OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU KIEROWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU KIEROWCY"

Transkrypt

1 OCEN RYZYK ZWODOWEGO N STNOWISKU KIEROWCY CHRKTERYSTYK STNOWISK PRCY ZDNI I CZYNNOŚCI ROBOCZE Głównym celem pracy kierowcy jest bezpieczny transport ludzi lub towarów. Kierowca musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym oraz budowę i stan techniczny kierowanego pojazdu. Podstawowym narzędziem pracy kierowcy jest kierowany przez niego pojazd. Typ pojazdu przesądza o charakterze jego pracy. Inaczej wygląda praca kierowcy ciężarówki i naczepy, inaczej kierowcy autobusu czy samochodu osobowego. Czynności i zadania przypisane kierowcy można podzielić na etapy: Przed jazdą: sprawdzanie stanu technicznego pojazdu stan paliwa i płynów eksploatacyjnych, sygnalizacja dźwiękowa, kierunkowskazy, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, hamulce, ogumienie, ogrzewanie, wyposażenie w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę i apteczkę pierwszej pomocy, czystości zewnętrznej i wewnętrznej, prawidłowości ustawienia fotela kierowcy i pasażerów, lusterek. W trakcie jazdy: dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów lub towaru oraz innych użytkowników drogi, przestrzeganie odpowiednich przerw w czasie jazdy, udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, wykonywanie czynności zgodnych z instrukcją obsługi pojazdu. Po zakończeniu jazdy: uzupełnienie paliwa, sprawdzenie i uzupełnienie oleju, płynów eksploatacyjnych, sprawdzenie ogumienia, czystości wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzenie dokumentacji jazdy, zgłaszanie dyspozytorowi zauważonych usterek. Inne zadania kierowcy to: dbanie o stan techniczny pojazdu (terminowe przeglądy techniczne), usuwanie niewielkich usterek pojazdu: wymiana koła, przepalonej żarówki, paska klinowego zawsze zgodnie z przepisami bhp i ppoż., a w razie poważniejszej awarii zgłoszenie jej dyspozytorowi i zjazd do bazy, zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane, prowadzenie pojazdu zgodnie z uprawnieniami potwierdzonymi w prawie jazdy, poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, przestrzeganie terminowego opłacania składek OC, posiadania własnego prawa jazdy i dokumentów pojazdu. 1

2 ŚRODOWISKO PRCY aterialne środowisko pracy Kierowca większą część czasu spędza w kabinie środka transportu. Warunki pracy kierowcy temperatura, hałas, drgania, oświetlenie zależą od stanu technicznego pojazdu i jego nowoczesności. Z zawodem kierowcy wiąże się szereg zagrożeń związanych z długim pozostawaniem w pozycji siedzącej, drganiami, złym ogrzewaniem w kabinie, uczestnictwem w ruchu drogowym oraz uciążliwości jak hałas uliczny, spaliny samochodowe, jazda w korkach miejskich, monotonia rutynowych czynności przy jednoczesnym skupieniu uwagi na warunkach drogowych, konieczność częstego, długiego przebywania pora domem. Społeczne środowisko pracy Praca kierowcy to bardzo częste kontakty z ludźmi wewnętrzne, w macierzystej firmie, sprowadzające się do współpracy, zewnętrzne z odbiorcami usług. Z częstych kontaktów z ludźmi może wynikać ryzyko konfliktów, zwłaszcza w sytuacjach awarii pojazdu czy zablokowania drożności drogi. Kierowca zazwyczaj porozumiewa się ustnie, czasami pisemnie lub przy pomocy telefonu. Praca kierowcy ma charakter indywidualny, sam odpowiada za sprawną i bezpieczną jazdę. Na końcowy rezultat bezpieczny przewóz mają wpływ przewożone osoby oraz inni użytkownicy drogi. Organizacyjne środowisko pracy Praca kierowcy w urzędzie to przemieszczanie się na dużych i małych odległościach. Jej organizacja zależy od specyfiki urzędu. Czas prowadzenia pojazdu jest dla wszystkich kierowców taki sam i wynosi maksymalnie godzin jazdy na dobę. Praca kierowcy nie zawsze jest stale bezpośrednio nadzorowana. Specyficzną kontrolę nad jej wykonaniem pełnią przepisy ruchu drogowego, w tym przepisy dotyczące transportu osób i mienia, a bezpośrednio policjanci patrolujący drogi oraz sprawdzający stan techniczny pojazdów. Osobą nadzorującą pracę kierowcy jest jego przełożony, który dba o stan techniczny pojazdów, o stan zdrowia i organizację pracy pracownika. W pracy kierowcy dominują czynności rutynowe i nierutynowe dotyczą szczególnych sytuacji na drodze. Kierowca jest odpowiedzialny za prowadzony pojazd i jego wyposażenie, bezpieczeństwo przewożonego towaru lub ludzi. Ponosi odpowiedzialność zawodową istnieje możliwość odebrania prawa wykonywania zawodu. WYGNI PSYCHOLOGICZNE Kierowca zawodowy podlega badaniom psychologicznym i zdrowotnym obejmującym pomiar cech osobowości i sprawności, które decydują o bezpieczeństwie wykonywanej pracy. Podstawowe wymagania dotyczą prawidłowej ostrości wzroku, rozróżniania barw, 2

3 widzenia stereoskopowego umożliwiającego ocenę odległości, dobrego widzenia o zmierzchu, prawidłowego rozróżniania natężenia i wysokości dźwięków, zmysłu równowagi, prawidłowego powonienia, koordynacji wzrokowo-ruchowej pozwalającej na jednoczesną obserwacją drogi i manewrowanie pojazdem, czucia dotykowego odczuwania ucisku, drgań itp. Od kierowcy wymaga się szybkiego refleksu, spostrzegawczości, zdolności koncentracji i podzielności uwagi umiejętności śledzenia kilku bodźców jednocześnie. Kierowca musi posiadać umiejętność pracy w warunkach monotonnych i wytrzymałość na długotrwały wysiłek (długie trasy). Praca kierowcy wymaga wysokiej odporności emocjonalnej samokontroli zarówno podczas jazdy, jak i w kontaktach z innymi ludźmi. Kierowca powinien być wytrwały i cierpliwy, umieć podporządkować się przepisom. Powinien być odpowiedzialny, nie ryzykować brawurowych manewrów, nie narażać siebie i innych. WYGNI FIZYCZNE I ZDROWOTNE Praca kierowcy należy do średnio ciężkich ze względu na obciążenia fizyczne. Ze względu na obciążenia psychiczne związane z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo przewożonych towarów lub ludzi można uznać ją za dosyć ciężką. Od kierowcy wymaga się dużej sprawności narządu wzroku, narządu słuchu oraz układu kostno-stawowego oraz zmysłu równowagi. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonywania tego zawodu jest brak widzenia obuocznego, niedosłyszenie, dysfunkcja kończyn górnych i dolnych oraz choroba psychiczna, cukrzyca i padaczka. WYGNI DOTYCZĄCE WYKSZTŁCENI Do wykonywania zawodu kierowcy wystarczy posiadać wykształcenie na poziomie zasadniczym, prawo jazdy odpowiedniej kategorii i pozytywną opinię z badań lekarskich i psychologicznych. Kierowca może być skierowany na dodatkowe badania psychologiczne lub lekarskie po ukończeniu 50 roku życia lub na polecenie policji. W zależności od typu kierowanego pojazdu wymaga się odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Na tym stanowisku pracy, zwłaszcza w prowadzeniu dużych pojazdów samochodowych, preferuje się mężczyzn. Kierowcami samochodów osobowych z powodzeniem mogą być również kobiety. WYGNI ZWIĄZNE Z WIEKIE PRCOWNIK Pracę w zawodzie kierowcy można podjąć do 50 roku życia. le preferowani kandydaci to ludzie młodzi do 40 roku życia, którzy spełniają wszystkie wymogi formalne. Osiągnięcie przez kierowcę 50 roku życia nie ogranicza zatrudnienia w tym zawodzie, jeśli pozwala na to stan zdrowia. 3

4 Identyfikacja zagrożeń, skutki i ocena ryzyka na stanowisku kierowcy w urzędzie Czynnik Zagrożenie Źródło, przyczyna ożliwe skutki Czynniki mogące powodować wypadki Upadek na tym samym poziomie Śliskie powierzchnie pomieszczeń i dróg (zima), zastawione przejścia w budynkach, itp. ożliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku. Otarcia naskórka, siniaki, skaleczenia, obrażenia wewnętrzne, zwichnięcia, stłuczenia, złamania kończyn, wstrząśnienie mózgu Przygniecenie Wymiana koła Potłuczenia, złamania, zgniecenia Elementy ostre, chropowate i wystające Uderzenie o nieruchome przedmioty Uderzenie przez spadające przedmioty Pochwycenie Potrącenie przez środki transportu Ostre krawędzie konstrukcji samochodu i używanych narzędzi przy obsłudze i drobnych naprawach samochodu. Zastawiane przejścia w budynkach, wyposażenie budynków Spadające przedmioty wyposażenia samochodu i używane narzędzia Elementy silnika przy obsłudze codziennej i drobnych naprawach Samochody i inne środki transportu w ruchu drogowym ożliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia. Skaleczenia skóry i naczyń krwionośnych, zakażenia Potłuczenia, guzy, siniaki, skaleczenia Ryzyko *) S E P R Potłuczenia, guzy, siniaki, skaleczenia, otarcia naskórka, złamania, zgniecenia Skaleczenia, otarcia naskórka, zgniecenia Złamania kończyn, wstrząśnienie mózgu, otarcia, siniaki, obrażenia wewnętrzne, zwichnięcia, stłuczenia, urazy kręgosłupa, śmierć ,5 22,5 L.p. **)

5 Czynnik Zagrożenie Źródło, przyczyna ożliwe skutki Czynniki fizyczne Czynniki chemiczne i pyły Wypadek drogowy Napięcie prądu elektrycznego Pożar Wybuch gresja klienta Hałas Wysoka temperatura Substancje chemiczne Pyły Samochody i inne środki transportu w ruchu drogowym Porażenia prądem elektrycznym tylko w budynkach Nieodpowiednia lub uszkodzona instalacja elektryczna. Posługiwanie się uszkodzonymi lub nieprawidłowo podłączonymi urządzeniami zasilanymi prądem elektrycznym. Nieskuteczne ochrony przeciwporażeniowe Pożar samochodu, paliwo i inne materiały łatwopalne Prace związane z ładowaniem akumulatora kwasowo-ołowiowego i tankowaniem pojazdu Kontakt z klientami urzędu i innymi użytkownikami dróg Hałas emitowany przez samochód i inne pojazdy podczas ruchu Temperatura silnika i płynu chłodzącego w sytuacjach awaryjnych elementów układu hamulcowego Szkodliwe substancje chemiczne paliwo, smary, środki pielęgnacji nadwozia i tapicerki, elektrolit akumulatora Pył powstający podczas ruchu pojazdu w trudnych warunkach drogowych Złamania kończyn, wstrząśnienie mózgu, otarcia, siniaki, obrażenia wewnętrzne, zwichnięcia, stłuczenia, urazy kręgosłupa, śmierć Urazy i obrażenia wynikające z porażenia prądem elektrycznym od poparzenia do śmierci włącznie. Ryzyko *) S E P R , ,2 Poparzenia, zaczadzenia oraz zatrucia czynnikami chemicznymi powstającymi podczas spalania, śmierć ,5 Poparzenie termiczne i chemiczne, uszkodzenie oczu gresja słowna i fizyczna, potłuczenia, obtarcia, siniaki, pobicia Uciążliwość w pracy. ożliwość uszczerbku słuchu 7 6 0,2 Poparzenie pierwszego, sporadycznie drugiego stopnia rąk i twarzy 7 6 0,2 Uczulenia, bóle głowy, podrażnienia błon śluzowych nosa, oczu, krtani, złe samopoczucie, zatrucia, poparzenie chemiczne Uczulenia, bóle głowy, pieczenie oczu, podrażnienia błon śluzowych nosa, oczu, krtani, złe samopoczucie 3 6 0, ,5 22,5 3 L.p. **)

6 Czynnik Zagrożenie Źródło, przyczyna ożliwe skutki Czynniki biologiczne Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy Wirusy zapalenia wątroby typu C Wirusy zapalenia wątroby typu B i D Wirusy grypy (typ, B, C) Orthomyxoviridae Przeciążenie układu ruchu Przeciążenie Czynnik biologiczny gr. 3. Źródło zarażenia krew i inne płyny ustrojowe. Droga zakażenia bezpośrednia po skaleczeniach. oże wystąpić przy udzielaniu pomocy przedlekarskiej Czynnik biologiczny gr. 3. Szczepienia. Źródło zarażenia krew i inne płyny ustrojowe Droga zakażenia bezpośrednia po skaleczeniach. oże wystąpić przy udzielaniu pomocy przedlekarskiej Czynnik biologiczny gr. 2. Są szczepienia. Źródło zarażenia ludzie. Droga zakażenia powietrzno-kropelkowa Stała, wymuszona pozycja ciała podczas prowadzenia samochodu Stałe obciążenie wzroku, szczególnie w narządu wzroku nocy, podczas prowadzenia samochodu Zagrożenie Nieodpowiednia wymiana powietrza, związane z niesprawna wentylacja lub klimatyzacja wentylacją lub (jeśliwystępuje). klimatyzacją Nieprzyjemne zapachy spalin w ruchu ulicznym Zapalenie wątroby, postać przewlekła, rak wątroby, śmierć Zapalenie wątroby, postać przewlekła, rak wątroby, śmierć Grypa, zapalenie płuc Bóle mięśniowe, zwyrodnienia kręgosłupa i stawów Osłabienie wzroku, bóle, pieczenie i łzawienie oczu Senność, ociężałość, pieczenie oczu, duszności. Inne zjawiska związane z obniżeniem poziomu tlenu w powietrzu. lergie, zatrucia Ryzyko * ) S E P R 7 6 0, , , ,4 8,4 21 L.p. ** )

7 Czynnik Zagrożenie Źródło, przyczyna ożliwe skutki Obciążenie psychiczne stres Zmienne warunki atmosferyczne Zagrożenia związane z mobingiem Duże natężenie ruchu. Utrudnienia w ruchu drogowym praca pod presją czasu, przeciążenie pracą Wykonywanie pracy w różnych warunkach atmosferycznych Pracownicy kierownictwa, przełożeni Ryzyko * ) S E P R Przemęczenie pracą. Dolegliwości somatyczne, depresja, unikanie pracy, absencja Przeziębienia Dolegliwości somatyczne, depresja, unikanie pracy, absencja L.p. ** ) * ) Ocenę ryzyka wykonano metodą Wskaźnik Ryzyka RISK SCORE (I. Romanowska-Słomka,. Słomka, Ryzyko zawodowe. Procedury. etody. Zagrożenia. Ośrodek Państwowej Inspekcji Pracy. Wrocław 2010) Działania profilaktyczne mające na celu obniżenie poziomu ryzyka do akceptowalnego lub utrzymania ryzyka na poziomie akceptowalnym przedstawiono w tabeli Środki ochrony przed zagrożeniem. 7

8 Środki ochrony przed zagrożeniem na stanowisku kierowcy w urzędzie. Środki ochrony przed zagrożeniem L.p. Zagrożenie Działania profilaktyczne 1 Upadek na jednym poziomie W pomieszczeniach - utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w należytym porządku. Podłogi równe, nieśliskie, jeżeli to konieczne, wyraźnie odznaczone progi. Stosowanie posadzek i wykładzin o własnościach zapobiegających poślizgnięciom. Stosowanie środków czystości do podłóg zapobiegających poślizgnięciom. Na drogach stosowanie obuwia o nieśliskich podeszwach. Zachowanie ostrożności 2 Przygniecenie Zabezpieczenie przed przesunięciem i upadkiem samochodu przy wymienianiu koła. Wykonywanie czynności zgodnie z wymaganiami opisanymi w instrukcji producenta 3 Elementy ostre, chropowate i Zachowanie ostrożności. W uzasadnionych przypadkach używanie rękawic ochronnych wystające 4 Uderzenie o nieruchome Niezastawianie przejść. Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy. Zachowanie ostrożności przedmioty 5 Uderzenie przez spadające przedmioty Układanie w sposób uporządkowany i stabilny przedmiotów. Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy. Zachowanie ostrożności 6 Pochwycenie Wykonywanie obsługi samochodu, jeżeli to możliwe przy wyłączonym silniku i w sposób wskazany przez producenta w instrukcji. Zwrócenie uwagi na luźne i zwisające elementy ubioru. Zachowanie ostrożności 7 Potrącenie przez środki transportu Wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca pracy, np. przy wymianie koła i innych pracach wykonywane na drodze, w sposób wymagany prawem ruchu drogowego (odpowiednie oznakowanie samochodu i miejsca pracy). Wykonywanie prac przy samochodzie poza strefą ruchu drogowego. Zachowanie ostrożności 8 Wypadek drogowy Posługiwanie się sprawnym samochodem. Wykonywanie obsługi codziennej oraz okresowych przeglądów technicznych. Przestrzeganie przepisów prawa drogowego. Zwracanie uwagi na zachowania innych użytkowników dróg. Zachowanie ostrożności Napięcie prądu elektrycznego Tylko w budynkach. Przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz elektronarzędzi wykonywane tylko przez osoby uprawnione. Wykonywanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji i skutecznego działania ochrony przeciporażeniowej. Zapoznanie się z instrukcją obsługi producenta urządzeń elektrycznych Używanie sprawnych narzędzi zasilanych energią elektryczną. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzenie optycznie stanu technicznego narzędzi, przewodów i wtyczek. Po zakończeniu pracy narzędzia wyłączenie i zabezpieczenie zgodnie z instrukcją producenta 8

9 L.p. Zagrożenie Działania profilaktyczne typu C Wirusy zapalenia wątroby typu B i D 10 Pożar Posługiwanie się sprawnym samochodem. Niewykonywanie napraw i modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu we własnym zakresie. Niepalenie papierosów przy wykonywaniu prac obsługi i drobnych napraw w samochodzie oraz przy tankowaniu paliwa. Wyposażenie samochodu w gaśnicę przeciwpożarową. Przeszkolenie w zakresie techniki gaszenia pożaru samochodu. Zachowanie ostrożności 11 Wybuch Zachowanie ostrożności przy ładowaniu akumulatora kwasowo-ołowiowego. Zwracanie szczególnej uwagi przy podłączaniu przewodów elektrycznych ze względu na możliwość pomylenia biegunów. Wykonywanie ładowania akumulatora w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów. Używanie rękawic i okularów ochronnych 12 gresja klienta Szkolenia pracowników w zakresie kontaktu z osobami agresywnymi. Zachowanie spokoju, wezwanie pracowników ochrony w biurze. Unikanie sytuacji konfliktowych na drodze 13 Hałas Utrzymywanie samochodu w dobrym stanie technicznym. Jeżeli to możliwe kierowanie samochodem przy zamkniętych oknach 14 Wysoka temperatura Zachowanie ostrożności przy wykonywaniu obsługi samochodu. Jeżeli to możliwe stosowanie rękawic ochronnych. Nie odkręcać korka wlewu płynu chłodniczego przy nagrzanym silniku. Stosowanie się do wymagań opisanych w instrukcji producenta 15 Substancje chemiczne Stosowanie się do wymagań określonych w instrukcjach przez producenta substancji chemicznych. Używanie rękawic ochronnych. Zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach z akumulatorem używać rękawic i okularów ochronnych 16 Pyły Jeżeli to możliwe, kierowanie samochodem przy zamkniętych oknach 17 Wirusy zapalenia wątroby Przy udzielaniu pomocy przedlekarskiej stosować lateksowe rękawice jednorazowe. Wykonać badania profilaktyczne po ekspozycji. Przestrzegać zasad higieny Wymagane jest przechowywanie dokumentacji choroby Przy udzielaniu pomocy przedlekarskiej stosować lateksowe rękawice jednorazowe. Szczepienia ochronne (tylko i B) i badania po ekspozycji. Przestrzegać zasad higieny. Wymagane jest przechowywanie dokumentacji choroby 1 Orthomyxoviridae Wirusy grypy (typ, B, C) Kontakt z pracownikami i klientami. Przestrzegać zasad higieny. Nie jest wymagane przechowywanie dokumentacji choroby 20 Przeciążenie układu ruchu Stosować zasady ergonomii prawidłowe ustawienie fotela, kierownicy i lusterek. Stosowanie przerw w kierowaniu samochodem

10 L.p. Zagrożenie Działania profilaktyczne 21 Przeciążenie wzroku Stosowanie sprawnego i dobrze ustawionego oświetlenia samochodu. Dbanie o czystość reflektorów i szyb. Używanie dobrej jakości okularów przeciwsłonecznych. Zaleca się stosowanie okularów podnoszących ostrość widzenia we mgle i w nocy. Stosowanie przerw w kierowaniu samochodem. 22 Zagrożenie związane z wentylacją lub klimatyzacją Wykonywanie przeglądów okresowych oraz konserwacji wentylacji i klimatyzacji (dezynfekcja, odgrzybianie, wymiana filtrów). Ustawianie parametrów klimatyzacji zgodnie z zaleceniami producenta. 23 Obciążenie psychiczne stres Precyzyjnie określone zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników. Dostosowanie pracy do doświadczenia, kompetencji i tempa pracy pracownika. 24 Zmienne warunki atmosfe- Dostosowanie kierowania samochodem do warunków atmosferycznych. Dostosowanie ubioru do warunków, ryczne 25 Zagrożenia związane z mobingiem. jakie zapewnia kabina kierowcy. Szkolenia w zakresie zachowań oraz unikania i reagowania na sytuacje mobingu. 10

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO SEKRETARKI Data: Biuro Kod działu: Autor: Stanowisko pracy: Sekretarka Kod stanowiska: I. INFORMACJE O STANOWISKU PRACY

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Sporządzono dnia, 18.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA porządzono dnia, 12.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Sporządzono dnia, 11.06.2010r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY porządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KIĘGOWY 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA AUTOBUSU. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

KIEROWCA AUTOBUSU. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie KIEROWCA AUTOBUSU Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE

PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE DW-SYSTEMS PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE Jest to metoda wskaźnikowa, w której wartość ryzyka [R] zawodowego wyznacza się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przykład rozwiązania praktycznego- OPERATOR ŻURAWIA ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA. (Styczeń 2010)

Przykład rozwiązania praktycznego- OPERATOR ŻURAWIA ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA. (Styczeń 2010) 1 ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA (Styczeń 2010) 2 1. Tytuł projektu: A. Wykonanie analizy i oceny stanowiska pracy operatora żurawia pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA 1. Charakterystyka stanowiska pracy Budynki mieszkalne i biurowe (stare i nowe budownictwo), hale przemysłowe, montaż instalacji elektrycznej, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - Aktualizacja

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - Aktualizacja RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - Aktualizacja SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Sekretarka medyczna stanowisko pracy 06-08-2015 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis,

Bardziej szczegółowo

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nazwa zakładu Urząd Miasta Nowy Targ Jednostka organizacyjna j.w KARTA wyników oceny zawodowego na stanowisku pracy: Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nr karty: 01/2011 Data założenia karty: 07.02.2011

Bardziej szczegółowo

Karta końcowa oceny ryzyka zawodowego nr WEAIiE_KE/Stud_Lab/Gr_I/07

Karta końcowa oceny ryzyka zawodowego nr WEAIiE_KE/Stud_Lab/Gr_I/07 Karta końcowa nr WEAIiE_KE/Stud_Lab/Gr_I/07 Pieczątka Nazwa jednostki organizacyjnej: WEAIiE Katedra Elektroniki Nazwa stanowiska Student Lokalizacja miejsc pracy / identyfikacji zagrożeń: Laboratoria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - AKTUALIZACJA

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - AKTUALIZACJA RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - AKTUALIZACJA SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna kierowca karetki pogotowia stanowisko pracy 22-09-2015 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna lekarz pogotowia ratunkowego - ratownik medyczny stanowisko pracy 22-09-2015 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutek zagrożenia Sposób ochrony przed zagrożeniem Poparzenie kwasem siarkowym

Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutek zagrożenia Sposób ochrony przed zagrożeniem Poparzenie kwasem siarkowym Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy na stanowisku pracy pracownika magazynowego operatora wózka jezdniowego (uprawnionego do prowadzenia procesów ładowania akumulatorów wózków jezdniowych)

Bardziej szczegółowo

Monter gazociągów spawacz

Monter gazociągów spawacz Monter gazociągów spawacz 1.1. stanowiska Stanowisko Faza użytkowania obiektu Granice obiektu Opis stanowiska pracy Wykonywane czynności Niedogodności wykryte w czasie dotychczasowego użytkowania Stosowane

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu ORZ Pracownik sekretariatu 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

Monter konstrukcji stalowych (spawacz) Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy (teren zakładu)

Monter konstrukcji stalowych (spawacz) Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy (teren zakładu) Monter konstrukcji stalowych (spawacz) Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy (teren zakładu) Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutek zagrożenia Sposób ochrony przed zagrożeniem Choroby

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO Opis stanowiska pracy operatora żurawia. Stanowisko operatora żurawia to kabina o wys. 2,2 m. Podłoga kabiny jest równa, gładka, z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ Tomaszów Lubelski jednostka organizacyjna elektryk stanowisko pracy 17-09-2015 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka stanowiska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. Lekarz laryngolog

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. Lekarz laryngolog RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lekarz laryngolog 1. Opis, charakterystyka stanowiska pracy 1.1 Lokalizacja stanowiska pracy: Aleje Grunwaldzkie 1, oddział laryngologii. 1.2 Opis miejsca, pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY A. Opis stanowiska pracy Pracownik wykonuje prace murarsko-tynkarskie w nowym budynku. Muruje ścianki, tynkuje ściany

Bardziej szczegółowo

Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku

Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku 1 Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku pracy Zasady ogólne: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników stosujących środki ochrony spoczywa na pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

DORĘCZYCIEL POCZTOWY 1. Informacje ogólne

DORĘCZYCIEL POCZTOWY 1. Informacje ogólne DORĘCZYCIEL POCZTOWY 1. Informacje ogólne Zadaniem doręczyciela pocztowego jest dostarczanie przesyłek listownych pod wskazany przez nadawcę adres. Do obowiązków doręczyciela pocztowego może należeć między

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

INKASENT 1. Informacje ogólne

INKASENT 1. Informacje ogólne INKASENT 1. Informacje ogólne Zadaniem inkasenta jest sprawdzanie zużycia gazu, wody, ciepła, energii elektrycznej na wyznaczonym terenie. Ponadto do obowiązków inkasenta należy: sprawdzanie stanu liczników

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Strona 1 z 16 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Obsługa techniczna Wykaz stanowisk poddanych ocenie I. Robotnik gospodarczy Ocenę opracował: Główny Specjalista ds. BHP i P.POŻ. Krzysztof Lewandowski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia Wybór zawodu a warunki zdrowotne Wkrótce podejmiecie decyzję edukacyjno-zawodową (dotyczącą wyboru szkół ponadgimnazjalnych i zawodu). Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy zostaniecie przyjęci do danego

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Organizacja stanowiska pracy biurowej Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie pracownikom

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego nauczycieli

Program szkolenia okresowego nauczycieli Program szkolenia okresowego nauczycieli Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: a) praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Ocenę sporządził: oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Stanowisko: PRACOWNIK BIUROWY Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: PN-N-18002 pracownik biurowy Opis : Pracownik

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. Aktualizacja

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. Aktualizacja RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Aktualizacja SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Pielęgniarka instrumentariuszka stanowisko pracy 11-03-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Identyfikacja zagrożeń lp Zagrożenie czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy Źródło

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Magazynier OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM. Wykaz stanowisk poddanych ocenie I.

Magazynier OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM. Wykaz stanowisk poddanych ocenie I. Strona 1 z 17 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY Magazynier Wykaz stanowisk poddanych ocenie I. Magazynier Ocenę opracował: Główny Specjalista ds. BHP Krzysztof Lewandowski Data oceny:18 lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Fizjoterapeuta stanowisko pracy 08-04-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1)

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Źródła i rodzaje zagrożeń oczu Najczęstsze źródła i rodzaje zagrożeń oczu, które występują na stanowisku pracy.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy ORZ Przedstawiciel handlowy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOSZCZANOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2011 z dnia 12.09.2011r. CELE: 1.Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO KARTY ZAGROŻEŃ I ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA POD KĄTEM ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAC PRZY KOLEKCJACH ZOOLOGICZNYCH

ZAŁĄCZNIK DO KARTY ZAGROŻEŃ I ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA POD KĄTEM ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAC PRZY KOLEKCJACH ZOOLOGICZNYCH ZŁĄCZNIK DO KRTY ZGROŻEŃ I NLIZY RYZYK ZWODOWEGO OCEN POD KĄTEM ZGROŻEŃ WYNIKJĄCYCH Z PRC PRZY KOLEKCJCH ZOOLOGICZNYCH Lp. Możliwe niebezpieczne wydarzenia 1 - Skaleczenia o ostre, wystające elementy (ostre

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

o Fizyczne o Psychospołeczne Biologiczne Chemiczne

o Fizyczne o Psychospołeczne Biologiczne Chemiczne RYZYKO ZAWODOWE prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna pielęgniarka stanowisko pracy 08-04-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA. Lekarz anestezjolog

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA. Lekarz anestezjolog RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Lekarz anestezjolog stanowisko pracy 14-03-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 Spis treści Spis treści Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp 11 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej

Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej Kwestionariusz Analiza Potrzeb Szkoleniowych Kwestionariusz w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników związanych z infrastrukturą gospodarki ściekowej THESEIS I Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu ORZ Pracownik dziekanatu 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych Załącznik nr 3 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY MEDYCZNE Tytuł:,, Zapobieganie wypadkom i urazom na terenie Szpitala. ŚO 3 Data obowiązywania: rok Wydanie: 1 Strona 1 z 6

PROCEDURY MEDYCZNE Tytuł:,, Zapobieganie wypadkom i urazom na terenie Szpitala. ŚO 3 Data obowiązywania: rok Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Data obowiązywania: 25.06.2014rok Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania i pracy na terenie obiektu Szpitala dla osób będących pracownikami, pacjentami oraz

Bardziej szczegółowo

W metodzie RISK SCORE wartościowanie ryzyka opisuje wyrażenie: Ocena parametru S- stopień ciężkości potencjalnych następstw zagrożenia

W metodzie RISK SCORE wartościowanie ryzyka opisuje wyrażenie: Ocena parametru S- stopień ciężkości potencjalnych następstw zagrożenia Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2012 Starosty Gołdapskiego z dnia 7 lutego 2012 r. I. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO METODĄ RISK SCORE 1.Metoda wskaźnika ryzyka Risk score Metoda Risk Score jest jakościową, wskaźnikową

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy ORZ Robotnik pomocniczy 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY

OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY Paweł Szklarzyk 1, Dorota Klimecka-Tatar 2, Daniel Kleszcz 3 OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia ORZ Operator żurawia 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót 2. Opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK KADRY I PŁACE Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno biurowych i innych (w tym nauczycieli)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem zawodowym ćwiczenia _5. Ocena działań doskonalących (i planów realizacji)

Zarządzanie ryzykiem zawodowym ćwiczenia _5. Ocena działań doskonalących (i planów realizacji) ćwiczenia _5 ćwiczenia _5 warunki środowiskowe (w tym: zmienna temperatura) skutkujące możliwością przeziębienia się, a w efekcie złe samopoczucie oraz absencja w pracy OKREŚLENIE CELÓW BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego Nazwa zakładu pracy Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego Stanowisko pracy: Pracownik akumulatorowni (konserwator wózków jezdniowych uprawniony do prowadzenia procesów ładowania akumulatorów wózków jezdniowych)

Bardziej szczegółowo

DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY

DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94

ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94 ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. DLA ZADANIA strona/stron 1 / 14

Ocena ryzyka zawodowego. DLA ZADANIA strona/stron 1 / 14 DLA ZADANIA strona/stron 1 / 14 wydanie I Robotnik gospodarczy przy czynnościach i drobnych pracach o charakterze ogólnobudowlanym ukierunkowanych na prace porządkowe na terenie budowy oraz prace polegające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 26 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 26 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 42 w sprawie: przejęcia regulaminu określającego zasady korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miasta i Gminy Pasym. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Pracownika administracyjno biurowego wykonującego prace kontrolno - nadzorcze w terenie

Pracownika administracyjno biurowego wykonującego prace kontrolno - nadzorcze w terenie Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 120.Z.9.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 lutego 2011r. Nazwa zakładu: Urząd Miasta w Nowym Targu Jednostka organizacyjna j.w. KARTA wyników oceny zawodowego na

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH UśYWAJĄCYCH PRYWATNY POJAZD DO CELÓW SŁUśBOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: przejęcia Regulaminu zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy w Świątkach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH CZĘŚĆ I ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Poniższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna palacz c.o. konserwator stanowisko pracy 14-05-2014r. data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo