Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 Załącznik nr do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (projekt, wersja z r.) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 S t r o n a 2 Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 Definicja: Usługa pilotażowa w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspomagających ten proces. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc przedsiębiorcom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich. I. Zasady realizacji usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1. Usługa pilotażowa w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest skierowana do mikro- i małych przedsiębiorstw. 2. Realizacja usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego relacjach z klientami, dostawcami i szerszym otoczeniem rynkowym oraz identyfikacją obszarów problemowych 2, które należy poddać analizom w dalszej części usługi. Ma ono na celu określenie zakresu i szczegółowości wskazanych do przeprowadzenia u danego Klienta analiz. a) Uzgodniony zakres usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych powinien być dostosowany do specyfiki i potrzeb danego Klienta. b) Uzgodniony zakres usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych (ze wskazaniem obszarów problemowych) powinien zostać zapisany w umowie o świadczenie usługi, o której mowa w punkcie Usługa pilotażowa w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (lub jej etap) realizowana jest na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Podmiotem Wsparcia (PW) 3 a Klientem. Umowa ta powinna zawierać, co najmniej: zakres prac, które zostaną zrealizowane, sposób i termin ich realizacji, dane osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych ze strony PW za prawidłową realizację usługi wraz z informacją o ich kwalifikacjach, format raportu lub innego dokumentu potwierdzającego wywiązanie się stron z umowy, szczegółowe zasady wyceny oraz koszt usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 1 Zwany w dalszej części dokumentu Standardem. 2 Ponieważ lista możliwych obszarów problemowych może być bardzo szeroka, standard nie zawiera ich wyszczególnienia, aby nie ograniczać zakresu analizy. Jako przykłady obszarów problemowych można podać: komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa, komunikacja z klientami, zarządzanie zapasami, rachunkowość, rozliczanie czasu pracy itp. 3 Podmiotem Wsparcia (PW) jest usługodawca wybrany w konkursie, który podpisał z PARP umowę na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarzadzaniu przedsiębiorstwem.

3 S t r o n a 3 4. Po zakończeniu realizacji usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub pojedynczego jej etapu, PW jest zobowiązany pozyskać od Klienta wypełnioną ankietę oceny zadowolenia z usługi. II. Zakres usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5. Usługa pilotażowa w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem składa się z dwóch etapów: a) Etap I audyt systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanych technologii informacyjnych, b) Etap II doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu oraz szkolenie. 6. Etap I audyt systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanych technologii informacyjnych polega na analizie sytuacji przedsiębiorstwa, w szczególności obejmującej obszary problemowe zidentyfikowane w trakcie wstępnego rozpoznania specyfiki jego funkcjonowania, o których mowa w punkcie 2, w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wprowadzenie odpowiednich technologii informacyjnych. 7. Zakres rzeczowy Etapu I obejmuje dwa działania: 1) identyfikację i analizę obowiązujących w przedsiębiorstwie schematów i procedur działania, w szczególności: a) analizę funkcjonującej w przedsiębiorstwie struktury organizacyjnej: analizę schematu organizacyjnego, więzi służbowych i funkcjonalnych, specjalizacji stanowisk pracy i komórek organizacyjnych, b) analizę głównych funkcji przedsiębiorstwa: marketingowej, produkcyjnej, handlowej, zaopatrzeniowej, finansowo-księgowej, informacyjnej i in., c) identyfikację oraz szczegółową analizę obszarów wymagających optymalizacji organizacyjnej. 2) badanie wykorzystywanych w przedsiębiorstwie technologii informacyjnych, obejmujące w szczególności: a) inwentaryzację posiadanej infrastruktury teleinformatycznej (m.in. sprzętu, baz danych, infrastruktury sieci komputerowych, rozwiązań zdalnego dostępu do systemu teleinformatycznego i aplikacji oraz do sieci Internet itp.) i oprogramowania oraz analizę technologii informacyjnych stosowanych w zidentyfikowanych obszarach wymagających optymalizacji organizacyjnej, b) analizę kosztów związanych z funkcjonowaniem aktualnych systemów informacyjnych oraz określenie obszarów, w których koszty te mogą być zoptymalizowane, c) przygotowanie propozycji zmian organizacyjnych wpływających na zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, d) oszacowanie kosztów wdrożenia nowych rozwiązań oraz sporządzenie harmonogramu ich wdrożenia, e) oszacowanie efektów ekonomicznych wdrożenia proponowanych rozwiązań w mierzalnych i weryfikowalnych wskaźnikach, f) przedstawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych przynajmniej dwóch rekomendowanych technologii informacyjnych, które należy wdrożyć w obszarach wymagających optymalizacji organizacyjnej,

4 S t r o n a 4 g) podsumowującą analizę kosztów i korzyści, wynikających z wdrożenia nowych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem (z uwzględnieniem ewentualnych rozwiązań wariantowych), h) przedyskutowanie wyników audytu z Klientem. 8. Etap II doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu oraz szkolenie tj. doradztwo w trakcie wdrażania rekomendowanych w raporcie z Etapu I wybranych rozwiązań informacyjnych oraz przeszkolenie przedsiębiorcy lub jego pracowników w zakresie stosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie. 9. Zakres rzeczowy Etapu II obejmuje trzy działania: 1) doradztwo w wyborze sprzętu i oprogramowania, obejmujące w szczególności: a) przedstawienie rekomendacji, dotyczących parametrów technicznoeksploatacyjnych sprzętu niezbędnego do wdrożenia wybranych rozwiązań informacyjnych, b) przedstawienie uszczegółowionej kalkulacji kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania oraz pozostałych kosztów wdrożenia (np. szkolenia, konsolidacja oprogramowania, migracja danych), c) doradztwo wskazanie instytucji, które mogą ułatwić lub umożliwiają sfinansowanie zakupów (np. fundusze pożyczkowe lub poręczeniowe) lub instytucji, które mogą pomóc w identyfikacji źródeł finansowania (np. Punkty Konsultacyjne KSU), d) doradztwo w trakcie zakupu polegające między innymi na pomocy w identyfikacji firm, do których należy skierować zapytanie ofertowe, pomocy w sformułowaniu zapytania ofertowego, pomocy w analizie otrzymanych ofert, doradztwo w ewentualnych negocjacjach/rozmowach z potencjalnym wykonawcą, w tym doradztwo dotyczące usług dodatkowych jak np. dostosowaniu zamawianego rozwiązania do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorcy, e) doradztwo przy instalacji, migracji danych i rozruchu nowych systemów informacyjnych, zawierające także doradztwo przy analizie kompletności zrealizowanych usług oraz doradztwo przy analizie zgodności wdrażanych rozwiązań z założonymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi. 2) szkolenie 4 (opcjonalne), obejmujące w szczególności: a) szkolenie na stanowiskach pracy w zakresie posługiwania się wdrożonymi technologiami informacyjnymi, o ile dostawca technologii informacyjnej nie przeprowadza takiego szkolenia we własnym zakresie, b) nakreślenie trendów w rozwoju technologii informacyjnych stosowanych do wsparcia zarządzania MSP (np. technologie mobilne, oprogramowanie w chmurze, itp.), c) przekazanie wskazówek dotyczących prognozowanych kierunków rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz możliwych kierunków rozwoju stosowanych w nim technologii informacyjnych. 3) monitoring osiągania założonych celów optymalizacyjnych oraz bieżące doradztwo, zawiązane z wdrożonym rozwiązaniem informacyjnym, nie dłuższe niż sześć miesięcy. 4 Co do zasady w siedzibie Klienta.

5 S t r o n a 5 III. Procedura realizacji usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Etap I audyt systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanych technologii informacyjnych Realizując Etap I, PW wykonuje na rzecz Klienta analizy lub badania, o których mowa w punkcie 7. W procesie tym może zastosować wybrane metodologie ujęte w odpowiedniej literaturze dotyczącej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz zastosowania w tej sferze technologii informacyjnych. 10. W terminie 21 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych analiz lub badań PW przygotowuje raport z Etapu I, który powinien zawierać: a) kartę audytu, w której powinny zostać uwzględnione dane i informacje stanowiące efekt realizacji analiz lub badań, o których mowa w punkcie 7; b) przedstawienie co najmniej dwóch rekomendacji (z których każda posiada co najmniej 2 warianty) dot. wdrożenia w przedsiębiorstwie Klienta technologii informacyjnych (lub wskazania dostawców oprogramowania lub sprzętu) służących poprawie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem; c) wskazanie wybranej do wdrożenia technologii informacyjnej wraz z uzasadnieniem w kontekście m.in. zakładanej poprawy efektywności zarządzania przedsiębiorstwem; d) w przypadku, jeżeli nie jest możliwe przedstawienie przynajmniej dwóch rekomendacji, szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego sformułowanie rekomendacji nie było możliwe; e) informacje na temat: daty przeprowadzenia audytu, osób uczestniczących w jego realizacji ze strony PW i Klienta oraz czasu jego trwania. 11. Każda z rekomendacji, o których mowa w punkcie 10 lit. b), powinna zawierać: a) uzasadnienie potrzeby jej wdrożenia; b) dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) charakterystykę parametrów techniczno-eksploatacyjnych rekomendowanych technologii informacyjnych; d) procedurę wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient, a jakie czynności wykona PW lub wykonawca zewnętrzny; e) wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie może spodziewać się Klient lub jakich negatywnych skutków może uniknąć, w tym określenie możliwych do uzyskania oszczędności; f) wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji; g) określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych działań; h) wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych działań; i) określenie czasu, w którym rekomendowane działanie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od PW i Klienta oraz przewidywanego czasu zwrotu kosztów inwestycji.

6 S t r o n a 6 Rezultat 12. Wszystkie rekomendowane w raporcie z Etapu I działania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. 13. PW przekazuje Klientowi raport z Etapu I w ciągu 10 dni od zakończenia prac nad tym raportem. Przekazanie to poprzedzone jest prezentacją wyników audytu oraz wynikających z niego rekomendacji, dotyczących możliwych do realizacji działań mających na celu wdrożenie rekomendowanych technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie Klienta. Prezentacja ta przeprowadzana jest w ustalonym przez Klienta i PW miejscu. 14. Maksymalnie 30% usług pilotażowych może zakończyć się na Etapie I, jeśli: a) Klient w swojej działalności w sposób optymalny wykorzystuje technologie informacyjne, b) Klient nie posiada odpowiednich nakładów finansowych, ani realnych perspektyw ich pozyskania, koniecznych do przeprowadzenia rekomendowanych działań, c) Klient samodzielnie wdroży rekomendacje w niektórych lub wszystkich obszarach. 15. Maksymalny założony udział Klientów usługi pilotażowej, którym Podmiot wsparcia rekomendował zakup oprogramowania lub sprzętu od tego samego producenta ustala się na poziomie 50%. 16. Rezultatem realizacji Etapu I jest raport, o którym mowa w punkcie 10. Potwierdzenie realizacji Etapu I 17. Potwierdzeniem realizacji Etapu I jest podpisany przez Klienta protokół odbioru zawierający, co najmniej potwierdzenie: a) odbioru raportu, o którym mowa w punkcie 10; b) należytego wykonania przez PW Etapu I usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie. Etap II doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystywanych w nim technologii informacyjnych 18. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Etapu II jest zrealizowanie na jego rzecz Etapu I. 19. Podstawą do rozpoczęcia realizacji Etapu II są rekomendacje wynikające z raportu z Etapu I, o których mowa w punkcie 10 lit. b). 20. Jeżeli Etap II rozpoczyna się później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, tj. podpisania przez Klienta protokołu odbioru, PW ma obowiązek zweryfikować i w razie potrzeby zaktualizować dane i rekomendacje zawarte w raporcie z Etapu I. 21. Klient winien wybrać co najmniej jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie. Osoba ta lub osoby wejdą w skład zespołu projektowego do spraw wdrożenia. 22. Zespół projektowy niezbędny do prawidłowego wdrożenia rekomendacji będzie się składał z: a) osób uprawnionych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych zmian,

7 S t r o n a 7 b) przedstawiciela lub przedstawicieli PW, c) ewentualnie innych osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendacji po stronie Klienta. 23. Etap II powinien zostać zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, tj. podpisania przez Klienta protokołu odbioru. 24. W terminie 21 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych usług doradczych i szkoleniowych oraz zakończeniu wdrożenia, PW przygotowuje protokół z Etapu II, który powinien zawierać: a) opis i uzasadnienie rekomendacji dotyczących parametrów technicznych i eksploatacyjnych kupowanego sprzętu lub oprogramowania. b) przedstawienie uszczegółowionej kalkulacji kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania oraz pozostałych kosztów wdrożenia. c) wyszczególnienie działań doradczych wykonanych w trakcie zakupu, instalacji, migracji danych i rozruchu nowych systemów informacyjnych. d) opis działań szkoleniowych (jeśli dotyczy). e) wyszczególnienie działań związanych z monitoringiem oraz bieżącym doradztwem prowadzącym do osiągnięcia założonych celów wdrożenia rekomendowanych technologii informacyjnych. Rezultat 25. Rezultatem realizacji Etapu II jest protokół, o którym mowa w punkcie 24. Potwierdzenie realizacji Etapu II 26. Po realizacji Etapu II PW i Klient podpisują protokół dokonania wdrożenia, potwierdzający, które z rekomendowanych w raporcie z Etapu I działań zostały wdrożone. 27. Potwierdzeniem realizacji Etapu II jest podpisane przez Klienta oraz PW oświadczenie, mówiące o tym, że co najmniej jedna z rekomendacji z raportu z Etapu I została wdrożona, w pełnym zakresie. 28. Oświadczenie o należytym wykonaniu przez PW Etapu II usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie.

8 S t r o n a 8 IV. Wymagania wobec Podmiotów Wsparcia świadczących usługę pilotażową w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Usługa może być świadczona przez Podmiot Wsparcia, który: 1) działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz 2) posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz 3) posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz 4) podpisał z PARP umowę, której przedmiotem jest świadczenie tych usług. Wymagania związane ze specyfiką świadczenia usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Podmiot Wsparcia testujący usługę pilotażową w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem : 5) zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż zł, co najmniej na okres realizacji projektu. 6) w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw. 7) w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 3 usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, w tym dot. wdrażania technologii informacyjnych 8) zapewnia świadczenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przez: a) co najmniej jednego Doradcę, który posiada wyższe wykształcenie oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradczo-szkoleniowych oraz w ciągu ostatnich 3 lat wyświadczył osobiście co najmniej 10 usług doradczych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym co najmniej 3 usługi, w których wykorzystywał metodykę analizy i mapowania procesów biznesowych. b) co najmniej jednego Doradcę, który posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie wdrażania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach oraz w ciągu ostatnich 3 lat wyświadczył osobiście co najmniej 5 usług doradczych, dotyczących przygotowania lub wdrożenia rozwiązań dotyczących technologii informacyjnych w MSP, przy czym wdrożenia pochodziły od co najmniej dwóch producentów. 9) Doradcy, o których mowa w pkt. 8 nie mogą w okresie realizacji projektu: a) być zatrudnieni przez firmy będące dostawcami rozwiązań informatycznych, dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem; b) brać udziału w działaniach handlowych związanych ze sprzedażą rozwiązań informatycznych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. 10) Podmiot Wsparcia zapewnia, iż osoby wskazane w punkcie 8 są zatrudnione/ zostaną zatrudnione najpóźniej w dniu podpisania Umowy o udzielenie wsparcia, przez

9 S t r o n a 9 Wnioskodawcę na podstawie umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie), których przedmiotem jest wykonywane osobiście testowanie Usług pilotażowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w imieniu bądź we współpracy z Podmiotem Wsparcia. 11) Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 12) Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 13) Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie 3 ust. 2 oraz 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064). 14) Nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie art. 205 lub art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 15) Nie orzeczono wobec niego zakazu, o którym mowa art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz.769) lub zakazu, o którym mowa w art.9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r., o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r., poz. 768, z późn. zm.). 16) Zobowiąże się do: a) bezpłatnego świadczenia usługi stanowiącej przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy na rzecz przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu, b) do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, c) do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr X do Umowy STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Standard świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Wytycznych

Załącznik nr 6 do Wytycznych Załącznik nr 6 do Wytycznych STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard systemowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO Załącznik nr 5 do Wytycznych STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard pilotażowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Wytycznych

Załącznik nr 6 do Wytycznych Załącznik nr 6 do Wytycznych STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard systemowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard usługi pilotażowej doradczo-szkoleniowej w

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opracowane przez: Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM DORADZTWO WE WDROŻENIU INNOWACJI

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM DORADZTWO WE WDROŻENIU INNOWACJI 1 S t r o n a / S t a n d a r d u s ł u g i d o r a d c z e j o c h a r a k t e r z e Załącznik nr 3 do Umowy o udzielnie wsparcia STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM DORADZTWO

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pytania i odpowiedzi. II edycja konkursu na realizację Projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J

Bardziej szczegółowo

Departament Administracji Publicznej

Departament Administracji Publicznej Departament Administracji Publicznej REALIZACJA PRZEZ BENEFICJENTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ Pytania i odpowiedzi. Konkurs na wdrożenie usługi systemowej w zakresie świadczenia usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Opis kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opis kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Opis kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WSPARCIE INWESTYCJI

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WSPARCIE INWESTYCJI PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WSPARCIE INWESTYCJI URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum KRYTERIA FORMALNE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo