ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi"

Transkrypt

1 ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW:

2 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu. Mamy nadzieje, Ŝe poniŝsza instrukcja dostarczy Państwu wystarczające informacje na temat funkcji i usług oferowanych przez nasz produkt. 2

3 Spis treści 1. PRZEGLĄD DOSTĘPNE MODUŁY PORÓWNANIE Z WCZEŚNIEJSZYMI MODELAMI CO ZOSTAŁO ZMIENIONE SPECYFIKACJA PODSTAWOWE FUNKCJE OPIS FUNKCJONALNY POŁĄCZENIE WYCHODZĄCE TESTOWE POŁĄCZENIE POŁĄCZENIE PRZYCHODZĄCE ZABEZPIECZENIE PRZED NIECHCIANYM I NIEPOTRZEBNYM WEZWANIEM AUTOMATYCZNE WIELOKROTNE WYBIERANIE NUMERÓW Z POTWIERDZENIEM AUTOMATYCZNE WIELOKROTNE WYBIERANIE NUMERÓW BEZ POTWIERDZENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA CENTRUM SERWISOWEGO PRZEGLĄD SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA (WYCHODZĄCE I PRZYCHODZĄCE POŁĄCZENIE) JAK NAGRAĆ ZAPOWIEDŹ STEROWANIE PRZEŁĄCZNIKAMI MONTAś BUDOWA MECHANICZNA LC INSTALACJA POŁĄCZENIE OPIS LC PODŁĄCZANIE LC DROGI POŁĄCZENIOWE LC PROGRAMOWANIE LC ZANIM ZACZNIESZ URUCHAMIANIE TRYBU PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE BŁĄD PODCZAS PROGRAMOWANIA ZAKOŃCZENIE PROGRAMOWANIA NAGRYWANIE WIADOMOŚCI GŁOSOWYCH (TYLKO Z MODUŁEM GŁOSOWYM NR KAT ) PROGRAMOWANIE STYKÓW TABELA PROGRAMOWANIA - PRZEGLĄD FUNKCJI PARAMETRY TECHNICZNE...26 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

4 1. Przegląd 1.1. Dostępne moduły Nr kat. Nazwa Opis E Wersja podstawowa Rozszerzenie E Raport Moduł przełączników Moduł podstawowy, z moŝliwością dołączania rozszerzeń. Bez rozszerzeń-umoŝliwia automatyczne wybieranie dwóch numerów, odtwarzanie zapowiedzi nagranych przez producenta. Moduł rozszerzeń dla modułu nr kat E, umoŝliwia nagrywanie i odtwarzanie własnych zapowiedzi, zwiększa do 6 liczbę automatycznie wybieranych numerów. Moduł rozszerzeń dla modułu nr kat E, słuŝy do odtwarzania raportu o błędach generowanych przez windę. Moduł przełączników dla modułu E, umoŝliwia podłączenie dwóch przełączników lub jednego przełącznika i modułu raportów E E Wersja pełna Pakiet złoŝony z modułów E E E E

5 1.2. Porównanie z wcześniejszymi modelami Co zostało zmienione. 2 sygnalizacyjne diody LED :Ŝółta- wskaźnik aktywności, zielona- wskaźnik zestawionego połączenia. Nowa funkcja Połączenie testowe automatycznie uaktywniana co trzy dni lub jednorazowo (TEST). W podstawowym module- wbudowane zapowiedzi: Połączenie kontrolne i Proszę czekać,. W module moŝliwość nagrania zapowiedzi o długości od 0 do 30 sekund. Urządzenia nie posiadają baterii i nie wymagają dodatkowego zasilania. Cyfrowe ustawienie głośności i tryb głośnomówiący Lista zmian instrukcji i urządzenia Wersja Opis zmian 1.0 Pierwsza instrukcji i wersja urządzenia Urządzenie nie posiadało Ŝadnego dodatkowego oprogramowania 2.1 Wprowadzona Osiągnięto lepszą jakość dźwięku, stara zapowiedź jest usuwana przed nagraniem nowej Zachowana kompatybilność z starszymi wersjami. Na tabliczce znamionowej umieszczana jest wersja oprogramowania. Szczegóły patrz rozdział 6.6. Podczas korzystania z trybu automatycznego wielokrotnego wybierania numeru z potwierdzeniem, komenda potwierdzenia (1) jednocześnie wyłącza zapowiedź. 2.2 Dodano opis korzystania razem z Lift Call Connect, Nr kat Dodano Menu Głosowe i wybór języka komunikatów 1.3. Specyfikacja LC ma zastosowanie głównie w windach, gdzie zastępuje przycisk ALARM.LC jest telefonem głośnomówiącym. Jego składniki :mikrofon i głośnik słuŝące do dwukierunkowej łączności, moŝna zainstalować za panelem sterującym windy. LC umoŝliwia zestawienie łączności z hotline (całodobowym centrum serwisowym, serwisem wind). Do zestawienia łączności z hotline wykorzystujemy linie telefoniczną albo sieci publicznej (PSTN) albo wewnętrznej centrali PBX. W miejscach, gdzie nie ma moŝliwości wykorzystania telefonii przewodowej, moŝna zastosować bramki GSM. LC moŝe zestawiać połączenie tylko do wcześniej zdefiniowanych numerów, co uniemoŝliwia zestawiania nielegalnych połączeń. LC pełna wersja jest wyposaŝony w moduł głosowy, w którym moŝna nagrać informacje o lokalizacji (adresie) i numerze windy. Dzięki tej funkcji, moŝna zidentyfikować windę, nawet wtedy gdy osoba w windzie nie moŝe udzielić takich informacji. 5

6 2. Podstawowe funkcje Podstawowa zapowiedź nawet bez modułu głosowego; W module głosowym -zapowiedzi o długości od 0 do 30 sekund; Funkcja Checking call Cyfrowe ustawianie właściwości akustycznych (zdalny dostęp); Funkcja wskaźnikowa- dwie diody LED z moŝliwością wykorzystania do informowania o stanie windy; Tonowe i dekadowe wybieranie; Programowanie i test urządzenia przy pomocy aparatu telefonicznego; Rozpoznawanie sygnałów zgłoszenia, zajętości; Automatyczne kilkakrotne wybierania wielu numerów; Zabezpieczenie przed przypadkową lub niepotrzebną inicjalizacją (CANCEL); Kontrola łączności z windą bezpośrednio z Centrum Serwisowego; Brak konieczności zasilania; Łatwa instalacja w dowolnym panelu windy; Urządzenie dostosowane do podłączenia bezpośrednio do PSTN; Za pomocą modułu przełączników- moŝliwość kontrolowania do 3 urządzeń; Menu Głosowe 6

7 3. Opis funkcjonalny 3.1. Połączenie wychodzące Naciśnięcie przycisku (opisanego ALARM itp.) na panelu spowoduje aktywacje LC. Po aktywacji, LC zestawia połączenie do numeru hotline (centrum serwisowe). (Więcej szczegółów patrz sekcja Automatyczne wybieranie). Podczas zestawiania osoba w windzie słyszy sygnały wybierania i sygnał dzwonienia. W momencie odebrania telefonu przez serwis obaj mogą rozmawiać między sobą. Centrum serwisowe moŝe teraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje od osoby w windzie. Kiedy połączenie będzie zakończone, LC rozłączy się automatycznie. Po zakończeniu wybierania, LC powtarza nagraną zapowiedź. Zwykle treścią zapowiedzi jest Proszę czekać połączenie do... jest zestawiane i zawiera informacje o lokalizacji LC (adres, numer windy itp.).po zestawieniu połączenia serwis słysząc zapowiedź, moŝe wyłączyć zapowiedź i rozmawiać. JeŜeli jest potrzeba, serwis moŝe powtórnie odtworzyć zapowiedź Testowe połączenie Testowe połączenie jest automatycznym połączeniem wychodzącym, którego zadaniem jest sprawdzenie funkcjonalności LC. Połączenie testowe jest aktywowane co 72 godziny (3 dni) przez wbudowany zegar. Procedura zestawiania jest taka sama jak zwykłego połączenia wychodzącego. Jedyną róŝnica są inne numerów telefonów oraz odtwarzanie zapowiedzi testowe połączenie (wraz z nagraną przez uŝytkownika zapowiedzią). Centrum serwisowe musi potwierdzić połączenie. W tym przypadku, wykorzystywany jest tryb Automatycznego Wielokrotnego Wybierania z Potwierdzeniem Połączenie przychodzące Centrum serwisowe moŝe takŝe dzwonić na numer LC. Po dwóch dzwonkach (liczba dzwonków moŝna zmienić ustawiając odpowiednią wartość parametr 911) LC automatycznie zgłasza się i wysyła sygnał akustyczny. Teraz centrum serwisowe moŝe poinformować osoby w windzie np. o czasie przyjazdu brygady serwisowej. Dodatkowo, tryb ten, pozwala zdalnie sprawdzić czy LC jest podłączone i operatywne Zabezpieczenie przed niechcianym i niepotrzebnym wezwaniem PoniewaŜ jedynym zastosowaniem LC jest wezwanie pomocy w przypadku niebezpieczeństwa (np. uwięzienia osób w windzie), wszystkie wezwania gdy drzwi windy otwarte moŝna uznać za niepotrzebne. JeŜeli winda jest wyposaŝona w czujnik zamknięcia drzwi, moŝna go podłączyć do wejścia LC oznaczonego jako CANCEL. MoŜna teŝ zaprogramować czas opóźnienia aktywacji LC po wciśnięciu przycisku ALARM. W przypadku gdy ktoś pomyłkowo naciśnie przycisk ALARM, a winda w zaprogramowanym czasie osiągnie docelowe piętro, drzwi się otworzą i aktywacja LC zostanie odwołana. W celu wyeliminowania większość fałszywych wezwań, moŝna dodatkowo ustawić minimalny czas naciskania przycisku ALARM. 7

8 3.5. Automatyczne wielokrotne wybieranie numerów z potwierdzeniem W LC, dla przycisku ALARM, moŝna zaprogramować do 6 numerów telefonów (2 numery w wersji podstawowej) oraz liczbę powtórzeń dla kaŝdego numeru. LC będzie próbował zestawić połączonej do zaprogramowanych numerów. Jako efektywny sposób na potwierdzenia przyjęcia połączenia, wykorzystywane jest tonowe wybieranie (DTMF). Osoba w centrum serwisowym, aby potwierdzić przyjęcie połączenia, musi nacisnąć cyfrę na telefonie (w systemie DTMF). JeŜeli wybrany numer jest zajęty, nikt nie odbiera telefonu przez zdefiniowany czas, lub w innych przypadkach (patrz tablica), LC spróbuje zestawić połączenie do następnego numeru z zaprogramowanej listy. Cykl ten LC powtarza zaprogramowana liczbę razy. JeŜeli liczba cykli jest ustawiona na 0, automatyczne zestawianie jest przerywane i LC zestawia połączenie tylko do pierwszego numeru z listy. W tym trybie, LC powtarza zapowiedź Proszę czekać... (lub inną nagraną przez uŝytkownika) tyle razy ile zostało zaprogramowane. Zapowiedź moŝe być wyłączona przez naciśnięcie cyfry lub przez potwierdzenie przyjęcia połączenia. Domyślnie LC ma ustawiony tryb Automatyczne wielokrotne wybieranie numerów z potwierdzeniem. Dodatkowo, w LC znajdują się inne tryby, które maja zastosowanie do innych aplikacji. Jednym z nich jest tryb Automatyczne wielokrotne wybieranie bez potwierdzenie, patrz dalej Opis reakcji LC na zdarzenia w trybie Automatycznego wielokrotnego wybierania numerów z potwierdzeniem Zdarzenie Akcja LC Po zajęciu linii słychać sygnał zajętości lub jest LC wybiera zaprogramowany numer niezaleŝnie od sygnałów. cisza. Sygnał zajętości, sygnał ciągły (np. w PBX) Po wybraniu numeru LC, po maksymalnie 2 sekundach, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy. Cisza lub rozmowa Sygnał dzwonienia LC odbiera w DTMF lub LC odbiera w DTMF LC czeka zaprogramowany czas, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy LC czeka przez zaprogramowaną liczbę dzwonków, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy. LC rozłącza się natychmiast, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy. Potwierdza przyjęcie (dwa sygnały) i kontynuuje połączenie przez ustawiony wcześniej maksymalny czas połączenia. Te cyfry są interpretowane jako znaki sterujący (patrz 3.6). Uwaga: Jakość połączeń w sieci PSTN wpływa na rozpoznawanie wyŝej opisanych sytuacji. Zbytni hałas moŝe mieć na to negatywny wpływ JednakŜe, prawdopodobnie zmniejszy jedynie prędkość automatycznego wybierania (np. sygnał zajętości moŝe nie zawsze być rozpoznany). Nawet jeśli LC nie zidentyfikuje DTMF, połączenie będzie nadal zestawione (ale przez krótszy czas.). 8

9 3.6. Automatyczne wielokrotne wybieranie numerów bez potwierdzenia Tryb ten moŝna uŝyć kiedy nie moŝna uŝyć trybu automatycznego wybierania z potwierdzeniem. W tym trybie osoba odbierająca wezwanie nie musi naciskać Ŝadnego klawisza. Obydwa tryby mają wspólną listę wybieranych numerów, wspólna liczbę cykli, takie same zachowanie w przypadku detekcji sygnału zajętości itp. Zasadniczą róŝnicą jest to, Ŝe w trybie bez potwierdzenia, uznaje się połączenie za zestawione, gdy sygnał dzwonienia zakończy się przed zdefiniowaną wcześniej liczbą dzwonków. W trybie tym, LC nie powtarza odtwarzania zapowiedzi proszę czekać.. (lub innej nagranej zapowiedzi) po zestawieniu połączenia. Zapowiedź jest odtwarzana raz, krótko po uznaniu przez LC, Ŝe połączenie zostało zestawione. LC nie moŝe być kontrolowany przy uŝyciu cyfr od do Opis reakcji LC na zdarzenia w trybie Automatycznego wielokrotnego wybierania numerów bez potwierdzeniem Zdarzenie Po zajęciu linii słychać sygnał zajętości lub jest cisza. Akcja LC LC wybiera zaprogramowany numer niezaleŝnie od sygnałów. Sygnał zajętości, sygnał ciągły (np. w PBX) wybiera następny numer z listy. Cisza lub rozmowa Sygnał dzwonienia zakończył się przed 10 dzwonkiem (liczba dzwonków moŝe być zmieniona) Sygnał dzwonienia trwa dłuŝej niŝ 10 dzwonków (liczba dzwonków moŝe być zmieniona) do, Po wybraniu numeru LC, po maksymalnie 2 sekundach, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, LC czeka zaprogramowany czas, rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy Uznając zdarzenie za początek połączenia, odtwarza raz zapowiedź i kontynuuje połączenie przez ustawiony wcześniej maksymalny czas połączenia. LC rozłącza się, ponownie zajmuję linie i, jeŝeli liczba cykli jest mniejsza niŝ zaprogramowana, wybiera następny numer z listy. Cyfry te są interpretowane jako początek hasła uprawniający do kontroli przełączników. Uwaga! Upewnij się, Ŝe na numerze na który dzwonić będzie LC, nie ma automatycznej sekretarki lub faksu. Urządzenia te mogą uniemoŝliwić działania całego systemu Instrukcja obsługi dla Centrum Serwisowego Podczas trwania połączenia z Centrum Serwisowym istnieje moŝliwość (tylko w przypadku zastosowania trybu Automatycznego wielokrotnego wybierania numerów z potwierdzeniem ) wykorzystania sygnałów tonowych (DTMF) do kontrolowania działania LC. Opis działania poszczególnych komend opisany jest w poniŝszej tabeli. ZNAK DTMF: Opis funkcji: Tylko w przypadku trybu Automatycznego wielokrotnego wybierania numerów z potwierdzeniem. Znak ten, dla LC jest sygnałem rozpoczęcia połączenia. LC wysyła sygnał potwierdzenia, wyłącza odtwarzanie zapowiedzi i połączenie trwa przez zaprogramowany czas. PoniŜsze komendy mogą być uŝywana podczas trwania połączenia (kolejność jest dowolna). Wyłącza odtwarzanie zapowiedzi. Oprogramowanie zostało zmienione, teraz nie jest to konieczne. Powtórnie odtwarza zapowiedź. lub lub PrzedłuŜenie połączenia: W przypadku zbliŝania się końca połączenia, komenda ta przedłuŝa połączenie o kolejne 30 sekund. MoŜna uŝyć tę komendę wielokrotnie. Zakończenie połączenia. 9

10 Uwaga!!! do, Cyfry te są interpretowane jako początek hasła uprawniający do kontroli przełączników. Kiedy jest odtwarzana zapowiedź, nie moŝna rozmawiać! Dlatego przed rozpoczęciem rozmowy z osobą w windzie, naleŝy wyłączyć zapowiedź (korzystając z cyfry 2) lub poczekać aŝ LC zakończy odtwarzanie zapowiedzi. Komendy powyŝej opisane mogą nie być wykonywane, jeŝeli cyfry są wysyłane podczas odtwarzania zapowiedzi lub zestawione połączenie jest niskiej jakości. Dlatego LC, między powtórzeniami zapowiedzi, wstawia 3 sekundowa ciszę, podczas której moŝna nadać odpowiednią komendę Przegląd sygnałów akustycznych LC uŝywa kilka róŝnych sygnałów akustycznych dla komunikacji z centrum serwisowym podczas programowania, rozmowy itp. Przegląd tych sygnałów i ich znaczenie zawarto w poniŝszej tabeli. SYGNAŁ Nazwa Znaczenie Długi ciągły ton Podczas połączenia przychodzącego jest wysyłany bezpośrednio po zgłoszeniu, słyszy go tylko abonent przy telefonie Sygnał wysyłany w połączeniu wychodzącym (tryb automatycznego wielokrotnego wybierania z potwierdzeniem) po otrzymaniu komendy Potwierdzenie potwierdzającej uzyskanie połączenia. Podczas programowania sygnał potwierdza prawidłowe wprowadzenie hasła serwisowego. Podczas połączenia sygnał ten informuje, Ŝe za około 10 sekund połączenie będzie zakończone. Sygnał potwierdza zdalną aktywacja przełącznika. Sygnał ten informuje, Ŝe wprowadzane hasło serwisowe jest niepoprawne lub programowanie jest zabronione. Podczas programowania sygnał ten informuje, Ŝe została wprowadzona niepoprawna wartość. Odrzucenie Po pierwszym dołączeniu LC do linii, moŝna usłyszeć go w głośniku LC sygnalizuje pojawienie się zasilania W przypadku połączenia przychodzącego pojawienie się tego sygnału (zamiast sygnału potwierdzenia) oznacza, Ŝe bramofon nie jest zaprogramowany lub dane w pamięci LC zostały zniszczone Podczas programowania sygnał ten informuje, Ŝe wprowadzane wartości są Zapis poprawne i zostaną zapisane. Sygnał kończący aktywacje przełącznika. Rozłączenie Sygnał potwierdzający zakończenie połączenia. Usuwanie Sygnał wysyłany podczas wymazywania pamięci numerów lub pełnej inicjalizacji Zakończenie połączenia (wychodzące i przychodzące połączenie) Połączenie zostanie zakończone (linia zostanie rozłączona) jeŝeli zajdzie któryś z poniŝszych zdarzeń: Gdy pojawi się sygnał zajętości lub sygnał ciągły. Minie 10 dzwonków sygnału wywołania. (Ustawienie moŝna zmienić uŝywając parametru 964). Minie zaprogramowany czas od rozpoczęcia rozmowy.10 sekund przed końcem pojawi się sygnał i połączenie moŝe być przedłuŝone. Gdy zostanie naciśnięty klawisz lub. Minie czas przeznaczony na programowanie lub zapowiedź zostanie nagrana. 30 sekund po aktywacji przełącznika. 10

11 3.10. Jak nagrać zapowiedź Zapowiedź moŝe być nagrana w trybie programowania (patrz rozdział 6) gdy zainstalowany jest moduł rozszerzeń. Tryb ten jest chroniony hasłem i opcjonalnie, zworką na płycie LC. Nagraną zapowiedź moŝna sprawdzić w połączeniu przychodzącym (nie podczas programowania). Aby odtworzyć nagraną zapowiedź, naciśnij Sterowanie przełącznikami Przełącznikami (jeŝeli są zainstalowane) moŝna sterować podczas połączenia wychodzącego i przychodzącego połączenia. Przełącznik moŝna aktywować uŝywając predefiniowanego hasła w formacie hasło lub hasło jeŝeli hasło rozpoczyna się od cyfr od 6 do 9 lub 0 (hasła moŝe mieć maksymalnie 16 cyfr). LC potwierdza aktywację przełącznika i przełącza go na predefiniowany okres czasu (od 1 do 10 sekund) Podczas aktywacji przełącznika nie moŝna rozmawiać i LC sygnalizuje ten fakt sygnałem akustycznym (patrz tabela sygnałów). Połączenie jest rozłączane 30 sekundy po aktywacji przełącznika. KaŜdym przełącznikiem moŝna sterować uŝywając do 10 haseł. 11

12 4. MontaŜ 4.1. Budowa mechaniczna LC LC składa się z dwóch części - płyty elektroniki i panelu głośno-mówiącego. Urządzenie wygląda jak na rysunku 1. Z rysunku wynika, Ŝe płyta o rozmiarach 75x85 mm ma rozmiar większy niŝ panel. Płyta jest przymocowana do panelu czterema wkrętami na rogach płyty. Luzując wkręty, moŝna zmienić pozycje płyty lub montować płytę i panel oddzielnie. Pozycja i orientacja Panelu Orientacja głośnika taka jak na rys. 1 (to jest montaŝ panelu głośnikowego pionowo z głośnikiem u góry) nie jest obowiązkowa. Urządzenie moŝe być montowane w dowolnej, potrzebnej pozycji. Optymalny jest montaŝ LC na wysokości głowy dorosłego człowieka. Rys. 1 Opcje montaŝu: JeŜeli brakuje miejsca z lewej lub prawej strony, płytę z elektroniką moŝna przesunąć. W tym celu, naleŝy odkręcić 4 montaŝowe wkręty, przesunąć płytę ( tak jak pokazują przerywane linie na rys.1 ) następnie dokręcić wkręty. Płytę moŝna obrócić o 180 ο lub o 90 ο w dowolnym kierunku (jak na rys. 2). W drugim przypadku, dwa wkręty przesuwamy na dystansowe tuleje, 1 cm bliŝej głośnika (tak jak pokazują strzałki na Rys.2). W obu, opisanych powyŝej przypadkach, LC potrzebuje przestrzeni o głębokości 45mm. JeŜeli brakuje miejsca o Rys. 2 odpowiedniej głębokości, elektronikę moŝna montować oddzielnie patrz Rys. 4 (kabel między panelem a elektroniką ma długość 50 cm). W tym przypadku, płyta elektroniki potrzebuje przestrzeni o głębokości 35 mm, panel głośnika tylko 11 mm, mikrofon około 20 mm Instalacja MontaŜ LC LC montujemy w tylnej części panelu windy. Aby zamontować LC potrzebujemy: 4 wypukłe wkręty M3 lub M4, przestrzeni montaŝowej o wymiarach 57x122 mm, wystarczająco głębokiej do montaŝu głośnika (moŝe być większa niŝ ta na rysunku),oraz odpowiedniego miejsce na mikrofon. Dokładne wymiary panelu i inne wymiary niezbędnych otworów patrz Rys. 5. JeŜeli otwory na wkręty są rozmieszczone w innych miejscach lub potrzebny jest inny sposób montaŝu, to moŝna wywiercić w panelu inne otwory (po demontaŝu elektroniki), lub skontaktować się z producentem w celu opracowania specjalnej wersji LC. JeŜeli jasna powierzchnia panelu prześwituje przez duŝe otwory umieszczone przed głośnikiem, moŝna je przyciemnić. NaleŜy tylko uwaŝać aby chemicznie lub termicznie nie uszkodzić głośnia. Aby zapobiec akustycznemu wzbudzaniu głośnika i mikrofonu, nie powinno być przerwy między ścianą windy a panelem LC. 12

13 MontaŜ mikrofonu Mikrofon jest dostarczany oddzielnie, na małej płytce o wymiarach 25x25 mm z samoprzylepną folia. UmoŜliwia to montaŝ mikrofonu za dowolnym otworem w ścianie windy (minimalna średnica takiego otworu wynieść powinna 5 mm lub, w przypadku grupy mniejszych otworów, suma ich średnic powinna wynieść teŝ 5 mm). JeŜeli otwór mikrofonu jest umiejscowiony na panelu (w miejscu pokazanym na Rys. 5), płytka z Rys. 3 mikrofonem powinna być umieszczona na panelu LC tak jak na Rys.3. Minimalna odległość między głośnikiem a mikrofonem musi wynosić 90 mm. Mniejsza odległość moŝe spowodować akustyczne wzbudzenia. Natomiast większa odległość jest dopuszczalna MontaŜ diod LED Z LC dostarczane są dwie diody LED, o średnicy 5 mm, razem z kablem. śółta dioda LED wskazuje aktywacje (zajęcie linii telefonicznej) modułu LC. W momencie zestawienia połączenia (potwierdzenia przyjęcia połączenia w trybie automatycznego zestawiania), Ŝółta dioda gaśnie i zapala się zielona dioda. Wskaźniki te mają zastosowania podczas regulacji działania windy. PoniewaŜ nie są niezbędne podczas normalnego działania windy - mogą być usunięte. Elementy montaŝowe diod LED nie są dostarczane razem z LC. Diody LED moŝna odłączyć od kabla wyciągając wraz z konektorem i po zamontowaniu kabla moŝna je dołączyć ponownie. Trzeba tylko pamiętać, aby czarny przewód był dołączony do pina diody który znajduje się przy ścięciu na obudowie. Uwaga: diody są podłączane do linii telefonicznej! Piny diod nie mogą być dołączane do innego elektrycznego obwodu i nie mogą się stykać z innymi metalowymi częściami np. płyty MontaŜ elektroniki LC poza panelem głośnikowym JeŜeli jest konieczność montaŝu płyty elektroniki poza panelem głośnikowym, naleŝy postępować w opisany poniŝej sposób: Poluzować 4 większe wkręty i oddzielić płytę elektroniki razem z podkładką. Podkładka nigdy nie moŝe być odłączana od płyty elektroniki - jej zadaniem jest ochrona przed uszkodzeniem elementów SMD znajdujących się na płycie elektroniki. Aby zapobiec, na skutek wibracji windy, wypadaniu wkrętów (co moŝe spowodować spięcie w innych częściach wyposaŝenia windy) naleŝy je albo usunąć albo dobrze wkręcić Wybierz odpowiednie miejsce do montaŝu elektroniki - płaską powierzchnię o rozmiarach przynajmniej 77 x 87 mm w zasięgu kabelków połączeniowych, wolna przestrzeń musi mięć przynajmniej 35 mm głębokości. Oczyść powierzchnie. Przymocuj kawałki samoprzylepnej folii (dostarczanej razem z LC) w rogach podkładki płytki z elektroniką. Przyklej płytkę w wybranym miejscu Płytkę moŝna montować uŝywając innych, podobnych metod, jeŝeli nie niszczą i nie powodują napręŝeń płytki PCB. 65 mm 3 mm Rys mm 130 mm 44 mm Rys. 5: Otwory montaŝowe i rozmiary panelu LC 28,5 57mm 13

14 5. Połączenie 5.1. Opis LC Extender Głośnik nr 2 - dodatkowy Głośnik nr 1 Mikrofon LED Ŝółty - aktywacja LED zielony - połączenie X3 Styk nr 3 Przycisk nr 4, przycisk nr 3 Przycisk nr 2, wspólny Dla przycisków 2-4 X4 X5 SW1 JP1 SW2 Nie uŝywać Programowanie Zabronione LINE ALARM CANCEL ALARM aktywowany napięciem ALARM aktywowany zdjęciem napięcia ALARM aktywowany stykiem zwiernym (NO) ALARM aktywowowany stykiem rozwiernym (NC) JP2 Wejście CANCEL aktywowane stykiem Wejście CANCEL aktywowane napięciem Domyślne ustawienia zworek (Jak na Rys.. 6) ALARM CANCEL PROGRAMOWANIE Styk Normalnie Rozwarty Styk jest zwarty gdy drzwi są otwarte Dozwolone 14

15 LC ma następujące zaciski (patrz rys. 6): zaciski LINE złącze linii telefonicznej zaciski ALARM zaciski CANCEL czujka drzwiowa, itp.. Dodatkowo, na płycie PCB są następujące złączki: X2 złączki mikrofonu, głośnika i diod LED JP1 zworka ALARM JP2 zworka CANCEL i pozwolenia na programowanie X3 Styki podłączenia modułu głosowego (Voice module) X4 Miejsce na styk/przełącznik nr 1 X5 Miejsce na styk/przełącznik nr 2 lub moduł raportowania błędów J1 Miejsce na styk/przełącznik nr 3 i przyciski 2 do 4 Nie ma znaczenia polaryzacja. MoŜna podłączać bezpośrednio do linii PSTN lub PBX. MoŜna uŝyć czujek dowolnego typu (normalnie zwarte lub normalnie rozwarte) oraz dowolnej polaryzacji zasilania, ustawiane zworkami JP1 i JP2. (zwykle nie uŝywane) Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania na płycie PCB głośności i parametrów akustycznych połączenia. Parametry te moŝna ustawić cyfrowo w trybie programowania. Właściwość ta jest duŝym udogodnieniem gdyŝ eliminuje konieczności demontaŝu urządzenia w przypadku konieczności regulacji Podłączanie LC Podłączenie do linii telefonicznej LC pracuje niezaleŝnie od polaryzacji linii ani od jej parametrów w szerokim zakresie (patrz parametry techniczne). Linie podłączamy do zacisków LINE. DuŜą zaletą LC jest to, Ŝe do pracy nie wymaga Ŝadnego zasilania. Podłączanie LC do PSTN, PBX i bramki GSM jest szczegółowo opisane w rozdziale Drogi łączeniowe LC Połączenie między kabiną windy a maszynownią W przypadku konieczności połączenia się z maszynowni do kabiny windy, moŝna uŝyć Lift Call Connect nr kat Aby go zainstalować uŝyj dołączonej do produktu instrukcji. WaŜna uwaga! Trzeba ustawić parametr 911 na wartość 1 (patrz programowanie). Do momentu zmiany tego parametru (jeŝeli parametr jest ustawiony na wartość 2-domyślnie), łączność z maszynowni do kabiny windy moŝna uzyskać w następujący sposób: Podnieś słuchawkę na około 1 sekundę, odłóŝ na około 3 sekundy, podnieś słuchawkę ponownie i poczekaj około 1 sekundy na połączenie Podłączenie do zacisków ALARM UWAGA! Musisz mieć pewność Ŝe zwory JP1 są ustawione odpowiednio do trybu pracy czujki ALARM, ze względu na moŝliwość uszkodzenia LC!! Patrz rysunek 6. Sterowanie przyciskiem: moŝna zastosować dowolny rodzaj styków: normalnie zwarty i normalnie rozwarty. JeŜeli zwory JP1 są ustawione na pracę z przyciskiem, do zacisków ALARM nie moŝna dołączać Ŝadnych innych układów elektrycznych ani podawać obcych napięć. Sterowanie napięciem: moŝna zastosować napięcie stałe z zakresu od 12V do 48V. Aktywacja odbywa się poprzez podanie lub odłączenie napięcia. JeŜeli zwory JP1 są ustawione na sterowanie napięciem, źródło napięcia powinno zagwarantować galwaniczną separację od napięcia sieci energetycznej 230V. LC ma fabrycznie ustawione zwory na sterowanie przyciskiem normalnie rozwartym (NO). 15

16 Podłączenie do zacisków CANCEL (czujnik otwarcia drzwi, opcjonalny) UWAGA! Musisz mieć pewność Ŝe zwory JP2 są ustawione odpowiednio do trybu pracy czujki CANCEL, ze względu na moŝliwość uszkodzenia LC!! Patrz rysunek 6. Sterowanie przyciskiem: moŝna zastosować dowolny rodzaj styków: normalnie zwarty i normalnie rozwarty (ustawiane programowo parametrem 916, a nie zworami). JeŜeli zwory JP2 są ustawione na pracę z przyciskiem, do zacisków CANCEL nie moŝna dołączać Ŝadnych innych układów elektrycznych ani podawać obcych napięć. Sterowanie napięciem: moŝna zastosować napięcie stałe z zakresu od 12V do 48V. Aktywacja odbywa się poprzez podanie lub odłączenie napięcia (ustawiane programowo parametrem 916, a nie zworkami). JeŜeli zwory JP2 są ustawione na sterowanie napięciem, źródło napięcia powinno zagwarantować galwaniczną separację od napięcia sieci energetycznej 230V. LC ma fabrycznie ustawione zwory w ten sposób, Ŝe otwarcie drzwi powinno być sygnalizowane zwarciem styku czujki. JeŜeli opóźnione wywołanie nie jest zaprogramowane, wówczas wejście CANCEL jest nieaktywne. Głośnik nr 2. Głośnik nr 1. Mikrofon Pozycja na extender Styk nr 3 Przycisk nr 4 Przycisk nr 3 LED Ŝółty LED zielony śółty Zielony Pozycja dla styku nr 1 Pozycja dla styku nr 2 lub modułu raportowania błędów Przycisk nr 2 Linia telefoniczna Alarm Kasowanie Dołącz do zacisków mikrofonu w złączu X2 tak, aby znak był od strony krawędzi płytki PCB Rys. 7: Opis płyty głównej PCB oraz jej złącz 16

17 Dołączenie dodatkowych przycisków (Opcjonalnie) Przyciski 2 4 mogą być tylko zwierne (NO). Oczywiście takŝe nie mogą być dołączone jednocześnie do innych obwodów. Wejścia są zabezpieczone przed przepięciami. Przyciski naleŝy podłączyć do złącza J1 tak jak pokazano na rysunku Instalacja styków (Opcjonalna) MoŜliwe jest zainstalowanie dwóch uniwersalnych modułów styków (Nr kat ) w miejscach oznaczonych na płycie switch 1 lub switch 2 dostępnych po zdemontowaniu osłony LC. naleŝy pamiętać o prawidłowym wkręceniu śrub mocujących! Są to styki zwierne, poniewaŝ są to elementy półprzewodnikowe to ich rezystancja w stanie zwarcia jest około 0,5Ω. Styk jest elektrycznie odizolowany od linii telefonicznej i jest przeznaczony wyłącznie do obwodów słaboprądowych. Nigdy nie moŝna nim przełączać napięcia sieciowego 230V czy 120V, nie moŝe on być dołączony bezpośrednio do sieci energetycznej. Dopuszczany zakres napięć pracy to 9V do 48V, mogą to być napięcia zmienne lub stałe. Styk posiada zabezpieczenie przed przepięciami. Maksymalny dopuszczalny przełączany prąd to 2A. Styk zabezpieczony jest przed nadmiernym prądem bezpiecznikiem rurkowym zwłocznym T 2A. Mogą być problemy z przełączaniem napięcia niŝszego niŝ 9V, w takim przypadku naleŝy zastosować styk o numerze katalogowym Podłączany on jest jako styk 3 do gniazda J1 tak jak pokazano na rysunku Podłączenie dodatkowego głośnika (Opcja) W wyjątkowych przypadkach moŝna zainstalować dodatkowy głośnik w celu poprawienia słyszalności w całej kabinie windy. Nie ma potrzeby instalacji dodatkowego mikrofonu ze względu na jego wysoką czułość. Do złącza dodatkowego głośnika moŝe być dołączony dowolny głośnik o impedancji 64Ω. Dodatkowy głośnik nie jest dostarczany wraz z LC. Jest on dołączany do złącza X2 (Patrz Rys. 7) równolegle do pierwszego. Podłączenie drugiego głośnika powoduje nieznaczne pogorszenie jakości, dlatego teŝ jeŝeli nie jest niezbędny zalecane jest zrezygnowanie z jego podłączenia. Do styków dodatkowego głośnika nie moŝna dołączać Ŝadnych innych układów elektrycznych o ile nie posiadają one separacji galwanicznej. Zaciski te nie są zabezpieczone przed przepięciem Ustawianie parametrów akustycznych Automatyka układu głośnomówiącego LC działa w następujący sposób: jeŝeli jest cisza z obu stron, tor akustyczny jest wyciszony; przy przekroczeniu pewnego poziomu głośności, głośnik lub mikrofon jest włączany w zaleŝności od tego która strona mówi (lub mówi głośniej). Producent ustawia optymalne parametry automatyki układu, tylko w wyjątkowych przypadkach mogą one wymagać zmiany. Do zmiany tych ustawień słuŝą parametry od 931 do Drogi połączeniowe LC Bezpośrednie połączenie do PSTN Ten sposób podłączenia LC jest najbardziej niezawodny i prosty. Pod warunkiem, Ŝe spełnione są poniŝsze wymagania: Linia musi być przeznaczona tylko dla LC, Ŝadne inne urządzenie nie moŝe być do niej podłączone. JeŜeli wymagają tego przepisy, instalacja LC musi być zgłoszona i wówczas naleŝy przedstawić odpowiednim instytucjom dołączone do produktu certyfikaty. W pewnych przypadkach, gniazdo telefoniczne wraz z linią telefoniczną stanowią własność operatora telekomunikacyjnego i nie moŝna ich naruszać. Zastosowane przewody i akcesoria połączeniowe muszą spełniać przepisy bezpieczeństwa (posiadać stosowne certyfikaty). Zaleca się zabezpieczyć linię przed dostępem osób nieuprawnionych (piractwem) oraz załoŝyć blokadę połączeń telefonicznych (np. na numery 0-700). Miesięczny koszt eksploatacji LC jest relatywnie niewysoki, uwzględniając takŝe koszt abonamentu. 17

18 Połączenie przez centrale PBX Podłączenie do wolnej linii wewnętrznej centrali PBX jest rozwiązaniem najtańszym. JeŜeli serwis wind jest podłączony do tej samej centrali PBX, LC łączy się tylko z nim, wtedy koszt tego połączenia równa się zero. Aby wykonać połączenie poza PBX (przez PSTN) muszą być spełnione poniŝsze warunki: Wykorzystywana linia musi być poprawnie skonfigurowana (sprawdź połączenie wychodzące korzystając ze zwykłego telefonu ). Niezbędne jest ustalenie warunków finansowania kosztów połączenia z właścicielem centrali PBX (połączenia zestawiane przez LC obciąŝają właściciela centrali PBX, za wyjątkiem połączeń z tzw. numerami alarmowymi lub numerami bezpłatnymi (0-800)). Podczas programowania numeru PSTN centrum serwisowego naleŝy pamiętać o prefiksie zajęcia linii miejskie (typowo 0). Najlepszym rozwiązaniem jest takie zaprogramowanie centrali PBX, aby zajęcie linii miejskiej nie wymagało Ŝadnego prefiksu (tzw. gorąca linia do miasta). Dla połączeń, z centrum serwisowego do LC, naleŝy określić sposób osiągnięcia LC z sieci PSTN (DID, DISA, operator), takŝe w nocy gdy nie ma operatora (telefonistki) centrali PBX. Upewnij się czy centrala PBX jest zabezpieczona przed przerwami w dopływie energii elektrycznej. Niektóre centrale PBX nie posiadające zasilania awaryjnego, w przypadku przerwy w zasilaniu przełączają niektóre linie wewnętrzne na linie PSTN - w tym przypadku prefiks (jeŝeli jest uŝywany) skieruje połączenie z LC w całkiem inne miejsce. JeŜeli jakieś z predefiniowanych numerów są numerami sieci GSM, naleŝy uzyskać na te połączenia odpowiednią zgodę. Gdy centrala PBX jest wyposaŝona w bramki GSM, połączenie powinno być kierowane poprzez nie (znacząco tańsze rozwiązanie) Połączenie przez sieć GSM Jest to najdroŝsze rozwiązanie (zazwyczaj tymczasowe).stosuje się je w miejscach gdzie nie ma Ŝadnej linii telefoniczne. Aby LC działał prawidłowo muszą być spełnione poniŝsze warunki: Najpierw sprawdź siłę I jakość sygnału GSM oraz wybierz najlepszą dostępną sieć GSM. W miejscach gdzie jest słaby sygnał uŝywaj bramek GSM o wysokiej czułości (ATEUS GSM EASYGATE produkcji firmy 2N). Znajdź najlepsze miejsce dla anteny. Pamiętaj o zaprogramowaniu odpowiednich prefiksów dostępu. Zabezpiecz bramkę GSM przed brakiem zasilania najlepiej jak się tylko da. Upewnij się Ŝe bramka startuje bez potrzeby kaŝdorazowego wprowadzania kodu PIN. Zabezpiecz karty SIM zastosowane w bramce GSM przed nieodpowiednim uŝyciem. JeŜeli są uŝywane karty SIM typu pre-paid (TAK TAK, POP, SIMPLUS), naleŝy mieć pewność Ŝe karta będzie monitorowana i doładowywana na czas. 18

19 6. Programowanie LC 6.1. Zanim zaczniesz Upewnij się, czy programowanie nie jest zabronione (złączka JP1) - zobacz Rys. 1 - oraz czy Twój telefon obsługuje wybieranie tonowe. Korzystaj z gotowego formularza, czyli tabeli z wszystkimi podstawowymi funkcjami, i wprowadź wszystkie wartości, które chcesz zmienić. Jeśli LC nie jest nowe, upewnij się, Ŝe masz poprawne hasło serwisowe, jeśli nie jesteś do końca pewny jak LC jest zaprogramowany, przeprowadź pełną inicjalizację (Uwaga! Hasło serwisowe jest równieŝ inicjalizowane!) Uruchamianie trybu programowania Tryb programowania moŝe być uruchomiony tylko podczas przychodzącego połączenia (z telefonu do LC). Hasło naleŝy wprowadzić w takiej formie: hasło serwisowe. LC wysyła sygnał potwierdzenia i zgłasza się Menu Głosowe, jeśli hasło jest poprawne i moŝna rozpocząć programowanie (złączka JP1, zobacz Rys. 6 i 7). Domyślne hasło to W przypadku gdy je zmieniłeś i zapomniałeś, nie musisz tracić swoich danych skontaktuj się z producentem. Podczas wprowadzania hasła masz 5 sekundowy limit dla kaŝdego znaku; inaczej LC kończy połączenie Programowanie Po wprowadzenie hasła, moŝesz zmieniać wartości w dowolnej kolejności. Zmienianie jest proste najpierw wprowadzasz numer funkcji, później jej wartość, oddzielone gwiazdką -. Więc, funkcja ma taka formułę: Numer funkcji wartość Numer funkcji jest trzycyfrowy (zobacz tabelkę), co róŝni ten model LC od poprzedniego. Dwucyfrowe numery takŝe mogą być wprowadzane jak w przypadku poprzedniego modelu, ale nie dla nowych parametrów. Po wprowadzeniu tego numeru i gwiazdki, LC wysyła sygnał potwierdzenia, albo odrzucenia jeśli podana funkcja nie istnieje. Po wprowadzeniu wartości i kolejnej gwiazdki, LC wysyła sygnał zapisu (sprawdź w przeglądzie sygnałów akustycznych), albo odrzucenia jeśli podana wartość przekracza akceptowany zakres. Uwaga: Jeśli dokładnie podąŝasz za instrukcjami i w ogóle nie słyszysz sygnałów LC, spróbuj uŝyć innego telefonu (niektóre telefony są wyciszone na sekundę po wysłaniu sygnału DTMF.) 6.4. Błąd podczas programowania Jeśli popełnisz błąd podczas wprowadzania numeru (bez róŝnicy czy to jest numer funkcji czy wartość) i zorientujesz się przed wciśnięciem gwiazdki, wciśnij aby anulować cały numer i wprowadzić go jeszcze raz. Jeśli LC wyśle sygnał błędu, programowanie moŝe być kontynuowane numer funkcji musi być wprowadzony ponownie, nawet jeśli tylko wartość była błędna. Jeśli zaprogramowałeś inną wartość niŝ chciałeś i została ona zapisana, oczywiście moŝesz ponownie wprowadzić poprawną wartość. 19

20 6.5. Zakończenie programowania Jeśli zapisałeś wszystkie wartości, które musiałeś zmienić, zakończ programowani wciskając. LC wysyła sygnał rozłączenia i się rozłącza. Jeśli nie uŝyto przycisku, LC rozłącza się później, nie ma to wpływu na wprowadzone wartości (są one zapisywane w pamięci bezpośrednio po wprowadzeniu). JeŜeli nie jesteś całkowicie pewien, sprawdź czy LC działa zgodnie z tym co zaplanowałeś zaprogramować. Umieść wypełniony formularz w bezpiecznym miejscu. 20

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.10/2002 Gdańsk czerwiec 2002 W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 6.1 Prawa zastrzeżone Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) naleŝą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji,

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi Avena 135/135 Duo Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi zawiera uwagi o bezpieczeństwie! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 3.00.01 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.20.xx Niniejsza instrukcja (bądź jej zaktualizowana wersja) znajduje się również na płycie CD z oprogramowaniem dołączonym do centrali. W

Bardziej szczegółowo

CC 9068 APP. Wprowadzenie 2. 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2. Montaż zestawu głośnomówiącego 4

CC 9068 APP. Wprowadzenie 2. 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2. Montaż zestawu głośnomówiącego 4 CC 9068 APP Spis treści Wprowadzenie 2 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2 Montaż zestawu głośnomówiącego 4 3. Zawartość zestawu 4 4. Rozmieszczenie i montaż 6 5. Ładowanie telefonu w uchwycie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

GSM komunikator GD-04 David. Instrukcja obsługi. Antena. GSM antenna. Zworka RESTET. RESET jump er. Łącze. Bus connector. Dioda LED.

GSM komunikator GD-04 David. Instrukcja obsługi. Antena. GSM antenna. Zworka RESTET. RESET jump er. Łącze. Bus connector. Dioda LED. GSM komunikator GD-04 David Instrukcja obsługi 1. Opis Zatrzaski Tabs Antena GSM antenna Karta SIM card SIM SIM Zworka RESTET RESET jump er Łącze Bus connector Dioda LED LED indicator Podłączenie baterii

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo