Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL"

Transkrypt

1 Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2011 r. przez inspektor6w RIO: Arkadiusza Kapusciflskiego, Stanislawa Patro, Marka Sikor~ i Jana Tamawskiego. Przedmiotem kontroli byly nast~puj(lce zagadnienia: l. Ustalenia og6lne 2. Gospodarka pieni~zna, rozrachunki 3. Dochody 4. Gospodarka maj(ltkiem rzeczowym 5. Wydatki i koszty 6. Dotacje 7. Inwestycje 8. Zam6wienia publiczne Okres obj~ty kontrol(llata 2009 i Prezydentem Miasta Rzeszowa jest Tadeusz Ferenc wybrany na to stanowisko w wyborach bezposrednich, co stwierdza zaswiadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie: - z dnia 12listopada 2002 r. slubowanie zostalo zlozone w dniu 29 listopada 2002 r., - z dnia 14listopada 2006 r. slubowanie zostalo zlozone w dniu 4 grudnia 2006r., - z dnia 29listopada 2010 r. slubowanie zostalo zlozone w dniu 30 listopada 2010 r. Wiceprezydentami Miasta Rzeszowa: - w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 30 wrzesnia 2007 r. byl Piotr Latawiec, powolany ZarZ(ldzeniem Nr Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 stycznia 2007 r. i odwolany ZarZ(ldzeniem Nr 142/2007 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 wrzesnia 2007 r., - od dnia 24 maja 2005 r. jest Marek Ustrobinski powolany na to stanowisko Zarz(ldzeniem nr 58/2005 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2005 r.,

2 - od dnia 24 stycznia 2011 jest Roman Holzer powolany na to stanowisko Zarz'\-.dzeniem Nr Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 stycznia 2011 r., - w okresie od 8 stycznia 2007 r. do 24 stycznia 2011 r. byl Henryk Wolicki powolany na to stanowisko Zarz'\-.dzeniem Nr 2/2007 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 stycznia 2007 r. i odwolany Zarz'\-.dzeniem Nr 10/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 stycznia 2011 r., - od 2 listopada 2007 r. jest Stanislaw Sienko powolany na to stanowisko Zarz'\-.dzeniem Nr Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2listopada 2007 r. Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze Zarz'\-.dzen: - Nr 2a12007 z dnia 8 stycznia 2007 r., - Nr 102/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r., - Nr 162/2007 z dnia 2 listopada 2007 r., oraz - Nr 12/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. ustalil liczb~ zast~pc6w Prezydenta Miasta Rzeszowa na trzech oraz wskazal imiennie pierwszego i kolejnych zast~pc6w: - w okresie od 8 stycznia 2007 r. do 2 sierpnia 2007 r. stanowisko pierwszego zast~pcy pelnil Piotr Latawiec, stanowisko drugiego zast~pcy pelnil Marek Ustrobinski, a stanowisko trzeciego zast~pcy pelnil Henryk Wolicki, - w okresie od 2 sierpnia 2007 r. do 2 listopada 2007 r. stanowisko pierwszego zast~pcy pelnil Marek Ustrobinski, stanowisko drugiego zast~pcy pelnil Piotr Latawiec, a stanowisko trzeciego zast~pcy pelnil Henryk Wolicki, - w okresie od 2 listopada 2007 r. do 24 stycznia 2011 r. stanowisko pierwszego zast~pcy pelnil Marek U strobinski, stanowisko drugiego zast~pcy pelnil Stanislaw Sienko, a stanowisko trzeciego zast~pcy pelnil Henryk Wolicki, - od 24 stycznia 2011 r. stanowisko pierwszego zast~pcy pelni Marek Ustrobinski, stanowisko drugiego zast~pcy pelni Stanislaw Sienko, a stanowisko trzeciego zast~pcy pelni Roman Holzer. Skarbnikiem Miasta Rzeszowa jest Janina Filipek powolana na to stanowisko Uchwal'\-. nr XIII/5/91 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 261utego 1991 r. Sekretarzem Miasta Rzeszowa od dnia 30 paidziemika 2007 r. jest Marcin Stopa, na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa powolany na to stanowisko Uchwal'\-. nr XIXl297/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 paidziemika 2007 r. owisko Sekretarza Miasta Rzeszowa pelnili: - 2

3 - KrzysztofKadluczko - w okresie od 16 grudnia 2002 r. do 27 kwietnia 2007 r., powolany i odwolany odpowiednio Uchwal~ Nr 11/24/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. i Uchwal~ Nr XIII160/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. Rady Miasta Rzeszowa, - Stanislaw Sienko - w okresie od 27 kwietnia 2007 r. do 30 paidziemika 2007 r., powolany i odwolany odpowiednio Uchwal~Nr XIII z dnia 24 kwietnia 2007 r. i Uchwal~Nr XIXl296/2007 z dnia 30 paidziemika 2007 r. Rady Miasta Rzeszowa. Zakresy zadan Zast~pcow Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta W drodze Zarz~dzenia Nr 14/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Rzeszowa ustalil ramowy zakres zadan realizowanych na stanowiskach pierwszego, drugiego i trzeciego zast~pcy prezydenta oraz sekretarza i skarbnika Miasta Rzeszowa. Zgodnie z powyzszym Zarz~dzeniem: 1) pierwszy zast~pca prezydenta wykonuje zadania z zakresu: - ladu przestrzennego, - inwestycji miejskich, - wodoci~6w i zaopatrzenia w wod~, - kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciek6w komunalnych, utrzymania czystosci i porz~dku oraz unieszkodliwiania odpad6w komunalnych, - zaopatrzenia w energi~ elektryczn~ i ciepln~ oraz gaz, - zieleni gminnej i zadrzewien oraz cmentarzy gminnych, - lokalnego transportu zbiorowego. 2) drugi zast~pca prezydenta wykonuje zadania z zakresu: - publicznej edukacji,,.. - promocji miasta i wsp6lpracy mi~dzynarodowej, - kultury, sportu i turystyki, - ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, - promocji zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu, - zwalczania uzalemien oraz przeciwdzialania zjawiskom patologii spolecznej. 3) trzeci zast~pca prezydenta wykonuje zadania z zakresu: - ochrony srodowiska, przyrody i gospodarki wodnej, - gospodarki nieruchomosciami Miasta i Skarbu Panstwa, - targowisk i hal targowych, - wspierania przedsi~biorczosci, - geodezji, kartografii i katastru,. pra jazdy oraz zezwolen na WYkOnYWanie.7.gowego prze 0,6 ~ ( k I

