Elastyczna metodyka SCRUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elastyczna metodyka SCRUM"

Transkrypt

1 Elastyczna metodyka SCRUM Michał Giergielewicz (iis2138, zaoczne PBD i OU) Poniższa prezentacja ma za cel przedstawić metodykę projektowania SCRUM oraz opisać zasady jej działania i efekty jakie przynosi. Ważnym aspektem jest również odniesienie się do różnic między metodykami twardymi a elastycznymi. Wstęp Tworzenie oprogramowania jest procesem wysoce skomplikowanym i wymaga pewnego stopnia formalizacji dla zachowania zasady "złotego trójkąta" czyli odpowiednich proporcji Kosztów, Zasobów i Czasu w celu uzyskania Jakości. W 99% przypadków oprogramowanie tworzone jest zespołowo, a tam gdzie zachodzi interakcja grupy ludzi w celu osiągnięcia wspólnego celu, należy ustalić zasady współpracy. Inżynieria oprogramowania zakłada istnienie różnych metodyk projektowych, ustalających sposób tworzenia oprogramowania, zasady pracy, wyszczególnia konkretne etapy i opisuje w jaki sposób pracować dla osiągnięcia wspólnego celu. Przez wiele lat na tym polu niepodzielnie rządziły techniki "wodospadowe" takie jak PmBook, PMI czy PRINCE2. Zakładały one dość sztywne ramy formalne w których wyszczególniono kilka podstawowych etapów takich jak inicjacja, planowanie, wykonanie, monitorowanie, zakończenie. Te techniki, zwane ogólnie "twardymi" posiadają wady, które uwidaczniały się stopniowo wraz z czasem. Niska odporność tradycyjnych technik na zmiany w projekcie, czy to dotyczące specyfikacji, wymagań, terminów czy zakładanej konfiguracji systemu powodowały dużą trudność utrzymania w ryzach "złotego trójkąta" w skutek czego projekty były oddawane po czasie, przekraczały terminy lub były niskiej jakości. Agile Pierwsze działania zmierzające do zmiany dotychczasowych utartych zasad pracy, zostały podjęte w 1995 przez Ken'a Schwaber'a pod postacią ogólnych założeń metodyki SCRUM, która była pierwszą z tzw. "zwinnych" metodyk w tamtych czasach. Jednak prawdziwy wzrost popularności "agile" datuje się na rok 2001 i ogłoszenie tzw. Manifestu Agile przez grupę uznanych naukowców i 1

2 działaczy świata IT (min. jeden z pomysłodawców Wikipedii, uznani twórcy metodyk projektowych, programiści, naukowcy itp..). Waga manifestu jest ogromna i należy ją przytoczyć dosłownie: We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. 1 Podejście Agile zakłada przeniesienie punktu ciężkości na większości pól z papieru na człowieka - ważna jest komunikacja, reakcje interpersonalne, współpraca. W takim podejściu celem jest szybkie dostarczanie działających fragmentów aplikacji, pokazywanie klientowi przyrostu funkcjonalności i oczekiwanie od niego akceptacji lub zmian. Takie podejście w założeniu powoduje dużo większą zdolność adaptacyjną (ostatni punkt manifestu) i w efekcie pozwala w szybszy sposób reagować na zmiany, które i tak są nieuniknione. Podstawowe założenia AGILE: Oprogramowanie wytwarzane jest szybko by zapewnić satysfakcję klienta Działające oprogramowanie dostarczane jest w przyrostowy sposób i okresowo Podstawową miarą realizacji jest działające oprogramowanie Późne zmiany w specyfikacji nie mają destrukcyjnego charakteru na proces wytwarzania oprogramowania Kładzie się duży nacisk na współpracę na linii biznesu i IT, częste spotkania i zaangażowanie każdego w proces wytwórczy Bezpośredni kontakt jest najlepszą formą komunikacji. Prostota jest podstawowym wyznacznikiem procesu Zespoły są samozarządzalne Zmieniające się wymagania wymuszają regularną adaptację 1 Źródło: 2

3 SCRUM jest bardzo wiernym oddaniem idei Agile w konkretnej metodyce. Jego podstawowa zasada działania opiera się się w całości na 4 punktach manifestu. Jak działa SCRUM Ponieważ SCRUM wprowadza wiele nowych pojęć i określeń, zdecydowałem się na pozostawienie ich w wersji oryginalnej tj w języku angielskim. W kilku przypadkach korzystam z przyjętych polskich odpowiedników, ale tylko tam gdzie nie spowoduje to niejasności i złej interpretacji pojęć. Poniżej ogólny schemat procesu: Źródło: Scrum zakłada, że na początku (najlepiej jeszcze przed podpisaniem ostatecznej umowy) powoływany jest zespół. Składa się on z Product Owner'a, Scrum Master'a i Team'u. Product Owner (PO) jest przedstawicielem klienta w projekcie. Ma wiedzę i kompetencje pozwalające mu zaprojektować produkt i odbierać efekty prac, oceniając je pod katem przydatności i zgodności z wymaganiami. Product Owner w dużych firmach jest pracownikiem klienta, jednak często stosuje się praktykę delegowania pracownika wykonawcy do tej roli, z uwagi na dość specyficzne umiejętności i kompetencje które Product Owner musi posiadać. 3

4 Scrum Master (SM) jest specjalistą z dziedziny Scrum'a. Jego główną rolą jest szkolenie Product Owner'a z metodyki scrum, wyjaśnienie mu jego obowiązków i uprawnień. Jest też odpowiedzialny za projekt od strony zgodności z metodyką. Scrum Master dba by wszystkie elementy procesu były przestrzegane i ma prawo ingerować w prace zespołu jeśli widzi odchylenia. Team to wszechstronna grupa pracowników wykonawcy. Jej główną cechą jest to, że posiada wszystkie kompetencje niezbędne do ukończenia danego produktu (najczęściej w skład team'u wchodzą programiści, analitycy, graficy, projektanci interfejsów, administratorzy itp) Ważne jest też to, że w team'ie nie ma podziału na stanowiska zespół jest interdyscyplinarny i samoorganizujący się, nie posiada kierownika lub lidera, a role w zespole są wymienne i wyłaniają się samoczynnie. Oczekuje się, że każdy może wykonać każde zadanie jeśli ma takie kompetencje nie jest więc niczym dziwnym, że jedna osoba może jednego dnia projektować interfejs a drugiego pisać kod, albo tworzyć szatę graficzną (wymagane są tylko umiejętności). Ideą jest tu jak najlepsze wykorzystanie zasobów. Zespół (w znaczeniu Team + SM + PO) zaczyna pracę od opracowania listy wszystkich funkcjonalności tzw. User Stories (historyjek). Mają one postać kilkuzdaniowych opisów w formacie: Jako {rola} chciałbym {akcja} poprzez wykorzystanie {obiekt} Na przykład: Jako administrator chciałbym móc zablokować konto dowolnego użytkownika korzystając z panelu zarządzania użytkownikami. Początkowo takie historyjki mają postać bardzo ogólną i w późniejszym etapie zespół rozbije je na bardziej szczegółowe elementy. Głównym dostawcą historyjek jest Product Owner, jako osoba mająca największą wiedzę o potrzebach klienta. Część historyjek może być dostarczona przez Team, jeśli wynika to z użytej technologii lub jest efektem burzy mózgów. Wszystkie historyjki muszą być zatwierdzone przez Product Ownera. Dodatkowo do listy historyjek przygotowywane są statyczne makiety interfejsów 2 lub aktywne mockup'y 3 całych stron produktu (tu dużo zależy od 2 Makieta szkicowa reprezentacja graficzna prezentująca proponowany, ogólny wygląd projektowanego elementu. 3 Mockup Interaktywny szkic elementów strony. Składa się z aktywnych formularzy, linków, tekstów i przykładowych grafik. Zadaniem mockup'u jest prezentacja zachowania zaprojektowanego elementu. 4

5 wykorzystanych narzędzi i umiejętności Product Ownera). Tak przygotowana lista nosi nazwę Product Backlog'u. Product Backlog jest prowadzony i zarządzany przez Product Owner'a. Product Owner przypisuje do historyjek priorytety, uwzględniając wymogi techniczne i opinię zespołu jednak ostateczny głos należy do niego. Następnie Team wycenia każdą historyjkę, jeśli trzeba dzieląc ją na mniejsze historyjki, a te z kolei na konkretne zadania. Nie ma konieczności wyceny wszystkich historyjek z taką samą dokładnością, historyjki których wykonanie jest oddalone w czasie (niski priorytet) mogą być oszacowane z dużym przybliżeniem. Dokładna wycena obejmuje tylko historyjki z wysokim priorytetem które będą wykonywane w najbliższym czasie. Każdemu zadaniu przypisywana jest określona wartość punktowa, określająca stopień trudności i czasochłonność (wycena odbywa się w sposób subiektywny przez każdego z członków team'u, często wykorzystuje się tu sprawdzone sposoby jak choćby Planning Poker). Team posiada cechę nazywaną szybkością (velocity), która określa optymalną ilość punktów, które mogą być zrealizowane podczas jednego Sprint'u (Sprint czyli przebieg, to cykliczny element procesu Scrum podczas którego realizowane są historyjki. Długość sprintu jest stała i określana na początku, najczęściej Sprint trwa 2 tygodnie). Podział, wycena i uszczegółowienie historyjek i stworzenie Product Backlog'u powinno wydarzyć się na spotkaniu inicjującym. Po zakończeniu tego etapu prac, Product Owner wybiera listę historyjek do realizacji w pierwszym przebiegu. Suma punktów z tych historyjek nie może być wyższa niż szybkość zespołu. Rozpoczyna się pierwszy Sprint. Nad poprawnością całego procesu stale czuwa Scrum Master, który może wskazywać ew. błędy i sugerować prawidłowy sposób postępowania (oczywiście tylko w zakresie metodologii). Zwłaszcza spotkanie inicjujące jest narażone na nieprawidłowości ponieważ zespół nie zdążył się jeszcze z sobą zżyć. W późniejszych etapach kiedy wykryte i usunięte zostaną najpoważniejsze błędy, rola Scrum Mastera polegać będzie już głównie na monitorowaniu. Dodatkowo Scrum Master pełni rolę kontrolera w codziennych pracach pilnuje by wszystkie aspekty metodyki były przestrzegane i implementowane w prawidłowy sposób. Pełni też rolę skryby, zapisując notatki z organizowanych spotkań, notując uwagi nt. codziennych prac, które później przedstawi podczas podsumowania sprintu. 5

6 Sprint Każde zadanie (historyjka) z listy otrzymuje DoD (Definition of Done), które formułuje Product Owner. DoD określa sposób potwierdzenia, że dana historyjka została poprawnie wykonana (np. zadanie przetestowane, działające, w docelowej szacie graficznej, po testach na użytkownikach docelowych, uruchomione na serwerze testowym itp). Wybrana przez Product Owner'a lista zadań trafia na Sprint Backlog i do realizacji przez Team. Na tablicy w widocznym miejscu zapisywany jest ogólny cel przebiegu (np. Uruchomienie funkcjonalności forum). Wszystkie historyjki ze Sprint Backlog'u są umieszczane na tablicy w formie karteczek, tak by przenosząc je w konkretne miejsca tablicy, można było wizualizować postęp prac. Podczas przebiegu Product Owner, ani żadna inna osoba nie może wpływać na przebieg pracy Team'u. Team realizuje kolejne historyjki samodzielnie wybierając kolejność, przypisując osoby odpowiedzialne zgodnie z zasadą samoorganizacji, na bieżąco konsultując problemy i niejasności z Product Owner'em. Sposób realizacji, użyta technologia, wybrane algorytmy czy narzędzia leżą tylko w gestii zespołu. Podczas przebiegu odbywają się Daily Scrum Meeting mają one postać kilkunastominutowego spotkania przy tablicy. Spotkanie prowadzi Scrum Master. Celem spotkania jest ustalenie aktualnych postępów w pracy. Jest to potrzebne do wyrysowania Burndown Chart'u, czyli wykresu spalania opisującego jak wiele pracy jeszcze pozostało. Pozwala to ocenić czy zespół pracuje wydajnie i czy wyrobi się z pracą na koniec przebiegu. Spotkanie pozwala również na bieżąco monitorować czy nie pojawiają się jakieś przeszkody natury technicznej bądź organizacyjnej (rozwiązywanie takich problemów jest w gestii Scrum Mastera jego zadaniem jest zapewnić komfortowe warunki pracy Team'owi). W spotkaniu może uczestniczyć Product Owner, który ma wtedy aktualny pogląd na stan prac, może też sugerować błędne ścieżki i wskazywać miejsca gdzie team dokonał błędnej interpretacji zadania. Jeśli wykres spalania wskazuje na możliwe niedotrzymanie założonych celów w wyznaczonym terminie, cały zespół może zdecydować o wyrzuceniu z przebiegu jakiegoś zadania bądź zmianie DoD takie decyzje muszą być jednak zatwierdzone przez Product Ownera. Wyrzucone zadanie trafia na następny przebieg. Jeśli okaże się że Team wyprzedza plan, jest możliwość dołożenia zadania z Product Backlog'u to również zatwierdza Product Owner. 6

7 Demo, retrospekcja Przebieg kończy się zgodnie z przyjętym na początku terminem. Na koniec przebiegu wszystkie zadania powinny spełniać DoD a główny cel powinien zostać osiągnięty. Potwierdzeniem przebiegu jest Demo na którym zespół prezentuje Product Owner'owi (i Klientowi) działającą funkcjonalność, opisuje ew. braki i zapisuje uwagi czy usterki zgłoszone przez Product Owner'a. Lista poprawek jest następnie wyceniana i dołączana do następnego przebiegu (to oczywiście leży w gestii Product Owner'a on decyduje czy błędy poprawiać teraz czy później, albo czy je zignorować). Po demie odbywa się jeszcze wewnętrzne spotkanie zespołu czyli retrospekcja, na którym przedstawiane są błędy poczynione w ostatnim przebiegu, problemy które wynikły itp. Podczas retrospekcji zespół stara się ustalić możliwe usprawnienia, notuje obszary krytyczne i sposoby ominięcia podobnych błędów w przyszłości. Retrospekcja kończy przebieg i pojedynczy cykl procesu Scrum. Product Owner dostarcza zespołowi nowy Sprint Backlog i rozpoczyna się następny przebieg. Powtarzalność etapów Scrum'a, daje możliwość wyłapywania błędów procesowych i ich korektę. Adaptacja do zmieniającego się środowiska jest dużą korzyścią dla procesu wytwórczego. Ciągła komunikacja między członkami Team'u, Product Owner'a i przy współpracy Scrum Master'a, powoduje, że zespół angażuje się w projekt, nie tylko od strony technicznej ale także biznesowej. Praktyka pokazuje że Product Owner, widząc sposób pracy zespołu i mając częsty wgląd w jego postępy, jest w stanie elastycznie reagować na zmiany, dostosowując projekt niejako na bieżąco do swoich potrzeb. Z kolei zespół mając ciągły kontakt z Product Owner'em jest w stanie szybko i na miejscu wyjaśniać wszelkie problemy lub błędne interpretacje jakichś funkcji produktu. Scrum Master zapewnia wszystkim członkom teamu wsparcie z zakresu metodyki czy dobrych praktyk zarządzania zmianą. Całość daje bardzo widoczne efekty synergii. Metodyka Scrum pozwala szybko zobaczyć efekty prac poprzez swego rodzaju wymuszenie komunikacji między biznesem (Product Owner) i IT (Team) daje obu stronom możliwość aktywnego i prostego sterowania procesem wytwórczym. W rezultacie zwiększone są szanse zachowania zasady trójkąta czyli dostarczenie produktu wysokiej jakości, w wyznaczonym czasie i przy zakładanych zasobach. 7

8 Podsumowanie Jak każda metodyka Scrum posiada także wady. Podstawowe założenia określają maksymalną wielkość zespołu na 8-10 osób. Z tego powodu Scrum nie nadaje się dla dużych projektów, gdzie wymagana jest koordynacja pracy kilkudziesięciu lub kilkuset ludzi. Duży problem pojawia się też gdy klient konkretnych rezultatów w bardzo konkretnym terminie. W wypadku Scrum'a nie ma dokładnych specyfikacji określających funkcjonalność produktu na przykład za pół roku. Prace odbywają się w sposób przyrostowy, co dwa tygodnie prezentowane są postępy i omawiane dalsze prace, często dochodzi do modyfikacji założeń. Z tego powodu klienci, którzy są nastawieni na konkretny termin i mają ściśle sprecyzowane wymagania, nie są zadowoleni z formy prezentacji wycen i proponowanych terminów. W praktyce Scrum stosuje się do projektów, które nie mają ściśle określonych wymagań i tam gdzie klient chce na bieżąco modyfikować założenia w ramach reakcji na to co zostało już wykonane. Najczęściej wykonuje się tak projekty stratup'ów (firm wchodzących na rynek, które mają jakiś pomysł na biznes bez gotowego produktu), aplikacji mobilnych, platform społecznościowych itp. Produkty o wysokim stopniu skomplikowania czy specjalnych zastosowaniach (produkty bankowe, finansowe, aplikacje dla rządu, wojska czy dużych korporacji) najczęściej stawiają wymagania, którym Scrum nie może sprostać. Metodyki tradycyjne wychodzą na przeciw oczekiwaniom klienta, opisując dokładnie co zostanie stworzone i jak to będzie działać, już na etapie projektowania. Przygotowywana jest obszerna i bardzo dokładna specyfikacja funkcjonalna i techniczna, uzgadniane są terminy realizacji i oddania kolejnych etapów, warunki akceptacji itp. Tak szczegółowe opracowanie projektu niesie za sobą pewne ryzyko. Jakakolwiek zmiana musi przejść pełen proces akceptacji (zgłoszenie zmiany, przekazanie do działu projektowego, modyfikacja specyfikacji funkcjonalnych i technicznych, modyfikacja terminów i warunków akceptacji, zebranie zgód od osób odpowiedzialnych). Cały proces jest czasochłonny i w dużej mierze dzieje się poza zespołem odpowiedzialnym za implementacje. To warunkuje duży bezwład i w konsekwencji zagraża niedotrzymaniem terminów. Dodatkowo planowanie i projektowanie wszystkich szczegółów implementacji na samym początku projektu, zakłada duże ryzyko niedoszacowania czasu, czy błędna ocenę funkcjonalną lub techniczną. Oczekuje się w końcu od specjalistów umiejętności przewidzenia wszystkich najdrobniejszych nawet niuansów danego produktu. Jakakolwiek pomyłka na etapie projektowania prowadzi do problemów podczas implementacji a opisana wcześniej duża bezwładność i oderwanie procesu akceptacji zmian od zespołu, kończy się na przekroczeniach terminów lub budżetu. 8

9 Scrum powstał głównie jako propozycja rozwiązań tych słabych punktów procesów klasycznych. W Scrum'ies nacisk nie jest położony na jak najdokładniejszą i kompletną dokumentację tu liczy się ciągła komunikacja podczas realizacji projektu, a ponieważ wszystkie osoby decyzyjne są zebrane w jednym zespole, nie występuje efekt bezwładności. Po każdym przebiegu propozycje zmian są wręcz oczekiwane, i PO może bardzo szybko uzyskać komplet informacji od zespołu na temat zaproponowanej przez niego zmiany i równie szybko zaplanować jej wdrożenie. 9

Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych.

Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki kierunek: Informatyka Praca magisterska Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych. Scrum methodology in small

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Konrad Jędrzejewski Włodzimierz Dąbrowski ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM Draft Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL

ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL biuletyn informacyjny: ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL Metody zarządzania realizacją projektów ulegają zmianom. Zespoły, niegdyś

Bardziej szczegółowo

Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Kamil Dowlaszewicz

Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Kamil Dowlaszewicz Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania Kamil Dowlaszewicz SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 5 Inspiracja metod... 5 Zarys metod... 5 Scrum... 6 Kanban... 7 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny Przykładowe pytania egzaminacyjne do rozszerzenia poziomu podstawowego Certyfikowany Tester Zwinny.01 Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego Tester zwinny Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane zostanie źródło. Copyright (dalej nazywana ISTQB

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie

Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie This paper should be cited as: Bączyk, P., & Szóstek, Ł. (2011). Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie. Proceedings of the Conference: Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODYKI SCRUM DLA OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM PRZEDSIĘBIORSTWA MEBLARSKIEGO

ZASTOSOWANIE METODYKI SCRUM DLA OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM PRZEDSIĘBIORSTWA MEBLARSKIEGO ZASTOSOWANIE METODYKI SCRUM DLA OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM PRZEDSIĘBIORSTWA MEBLARSKIEGO Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1 Zwinne wytwarzanie oprogramowania Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1 Metody zwinne Wytwarzanie sterowane planem a wytwarzanie zwinne Extreme programming Zwinne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Dilbert by Scott Adams Wykorzystane materiały: materiały szkoleniowe (nie istniejącego juŝ) Zespołu ds. Projektów IT Equilibrium http://xprince.net

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT metodyką SCRUM. Cezary Kamiński

Zarządzanie projektami IT metodyką SCRUM. Cezary Kamiński Zarządzanie projektami IT metodyką SCRUM Cezary Kamiński Kieruję 11 osobowym zespołem programistów. O mnie Zapewniam utrzymanie i rozwój 14 różnych aplikacji. Podnoszę jakość produktów i efektywność ich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI KWALIFIKACJE PROJECT MANAGERA edycja 2013/2014 Praca podyplomowa ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KIEDY WARTO STOSOWAĆ METODYKI ZWINNE (AGILE METHODOLOGIES) W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA?

KIEDY WARTO STOSOWAĆ METODYKI ZWINNE (AGILE METHODOLOGIES) W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA? INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Mirosława Lasek, Aleksandra Adamus Uniwersytet Warszawski KIEDY WARTO STOSOWAĆ METODYKI ZWINNE (AGILE METHODOLOGIES) W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Cykl życia systemu ERP

Cykl życia systemu ERP Cykl życia systemu ERP Wstęp Cel: przedstawienie wszystkich zdarzeń tworzących cykl życia systemu ERP od koncepcji do wycofania z użycia oraz kolejności w jakiej mogą wystąpić te zdarzenia Różnice: mogą

Bardziej szczegółowo