JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ ]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ]"

Transkrypt

1 JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ ]

2 HPC 2

3 Co zrównoleglać (logicznie i fizycznie)? Programowanie z asynchronicznymi zdarzeniami np. interfejs użytkownika, komunikacja sieciowa, obsługa operacji I/O (pliki), etc. Programy których wydajność można zwiększyć przez ukrycie latencji (opóźnień): Długo trwające operacje I/O (zapis/odczyt z plików, komunikacja sieciowa) W czasie trwania tych operacji program może wykonać inną potrzebną pracę Programy intensywnie obliczeniowe: Zagadnienia numeryczne, które silnie wykorzystują jednostki obliczeniowe mogą uzyskać znacznie przyśpieszenie przy wykonywaniu na komputerze z wieloma procesorami/rdzeniami jeśli zadani zostanie podzielone na wątki (lub procesy) 3

4 Równoległość zadań Źródło: 4

5 Co to jest proces? Niezależny kontekst wykonawczy wraz z własną odizolowaną przestrzenią pamięci i zasobami Procesy pomiędzy sobą nie dzielą niczego (z wyjątkiem maszyny ;-) Procesy muszą komunikować się między sobą za pomocą mechanizmów IPC (Inter-Process Communication); do wymiany danych oraz synchronizacji Procesy są ciężkie (wymagają sporo zasobów) 5

6 Co to jest wątek? Kontekst wykonywania programu Współdzieli pamięć i stan ze swoim rodzicem (procesem w którym żyje). Wątki są lekkie (tj. nie wymagają dużych zasobów) Posiadają własny stos (i prywatne zmienne lokalne) Nie muszą używać IPC do komunikacji z innymi wątkami w procesie Wątki Python = wątki systemu operacyjnego (w Linux POSIX Threads pthreads) 6

7 Wątek vs. Proces Wątki współdzielą wszystko, dlatego programista musi pilnować wielodostępu do wspólnych danych Procesy nie współdzielą nic, dlatego programista musi explicite zatroszczyć się o współdzielenie danych/stanu pomiędzy procesy 7

8 Python GIL Python GIL (Global Interpreter Lock) zabezpiecza interpreter Pythona przed wielodostępem, co niestety ogranicza możliwość fizycznego zrównoleglenia. Co robi GIL: GIL zapewnia, że tylko jeden wątek jest wykonywany w danej chwili przez interpreter Pythona (cpythonvm) GIL kontroluje sposób wykonywania wątków. Python ustala jak długo wątek ma być wykonywany (~10 instrukcji). Python wykorzystuje wątki systemu operacyjnego, ale sam kontroluje przekazywanie kontekstu wykonawczego. 8

9 GIL Co dobrego daje GIL: Realizuje koncepcję kooperatywnej wielozadaniowości Interpreter wie najlepiej kiedy bezpiecznie przełączyć kontekst wykonywania Często jest bardzie efektywny od wielozadaniowości z wywłaszczaniem Może być zwolniony w module C (np. dla długotrwałych operacji I/O) Łatwe kodowanie (nie musimy się pilnować) Łatwą implementację modułów rozszerzeń 9

10 Moduły Moduł thread _thread (w Python 3+) threading multiprocessing subprocess select Funkcje Nisko poziomowy moduł do wielowątkowości Wysoko poziomowy moduł do wielowątkowości (zbudowany na bazie modułu thread) Wysoko poziomowy moduł do wieloprocesowości Zarządzanie podprocesami Waiting for I/O completion 10

11 Moduł threading Wysoko poziomowy moduł do realizacji wielowątkowości Zbudowany na nisko poziomowym module thread Działa w oparciu o wątki systemu operacyjnego Równoległość jest ograniczona przez GIL 11

12 Obiekt threading.thread class threading.thread(group=none, target=none, name=none, args=(), kwargs={}) konstruktor z argumentami nazwanymi: group powinno być None; zarezerwowane dla przyszłych rozszerzeń (ThreadGroup). target wołalny obiekt, który ma być uruchomiony w nowym wątku przez metodę run() name nazwa wątku. Domyślnie tworzona w konstruktorze w postaci Thread-N, gdzie N jest liczbą. args is the argument tuple for the target invocation. Defaults to (). kwargs is a dictionary of keyword arguments for the target invocation. Defaults to {}. Jeśli podklasa nadpisuje konstruktor musi wywołać na samym początku metodę klasy bazowej Thread. init (). Thread.start() startuje wątek. Musi być wywołana tylko raz dla obiektu (zgłasza wyjątek RuntimeException jeśli wywołana więcej razy). Startuje wątek, w którym będzie wywołana metoda run(). Thread.run() metoda realizowana w wątku, która może być przedefiniowana w klasie potomnej. Metoda w klasie bazowej wywołuje obiekt przekazany w konstruktorze (target) z argumentami args i kwargs. Thread.join([timeout]) czeka na zakończenie wątku. Jest to metoda blokująca z zadanym czasem timeout (float w sekundach). W celu określenia stanu wątku po timeout należy użyć metod: isalive(). Metoda join() może być wywoływana wiele razy dla jednego wątku. 12

13 Obiekt threading.lock Prymitywny obiekt synchronizacyjny typu lock; nie związany z konkretnym wątkiem. Lock ma dwa stany locked i unlocked. Po utworzeniu jest w stanie unlocked. Lock.acquire() Gdy w stanie unlocked zmienia natychmiast stan na locked ; Gdy w stanie locked, acquire() blokuje do momenty wywołania release() w innym wątku i ustawia do stanu locked. Lock.release() powinna być wołana tylko w stanie locked w celu natychmiastowej zmiany stanu na unlocked. Wyjątek RuntimeError jest generowany gdy zwalniany jest obiekt w stanie unlocked. Gdy więcej wątków jest zablokowanych na acquire(), tylko jeden z nich jest odblokowywany dla jednego wywołania release(). Wszystkie te metody są wykonywane atomowo. 13

14 Obiekt threading.semaphore Jeden z najstarszy obiektów synchronizacyjnych (wymyślony przez W. Dijkstra). Semafor zarządza wewnętrznym licznikiem, który jest zmniejszany przy każdym wywołaniu acquire() i zwiększany przy każdym wywołaniu release(). Licznik jest zawsze >=0 Funkcja acquire() wołana dla Semafora o wartości 0 blokuje się do momentu kiedy inny wątek wywoła release(). class threading.semaphore([value]) tworzy semafor; opcjonalny argument value określa początkową wartość licznika (domyślnie 1). Semaphore.acquire([blocking]) pobiera semafor. Wywołany bez argumentów (lub blocking=ture): jeśli licznik >0 zmniejsza jego wartość o 1 i wraca natychmiast, jeśli licznik=0 blokuje do do momentu wywołania release() w innym wątku. Wywołany z blocking=false: działa w trybie nie blokującym zwracając False natychmiast gdy nie może pobrać semafora lub True gdy udało się go pobrać. Semaphore.release() zwalnia semafor; zwiększając stan licznika o 1. 14

15 Moduł multiprocessing Interfejs wielowątkowy opartym na procesach Składnia analogiczna do modułu threading: threading : Thread(target=do_work, args=(work_queue,)) multiprocessing: Process(target=do_work, args=(work_queue,)) TRZEBA PAMIĘTAĆ! Procesy nie współdzielą NICZEGO (w szczególności pamięci)! Wymiana danych pomiędzy procesami może odbywać się przez jeden z mechanizmów komunikować IPC (Inter-Process Communication) 15

16 Wątki Python/C Python może tworzyć wątki w modułach C/C++: Wątki C/C++ są niezależnymi wątkami natywnymi (nie Pythonowymi) i potencjalnie mogą działać równolegle (o ile zwolnimy GIL). W modułach C można programowo zwolnić GIL Inną alternatywą jest utworzenie wielu interpreterów Pythona (w jednym lub wielu procesach) 16

17 Python IPC & Networking Następujące moduły zapewniają mechanizmy komunikacji IPC: subprocess zarządzanie procesami potomnymi + mechanizm strumieni I/O (popen) socket nisko poziomowy interfejs sieciowy ssl warstwa SSL dla socket signal obsługa sygnałów dla zdarzeń asynchronicznych asyncore asynchroniczne socket asynchat asynchroniczne socket + komenda/odpowiedź signal, subprocess działają tylko dla dwóch procesów na tej samej maszynie inne moduły komunikacji sieciowej mogą służyć do komunikacji wielu procesów na jednej lub wielu maszynach w sieci. 17

18 Sumowanie liczb pierwszych 3 implementacje EX: hpc Suma liczb pierwszych w zakresie Jednowątkowa 152 sek. Wielowątkowa 425 sek.! Wieloprocesowa xxx sek. Na podstawie: Jesse Noller, Getting started with Concurrency...using Multiprocessing and Threading, PyWorks, Atlanta

19 Sumowanie liczb pierwszych 3 implementacje MT 4 wątki 19

20 Poważne HPC MPI Message Passing Interface dla systemów z pamięcią rozproszoną (http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi) OpenMP dla systemów z pamięcią współdzieloną (http://openmp.org) 20

21 MPI w Python mpi4py MPI jest de facto standardem dla systemów z typu message-passing. MPI jest zestawem API (Application Programmer Interfaces) wywoływalnych przez programy użytkownika w C/C++ (i innych językach) Istnieje wiele implementacji MPI zarówno open source (generyczne) oraz zamknięte i zoptymalizowane do konkretnych maszyn. 21

22 Implementacje MPI dla Pythona mpi4py (http://mpi4py.scipy.org) API bazuje na bibliotece MPI-2 C++ Działa z open-source implementacjami MPI (MPICH2, Open MPI, MPICH1, LAM) mpi4py pozwala na użycie z Pythona kodu C/C++/Fortran opartego na MPI (za pomocą: Cython, SWIG, F2Py) pympi (http://pympi.sourceforge.net) Starsza implementacja Patrz: 22

23 GPGPU PyCUDA Zapewnia na pełny dostęp do Nvidia CUDA API z Pythona Many abstractions are already provided for you PyOpenCL j.w. ale przez interfejs OpenCL 23

24 Różne takie inne opcje IPython for parallel computing Bulk Synchronous Parallel (BSP) model sequence of super steps Twisted reactor based architectures MPI (pympi, Pypar, MPI for Python, pypvm) Pyro (distributed object system) Linda (PyLinda) Scientific Python (master/slave computing model) data distribution through call parameters/replication 24

25 Lektura uzupełniająca Norman Matloff, Programming on Parallel Machines, matloff/parprocbook.pdf Maurice Herlihy, Nir Shavit, The Art of Multiprocessor Programming, Morgan Kaufmann,2008 Rohit Chandra, Ramesh Menon, Leo Dagum, David Kohr, Dror Maydan, Jeff McDonald, Parallel Programming in OpenMP, Morgan Kaufmann, 2000 Barbara Chapman, Gabriele Jost, Ruud van der Pas, Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel Programming, MIT Press,

26 PYTHON + FORTRAN 26

27 f2py f2py pozwala na automatyczne tworzenie modułów rozszerzeń PYTHON z kodu Fortran 77/90/95: F2py automatycznie generuje funkcje obudowujące (wrappers) dla Pythona z kodu Fortran 77/90/95 Alternatywnie można określić sposób obudowywania procedur w pliku definicji interfejsu. Przykładowa procedura dodająca dwa wektory A i B (pamięć dla wszystkich tablic zapewniona przez procedurę wywołującą): C *** Plik add.f *** SUBROUTINE ZADD(A,B,C,N) C DOUBLE COMPLEX A(*) DOUBLE COMPLEX B(*) DOUBLE COMPLEX C(*) INTEGER N DO 20 J = 1, N C(J) = A(J)+B(J) 20 CONTINUE END Wywołanie f2py: > f2py -m add add.f Co powinno wygenerować moduł o nazwie: addmodule.c, który można następnie skompilować jak każdy inny moduł C do Pythona. 27

28 Co potrafi f2py Tworzy pliki sygnatur dla kodu/funkcji Fortran (pliki.pyf); sygnatury zawierają wszystkie informacje o funkcji (nazwa, argumenty i ich typy), które są konieczne do utworzenia funkcji opakowującej (wrapper) w C Pliku sygnatur można utworzyć ręcznie lub może być zmodyfikowany po wygenerowaniu Sygnatury mogą być modyfikowane w celu zmiany sposobu przetwarzania argumentów przekazywanych Python->C->Fortran: F2PY śledzi zależności pomiędzy argumentami (sprawa kolejności inicjalizacji) Argumenty mogą być opcjonalne lub niewidoczne, co ułatwia wołanie funkcji z Pythona Generalnie można dowolnie zmienić sygnaturę funkcji Fortran (np. zmiana argumentów ich kolejności, typów). Argumenty będą przetworzone zanim trafią do rzeczywistej funkcji Fortran F2PY automatycznie generuje dokumentację doc (opcjonalnie też LaTeX) dla tworzonych rozszerzeń 28

29 F2py kompilacja modułu f2py potrafi także kompilować moduł Fortran i moduł rozszerzeń: > f2py -c -m add add.f Skomplilowany moduł jest już dostępny Python: >>> import add >>> print add.zadd. doc zadd - Function signature: zadd(a,b,c,n) Required arguments: a : input rank-1 array( D ) with bounds (*) b : input rank-1 array( D ) with bounds (*) c : input rank-1 array( D ) with bounds (*) n : input int Patrz dokumentacja: NumPy User Guide 29

30 f2py używany z Pythona f2py jest napisany w Python i może być z niego bezpośrednio używany: Przykład otwórz, skompiluj i użyj : import numpy.f2py as f2py fid = open( add.f ) source = fid.read() fid.close() f2py.compile(source, modulename= add ) import add # use it!!! 30

31 Materiały dodatkowe F2py example Wrapping Fortran libraries Wrapping_fortran_ArjenMarkus.pdf Interfacing Python with Fortran www-uxsup.csx.cam.ac.uk/courses/pythonfortran/f2py1.pdf www-uxsup.csx.cam.ac.uk/courses/pythonfortran/f2py2.pdf Wrapping Fortran Code for Python with F2PY mentat.za.net/ctpug-numpy/nmarais-f2pytalk.pdf 31

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA plan Wątki Właściwości Tworzenie i łączenie Wzorce zastosowań biblioteka OpenMP Synchronizacja Obiekty synchronizacji Wzorzec Monitor Właściwości

Bardziej szczegółowo

2.1 Pojęcie wątku... 13 2.2 Modele wielowątkowości... 15 2.3 Wybrane zagadnienia wielowątkowości... 16 2.4 Wątki POSIX... 18

2.1 Pojęcie wątku... 13 2.2 Modele wielowątkowości... 15 2.3 Wybrane zagadnienia wielowątkowości... 16 2.4 Wątki POSIX... 18 Spis treści Spis treści 1 Procesy 1 1.1 Definicja procesu............................................. 1 1.2 Operacje na procesach.......................................... 3 1.3 Planowanie procesów...........................................

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla OpenMP w kompilatorze GNU GCC Krzysztof Lamorski Katedra Informatyki, PWSZ Chełm

Wsparcie dla OpenMP w kompilatorze GNU GCC Krzysztof Lamorski Katedra Informatyki, PWSZ Chełm Wsparcie dla OpenMP w kompilatorze GNU GCC Krzysztof Lamorski Katedra Informatyki, PWSZ Chełm Streszczenie Tematem pracy jest standard OpenMP pozwalający na programowanie współbieŝne w systemach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne Wstęp do OpenMP. Rafał Skinderowicz

Programowanie współbieżne Wstęp do OpenMP. Rafał Skinderowicz Programowanie współbieżne Wstęp do OpenMP Rafał Skinderowicz Czym jest OpenMP? OpenMP = Open Multi-Processing interfejs programowania aplikacji (API) dla pisania aplikacji równoległych na komputery wieloprocesorowe

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA. Programowanie współbieżne... (w13)

PARADYGMATY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA. Programowanie współbieżne... (w13) PARADYGMATY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programowanie współbieżne... (w13) Treść 2 Wstęp Procesy i wątki Szybkość obliczeń prawo Amdahla Wyścig do zasobów Synchronizacja i mechanizmy synchronizacji semafory

Bardziej szczegółowo

2. Składnia Pythona. Robert Janczewski. Gdańsk, 2014

2. Składnia Pythona. Robert Janczewski. Gdańsk, 2014 Gdańsk, 2014 Czym jest Python? Python a C Struktura programu Zmienne i zarządzanie pamięcią Przykład Python to język programowania, który został zaprojektowany tak, by można było szybko tworzyć czytelne

Bardziej szczegółowo

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011)

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) POSIX Threads Wojciech Muła marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) Najbardziej aktualna wersja online jest utrzymywana w serwisie Wikibooks. Wersja PDF jest dostępna adresem

Bardziej szczegółowo

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sławomir Sadziak Nr albumu: 201091 Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java

Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie współbieżne i rozproszone w języku

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Środowiska przetwarzania rozproszonego

Środowiska przetwarzania rozproszonego Środowiska przetwarzania rozproszonego 1 Parallel Virtual Machine PVM (ang. Parallel Virtual Machine) powstał w 1989 roku w Oak Ridge National Laboratory, w celu ułatwienia programowania równoległego w

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie i optymalizacja kodów na architekturze Blue Gene/P

Uruchamianie i optymalizacja kodów na architekturze Blue Gene/P Uruchamianie i optymalizacja kodów na architekturze Blue Gene/P Szkolenie 15 czerwca 2011, ICM Arkadiusz Niegowski, Maciej Cytowski Agenda O projekcie POWIEW Architektura systemu Notos Środowisko użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux System operacyjny Linux Perspektywa historyczna Podstawy projektu Moduły jądra Zarządzanie procesami Planowanie Zarządzanie pamięcią Systemy plików Wejście i wyjście Komunikacja międzyprocesowa Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i równoległe. dr inż. Marcin Wilczewski 2013

Programowanie współbieżne i równoległe. dr inż. Marcin Wilczewski 2013 Programowanie współbieżne i równoległe dr inż. Marcin Wilczewski 2013 1 Tematyka wykładu Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia Wątki i procesy. Metody i modele synchronizacji Klasyczne problemy współbieżne

Bardziej szczegółowo

Język Java wątki (streszczenie)

Język Java wątki (streszczenie) Programowanie współbieżna Język Java wątki (streszczenie) Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Języka Java wątki Autor:

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych WP. 2.1.5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. ** Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Systemy rozproszone. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. ** Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Systemy rozproszone Rafał Ogrodowczyk *, Krzysztof Murawski **,*, Bartłomiej Bielecki * * Katedra Informatyki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ** Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Systemy czasu rzeczywistego

Systemy czasu rzeczywistego Systemy czasu rzeczywistego 1 System sterujący Sygnały wejściowe Obiekt sterowany Sygnały wyjściowe ADC Procesor DAC System sterujący 2 System operacyjny System Operacyjny OS (Operating System) - oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Component Object Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Component Object Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Component Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp COM jest standardem tworzenia komponentów w systemie Windows. Standard ten jest binarny dotyczy skompilowanego kodu (a nie języka

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja systemu RTLinux... 27. Przebieg instalacji...e...e.37

Spis treści. Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja systemu RTLinux... 27. Przebieg instalacji...e...e.37 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Linux a czas rzeczywisty...z... 11 Jądro systemu...e...e.....11 Szeregowanie procesów...e...12 Rozdzielczość szeregowania...e...12 Wywołania systemowe...e...e13 Przerwania

Bardziej szczegółowo

030 OPROGRAMOWANIE. Prof. dr hab. Marek Wisła

030 OPROGRAMOWANIE. Prof. dr hab. Marek Wisła 030 OPROGRAMOWANIE Prof. dr hab. Marek Wisła Oprogramowanie Oprogramowanie (software) to całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowątkowe. Tomasz Borzyszkowski

Programowanie wielowątkowe. Tomasz Borzyszkowski Programowanie wielowątkowe Tomasz Borzyszkowski Wątki a procesy Jako jeden z niewielu języków programowania Java udostępnia użytkownikowi mechanizmy wspierające programowanie wielowątkowe. Program wielowątkowy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI DANYCH W WYBRANYCH SYSTEMACH NOSQL

ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI DANYCH W WYBRANYCH SYSTEMACH NOSQL STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Dariusz R. AUGUSTYN, Piotr BAJERSKI, Robert BRZESKI Politechnika Śląska, Instytut Informatyki ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI DANYCH W WYBRANYCH SYSTEMACH NOSQL Streszczenie.

Bardziej szczegółowo