4 4) Sekretarz Miasta wykonuje zadania z zakresu: - systemu zarzqdzania jakosciq, - organizacji Urz~du Miasta Rzeszowa oraz procedur administracyjnych, - kadr, planowania zatrudnienia, gospodarki funduszem plac, - przeprowadzania wyborow i referendow, - ewidencji ludnosci i dowodow osobistych, - zbiorek publicznych, - obslugi informatycznej Urz~du Miasta Rzeszowa. 5) Skarbnik Miasta wykonuje zadania z zakresu: - opracowywania projektu budzetu Miasta, - podatkow i oplat lokalnych, - realizacji zadait wynikaj'l.cych z ustawy 0 finansach publicznych, przypisanych do kompetencji Skarbnika. Wykaz zadait wspolnych dla Zast~pcow Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta: - nadzor nad wykonywaniem zadait przez podlegle im wydzialy i jednostki organizacyjne miasta oraz ich koordynacja, przyjmowanie mieszkaitcow miasta w sprawach skarg wniosk6w w zakresie spraw nalez'l.cych do ich wlasciwosci, - wspoldzialanie z organami samorz'l.du terytorialnego, organizacjami pozarz'l.dowymi oraz innymi instytucjami w zakresie powierzonych spraw. Szczegolowy zakres czynnosci realizowanych na stanowiskach Zast~pc6w Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, zostaly okreslone w zakresach czynnosci osob zatrudnionych na tych stanowiskach. Prezydent Miasta Rzeszowa ustalil zakresy czynnosci swoim Zast~pcom: 1) Markowi Ustrobiitskiemu zostala ustalona m. in. odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow'l. realizacj~ zadait przez dyrektorow nast~puj'l.cych wydzialow i kierownik6w nizej wymienionych jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa: a) Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, b) Wydzialu Zam6wieit Publicznych, c) Wydzialu Architektury, d) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytk6w, e) Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, f) Miejskiego Zarz'l.du Drog i Zieleni. - 4

5 2) Stanislawowi Sienko zostala ustalona odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow<t realizacj~ zadaij. przez dyrektorow nast~puj<tcych wydzialow i kierownikow nizej wymienionych jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa: a) Wydzialu Promocji, Kultury i Sportu, b) Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, c) Wydzialu Zdrowia, d) Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej, domow pomocy spolecznej, Domu Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka, Miejskiego Zarz<tdu Zlobkow, e) Miejskiego Osrodka Rozwi ywania Problemow Alkoholowych i Profilaktyki Uzaleznien, f) Izby Wytrzezwien. 3) Romanowi Holzerowi, III Zast~pcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, m. in. odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow<t realizacj~ zadaij. przez dyrektorow i kierownikow nizej wymienionych jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa: a) Wydzialu Ochrony Srodowiska, b) Wydzialu Komunikacji, c) Wydzialu Geodezji, d) Wydzialu Zamowien Publicznych, e) Biura Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej i Zezwolen, f) Biura Gospodarki Mieniem, g) Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingow. 4) Marcinowi Stopie, Sekretarzowi Miasta Rzeszowa, zostala ustalona m. m. odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow<t realizacj~ zadaij. przez dyrektorow nast~puj<tcych wydzialow: a) Wydzialu Organizacyjno-Administracyjnego, b) Wydzialu Spraw Obywatelskich, c) Biura Obslugi Inforrnatycznej i Telekomunikacyjnej. 5) laninie Filipek, Skarbnikowi Miasta Rzeszowa, zostala ustalona m. in. odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow<t realizacj~ wydzialow: a) Wydzialu Budzetowego, b) Wydzialu Finansowego, zadan przez dyrektorow nast~puj<tcych c) Wydzialu Ksi~gowo-Rachunkowego. Przewodnicz<tcym Rady Miasta Rzeszowa: - 5 I

6 - w okresie od 27 listopada 2006 r. do 30 listopada 2010 r. by} Konrad Fijolek wybrany na to stanowisko Uchwal't Nr I Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2006 r., - od 30 listopada 2010 r. jest Andrzej Dec wybrany na to stanowisko Uchwal't Nr I Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2010 r. W trakcie kontroli inforrnacji i wyjasnien udzielali: Tadeusz Ferenc Janina Filipek Prezydent Miasta Rzeszowa Skarbnik Miasta Rzeszowa GraZyna Zarowska - Hornik Dyrektor Wydzialu Ksi~gowo Rachunkowego Urz~du Miasta, G16wny Ksi~gowy Janina Wilk Janina Dyjak Elzbieta Zdanowicz Urszula Kukulska Artur Kondrat Lukasz Dzi~gwo GraZyna Kalandyk Bozena Rzucidlo EwaPanek Elzbieta Gorczyca Beata Magnowska Iwona Kosinska - Kos Dyrektor Wydzialu Budzetowego Urz~du Miasta Dyrektor Wydzialu Finansowego Urz~du Miasta Dyrektor Wydzialu Zam6wien Publicznych Urz~du Miasta Dyrektor Wydzialu Gospodarki Kornunalnej i Inwestycji Urz~du Miasta Dyrektor Wydzialu Organizacyjno - Adrninistracyjnego Urz~du Miasta Dyrektor Zarz'tdu Transportu Miejskiego wrzeszowie Dyrektor Biura Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej i Zezwolen Zast~pca Dyrektora Wydzialu Budzetowego Urz~du Miasta Zast~pca Dyrektora Wydzialu Ksi~gowo - Rachunkowego Urz~du Miasta Zast~pca Dyrektora Wydzialu Finansowego Urz~du Miasta Zast~pca Dyrektora Wydzialu Finansowego Urz~du Miasta Zast~pca Dyrektora Wydzialu Zam6wien - 6

7 Andrzej Pacholicki Robert Bejer Artur Skworzec Agnieszka Witalec Grzegorz Dys Anna Podlaszczyk Malgorzata Skop Malgorzata Kawa Tadeusz Janicki Teresa Oczos Malgorzata Skotnicka Anna Ploszaj Mariola Branska -7 ~1/?Y Zast~pca Dyrektora Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ur~du Miasta Kierownik Oddzialu Ksi~gowosci Dochodow Niepodatkowych i Wydatkow Wydzialu Ksi~gowo - Rachunkowego Kierownik Oddzialu Rachunkowosci Podatkowej Kierownik Oddzialu Kadr Wydzialu Organizacyjno - Administracyjnego Kierownik Dzialu Organizacji Przewozow Zarzqdu Transportu Miejskiego w Rzeszowie Kierownik Oddzialu Planowania Sprawozdawczosci Budzetowej Wydzialu Budzetowego Urzctdu Miasta Kierownik Oddzialu Ksictgowosci Budzetu Miasta Wydzialu Budzetowego Ur~du Miasta Glowna ksictgowa Zarzqdu Transportu Miejskiego w Rzeszowie Glowny specjalista Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urz~du Miasta Inspektor Oddzialu Ksictgowosci Dochodow Niepodatkowych i Wydatkow Wydzialu Ksi~gowo Rachunkowego UrzctdU Miasta Inspektor Oddzialu Ksictgowosci Dochodow Niepodatkowych i Wydatkow Wydzialu Ksi~gowo Urz~du Miasta Rachunkowego Inspektor Oddzialu Ksi~gowosci Dochodow Niepodatkowych i Wydatkow Inspektor Biura Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej i Zezwoleti. 11

8 I. USTALENIA OGOLNOORGANIZACYJNE 1.1. Dane ogolne Miasto Rzesz6w zajmuje obszar 116,32 km 2, kt6ry zamieszkuje mieszkailc6w wedlug stanu na dzien 25 1istopada 2011 r Jednostki pomocnicze miasta Zgodnie z zapisami statutu Miasta Rzeszowa jednostkami pomocniczymi miasta S,! osied1a. Na terenie miasta Rzesz6w utworzone zostaly nast~puj,!ce jednostki pomocnicze: 1. Osied1e nr 1 Sr6dmiescie P61noc 2. Osied1e nr 2 Sr6dmidcie Poludnie 3. Osied1e nr 3 Pulaskiego 4. Osied1e nr 4 im. gen. Roweckiego "Grota", Osied1e nr 5 Piast6w 6. Osied1e nr 6 D,!browskiego 7. Osied1e nr 7 Staroniwa 8. Osied1e nr 8 Kmity 9. Osied1e nr 9 Gen. Wladyslawa Andersa 10. Osied1e nr 10 Staromiescie 11. Osied1e nr ecia 12. Osied1e nr 12 Pobitno 13. Osied1e nr 13 Mieszka I 14. Osied1e nr 14 Nowe Miasto 15. Osied1e nr 15 Wi1kowyj a, Osied1e nr 16 Slocina 17. Osied1e nr 17 Za1esie 18. Osied1e nr 18 Przybysz6wka 19. Osied1e nr 19 Baran6wka 20. Osied1e nr 20 Kr61a Stanislawa Augusta 21. Osied1e nr 21 Paderewskiego 22. Osied1e nr 22 Drabinianka 23. Osied1e nr 23 Krakowska Poludnie 24. Osied1e nr 24 Franciszka Kotu1i 25. Osied1e nr 25 Zal~ze 26. Osied1e nr 26 Zwi~czyca ~7dle nr 27 Biala - 8

9 28. Osiedle nr 28 Budziwoj 29. Osiedle nr 29 Milocin. Osiedla posiadaj.:t aktualne statuty nadane uchwalami Rady Miasta Rzeszowa: 1) od nr XLIl do nr XLl170/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., 2) od nr XLl172/2005 do nr XLl179/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., 3) od nr LVIII1l23/2006 do nr LVIII/124/2006 z dnia 23 maja 2006 r., 4) nr XXXV/575/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r., 5) nr Ll z dnia 24 lutego 2009 r., 6) od nr LXXII/12 10/2010 do nr LXXII1l211/201O z dnia 11 marca 2010 r. Uchwaly weszly w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Podkarpackiego. Wraz z procesem poszerzania granic miasta i dol.:tczania kolejnych solectw, wchodz.:tcych wczesniej w sklad s.:tsiednich gmin, Rada Miasta Rzeszowa nadawala, w drodze uchwal, statuty przy1.:tczanym solectwom, zamieniaj.:tc je w osiedla miasta Jednostki organizacyjne miasta Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszow (wedlug stanu na maj 2011 r.) stanowi akta kontroli Nr IiI. Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa posiadaj.:t aktualne i wymagane statuty. Z informacji uzyskanych od pracownikow UM Rzeszow wynika, ze nowopowstale i obj~te reorganizacj.:tjednostki posiadaj.:t na biez.:tco aktualizowane statuty. Kierownicy jednostek posiadaj.:t upowaznienie od Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych Statut miasta Miasto Rzeszow posiada statut przyj~ty Uchwal.:t nr XXl329/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Rzeszowa (tresc statutu stanowi zal.:tcznik do w/w uchwaly). Uchwala weszla w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Nr 6 Dziennika Urz~dowego Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2008 r. pod pozycj.:t 118. Rada Miasta Rzeszowa wprowadzila w tresci statutu zmiany w drodze Uchwal: - Nr XXXVI/589/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. (Nr 59 Dziennika Urz~dowego Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28lipca 2008 r. pod pozycj.:t 1530); - Nr LVII/942/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. (Nr 48 Dziennika Urz~dowego Wojewodztwa Podk ackiego z dnia 8 lipca 2009 r. pod pozycj.:t 1297); - 9

10 - Nr IIII59/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Nr 143 Dziennika Urz~dowego Wojew6dztwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2010 r. pod pozycj~2968); - Nr XIIII z dnia 28 czerwca 2011 r. (Nr 102 Dziennika Urz~dowego Wojew6dztwa Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2011 r. pod pozycj'l1650) Regulamin organizacyjny U rz~du. If""" IfII'i"o Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z p6fu. zm.), Prezydent Miasta Rzeszowa ustalil Zarz'ldzeniem Nr 66/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa (tresc Regulaminu stanowi za1'lcznik do Zarz'ldzenia). Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego zostal ogloszony na tablicy ogloszeii w siedzibie Urz~du Miasta Rzeszowa oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie intemetowej Urz~du Miasta. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego wprowadzono na podstawie nast~puj'lcych Zarz'ldzeii Prezydenta Miasta Rzeszowa: - Nr z dnia 10 lutego 2011 r., - Nr z dnia 29 kwietnia 2011 r., - Nr 46/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r., - Nr 59/2011 z dnia 29lipca 2011 r., - Nr 93/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. W sklad Urz~du Miasta Rzeszowa wchodz lnast~puj'lce wydzialy/kom6rki r6wnorz~9.dne: - Wydzial Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, - Wydzial Pozyskiwania Funduszy, - Wydzial Komunikacji, - Wydzial Architektury, - Wydzial Geodezji, - Wydzial Spraw Obywatelskich, - Wydzial Edukacji, - Wydzial Zdrowia, - Wydzial Kultury, Sportu i Turystyki, - Wydzial Promocji i Wsp61pracy Mi~dzynarodowej, - Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, - Wydzial Zarz'ldzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci, - Urz'ld Stanu Cywilnego, - Wyd lalorganizacyjno-administracyjny, - 10

11 - Wydzial Finansowy, - Wydzial BudZetowy, - Wydzial Ksi~gowo-Rachunkowy, - Wydzial Zam6wien Publicznych, - Biuro Rady Miasta, - Biuro Obslugi Prawnej, - Biuro Kontrolno-Rewizyjne, - Biuro Obslugi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, - Biuro Prasowe, - Biuro Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej i Zezwolen, - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w, - Biuro Ochrony Konsument6w, - Biuro Audytu Wewn~trznego, - Jednostka Realizuj'l:.ca Projekt pn. "PorZ'l:.dkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Miasta Rzeszowa". W strukturze organizacyjnej Urz~du Miasta Rzeszowa funkcjonuj'l:.: - Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, - Inspektor ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, - Pelnomocnik Prezydenta Miasta G16wny Specjalista ds. Poszerzania Miasta. Regulamin Organizacyjny okresla organizacj~ i zasady funkcjonowania Urz~du Miasta Rzeszowa, w szczeg61nosci: - zadania wsp6lne wydzia16w, - zakres zadan i obowi'l:.zk6w dyrektor6w poszczeg61nych wydzia16w, - zakresy zadan wydzia16wlbiurlstanowisk jednoosobowych, - zasady podpisywania pism i decyzji, - dzialalnosc kontroln'l:. w Urz~dzie. Ustalono, ze zapisy regulaminu odpowiadaj'l:. funkcjonuj'l:.cej strukturze Urz~du Procedury wewn~trznej kontroli finansowej Zgodnie z zapisem 10 Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa, kontrol~ w Urz~dzie Miasta sprawuj'l:.: - Komisja Rewizyjna Rady Miasta, - Prezydent, Zast~pcy Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz - za powierzone im zadania, - dyrektorzy wydzia16w - w stosunku do bezposrednio im podleglych pracownik6w, - Biur Audytu W ewn~trznego, - 11

12 - Biuro Kontrolno-Rewizyjne, - Wydzial Organizacyjno-Administracyjny, - zespoly kontrolne powolane dorainie przez Prezydenta. Do zadaii Oddzialu Organizacyjnego (wchodz<tcego w sklad Wydzialu Organizacyjno Administracyjnego) 0 charakterze kontrolnym nalezy m. in.: - prowadzenie ksi i kontroli przeprowadzanych w Urz~dzie Miasta przez organy kontroli zewn~trznej, - nadzorowanie wykonania zaleceii pokontrolnych, - terminowe przygotowywanie projekt6w odpowiedzi na wyst<tpienia pokontrolne. Do zakresu dzialania Biura Kontrolno-Rewizyjnego nalezy w szczeg61nosci: - przeprowadzanie kontroli w kom6rkach organizacyjnych Urzctdu Miasta (kontrola 0 charakterze wewncttrznym) oraz w podleglych jednostkach organizacyjnych Miasta (kontrola 0 charakterze zewncttrznym) na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta plan6w kontroli, - sporz<tdzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projekt6w zaleceii pokontrolnych Prezydenta oraz projekt6w wyst<tpieii do organ6w scigania i organ6w kontroli, - udzielanie jednostkom kontrolowanym w trakcie kontroli instruktazu, porad i konsultacji, - monitorowanie wykonania zaleceii pokontrolnych, - przygotowywanie sprawozdaii z realizacji plan6w kontroli. Biuro Kontrolno-Rewizyjne dziala na podstawie Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowi<tcego zal<tcznik do Zarz<tdzenia Nr V /369/07 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 pazdziemika 2007 r. w sprawle wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli. Regulamin zostal zmlemony w drodze Zarz<tdzeii Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr V/992/2009 z dnia 11 wrzesnia 2009 r. oraz Nr VII z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania kontroli. Ze wzgl~du na rodzaj, kontrole dziel<t si~ na kompleksowe, problemowe, dorazne i sprawdzaj<tce, kt6re s<t przeprowadzane z uwzglctdnieniem kryterium legalnosci, gospodamosci, celowosci i rzetelnosci. Czynnosci kontrolne polegaj<t na: - ustaleniu i udokumentowaniu stanu faktycznego, - badaniu zgodnosci podejmowanych rozstrzygnict6 Z obowi<tzuj<tcymi przepisami prawa oraz Z powszechnie uznanymi standardami, - dokonaniu oceny dzialalnosci kontrolowanej jednostki wedlug ustalonych kryteri6w, -::::::::: i ~u&6w s~erdzony~:::prowi&o~ i7;orozof Dij

13 - badaniu prawidlowosci wykorzystania srodkow finansowych z budzetu jednostki, - wskazaniu sposobu i srodkow umozliwiaj'lcych usuni~cie stwierdzonych nieprawidlowosci i uchybien w wystctpieniach pokontrolnych. W Grninie Miescie Rzeszow prowadzony jest audyt wewn~trzny - ogol dzialan obejrnuj'lcych badanie i ocen~ adekwatnosci, skutecznosci i efektywnosci kontroli zarz'ldczej (systernow kontroli wewn~trznej, zarz'ldzania ryzykiern oraz kierowania Urz~dem). Audyt wewn~trzny prowadzony jest w oparciu 0 ustaw~ 0 finansach publicznych i akty wykonawcze do ustawy, Mi~dzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewn~trznego Instytutu Audytorow Wewn~trznych, standardy audytu wewn~trznego w jednostkach sektora finansow publicznych ogloszone komunikatem Ministra Finansow, kodeks etyki Instytutu Audytorow Wewn~trznych, kodeks etyki w jednostkach sektora finansow publicznych ogloszony kornunikatern Ministra Finansow oraz Regulamin przeprowadzania audytu wewn~trznego wprowadzony Zarz'ldzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zgodnie z zapisern 30 1 Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa, do zakresu dzialania Biura Audytu W ewn~trznego, kierowanego przez audytora wewn~trznego, nalezy prowadzenie audytu wewn~trznego, w szczegolnosci: - przygotowywanie rocznego planu audytu wewn~trznego, - realizacja zadait audytowych zgodnie z rocznyrn planem audytu wewn~trznego, - wykonywanie zadait audytowych zleconych przez Prezydenta Miasta poza planern audytu wewn~trznego, - sporz'ldzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewn~trznego, - przechowywanie i zabezpieczanie rnaterialow i dokumentow z audytow, - przygotowywanie projektow aktow wewn~trznych (zmian do projektow) okreslaj'lcych zasady i tryb przeprowadzania audytu wewn~trznego, - koordynowanie dzialait z audytorami zewn~trznyrni. Szczegolowe zasady audytu wewn~trznego w Grninie Miescie Rzeszow okreslaj'l: - Regulamin przeprowadzania audytu wewn~trznego, stosowany na podstawie Zarz'ldzenia Nr IV11 099/06 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewn~trznego dla Gminy Miasta Rzeszowa, oraz - Karta audytu wewn~trznego, stosowana na podstawie Zarz'ldzenia Nr 97/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewn~trznego w Urz~dzie Miasta Rzeszowa I ~ 1/

14 Regulamin przeprowadzania audytu wewn~trznego okresla zasady, spos6b tryb przeprowadzania audytu wewn~trznego. Karta audytu wewnfttrznego okresla cele, zasady i zakres dzialania audytu wewn~trznego w Urzftdzie Miasta Rzeszowa oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Rzeszowa oraz prawa i obowi ki audytora wewn~trznego. Czynnosci dokonywane w ramach audytu wewnfttrznego polegaj'l w szczeg6lnosci na: - badaniu i ustaleniu stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania kom6rki audytowanej, - okresleniu stwierdzonych nieprawidlowosci, - analizie przyczyn i skutk6w stwierdzonych uchybieii, - przedstawieniu uwag i wniosk6w w sprawie usuniftcia uchybieii, wprowadzenia usprawnieii, - ocenie dostosowania dzialaii kom6rki audytowanej do przedstawionych wczesniej zaleceii audytu lub kontroli. Zadania audytowe S'l przeprowadzane na podstawie rocznego planu audytu wewnfttrznego sporz'ldzanego przez audytora wewnfttrznego i przekazywanego do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa, w nastftpstwie przeprowadzonej analizy obszar6w ryzyka. Po sporz'ldzeniu przez audytora rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu jest ono przekazywane Prezydentowi Miasta do koiica marca roku nastftpnego. Kontroluj'lcemu przedstawiono roczne plany audytu za lata W planach audytu zostaly zawarte analizy obszar6w ryzyka, tj. obszary dzialalnosci jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnfttrznego, w stosunku do kt6rych okreslony zostal szacowany poziom ryzyka (wysoki, sredni, niski). - 14

15 1 II. KSIF;GOWOSC I SPRA WOZDA WCZOSC 2.1. Stan i kompletnosc urz~dzen ksi~gowych Dokumentacja opisujqca przyj~te zasady rachunkowosci W Urz~dzie Miasta Rzeszowa prowadzone s'lksi~gi rachunkowe dla ewidencji: 1) budzetu Miasta Rzeszowa (organu finansowego) - ksi~gi rachunkowe prowadzone przez Wydzial Budzetowy UM, 2) Urz~du Miasta Gednostki), z podzialem na: a) dochody niepodatkowe i wydatki w ramach planu finansowego Urz~du Miasta Rzeszowa oraz przychody i koszty - ksi~gi rachunkowe prowadzone przez Wydzial Ksi~gowo Rachunkowy UM, b) podatki i oplaty lokalne w ramach plany finansowego Urz~du Miasta Rzeszowa - ksi~gi rachunkowe prowadzone przez Wydzial Finansowy UM. Zgodnie z 9 ust. 1 rozporz'tdzenia Ministra Finans6w z dnia 25 pazdziemika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla organ6w podatkowych jednostek samorz'tdu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) ewidencja podatk6w jest integraln't cz~sci't ewidencji ksi~gowej urz~du i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urz~dujako jednostki budzetowej. W sprawozdaniach finansowych i budi:etowych wykazywane s't l'tczne dane z ksi<tg rachunkowych dochod6w niepodatkowych i wydatk6w (prowadzonych przez WKR UM) oraz podatk6w i oplat lokalnych (prowadzonych przez WF UM). W okresie obj~tym kontrol't w Urz~dzie Miasta Rzeszowa obowic:lzywaly zasady rachunkowosci w zakresie: 1) budzetu Miasta Rzeszowa (organu finansowego) ustalone przez Prezydenta Miasta: - zarz<tdzeniem nr 38/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. (z zastosowaniem do prowadzenia ksi<tg rachunkowych za 2009 r.), - zarz'tdzeniem nr 5/2010 z dnia 4 stycznia r. (z zastosowaniem do prowadzenia ksi<tg rachunkowych za 2010 r.), 2) Urz~du Miasta Gednostki) z podzialem na: a) dochody niepodatkowe i wydatki w ramach planu finansowego Urz~du Miasta oraz przychody i koszty, ustalone przez Prezydenta Miasta: - zarz'tdzeniem nr 37/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. (z zastosowaniem do prowadzenia ksi<tg chunkowych za 2009 r.), /?)v - 15

16 - zarz'l.dzeniem nr 108/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. (z zastosowaniem do prowadzenia ksi lg rachunkowych za 2010 r.), b) podatki i oplaty lokalne w ramach planu finansowego Urz~du Miasta, ustalone przez Prezydenta Miasta zarz'l.dzeniem nr 37/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. oraz zarz'l.dzeniem zmieniaj'l.cym nr 87/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. Zarz'l.dzeniem Prezydenta Miasta: - nr 37/2007 z dnia 28 marc a 2007 r. wprowadzono instrukcj~ prowadzenia gospodarki kasowej w Urz~dzie Miasta, - nr 7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. wprowadzono instrukcj~ sporz'l.dzania, kontroli i przechowywania dowod6w ksi~gowych Urz~du Miasta (wczdniej powyzsz'l. kwesti~ regulowalo zarz'l.dzenie Prezydenta Miasta nr 171/2006 z dnia 31 pazdziemika 2006 r.), - nr 167/2006 z dnia 30 pazdziernika 2006 r. wprowadzono instrukcj~ inwentaryzacyjna Urz~du Miasta (od dnia 4 listopada 2009 r. obowi'l.zuje instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona zarz'l.dzeniem nr Prezydenta Miasta z dnia 4listopada 2009 r.), - nr 38/2007 z dnia 28 marca 2007 r. wprowadzono instrukcj~ ewidencji druk6w scislego zarachowania w Urz~dzie Miasta. Prezydent Miasta zarz'l.dzeniem nr 5/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustalil instrukcj~ obiegu dokument6w i dowod6w ksi~gowych oraz zasady rachunkowosci w Urz~dzie Miasta Rzeszowa dla projektu pn. "Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej" finansowanego ze srodk6w Funduszu Sp6jnosci Przestrzeganie zasad prowadzenia rachunkowosci Ksi~gi rachunkowe prowadzone S'l. w siedzibie jednostki (Urz~dzie Miasta Rzeszowa), w j~zyku polskim i walucie polskiej. Zasady prowadzenia rachunkowosci dla budzetu Miasta Rzeszowa (organu finansowego) i Urz~du Miasta Rzeszowa (jednostki) zostaly okreslone przez Prezydenta Miasta (zarz'l.dzenia wymienione w pkt niniejszego protokolu). Przestrzeganie zasad prowadzenia rachunkowosci sprawdzono w ramach kontroli wydatk6w biez'l.cych uj~tych w kontrolowanych raportach kasowych (opisano w pkt niniej szego protokolu) oraz w ramach kontroli rozrachunk6w (opisano w pkt 3.3.1) Odpowiedzialnosc za wykonywanie obowiqzk6w w zakresie rachunkowosci Prezydent Miasta Rzeszowajest odpowiedzialny: - za wykonywanie obowi 6w w zakresie rachunkowosci okreslonych ustaw'l. 0 rachunkowosci, w tym z tytulu nadzoru (art. 4 ust. 5 ustawy 0 rachunkowosci), - za calosc gospodarki finansowej (art. 53 ust. 1 ustawy 0 ansach publicznych) \/~ f!

17 Regulamin Organizacyjny Urz~du Miasta Rzeszowa ustalony zarz'ldzeniern nr 66/2010 Prezydenta Miasta z dnia 16 lipca 2010 r. przewiduje rn. in. nast~puj'lce Wydzialy Urz~du Miasta zwi'lzane z obslug'l finansowo-ksi~gow'l: 1) Wydzial Budzetowy; do zadait. Wydzialu Budzetowego nalezy: opracowywanie projektu budzetu Miasta i jego zrnian, opracowywanie informacji i sprawozdait. z wykonania budzetu oraz obsluga finansowo-ksi~gowa budzetu. W Wydziale Budzetowyrn utworzono: a) Oddzial Planowania i Sprawozdawczosci Budzetowej, b) Oddzial Ksi~gowosci Budzetu Miasta, 2) Wydzial Ksi~gowo-Rachunkowy; do zadait. Wydzialu Ksi~gowo-Rachunkowego nalezy obsluga finansowo-ksi~gowa Urz~du jako jednostki budzetowej, w zakresie niepodatkowych dochod6w i wydatk6w oraz funduszy celowych, a takze projekt6w wsp6lfinansowanych srodkami pornocowymi. W Wydziale Ksi~gowo-Rachunkowyrn utworzono: a) Oddzial Ksi~gowosci Dochod6w Niepodatkowych i Wydatk6w Urz~du, b) Oddzial Plac i Swiadczen oraz Ewidencji Maj'ltku Urz~du, c) Oddzial Ksi~gowosci Projekt6w Finansowanych srodkami porno co wyml Funduszy Celowych, 3) Wydzial Finansowy; do zadait. Wydzialu Finansowego nalezy prowadzenie spraw zwi::tzanych z: naliczaniern podatk6w i oplat, ich ewidencj'l ksi~gow'l oraz egzekucj'l. W Wydziale Finansowyrn utworzono: a) Oddzial Wyrniaru Podatk6w, b) Oddzial Rachunkowosci Podatkowej, c) Oddzial Egzekucji Podatk6w i Oplat, - Referat Ulg Podatkowych, - Referat Kontroli Podatkowej. Prezydent Miasta pisrnern z dnia 2 stycznia 2010 r. powierzyl Janinie Filipek Skarbnikowi Miasta Rzeszowa obowi::tzki i odpowiedzialnosc w zakresie: - prowadzenia rachunkowosci budzetu rniasta Rzeszowa, - wykonywanie dyspozycji srodkami pieni~znymi, - dokonywania wst~pnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych z planern finansowym, - dokonywania wst~pnej kontroli kornpletnosci 1 rzetelnosci dokurnent6w dotycz'lcych operacji gospodarczych i finansowych. - 17

18 Zarz,\dzeniem nr 19a103 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2003 r. (nast~pnie zarz'l.dzeniem nr 14/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.) ustalono, ze: --- do zadan skarbnika miasta nalez'l. sprawy z zakresu: - opracowania projektu budzetu miasta, - podatk6w i oplat lokalnych, - realizacji zadan wynikaj'l.cych z ustawy 0 finansach publicznych, przypisanych do kompetencji skarbnika, --- skarbnikowi miasta podlegaj'l.: - Wydzial Budzetowy, - Wydzial Ksi~gowo-Rachunkowy, - Wydzial Finansowy, --- zast~pcy prezydenta, sekretarz i skarbnik miasta nadzoruj'l. oraz koordynuj'l. wykonanie zadan przez podlegle im wydzialy i jednostki organizacyjne; w zakresie wykonania tych zdan wsp61dzialaj'l. z organami miejskiej administracji zespolonej i miejskimi sp61kami. Zakres czynnosci Janiny Filipek Skarbnika Miasta z dnia 2 paidziemika 2007 r. stanowi akta kontroli Nr lui. Prezydent Miasta pismem z dnia 2 maja 2003 r. powierzyl GraZynie 2arowskiej-Homik G16wnemu Ksi~gowemu Urz~du Miasta - Dyrektorowi Wydzialu Ksi~gowo-Rachunkowego UM obowi i i odpowiedzialnosc w zakresie: - prowadzenia rachunkowosci Urz~du Miasta Rzeszowa, "". - wykonywanie dyspozycji srodkami pieni~znymi, - dokonywania wst~pnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie niepodatkowych dochod6w oraz wydatk6w, - dokonywania wst~pnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokument6w dotycz'l.cych operacji gospodarczych i finansowych. Zakres czynnosci GraZyny 2arowskiej-Homik G16wnego Ksi~gowego Urz~du Miasta - Dyrektora Wydzialu Ksi~gowo-Rachunkowego UM przyj~ty do wiadomosci i stosowania w dniu 15 maja 2008 r. stanowi akta kontroli Nr li12. Prezydent Miasta pismem z dnia 5 maja 2003 r. powierzyl Janinie Dyjak Dyrektorowi Wydzialu Finansowego UM odpowiedzialnosc za wykonywanie obowi'l.zk6w w zakresie rachunkowosci podatkowej. Zakres czynnosci Janiny Dyja Dyrektora Wydzialu Finansowego UM przyj~ty do wiadomosci i stosowania w dniu 12 stycznia 2009 r. stanowi akta kontroli Nr IJ/3. 9 ~ J - 18

19 Zakres czynnosci Janiny Wilk Dyrektora Wydzialu Budzetowego UM przyj~ty wiadomosci i stosowania w dniu 29 czerwca 2011 r. stanowi akta kontroli Nr do 2.2. Prawidlowosc i terminowosc zapisow w ewidencji ksi~gowej Prowadzenie dziennika Ksi~gi rachunkowe prowadzone s~ komputerowo. Z dokurnentacji przyj~tych zasad rachunkowosci wynika, ze uzytkowane s~ m. in. nast~puj~ce programy komputerowe: 1) w Wydziale Budzetowym: a) Podsystem FKORG do obslugi finansowo-ksi~gowej organu opracowany przez Zaklad Uslug Informatycznych OTAGO Sp. z o. o. w Gdruisku wdrozony 1 stycznia 2010 r., b) Modul FKORG - "Plan Budzetu" zakupiony w ZUI OTAGO Sp. z o. o. wdrozony 1 stycznia 2010 r., c) Program "BudZet" zakupiony w DELFIN SC Radwanice - wdrozony w 2002 r. w Oddziale Planowania i Sprawozdawczosci, 2) w Wydziale Ksi~gowo-Rachunkowym: a) system "Ksi~gowosci Jednostki Budzetowej FKJB" opracowany przez ZUI OTAGO Sp. z o. 0., kt6ry zostal wdrozony do eksploatacji w 2001 r., b) "Finansowo-Ksi~gowy FK" stworzony przez firm~ ETOB-RES wdrozony odpowiednio: - dla ewidencji Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 1999 r., - dla potrzeb ewidencji Pruistwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w 2000 r., 3) w Wydziale Finansowym system "KSAT 2000" opracowany przez firm~ COIG SA w Katowicach - wdrozony w 2004 r. Stosowane systemy finansowo-ksi~gowe umozliwiaj~ sporz~dzanie dziennik6w. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy 0 rachunkowosci ksi~gi rachunkowe, z uwzgl~dnieniem techniki ich prowadzenia, powinny bye trwale oznaczone nazw~ (peln~ lub skr6con~ jednostki, kt6rej dotycz~ nazw~ danego rodzaju ksi~gi rachunkowej oraz nazw~ programu przetwarzania. Do kontroli przedlozono Dzienniki z wybranymi losowo operacjami za miesi~c grudzien 2010 r. oznaczone nazw~jednostki odpowiednio: 1) w przypadku budzetu Miasta Rzeszowa (organu finansowego): "ORGAN: URZl\D MIASTA RZESZOW A WYDZIAL BUDZETOWY", zypadku Urz~du Miasta Gednostki): - 19

20 a) w cz~sci dotycz'lcej dochod6w niepodatkowych i wydatk6w: "JEDNOSTKA: WYDZIAL KSI~GOWO RACHUNKOWY", b) podatki i oplaty lokalne: "JEDNOSTKA OPUM" (ODDZIAL PODATKOW URZ~DU MIASTA) z piecz'ltk'l: URZAD MIASTA RZESZOW A WYDZIAL FINANSOWY. W ksi~gach rachunkowych budzetu Miasta (organu) prowadzone S'l nast~puj'lce cz~sciowe dzienniki: wyci~6w bankowych, sprawozdan budzetowych, dokument6w innych (PK) oraz dokument6w pozabilansowych. Stosowany system finansowo-ksi~gowy umozliwia sporz'ldzenie zestawienia obrot6w tych dziennik6w. W ksi~gach rachunkowych Urz~du Miasta prowadzonych przez Wydzial Ksi~gowo Rachunkowy prowadzone S'l dzienniki cz~sciowe w podziale na dowody: kasowe, bankowe i inne - memorialy. Stosowany system finansowo-ksi~gowy umozliwia sporz'ldzenie zestawienia obrot6w tych dziennik6w. W ramach kontroli operacji uj~tych w Dzienniku prowadzonym przez Wydzial Finansowym UM ustalono, ze wyst~puj'l przypadki nie zachowania kolejnose numerowania zapis6w (numery pozycji S'l nadawane automatycznie) - na stronach Dziennika po numerze zapisu wyst~puj'lnumery od do , a nast~pnie numery od do (wydruk Dziennika - strony od 4647 do 4651 stano wi akta kontroli Nr IlI5). Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy 0 rachunkowosci zapisy w dzienniku musz'l bye kolejno numerowane. Odpowiedzialnose za powstanie ww. nieprawidlowosci ponosi Kierownik Oddzialu Rachunkowosci Podatkowej UM, a z tytulu nadzoru Dyrektor Wydzialu Finansowego UM. Z wyjasnien zlozonych przez Janin~ Dyja Dyrektora Wydzialu Finansowego UM oraz Artura Skworca Kierownika Oddzialu Rachunkowosci Podatkowej UM wynika, ze: - Wydzial Finansowy Urz~du Miasta Rzeszowa prowadzi ksi~gi rachunkowe przy uzyciu programu informatycznego firmy COIG w Katowicach, - w powyzszym wydruku Dziennika zasada kolejnosci numerowania zapis6w jest generalnie zachowana poza dwoma ww. przypadkami, - dowody ksi~gowe w dzienniku posiadaj'l chronologiczn'6 automatyczn'l numeracj~ dowod6w ksi~gowych od 2003 r. ci~nion'l przez kolejne latam, tj. od wprowadzenia systemu informatycznego, - w styczniu i w lutym 2011 r. ksi~gowane byly dowody ksi~gowe na biez'lco w Dzienniku, kt6rym nadawane byly kolejne numery dowod6w w Dzienniku, natomiast p6zniej dokonywano ksi~gowan dotycz'lcych zamkni~cia 2010 r. z kolejnymi numerami i dowod6w I w Dzienniku i dlatego w okresie grudnia 2010 r. pojawily si~ dowody niechronologicznie owane od do i num:o~ ~

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

WYST~PIENIE POKONTROLNE

WYST~PIENIE POKONTROLNE KUI.:TURY l DZIEDZiCT\v',\ NA.RODOWEGO Warszawa, dniaao wrzesnia 2013 r. Pan Robert Banasiak Dyrektor Centrum T echnologii Audiowizualnych we Wroclawiu WYST~PIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I aktualizacja nr 1 PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT A MIAST A RZESZOW A

PREZYDENT A MIAST A RZESZOW A KAPTAt LUDZK NAR(JDOWA SRAHCA si'6,nosc UNA EUROPEJSKA EUHOPEJSKi FlJNDlJ"Z 5POt. EClNY Zarz~dzenie Nr 6112011 PREZYDENT A MAST A RZESZOW A z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo