Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi"

Transkrypt

1 Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi LIPIEC 2013

2 Zastrzeżenie Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa, jest firmą inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.). Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAI Dom Maklerski zostało wydane w dniu 31 lipca 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad NWAI Dom Maklerski. Ze świadczoną przez NWAI Dom Maklerski usługą maklerską wiąże się ryzyko zależne od charakteru tej usługi, ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych, jak i następujące ryzyka inwestycyjne: ryzyko operacyjne - związane z nieadekwatnymi lub zawodnymi procesami wewnętrznymi, błędami ludzkimi, błędami systemów lub zdarzeniami zewnętrznymi, które mogą skutkować w szczególności opóźnieniem lub brakiem realizacji dyspozycji klienta lub opóźnieniem lub błędnym rozliczeniem zawartej transakcji; ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których klient nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ - związane ze zmianą zakresu usług świadczonych przez NWAI, otwarciem likwidacji czy przejęciem NWAI; ryzyko zmian polityczno-gospodarczych związane ze zmianami politycznymi lub zmianami polityki gospodarczej; ryzyko rynkowe - związane ze zmianą wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych. Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów klientami NWAI Dom Maklerski, ze względu na fakt jego otrzymania, oraz nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak NWAI Dom Maklerski nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. NWAI Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Uważa się, że każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego materiału wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń. Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność NWAI Dom Maklerski. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NWAI Dom Maklerski, za wyjątkiem konieczności przedstawienia dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie strategii, rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione. Planowana oferta publiczna akcji serii C nie wymaga sporządzenia ani prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, ponieważ jest skierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa akcje serii C o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, co najmniej euro (art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy) Przedstawionych materiałów nie należy utożsamiać z dokumentem ofertowym i innymi dokumentami na podstawie, których przeprowadzana jest emisja akcji oraz dokumentami przedstawiającymi emitenta, jak również nie stanowią one ww. dokumentów. Prezentacja Procedo SA ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. 2

3 Wprowadzenie i cele projektu innowacyjność w CEE/PL venture capital i luka kapitałowa Innowacyjność w Europie Środkowo Wschodniej/Polsce jest znacząco niższa niż w Europie Zachodniej i Południowej (ilość patentów na mieszkańca; R&D/PKB) Wzrost innowacyjności to warunek uniknięcia pułapki średniego dochodu (zahamowanie wzrostu PKB) Aktualnie znaczące środki publiczne (krajowe i zagraniczne) będą przeznaczane na zwiększenie innowacyjności i rozwój funduszy VC KFK oraz NCBiR Skokowy wzrost dostępności kapitału państwowego dla funduszy VC inwestujących w luce kapitałowej Rozbudowany system zachęt (ograniczenie ryzyka, dotacje dla inwestorów prywatnych, itp.) do inwestowania inwestycje w venture capital cele projektu Mimo zachęt pozyskanie kapitału prywatnego dla funduszy VC jest trudne (nadmiar kapitału państwowego w porównaniu do prywatnego). Długoterminowi inwestorzy instytucjonalni nie inwestują w fundusze VC ze względu na mała skalę inwestycji oraz ograniczenia regulacyjne Inwestorzy indywidualni oraz niszowe instytucje finansowe dostarczają zbyt mało kapitału i mają krótszy horyzont inwestycyjny Stworzenie profesjonalnego zespołu zarządzającego funduszem funduszy o wielkości około 100 mln zł, który będzie inwestował w fundusze VC, wspierane przez KFK oraz NCBiR Umożliwienie długoterminowym inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym inwestowania w klasę aktywów taką jak fundusze VC przy maksymalnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego Wsparcie rozwoju rynku venture capital w Polsce 3

4 Globalne spojrzenie na fundusze VC Zwroty z inwestycji w fundusze VC w ostatnich dekadach były bardzo zróżnicowane. Generalnie w Europie wyniki były słabsze niż w USA. Fundusze VC założone w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku w USA miały bardzo dobre zwroty. Inwestowały w spółki w okresie osłabienia koniunktury za czasów Georga Busha seniora, a wychodziły w czasie hossy internetowej na przełomie XX/XXI wieku. Zdecydowanie wyższe stopy zwrotu z inwestycji można było osiągnąć inwestując w krajach rozwijających się, tam gdzie wielkość inwestycji venture capital w odniesieniu do PKB była relatywnie niska. Część funduszy VC, w które będzie zaangażowane kapitałowo Procedo SA, inwestowało w spółki od 2011 roku (w momencie słabszej koniunktury). Wsparciem dla lepszych wyników, bądź nawet powtórzenia stóp zwrotu jak z funduszy założonych w początku lat 90-tych w USA jest fakt, że w latach nie było w Polsce zbyt wielu programów wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć i tym samym dla funduszy VC, co znacząco podwyższyło koszt kapitału i wyeliminowało projekty z niższymi prognozowanymi IRR. WAŻONY HISTORYCZNY IRR Z FUNDUSZY VC 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Europa Źródło: Emitent Stany Zjednoczone Kraje rozwijające się Źródło: Emitent UDZIAŁ INWESTYCJI VC W STOSUNKU DO PKB(%) 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Polska EU 4

5 Model biznesowy Procedo SA Procedo SA będzie właścicielem portfela akcji w funduszach wspieranych przez rząd, początkowo głównie przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Możliwe jest również wejście w inne projekty o podobnych charakterze NCBiR. Docelowa wielkość inwestycji Procedo SA to ok. 100 mln zł. Środki zgromadzone przez Procedo SA będą inwestowane w fundusz VC stopniowo średnio dwa razy w roku będą miały miejsce wpłaty do funduszy VC Część niewykorzystanych w danej chwili środków pieniężnych będzie inwestowana inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe (niskie ryzyko inwestycyjne, niska stopa zwrotu) Fundusze VC w 2016 r. będą zwracały zaangażowany kapitał i w kolejnych będą wypłacały zyski z tytułu inwestycji. Procedo SA planuje przeprowadzić skup akcji a od 2017 r. zamierza wypłacać regularnie dywidendy. Kluczowa z punktu widzenia inwestorów na rynku venture capital jest minimalizacja ryzyka inwestycyjnego. Konstrukcja funduszu funduszy Procedo i współpraca z KFK/NCBiR pozwoli na wykorzystanie potencjału, jaki dają tego typu inwestycje (wysoka oczekiwana stopa zwrotu) przy minimalnym poziomie ryzyka ponoszonym przez inwestora prywatnego. 5

6 Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego Inwestycje Procedo SA będą podlegały potrójnemu ograniczeniu ryzyka: dywersyfikacja obszarów inwestycyjnych fundusze VC znajdujące się w portfelu Procedo SA będą pokrywały szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych we wszystkich gałęziach gospodarki, od seed aż po pre-ipo zróżnicowanie zespołów zarządzających każdy fundusz VC z KFK posiada zespół zarządzający o bogatym doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku; dodatkowo managerowie z KFK wspierają zarządzających funduszami VC przejęcie części ryzyka przez KFK umowy miedzy KFK a inwestorami prywatnymi zaangażowanymi w fundusze VC, w tym także Procedo SA, ograniczają ryzyko tych drugich poprzez unikalne na skalę światową pierwszeństwo wypłat dla inwestorów prywatnych; obok został przedstawiony schemat wypłat z funduszy VC. Inwestorzy prywatni, do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom na kapitał funduszu KFK, do momentu otrzymania kwoty równej dokonanym wpłatom na kapitał funduszu Inwestorzy prywatni, do momentu otrzyamania minimalnej stopy zwroty (hurdle rate) KFK, do momentu otrzymania minimalnej stopy zwrotu (hurdle rate) 6

7 NCBiR i program BRIdge VC program BRIdge VC stanowi publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych celem projektu jest zwiększanie udziału finasowania venture capital w komercjalizacji prac B+R, poprzez zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego dla prywatnych inwestorów; zdecydowany wzrost zaangażowania zagranicznych funduszy venture capital inwestujących w Polsce, który zapewni transfer wiedzy i doświadczenia z międzynarodowych rynków finansowych oraz otworzy polskim naukowcom dostęp do globalnej sieci kontaktów biznesowych przewidywany budżet przedsięwzięcia wyniesie do 420 mln wstępna selekcja projektów będzie miała miejsce jesienią 2013r., pierwsze inwestycje będą realizowane na przełomie lat 2013/2014, w 2014r. program BRIdge VC będzie działał zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznymi NCBiR nie będzie ustalać sztywnych limitów dla poszczególnych projektów dzięki temu program ma być bardziej elastyczny warto podkreślić, że jest to jeden z nielicznych projektów tego typu w Europie. Jest oparty o doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Izraela - w powyższych państwach model w oparciu którego działa BRIdge VC odniósł sukces 7

8 Krajowy Fundusz Kapitałowy KFK inwestuje głównie w fundusze, finansujące rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Polsce, ze szczególnych uwzględnieniem przedsiębiorców innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo rozwojową oraz przedsięwzięć o dużym potencjale wzrostu KFK zainwestował już w 17 funduszy VC fundusze VC wspierane przez KFK są już w pełni zorganizowane (niektóre dokonały pierwszych inwestycji) ale wciąż jest możliwe zainwestowanie w nie w ramach tzw. drugiej kapitalizacji lub zamiany inwestorów fundusze VC posiadają między 30 a 70 mln zł aktywów pod zarządzaniem, z możliwością podniesienia kapitału nawet do 120 mln zł, przy zobowiązaniu KFK, że podwoi on wkład inwestorów prywatnych minimalna stopa zwrotu netto (hurdle rate) przekracza średnią rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych z uwagi na to, że była ustalana w momencie powstania funduszy VC jej wielkość to około 6-7%, co jest bardzo korzystne przy aktualnych poziomach stóp procentowych Spółki Inwestorzy prywatni Fundusz VC Fundusz VC Inwestorzy publiczni (UE/Szwajcaria) Fundusz VC 8

9 Procedo SA model KROK I historyczne zwroty dla inwestorów funduszy VC w Europie i USA KROK II porównanie zwrotów z inwestycji w fundusze PE/VC w Europie i krajach rozwijających się KROK III przeliczenie stóp zwrotu na mnożnik Cash on Cash (CoC) KROK IV prognoza zwrotów z inwestycji w fundusze VC w Polsce KROK V estymacja zwrotów dla inwestorów prywatnych w funduszach wspartych przez KFK KROK VI prognoza wyników finansowych Procedo S.A. WNIOSKI: 1. Zwroty z inwestycji w VC bardzo zróżnicowane. 2. Zwroty w USA znacznie wyższe niż w Europie. 3. Punktem wyjścia do dalszych analiz jest europejski rynek VC (założenie bardzo konserwatywne). WNIOSKI: 1. Zwroty z PE/VC na rynkach rozwijających się są istotnie wyższe niż na dojrzałych. 2. Ze względu na relację inwestycji VC do PKB Polskę należy uznać za rynek rozwijający się. WNIOSKI: 1. Europejskie fundusze VC wygenerowały średnio zwrot CoC 1,34x. 2. Fundusze VC w europejskich krajach rozwijających się szacujemy, że wygenerują 1,73x. WNIOSKI: 1. Średni zwrot CoC dla inwestora w VC w Polsce wyniesie 1,73x 2. Zwroty z funduszy są bardzo zróżnicowane od 0 do 20x. 3. Mniej niż 10% funduszy zwraca <1x. 4. Ca. 60% funduszy zwraca między 1x a 3x. WNIOSKI: 1. Dzięki ubezpieczeniu KFK tylko 1,1% funduszy KFK przyniesie stratę inwestorom prywatnym. 2. Kolejność zwrotów sprawia, że średnio fundusz KFK zapewni inwestorom prywatnym IRR min. 20% WNIOSKI: 1. Dla akcjonariuszy Procedo S.A. zwrot (IRR) brutto wyniesie 22,90%. 2. IRR netto wyniesie około 18% (po podatkach i carry z tytułu świadectw założycielskich). Źródło: Emitent; na bazie: Preqin Special Report: Venture Capital, May 2012; Cambridge Associates: U.S. Venture Capital Index and Benchmark Statistics, September 2012; Cambridge Associates: Global ex U.S. Private Equity & Venture Capital Index and Benchmark Statistics, September 2012; UBS: Q Europe Benchmarking Analysis: Venture Economics, 2012; Preqin Private Equity Benchmarks: Venture Benchmark Report, June 2009; Preqin Private Equity Benchmarks: Venture Capital Benchmark Report, June 2012; Preqin Private Equity Benchmarks: Venture Capital Benchmark Report, September

10 Przepływy pieniężne z punktu widzenia akcjonariusza Procedo SA całość wpłaconego kapitału jest zwracana w 2016r. (w formie skupu akcji przez Procedo SA), a kolejne przepływy stanowią zysk dla inwestorów (zostaną wypłacone w formie dywidendy) ( ) IRR brutto 22,90% ( ) ( ) Źródło: Emitent, dane w zł 10

11 Procedo SA polityka dywidendowa od 2017 roku, czyli od momentu rozpoczęcia wypłacania przez fundusze VC wypracowanych zysków, planowana jest regularna dywidenda dla akcjonariuszy Procedo SA poniżej zostały przedstawione prognozy wielkości dywidendy wypłacane w poszczególnych latach istnienia Procedo SA Źródło: Emitent, dane w zł 11

12 Procedo SA prognozy finansowe przychody koszty operacyjne zysk z działalności operacyjnej przychody finansowe koszty finansowe zysk brutto podatek dochodowy zysk netto planowana dywidenda przychody koszty operacyjne zysk z działalności operacyjnej przychody finansowe koszty finansowe zysk brutto podatek dochodowy zysk netto Źródło: Emitent, dane w zł 12

13 koszty wehikułu inwestycyjnego Źródło: Emitent, dane w zł koszty IPO koszty notowań na NewConnect/ koszty organizacji Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Procedo SA kontrola kosztów koszty Rady Nadzorczej wynagrodzenie Prezesa Zarządu koszty audytu + inne miesięcznie zł zł zł zł rocznie zł zł zł zł jednorazowo zł koszty zarządzanie i administrowania w Procedo SA Źródło: Emitent, dane w zł koszty obsługi prawnej funduszy (7 funduszy) wynagrodzenie osob nadzorujących inwestycje w funduszach VC (9 osób) bieżąca obsługa prawna księgowość, sekretariat, biuro miesięcznie zł zł zł rocznie zł zł zł jednorazowo zł z punktu widzenia zarządzania kosztami przez Procedo SA kluczowy jest fakt, że maksymalna wielkość kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem (w tym wszystkich kosztów obsługi prawnej) wynosi maksymalnie 0,9% aktywów pod zarządzaniem (w skali roku) pierwszy rok funkcjonowania spółki, następnie maksymalnie 0,7% aktywów pod zarządzaniem (w skali roku) w kolejnych lata funkcjonowania spółki. Ryzyko związane z wysokimi kosztami obsługi prawnej funduszy VC będących przedmiotem inwestycji Emitenta przeniesione jest na Procedo Sp. z o.o. 13

14 Przykładowy portfel inwestycyjny Procedo S.A. Procedo S.A. (maksymalne kwoty zaangażowania) podwyższenie kapitału (druga kapitalizacja) 10 mln PLN 30 mln PLN 30 mln PLN wymiana inwestorów 5 mln PLN 10 mln PLN 10 mln PLN 5 mln PLN 14

15 Charakterystyka funduszu obecna kapitalizacja 50 mln zł docelowa kapitalizacja 100 mln zł minimalny IRR brutto 6% oczekiwany IRR brutto średnioroczna opłata za zarządzanie (% kapitalizacji) Bastion Venture Fund 10 mln zł n/a fundusz jest aktualnie na etapie poszukiwania celów inwestycyjnych, nie ma prognoz odnośnie oczekiwanego irr brutto 3% Strategia funduszu oczekiwana struktura branżowa inwestycji etapy rozwoju wielkość inwestycji czas zaangażowania w spółki portfelowe innowacyjne podmioty z dużym potencjałem wzrostu inwestycje w branże, w których Zarządzający mają doświadczenie preferowane sektory: handel detaliczny, opieka zdrowotna, przemysł sektory, w które fundusz nie zamierza inwestować: nieruchomości, infrastruktura ekspansja wzrost docelowa wielkość inwestycji mln zł wycena pojedynczej inwestycji w momencie wejścia funduszu 1-1,5 mln euro 3-5 lat Zarządzający Maciej Dworniak Tomasz Jaroń, CFA Grzegorz Stabiński 15

16 Innovo Venture Fund I 30 mln zł Charakterystyka funduszu obecna kapitalizacja 30 mln zł docelowa kapitalizacja 90 mln zł planowana liczba inwestycji 6 oczekiwany IRR brutto 21% średnioroczna opłata za zarządzanie 2,42% (% kapitalizacji Strategia funduszu oczekiwana struktura branżowa inwestycji etapy rozwoju wielkość inwestycji wielkość pakietu udziałów czas zaangażowania w spółki portfelowe Zarządzający Piotr Świeboda Tomasz Świeboda Paweł Sobków program Innovation: 50% start: 50% 3 6 mln pln: 50% większość: 5 0% 4-7 lat: 50% planowany sposób wyjścia inwestor finansowy: 20% program Eco&Energy: 30% zasiew: 30% 1 3 mln pln: 30% duży pakiet mniejszościowy: 30% 2-4 lata: 30% inwestor branżowy: 30% program Pre-IPO: 20% ekspansja: 20% < 1 mln pln: 20% pakiet mniejszościowy: 20% < 2 lata: 20% rynek publiczny: 50% 16

17 Charakterystyka funduszu obecna kapitalizacja docelowa kapitalizacja planowana liczba inwestycji 30 oczekiwany IRR brutto 20% średnioroczna opłata za zarządzanie (% kapitalizacji) 80 mln zł 80 mln zł 2,5% Zernike Meta Ventures 30 mln zł Strategia funduszu oczekiwana struktura branżowa inwestycji etapy rozwoju wielkość inwestycji wielkość pakietu udziałów czas zaangażowania w spółki portfelowe planowany sposób wyjścia branża ICT 30% ekspansja: 40% 3 6 mln pln: 35% większość: 10% < 1 rok: 0% rynek publiczny: 15% czyste technologie/ energetyka: 20% zasiew: 30% 1 3 mln pln: 60% duży pakiet mniejszościowy: 50% 1-3 lata: 25% inwestor branżowy: 60% dobra konsumpcyjne 20% start: 30% < 1 mln pln: 5% pakiet mniejszościowy 40% 4-6 lat: 55% inwestor finansowy: 25% elektronika/ motoryzacja 20% 7-10 lat: 20% biotechnologia 10% Zarządzający Luigi Amati Jacek Błoński Piotr Sławski 17

18 Zespół Procedo SA dr Marek Dietl pomysłodawca, założyciel i partner zarządzający Procedo SA Poprzednio zajmowane stanowiska 4+ lata w inwestycjach kapitałowych, w tym z-ca dyrektora inwestycyjnego w KFK 8+ lat w międzynarodowej firmie doradczej Simon- Kucher & Partners Rady nadzorcze: - Obecnie:), spółka informatyczna, firma produkcyjna B2B, lotnisko oraz fundusze VC. - Wcześniej: producent FMCG (przew. RN), fundusz VC/Seed, firma leasingowa, bank, firma produkcyjna, deweloper elektrowni, broker energii elektrycznej oraz stowarzyszenie Istotne kompetencje/ doświadczenia Współzałożyciel, udziałowiec, wiceprezes spółki informatycznej (wyjście w 2006 r.) Projekty doradcze - Private Equity - Firmy innowacyjne/wczesny etap rozwoju - M&A/Corporate finance Nadzór w ramach RN nad pozyskaniem kapitału/wyjściem z inwestycji Procedo SA będzie posiadał uprawnienia do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej i/bądź Komitetu Inwestycyjnego funduszy portfelowych - w tym celu będzie zatrudniał zewnętrznych ekspertów i specjalistów branżowych. W Procedo SA zostanie także zatrudniona jedna osoba do zarządzania biurem. 18

19 Informacja o transakcji / akcjonariat Oferowanych do objęcia jest:. Nie więcej niż Akcji Serii B o wartości nominalnej 1 zł oferowanych przez Emitenta Nie więcej niż Akcji Serii C o wartości nominalnej 1 zł oferowanych przez Emitenta. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 11 zł. Struktura akcjonariatu Emitenta przed emisją na dzień r Udział w głosach na WZA Udział w głosach na WZA Procedo sp. z o.o. 100,00% 100,00% Razem 100,00% 100,00% Struktura akcjonariatu Emitenta po emisji (przy założeniu emisji maksymalnej liczby akcji serii B i C). Udział w głosach na WZA Udział w głosach na WZA Procedo sp. z o.o. 0,9% 0,9% Pozostali 99,1% 99,1% Razem 100,00% 100,00% Struktura akcjonariatu Emitenta po emisji (przy założeniu emisji maksymalnej liczby akcji serii B i C) i umorzeniu akcji przez Procedo sp. z.o.o. Udział w głosach na WZA Udział w głosach na WZA Procedo sp. z o.o. 0,09% 0,09% Pozostali 99,91% 99,91% Razem 100,00% 100,00% 19

20 Dane kontaktowe Kontakt do Spółki: Procedo S.A. ul. Mińska 25 bud Warszawa tel.: Kontakt do Doradcy: NWAI Dom Maklerski S.A. Nowy Świat Warszawa tel.: fax:

PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r.

PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI. Warszawa, marzec 2015 r. PIERWSZA PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI Warszawa, marzec 2015 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r.

VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r. VENTURE CAPITAL Kapitał dla funduszy Venture Capital Sesja pytań i odpowiedzi Warszawa 8.12.2011 r. Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo