Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi"

Transkrypt

1 Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi LIPIEC 2013

2 Zastrzeżenie Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa, jest firmą inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.). Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAI Dom Maklerski zostało wydane w dniu 31 lipca 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad NWAI Dom Maklerski. Ze świadczoną przez NWAI Dom Maklerski usługą maklerską wiąże się ryzyko zależne od charakteru tej usługi, ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych, jak i następujące ryzyka inwestycyjne: ryzyko operacyjne - związane z nieadekwatnymi lub zawodnymi procesami wewnętrznymi, błędami ludzkimi, błędami systemów lub zdarzeniami zewnętrznymi, które mogą skutkować w szczególności opóźnieniem lub brakiem realizacji dyspozycji klienta lub opóźnieniem lub błędnym rozliczeniem zawartej transakcji; ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których klient nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ - związane ze zmianą zakresu usług świadczonych przez NWAI, otwarciem likwidacji czy przejęciem NWAI; ryzyko zmian polityczno-gospodarczych związane ze zmianami politycznymi lub zmianami polityki gospodarczej; ryzyko rynkowe - związane ze zmianą wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych. Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów klientami NWAI Dom Maklerski, ze względu na fakt jego otrzymania, oraz nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak NWAI Dom Maklerski nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. NWAI Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Uważa się, że każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego materiału wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń. Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność NWAI Dom Maklerski. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NWAI Dom Maklerski, za wyjątkiem konieczności przedstawienia dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie strategii, rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione. Planowana oferta publiczna akcji serii C nie wymaga sporządzenia ani prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, ponieważ jest skierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa akcje serii C o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, co najmniej euro (art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy) Przedstawionych materiałów nie należy utożsamiać z dokumentem ofertowym i innymi dokumentami na podstawie, których przeprowadzana jest emisja akcji oraz dokumentami przedstawiającymi emitenta, jak również nie stanowią one ww. dokumentów. Prezentacja Procedo SA ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. 2

3 Wprowadzenie i cele projektu innowacyjność w CEE/PL venture capital i luka kapitałowa Innowacyjność w Europie Środkowo Wschodniej/Polsce jest znacząco niższa niż w Europie Zachodniej i Południowej (ilość patentów na mieszkańca; R&D/PKB) Wzrost innowacyjności to warunek uniknięcia pułapki średniego dochodu (zahamowanie wzrostu PKB) Aktualnie znaczące środki publiczne (krajowe i zagraniczne) będą przeznaczane na zwiększenie innowacyjności i rozwój funduszy VC KFK oraz NCBiR Skokowy wzrost dostępności kapitału państwowego dla funduszy VC inwestujących w luce kapitałowej Rozbudowany system zachęt (ograniczenie ryzyka, dotacje dla inwestorów prywatnych, itp.) do inwestowania inwestycje w venture capital cele projektu Mimo zachęt pozyskanie kapitału prywatnego dla funduszy VC jest trudne (nadmiar kapitału państwowego w porównaniu do prywatnego). Długoterminowi inwestorzy instytucjonalni nie inwestują w fundusze VC ze względu na mała skalę inwestycji oraz ograniczenia regulacyjne Inwestorzy indywidualni oraz niszowe instytucje finansowe dostarczają zbyt mało kapitału i mają krótszy horyzont inwestycyjny Stworzenie profesjonalnego zespołu zarządzającego funduszem funduszy o wielkości około 100 mln zł, który będzie inwestował w fundusze VC, wspierane przez KFK oraz NCBiR Umożliwienie długoterminowym inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym inwestowania w klasę aktywów taką jak fundusze VC przy maksymalnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego Wsparcie rozwoju rynku venture capital w Polsce 3

4 Globalne spojrzenie na fundusze VC Zwroty z inwestycji w fundusze VC w ostatnich dekadach były bardzo zróżnicowane. Generalnie w Europie wyniki były słabsze niż w USA. Fundusze VC założone w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku w USA miały bardzo dobre zwroty. Inwestowały w spółki w okresie osłabienia koniunktury za czasów Georga Busha seniora, a wychodziły w czasie hossy internetowej na przełomie XX/XXI wieku. Zdecydowanie wyższe stopy zwrotu z inwestycji można było osiągnąć inwestując w krajach rozwijających się, tam gdzie wielkość inwestycji venture capital w odniesieniu do PKB była relatywnie niska. Część funduszy VC, w które będzie zaangażowane kapitałowo Procedo SA, inwestowało w spółki od 2011 roku (w momencie słabszej koniunktury). Wsparciem dla lepszych wyników, bądź nawet powtórzenia stóp zwrotu jak z funduszy założonych w początku lat 90-tych w USA jest fakt, że w latach nie było w Polsce zbyt wielu programów wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć i tym samym dla funduszy VC, co znacząco podwyższyło koszt kapitału i wyeliminowało projekty z niższymi prognozowanymi IRR. WAŻONY HISTORYCZNY IRR Z FUNDUSZY VC 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Europa Źródło: Emitent Stany Zjednoczone Kraje rozwijające się Źródło: Emitent UDZIAŁ INWESTYCJI VC W STOSUNKU DO PKB(%) 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Polska EU 4

5 Model biznesowy Procedo SA Procedo SA będzie właścicielem portfela akcji w funduszach wspieranych przez rząd, początkowo głównie przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Możliwe jest również wejście w inne projekty o podobnych charakterze NCBiR. Docelowa wielkość inwestycji Procedo SA to ok. 100 mln zł. Środki zgromadzone przez Procedo SA będą inwestowane w fundusz VC stopniowo średnio dwa razy w roku będą miały miejsce wpłaty do funduszy VC Część niewykorzystanych w danej chwili środków pieniężnych będzie inwestowana inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe (niskie ryzyko inwestycyjne, niska stopa zwrotu) Fundusze VC w 2016 r. będą zwracały zaangażowany kapitał i w kolejnych będą wypłacały zyski z tytułu inwestycji. Procedo SA planuje przeprowadzić skup akcji a od 2017 r. zamierza wypłacać regularnie dywidendy. Kluczowa z punktu widzenia inwestorów na rynku venture capital jest minimalizacja ryzyka inwestycyjnego. Konstrukcja funduszu funduszy Procedo i współpraca z KFK/NCBiR pozwoli na wykorzystanie potencjału, jaki dają tego typu inwestycje (wysoka oczekiwana stopa zwrotu) przy minimalnym poziomie ryzyka ponoszonym przez inwestora prywatnego. 5

6 Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego Inwestycje Procedo SA będą podlegały potrójnemu ograniczeniu ryzyka: dywersyfikacja obszarów inwestycyjnych fundusze VC znajdujące się w portfelu Procedo SA będą pokrywały szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych we wszystkich gałęziach gospodarki, od seed aż po pre-ipo zróżnicowanie zespołów zarządzających każdy fundusz VC z KFK posiada zespół zarządzający o bogatym doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku; dodatkowo managerowie z KFK wspierają zarządzających funduszami VC przejęcie części ryzyka przez KFK umowy miedzy KFK a inwestorami prywatnymi zaangażowanymi w fundusze VC, w tym także Procedo SA, ograniczają ryzyko tych drugich poprzez unikalne na skalę światową pierwszeństwo wypłat dla inwestorów prywatnych; obok został przedstawiony schemat wypłat z funduszy VC. Inwestorzy prywatni, do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom na kapitał funduszu KFK, do momentu otrzymania kwoty równej dokonanym wpłatom na kapitał funduszu Inwestorzy prywatni, do momentu otrzyamania minimalnej stopy zwroty (hurdle rate) KFK, do momentu otrzymania minimalnej stopy zwrotu (hurdle rate) 6

7 NCBiR i program BRIdge VC program BRIdge VC stanowi publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych celem projektu jest zwiększanie udziału finasowania venture capital w komercjalizacji prac B+R, poprzez zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego dla prywatnych inwestorów; zdecydowany wzrost zaangażowania zagranicznych funduszy venture capital inwestujących w Polsce, który zapewni transfer wiedzy i doświadczenia z międzynarodowych rynków finansowych oraz otworzy polskim naukowcom dostęp do globalnej sieci kontaktów biznesowych przewidywany budżet przedsięwzięcia wyniesie do 420 mln wstępna selekcja projektów będzie miała miejsce jesienią 2013r., pierwsze inwestycje będą realizowane na przełomie lat 2013/2014, w 2014r. program BRIdge VC będzie działał zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznymi NCBiR nie będzie ustalać sztywnych limitów dla poszczególnych projektów dzięki temu program ma być bardziej elastyczny warto podkreślić, że jest to jeden z nielicznych projektów tego typu w Europie. Jest oparty o doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Izraela - w powyższych państwach model w oparciu którego działa BRIdge VC odniósł sukces 7

8 Krajowy Fundusz Kapitałowy KFK inwestuje głównie w fundusze, finansujące rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Polsce, ze szczególnych uwzględnieniem przedsiębiorców innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo rozwojową oraz przedsięwzięć o dużym potencjale wzrostu KFK zainwestował już w 17 funduszy VC fundusze VC wspierane przez KFK są już w pełni zorganizowane (niektóre dokonały pierwszych inwestycji) ale wciąż jest możliwe zainwestowanie w nie w ramach tzw. drugiej kapitalizacji lub zamiany inwestorów fundusze VC posiadają między 30 a 70 mln zł aktywów pod zarządzaniem, z możliwością podniesienia kapitału nawet do 120 mln zł, przy zobowiązaniu KFK, że podwoi on wkład inwestorów prywatnych minimalna stopa zwrotu netto (hurdle rate) przekracza średnią rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych z uwagi na to, że była ustalana w momencie powstania funduszy VC jej wielkość to około 6-7%, co jest bardzo korzystne przy aktualnych poziomach stóp procentowych Spółki Inwestorzy prywatni Fundusz VC Fundusz VC Inwestorzy publiczni (UE/Szwajcaria) Fundusz VC 8

9 Procedo SA model KROK I historyczne zwroty dla inwestorów funduszy VC w Europie i USA KROK II porównanie zwrotów z inwestycji w fundusze PE/VC w Europie i krajach rozwijających się KROK III przeliczenie stóp zwrotu na mnożnik Cash on Cash (CoC) KROK IV prognoza zwrotów z inwestycji w fundusze VC w Polsce KROK V estymacja zwrotów dla inwestorów prywatnych w funduszach wspartych przez KFK KROK VI prognoza wyników finansowych Procedo S.A. WNIOSKI: 1. Zwroty z inwestycji w VC bardzo zróżnicowane. 2. Zwroty w USA znacznie wyższe niż w Europie. 3. Punktem wyjścia do dalszych analiz jest europejski rynek VC (założenie bardzo konserwatywne). WNIOSKI: 1. Zwroty z PE/VC na rynkach rozwijających się są istotnie wyższe niż na dojrzałych. 2. Ze względu na relację inwestycji VC do PKB Polskę należy uznać za rynek rozwijający się. WNIOSKI: 1. Europejskie fundusze VC wygenerowały średnio zwrot CoC 1,34x. 2. Fundusze VC w europejskich krajach rozwijających się szacujemy, że wygenerują 1,73x. WNIOSKI: 1. Średni zwrot CoC dla inwestora w VC w Polsce wyniesie 1,73x 2. Zwroty z funduszy są bardzo zróżnicowane od 0 do 20x. 3. Mniej niż 10% funduszy zwraca <1x. 4. Ca. 60% funduszy zwraca między 1x a 3x. WNIOSKI: 1. Dzięki ubezpieczeniu KFK tylko 1,1% funduszy KFK przyniesie stratę inwestorom prywatnym. 2. Kolejność zwrotów sprawia, że średnio fundusz KFK zapewni inwestorom prywatnym IRR min. 20% WNIOSKI: 1. Dla akcjonariuszy Procedo S.A. zwrot (IRR) brutto wyniesie 22,90%. 2. IRR netto wyniesie około 18% (po podatkach i carry z tytułu świadectw założycielskich). Źródło: Emitent; na bazie: Preqin Special Report: Venture Capital, May 2012; Cambridge Associates: U.S. Venture Capital Index and Benchmark Statistics, September 2012; Cambridge Associates: Global ex U.S. Private Equity & Venture Capital Index and Benchmark Statistics, September 2012; UBS: Q Europe Benchmarking Analysis: Venture Economics, 2012; Preqin Private Equity Benchmarks: Venture Benchmark Report, June 2009; Preqin Private Equity Benchmarks: Venture Capital Benchmark Report, June 2012; Preqin Private Equity Benchmarks: Venture Capital Benchmark Report, September

10 Przepływy pieniężne z punktu widzenia akcjonariusza Procedo SA całość wpłaconego kapitału jest zwracana w 2016r. (w formie skupu akcji przez Procedo SA), a kolejne przepływy stanowią zysk dla inwestorów (zostaną wypłacone w formie dywidendy) ( ) IRR brutto 22,90% ( ) ( ) Źródło: Emitent, dane w zł 10

11 Procedo SA polityka dywidendowa od 2017 roku, czyli od momentu rozpoczęcia wypłacania przez fundusze VC wypracowanych zysków, planowana jest regularna dywidenda dla akcjonariuszy Procedo SA poniżej zostały przedstawione prognozy wielkości dywidendy wypłacane w poszczególnych latach istnienia Procedo SA Źródło: Emitent, dane w zł 11

12 Procedo SA prognozy finansowe przychody koszty operacyjne zysk z działalności operacyjnej przychody finansowe koszty finansowe zysk brutto podatek dochodowy zysk netto planowana dywidenda przychody koszty operacyjne zysk z działalności operacyjnej przychody finansowe koszty finansowe zysk brutto podatek dochodowy zysk netto Źródło: Emitent, dane w zł 12

13 koszty wehikułu inwestycyjnego Źródło: Emitent, dane w zł koszty IPO koszty notowań na NewConnect/ koszty organizacji Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Procedo SA kontrola kosztów koszty Rady Nadzorczej wynagrodzenie Prezesa Zarządu koszty audytu + inne miesięcznie zł zł zł zł rocznie zł zł zł zł jednorazowo zł koszty zarządzanie i administrowania w Procedo SA Źródło: Emitent, dane w zł koszty obsługi prawnej funduszy (7 funduszy) wynagrodzenie osob nadzorujących inwestycje w funduszach VC (9 osób) bieżąca obsługa prawna księgowość, sekretariat, biuro miesięcznie zł zł zł rocznie zł zł zł jednorazowo zł z punktu widzenia zarządzania kosztami przez Procedo SA kluczowy jest fakt, że maksymalna wielkość kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem (w tym wszystkich kosztów obsługi prawnej) wynosi maksymalnie 0,9% aktywów pod zarządzaniem (w skali roku) pierwszy rok funkcjonowania spółki, następnie maksymalnie 0,7% aktywów pod zarządzaniem (w skali roku) w kolejnych lata funkcjonowania spółki. Ryzyko związane z wysokimi kosztami obsługi prawnej funduszy VC będących przedmiotem inwestycji Emitenta przeniesione jest na Procedo Sp. z o.o. 13

14 Przykładowy portfel inwestycyjny Procedo S.A. Procedo S.A. (maksymalne kwoty zaangażowania) podwyższenie kapitału (druga kapitalizacja) 10 mln PLN 30 mln PLN 30 mln PLN wymiana inwestorów 5 mln PLN 10 mln PLN 10 mln PLN 5 mln PLN 14

15 Charakterystyka funduszu obecna kapitalizacja 50 mln zł docelowa kapitalizacja 100 mln zł minimalny IRR brutto 6% oczekiwany IRR brutto średnioroczna opłata za zarządzanie (% kapitalizacji) Bastion Venture Fund 10 mln zł n/a fundusz jest aktualnie na etapie poszukiwania celów inwestycyjnych, nie ma prognoz odnośnie oczekiwanego irr brutto 3% Strategia funduszu oczekiwana struktura branżowa inwestycji etapy rozwoju wielkość inwestycji czas zaangażowania w spółki portfelowe innowacyjne podmioty z dużym potencjałem wzrostu inwestycje w branże, w których Zarządzający mają doświadczenie preferowane sektory: handel detaliczny, opieka zdrowotna, przemysł sektory, w które fundusz nie zamierza inwestować: nieruchomości, infrastruktura ekspansja wzrost docelowa wielkość inwestycji mln zł wycena pojedynczej inwestycji w momencie wejścia funduszu 1-1,5 mln euro 3-5 lat Zarządzający Maciej Dworniak Tomasz Jaroń, CFA Grzegorz Stabiński 15

16 Innovo Venture Fund I 30 mln zł Charakterystyka funduszu obecna kapitalizacja 30 mln zł docelowa kapitalizacja 90 mln zł planowana liczba inwestycji 6 oczekiwany IRR brutto 21% średnioroczna opłata za zarządzanie 2,42% (% kapitalizacji Strategia funduszu oczekiwana struktura branżowa inwestycji etapy rozwoju wielkość inwestycji wielkość pakietu udziałów czas zaangażowania w spółki portfelowe Zarządzający Piotr Świeboda Tomasz Świeboda Paweł Sobków program Innovation: 50% start: 50% 3 6 mln pln: 50% większość: 5 0% 4-7 lat: 50% planowany sposób wyjścia inwestor finansowy: 20% program Eco&Energy: 30% zasiew: 30% 1 3 mln pln: 30% duży pakiet mniejszościowy: 30% 2-4 lata: 30% inwestor branżowy: 30% program Pre-IPO: 20% ekspansja: 20% < 1 mln pln: 20% pakiet mniejszościowy: 20% < 2 lata: 20% rynek publiczny: 50% 16

17 Charakterystyka funduszu obecna kapitalizacja docelowa kapitalizacja planowana liczba inwestycji 30 oczekiwany IRR brutto 20% średnioroczna opłata za zarządzanie (% kapitalizacji) 80 mln zł 80 mln zł 2,5% Zernike Meta Ventures 30 mln zł Strategia funduszu oczekiwana struktura branżowa inwestycji etapy rozwoju wielkość inwestycji wielkość pakietu udziałów czas zaangażowania w spółki portfelowe planowany sposób wyjścia branża ICT 30% ekspansja: 40% 3 6 mln pln: 35% większość: 10% < 1 rok: 0% rynek publiczny: 15% czyste technologie/ energetyka: 20% zasiew: 30% 1 3 mln pln: 60% duży pakiet mniejszościowy: 50% 1-3 lata: 25% inwestor branżowy: 60% dobra konsumpcyjne 20% start: 30% < 1 mln pln: 5% pakiet mniejszościowy 40% 4-6 lat: 55% inwestor finansowy: 25% elektronika/ motoryzacja 20% 7-10 lat: 20% biotechnologia 10% Zarządzający Luigi Amati Jacek Błoński Piotr Sławski 17

18 Zespół Procedo SA dr Marek Dietl pomysłodawca, założyciel i partner zarządzający Procedo SA Poprzednio zajmowane stanowiska 4+ lata w inwestycjach kapitałowych, w tym z-ca dyrektora inwestycyjnego w KFK 8+ lat w międzynarodowej firmie doradczej Simon- Kucher & Partners Rady nadzorcze: - Obecnie:), spółka informatyczna, firma produkcyjna B2B, lotnisko oraz fundusze VC. - Wcześniej: producent FMCG (przew. RN), fundusz VC/Seed, firma leasingowa, bank, firma produkcyjna, deweloper elektrowni, broker energii elektrycznej oraz stowarzyszenie Istotne kompetencje/ doświadczenia Współzałożyciel, udziałowiec, wiceprezes spółki informatycznej (wyjście w 2006 r.) Projekty doradcze - Private Equity - Firmy innowacyjne/wczesny etap rozwoju - M&A/Corporate finance Nadzór w ramach RN nad pozyskaniem kapitału/wyjściem z inwestycji Procedo SA będzie posiadał uprawnienia do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej i/bądź Komitetu Inwestycyjnego funduszy portfelowych - w tym celu będzie zatrudniał zewnętrznych ekspertów i specjalistów branżowych. W Procedo SA zostanie także zatrudniona jedna osoba do zarządzania biurem. 18

19 Informacja o transakcji / akcjonariat Oferowanych do objęcia jest:. Nie więcej niż Akcji Serii B o wartości nominalnej 1 zł oferowanych przez Emitenta Nie więcej niż Akcji Serii C o wartości nominalnej 1 zł oferowanych przez Emitenta. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 11 zł. Struktura akcjonariatu Emitenta przed emisją na dzień r Udział w głosach na WZA Udział w głosach na WZA Procedo sp. z o.o. 100,00% 100,00% Razem 100,00% 100,00% Struktura akcjonariatu Emitenta po emisji (przy założeniu emisji maksymalnej liczby akcji serii B i C). Udział w głosach na WZA Udział w głosach na WZA Procedo sp. z o.o. 0,9% 0,9% Pozostali 99,1% 99,1% Razem 100,00% 100,00% Struktura akcjonariatu Emitenta po emisji (przy założeniu emisji maksymalnej liczby akcji serii B i C) i umorzeniu akcji przez Procedo sp. z.o.o. Udział w głosach na WZA Udział w głosach na WZA Procedo sp. z o.o. 0,09% 0,09% Pozostali 99,91% 99,91% Razem 100,00% 100,00% 19

20 Dane kontaktowe Kontakt do Spółki: Procedo S.A. ul. Mińska 25 bud Warszawa tel.: Kontakt do Doradcy: NWAI Dom Maklerski S.A. Nowy Świat Warszawa tel.: fax:

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitałowy Finansowanie funduszy VC Kim jesteśmy Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) jest funduszem funduszy wspierającym rozwój polskiego rynku VC. Finansujemy fundusze,

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju

29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju Holding kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną; (budowa lokali mieszkalnych i usługowych, sprzedaż i zarządzenie wybudowanymi nieruchomościami) Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Działalność Altus TFI zajmuje się tworzeniem oraz zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011

NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011 NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011 ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz VENTURE CAPITAL Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz Jakie są plany KE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Nowy pomysł na inwestowanie Budowanie funduszy Venture Capital w Polsce. Piotr Ćwik Dyrektor Inwestycyjny.

VENTURE CAPITAL. Nowy pomysł na inwestowanie Budowanie funduszy Venture Capital w Polsce. Piotr Ćwik Dyrektor Inwestycyjny. VENTURE CAPITAL Nowy pomysł na inwestowanie Budowanie funduszy Venture Capital w Polsce Piotr Ćwik Dyrektor Inwestycyjny 7 maja 2009 Czym jest KFK? KFK jest instytucją finansową pierwszym polskim funduszem

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI

WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI WKŁAD INWESTORA W BUDOWANIE WARTOŚCI SPÓŁKI Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Anna Hejka Dyrektor Zarządzający HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP Arystoteles

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA 22 grudnia 2010 r. Cel Oddzielenie działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej oraz ujawnienie dodatkowej wartości spółki,

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 8 listopada 2012 r. Plan wykładu ; ; ; IV.Studium. 2 przedsiębiorstwa Czym jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 2014 Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 22 maja 2015 roku Strona 1 Spis treści I. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki II. III. IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Inwestycje zalążkowe mechanizm finansowania wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw Wykład M. Gajewski (2016) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Capital 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Wyniki MCI Capital 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Wyniki MCI Capital 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Agenda KPI 1Q 16 Wyniki Funduszy z perspektywy MCI Portfel funduszy MCI.TechVentures Portfel funduszy MCI.EuroVentures Invia case study NAV na akcję

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo