AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_17_1_5 267 Przedmiot: Badania jakościowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 znajomość podstaw marketingu i zarządzania Cele przedmiotu: 1 poznanie, zrozumienie elementarnej wiedzy o metodyce badań jakościowych. Po zakończonych zajęciach student powinien umieć samodzielnie zaprojektować badanie jakościowe. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_1 zna etapy procesu badania jakościowego K_W13 EKP_1 zna typowe metody badań jakościowych, rozróżnia je K_W15 EKP_2 umie zastosować elementarną wiedzę teoretyczna z badań jakościowych do samodzielnego zaprojektowania badania jakościowego lub oceny takiego projektu K_U06, K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Istota badań jakościowych 2 EKP_1 2 Proces marketingowych badań jakościowych 2 EKP_1 3 Wywiad grupowy pogłębiony 2 EKP_1 Wywiad indywidualny pogłębiony 2 EKP_1 5 Obserwacja jako metoda badawcza 2 EKP_1 6 Techniki projekcyjne i wspomagające 2 EKP_1 7 Rynek badań jakościowych 1 EKP_1 8 Prezentacja samodzielnie przygotowanych projektów badania jakościowego przez studentów 2 EKP_2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_1 X EKP_1 X EKP_2 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Obecność na zajęciach, zaliczenie pisemne, dla chętnych na ocenę bardzo dobrą- projekt badania jakościowego i prezentacja Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10

2 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 8 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 18 Literatura: Literatura podstawowa 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki: pod redakcją D. Maison, A. Nogi-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk 2007, ss Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2011 (wydanie IV), ss Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nikodemska- Wołowik A. M.: Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Sudoła, J. Szymczak i M. Haffera, PWE, Warszawa Mącik R. 2. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Hanna Mackiewicz dr inż. Agnieszka Rybowska Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KHiU

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_2_1_5 272 Przedmiot: Bazy danych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Elementy logiki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 2 Podstawowa wiedza o typach danych i ich komputerowej reprezentacji Cele przedmiotu: 1 Przedstawienie koncepcji i pojęć z dziedziny baz danych, zasad poprawnego modelowania danych i podstawowych reguł projektowania systemów informatycznych. 2 Wskazanie znaczenia baz danych we współczesnych systemach informatycznych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP2 EKP3 EKP EKP5 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Posługiwać się językami operowania danymi, w tym SQL Opisać, podać przykłady, wdrożyć we własnej aplikacji mechanizmy utrzymywania spójności i integralności danych Zaproponować zgodny z obowiązującymi zasadami model danych dla konkretnego zastosowania Zbudować prostą aplikację z bazą danych Rozumieć zasady funkcjonowania systemów informatycznych wspierających działanie organizacji Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W13, K_U02, K_U08, K_U11, K_U23 K_W13, K_U02, K_U23 K_W13, K_U02, K_U06, K_U07, K_U11 K_W13, K_U02, K_U06, K_U11, K_U16, K_U19, K_U23 K_W13, K_U07, K_U16, K_U23 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Składowe systemu zarządzania bazami danych, rodzaje systemów zarządzania bazami danych 2 EKP2, EKP5 2 Modelowanie danych. Mechanizmy utrzymywania i kontroli integralności i spójności danych EKP2, EKP3, EKP5 3 Języki operowania danymi 10 EKP1 Tworzenie interfejsu użytkownika systemu informatycznego 2 EKP, EKP5 5 Zasady i etapy tworzenia systemu informatycznego z bazą danych 2 6 Tworzenie aplikacji z bazą danych 8 EKP3, EKP, EKP5 EKP1, EKP2, EKP3, EKP, EKP5 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X EKP2 X X X EKP3 X X X EKP X X

4 EKP5 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) 2 pozytywnie zaliczone kolokwia (praktyczne sprawdziany), projekt aplikacji wykonywany zgodnie z harmonogramem i wytycznymi, egzamin pisemny Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 15 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 1 1 Łącznie godzin 3 80 Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 86 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 53 Literatura: Literatura podstawowa Connolly T.,Begg C., Systemy baz danych, RM, 200 Banachowski L. i in., Bazy danych, Wykłady i ćwiczenia, PJWSTK, 2003 Forte S., Access 2000, Księga eksperta, Helion 2001 lub nowsze Literatura uzupełniająca Callahan E., Microsoft Access 2002 Visual Basic for applications krok po kroku, RM 2002 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia mgr Lidia Rosicka mgr Lidia Rosicka dr Dariusz Barbucha Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_17_1_5 311 Przedmiot: Ekonomia menedżerska Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawy ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomii i podstaw zarządzania Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie z etapami podejmowania decyzji. Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z wykorzystaniem drzew decyzyjnych, podstaw teorii gier. Prezentacja ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (otocznie bliższe i dalsze). Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 01 Wyjaśnia zasady i koncepcje teorii ekonomii związane z powstawaniem,funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstw na rynku 02 Zna podstawowe koncepcje zarządzania oraz możliwości ich stosowania K_W16 03 Posiada podstawowe umiejętności umożliwiające mu prowadzenie działalności gospodarczej K_W01; K_W02; K_W06 K_U0; K_U06 0 Stosuje metody umożliwiające podejmowanie decyzji menedżerskich K_U07; K_U12 05 Przekonuje grupę do własnych poglądów i adaptuje się do nowych sytuacji K_K02; K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Etapy podejmowania decyzji menedżerskich, procesy decyzyjne Modele przedsiębiorstwa w ujęciu: W. Baumola, R. Marrisa, O.E. Williamsona, R.M. Ceyerta i J.M. Marcha ; 02 3 Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marginalnej. Zasada racjonalnego gospodarowania Podejmowanie decyzji przy istnieniu ograniczeń Popyt i polityka cenowa. Wysokość ceny w praktyce. Zasada optymalnego narzutu na koszty 1 2 0; 05 6 Prognozowanie zapotrzebowania na rynku na dobra i usługi. Wielkość produkcji w długim i krótkim okresie czasu Funkcje i rodzaje kosztów w długim i krótkim okresie czasu. Zależności między kosztami. Efekty skali produkcji 1 01; 05 8 Decyzje produkcyjne i cenowe w warunkach konkurencji doskonałej i konkurencji niedoskonałej Sposoby podejmowania decyzji menedżerskich z zastosowaniem drzew decyzyjnych. Możliwości i ograniczenia wykorzystania drzew 2 02; Podstawowe założenia teorii gier. Strategie zapewniające równowagę. Równowaga Nasha Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 01 X 02 X 03 X 0 X 05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

6 ćwiczenia: kolokwium końcowe (50% prawidłowych odpowiedzi wymaganych na ocenę dostateczną) oraz aktywność na zajęciach mierzona liczbą wypowiedzi egzamin: zaliczenie pisemne (próg zaliczenia: 50%) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 2 Udział w konsultacjach 1 1 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 25 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 51 Literatura: Literatura podstawowa 1. Samuelson W.F., Marks S.G. `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Piocha S., Gabryszak R. `Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce`, Difin, Warszawa Froeb L.M., McCann B.T., `Ekonomia menedżerska`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Waśniewska A., Skrzeszewska K. `Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami`, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012 Literatura uzupełniająca 1. Penc J. `Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania`, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Bolesta-Kukułka K. `Decyzje menedżerskie`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Czarny B. `Mikroekonomia`, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Anetta Waśniewska dr inż. Anetta Waśniewska dr Katarzyna Skrzeszewska Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ KEiZ

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_2_1_5 32 Przedmiot: Ergonomia witryn internetowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z problemami dotyczącymi projektowania i tworzenia ergonomicznych witryn i serwisów internetowych oraz metodami testowania użyteczności witryn i serwisów internetowych. 2 Wykształcenie umiejętności oceny oraz formułowania raportów użyteczności witryn i serwisów internetowych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP2 EKP3 EKP Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wykazać znajomość metod i narzędzi prezentacji danych, właściwych dla technologii informacyjnych w zarządzaniu wykazać wiedzę o normach, regułach i standardach internetowych organizujących strukturę witryn i serwisów internetowych, ich źródłach, naturze i zmianach oraz rządzących nimi prawidłowościach użyć odpowiednich narzędzi do opisu oraz analizy problemów związanych z projektowaniem i utrzymywaniem użytecznych witryn i serwisów internetowych organizować i kierować pracą zespołu projektującego, wdrażającego i utrzymującego serwis internetowy Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W07, K_W08 K_W07, K_W18, K_W19, K_W20, K_W21 K_U06 K_K01, K_K03, K_K07, K_K10 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Pojęcia i definicje użyteczności, ergonomii i funkcjonalności witryn internetowych. 1 EKP1 2 Dyscypliny naukowe i pojęcia związane z użytecznością witryn internetowych: psychologia kognitywna, psychologia czynników ludzkich, interakcja człowiek-komputer itp. 3 EKP1, EKP Czynniki zachęcające i zniechęcające do korzystania z witryny: jakość merytoryczna informacji, jakość systemu, jakość wizualna, aktualizacje itp. Podstawowe zasady projektowania i tworzenia użytecznych stron, witryn, serwisów i aplikacji internetowych. Analiza funkcjonowania witryn internetowych: możliwości i potrzeby odbiorców, narzędzia do analizy funkcjonowania witryn internetowych, wykorzystanie statystyk, scenariusze działań użytkowników, testowanie. Metody badania i testowania użyteczności witryn internetowych: profile użytkowników, ocena heurystyczna, wywiady, testowanie zdalne, sortowanie kart, cognitive walkthrough itp. 6 EKP1, EKP2, EKP3 6 EKP2, EKP 5 EKP2, EKP3 6 EKP2, EKP 7 Przykłady witryn internetowych oraz oceny ich użyteczności. 3 EKP3, EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X X X EKP2 X X X EKP3 X X X EKP X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

8 Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: student zdał egzamin, wysłał sprawozdania z prac praktycznych i przedstawił prezentacje. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 30 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 8 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 81 Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 10 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 33 Literatura: Literatura podstawowa Kurs e-learningowy, E. Ratajczak-Ropel Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Helion 2003 Loranger H., J. Nielsen, Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych, Helion 2007 Literatura uzupełniająca Nielsen J., M. Tahir, Funkcjonalność stron WWW - 50 witryn bez sekretów, Helion 2006 Frontczak T.., Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion 2006 Benicewicz-Miazga A., M. Nowakowski, Webpositioning. Skuteczne pozycjonowanie w Internecie czyli jak efektywnie wypromować witrynę, Mikom 2005 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Ewa Ratajczak-Ropel dr Ewa Ratajczak-Ropel Jednostka dydaktyczna KSI KSI

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_18_1_5 113 Przedmiot: Geografia transportu Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Podstawowa wiedza z zakresu geografii ogólnej oraz technicznych aspektów funkcjonowania gałęzi transportu. Cele przedmiotu: 1 Ukazanie zależności między uwarunkowaniami geograficznymi oraz społeczno-ekonomicznymi a rozwojem i funkcjonowaniem transportu. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP1 EKP2 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Definiuje uwarunkowania geograficzne i społeczne rozwoju i funkcjonowania transportu. Identyfikuje znaczenie i uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania transportu w Polsce i Województwie Pomorskim. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W01, K_W03, K_W22, K_U0, K_U12, K_K03, K_K05 K_W07, K_W22, K_U20, K_K03, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Podstawowe pojęcia i zakres badawczy geografii transportu. Kierunki badawcze. 2 EKP1 2 Rozwój cywilizacyjny, a rozwój transportu, geografii transportu, kartografii (ujęcie historyczne). Epoka odkryć geograficznych. 2 EKP1 3 Geograficzne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania gałęzi transportu. 2 EKP1 Współzależności między rozwojem społeczno-gospodarczym a rozwojem i funkcjonowaniem transportu. 2 EKP1 5 Globalne szlaki transportu morskiego i powietrznego. 2 EKP1, EKP2 6 Główne szlaki transportu lądowego w Unii Europejskiej. 2 EKP1, EKP2 7 Główne szlaki transportu lądowego w Polsce. 2 EKP2 8 Transport Polski na mapie Unii Europejskiej. Transport Województwa Pomorskiego i aglomeracji Trójmiasta na transportowej mapie Polski i Unii Europejskiej. 1 EKP2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP1 X EKP2 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych

10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 30 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 15 Literatura: Literatura podstawowa Potrykowski M., Taylor Z., Geografia transportu, Zarys problemów, modeli i metod badawczych, PWN Warszawa 1982 Wojewódzka-Król K., Transport, PWN Warszawa 2000 Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, ITE-PIB, Warszawa-Radom 2007 Literatura uzupełniająca Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Sławomir Droździecki dr Sławomir Droździecki Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST

11 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_17_1_5 111 Przedmiot: Integracja europejska Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 1 15 Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 1.Zapoznanie studenta z genezą Unii Europejskiej 2.Przedstawienie systemu instytucjonalnego i decyzyjnego Unii Europejskiej 3.Przedstawienie podstawowych polityczno-społecznych filarów Unii Europejskiej.Przedstawienie drogi Polski do Unii europejskiej oraz korzyści z członkostwa od czasu przystąpienie do Unii Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP1 zdefiniować podstawowe pojęcia związane z procesami integracyjnymi K_W01 EKP2 wyjaśnić i zilustrować wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na procesy integracyjne w Europie K_W07 EKP3 znać najważniejsze instytucje UE, ich prerogatywy i znaczenie K_W01, K_W07, K_W17 EKP zidentyfikować zalety oraz ograniczenia wynikające z integracji europejskiej z polskiej perspektywy K_W07, K_W17 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Geneza Unii Europejskiej. Aspekt polityczny. Tło historyczno-polityczne europejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej. Proces stopniowego poszerzania zakresu współpracy w ramach Wspólnot. Traktat z Maastricht jako podstawa funkcjonowania UE. Polityczny aspekt umacniania unii Traktaty: Amsterdamski i Nicejski. Gospodarcze przesłanki powstania Wspólnot Europejskich. Sytuacja gospodarcza Europy po II wojnie światowej i próby jej poprawienia. Integracja jako środek osiągania celów związanych z rozwojem gospodarczym. System instytucjonalny Unii Europejskiej Siedziba i symbole UE. Organizacja i kompetencje: Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komitetu Regionów. Wybrane zagadnienia związane z procesami decyzyjnymi w Unii Europejskiej Unijny deficyt demokracji. Projekt konstytucji europejskiej. Unijne dyrekcje generalne i agencje. Polityczno-społeczne filary Unii Europejskiej. Treści Układów z Schengen. Prawa obywatela UE. Koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych między krajami UE. Suwerenność poszczególnych państw i ich tożsamość narodowa. Przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej Wybrane inicjatywy kulturalne na czele z Europejską Stolicą Kultury, Nocą Muzeów, itp. Wymiany uczniów, studentów, pracowników naukowych i administracyjnych. Program praktyk w krajach UE. 2 EKP1, EKP2 2 EKP2 2 EKP1, EKP3 2 EKP2, EKP3, EKP 2 EKP1, EKP 1 EKP3, EKP 7 Polska droga do Unii Europejskiej Treść Układu o Stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Kryteria kopenhaskie. Przebieg i efekty negocjacji. Warunki polskiej akcesji, w tym treści Traktatu Ateńskiego. 2 EKP1, EKP3, EKP 8 Najważniejsze korzyści Polski z przystąpienia do Unii Europejskiej 2 EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne

12 EKP1 X ustny pisemny praktyczne EKP2 X EKP3 X EKP X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) test końcowy oraz prezentacja Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 12 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 6 Łącznie godzin 39 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 23 Literatura: Literatura podstawowa Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska, Temida 2, Białystok Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Elipsa, Warszawa Marszałek A., Integracja europejska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000 Unia Europejska. Słownik encyklopedyczny, Wyd. Europa, Wrocław 2003 Literatura uzupełniająca Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkowstwa, pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa Unia Europejska. Leksykon integracji, Wyd. Europa Brodecki Z., Prawo europejskiej integracji, PWN, Warszawa 2000 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Marek Grzybowski prof. nadzw. AM mgr Agata Kaszuba Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

13 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_17_1_5 02 Przedmiot: Marketing usług Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 1 15 Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 znajomość podstaw marketingu Cele przedmiotu: 1 poznanie, zrozumienie i zastosowanie wiedzy o usługach na stanowisku specjalistycznym i kierowniczym w zakresie marketingu Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_1 zna istotę usług, cechy usług i umie wskazać na miejsce usług w klasyfikacji Ch. Lovelocke`a wraz z określeniem implikacji marketingowych K_W0 EKP_1 rozróżnia jakość usług i satysfakcję klienta K_W0 EKP_1 identyfikuje determinanty jakości usług K_W0 EKP_2 potrafi zidentyfikować cechy usług i zasady Fayola na dowolnie wybranym przykładzie firmy usługowej K_U12 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Omówienie planu pracy. Praca specjalisty i menedżera. Usługa jako praca 2 EKP_1 2 Istota usług i szczególne cechy usług 2 EKP_1 3 Rodzaje usług. Klasyfikacja Ch.Lovelocke a 2 EKP_1 Specyfika marketingu usług 2 EKP_1 5 Identyfikacja i hierarchizacja cech usług wraz z określeniem implikacji marketingowych na samodzielnie wybranym przykładzie 2 EKP_2 6 Jakość usług i satysfakcja klienta. Asymetria zależności pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą 2 EKP_1 7 Zastosowanie zasad H. Fayola w przedsiębiorstwie usługowym na wybranym przykładzie. 2 EKP_1 8 Synteza elementarnej wiedzy na temat osobowego charakteru relacji usługowej 1 EKP_1 i EKP_2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_1 X X EKP_1 X EKP_1 X EKP_2 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Obecność na zajęciach, zaliczenie pisemne, dla chętnych na ocenę wyższą niż dostateczną - konieczne jest opracowanie i zaprezentowanie jednej z prac Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

14 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 50 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 15 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 15 Literatura: Literatura podstawowa 1. Kotler Ph.(i in.), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s (19 stron). 2. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s oraz Stoner J. A.F. (i in.), Kierowanie, PWE Warszawa 2001, s. 52. Literatura uzupełniająca 1. Gilmore A., Usługi. Zarządzanie i marketing, PWE, Warszawa Kłosiński K.A., Światowy rynek usług, PWE, Warszawa Marketing usług pod redakcją A. Styś, PWE, Warszawa Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa Payne A.: Marketing usług, PWE, Warszawa Zarządzanie relacjami w usługach, pod redakcją K. Rogozińskiego, Difin, Warszawa Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek i Marketing w Praktyce. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Hanna Mackiewicz Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

15 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_2_1_5 31 Przedmiot: Multimedia Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Odbycie kursu `Technologie informacyjne` Cele przedmiotu: 1 2 Zapoznanie studentów z technikami i metodami przetwarzania danych multimedialnych w tym grafiki 2D, 3D i animacji Ukazanie studentom możliwości zastosowania wybranych technologii i narzędzi przetwarzania danych multimedialnych, w tym grafiki 2D i 3D, oraz grafiki animowanej Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP1 EKP2 Uzasadnić znaczenie i rolę multimediów w biznesie, a także opisać trendy i najnowsze rozwiązania biznesowe z udziałem multimediów Definiować pojęcia grafiki komputerowej oraz inne pojęcia dotyczące różnych form mediów K_W11, K_W25 K_W13 EKP3 Scharakteryzować techniki i narzędzia przetwarzania grafiki komputerowej K_W13, K_W25 EKP Scharakteryzować techniki tworzenia animacji K_W13, K_W25 EKP5 Korzystać z narzędzi przetwarzania i obróbki grafiki komputerowej K_W13, K_W25 EKP6 Projektować grafikę komputerową oraz realizować projekty grafiki komputerowej K_W13, K_U13 EKP7 Projektować proste animacje komputerowe K_W13, K_U13 EKP8 Korzystać z dokumentacji, źródeł literaturowych oraz instrukcji na potrzeby realizacji projektów multimedialnych oraz korzystania z narzędzi przetwarzania danych multimedialnych K_U13, K_U13 EKP9 Podejmować zadnia indywidualne lub zespołowe na potrzeby realizacji projektów oraz współdziałać i czynnie uczestniczyć w wykonywaniu tych zadań K_K01, K_K02, K_K0, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Multimedia i dane multimedialne. Techniki i metody przetwarzania i prezentacji danych multimedialnych 6 EKP1, EKP2 2 Pozyskiwanie i zapis danych multimedialnych Elementy grafiki komputerowej. Grafika 2D i 3D 6 8 Podstawy tworzenia animacji 2 2 EKP, EKP5, EKP8, EKP9 EKP2, EKP, EKP5, EKP6, EKP8, EKP9 EKP1, EKP3, EKP, EKP7, EKP8, EKP9 5 Dane przestrzenne oraz ich przetwarzanie 2 6 Wykorzystanie grafiki na potrzeby Internetu. Grafika w projektowaniu witryn i tworzeniu komponentów stron WWW. 6 8 EKP1, EKP6, EKP8, EKP9 7 Urządzenia i aplikacje multimedialne 2 EKP5, EKP8 8 Zastosowania technologii multimedialnych w biznesie, transporcie, handlu, logistyce i marketingu 2 EKP1 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne

16 ustny pisemny praktyczne EKP1 X X X X EKP2 X X X X X X EKP3 X X X X EKP X X X X EKP5 X X EKP6 X X X EKP7 X X X EKP8 X X EKP9 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: pisemny lub ustny. Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 8 6 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 10 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach 2 3 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 68 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 66 Literatura: Literatura podstawowa 1.Rosch W. L. MULTIMEDIA od A do Z. Kompletny przewodnik po multimediach. Intersoftland. Warszawa 1997 rok. 2.Zimek R, Oberlan Ł., ABC grafiki komputerowej. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Long B., Schenk S., Cyfrowe filmy wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.Frankowski P., Elementy graficzne na stronach WWW, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjne. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Grzeszczyk T., Systemy multimedialne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Metody implementacji. Mikom, Grudzień Multimedia w biznesie, pod red. Leszeka Kiełtyka, Zakamycze, Październik Benicewicz-Miazga A., e-business w Internecie i multimediach. Mikom, Lipiec Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydawnictwo Helion, Gliwice Benicewicz-Miazga A., Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice Joshua Paul, 100 sposobów na cyfrowe wideo, Wydawnictwo Helion, Gliwice Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca 1.Gregory Georges, Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice Bargieł D. Flash MX w praktyce, Helion, Październik Keating J., Flash MX. Vademecum profesjonalisty, Helion, Marzec Franklin D., P. Brooks, Flash 5. Sztuka tworzenia, Helion, Sierpień 2001.Świerk G., Ł. Madurski, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy, Helion, Maj Kwaśny A., Od skanera do drukarki, Helion, Październik Gaja W., GIMP. Projekty praktyczne. Wydawnictwo Helion, Gliwice Morris D., Tworzenie stron WWW we Flashu 8. Projekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice PetersManny Tan, Jamie MacDonald, Flash. Akademia matematycznych sztuczek. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Flash. Filmy i dźwięk. Techniki zaawansowane, praca zbiorowa, Wydawnictwo Helion, Gliwic ch sztuczek. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice Flash. Filmy i dźwięk. Techniki zaawansowane, praca zbiorowa, Wydawnictwo Helion, Gliwic

17 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr Ewa Ratajczak-Ropel dr Dariusz Barbucha mgr Ireneusz Meyer Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI KSI

18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_18_1_ Przedmiot: Podstawy transportu Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 60 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 Brak Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawową aparaturą pojęciową dotyczącą transportu; z rolą transportu w gospodarce narodowej, charakterystyką i warunkami ekonomicznymi działalności transportowej 2 Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych gałęzi transportu z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz zagadnień organizacyjno-prawnych i techniczno-technologicznych realizacji usług transportowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_01 EKP_02 EKP_03 EKP_0 EKP_05 EKP_06 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: definiowac podstawowe pojęcia z zakresu transportu, wyjaśniac cechy usług transportowych wyjaśnic rolę transportu w gospodarce narodowej, charakteryzowac warunki ekonomiczne działalności transportowej wymienic podstawowe gałęzie transportu i ich charakterystyką z uwzględnieniem: infrastruktury i suprastruktury, środków transportu, ładunków, zasad organiazacji działalności i konkurencyjności rynkowej poszczególnych gałęzi transportu, ich adekwatnośc w łańcuchach transportowych wskazac podstawy prawne i regulacyjne realizacji przewozów ładunków w ramach poszczególnych gałęzi transportu przepisy krajowe i międzynarodowe omówic zapisy taryf i cenników za usługi transportowe; stosując wybrane narzędzia, dokonywac obliczeń a następnie interpretowac wyniki, wymienic i omówic zawartośc dokumentów przewozowych występujących w poszczególnych gałęziach transportu w przewozach krajowych i międzynarodowych, wyjaśnic znaczenie wybranych rubryk i wypełnic dokumenty np.: CMR, CIM i AWB, Bill of Lading definiowac i wyjaśniac istotę spedycji i umowy spedycji; funkcje spedytora, omówic przepisy prawne dotyczące umowy spedycji (kodeks cywilny) i inne regulacje (OPWS), zasady odpowiedzialności spedytora Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W06; K_W07 K_W06; K_W07 K_W06; K_W07; K_W16; K_U01 K_W17 KW_17; K_U01; K_U02; K_U11; K_U1; K_K05 K_W06; K_W07; K_W17; K_U01 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Rola transportu w gospodarce narodowej 1 2 Charakterystyka i warunki działalności transportowej 1 1 EKP_01; EKP_02 EKP_01; EKP_02; EKP_0 3 Warunki ekonomiczne działalności transportowej 1 2 EKP_02 Gospodarowanie w transporcie drogowym EKP_03; EKP_0; EKP_05

19 5 Gospodarowanie w transporcie kolejowym 6 Gospodarowanie w transporcie wodnym śródlądowym Gospodarowanie w transporcie morskim 6 6 EKP_03; EKP_0; EKP_05 EKP_03; EKP_0; EKP_05 EKP_03; EKP_0; EKP_05 8 Gospodarowanie w transporcie powietrznym EKP_03; EKP_0; EKP_05 9 Gospodarowanie w transporcie przesyłowym 2 2 EKP03 10 Gałęzie transportu w łańcuchach transportowych; funkcje i rola spedytora EKP_03; EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X X X EKP_02 X EKP_03 X X X EKP_0 X X EKP_05 X X X EKP_06 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryteria zaliczenia: 60-65% dostateczny 66-71% dostateczny plus 72-77% dobry 78-83% dobry plus 8-100% bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury 9 10 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 1 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 62 Literatura: Literatura podstawowa 1.Kubicki J., Kuriata A., Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wydawnictwo WSM Gdynia Neider J. Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UG, Gdańsk Neider J., Marciniak-Neider D., Transport intermodalny, PWE Warszawa Neider J., Transport multimodalny w Europie, Wydawnictwo UG, Gdańsk Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa-Szczecin Literatura uzupełniająca

20 1.Rozwój infrastruktury transportu, pod red. K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Sikorski P.M., Zembrzycki T., Spedycja w praktyce, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998 i wydania następne..uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa-Radom Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM dr Joanna Miklińska Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST KLiST

21 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_0_1_5 836 Przedmiot: Praktyka zawodowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 160 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe 8 2 struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 8 3 obszar działalności przedsiębiorstwa 16 system organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie 16 5 zakres zadań pionów i komórek w przedsiębiorstwie 8 6 zakres zadań i obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach 8 7 organizacja przepływu informacji oraz dokumentów w przedsiębiorstwie 8 8 zasady przestrzegania tajemnicy służbowej i handlowej 8 9 system motywacyjny w przedsiębiorstwie 8 10 systemy IT w przedsiębiorstwie reklama w Internecie 8 12 testowanie i wdrażanie rozwiązań IT 8 13 rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwie 16 1 gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie 8 15 centra logistyczne w łańcuchach dostaw 8 16 strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw 8 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 160 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 160 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 160

22 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 160 Literatura: Literatura podstawowa dokumenty firmowe Literatura uzupełniająca nie dotyczy Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Dmowski Przemysław Prodziekan Ds Studenckich 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Dmowski Przemysław Prodziekan Ds Studenckich mgr Monika Szyda dr Sławomir Droździecki mgr Lidia Rosicka Jednostka dydaktyczna PWPiT PWPiT KEiZ KLiST KSI

23 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_18_1_5 500 Przedmiot: Prawo transportowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Logistyka i Handel Morski Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 15 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): 1 brak Cele przedmiotu: 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa transportowego 2 Zapoznanie studentów z zakresem regulacji i znaczeniem podstawowych aktów prawnych (wewnętrznych i międzynarodowych) z zakresu prawa transportowego Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_01 EKP_02 EKP_03 EKP_0 EKP_05 EKP_06 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: wskazac istotę prawa transportowego, definiowac podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa transportowego wymienic, wskazac znaczenie i zakres podstawowych aktów prawa transportowego (wewnetrznego i międzynarodowego) i innych powiązanych regulacji wyjaśnic istotę umowy przewozu, jej charakter prawny i elementy oraz sposoby nawiązywania stosunków umownych wymienic strony umowy przewozu i inne podmioty występujące w jej realizacji, prezentowac ich podstawowe uprawnienia i obowiązki; wymienic rodzaje szkód w transportowych i wyjaśnic zasady odpowiedzialnosci przewoźnika definiowac istotę spedycji, zasady odpowiedzialności spedytora, wskazac źródła prawa w zakresie umowy spedycji (kodeks cywilny) i inne regulacje (OPWS); wskazac inne dodatkowe umowy w transporcie wymienic i wskazac funkcje dokumentów przewozowych występujące w poszczególnych gałęziach transportu w przewozach krajowych i międzynarodowych Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W17; K_W18 K_W17; K_W18 K_W06; K_W07; K_W17; K_W18 K_W06; K_W07; K_W17 K_W06; K_W17; K_W18 K_U1; K_U22 EKP_07 dla przedstawionego studium przypadku - konkretnego stanu faktycznego wskazac regulacje prawne - przepisy, które znajdują zastosowanie w przedmiotowej sytuacji EKP_08 proponowac, zgodne z przepisami prawa rozwiązania i argumentowac je K_K05 K_U1; K_U22 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP 1 Istota, rozwój i podstawowe źródła prawa transportowego (akty prawa wewnętrznego i międzynarodowego) 2 2 Umowa przewozu w transporcie towarowym - sposób nawiązywania stosunków umownych, charakter prawny i elementy umowy przewozu 3 Pojęcie i funkcje dokumentów przewozowych w poszczególnych gałęziach transportu 2 Strony umowy przewozu; ich prawa i obowiązki w regulacjach poszczególnych gałęzi transportu EKP_01; EKP_02 EKP_01; EKP_02; EKP_03 EKP_02; EKP_06 EKP_02; EKP_0; EKP_07; EKP_08

24 5 Odpowiedzialność przewoźnika - zakres i charakterystyka odpowiedzialności przewoźnika, pojęcie i rodzaje szkód transportowych, ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika, pojęcie i rodzaje `siły wyższej` 3 EKP_01; EKP_0; EKP_07; EKP_08 6 Umowa spedycji (m.in. zasady odpowiedzialnosci spedytora) i inne dodatkowe umowy związane z działalnością transportową 2.5 EKP_05; EKP_07; EKP_08 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_01 X X EKP_02 X X EKP_03 X X EKP_0 X X EKP_05 X X EKP_06 X X EKP_07 X EKP_08 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryteria zaliczenia: 60-65% dostateczny 66-71% dostateczny plus 72-77% dobry 78-83% dobry plus 8-100% bardzo dobry Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 15 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 25 Liczba punktów ECTS 1 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 16 Literatura: Literatura podstawowa 1.Stec, M. Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze Kwaśniewski Z., Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym, UMK, Toruń Akty prawne (konwencje, ustawy) Literatura uzupełniająca 1.Górski W., Ubezpieczenia transportowe, Zachodnie Centrum Organizacji Zielona Góra Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko 1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Joanna Miklińska dr Joanna Miklińska Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_7_2_5 267 Przedmiot: Badania jakościowe Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 6 5 0.6 0.6 9 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 6 5 0.6 0.6 9 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42_2_5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_6 116 Przedmiot: Doświadczalnictwo w towaroznawstwie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 80 Przedmiot: Biochemia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_1_5 307 Przedmiot: Ekologia w towaroznawstwie Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty Kształcenia dla programu studiów dla kierunku Zarządzanie Studia I stopnia

Efekty Kształcenia dla programu studiów dla kierunku Zarządzanie Studia I stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty Kształcenia dla programu studiów dla kierunku Zarządzanie Studia I stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Studia I stopnia, niestacjonarne Opisy przedmiotów sylabusy kolejność alfabetyczna

Ekonomia Studia I stopnia, niestacjonarne Opisy przedmiotów sylabusy kolejność alfabetyczna Ekonomia Studia I stopnia, niestacjonarne Opisy przedmiotów sylabusy kolejność alfabetyczna Analiza ekonomiczna... 4 Budownictwo technologie budowlane, proces inwestycyjny i kosztorysy... 7 Centra usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 26 Przedmiot: Aparatura i inżynieria proc. produk. Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA Stopień I Studia licencjackie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2015/2016 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 6 26 Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2014/2015 1 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2014/2015 Opisy

Bardziej szczegółowo