AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_17_1_5 267 Przedmiot: Badania jakościowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 znajomość podstaw marketingu i zarządzania Cele przedmiotu: 1 poznanie, zrozumienie elementarnej wiedzy o metodyce badań jakościowych. Po zakończonych zajęciach student powinien umieć samodzielnie zaprojektować badanie jakościowe. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_1 zna etapy procesu badania jakościowego K_W13 EKP_1 zna typowe metody badań jakościowych, rozróżnia je K_W15 EKP_2 umie zastosować elementarną wiedzę teoretyczna z badań jakościowych do samodzielnego zaprojektowania badania jakościowego lub oceny takiego projektu K_U06, K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Istota badań jakościowych 2 EKP_1 2 Proces marketingowych badań jakościowych 2 EKP_1 3 Wywiad grupowy pogłębiony 2 EKP_1 Wywiad indywidualny pogłębiony 2 EKP_1 5 Obserwacja jako metoda badawcza 2 EKP_1 6 Techniki projekcyjne i wspomagające 2 EKP_1 7 Rynek badań jakościowych 1 EKP_1 8 Prezentacja samodzielnie przygotowanych projektów badania jakościowego przez studentów 2 EKP_2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_1 X EKP_1 X EKP_2 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Obecność na zajęciach, zaliczenie pisemne, dla chętnych na ocenę bardzo dobrą- projekt badania jakościowego i prezentacja Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10

2 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 8 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 18 Literatura: Literatura podstawowa 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki: pod redakcją D. Maison, A. Nogi-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk 2007, ss Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2011 (wydanie IV), ss Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nikodemska- Wołowik A. M.: Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Sudoła, J. Szymczak i M. Haffera, PWE, Warszawa Mącik R. 2. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Hanna Mackiewicz dr inż. Agnieszka Rybowska Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KHiU

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_2_1_5 272 Przedmiot: Bazy danych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Elementy logiki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 2 Podstawowa wiedza o typach danych i ich komputerowej reprezentacji Cele przedmiotu: 1 Przedstawienie koncepcji i pojęć z dziedziny baz danych, zasad poprawnego modelowania danych i podstawowych reguł projektowania systemów informatycznych. 2 Wskazanie znaczenia baz danych we współczesnych systemach informatycznych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP2 EKP3 EKP EKP5 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Posługiwać się językami operowania danymi, w tym SQL Opisać, podać przykłady, wdrożyć we własnej aplikacji mechanizmy utrzymywania spójności i integralności danych Zaproponować zgodny z obowiązującymi zasadami model danych dla konkretnego zastosowania Zbudować prostą aplikację z bazą danych Rozumieć zasady funkcjonowania systemów informatycznych wspierających działanie organizacji Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W13, K_U02, K_U08, K_U11, K_U23 K_W13, K_U02, K_U23 K_W13, K_U02, K_U06, K_U07, K_U11 K_W13, K_U02, K_U06, K_U11, K_U16, K_U19, K_U23 K_W13, K_U07, K_U16, K_U23 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Składowe systemu zarządzania bazami danych, rodzaje systemów zarządzania bazami danych 2 EKP2, EKP5 2 Modelowanie danych. Mechanizmy utrzymywania i kontroli integralności i spójności danych EKP2, EKP3, EKP5 3 Języki operowania danymi 10 EKP1 Tworzenie interfejsu użytkownika systemu informatycznego 2 EKP, EKP5 5 Zasady i etapy tworzenia systemu informatycznego z bazą danych 2 6 Tworzenie aplikacji z bazą danych 8 EKP3, EKP, EKP5 EKP1, EKP2, EKP3, EKP, EKP5 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X EKP2 X X X EKP3 X X X EKP X X

4 EKP5 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) 2 pozytywnie zaliczone kolokwia (praktyczne sprawdziany), projekt aplikacji wykonywany zgodnie z harmonogramem i wytycznymi, egzamin pisemny Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 15 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 1 1 Łącznie godzin 3 80 Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 86 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 53 Literatura: Literatura podstawowa Connolly T.,Begg C., Systemy baz danych, RM, 200 Banachowski L. i in., Bazy danych, Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, 2003 Forte S., Access 2000, Księga eksperta, Helion 2001 lub nowsze Literatura uzupełniająca Callahan E., Microsoft Access 2002 Visual Basic for applications krok po kroku, RM 2002 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia mgr Lidia Rosicka mgr Lidia Rosicka dr Dariusz Barbucha Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_17_1_5 311 Przedmiot: Ekonomia menedżerska Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomii i podstaw zarządzania Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie z etapami podejmowania decyzji. Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z wykorzystaniem drzew decyzyjnych, podstaw teorii gier. Prezentacja ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (otocznie bliższe i dalsze). Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 01 Wyjaśnia zasady i koncepcje teorii ekonomii związane z powstawaniem,funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstw na rynku 02 Zna podstawowe koncepcje zarządzania oraz możliwości ich stosowania K_W16 03 Posiada podstawowe umiejętności umożliwiające mu prowadzenie działalności gospodarczej K_W01; K_W02; K_W06 K_U0; K_U06 0 Stosuje metody umożliwiające podejmowanie decyzji menedżerskich K_U07; K_U12 05 Przekonuje grupę do własnych poglądów i adaptuje się do nowych sytuacji K_K02; K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Etapy podejmowania decyzji menedżerskich, procesy decyzyjne Modele przedsiębiorstwa w ujęciu: W. Baumola, R. Marrisa, O.E. Williamsona, R.M. Ceyerta i J.M. Marcha ; 02 3 Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marginalnej. Zasada racjonalnego gospodarowania Podejmowanie decyzji przy istnieniu ograniczeń Popyt i polityka cenowa. Wysokość ceny w praktyce. Zasada optymalnego narzutu na koszty 1 2 0; 05 6 Prognozowanie zapotrzebowania na rynku na dobra i usługi. Wielkość produkcji w długim i krótkim okresie czasu Funkcje i rodzaje kosztów w długim i krótkim okresie czasu. Zależności między kosztami. Efekty skali produkcji 1 01; 05 8 Decyzje produkcyjne i cenowe w warunkach konkurencji doskonałej i konkurencji niedoskonałej Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z zastosowaniem drzew decyzyjnych. Możliwości i ograniczenia wykorzystania drzew 2 02; Podstawowe założenia teorii gier. Strategie zapewniające równowagę. Równowaga Nasha Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 02 X 03 X 0 X 05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

6 ćwiczenia: kolokwium końcowe (50% prawidłowych odpowiedzi wymaganych na ocenę dostateczną) oraz aktywność na zajęciach mierzona liczbą wypowiedzi egzamin: zaliczenie pisemne (próg zaliczenia: 50%) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 2 Udział w konsultacjach 1 1 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 25 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 51 Literatura: Literatura podstawowa 1. Samuelson W.F., Marks S.G. `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Piocha S., Gabryszak R. `Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce`, Difin, Warszawa Froeb L.M., McCann B.T., `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Waśniewska A., Skrzeszewska K. `Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami`, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012 Literatura uzupełniająca 1. Penc J. `Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania`, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Bolesta-Kukułka K. `Decyzje menedżerskie`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Czarny B. `Mikroekonomia`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska dr Katarzyna Skrzeszewska Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KEiZ

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_2_1_5 32 Przedmiot: Ergonomia witryn internetowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z problemami dotyczącymi projektowania i tworzenia ergonomicznych witryn i serwisów internetowych oraz metodami testowania użyteczności witryn i serwisów internetowych. 2 Wykształcenie umiejętności oceny oraz formułowania raportów użyteczności witryn i serwisów internetowych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP2 EKP3 EKP Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wykazać znajomość metod i narzędzi prezentacji danych, właściwych dla technologii informacyjnych w zarządzaniu wykazać wiedzę o normach, regułach i standardach internetowych organizujących strukturę witryn i serwisów internetowych, ich źródłach, naturze i zmianach oraz rządzących nimi prawidłowościach użyć odpowiednich narzędzi do opisu oraz analizy problemów związanych z projektowaniem i utrzymywaniem użytecznych witryn i serwisów internetowych organizować i kierować pracą zespołu projektującego, wdrażającego i utrzymującego serwis internetowy Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W07, K_W08 K_W07, K_W18, K_W19, K_W20, K_W21 K_U06 K_K01, K_K03, K_K07, K_K10 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Pojęcia i definicje użyteczności, ergonomii i funkcjonalności witryn internetowych. 1 EKP1 2 Dyscypliny naukowe i pojęcia związane z użytecznością witryn internetowych: psychologia kognitywna, psychologia czynników ludzkich, interakcja człowiek-komputer itp. 3 EKP1, EKP Czynniki zachęcające i zniechęcające do korzystania z witryny: jakość merytoryczna informacji, jakość systemu, jakość wizualna, aktualizacje itp. Podstawowe zasady projektowania i tworzenia użytecznych stron, witryn, serwisów i aplikacji internetowych. Analiza funkcjonowania witryn internetowych: możliwości i potrzeby odbiorców, narzędzia do analizy funkcjonowania witryn internetowych, wykorzystanie statystyk, scenariusze działań użytkowników, testowanie. Metody badania i testowania użyteczności witryn internetowych: profile użytkowników, ocena heurystyczna, wywiady, testowanie zdalne, sortowanie kart, cognitive walkthrough itp. 6 EKP1, EKP2, EKP3 6 EKP2, EKP 5 EKP2, EKP3 6 EKP2, EKP 7 Przykłady witryn internetowych oraz oceny ich użyteczności. 3 EKP3, EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X EKP2 X X X EKP3 X X X EKP X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

8 Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: student zdał egzamin, wysłał sprawozdania z prac praktycznych i przedstawił prezentacje. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 30 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 8 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 81 Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 33 Literatura: Literatura podstawowa Kurs e-learningowy, E. Ratajczak-Ropel Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Helion 2003 Loranger H., J. Nielsen, Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych, Helion 2007 Literatura uzupełniająca Nielsen J., M. Tahir, Funkcjonalność stron WWW - 50 witryn bez sekretów, Helion 2006 Frontczak T.., Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion 2006 Benicewicz-Miazga A., M. Nowakowski, Webpositioning. Skuteczne pozycjonowanie w Internecie czyli jak efektywnie wypromować witrynę, Mikom 2005 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Ewa Ratajczak-Ropel dr Ewa Ratajczak-Ropel Jednostka dydaktyczna KSI KSI

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_18_1_5 113 Przedmiot: Geografia transportu Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawowa wiedza z zakresu geografii ogólnej oraz technicznych aspektów funkcjonowania gałęzi transportu. Cele przedmiotu: 1 Ukazanie zależności między uwarunkowaniami geograficznymi oraz społeczno-ekonomicznymi a rozwojem i funkcjonowaniem transportu. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP2 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Definiuje uwarunkowania geograficzne i społeczne rozwoju i funkcjonowania transportu. Identyfikuje znaczenie i uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania transportu w Polsce i Województwie Pomorskim. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01, K_W03, K_W22, K_U0, K_U12, K_K03, K_K05 K_W07, K_W22, K_U20, K_K03, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Podstawowe pojęcia i zakres badawczy geografii transportu. Kierunki badawcze. 2 EKP1 2 Rozwój cywilizacyjny, a rozwój transportu, geografii transportu, kartografii (ujęcie historyczne). Epoka odkryć geograficznych. 2 EKP1 3 Geograficzne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania gałęzi transportu. 2 EKP1 Współzależności między rozwojem społeczno-gospodarczym a rozwojem i funkcjonowaniem transportu. 2 EKP1 5 Globalne szlaki transportu morskiego i powietrznego. 2 EKP1, EKP2 6 Główne szlaki transportu lądowego w Unii Europejskiej. 2 EKP1, EKP2 7 Główne szlaki transportu lądowego w Polsce. 2 EKP2 8 Transport Polski na mapie Unii Europejskiej. Transport Województwa Pomorskiego i aglomeracji Trójmiasta na transportowej mapie Polski i Unii Europejskiej. 1 EKP2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X EKP2 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych

10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 30 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 15 Literatura: Literatura podstawowa Potrykowski M., Taylor Z., Geografia transportu, Zarys problemów, modeli i metod badawczych, PWN Warszawa 1982 Wojewódzka-Król K., Transport, PWN Warszawa 2000 Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, ITE-PIB, Warszawa-Radom 2007 Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Sławomir Droździecki dr Sławomir Droździecki Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST

11 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_17_1_5 111 Przedmiot: Integracja europejska Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 1 15 Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 1.Zapoznanie studenta z genezą Unii Europejskiej 2.Przedstawienie systemu instytucjonalnego i decyzyjnego Unii Europejskiej 3.Przedstawienie podstawowych polityczno-społecznych filarów Unii Europejskiej.Przedstawienie drogi Polski do Unii europejskiej oraz korzyści z członkostwa od czasu przystąpienie do Unii Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP1 zdefiniować podstawowe pojęcia związane z procesami integracyjnymi K_W01 EKP2 wyjaśnić i zilustrować wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na procesy integracyjne w Europie K_W07 EKP3 znać najważniejsze instytucje UE, ich prerogatywy i znaczenie K_W01, K_W07, K_W17 EKP zidentyfikować zalety oraz ograniczenia wynikające z integracji europejskiej z polskiej perspektywy K_W07, K_W17 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Geneza Unii Europejskiej. Aspekt polityczny. Tło historyczno-polityczne europejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej. Proces stopniowego poszerzania zakresu współpracy w ramach Wspólnot. Traktat z Maastricht jako podstawa funkcjonowania UE. Polityczny aspekt umacniania unii Traktaty: Amsterdamski i Nicejski. Gospodarcze przesłanki powstania Wspólnot Europejskich. Sytuacja gospodarcza Europy po II wojnie światowej i próby jej poprawienia. Integracja jako środek osiągania celów związanych z rozwojem gospodarczym. System instytucjonalny Unii Europejskiej Siedziba i symbole UE. Organizacja i kompetencje: Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komitetu Regionów. Wybrane zagadnienia związane z procesami decyzyjnymi w Unii Europejskiej Unijny deficyt demokracji. Projekt konstytucji europejskiej. Unijne dyrekcje generalne i agencje. Polityczno-społeczne filary Unii Europejskiej. Treści Układów z Schengen. Prawa obywatela UE. Koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych między krajami UE. Suwerenność poszczególnych państw i ich tożsamość narodowa. Przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej Wybrane inicjatywy kulturalne na czele z Europejską Stolicą Kultury, Nocą Muzeów, itp. Wymiany uczniów, studentów, pracowników naukowych i administracyjnych. Program praktyk w krajach UE. 2 EKP1, EKP2 2 EKP2 2 EKP1, EKP3 2 EKP2, EKP3, EKP 2 EKP1, EKP 1 EKP3, EKP 7 Polska droga do Unii Europejskiej Treść Układu o Stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Kryteria kopenhaskie. Przebieg i efekty negocjacji. Warunki polskiej akcesji, w tym treści Traktatu Ateńskiego. 2 EKP1, EKP3, EKP 8 Najważniejsze korzyści Polski z przystąpienia do Unii Europejskiej 2 EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne

12 EKP1 X ustny pisemny praktyczne EKP2 X EKP3 X EKP X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) test końcowy oraz prezentacja Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 12 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 6 Łącznie godzin 39 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 23 Literatura: Literatura podstawowa Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska, Temida 2, Białystok Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Elipsa, Warszawa Marszałek A., Integracja europejska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000 Unia Europejska. Słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław 2003 Literatura uzupełniająca Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkowstwa, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa Unia Europejska. Leksykon integracji, Wyd. Europa Brodecki Z., Prawo europejskiej integracji, PWN, Warszawa 2000 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Marek Grzybowski prof. nadzw. AM mgr Agata Kaszuba Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

13 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_17_1_5 02 Przedmiot: Marketing usług Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 1 15 Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 znajomość podstaw marketingu Cele przedmiotu: 1 poznanie, zrozumienie i zastosowanie wiedzy o usługach na stanowisku specjalistycznym i kierowniczym w zakresie marketingu Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_1 zna istotę usług, cechy usług i umie wskazać na miejsce usług w klasyfikacji Ch. Lovelocke`a wraz z określeniem implikacji marketingowych K_W0 EKP_1 rozróżnia jakość usług i satysfakcję klienta K_W0 EKP_1 identyfikuje determinanty jakości usług K_W0 EKP_2 potrafi zidentyfikować cechy usług i zasady Fayola na dowolnie wybranym przykładzie firmy usługowej K_U12 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Omówienie planu pracy. Praca specjalisty i menedżera. Usługa jako praca 2 EKP_1 2 Istota usług i szczególne cechy usług 2 EKP_1 3 Rodzaje usług. Klasyfikacja Ch.Lovelocke a 2 EKP_1 Specyfika marketingu usług 2 EKP_1 5 Identyfikacja i hierarchizacja cech usług wraz z określeniem implikacji marketingowych na samodzielnie wybranym przykładzie 2 EKP_2 6 Jakość usług i satysfakcja klienta. Asymetria zależności pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą 2 EKP_1 7 Zastosowanie zasad H. Fayola w przedsiębiorstwie usługowym na wybranym przykładzie. 2 EKP_1 8 Synteza elementarnej wiedzy na temat osobowego charakteru relacji usługowej 1 EKP_1 i EKP_2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_1 X X EKP_1 X EKP_1 X EKP_2 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Obecność na zajęciach, zaliczenie pisemne, dla chętnych na ocenę wyższą niż dostateczną - konieczne jest opracowanie i zaprezentowanie jednej z prac Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

14 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 50 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 15 Literatura: Literatura podstawowa 1. Kotler Ph.(i in.), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s (19 stron). 2. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s oraz Stoner J. A.F. (i in.), Kierowanie, PWE Warszawa 2001, s. 52. Literatura uzupełniająca 1. Gilmore A., Usługi. Zarządzanie i marketing, PWE, Warszawa Kłosiński K.A., Światowy rynek usług, PWE, Warszawa Marketing usług pod redakcją A. Styś, PWE, Warszawa Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa Payne A.: Marketing usług, PWE, Warszawa Zarządzanie relacjami w usługach, pod redakcją K. Rogozińskiego, Difin, Warszawa Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek i Marketing w Praktyce. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Hanna Mackiewicz Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

15 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_2_1_5 31 Przedmiot: Multimedia Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Odbycie kursu `Technologie informacyjne` Cele przedmiotu: 1 2 Zapoznanie studentów z technikami i metodami przetwarzania danych multimedialnych w tym grafiki 2D, 3D i animacji Ukazanie studentom możliwości zastosowania wybranych technologii i narzędzi przetwarzania danych multimedialnych, w tym grafiki 2D i 3D, oraz grafiki animowanej Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP1 EKP2 Uzasadnić znaczenie i rolę multimediów w biznesie, a także opisać trendy i najnowsze rozwiązania biznesowe z udziałem multimediów Definiować pojęcia grafiki komputerowej oraz inne pojęcia dotyczące różnych form mediów K_W11, K_W25 K_W13 EKP3 Scharakteryzować techniki i narzędzia przetwarzania grafiki komputerowej K_W13, K_W25 EKP Scharakteryzować techniki tworzenia animacji K_W13, K_W25 EKP5 Korzystać z narzędzi przetwarzania i obróbki grafiki komputerowej K_W13, K_W25 EKP6 Projektować grafikę komputerową oraz realizować projekty grafiki komputerowej K_W13, K_U13 EKP7 Projektować proste animacje komputerowe K_W13, K_U13 EKP8 Korzystać z dokumentacji, źródeł literaturowych oraz instrukcji na potrzeby realizacji projektów multimedialnych oraz korzystania z narzędzi przetwarzania danych multimedialnych K_U13, K_U13 EKP9 Podejmować zadnia indywidualne lub zespołowe na potrzeby realizacji projektów oraz współdziałać i czynnie uczestniczyć w wykonywaniu tych zadań K_K01, K_K02, K_K0, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Multimedia i dane multimedialne. Techniki i metody przetwarzania i prezentacji danych multimedialnych 6 EKP1, EKP2 2 Pozyskiwanie i zapis danych multimedialnych Elementy grafiki komputerowej. Grafika 2D i 3D 6 8 Podstawy tworzenia animacji 2 2 EKP, EKP5, EKP8, EKP9 EKP2, EKP, EKP5, EKP6, EKP8, EKP9 EKP1, EKP3, EKP, EKP7, EKP8, EKP9 5 Dane przestrzenne oraz ich przetwarzanie 2 6 Wykorzystanie grafiki na potrzeby Internetu. Grafika w projektowaniu witryn i tworzeniu komponentów stron WWW. 6 8 EKP1, EKP6, EKP8, EKP9 7 Urządzenia i aplikacje multimedialne 2 EKP5, EKP8 8 Zastosowania technologii multimedialnych w biznesie, transporcie, handlu, logistyce i marketingu 2 EKP1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne

16 ustny pisemny praktyczne EKP1 X X X X EKP2 X X X X X X EKP3 X X X X EKP X X X X EKP5 X X EKP6 X X X EKP7 X X X EKP8 X X EKP9 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: pisemny lub ustny. Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 8 6 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 2 3 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 68 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 66 Literatura: Literatura podstawowa 1.Rosch W. L. MULTIMEDIA od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach. Intersoftland. Warszawa 1997 rok. 2.Zimek R, Oberlan Ł., ABC grafiki komputerowej. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.Frankowski P., Elementy graficzne na stronach WWW, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Grzeszczyk T., Systemy multimedialne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody implementacji. Mikom, Grudzień Multimedia w biznesie, pod red. Leszeka Kiełtyka, Zakamycze, Październik Benicewicz-Miazga A., e-business w Internecie i multimediach. Mikom, Lipiec Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydawnictwo Helion, Gliwice Benicewicz-Miazga A., Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice Joshua Paul, 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca 1.Gregory Georges, Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice Bargieł D. Flash MX w praktyce, Helion, Październik Keating J., Flash MX. Vademecum profesjonalisty, Helion, Marzec Franklin D., P. Brooks, Flash 5. Sztuka tworzenia, Helion, Sierpień 2001.Świerk G., Ł. Madurski, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy, Helion, Maj Kwaśny A., Od skanera do drukarki, Helion, Październik Gaja W., GIMP. Projekty praktyczne. Wydawnictwo Helion, Gliwice Morris D., Tworzenie stron WWW we Flashu 8. Projekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice PetersManny Tan, Jamie MacDonald, Flash. Akademia matematycznych sztuczek. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Flash. Filmy i dźwięk. Techniki zaawansowane, praca zbiorowa, Wydawnictwo Helion, Gliwic ch sztuczek. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Flash. Filmy i dźwięk. Techniki zaawansowane, praca zbiorowa, Wydawnictwo Helion, Gliwic

17 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Ewa Ratajczak-Ropel dr Dariusz Barbucha mgr Ireneusz Meyer Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI KSI

18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_18_1_ Przedmiot: Podstawy transportu Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Brak Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawową aparaturą pojęciową dotyczącą transportu; z rolą transportu w gospodarce narodowej, charakterystyką i warunkami ekonomicznymi działalności transportowej 2 Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych gałęzi transportu z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz zagadnień organizacyjno-prawnych i techniczno-technologicznych realizacji usług transportowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_01 EKP_02 EKP_03 EKP_0 EKP_05 EKP_06 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: definiowac podstawowe pojęcia z zakresu transportu, wyjaśniac cechy usług transportowych wyjaśnic rolę transportu w gospodarce narodowej, charakteryzowac warunki ekonomiczne działalności transportowej wymienic podstawowe gałęzie transportu i ich charakterystyką z uwzględnieniem: infrastruktury i suprastruktury, środków transportu, ładunków, zasad organiazacji działalności i konkurencyjności rynkowej poszczególnych gałęzi transportu, ich adekwatnośc w łańcuchach transportowych wskazac podstawy prawne i regulacyjne realizacji przewozów ładunków w ramach poszczególnych gałęzi transportu przepisy krajowe i międzynarodowe omówic zapisy taryf i cenników za usługi transportowe; stosując wybrane narzędzia, dokonywac obliczeń a następnie interpretowac wyniki, wymienic i omówic zawartośc dokumentów przewozowych występujących w poszczególnych gałęziach transportu w przewozach krajowych i międzynarodowych, wyjaśnic znaczenie wybranych rubryk i wypełnic dokumenty np.: CMR, CIM i AWB, Bill of Lading definiowac i wyjaśniac istotę spedycji i umowy spedycji; funkcje spedytora, omówic przepisy prawne dotyczące umowy spedycji (kodeks cywilny) i inne regulacje (OPWS), zasady odpowiedzialności spedytora Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W06; K_W07 K_W06; K_W07 K_W06; K_W07; K_W16; K_U01 K_W17 KW_17; K_U01; K_U02; K_U11; K_U1; K_K05 K_W06; K_W07; K_W17; K_U01 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Rola transportu w gospodarce narodowej 1 2 Charakterystyka i warunki działalności transportowej 1 1 EKP_01; EKP_02 EKP_01; EKP_02; EKP_0 3 Warunki ekonomiczne działalności transportowej 1 2 EKP_02 Gospodarowanie w transporcie drogowym EKP_03; EKP_0; EKP_05

19 5 Gospodarowanie w transporcie kolejowym 6 Gospodarowanie w transporcie wodnym śródlądowym Gospodarowanie w transporcie morskim 6 6 EKP_03; EKP_0; EKP_05 EKP_03; EKP_0; EKP_05 EKP_03; EKP_0; EKP_05 8 Gospodarowanie w transporcie powietrznym EKP_03; EKP_0; EKP_05 9 Gospodarowanie w transporcie przesyłowym 2 2 EKP03 10 Gałęzie transportu w łańcuchach transportowych; funkcje i rola spedytora EKP_03; EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X X X EKP_02 X EKP_03 X X X EKP_0 X X EKP_05 X X X EKP_06 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryteria zaliczenia: 60-65% dostateczny 66-71% dostateczny plus 72-77% dobry 78-83% dobry plus 8-100% bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 9 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 1 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 62 Literatura: Literatura podstawowa 1.Kubicki J., Kuriata A., Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wydawnictwo WSM Gdynia Neider J. Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UG, Gdańsk Neider J., Marciniak-Neider D., Transport intermodalny, PWE Warszawa Neider J., Transport multimodalny w Europie, Wydawnictwo UG, Gdańsk Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa-Szczecin Literatura uzupełniająca

20 1.Rozwój infrastruktury transportu, pod red. K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Sikorski P.M., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998 i wydania następne..uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa-Radom Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr Joanna Miklińska Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST KLiST

21 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_0_1_5 836 Przedmiot: Praktyka zawodowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 160 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe 8 2 struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 8 3 obszar działalności przedsiębiorstwa 16 system organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie 16 5 zakres zadań pionów i komórek w przedsiębiorstwie 8 6 zakres zadań i obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach 8 7 organizacja przepływu informacji oraz dokumentów w przedsiębiorstwie 8 8 zasady przestrzegania tajemnicy służbowej i handlowej 8 9 system motywacyjny w przedsiębiorstwie 8 10 systemy IT w przedsiębiorstwie reklama w Internecie 8 12 testowanie i wdrażanie rozwiązań IT 8 13 rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwie 16 1 gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie 8 15 centra logistyczne w łańcuchach dostaw 8 16 strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw 8 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 160 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 160 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 160

22 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 160 Literatura: Literatura podstawowa dokumenty firmowe Literatura uzupełniająca nie dotyczy Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Dmowski Przemysław Prodziekan Ds Studenckich 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Dmowski Przemysław Prodziekan Ds Studenckich mgr Monika Szyda dr Sławomir Droździecki mgr Lidia Rosicka Jednostka dydaktyczna PWPiT PWPiT KEiZ KLiST KSI

23 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_18_1_5 500 Przedmiot: Prawo transportowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa transportowego 2 Zapoznanie studentów z zakresem regulacji i znaczeniem podstawowych aktów prawnych (wewnętrznych i międzynarodowych) z zakresu prawa transportowego Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_01 EKP_02 EKP_03 EKP_0 EKP_05 EKP_06 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wskazac istotę prawa transportowego, definiowac podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa transportowego wymienic, wskazac znaczenie i zakres podstawowych aktów prawa transportowego (wewnetrznego i międzynarodowego) i innych powiązanych regulacji wyjaśnic istotę umowy przewozu, jej charakter prawny i elementy oraz sposoby nawiązywania stosunków umownych wymienic strony umowy przewozu i inne podmioty występujące w jej realizacji, prezentowac ich podstawowe uprawnienia i obowiązki; wymienic rodzaje szkód w transportowych i wyjaśnic zasady odpowiedzialnosci przewoźnika definiowac istotę spedycji, zasady odpowiedzialności spedytora, wskazac źródła prawa w zakresie umowy spedycji (kodeks cywilny) i inne regulacje (OPWS); wskazac inne dodatkowe umowy w transporcie wymienic i wskazac funkcje dokumentów przewozowych występujące w poszczególnych gałęziach transportu w przewozach krajowych i międzynarodowych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W17; K_W18 K_W17; K_W18 K_W06; K_W07; K_W17; K_W18 K_W06; K_W07; K_W17 K_W06; K_W17; K_W18 K_U1; K_U22 EKP_07 dla przedstawionego studium przypadku - konkretnego stanu faktycznego wskazac regulacje prawne - przepisy, które znajdują zastosowanie w przedmiotowej sytuacji EKP_08 proponowac, zgodne z przepisami prawa rozwiązania i argumentowac je K_K05 K_U1; K_U22 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Istota, rozwój i podstawowe źródła prawa transportowego (akty prawa wewnętrznego i międzynarodowego) 2 2 Umowa przewozu w transporcie towarowym - sposób nawiązywania stosunków umownych, charakter prawny i elementy umowy przewozu 3 Pojęcie i funkcje dokumentów przewozowych w poszczególnych gałęziach transportu 2 Strony umowy przewozu; ich prawa i obowiązki w regulacjach poszczególnych gałęzi transportu EKP_01; EKP_02 EKP_01; EKP_02; EKP_03 EKP_02; EKP_06 EKP_02; EKP_0; EKP_07; EKP_08

24 5 Odpowiedzialność przewoźnika - zakres i charakterystyka odpowiedzialności przewoźnika, pojęcie i rodzaje szkód transportowych, ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika, pojęcie i rodzaje `siły wyższej` 3 EKP_01; EKP_0; EKP_07; EKP_08 6 Umowa spedycji (m.in. zasady odpowiedzialnosci spedytora) i inne dodatkowe umowy związane z działalnością transportową 2.5 EKP_05; EKP_07; EKP_08 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X X EKP_02 X X EKP_03 X X EKP_0 X X EKP_05 X X EKP_06 X X EKP_07 X EKP_08 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryteria zaliczenia: 60-65% dostateczny 66-71% dostateczny plus 72-77% dobry 78-83% dobry plus 8-100% bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 25 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 16 Literatura: Literatura podstawowa 1.Stec, M. Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze Kwaśniewski Z., Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym, UMK, Toruń Akty prawne (konwencje, ustawy) Literatura uzupełniająca 1.Górski W., Ubezpieczenia transportowe, Zachodnie Centrum Organizacji Zielona Góra Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Joanna Miklińska dr Joanna Miklińska Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_7_2_5 267 Przedmiot: Badania jakościowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - opis przedmiotu

Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - opis przedmiotu Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Transport i spedycja w obrocie gospodarczym Kod przedmiotu 02.6-WZ-LogP-TSOG-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spedycja. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr VI. Semestr letni

Spedycja. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr VI. Semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Spedycja Nazwa modułu w języku angielskim Spedition Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Z-LOGN1-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii. 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii. 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Ekonomia menedżerska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa International Logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Do wyboru Polski Semestr VI

Logistyka międzynarodowa International Logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Do wyboru Polski Semestr VI KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Logistyka międzynarodowa International Logistics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0499 Ekonomia menedżerska Manager economics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 45 Przedmiot: Instalacje przemysłowe i komunalne Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1.1 Kierowanie zespołami w przedsiębiorstwie I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoP- LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transportem miejskim Kod przedmiotu

Zarządzanie transportem miejskim Kod przedmiotu Zarządzanie transportem miejskim - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie transportem miejskim Kod przedmiotu 02.6-WZ-LogP-ZTM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Basis of economy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SIL-Ć-S15_pNadGenZJWPJ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 6 5 0.6 0.6 9 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 6 5 0.6 0.6 9 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42_2_5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-499 Nazwa modułu Ekonomia menedżerska Nazwa modułu w języku angielskim Manager economics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Globalizacja i handel międzynarodowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS 14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 2 30 2 II 15 2 30 1 I. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu

Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZSKGZ-S16

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies

Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu

Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu Ekonomika i organizacja środowiska pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-36_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo