UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI"

Transkrypt

1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI zawarta w Kielcach w dniu... pomiędzy : Anną Garbacz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EXPERT FK Anna Garbacz, ul. Targowa 18/ 912, Kielce, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielc, Regon: , NIP: , reprezentowaną przez: Annę Garbacz - Właściciela, zwaną w dalszej części umowy Ośrodkiem KSU, a.. ul..,.., NIP., REGON.., działającym na podstawie wpisu do, reprezentowanym przez: -.. zwaną dalej Klientem, Klient zleca, a Ośrodek KSU zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na zasadach określonych niniejszą umową. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach umowy nr 5/DPU/S02/62/2013/POKL/02 z dnia 23 października 2013r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, a Ośrodkiem KSU o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Poddziałania Oświadczenia Ośrodka KSU 1. Ośrodek KSU oświadcza, że a) jest podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług dla MSP w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym b) działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz c) posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz d) posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz 1

2 w dniu 23 października 2013r. podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Poddziałania Ośrodek KSU spełnia wymagania w zakresie potencjału organizacyjno-osobowego: a) jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż ,00 euro; c) w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia zrealizował co najmniej 10 usług doradczych dla przedsiębiorców w minimum dwóch obszarach (każda usługa może dotyczyć jednego obszaru): doradztwo finansowe lub doradztwo rachunkowe lub doradztwo podatkowe lub doradztwo prawne. W tym co najmniej 5 z tych usług na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorców; d) zapewnia świadczenie Usługi Szybkiej Optymalizacji, przez zespół Konsultantów, który składa się z minimum 3 osób, a w jego skład wchodzi co najmniej: - jeden biegły rewident (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług w zakresie audytu lub doradztwa finansowego lub rachunkowego, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) lub - jeden doradca podatkowy (który posiada doświadczenie w realizacji, co najmniej 5 usług w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) lub - jeden radca prawny (adwokat) lub prawnik posiadający, co najmniej 3-letnią praktykę w świadczeniu usług optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) oraz - dwóch specjalistów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu usług doradczych na rzecz przedsiębiorców w co najmniej jednym z obszarów: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, sprzedaż i marketing, IT / telekomunikacja, księgowość, podatki przedsiębiorstwa, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zrealizowanych w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o udzielenie wsparcia; e) Dopuszcza się, że jedna osoba może pełnić rolę więcej niż jednego Konsultanta, z zastrzeżeniem, że każda pojedyncza usługa musi być realizowana przez minimum jednego Konsultanta (jedna osoba). 3. Ośrodek KSU zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem staranności przyjętej przez świadczenie usług przez podmioty profesjonalne przy zachowaniu standardów określonych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 4. Ośrodek KSU przed zawarciem umowy: 2

3 a) powiadomił Klienta, że pomoc finansowa, jaką uzyska w procesie świadczenia usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców stanowi dla niego pomoc de minimis. b) dokonał oceny dopuszczalności udzielenia Klientowi pomocy de minimis na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów i oświadczeń, c) przedstawił Klientowi sposób kalkulacji kosztów usługi, które będą stanowiły dla niego pomoc de minimis. Całkowity koszt usługi wynosi zł. netto. Na koszty usługi składają się wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług dla Klienta, w tym: - wynagrodzenia konsultantów 82,34% oraz - pozostałe wydatki 17,66%, na które składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zarządzających projektem, podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, najem i eksploatacja pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z realizacją projektu, zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, działania promocyjne i informacyjne, usługi prawnicze oraz doradcze i eksperckie, koszty bieżącego zarządu. Usługa jest dostępna za częściową odpłatnością 30% tj zł. netto + VAT Różnica pomiędzy kosztem usługi, a częściową odpłatnością poniesioną przez Klienta 30 % kosztów, stanowi dla Klienta pomoc de minimis w wysokości zł. Wsparcie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i z współfinansowania krajowego w 15%. d) przeprowadził wstępne rozpoznanie potrzeb Klienta w zakresie obszarów jego funkcjonowania, co miało na celu określenie zakresu i szczegółowości wskazanych do przeprowadzenia w danym przedsiębiorstwie analiz oraz dostosowanie do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa (Klienta); 5. Ośrodek KSU wyda Klientowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującym wzorem. 6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla Klienta odbiorcy usługi w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców w ramach wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług dla tego Klienta odbiorcy usługi w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców. 7. Ośrodek KSU zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji Przedsiębiorcy pozyskanych w trakcie świadczenia usługi, za wyjątkiem obowiązków sprawozdawczych oraz 3

4 konieczności udostępnienia dokumentacji na potrzeby wszelkich kontroli wynikających z umowy o udzielenie wsparcie na przetestowanie i wdrożenie niniejszej usługi pilotażowej, na co Przedsiębiorca wyraża zgodę. 8. Osobą odpowiedzialną ze strony Ośrodka KSU za prawidłową realizację usługi jest Anna Garbacz właściciel, biegły rewident (nr rej ), ACCA z ponad 10-letnim doświadczeniem w audytach i usługach doradczych dla przedsiębiorstw. 2. Oświadczenia Klienta 1. Klient: 1) wyraża zgodę na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców w jego firmie, 2) zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi, 3) zobowiązuje się do czynnego uczestniczenia w świadczeniu usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikroi małych przedsiębiorców, a w szczególności do wyznaczenia w ramach świadczenia usługi w etapie II co najmniej jednej osoby, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie, 4) zobowiązuje się, że jego przedstawiciele biorący udział w procesie świadczenia usługi będą aktywnie współpracowali z konsultantami Ośrodka KSU, 5) oświadcza, że nie pozostaje on pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, 6) oświadcza, że nie jest podmiotem zbiorowym, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275, z późn. zm.), tzn. podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, 7) oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 8) oświadcza, że nie podlega on wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie wsparcia na podstawie 3 ust. 2 oraz 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia POKL, 9) oświadcza, że nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z ), 2. Klient potwierdza, że przed zawarciem umowy: 1) został powiadomiony o kwestiach wskazanych w 1 ust. 4 niniejszej umowy, 2) potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy na podstawie 3 ust. 2 oraz 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia POKL. W oparciu o obowiązujące w dniu udzielenia pomocy de minimis przepisy prawa krajowego 4

5 i prawa wspólnotowego przed podpisaniem umowy nastąpiła weryfikacja czy Klientowi może być udzielona pomoc de minimis. 3) przedstawił Ośrodkowi KSU: - formularz informacji przedstawiony przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), - kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w okresie bieżącego roku, w którym Klient przystąpił do Projektu oraz dwóch poprzedzających lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, - kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy). 3. Klient oświadcza, że spełnia warunki określone dla mikro- lub małego przedsiębiorcy zawarte w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r, L Nr 214/3 z ). 4. Klient oświadcza, iż informacje i oświadczenia zawarte w niniejszej umowie i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 5. Klient wyraża zgodę na okazanie przez Ośrodek KSU dokumentacji zgromadzonej w trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową do kontroli PARP, jednostki przez niego wytypowanej lub innych jednostek kontrolnych. 6. Klient zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez PARP lub na zlecenie PARP badania ewaluacyjnego mającego na celu zweryfikowanie założonych rezultatów wdrożenia rekomendacji w ramach niniejszej umowy/projektu, które może być przeprowadzone w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu przez Ośrodek KSU. 3. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Ośrodek KSU na rzecz Klienta usługi szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorstw zgodnie z zapisami niniejszej umowy i standardem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy, zwanym dalej Standardem. 2. Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (dalej Usługa Szybkiej Optymalizacji) to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur. 5

6 3. Usługa Szybkiej Optymalizacji składa się z dwóch Etapów: Etap I Audyt optymalizacyjny, Etap II Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; 4. Zakres prac i sposób realizacji 1. Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji Audyt optymalizacyjny - obejmuje analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa w następujących w co najmniej trzech podobszarach (wskazanych od pkt do pkt numeracja zgodna ze standardem) pochodzących z co najmniej dwóch obszarów (wskazanych od pkt. 6.1 do pkt. 6.6) z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi lub procedur: 6.1 Sprzedaż i marketing analizy mają na celu zbadanie możliwości: Uproszczenia lub optymalizacji procesów; Racjonalizacji sprzedaży, w tym jej kosztów; Optymalizacji strategii marketingowej; 6.2 IT / telekomunikacja analizy mają na celu zbadanie możliwości: Uproszczenia lub optymalizacji procesów; Dopasowania taryf telekomunikacyjnych do potrzeb Klienta; Zlecenia procesów na zewnątrz (np. outsourcing obsługi i konserwacji systemów IT, sprzętu komputerowego); Wykorzystania technologii informacyjnych w celu uzyskiwania przejrzystych informacji na temat funkcjonowania całego przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego prowadzenia; 6.3 Finanse analizy mają na celu zbadanie możliwości: Poprawy warunków finansowania; Bardziej efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, w tym kontroli należności, zobowiązań, zapasów; Optymalizacji ewidencji kosztów; Poprawy rentowności; Poprawy efektywności zakupów i gospodarki magazynowej; Uproszczenia lub automatyzacji procesów; Efektywnego planowania finansowego; 6.4 Księgowość analizy mają na celu: Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości; Weryfikację systemu ewidencji księgowej; Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej; Uproszczenie lub optymalizację procesów; 6.5 Podatki analizy mają na celu: Ograniczenie ryzyka podatkowego; Weryfikację prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla wybranych podatków; Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; Uproszczenie lub optymalizację procesów; 6.6 Prawo analiza ma na celu: 6

7 6.6.1 Weryfikację umów z kontrahentami, w tym warunków ich wykonania i zabezpieczenia płatności; Weryfikację umów z pracownikami i osobami współpracującymi; Weryfikację stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności; Analiza możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta; Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa Klienta; 2. Uzgodniony zakres Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji, wynikający ze wstępnego rozpoznaniem potrzeb Klienta w zakresie obszarów jego funkcjonowania i dostosowany do jego specyfiki i potrzeb, obejmuje następujące podobszary: ; 2.2. ; W terminie 21 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych analiz, Ośrodek KSU przygotowuje raport z Etapu I, który powinien zawierać: a) streszczenie menedżerskie, tj.: krótki opis Klienta, przedstawienie zidentyfikowanych potrzeb Klienta, listę przeprowadzonych analiz i wykorzystanych narzędzi lub stosowanych procedur, wraz z przedstawieniem najważniejszych wniosków wynikających z realizacji każdej z nich; b) co najmniej trzy rekomendacje 1 dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie Klienta najbardziej rokujących i korzystnych dla przedsiębiorcy rozwiązań lub usprawnień mających na celu poprawę zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, które dotyczą wybranych i analizowanych podobszarów; c) informacje na temat: daty realizacji poszczególnych analiz, osób uczestniczących w realizacji Etapu I ze strony Ośrodka KSU i Klienta oraz łącznego czasu trwania całego procesu; 4. Każda z rekomendacji powinna zawierać: a) uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia; b) dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) procedurę wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny; d) wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć; e) wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych; f) określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; 1 Maksymalnie jedna z tych rekomendacji może dotyczyć uniknięcia negatywnych skutków działań podejmowanych przez Klienta w jego dotychczasowej działalności. 7

8 g) wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; h) określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta; 5. Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie trzech rekomendacji Ośrodek KSU zamieszcza w raporcie z Etapu I wyjaśnienie, dlaczego przedstawienie tych rekomendacji (lub którejś z nich) było niemożliwe. 6. Ośrodek KSU przekazuje Klientowi raport z Etapu I w ciągu 10 dni od zakończenia prac nad jego przygotowaniem. Przekazanie to poprzedzone jest prezentacją wyników realizacji Etapu I oraz wynikających z nich rekomendacji, która przeprowadzana jest w siedzibie Klienta bądź Ośrodka KSU Po otrzymaniu raportu z Etapu I Klient powinien uzgodnić z Ośrodkiem KSU termin rozpoczęcia Etapu II, który nie powinien przypadać później niż 3 miesiące od dnia podpisania przez Klienta protokołu odbioru raportu z Etapu I. 8. Maksymalnie 10% Usług Szybkiej Optymalizacji może się zakończyć na Etapie I usługi z powodu rezygnacji Klienta z dalszego udziału w projekcie. Powodem rezygnacji mogą być: a) Klient w swojej działalności w sposób optymalny zarządza finansami przedsiębiorstwa i po zrealizowaniu Etapu I Ośrodek KSU nie był w stanie przedstawić żadnej rekomendacji, b) wdrożenie rekomendacji wynikających z Etapu I wymaga znacznych nakładów finansowych, a Klient nie posiada wystarczających środków na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac, c) Klient samodzielnie wdroży rekomendacje wynikające z Etapu I w niektórych lub wszystkich obszarach. Rezultat: 9. Rezultatem Etapu I jest raport stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Potwierdzenie realizacji Etapu I 10. Potwierdzeniem realizacji Etapu I jest podpisany przez Klienta protokół odbioru zawierający, co najmniej potwierdzenie: a) odbioru raportu, o którym mowa w punkcie 10; b) należytego wykonania przez Ośrodek KSU Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji. Wzór protokołu odbioru raportu i należytego wykonania Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Klienta, prezentacja raportu może zostać przeprowadzona w sposób zdalny konferencja zapewniająca obu stronom możliwość przekazywania i odbierania zarówno obrazu jak i dźwięku. 8

9 11. Etap II - Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności. 12. W ramach realizowanego doradztwa Ośrodek KSU ma obowiązek: a) udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących wdrażanych rozwiązań lub usprawnień oraz czynności podejmowanych w procesie ich wdrażania, b) wskazywać konkretne czynności, które na danym etapie wdrażania muszą być podejmowane przez Klienta w celu poprawnego wdrożenia poszczególnych rozwiązań lub usprawnień, c) jeżeli to konieczne, przeszkolić 3 wskazane przez Klienta osoby w zakresie: - samodzielnego stosowania w codziennej praktyce działalności gospodarczej wdrożonych w przedsiębiorstwie rozwiązań lub usprawnień, lub - samodzielnego posługiwania się przekazanymi przedsiębiorcy narzędziami informatycznymi (jeśli dotyczy), lub - samodzielnego stosowania przekazanych przedsiębiorcy procedur (jeśli dotyczy). 13. Podstawą do rozpoczęcia realizacji Etapu II są rekomendacje wynikające z raportu z Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji. 14. Jeżeli Etap II rozpoczyna się później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, tj. podpisania przez Klienta protokołu, o którym mowa w punkcie 17, Ośrodek KSU ma obowiązek zweryfikować i w razie potrzeby zaktualizować dane i rekomendacje zawarte w raporcie z Etapu I. 15. Klient powinien wybrać, co najmniej jedną osobę (jeśli jest to możliwe, po jednej w każdym z wdrażanych obszarów), która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie. Osoba lub osoby te wejdą w skład zespołu projektowego. 16. Zespół projektowy powinien składać się z: a) Osoby lub osób uprawnionych do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; b) Osoby lub osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień po stronie Klienta; c) Konsultanta/ów KSU reprezentujących Ośrodek KSU świadczący Usługę Szybkiej Optymalizacji; 17. Etap II Usługi Szybkiej Optymalizacji powinien zostać zrealizowany w okresie 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego okresu. Potwierdzenie realizacji Etapu II 3 Co do zasady szkolenie odbywa się w siedzibie Klienta. 9

10 18. Potwierdzeniem realizacji Etapu II jest podpisany przez Ośrodek KSU i Klienta protokół dokonania wdrożenia zawierający, co najmniej potwierdzenie: a) wdrożenia, w pełnym zakresie, co najmniej jednej ze wskazanych w raporcie z Etapu I rekomendacji, b) należytego wykonania przez Ośrodek KSU Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji. Wzór protokołu dokonania wdrożenia potwierdzający realizację Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 5. Wynagrodzenie 1. Całkowity koszt usługi wynosi zł. netto. (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych), przy czym wartość kosztów związanych ze świadczeniem usługi w ramach: - Etapu I wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), - Etapu II wynosi 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych). 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty 30% wartości usługi tj zł. (słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć złotych) netto + podatek VAT, przy czym odpłatność za: - Realizację Etapu I wynosi 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), - Realizację Etapu II wynosi kwoty 2.010,00 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych). 3. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty 3.948,30 zł. brutto w ciągu 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy EXPERT FK ANNA GARBACZ w mbank nr Pozostała kwota będąca różnicą pomiędzy kosztem usługi, a częściową odpłatnością poniesioną przez Klienta, nie podlega zapłacie i stanowi dla Klienta pomoc de minimis w wysokości zł., na którą Ośrodek KSU wyda odpowiednie zaświadczenie o pomocy de minimis. 5. Wykonanie przedmiotu umowy przez Ośrodek KSU w 70% zostaje sfinansowane przez PARP w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , przy czym 85% kwoty wsparcia pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% ze współfinansowania krajowego. 6. W przypadku, gdy: - Klient odmówi podpisania protokołów odbioru zakończonych Etapów i oświadczeń, o których mowa w 4 pkt. 9 i 17, pomimo wykonania przez Ośrodek KSU usługi objętej umową, - Klient nie ureguluje wkładu własnego w wysokości 30% wartości usługi, o którym mowa w ust. 2, - Klient złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, które będą skutkować obowiązkiem zwrotu dofinansowania przez Ośrodek KSU, Klient będzie zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów usługi. 10

11 6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych 1. Ośrodek KSU oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać prawa autorskie majątkowe do wykonanych opracować w wyniku świadczonych usług stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. 2. Ośrodek KSU przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań będącej przedmiotem umowy sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach eksploatacji: a. wykorzystania opracowań będącej przedmiotem umowy do realizacji projektu w całości lub części, b. utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c. dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Klienta z chwilą podpisania protokołu odbioru. d. Wykorzystywania opracować dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. 3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, które określa 5 umowy. 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Klienta z tytułu praw autorskich Ośrodek KSU zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Klienta w związku z pojawieniem się takich roszczeń. 7. Przetwarzanie danych osobowych 1. Klient oświadcza, że przyjmuję do wiadomości, iż: a) administratorem zebranych danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 w zakresie udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia; b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia, w tym ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości przez PARP; c) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; d) osoba, której dane będą przetwarzane w ramach projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 2. Klient powierza Ośrodkowi KSU przetwarzanie danych osobowych Uczestników 11

12 Projektu, o którym mowa powyżej na warunkach określonych w niniejszej umowie. Powierzone dane osobowe Uczestników Projektu mogą być przetwarzane przez Ośrodek KSU wyłącznie w celu wykonania usług objętych niniejszą umową na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Uczestnicy projektu są zobowiązani złożyć oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych przez Ośrodek KSU wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Zobowiązuje się do stosowania zasad o ochronie danych osobowych w zakresie; 1) Przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu Ośrodek KSU przestrzega zasad wskazanych w niniejszej umowie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i sprawy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Ośrodek KSU, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, podejmie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1. 2) Ośrodek KSU zobowiązuje się do udzielenia Klientowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 3) Ośrodek KSU umożliwi Klientowi w miejscach, w których są przetwarzane powierzone do przetwarzania dane osobowe, dokonanie kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia tych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli. 4) W przypadku powzięcia przez Klienta wiadomości o rażącym naruszeniu przez Ośrodek KSU zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, rozporządzenia, o którym mowa powyżej lub niniejszej umowy, Ośrodek KSU umożliwi Klientowi dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Ośrodek KSU jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Klienta lub inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów

13 Termin realizacji 1. Strony postanawiają, że Ośrodek KSU rozpocznie realizację Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji będącej przedmiotem niniejszej umowy z dniem podpisania niniejszej umowy. 2. Usługa będzie realizowana zgodnie z zakresem, sposobem realizacji oraz przy zachowaniu terminów opisanych w 4 niniejszej umowy. Zakończenie realizacji usługi planowane jest na dzień.r.. Strony dopuszczają zmianę terminu zakończenia realizacji usługi bez podpisywania aneksów do niniejszej umowy, jednak ostateczna data zakończenia realizacji umowy nie może być późniejsza niż r. 9. Postanowienia Końcowe. 1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 2. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. Ośrodek KSU Przedsiębiorca... Załączniki nr: 1. - Protokół odbioru raportu i należytego wykonania Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji - wzór 2. - Protokół dokonania wdrożenia potwierdzający realizację Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji - wzór 3. - Raport z Etapu I wzór Standard świadczenia usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców 13

14 14

15 Załącznik 1 PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU I - WZÓR USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z DNIA.. Na podstawie 4 ust. 10 umowy zawartej pomiędzy: - zwanej Klientem a EXPERT FK ANNA GARBACZ ul. Targowa 18/ 912, Kielce zwanej Ośrodkiem KSU. Strony stwierdzają wykonanie Etapu I usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców - Usługi Szybkiej Optymalizacji. Klient niniejszym potwierdza: - odbiór raportu z Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji Przekazanie raportu nastąpiło w ciągu 10 dni od zakończenia prac nad jego przygotowaniem. Przekazanie to poprzedzone zostało prezentacją wyników realizacji Etapu I oraz wynikających z nich rekomendacji, która przeprowadzana została w siedzibie Klienta / Ośrodka KSU*. oraz - należyte wykonanie przez Ośrodek KSU Etapu I Usługi Szybkiej Optymalizacji. Jednocześnie Strony ustają rozpoczęcie wdrożenia Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji - Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień polegającej na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności. - począwszy od dnia podpisania niniejszego protokołu /.(inna data przypadająca nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania niniejszego protokołu) * Zespół projektowy odpowiedzialny za wdrożenie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień w ramach Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji składać się będzie z: - Osoby lub osób uprawnionych do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień.. - Osoby lub osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień po stronie Klienta wyznaczona przez Klienta co najmniej jedną osobę (jeśli jest to możliwe, po jednej w każdym z wdrażanych obszarów), która będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie.. - Konsultanta/ów KSU reprezentujących Ośrodek KSU świadczący Usługę Szybkiej Optymalizacji Anny Garbacz i.., Szczegóły Etap I Usługi wykonany w okresie od dnia.. do dnia.. przez Konsultantów Ośrodka KSU: Anna Garbacz biegły rewident i. Wartość 4 000,00 zł. netto Odpłatność Klienta 30% tj ,00 + VAT Miejscowość, data.... Ośrodek KSU Klient 15

16 Załącznik 2 PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU II - WZÓR USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z DNIA.. Na podstawie 4 ust. 18 umowy zawartej pomiędzy: - zwanej Klientem i EXPERT FK ANNA GARBACZ ul. Targowa 18/ 912, Kielce zwanej Ośrodkiem KSU. Strony stwierdzają wykonanie Etapu II usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców - Usługi Szybkiej Optymalizacji. Etap II - Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień polegało na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem była przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności. W ramach realizowanego doradztwa Ośrodek KSU: d) udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących wdrażanych rozwiązań lub usprawnień oraz czynności podejmowanych w procesie ich wdrażania, e) wskazywał konkretne czynności, które na danym etapie wdrażania musiały być podejmowane przez Klienta w celu poprawnego wdrożenia poszczególnych rozwiązań lub usprawnień, f) przeszkolił wskazane przez Klienta osoby w zakresie: - samodzielnego stosowania w codziennej praktyce działalności gospodarczej wdrożonych w przedsiębiorstwie rozwiązań lub usprawnień, lub - samodzielnego posługiwania się przekazanymi przedsiębiorcy narzędziami informatycznymi (jeśli dotyczy), lub - samodzielnego stosowania przekazanych przedsiębiorcy procedur (jeśli dotyczy). Strony niniejszym potwierdzają wdrożenie, w pełnym zakresie, co najmniej jednej ze wskazanych w raporcie z Etapu I rekomendacji dotyczącej:.. Klient potwierdza należyte wykonanie przez Ośrodek KSU Etapu II Usługi Szybkiej Optymalizacji. Szczegóły Etap II Usługi wykonany w okresie od dnia.. do dnia.. przez Konsultantów Ośrodka KSU: Anna Garbacz biegły rewident i. Wartość 6 700,00 netto Odpłatność Klienta 30% tj ,00 + VAT Miejscowość, data.... Ośrodek KSU Klient 16

17 Załącznik 3 RAPORT Z ETAPU I - WZÓR Z AUDYTU OPTYMALIZACYJNEGO USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA. (dane Klienta) A. CZĘŚĆ OGÓLNA B. USTALENIA Z AUDYTU ZARZĄDZANIA FINANSAMI I REKOMENDACJE d) KRÓTKI OPIS KLIENTA e) PRZEDSTAWIENIE ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB KLIENTA f) LISTA PRZEPROWADZONYCH ANALIZ I WYKORZYSTANYCH NARZĘDZI LUB STOSOWANYCH PROCEDUR, WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI KAŻDEJ Z NICH g) REKOMENDACJE 1. REKOMENDOWANE TRZY NAJBARDZIEJ ROKUJĄCE I KORZYSTNE DLA PRZEDSIĘBIORCY ROZWIĄZANIA I USPRAWNIENIA Wykaz co najmniej trzech rekomendacji 4 dotyczących wdrożenia w przedsiębiorstwie Klienta najbardziej rokujących i korzystnych dla przedsiębiorcy rozwiązań lub usprawnień mających na celu poprawę zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, które dotyczą wybranych i analizowanych podobszarów: OPIS REKOMENDACJI Ad. 1 a) Uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia; b) Dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) Procedura wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny; d) Wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć; e) Wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych; f) Określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; 4 Maksymalnie jedna z tych rekomendacji może dotyczyć uniknięcia negatywnych skutków działań podejmowanych przez Klienta w jego dotychczasowej działalności. 17

18 g) Wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; h) Określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta; Ad. 2 a) Uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia; b) Dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) Procedura wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny; d) Wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć; e) Wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych; f) Określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; g) Wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; h) Określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta; Ad. 3 a) Uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia; b) Dokładny opis zmian, które należy wdrożyć; c) Procedura wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Klient (przedsiębiorca), a jakie czynności wykona Ośrodek KSU lub wykonawca zewnętrzny; d) Wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć; e) Wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Klient, w celu wdrożenia rekomendacji na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych; f) Określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; g) Wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; h) Określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od Ośrodka KSU i Klienta; Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie trzech rekomendacji Ośrodek KSU zamieszcza w raporcie z Etapu I wyjaśnienie, dlaczego przedstawienie tych rekomendacji (lub którejś z nich) było niemożliwe. C. USTALENIA KOŃCOWE Informacje na temat realizacji Etapu I: - daty realizacji poszczególnych analiz, - osób uczestniczących w realizacji Etapu I ze strony Ośrodka KSU i Klienta - łącznego czasu trwania całego procesu. 18

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr X do Umowy STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie UDA-POKL.09.02.00-32-100/13

Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie UDA-POKL.09.02.00-32-100/13 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie UDA-POKL.09.02.00-32-100/13

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR..

W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR.. Załącznik nr 2 Do zapytania ofertowego W Z Ó R U M O W Y Nr dok. SAP Nr dostawcy UMOWA NR.. zwana dalej Umową, zawarta w dniu... roku pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, kod:

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Standard świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

U M O W A - NR... Strony postanowiły co następuje: Definicje. 1. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia i sformułowania mają następujące znaczenie:

U M O W A - NR... Strony postanowiły co następuje: Definicje. 1. Użyte w niniejszej Umowie pojęcia i sformułowania mają następujące znaczenie: U M O W A - NR... O świadczenie usług mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach projektu pilotażowego Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opracowane przez: Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A I R O Z L I C Z A N I A W S P A R C I A W R A M A C H P R O J

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

Usługa może być realizowana w następujących obszarach:

Usługa może być realizowana w następujących obszarach: PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) realizuje projekt systemowy Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Wytycznych

Załącznik nr 6 do Wytycznych Załącznik nr 6 do Wytycznych STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO- SPOŻYWCZEGO 1 Standard systemowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Zamawiającym, Wykonawcą Załącznik Nr 3 Stroną Stronami.

UMOWA pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Zamawiającym,  Wykonawcą Załącznik Nr 3 Stroną Stronami. UMOWA zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP 526-27 35-917, reprezentowaną przez Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1 Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WZÓR-PJB POROZUMIENIE O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

WZÓR-PJB POROZUMIENIE O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Załącznik 9.11.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (państwowe jednostki budżetowe) WZÓR-PJB POROZUMIENIE O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH. pt...

UMOWA Nr/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH. pt... UMOWA Nr/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH pt.... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo