapisu (sprawdź w przeglądzie sygnałów akustycznych), albo odrzucenia jeśli podana wartość przekracza akceptowany zakres. Uwaga: Jeśli dokładnie podąŝasz za instrukcjami i w ogóle nie słyszysz sygnałów LC, spróbuj uŝyć innego telefonu (niektóre telefony są wyciszone na sekundę po wysłaniu sygnału DTMF.) 6.4. Błąd podczas programowania Jeśli popełnisz błąd podczas wprowadzania numeru (bez róŝnicy czy to jest numer funkcji czy wartość) i zorientujesz się przed wciśnięciem gwiazdki, wciśnij aby anulować cały numer i wprowadzić go jeszcze raz. Jeśli LC wyśle sygnał błędu, programowanie moŝe być kontynuowane numer funkcji musi być wprowadzony ponownie, nawet jeśli tylko wartość była błędna. Jeśli zaprogramowałeś inną wartość niŝ chciałeś i została ona zapisana, oczywiście moŝesz ponownie wprowadzić poprawną wartość. 19

20 6.5. Zakończenie programowania Jeśli zapisałeś wszystkie wartości, które musiałeś zmienić, zakończ programowani wciskając. LC wysyła sygnał rozłączenia i się rozłącza. Jeśli nie uŝyto przycisku, LC rozłącza się później, nie ma to wpływu na wprowadzone wartości (są one zapisywane w pamięci bezpośrednio po wprowadzeniu). JeŜeli nie jesteś całkowicie pewien, sprawdź czy LC działa zgodnie z tym co zaplanowałeś zaprogramować. Umieść wypełniony formularz w bezpiecznym miejscu. 20

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ. Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4

MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ. Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4 WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4 1. INFORMACJE WSTĘPNE Gratulujemy zakupu domofonu EntryGuard. Szeroki zakres ustawień zaspokoi Twoje potrzeby komunikacji

Bardziej szczegółowo

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12 BRAMOFON DB 07 INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI Bramofon DB 07 jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 051214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Niniejsza instrukcja przedstawia niezbędne kroki jakie naleŝy wykonać aby system mógł pracować poprawnie. Wszystkie rozkazy SMS wysyłane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios System domofonowy

Ateus - Helios System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Nowoczesny wygląd Połączenie przez PBX / PSTN / GSM / VoiP Połączenie z domofonu wprost na telefon na biurku Modułowa budowa moŝliwość rozbudowy modułu podstawowego o kamerę,

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66 Przełącznik Linii Miejskiej P66 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 061016 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM

Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM PPH Elektronik-Radbit ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom tel./fax (48) 363-85-35 www.radbit.pl Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM radbit@radbit.pl BZ-1P NOVUM BZ-2P NOVUM 1 BZ-1P NOVUM BZ-2P NOVUM Kasety zostały

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

LiftCall. EXTIS www.extis.com.pl tel. 22 855 60 80, fax 22 855 60 86

LiftCall. EXTIS www.extis.com.pl tel. 22 855 60 80, fax 22 855 60 86 LiftCall Komunikator łączności alarmowej w windach instrukcja użytkowania i programowania EXTIS tel. 22 855 60 80, fax 22 855 60 86 Wstęp (dalej oznaczone jako LCL) jest urządzeniem zaprojektowanym do

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Zastosowanie. Instrukcja obsługi Thermo Call TC3. Szanowni Klienci firmy Webasto,

Informacje ogólne. Zastosowanie. Instrukcja obsługi Thermo Call TC3. Szanowni Klienci firmy Webasto, Instrukcja obsługi Thermo Call TC3 Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto, dziękujemy za dokonanie zakupu nowego urządzenia Thermo Call TC3. Dzięki temu produktowi będą Państwo mieli moŝliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B (wersja +) Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI. FUNKCJE APARATU.... OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH... 3. PODŁĄCZENIE APARATU... 3 4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty linii połączeniowych. Gx-GEL

System interkomowy. Karty linii połączeniowych. Gx-GEL Karty linii połączeniowych Gx-GEL Karty linii połączeniowych są przeznaczone do dołączenia central GE 100, GE 200 i GE 300. Umożliwiają one zbudowanie stałego połączenia z jednym kanałem rozmównym za pomocą

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308)

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Spis treści 2.1 Parametry techniczne 2.2 Bezpośredni dostęp do linii miejskich przy awarii zasilania 3 Programowanie systemu 3.1 Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY DOSTĘPU DK-9827 WSTĘP DK-9827 jest uniwersalną, samodzielną, cyfrową klawiaturą dostępu odporną na czynniki atmosferyczne. Jest wysoce niezawodnym rozwiązaniem do celów domowych

Bardziej szczegółowo

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin VIDEO-DOMOFON T-908, T-808 URZ0160, URZ0161, URZ0162, URZ0163 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za wybranie naszego systemu. Jest to system do montaŝu na ścianie, składa się z zewnętrznej kamery, wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA LOKALIZATOR GPS/GSM/GPRS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. LOKALIZATOR 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 INSTALACJA KARTY SIM 3 ŁADOWANIE I UśYTKOWANIE BATERII 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE 4 2. FUNKCJE LOKALIZATORA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210 R Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Spis treści LJ- 210 Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis elementów funkcyjnych aparatu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

. Polski. Dekoder rozjazdów GEODec C1O. DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine. GEODec C1O. Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera

. Polski. Dekoder rozjazdów GEODec C1O. DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine. GEODec C1O. Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera DEKODER ROZJAZDÓW ROCO GeoLine GEODec C1O Instrukcja obsługi, programowania i budowy dekodera Wprowadzenie 1 Funkcje dekodera 2 Instalacja 2 Programowanie 3 Ustawienie adresu urządzenia 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 40/2011

Deklaracja zgodności nr 40/2011 -1- ST-65 moduł GSM Deklaracja zgodności nr 40/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł GSM ST-65 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie przeznaczone jest do

Bardziej szczegółowo

Software konfiguracyjny dla Mini Gate A.

Software konfiguracyjny dla Mini Gate A. Software konfiguracyjny dla Mini Gate A GGset www.extis.com.pl instrukcja użytkownika v1.0 Instalowanie i odinstalowanie programu Zrób kopię 2 plików (z rozszerzeniem.exe i i.ini) dla wybranego języka

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania IRSC OPEN

Instrukcja programowania IRSC OPEN Instrukcja programowania IRSC OPEN Zennio IRSC OPEN (ZN1CL-IRSC) I. UWAGI WSTĘPNE Urządzenie IRSC OPEN umoŝliwia wykorzystanie w systemie KNX komend róŝnych pilotów zdalnego sterowania do obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj Informacje na temat produktu 1 Złącze ładowania 2 Przycisk + 3 Przycisk - 4 Kontrolka funkcji (niebieska) 5 Kontrolka baterii (czerwona) 6 Wkładka słuchawkowa 7 Mikrofon 8 Zaczep na ucho 9 Kontrolka ładowania

Bardziej szczegółowo