UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI"

Transkrypt

1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI zawarta w Kielcach w dniu... pomiędzy : Anną Garbacz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EXPERT FK Anna Garbacz, ul. Targowa 18/ 912, Kielce, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielc, Regon: , NIP: , reprezentowaną przez: Annę Garbacz - Właściciela, zwaną w dalszej części umowy Ośrodkiem KSU, a.. ul..,.., NIP., REGON.., działającym na podstawie wpisu do, reprezentowanym przez: -.. zwaną dalej Klientem, Klient zleca, a Ośrodek KSU zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na zasadach określonych niniejszą umową. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach umowy nr 5/DPU/S02/62/2013/POKL/02 z dnia 23 października 2013r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, a Ośrodkiem KSU o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Poddziałania Oświadczenia Ośrodka KSU 1. Ośrodek KSU oświadcza, że a) jest podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym b) działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz c) posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz d) posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz 1

2 w dniu 23 października 2013r. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Poddziałania Ośrodek KSU spełnia wymagania w zakresie potencjału organizacyjno-osobowego: a) jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż ,00 euro; c) w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia zrealizował co najmniej 10 usług doradczych dla przedsiębiorców w minimum dwóch obszarach (każda usługa może dotyczyć jednego obszaru): doradztwo finansowe lub doradztwo rachunkowe lub doradztwo podatkowe lub doradztwo prawne. W tym co najmniej 5 z tych usług na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorców; d) zapewnia świadczenie Usługi Szybkiej Optymalizacji, przez zespół Konsultantów, który składa się z minimum 3 osób, a w jego skład wchodzi co najmniej: - jeden biegły rewident (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług w zakresie audytu lub doradztwa finansowego lub rachunkowego, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) lub - jeden doradca podatkowy (który posiada doświadczenie w realizacji, co najmniej 5 usług w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) lub - jeden radca prawny (adwokat) lub prawnik posiadający, co najmniej 3-letnią praktykę w świadczeniu usług optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) oraz - dwóch specjalistów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu usług doradczych na rzecz przedsiębiorców w co najmniej jednym z obszarów: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, sprzedaż i marketing, IT / telekomunikacja, księgowość, podatki przedsiębiorstwa, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; e) Dopuszcza się, że jedna osoba może pełnić rolę więcej niż jednego Konsultanta, z zastrzeżeniem, że każda pojedyncza usługa musi być realizowana przez minimum jednego Konsultanta (jedna osoba). 3. Ośrodek KSU zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem staranności przyjętej przez świadczenie usług przez podmioty profesjonalne przy zachowaniu standardów określonych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 4. Ośrodek KSU przed zawarciem umowy: 2

3 a) powiadomił Klienta, że pomoc finansowa, jaką uzyska w procesie świadczenia usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców stanowi dla niego pomoc de minimis. b) dokonał oceny dopuszczalności udzielenia Klientowi pomocy de minimis na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów i oświadczeń, c) przedstawił Klientowi sposób kalkulacji kosztów usługi, które będą stanowiły dla niego pomoc de minimis. Całkowity koszt usługi wynosi zł. netto. Na koszty usługi składają się wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług dla Klienta, w tym: - wynagrodzenia konsultantów 82,34% oraz - pozostałe wydatki 17,66%, na które składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zarządzających projektem, podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, najem i eksploatacja pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z realizacją projektu, zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, działania promocyjne i informacyjne, usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie, koszty bieżącego zarządu. Usługa jest dostępna za częściową odpłatnością 30% tj zł. netto + VAT Różnica pomiędzy kosztem usługi, a częściową odpłatnością poniesioną przez Klienta 30 % kosztów, stanowi dla Klienta pomoc de minimis w wysokości zł. Wsparcie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i z współfinansowania krajowego w 15%. d) przeprowadził wstępne rozpoznanie potrzeb Klienta w zakresie obszarów jego funkcjonowania, co miało na celu określenie zakresu i szczegółowości wskazanych do przeprowadzenia w danym przedsiębiorstwie analiz oraz dostosowanie do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa (Klienta); 5. Ośrodek KSU wyda Klientowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującym wzorem. 6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla Klienta odbiorcy usługi w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców w ramach wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług dla tego Klienta odbiorcy usługi w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców. 7. Ośrodek KSU zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji Przedsiębiorcy pozyskanych w trakcie świadczenia usługi, za wyjątkiem obowiązków sprawozdawczych oraz 3

4 konieczności udostępnienia dokumentacji na potrzeby wszelkich kontroli wynikających z umowy o udzielenie wsparcie na przetestowanie i wdrożenie niniejszej usługi pilotażowej, na co Przedsiębiorca wyraża zgodę. 8. Osobą odpowiedzialną ze strony Ośrodka KSU za prawidłową realizację usługi jest Anna Garbacz właściciel, biegły rewident (nr rej ), ACCA z ponad 10-letnim doświadczeniem w audytach i usługach doradczych dla przedsiębiorstw. 2. Oświadczenia Klienta 1. Klient: 1) wyraża zgodę na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców w jego firmie, 2) zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi, 3) zobowiązuje się do czynnego uczestniczenia w świadczeniu usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikroi małych przedsiębiorców, a w szczególności do wyznaczenia w ramach świadczenia usługi w etapie II co najmniej jednej osoby, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie, 4) zobowiązuje się, że jego przedstawiciele biorący udział w procesie świadczenia usługi będą aktywnie współpracowali z konsultantami Ośrodka KSU, 5) oświadcza, że nie pozostaje on pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, 6) oświadcza, że nie jest podmiotem zbiorowym, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275, z późn. zm.), tzn. podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, 7) oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 8) oświadcza, że nie podlega on wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie 3 ust. 2 oraz 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia POKL, 9) oświadcza, że nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z ), 2. Klient potwierdza, że przed zawarciem umowy: 1) został powiadomiony o kwestiach wskazanych w 1 ust. 4 niniejszej umowy, 2) potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy na podstawie 3 ust. 2 oraz 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia POKL. W oparciu o obowiązujące w dniu udzielenia pomocy de minimis przepisy prawa krajowego 4

5 i prawa wspólnotowego przed podpisaniem umowy nastąpiła weryfikacja czy Klientowi może być udzielona pomoc de minimis. 3) przedstawił Ośrodkowi KSU: - formularz informacji przedstawiony przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), - kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w okresie bieżącego roku, w którym Klient przystąpił do Projektu oraz dwóch poprzedzających lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, - kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy). 3. Klient oświadcza, że spełnia warunki określone dla mikro- lub małego przedsiębiorcy zawarte w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r, L Nr 214/3 z ). 4. Klient oświadcza, iż informacje i oświadczenia zawarte w niniejszej umowie i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 5. Klient wyraża zgodę na okazanie przez Ośrodek KSU dokumentacji zgromadzonej w trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową do kontroli PARP, jednostki przez niego wytypowanej lub innych jednostek kontrolnych. 6. Klient zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez PARP lub na zlecenie PARP badania ewaluacyjnego mającego na celu zweryfikowanie założonych rezultatów wdrożenia rekomendacji w ramach niniejszej umowy/projektu, które może być przeprowadzone w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu przez Ośrodek KSU. 3. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Ośrodek KSU na rzecz Klienta usługi szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorstw zgodnie z zapisami niniejszej umowy i standardem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, zwanym dalej Standardem. 2. Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (dalej Usługa Szybkiej Optymalizacji) to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur. 5

6 3. Usługa Szybkiej Optymalizacji składa się z dwóch Etapów: Etap I Audyt optymalizacyjny, Etap II Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; 4. Zakres prac i sposób realizacji 1. Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji Audyt optymalizacyjny - obejmuje analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa w następujących w co najmniej trzech podobszarach (wskazanych od pkt do pkt numeracja zgodna ze standardem) pochodzących z co najmniej dwóch obszarów (wskazanych od pkt. 6.1 do pkt. 6.6) z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi lub procedur: 6.1 Sprzedaż i marketing analizy mają na celu zbadanie możliwości: Uproszczenia lub optymalizacji procesów; Racjonalizacji sprzedaży, w tym jej kosztów; Optymalizacji strategii marketingowej; 6.2 IT / telekomunikacja analizy mają na celu zbadanie możliwości: Uproszczenia lub optymalizacji procesów; Dopasowania taryf telekomunikacyjnych do potrzeb Klienta; Zlecenia procesów na zewnątrz (np. outsourcing obsługi i konserwacji systemów IT, sprzętu komputerowego); Wykorzystania technologii informacyjnych w celu uzyskiwania przejrzystych informacji na temat funkcjonowania całego przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego prowadzenia; 6.3 Finanse analizy mają na celu zbadanie możliwości: Poprawy warunków finansowania; Bardziej efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, w tym kontroli należności, zobowiązań, zapasów; Optymalizacji ewidencji kosztów; Poprawy rentowności; Poprawy efektywności zakupów i gospodarki magazynowej; Uproszczenia lub automatyzacji procesów; Efektywnego planowania finansowego; 6.4 Księgowość analizy mają na celu: Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości; Weryfikację systemu ewidencji księgowej; Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej; Uproszczenie lub optymalizację procesów; 6.5 Podatki analizy mają na celu: Ograniczenie ryzyka podatkowego; Weryfikację prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla wybranych podatków; Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; Uproszczenie lub optymalizację procesów; 6.6 Prawo analiza ma na celu: 6

7 6.6.1 Weryfikację umów z kontrahentami, w tym warunków ich wykonania i zabezpieczenia płatności; Weryfikację umów z pracownikami i osobami współpracującymi; Weryfikację stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności; Analiza możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta; Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa Klienta; 2. Uzgodniony zakres Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji, wynikający ze wstępnego rozpoznaniem potrzeb Klienta w zakresie obszarów jego funkcjonowania i dostosowany do jego specyfiki i potrzeb, obejmuje następujące podobszary: ; 2.2. ; W terminie 21 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych analiz, Ośrodek KSU przygotowuje raport z Etapu I, który powinien zawierać: a) streszczenie menedżerskie, tj.: krótki opis Klienta, przedstawienie zidentyfikowanych potrzeb Klienta, listę przeprowadzonych analiz i wykorzystanych narzędzi lub stosowanych procedur, wraz z przedstawieniem najważniejszych wniosków wynikających z realizacji każdej z nich; b) co najmniej trzy rekomendacje 1 dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie Klienta najbardziej rokujących i korzystnych dla przedsiębiorcy rozwiązań lub usprawnień mających na celu poprawę zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, które dotyczą wybranych i analizowanych podobszarów; c) informacje na temat: daty realizacji poszczególnych analiz, osób uczestniczących w realizacji Etapu I ze strony Ośrodka KSU i Klienta oraz łącznego czasu trwania całego procesu; 4. Każda z rekomendacji powinna zawierać: a) uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia; b) dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) procedurę wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny; d) wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć; e) wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych; f) określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; 1 Maksymalnie jedna z tych rekomendacji może dotyczyć uniknięcia negatywnych skutków działań podejmowanych przez Klienta w jego dotychczasowej działalności. 7

8 g) wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; h) określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta; 5. Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie trzech rekomendacji Ośrodek KSU zamieszcza w raporcie z Etapu I wyjaśnienie, dlaczego przedstawienie tych rekomendacji (lub którejś z nich) było niemożliwe. 6. Ośrodek KSU przekazuje Klientowi raport z Etapu I w ciągu 10 dni od zakończenia prac nad jego przygotowaniem. Przekazanie to poprzedzone jest prezentacją wyników realizacji Etapu I oraz wynikających z nich rekomendacji, która przeprowadzana jest w siedzibie Klienta bądź Ośrodka KSU Po otrzymaniu raportu z Etapu I Klient powinien uzgodnić z Ośrodkiem KSU termin rozpoczęcia Etapu II, który nie powinien przypadać później niż 3 miesiące od dnia podpisania przez Klienta protokołu odbioru raportu z Etapu I. 8. Maksymalnie 10% Usług Szybkiej Optymalizacji może się zakończyć na Etapie I usługi z powodu rezygnacji Klienta z dalszego udziału w projekcie. Powodem rezygnacji mogą być: a) Klient w swojej działalności w sposób optymalny zarządza finansami przedsiębiorstwa i po zrealizowaniu Etapu I Ośrodek KSU nie był w stanie przedstawić żadnej rekomendacji, b) wdrożenie rekomendacji wynikających z Etapu I wymaga znacznych nakładów finansowych, a Klient nie posiada wystarczających środków na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac, c) Klient samodzielnie wdroży rekomendacje wynikające z Etapu I w niektórych lub wszystkich obszarach. Rezultat: 9. Rezultatem Etapu I jest raport stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Potwierdzenie realizacji Etapu I 10. Potwierdzeniem realizacji Etapu I jest podpisany przez Klienta protokół odbioru zawierający, co najmniej potwierdzenie: a) odbioru raportu, o którym mowa w punkcie 10; b) należytego wykonania przez Ośrodek KSU Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji. Wzór protokołu odbioru raportu i należytego wykonania Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Klienta, prezentacja raportu może zostać przeprowadzona w sposób zdalny konferencja zapewniająca obu stronom możliwość przekazywania i odbierania zarówno obrazu jak i dźwięku. 8

9 11. Etap II - Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności. 12. W ramach realizowanego doradztwa Ośrodek KSU ma obowiązek: a) udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących wdrażanych rozwiązań lub usprawnień oraz czynności podejmowanych w procesie ich wdrażania, b) wskazywać konkretne czynności, które na danym etapie wdrażania muszą być podejmowane przez Klienta w celu poprawnego wdrożenia poszczególnych rozwiązań lub usprawnień, c) jeżeli to konieczne, przeszkolić 3 wskazane przez Klienta osoby w zakresie: - samodzielnego stosowania w codziennej praktyce działalności gospodarczej wdrożonych w przedsiębiorstwie rozwiązań lub usprawnień, lub - samodzielnego posługiwania się przekazanymi przedsiębiorcy narzędziami informatycznymi (jeśli dotyczy), lub - samodzielnego stosowania przekazanych przedsiębiorcy procedur (jeśli dotyczy). 13. Podstawą do rozpoczęcia realizacji Etapu II są rekomendacje wynikające z raportu z Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji. 14. Jeżeli Etap II rozpoczyna się później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, tj. podpisania przez Klienta protokołu, o którym mowa w punkcie 17, Ośrodek KSU ma obowiązek zweryfikować i w razie potrzeby zaktualizować dane i rekomendacje zawarte w raporcie z Etapu I. 15. Klient powinien wybrać, co najmniej jedną osobę (jeśli jest to możliwe, po jednej w każdym z wdrażanych obszarów), która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie. Osoba lub osoby te wejdą w skład zespołu projektowego. 16. Zespół projektowy powinien składać się z: a) Osoby lub osób uprawnionych do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; b) Osoby lub osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień po stronie Klienta; c) Konsultanta/ów KSU reprezentujących Ośrodek KSU świadczący Usługę Szybkiej Optymalizacji; 17. Etap II Usługi Szybkiej Optymalizacji powinien zostać zrealizowany w okresie 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego okresu. Potwierdzenie realizacji Etapu II 3 Co do zasady szkolenie odbywa się w siedzibie Klienta. 9

10 18. Potwierdzeniem realizacji Etapu II jest podpisany przez Ośrodek KSU i Klienta protokół dokonania wdrożenia zawierający, co najmniej potwierdzenie: a) wdrożenia, w pełnym zakresie, co najmniej jednej ze wskazanych w raporcie z Etapu I rekomendacji, b) należytego wykonania przez Ośrodek KSU Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji. Wzór protokołu dokonania wdrożenia potwierdzający realizację Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Wynagrodzenie 1. Całkowity koszt usługi wynosi zł. netto. (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych), przy czym wartość kosztów związanych ze świadczeniem usługi w ramach: - Etapu I wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), - Etapu II wynosi 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych). 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty 30% wartości usługi tj zł. (słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć złotych) netto + podatek VAT, przy czym odpłatność za: - Realizację Etapu I wynosi 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), - Realizację Etapu II wynosi kwoty 2.010,00 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych). 3. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty 3.948,30 zł. brutto w ciągu 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy EXPERT FK ANNA GARBACZ w mbank nr Pozostała kwota będąca różnicą pomiędzy kosztem usługi, a częściową odpłatnością poniesioną przez Klienta, nie podlega zapłacie i stanowi dla Klienta pomoc de minimis w wysokości zł., na którą Ośrodek KSU wyda odpowiednie zaświadczenie o pomocy de minimis. 5. Wykonanie przedmiotu umowy przez Ośrodek KSU w 70% zostaje sfinansowane przez PARP w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , przy czym 85% kwoty wsparcia pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% ze współfinansowania krajowego. 6. W przypadku, gdy: - Klient odmówi podpisania protokołów odbioru zakończonych Etapów i oświadczeń, o których mowa w 4 pkt. 9 i 17, pomimo wykonania przez Ośrodek KSU usługi objętej umową, - Klient nie ureguluje wkładu własnego w wysokości 30% wartości usługi, o którym mowa w ust. 2, - Klient złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, które będą skutkować obowiązkiem zwrotu dofinansowania przez Ośrodek KSU, Klient będzie zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów usługi. 10

11 6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych 1. Ośrodek KSU oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać prawa autorskie majątkowe do wykonanych opracować w wyniku świadczonych usług stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. 2. Ośrodek KSU przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań będącej przedmiotem umowy sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach eksploatacji: a. wykorzystania opracowań będącej przedmiotem umowy do realizacji projektu w całości lub części, b. utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c. dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Klienta z chwilą podpisania protokołu odbioru. d. Wykorzystywania opracować dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. 3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, które określa 5 umowy. 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Klienta z tytułu praw autorskich Ośrodek KSU zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Klienta w związku z pojawieniem się takich roszczeń. 7. Przetwarzanie danych osobowych 1. Klient oświadcza, że przyjmuję do wiadomości, iż: a) administratorem zebranych danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 w zakresie udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia; b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia, w tym ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości przez PARP; c) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; d) osoba, której dane będą przetwarzane w ramach projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 2. Klient powierza Ośrodkowi KSU przetwarzanie danych osobowych Uczestników 11

12 Projektu, o którym mowa powyżej na warunkach określonych w niniejszej umowie. Powierzone dane osobowe Uczestników Projektu mogą być przetwarzane przez Ośrodek KSU wyłącznie w celu wykonania usług objętych niniejszą umową na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Uczestnicy projektu są zobowiązani złożyć oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych przez Ośrodek KSU wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Zobowiązuje się do stosowania zasad o ochronie danych osobowych w zakresie; 1) Przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu Ośrodek KSU przestrzega zasad wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i sprawy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Ośrodek KSU, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, podejmie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1. 2) Ośrodek KSU zobowiązuje się do udzielenia Klientowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 3) Ośrodek KSU umożliwi Klientowi w miejscach, w których są przetwarzane powierzone do przetwarzania dane osobowe, dokonanie kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia tych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli. 4) W przypadku powzięcia przez Klienta wiadomości o rażącym naruszeniu przez Ośrodek KSU zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, rozporządzenia, o którym mowa powyżej lub niniejszej umowy, Ośrodek KSU umożliwi Klientowi dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Ośrodek KSU jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Klienta lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów

13 Termin realizacji 1. Strony postanawiają, że Ośrodek KSU rozpocznie realizację Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji będącej przedmiotem niniejszej umowy z dniem podpisania niniejszej umowy. 2. Usługa będzie realizowana zgodnie z zakresem, sposobem realizacji oraz przy zachowaniu terminów opisanych w 4 niniejszej umowy. Zakończenie realizacji usługi planowane jest na dzień.r.. Strony dopuszczają zmianę terminu zakończenia realizacji usługi bez podpisywania aneksów do niniejszej umowy, jednak ostateczna data zakończenia realizacji umowy nie może być późniejsza niż r. 9. Postanowienia Końcowe. 1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 2. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. Ośrodek KSU Przedsiębiorca... Załączniki nr: 1. - Protokół odbioru raportu i należytego wykonania Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji - wzór 2. - Protokół dokonania wdrożenia potwierdzający realizację Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji - wzór 3. - Raport z Etapu I wzór Standard świadczenia usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców 13

14 14

15 Załącznik 1 PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU I - WZÓR USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z DNIA.. Na podstawie 4 ust. 10 umowy zawartej pomiędzy: - zwanej Klientem a EXPERT FK ANNA GARBACZ ul. Targowa 18/ 912, Kielce zwanej Ośrodkiem KSU. Strony stwierdzają wykonanie Etapu I usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców - Usługi Szybkiej Optymalizacji. Klient niniejszym potwierdza: - odbiór raportu z Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji Przekazanie raportu nastąpiło w ciągu 10 dni od zakończenia prac nad jego przygotowaniem. Przekazanie to poprzedzone zostało prezentacją wyników realizacji Etapu I oraz wynikających z nich rekomendacji, która przeprowadzana została w siedzibie Klienta / Ośrodka KSU*. oraz - należyte wykonanie przez Ośrodek KSU Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji. Jednocześnie Strony ustają rozpoczęcie wdrożenia Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji - Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień polegającej na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności. - począwszy od dnia podpisania niniejszego protokołu /.(inna data przypadająca nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania niniejszego protokołu) * Zespół projektowy odpowiedzialny za wdrożenie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień w ramach Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji składać się będzie z: - Osoby lub osób uprawnionych do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień.. - Osoby lub osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień po stronie Klienta wyznaczona przez Klienta co najmniej jedną osobę (jeśli jest to możliwe, po jednej w każdym z wdrażanych obszarów), która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie.. - Konsultanta/ów KSU reprezentujących Ośrodek KSU świadczący Usługę Szybkiej Optymalizacji Anny Garbacz i.., Szczegóły Etap I Usługi wykonany w okresie od dnia.. do dnia.. przez Konsultantów Ośrodka KSU: Anna Garbacz biegły rewident i. Wartość 4 000,00 zł. netto Odpłatność Klienta 30% tj ,00 + VAT Miejscowość, data.... Ośrodek KSU Klient 15

16 Załącznik 2 PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU II - WZÓR USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z DNIA.. Na podstawie 4 ust. 18 umowy zawartej pomiędzy: - zwanej Klientem i EXPERT FK ANNA GARBACZ ul. Targowa 18/ 912, Kielce zwanej Ośrodkiem KSU. Strony stwierdzają wykonanie Etapu II usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców - Usługi Szybkiej Optymalizacji. Etap II - Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień polegało na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem była przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności. W ramach realizowanego doradztwa Ośrodek KSU: d) udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących wdrażanych rozwiązań lub usprawnień oraz czynności podejmowanych w procesie ich wdrażania, e) wskazywał konkretne czynności, które na danym etapie wdrażania musiały być podejmowane przez Klienta w celu poprawnego wdrożenia poszczególnych rozwiązań lub usprawnień, f) przeszkolił wskazane przez Klienta osoby w zakresie: - samodzielnego stosowania w codziennej praktyce działalności gospodarczej wdrożonych w przedsiębiorstwie rozwiązań lub usprawnień, lub - samodzielnego posługiwania się przekazanymi przedsiębiorcy narzędziami informatycznymi (jeśli dotyczy), lub - samodzielnego stosowania przekazanych przedsiębiorcy procedur (jeśli dotyczy). Strony niniejszym potwierdzają wdrożenie, w pełnym zakresie, co najmniej jednej ze wskazanych w raporcie z Etapu I rekomendacji dotyczącej:.. Klient potwierdza należyte wykonanie przez Ośrodek KSU Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji. Szczegóły Etap II Usługi wykonany w okresie od dnia.. do dnia.. przez Konsultantów Ośrodka KSU: Anna Garbacz biegły rewident i. Wartość 6 700,00 netto Odpłatność Klienta 30% tj ,00 + VAT Miejscowość, data.... Ośrodek KSU Klient 16

17 Załącznik 3 RAPORT Z ETAPU I - WZÓR Z AUDYTU OPTYMALIZACYJNEGO USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA. (dane Klienta) A. CZĘŚĆ OGÓLNA B. USTALENIA Z AUDYTU ZARZĄDZANIA FINANSAMI I REKOMENDACJE d) KRÓTKI OPIS KLIENTA e) PRZEDSTAWIENIE ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB KLIENTA f) LISTA PRZEPROWADZONYCH ANALIZ I WYKORZYSTANYCH NARZĘDZI LUB STOSOWANYCH PROCEDUR, WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI KAŻDEJ Z NICH g) REKOMENDACJE 1. REKOMENDOWANE TRZY NAJBARDZIEJ ROKUJĄCE I KORZYSTNE DLA PRZEDSIĘBIORCY ROZWIĄZANIA I USPRAWNIENIA Wykaz co najmniej trzech rekomendacji 4 dotyczących wdrożenia w przedsiębiorstwie Klienta najbardziej rokujących i korzystnych dla przedsiębiorcy rozwiązań lub usprawnień mających na celu poprawę zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, które dotyczą wybranych i analizowanych podobszarów: OPIS REKOMENDACJI Ad. 1 a) Uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia; b) Dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) Procedura wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny; d) Wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć; e) Wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych; f) Określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; 4 Maksymalnie jedna z tych rekomendacji może dotyczyć uniknięcia negatywnych skutków działań podejmowanych przez Klienta w jego dotychczasowej działalności. 17

18 g) Wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; h) Określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta; Ad. 2 a) Uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia; b) Dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) Procedura wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny; d) Wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć; e) Wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych; f) Określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; g) Wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; h) Określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta; Ad. 3 a) Uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia; b) Dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) Procedura wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny; d) Wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć; e) Wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych; f) Określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; g) Wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; h) Określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta; Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie trzech rekomendacji Ośrodek KSU zamieszcza w raporcie z Etapu I wyjaśnienie, dlaczego przedstawienie tych rekomendacji (lub którejś z nich) było niemożliwe. C. USTALENIA KOŃCOWE Informacje na temat realizacji Etapu I: - daty realizacji poszczególnych analiz, - osób uczestniczących w realizacji Etapu I ze strony Ośrodka KSU i Klienta - łącznego czasu trwania całego procesu. 18

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr X do Umowy STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem S t r o n a 1 Załącznik nr do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Usługa może być realizowana w następujących obszarach:

Usługa może być realizowana w następujących obszarach: PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) realizuje projekt systemowy Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

4) w 16 ust. 1 skreśla się wyrazy: 8 ust. 5 i

4) w 16 ust. 1 skreśla się wyrazy: 8 ust. 5 i Aneks nr 1 z dnia.. do umowy o dofinansowanie Projektu: Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.08.02.02-12-002/08,

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA WARUNKOWA (wzór) Umowa warunkowa na realizację usług doradczych zawarta w dniu. r. w. pomiędzy przedsiębiorstwem: Public Shell Advisory S.A.; NIP: 8992738692; REGON: 21987458, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP zawarta w dniu roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DORADZTWO. 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę zaznaczyć właściwą formę A/B/C/D/E i uzupełnić dane)

UMOWA O DORADZTWO. 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę zaznaczyć właściwą formę A/B/C/D/E i uzupełnić dane) Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia doradztwa w ramach projektu Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu UMOWA O DORADZTWO Nr zawarta dnia.. w Bydgoszczy pomiędzy: 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr. do zapytania ofertowego.. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dotyczy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem.

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. Z A T W I E R D Z A M Kielce, dnia 18.12.2013 r.... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Świadczenie przez doradcę z zakresu IT

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

www.poliglotus.com.pl

www.poliglotus.com.pl UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:... roku w.. pomiędzy Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nr 27338 o nazwie Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, z siedzibą w 45-066 Opole,

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy...

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... Umowa nr..- /16 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... NIP: - - -, REGON:... reprezentowanym/ą przez:... -... Zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta.. r. pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta.. r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do Umowy o udzielenie wsparcia UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta.. r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy warunkowej Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w... pomiędzy: EKOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą..; NIP: ; reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SPOŁECZNA

REWITALIZACJA SPOŁECZNA Człowiek najlepsza inwestycja REWITALIZACJA SPOŁECZNA załącznik nr. do umowy nr z dnia - w z ó r - UMOWA o POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY ANEKS nr 3/2012 z dnia.. do umowy ramowej nr DPO-IV.042.1.2011 z 22 marca 2011r. na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa Zawarta w dniu.. r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta.. r. pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta.. r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do Umowy o udzielenie wsparcia UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta.. r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA UMOWA dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pt.,,mój czas moja szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Zawarta w dniu 2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Powiatem Wielickim Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce przy

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] POROZUMIENIE w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych

do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] POROZUMIENIE w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik Nr 15 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] POROZUMIENIE w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa. a... zwaną dalej Wykonawcą

Umowa. a... zwaną dalej Wykonawcą Umowa na wykonanie audytu energetycznego, dla celów realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr Załącznik nr 7 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.22.2014 Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr zawarta w dniu.. 2014 r. w Regułach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 7 do OPZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (ADMINISTRATOREM DANYCH) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr. Załącznik nr 9 do SIWZ. zawarta dnia roku w Działdowie pomiędzy:

Umowa zlecenie nr. Załącznik nr 9 do SIWZ. zawarta dnia roku w Działdowie pomiędzy: Umowa zlecenie nr. Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia roku w Działdowie pomiędzy: Działdowską Agencją Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagieły 15, 13-200 Działdowo, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR..

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 790/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2010 r. Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy Miastem Gdańsk, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia

UMOWA NR O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania wsparcia dla spółdzielni UMOWA NR O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE USŁUGI DORADCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE USŁUGI DORADCZEJ UMOWA O UDZIELENIE USŁUGI DORADCZEJ NR../ /2012/. Zawarta w Chrzanowie dnia roku pomiędzy: Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółką Akcyjną z siedzibą w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5, (32-500 Chrzanów),

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta.. r. pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta.. r. pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 7 do Umowy o udzielenie wsparcia UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta..

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr..

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w Warszawie pomiędzy: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, poczta Warszawa 00-131; NIP: 5251569214,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Umowa nr..

PROJEKT UMOWY Umowa nr.. Znak 2/6.2/2014 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego PROJEKT UMOWY Umowa nr.. Zawarta w Pasłęku w dniu... pomiędzy: Stowarzyszeniem "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" z siedzibą w Pasłęku (kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku, pomiędzy:

dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku, pomiędzy: Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-26/14 Załącznik do SIWZ (załącznik nr 5 mowy do umowy nr z dnia.) WZÓR UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/./ 2017

Wzór UMOWY nr WF/./ 2017 Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Wzór UMOWY nr WF/./ 2017 zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego UMOWA wzór zawarta w dniu.. 2016 roku w Lesznie pomiędzy: Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 100 Leszno, NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445, zwanym w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU BON NA INNOWACJE

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU BON NA INNOWACJE Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa zawarta w Katowicach w dniu.. r. pomiędzy: EUROPART Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą Załącznik nr 39.9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Standard usługi informacyjnej

Standard usługi informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standard usługi informacyjnej Załącznik nr 3a do umowy o udzielnie wsparcia Wsparcie na prowadzenie punktu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III I. Informacje ogólne o projekcie 1.1 Numer wniosku o udzielenie wsparcia _ - _ / _ - SPPW/3 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF Wypełnia ECDF Data wpływu Numer wniosku Uwaga: */ niepotrzebne skreślić, I. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*: SIEDZIBA/ADRES

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo