Matryca efektów kształcenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matryca efektów kształcenia"

Transkrypt

1 Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia Język obcy II Wychowanie fizyczne II Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Zachowania organizacyjne Informatyka w zarządzaniu Marketing Podstawy rachunkowości Finanse przedsiębiorstwa Język obcy III Wychowanie fizyczne III Ochrona własności intelektualnej Podstawy Zarządzanie handlu zasobami ludzkimi Zarządzanie jakością Podstawy biznesu elektronicznego Metody organizacji i zarządznia Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo Logistyka Zarządzanie produkcją Współczesne systemy polityczne Zarządzanie projektami Systemy informacyjne biznesu Badania marketingowe Praktyka studencka Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek: Specjalność: Studia I stopnia, profil oglnoakademicki Matryca efektów kształcenia Zarządzanie Logistyka i Handel Morski, Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, Zarządzanie Przedsiębiorstwem Internet i Multimadia w Zarządzaniu, Informatyka w Transporcie i Handlu Przedmioty kierunkowe K_W01 K_W02 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego Definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa oraz innych organizacji Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych Identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem K_W07 K_W08 K_W09 Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa Identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi Opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania

2 Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia Język obcy II Wychowanie fizyczne II Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Zachowania organizacyjne Informatyka w zarządzaniu Marketing Podstawy rachunkowości Finanse przedsiębiorstwa Język obcy III Wychowanie fizyczne III Ochrona własności intelektualnej Podstawy Zarządzanie handlu zasobami ludzkimi Zarządzanie jakością Podstawy biznesu elektronicznego Metody organizacji i zarządznia Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo Logistyka Zarządzanie produkcją Współczesne systemy polityczne Zarządzanie projektami Systemy informacyjne biznesu Badania marketingowe Praktyka studencka Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Przedmioty kierunkowe K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji Wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów Wyjaśnia pojęcie kultury organizacji i ilustruje jej wpływ na sprawność działalności zespołowej Zna standardowe metody i narzędzia, w tym informatyczne, gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych Zna standardowe metody ilościowe oraz narzędzia informatyczne, wspomagające procesy podejmowania decyzji Zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp. Zna metody, techniki i koncepcje zarządzania oraz zasady i warunki ich stosowania Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa mające zastosowanie w działalności podmiotów gospodarczych Objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości, wzorce umowne, itp.) Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur i uregulowań organizacyjnych Dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych

3 Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia Język obcy II Wychowanie fizyczne II Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Zachowania organizacyjne Informatyka w zarządzaniu Marketing Podstawy rachunkowości Finanse przedsiębiorstwa Język obcy III Wychowanie fizyczne III Ochrona własności intelektualnej Podstawy Zarządzanie handlu zasobami ludzkimi Zarządzanie jakością Podstawy biznesu elektronicznego Metody organizacji i zarządznia Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo Logistyka Zarządzanie produkcją Współczesne systemy polityczne Zarządzanie projektami Systemy informacyjne biznesu Badania marketingowe Praktyka studencka Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Przedmioty kierunkowe K_W21 K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, etyki, postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji Zna i opisuje podstawowe mechanizmy życia społecznego, jego struktur oraz zmian społecznych Zna zasady tworzenia tekstu naukowego z poszanowaniem prawa własności intelektualnej Zna i opisuje podstawy wiedzy i poznania naukowego oraz zasady formułowania praw, pojęć, struktur i metod Zna klasy systemów informatycznych wspierających zarządzanie organizacją w różnych obszarach funkcjonalnych Stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji lub w relacjach międzyorganizacyjnych i bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością) Stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa lub podmiotami zewnętrznymi w typowych sytuacjach profesjonalnych Samodzielnego podejmowania działalności Dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne Formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów organizacji

4 Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia Język obcy II Wychowanie fizyczne II Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Zachowania organizacyjne Informatyka w zarządzaniu Marketing Podstawy rachunkowości Finanse przedsiębiorstwa Język obcy III Wychowanie fizyczne III Ochrona własności intelektualnej Podstawy Zarządzanie handlu zasobami ludzkimi Zarządzanie jakością Podstawy biznesu elektronicznego Metody organizacji i zarządznia Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo Logistyka Zarządzanie produkcją Współczesne systemy polityczne Zarządzanie projektami Systemy informacyjne biznesu Badania marketingowe Praktyka studencka Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Przedmioty kierunkowe K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji Analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji Stosowania zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji Dokonywania oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji Zastosowania odpowiednich metod, narzędzi analitycznych oraz systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji Przeprowadzania analizy wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub innej organizacji Posługiwania się normami i standardami w procesie zarządzania Posługiwania się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi (rachunkowości, bhp itp.) w celu uzasadniania konkretnych działań Dostrzegania potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami K_U16 K_U17 Kierowania i współuczestnictwa w projektach Planowania i zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych

5 Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia Język obcy II Wychowanie fizyczne II Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Zachowania organizacyjne Informatyka w zarządzaniu Marketing Podstawy rachunkowości Finanse przedsiębiorstwa Język obcy III Wychowanie fizyczne III Ochrona własności intelektualnej Podstawy Zarządzanie handlu zasobami ludzkimi Zarządzanie jakością Podstawy biznesu elektronicznego Metody organizacji i zarządznia Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo Logistyka Zarządzanie produkcją Współczesne systemy polityczne Zarządzanie projektami Systemy informacyjne biznesu Badania marketingowe Praktyka studencka Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Przedmioty kierunkowe K_U18 Przewidywania zachowań członków organizacji, analizy ich motywów i wpływania na nie w określonym zakresie K_U19 Efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań K_U20 Interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu K_U21 Stosowania metod badań społecznych K_U22 posługuje się językiem specjalistycznym (polskim lub obcym) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_U23 Używa wiedzy z zakresu systemów i technologii informatycznych do wspomagania zarządzania i definiowania potrzeb organizacji w zakresie informatyzacji K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów

6 Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia Język obcy II Wychowanie fizyczne II Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Zachowania organizacyjne Informatyka w zarządzaniu Marketing Podstawy rachunkowości Finanse przedsiębiorstwa Język obcy III Wychowanie fizyczne III Ochrona własności intelektualnej Podstawy Zarządzanie handlu zasobami ludzkimi Zarządzanie jakością Podstawy biznesu elektronicznego Metody organizacji i zarządznia Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo Logistyka Zarządzanie produkcją Współczesne systemy polityczne Zarządzanie projektami Systemy informacyjne biznesu Badania marketingowe Praktyka studencka Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Przedmioty kierunkowe K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania

7 Projektowanie witryn internetowych Bazy danych Multimedia Ergonomia witryn internetowych Sieci komputerowe Internet w handlu Wybrane technologie internetowe Elektroniczny obieg dokumentów Animacje, filmy video i gry komputerowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Internetowe bazy danych Narzędzia marketingu elektronicznego Rozwiązania mobilne w firmie Zarządzanie informacją Analiza danych biznesowych Portale korporacyjne Ekonomia menedżerska Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek: Specjalność: Studia I stopnia, profil oglnoakademicki Matryca efektów kształcenia Zarządzanie Internet i Multimadia w Zarządzaniu K_W01 K_W02 K_W03 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego K_W04 K_W05 K_W06 Definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa oraz innych organizacji Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych Identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa Identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi Opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji

8 Projektowanie witryn internetowych Bazy danych Multimedia Ergonomia witryn internetowych Sieci komputerowe Internet w handlu Wybrane technologie internetowe Elektroniczny obieg dokumentów Animacje, filmy video i gry komputerowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Internetowe bazy danych Narzędzia marketingu elektronicznego Rozwiązania mobilne w firmie Zarządzanie informacją Analiza danych biznesowych Portale korporacyjne Ekonomia menedżerska K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 Wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów Wyjaśnia pojęcie kultury organizacji i ilustruje jej wpływ na sprawność działalności zespołowej Zna standardowe metody i narzędzia, w tym informatyczne, gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych Zna standardowe metody ilościowe oraz narzędzia informatyczne, wspomagające procesy podejmowania decyzji Zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp. Zna metody, techniki i koncepcje zarządzania oraz zasady i warunki ich stosowania Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa mające zastosowanie w działalności podmiotów gospodarczych Objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości, wzorce umowne, itp.) Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur i uregulowań organizacyjnych Dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, etyki, postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji

9 Projektowanie witryn internetowych Bazy danych Multimedia Ergonomia witryn internetowych Sieci komputerowe Internet w handlu Wybrane technologie internetowe Elektroniczny obieg dokumentów Animacje, filmy video i gry komputerowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Internetowe bazy danych Narzędzia marketingu elektronicznego Rozwiązania mobilne w firmie Zarządzanie informacją Analiza danych biznesowych Portale korporacyjne Ekonomia menedżerska K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 Zna i opisuje podstawowe mechanizmy życia społecznego, jego struktur oraz zmian społecznych Zna zasady tworzenia tekstu naukowego z poszanowaniem prawa własności intelektualnej Zna i opisuje podstawy wiedzy i poznania naukowego oraz zasady formułowania praw, pojęć, struktur i metod Zna klasy systemów informatycznych wspierających zarządzanie organizacją w różnych obszarach funkcjonalnych Stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji lub w relacjach międzyorganizacyjnych i bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością) Stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa lub podmiotami zewnętrznymi w typowych sytuacjach profesjonalnych Samodzielnego podejmowania działalności Dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne Formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów organizacji Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji

10 Projektowanie witryn internetowych Bazy danych Multimedia Ergonomia witryn internetowych Sieci komputerowe Internet w handlu Wybrane technologie internetowe Elektroniczny obieg dokumentów Animacje, filmy video i gry komputerowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Internetowe bazy danych Narzędzia marketingu elektronicznego Rozwiązania mobilne w firmie Zarządzanie informacją Analiza danych biznesowych Portale korporacyjne Ekonomia menedżerska K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji Analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji Stosowania zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji Dokonywania oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji Zastosowania odpowiednich metod, narzędzi analitycznych oraz systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji Przeprowadzania analizy wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub innej organizacji Posługiwania się normami i standardami w procesie zarządzania Posługiwania się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi (rachunkowości, bhp itp.) w celu uzasadniania konkretnych działań Dostrzegania potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami Kierowania i współuczestnictwa w projektach Planowania i zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych Przewidywania zachowań członków organizacji, analizy ich motywów i wpływania na nie w określonym zakresie

11 Projektowanie witryn internetowych Bazy danych Multimedia Ergonomia witryn internetowych Sieci komputerowe Internet w handlu Wybrane technologie internetowe Elektroniczny obieg dokumentów Animacje, filmy video i gry komputerowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Internetowe bazy danych Narzędzia marketingu elektronicznego Rozwiązania mobilne w firmie Zarządzanie informacją Analiza danych biznesowych Portale korporacyjne Ekonomia menedżerska K_U19 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 Efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań Interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu Stosowania metod badań społecznych posługuje się językiem specjalistycznym (polskim lub obcym) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Używa wiedzy z zakresu systemów i technologii informatycznych do wspomagania zarządzania i definiowania potrzeb organizacji w zakresie informatyzacji Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych

12 Projektowanie witryn internetowych Bazy danych Multimedia Ergonomia witryn internetowych Sieci komputerowe Internet w handlu Wybrane technologie internetowe Elektroniczny obieg dokumentów Animacje, filmy video i gry komputerowe Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Internetowe bazy danych Narzędzia marketingu elektronicznego Rozwiązania mobilne w firmie Zarządzanie informacją Analiza danych biznesowych Portale korporacyjne Ekonomia menedżerska K_K08 K_K09 K_K10 samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania

13 Podstawy programowania Podstawy technologii internetowych Bazy danych I Sieci komputerowe Podstawy transportu Technologie mobilne Handel elektroniczny Elektroniczny obieg dokumentów Grafika i multimedia Bazy danych II Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Aplikacje internetowe Narzędzia marketingu elektronicznego Aplikacje mobilne Analiza i projektowanie systemów Systemy informacyjne w logistyce Konsumpcja Marka na rynku towarów i usług Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek: Specjalność: Studia I stopnia, profil oglnoakademicki Matryca efektów kształcenia Zarządzanie Informatyka w Transporcie i Handlu K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego Definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa oraz innych organizacji Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych Identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa Identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi Opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji

14 Podstawy programowania Podstawy technologii internetowych Bazy danych I Sieci komputerowe Podstawy transportu Technologie mobilne Handel elektroniczny Elektroniczny obieg dokumentów Grafika i multimedia Bazy danych II Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Aplikacje internetowe Narzędzia marketingu elektronicznego Aplikacje mobilne Analiza i projektowanie systemów Systemy informacyjne w logistyce Konsumpcja Marka na rynku towarów i usług K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 Wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów Wyjaśnia pojęcie kultury organizacji i ilustruje jej wpływ na sprawność działalności zespołowej Zna standardowe metody i narzędzia, w tym informatyczne, gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych Zna standardowe metody ilościowe oraz narzędzia informatyczne, wspomagające procesy podejmowania decyzji Zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp. Zna metody, techniki i koncepcje zarządzania oraz zasady i warunki ich stosowania Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa mające zastosowanie w działalności podmiotów gospodarczych Objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości, wzorce umowne, itp.) Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur i uregulowań organizacyjnych Dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, etyki, postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji

15 Podstawy programowania Podstawy technologii internetowych Bazy danych I Sieci komputerowe Podstawy transportu Technologie mobilne Handel elektroniczny Elektroniczny obieg dokumentów Grafika i multimedia Bazy danych II Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Aplikacje internetowe Narzędzia marketingu elektronicznego Aplikacje mobilne Analiza i projektowanie systemów Systemy informacyjne w logistyce Konsumpcja Marka na rynku towarów i usług K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 Zna i opisuje podstawowe mechanizmy życia społecznego, jego struktur oraz zmian społecznych Zna zasady tworzenia tekstu naukowego z poszanowaniem prawa własności intelektualnej Zna i opisuje podstawy wiedzy i poznania naukowego oraz zasady formułowania praw, pojęć, struktur i metod Zna klasy systemów informatycznych wspierających zarządzanie organizacją w różnych obszarach funkcjonalnych Stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji lub w relacjach międzyorganizacyjnych i bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością) Stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa lub podmiotami zewnętrznymi w typowych sytuacjach profesjonalnych Samodzielnego podejmowania działalności Dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne Formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów organizacji Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji

16 Podstawy programowania Podstawy technologii internetowych Bazy danych I Sieci komputerowe Podstawy transportu Technologie mobilne Handel elektroniczny Elektroniczny obieg dokumentów Grafika i multimedia Bazy danych II Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Aplikacje internetowe Narzędzia marketingu elektronicznego Aplikacje mobilne Analiza i projektowanie systemów Systemy informacyjne w logistyce Konsumpcja Marka na rynku towarów i usług K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji Analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji Stosowania zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji Dokonywania oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji Zastosowania odpowiednich metod, narzędzi analitycznych oraz systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji Przeprowadzania analizy wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub innej organizacji Posługiwania się normami i standardami w procesie zarządzania Posługiwania się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi (rachunkowości, bhp itp.) w celu uzasadniania konkretnych działań Dostrzegania potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami Kierowania i współuczestnictwa w projektach Planowania i zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych Przewidywania zachowań członków organizacji, analizy ich motywów i wpływania na nie w określonym zakresie

17 Podstawy programowania Podstawy technologii internetowych Bazy danych I Sieci komputerowe Podstawy transportu Technologie mobilne Handel elektroniczny Elektroniczny obieg dokumentów Grafika i multimedia Bazy danych II Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Aplikacje internetowe Narzędzia marketingu elektronicznego Aplikacje mobilne Analiza i projektowanie systemów Systemy informacyjne w logistyce Konsumpcja Marka na rynku towarów i usług K_U19 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 Efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań Interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu Stosowania metod badań społecznych posługuje się językiem specjalistycznym (polskim lub obcym) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Używa wiedzy z zakresu systemów i technologii informatycznych do wspomagania zarządzania i definiowania potrzeb organizacji w zakresie informatyzacji Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych

18 Podstawy programowania Podstawy technologii internetowych Bazy danych I Sieci komputerowe Podstawy transportu Technologie mobilne Handel elektroniczny Elektroniczny obieg dokumentów Grafika i multimedia Bazy danych II Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Aplikacje internetowe Narzędzia marketingu elektronicznego Aplikacje mobilne Analiza i projektowanie systemów Systemy informacyjne w logistyce Konsumpcja Marka na rynku towarów i usług K_K08 K_K09 K_K10 samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania

19 Podstawy transportu Geografia transportu Prawo transportowe Systemy logistyczne przedsiębiorstw I Transakcje w obrocie portowo-morskim I Systemy informatyczne w logistyce Systemy logistyczne przedsiębiorstw II Transakcje w obrocie portowo-morskim II Logistyka przedsiebirostw usługowych Polityka transportowa Infrastruktura logistyczna Logistyka obrotu portowego Ekologistyka Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce Logistyczna obsługa klienta Ekonomia menedżerska Inżynieria logistyczna Ubezpieczenia w logistyce Zarządzanie finansami przedsiębiorstw transportowologistycznych Procedury celne Rozliczenia handlowotransportowe Lądowo-morskie łańcuchy dostaw Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek: Specjalność: Studia I stopnia, profil oglnoakademicki Matryca efektów kształcenia Zarządzanie Logistyka i Handel Morski K_W01 K_W02 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego Definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa oraz innych organizacji Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych Identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa Identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi Opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji

20 Podstawy transportu Geografia transportu Prawo transportowe Systemy logistyczne przedsiębiorstw I Transakcje w obrocie portowo-morskim I Systemy informatyczne w logistyce Systemy logistyczne przedsiębiorstw II Transakcje w obrocie portowo-morskim II Logistyka przedsiebirostw usługowych Polityka transportowa Infrastruktura logistyczna Logistyka obrotu portowego Ekologistyka Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce Logistyczna obsługa klienta Ekonomia menedżerska Inżynieria logistyczna Ubezpieczenia w logistyce Zarządzanie finansami przedsiębiorstw transportowologistycznych Procedury celne Rozliczenia handlowotransportowe Lądowo-morskie łańcuchy dostaw K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 Wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów Wyjaśnia pojęcie kultury organizacji i ilustruje jej wpływ na sprawność działalności zespołowej Zna standardowe metody i narzędzia, w tym informatyczne, gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych Zna standardowe metody ilościowe oraz narzędzia informatyczne, wspomagające procesy podejmowania decyzji Zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp. Zna metody, techniki i koncepcje zarządzania oraz zasady i warunki ich stosowania Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa mające zastosowanie w działalności podmiotów gospodarczych Objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości, wzorce umowne, itp.) Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur i uregulowań organizacyjnych Dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, etyki, postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji

21 Podstawy transportu Geografia transportu Prawo transportowe Systemy logistyczne przedsiębiorstw I Transakcje w obrocie portowo-morskim I Systemy informatyczne w logistyce Systemy logistyczne przedsiębiorstw II Transakcje w obrocie portowo-morskim II Logistyka przedsiebirostw usługowych Polityka transportowa Infrastruktura logistyczna Logistyka obrotu portowego Ekologistyka Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce Logistyczna obsługa klienta Ekonomia menedżerska Inżynieria logistyczna Ubezpieczenia w logistyce Zarządzanie finansami przedsiębiorstw transportowologistycznych Procedury celne Rozliczenia handlowotransportowe Lądowo-morskie łańcuchy dostaw K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 Zna i opisuje podstawowe mechanizmy życia społecznego, jego struktur oraz zmian społecznych Zna zasady tworzenia tekstu naukowego z poszanowaniem prawa własności intelektualnej Zna i opisuje podstawy wiedzy i poznania naukowego oraz zasady formułowania praw, pojęć, struktur i metod Zna klasy systemów informatycznych wspierających zarządzanie organizacją w różnych obszarach funkcjonalnych Stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji lub w relacjach międzyorganizacyjnych i bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością) Stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa lub podmiotami zewnętrznymi w typowych sytuacjach profesjonalnych Samodzielnego podejmowania działalności Dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne Formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów organizacji Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji

22 Podstawy transportu Geografia transportu Prawo transportowe Systemy logistyczne przedsiębiorstw I Transakcje w obrocie portowo-morskim I Systemy informatyczne w logistyce Systemy logistyczne przedsiębiorstw II Transakcje w obrocie portowo-morskim II Logistyka przedsiebirostw usługowych Polityka transportowa Infrastruktura logistyczna Logistyka obrotu portowego Ekologistyka Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce Logistyczna obsługa klienta Ekonomia menedżerska Inżynieria logistyczna Ubezpieczenia w logistyce Zarządzanie finansami przedsiębiorstw transportowologistycznych Procedury celne Rozliczenia handlowotransportowe Lądowo-morskie łańcuchy dostaw K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji Analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji Stosowania zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji Dokonywania oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji Zastosowania odpowiednich metod, narzędzi analitycznych oraz systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji Przeprowadzania analizy wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub innej organizacji Posługiwania się normami i standardami w procesie zarządzania Posługiwania się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi (rachunkowości, bhp itp.) w celu uzasadniania konkretnych działań Dostrzegania potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami K_U16 K_U17 K_U18 Kierowania i współuczestnictwa w projektach Planowania i zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych Przewidywania zachowań członków organizacji, analizy ich motywów i wpływania na nie w określonym zakresie

23 Podstawy transportu Geografia transportu Prawo transportowe Systemy logistyczne przedsiębiorstw I Transakcje w obrocie portowo-morskim I Systemy informatyczne w logistyce Systemy logistyczne przedsiębiorstw II Transakcje w obrocie portowo-morskim II Logistyka przedsiebirostw usługowych Polityka transportowa Infrastruktura logistyczna Logistyka obrotu portowego Ekologistyka Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce Logistyczna obsługa klienta Ekonomia menedżerska Inżynieria logistyczna Ubezpieczenia w logistyce Zarządzanie finansami przedsiębiorstw transportowologistycznych Procedury celne Rozliczenia handlowotransportowe Lądowo-morskie łańcuchy dostaw K_U19 Efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań K_U20 Interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu K_U21 Stosowania metod badań społecznych K_U22 posługuje się językiem specjalistycznym (polskim lub obcym) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_U23 Używa wiedzy z zakresu systemów i technologii informatycznych do wspomagania zarządzania i definiowania potrzeb organizacji w zakresie informatyzacji K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych

24 Podstawy transportu Geografia transportu Prawo transportowe Systemy logistyczne przedsiębiorstw I Transakcje w obrocie portowo-morskim I Systemy informatyczne w logistyce Systemy logistyczne przedsiębiorstw II Transakcje w obrocie portowo-morskim II Logistyka przedsiebirostw usługowych Polityka transportowa Infrastruktura logistyczna Logistyka obrotu portowego Ekologistyka Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce Logistyczna obsługa klienta Ekonomia menedżerska Inżynieria logistyczna Ubezpieczenia w logistyce Zarządzanie finansami przedsiębiorstw transportowologistycznych Procedury celne Rozliczenia handlowotransportowe Lądowo-morskie łańcuchy dostaw K_K08 K_K09 K_K10 samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania

25 Rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość Komputerowe programy finansowo-księgowe Finanse MSP Prognozowanie gospodarcze Rachunek kosztów Rachunkowość zaawansowana Finanse sektora publicznego Sprawozdawczość finansowa Inwestycje kapitałowe Integracja europejska Historia myśli ekonomicznej Analiza rynku Rachunkowość i rozliczanie projektów Rachunkowość MSP Analiza finansowa Polityka regionalna Międzynarodowe stosunki gospodarcze Współczesny menadżeryzm Prawo pracy Rewizja finansowa Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek: Specjalność: Studia I stopnia, profil oglnoakademicki Matryca efektów kształcenia Zarządzanie Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw K_W01 K_W02 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego Definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa oraz innych organizacji Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych Identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa Identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi Opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji

26 Rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość Komputerowe programy finansowo-księgowe Finanse MSP Prognozowanie gospodarcze Rachunek kosztów Rachunkowość zaawansowana Finanse sektora publicznego Sprawozdawczość finansowa Inwestycje kapitałowe Integracja europejska Historia myśli ekonomicznej Analiza rynku Rachunkowość i rozliczanie projektów Rachunkowość MSP Analiza finansowa Polityka regionalna Międzynarodowe stosunki gospodarcze Współczesny menadżeryzm Prawo pracy Rewizja finansowa K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 Wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich i zespołów Wyjaśnia pojęcie kultury organizacji i ilustruje jej wpływ na sprawność działalności zespołowej Zna standardowe metody i narzędzia, w tym informatyczne, gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych Zna standardowe metody ilościowe oraz narzędzia informatyczne, wspomagające procesy podejmowania decyzji Zna typowe metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp. Zna metody, techniki i koncepcje zarządzania oraz zasady i warunki ich stosowania Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa mające zastosowanie w działalności podmiotów gospodarczych Objaśnia i ilustruje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy norm jakości, wzorce umowne, itp.) Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur i uregulowań organizacyjnych Dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji gospodarczych Dostrzega i wyjaśnia rolę kultury, etyki, postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji

27 Rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość Komputerowe programy finansowo-księgowe Finanse MSP Prognozowanie gospodarcze Rachunek kosztów Rachunkowość zaawansowana Finanse sektora publicznego Sprawozdawczość finansowa Inwestycje kapitałowe Integracja europejska Historia myśli ekonomicznej Analiza rynku Rachunkowość i rozliczanie projektów Rachunkowość MSP Analiza finansowa Polityka regionalna Międzynarodowe stosunki gospodarcze Współczesny menadżeryzm Prawo pracy Rewizja finansowa K_W22 K_W23 K_W24 K_W25 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 Zna i opisuje podstawowe mechanizmy życia społecznego, jego struktur oraz zmian społecznych Zna zasady tworzenia tekstu naukowego z poszanowaniem prawa własności intelektualnej Zna i opisuje podstawy wiedzy i poznania naukowego oraz zasady formułowania praw, pojęć, struktur i metod Zna klasy systemów informatycznych wspierających zarządzanie organizacją w różnych obszarach funkcjonalnych Stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji lub w relacjach międzyorganizacyjnych i bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością) Stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa lub podmiotami zewnętrznymi w typowych sytuacjach profesjonalnych Samodzielnego podejmowania działalności Dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w organizacji i w otoczeniu oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne Formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów organizacji Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji

28 Rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość Komputerowe programy finansowo-księgowe Finanse MSP Prognozowanie gospodarcze Rachunek kosztów Rachunkowość zaawansowana Finanse sektora publicznego Sprawozdawczość finansowa Inwestycje kapitałowe Integracja europejska Historia myśli ekonomicznej Analiza rynku Rachunkowość i rozliczanie projektów Rachunkowość MSP Analiza finansowa Polityka regionalna Międzynarodowe stosunki gospodarcze Współczesny menadżeryzm Prawo pracy Rewizja finansowa K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 Użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji Analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji Stosowania zasad i kryteriów służących rozwiązaniu problemów organizacji Dokonywania oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji Zastosowania odpowiednich metod, narzędzi analitycznych oraz systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji Przeprowadzania analizy wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub innej organizacji Posługiwania się normami i standardami w procesie zarządzania Posługiwania się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi (rachunkowości, bhp itp.) w celu uzasadniania konkretnych działań Dostrzegania potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami Kierowania i współuczestnictwa w projektach Planowania i zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych Przewidywania zachowań członków organizacji, analizy ich motywów i wpływania na nie w określonym zakresie

29 Rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość Komputerowe programy finansowo-księgowe Finanse MSP Prognozowanie gospodarcze Rachunek kosztów Rachunkowość zaawansowana Finanse sektora publicznego Sprawozdawczość finansowa Inwestycje kapitałowe Integracja europejska Historia myśli ekonomicznej Analiza rynku Rachunkowość i rozliczanie projektów Rachunkowość MSP Analiza finansowa Polityka regionalna Międzynarodowe stosunki gospodarcze Współczesny menadżeryzm Prawo pracy Rewizja finansowa K_U19 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 Efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań Interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu Stosowania metod badań społecznych posługuje się językiem specjalistycznym (polskim lub obcym) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów Używa wiedzy z zakresu systemów i technologii informatycznych do wspomagania zarządzania i definiowania potrzeb organizacji w zakresie informatyzacji Jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych

30 Rachunkowość przedsiębiorstw Bankowość Komputerowe programy finansowo-księgowe Finanse MSP Prognozowanie gospodarcze Rachunek kosztów Rachunkowość zaawansowana Finanse sektora publicznego Sprawozdawczość finansowa Inwestycje kapitałowe Integracja europejska Historia myśli ekonomicznej Analiza rynku Rachunkowość i rozliczanie projektów Rachunkowość MSP Analiza finansowa Polityka regionalna Międzynarodowe stosunki gospodarcze Współczesny menadżeryzm Prawo pracy Rewizja finansowa K_K08 K_K09 K_K10 samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania

31 Prognozowanie gospodarcze Marketing usług Polityka gospodarcza Ekonomia menedżerska Zachowania konsumenta Rachunek kosztów Badania jakościowe Integracja europejska Teoria przedsiębiorstwa Zarządzanie projektami UE Komunikacja marketingowa Gry decyzyjne Marketing elektroniczny Analiza rynku Finanse MSP Ekonomia sektora publicznego Rozliczanie projektów UE Marketing przemysłowy Ubezpieczenia gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze Konkurencyjność przedsiębiorstw Inwestycje kapitałowe Podatki i rachunkowość podatkowa Zarządzanie marketingowe Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Kierunek: Specjalność: Studia I stopnia, profil oglnoakademicki Matryca efektów kształcenia Zarządzanie Zarządzanie Przedsiębiorstwem K_W01 K_W02 Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy Wyjaśnia fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Wyjaśnia genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego Definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa oraz innych organizacji Wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych Identyfikuje wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi i ich otoczeniem K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa Identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi Opisuje i charakteryzuje role i funkcje kierowania Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst

AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Informatyka Gospodarcza AMG/WPiT/IG/Ist/InfG nst Statystyka opisowa KEiZ E2 27 9 9 9 6 462 33 Bazy danych KSI Z 27 9 18 3 34 Ergonomia witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Plan studiów stacjonarnych I stopnia - Kierunek Ekonomia Semestr Wymiar godzinowy Punkty Nazwa przedmiotu przedmiotu 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia niestacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 5.1 5. 5. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Podstawy socjologii KO 5.1/1 Polska Myśl Demokratyczna

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia Profil kształcenia / Forma studiów Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa logistyka/studia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość PLAN STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil praktyczny Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr Kod L.p. Nazwa przedmiotu przedmiotu Raze m W Ć+L

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i nowe technologie Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Studia: II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Rok naboru: 20/2016 Program zatwierdzony przez RWPiT dnia 18.06.20r.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE 1. W HANDLU i USŁUGACH A. 1. PRZEDMIOTY OGÓLNE - INNE WYMAGANIA Język obcy kontynuowany do wyboru 4 4 5 80 0 0 80 0 0 0 0 20 20 20 20 0 2. Technologie informacyjne 2 4 30 10 0 20 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu DZIENNIK STAŻU Imię i nazwisko Stażysty Przyjmujący na Staż Imię i nazwisko Opiekuna Stażu. Termin odbywania Stażu (dd/mm/rr dd/mm/rr) Podpis Opiekuna Stażysty Podpis

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1 Język obcy profesjonalny Statystyka matematyczna Badania operacyjne Społeczna odpowiedzialność biznesu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Gospodarka przestrzenna i regionalna Wspomaganie podejmowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Studia I stopnia Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania absolwent:

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Studia I stopnia Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania absolwent: WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: Inżynieria Zarządzania Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar wiedzy/kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH / OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR /13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 0000-11/13 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka (studia pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Konsulting gospodarczy PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Logistyka krajowa i międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

MATRYCA MACIERZY KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE obowiązuje od roku akad. 2016/2017

MATRYCA MACIERZY KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE obowiązuje od roku akad. 2016/2017 LOGWZ1_W01 LOGWZ1_W02 LOGWZ1_W03 LOGWZ1_W04 LOGWZ1_W05 LOGWZ1_W06 LOGWZ1_W07 LOGWZ1_W08 LOGWZ1_W09 LOGWZ1_W10 LOGWZ1_W11 LOGWZ1_W12 LOGWZ1_W13 LOGWZ1_W14 LOGWZ1_W15 MATRYCA MACIERZY KIERUNKU LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia zarządzanie/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Podstawy prawa 30 15 15 E 3 2 Matematyka w ekonomii 45 15 30 E 4 3 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65 0,35 0,65 Z o 16

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo