Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL"

Transkrypt

1 Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2011 r. przez inspektor6w RIO: Arkadiusza Kapusciflskiego, Stanislawa Patro, Marka Sikor~ i Jana Tamawskiego. Przedmiotem kontroli byly nast~puj(lce zagadnienia: l. Ustalenia og6lne 2. Gospodarka pieni~zna, rozrachunki 3. Dochody 4. Gospodarka maj(ltkiem rzeczowym 5. Wydatki i koszty 6. Dotacje 7. Inwestycje 8. Zam6wienia publiczne Okres obj~ty kontrol(llata 2009 i Prezydentem Miasta Rzeszowa jest Tadeusz Ferenc wybrany na to stanowisko w wyborach bezposrednich, co stwierdza zaswiadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie: - z dnia 12listopada 2002 r. slubowanie zostalo zlozone w dniu 29 listopada 2002 r., - z dnia 14listopada 2006 r. slubowanie zostalo zlozone w dniu 4 grudnia 2006r., - z dnia 29listopada 2010 r. slubowanie zostalo zlozone w dniu 30 listopada 2010 r. Wiceprezydentami Miasta Rzeszowa: - w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 30 wrzesnia 2007 r. byl Piotr Latawiec, powolany ZarZ(ldzeniem Nr Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 stycznia 2007 r. i odwolany ZarZ(ldzeniem Nr 142/2007 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 wrzesnia 2007 r., - od dnia 24 maja 2005 r. jest Marek Ustrobinski powolany na to stanowisko Zarz(ldzeniem nr 58/2005 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2005 r.,

2 - od dnia 24 stycznia 2011 jest Roman Holzer powolany na to stanowisko Zarz'\-.dzeniem Nr Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 stycznia 2011 r., - w okresie od 8 stycznia 2007 r. do 24 stycznia 2011 r. byl Henryk Wolicki powolany na to stanowisko Zarz'\-.dzeniem Nr 2/2007 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 stycznia 2007 r. i odwolany Zarz'\-.dzeniem Nr 10/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 stycznia 2011 r., - od 2 listopada 2007 r. jest Stanislaw Sienko powolany na to stanowisko Zarz'\-.dzeniem Nr Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2listopada 2007 r. Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze Zarz'\-.dzen: - Nr 2a12007 z dnia 8 stycznia 2007 r., - Nr 102/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r., - Nr 162/2007 z dnia 2 listopada 2007 r., oraz - Nr 12/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. ustalil liczb~ zast~pc6w Prezydenta Miasta Rzeszowa na trzech oraz wskazal imiennie pierwszego i kolejnych zast~pc6w: - w okresie od 8 stycznia 2007 r. do 2 sierpnia 2007 r. stanowisko pierwszego zast~pcy pelnil Piotr Latawiec, stanowisko drugiego zast~pcy pelnil Marek Ustrobinski, a stanowisko trzeciego zast~pcy pelnil Henryk Wolicki, - w okresie od 2 sierpnia 2007 r. do 2 listopada 2007 r. stanowisko pierwszego zast~pcy pelnil Marek Ustrobinski, stanowisko drugiego zast~pcy pelnil Piotr Latawiec, a stanowisko trzeciego zast~pcy pelnil Henryk Wolicki, - w okresie od 2 listopada 2007 r. do 24 stycznia 2011 r. stanowisko pierwszego zast~pcy pelnil Marek U strobinski, stanowisko drugiego zast~pcy pelnil Stanislaw Sienko, a stanowisko trzeciego zast~pcy pelnil Henryk Wolicki, - od 24 stycznia 2011 r. stanowisko pierwszego zast~pcy pelni Marek Ustrobinski, stanowisko drugiego zast~pcy pelni Stanislaw Sienko, a stanowisko trzeciego zast~pcy pelni Roman Holzer. Skarbnikiem Miasta Rzeszowa jest Janina Filipek powolana na to stanowisko Uchwal'\-. nr XIII/5/91 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 261utego 1991 r. Sekretarzem Miasta Rzeszowa od dnia 30 paidziemika 2007 r. jest Marcin Stopa, na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa powolany na to stanowisko Uchwal'\-. nr XIXl297/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 paidziemika 2007 r. owisko Sekretarza Miasta Rzeszowa pelnili: - 2

3 - KrzysztofKadluczko - w okresie od 16 grudnia 2002 r. do 27 kwietnia 2007 r., powolany i odwolany odpowiednio Uchwal~ Nr 11/24/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. i Uchwal~ Nr XIII160/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. Rady Miasta Rzeszowa, - Stanislaw Sienko - w okresie od 27 kwietnia 2007 r. do 30 paidziemika 2007 r., powolany i odwolany odpowiednio Uchwal~Nr XIII z dnia 24 kwietnia 2007 r. i Uchwal~Nr XIXl296/2007 z dnia 30 paidziemika 2007 r. Rady Miasta Rzeszowa. Zakresy zadan Zast~pcow Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta W drodze Zarz~dzenia Nr 14/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Rzeszowa ustalil ramowy zakres zadan realizowanych na stanowiskach pierwszego, drugiego i trzeciego zast~pcy prezydenta oraz sekretarza i skarbnika Miasta Rzeszowa. Zgodnie z powyzszym Zarz~dzeniem: 1) pierwszy zast~pca prezydenta wykonuje zadania z zakresu: - ladu przestrzennego, - inwestycji miejskich, - wodoci~6w i zaopatrzenia w wod~, - kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciek6w komunalnych, utrzymania czystosci i porz~dku oraz unieszkodliwiania odpad6w komunalnych, - zaopatrzenia w energi~ elektryczn~ i ciepln~ oraz gaz, - zieleni gminnej i zadrzewien oraz cmentarzy gminnych, - lokalnego transportu zbiorowego. 2) drugi zast~pca prezydenta wykonuje zadania z zakresu: - publicznej edukacji,,.. - promocji miasta i wsp6lpracy mi~dzynarodowej, - kultury, sportu i turystyki, - ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, - promocji zatrudnienia i przeciwdzialania bezrobociu, - zwalczania uzalemien oraz przeciwdzialania zjawiskom patologii spolecznej. 3) trzeci zast~pca prezydenta wykonuje zadania z zakresu: - ochrony srodowiska, przyrody i gospodarki wodnej, - gospodarki nieruchomosciami Miasta i Skarbu Panstwa, - targowisk i hal targowych, - wspierania przedsi~biorczosci, - geodezji, kartografii i katastru,. pra jazdy oraz zezwolen na WYkOnYWanie.7.gowego prze 0,6 ~ ( k I

4 4) Sekretarz Miasta wykonuje zadania z zakresu: - systemu zarzqdzania jakosciq, - organizacji Urz~du Miasta Rzeszowa oraz procedur administracyjnych, - kadr, planowania zatrudnienia, gospodarki funduszem plac, - przeprowadzania wyborow i referendow, - ewidencji ludnosci i dowodow osobistych, - zbiorek publicznych, - obslugi informatycznej Urz~du Miasta Rzeszowa. 5) Skarbnik Miasta wykonuje zadania z zakresu: - opracowywania projektu budzetu Miasta, - podatkow i oplat lokalnych, - realizacji zadait wynikaj'l.cych z ustawy 0 finansach publicznych, przypisanych do kompetencji Skarbnika. Wykaz zadait wspolnych dla Zast~pcow Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta: - nadzor nad wykonywaniem zadait przez podlegle im wydzialy i jednostki organizacyjne miasta oraz ich koordynacja, przyjmowanie mieszkaitcow miasta w sprawach skarg wniosk6w w zakresie spraw nalez'l.cych do ich wlasciwosci, - wspoldzialanie z organami samorz'l.du terytorialnego, organizacjami pozarz'l.dowymi oraz innymi instytucjami w zakresie powierzonych spraw. Szczegolowy zakres czynnosci realizowanych na stanowiskach Zast~pc6w Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, zostaly okreslone w zakresach czynnosci osob zatrudnionych na tych stanowiskach. Prezydent Miasta Rzeszowa ustalil zakresy czynnosci swoim Zast~pcom: 1) Markowi Ustrobiitskiemu zostala ustalona m. in. odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow'l. realizacj~ zadait przez dyrektorow nast~puj'l.cych wydzialow i kierownik6w nizej wymienionych jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa: a) Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, b) Wydzialu Zam6wieit Publicznych, c) Wydzialu Architektury, d) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytk6w, e) Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, f) Miejskiego Zarz'l.du Drog i Zieleni. - 4

5 2) Stanislawowi Sienko zostala ustalona odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow<t realizacj~ zadaij. przez dyrektorow nast~puj<tcych wydzialow i kierownikow nizej wymienionych jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa: a) Wydzialu Promocji, Kultury i Sportu, b) Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, c) Wydzialu Zdrowia, d) Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej, domow pomocy spolecznej, Domu Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka, Miejskiego Zarz<tdu Zlobkow, e) Miejskiego Osrodka Rozwi ywania Problemow Alkoholowych i Profilaktyki Uzaleznien, f) Izby Wytrzezwien. 3) Romanowi Holzerowi, III Zast~pcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, m. in. odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow<t realizacj~ zadaij. przez dyrektorow i kierownikow nizej wymienionych jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa: a) Wydzialu Ochrony Srodowiska, b) Wydzialu Komunikacji, c) Wydzialu Geodezji, d) Wydzialu Zamowien Publicznych, e) Biura Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej i Zezwolen, f) Biura Gospodarki Mieniem, g) Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingow. 4) Marcinowi Stopie, Sekretarzowi Miasta Rzeszowa, zostala ustalona m. m. odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow<t realizacj~ zadaij. przez dyrektorow nast~puj<tcych wydzialow: a) Wydzialu Organizacyjno-Administracyjnego, b) Wydzialu Spraw Obywatelskich, c) Biura Obslugi Inforrnatycznej i Telekomunikacyjnej. 5) laninie Filipek, Skarbnikowi Miasta Rzeszowa, zostala ustalona m. in. odpowiedzialnosc przed Prezydentem Miasta za prawidlow<t realizacj~ wydzialow: a) Wydzialu Budzetowego, b) Wydzialu Finansowego, zadan przez dyrektorow nast~puj<tcych c) Wydzialu Ksi~gowo-Rachunkowego. Przewodnicz<tcym Rady Miasta Rzeszowa: - 5 I

6 - w okresie od 27 listopada 2006 r. do 30 listopada 2010 r. by} Konrad Fijolek wybrany na to stanowisko Uchwal't Nr I Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2006 r., - od 30 listopada 2010 r. jest Andrzej Dec wybrany na to stanowisko Uchwal't Nr I Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2010 r. W trakcie kontroli inforrnacji i wyjasnien udzielali: Tadeusz Ferenc Janina Filipek Prezydent Miasta Rzeszowa Skarbnik Miasta Rzeszowa GraZyna Zarowska - Hornik Dyrektor Wydzialu Ksi~gowo Rachunkowego Urz~du Miasta, G16wny Ksi~gowy Janina Wilk Janina Dyjak Elzbieta Zdanowicz Urszula Kukulska Artur Kondrat Lukasz Dzi~gwo GraZyna Kalandyk Bozena Rzucidlo EwaPanek Elzbieta Gorczyca Beata Magnowska Iwona Kosinska - Kos Dyrektor Wydzialu Budzetowego Urz~du Miasta Dyrektor Wydzialu Finansowego Urz~du Miasta Dyrektor Wydzialu Zam6wien Publicznych Urz~du Miasta Dyrektor Wydzialu Gospodarki Kornunalnej i Inwestycji Urz~du Miasta Dyrektor Wydzialu Organizacyjno - Adrninistracyjnego Urz~du Miasta Dyrektor Zarz'tdu Transportu Miejskiego wrzeszowie Dyrektor Biura Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej i Zezwolen Zast~pca Dyrektora Wydzialu Budzetowego Urz~du Miasta Zast~pca Dyrektora Wydzialu Ksi~gowo - Rachunkowego Urz~du Miasta Zast~pca Dyrektora Wydzialu Finansowego Urz~du Miasta Zast~pca Dyrektora Wydzialu Finansowego Urz~du Miasta Zast~pca Dyrektora Wydzialu Zam6wien - 6

7 Andrzej Pacholicki Robert Bejer Artur Skworzec Agnieszka Witalec Grzegorz Dys Anna Podlaszczyk Malgorzata Skop Malgorzata Kawa Tadeusz Janicki Teresa Oczos Malgorzata Skotnicka Anna Ploszaj Mariola Branska -7 ~1/?Y Zast~pca Dyrektora Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Ur~du Miasta Kierownik Oddzialu Ksi~gowosci Dochodow Niepodatkowych i Wydatkow Wydzialu Ksi~gowo - Rachunkowego Kierownik Oddzialu Rachunkowosci Podatkowej Kierownik Oddzialu Kadr Wydzialu Organizacyjno - Administracyjnego Kierownik Dzialu Organizacji Przewozow Zarzqdu Transportu Miejskiego w Rzeszowie Kierownik Oddzialu Planowania Sprawozdawczosci Budzetowej Wydzialu Budzetowego Urzctdu Miasta Kierownik Oddzialu Ksictgowosci Budzetu Miasta Wydzialu Budzetowego Ur~du Miasta Glowna ksictgowa Zarzqdu Transportu Miejskiego w Rzeszowie Glowny specjalista Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urz~du Miasta Inspektor Oddzialu Ksictgowosci Dochodow Niepodatkowych i Wydatkow Wydzialu Ksi~gowo Rachunkowego UrzctdU Miasta Inspektor Oddzialu Ksictgowosci Dochodow Niepodatkowych i Wydatkow Wydzialu Ksi~gowo Urz~du Miasta Rachunkowego Inspektor Oddzialu Ksi~gowosci Dochodow Niepodatkowych i Wydatkow Inspektor Biura Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej i Zezwoleti. 11

8 I. USTALENIA OGOLNOORGANIZACYJNE 1.1. Dane ogolne Miasto Rzesz6w zajmuje obszar 116,32 km 2, kt6ry zamieszkuje mieszkailc6w wedlug stanu na dzien 25 1istopada 2011 r Jednostki pomocnicze miasta Zgodnie z zapisami statutu Miasta Rzeszowa jednostkami pomocniczymi miasta S,! osied1a. Na terenie miasta Rzesz6w utworzone zostaly nast~puj,!ce jednostki pomocnicze: 1. Osied1e nr 1 Sr6dmiescie P61noc 2. Osied1e nr 2 Sr6dmidcie Poludnie 3. Osied1e nr 3 Pulaskiego 4. Osied1e nr 4 im. gen. Roweckiego "Grota", Osied1e nr 5 Piast6w 6. Osied1e nr 6 D,!browskiego 7. Osied1e nr 7 Staroniwa 8. Osied1e nr 8 Kmity 9. Osied1e nr 9 Gen. Wladyslawa Andersa 10. Osied1e nr 10 Staromiescie 11. Osied1e nr ecia 12. Osied1e nr 12 Pobitno 13. Osied1e nr 13 Mieszka I 14. Osied1e nr 14 Nowe Miasto 15. Osied1e nr 15 Wi1kowyj a, Osied1e nr 16 Slocina 17. Osied1e nr 17 Za1esie 18. Osied1e nr 18 Przybysz6wka 19. Osied1e nr 19 Baran6wka 20. Osied1e nr 20 Kr61a Stanislawa Augusta 21. Osied1e nr 21 Paderewskiego 22. Osied1e nr 22 Drabinianka 23. Osied1e nr 23 Krakowska Poludnie 24. Osied1e nr 24 Franciszka Kotu1i 25. Osied1e nr 25 Zal~ze 26. Osied1e nr 26 Zwi~czyca ~7dle nr 27 Biala - 8

9 28. Osiedle nr 28 Budziwoj 29. Osiedle nr 29 Milocin. Osiedla posiadaj.:t aktualne statuty nadane uchwalami Rady Miasta Rzeszowa: 1) od nr XLIl do nr XLl170/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., 2) od nr XLl172/2005 do nr XLl179/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., 3) od nr LVIII1l23/2006 do nr LVIII/124/2006 z dnia 23 maja 2006 r., 4) nr XXXV/575/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r., 5) nr Ll z dnia 24 lutego 2009 r., 6) od nr LXXII/12 10/2010 do nr LXXII1l211/201O z dnia 11 marca 2010 r. Uchwaly weszly w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Podkarpackiego. Wraz z procesem poszerzania granic miasta i dol.:tczania kolejnych solectw, wchodz.:tcych wczesniej w sklad s.:tsiednich gmin, Rada Miasta Rzeszowa nadawala, w drodze uchwal, statuty przy1.:tczanym solectwom, zamieniaj.:tc je w osiedla miasta Jednostki organizacyjne miasta Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rzeszow (wedlug stanu na maj 2011 r.) stanowi akta kontroli Nr IiI. Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa posiadaj.:t aktualne i wymagane statuty. Z informacji uzyskanych od pracownikow UM Rzeszow wynika, ze nowopowstale i obj~te reorganizacj.:tjednostki posiadaj.:t na biez.:tco aktualizowane statuty. Kierownicy jednostek posiadaj.:t upowaznienie od Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych Statut miasta Miasto Rzeszow posiada statut przyj~ty Uchwal.:t nr XXl329/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Rzeszowa (tresc statutu stanowi zal.:tcznik do w/w uchwaly). Uchwala weszla w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Nr 6 Dziennika Urz~dowego Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2008 r. pod pozycj.:t 118. Rada Miasta Rzeszowa wprowadzila w tresci statutu zmiany w drodze Uchwal: - Nr XXXVI/589/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. (Nr 59 Dziennika Urz~dowego Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28lipca 2008 r. pod pozycj.:t 1530); - Nr LVII/942/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. (Nr 48 Dziennika Urz~dowego Wojewodztwa Podk ackiego z dnia 8 lipca 2009 r. pod pozycj.:t 1297); - 9

10 - Nr IIII59/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. (Nr 143 Dziennika Urz~dowego Wojew6dztwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2010 r. pod pozycj~2968); - Nr XIIII z dnia 28 czerwca 2011 r. (Nr 102 Dziennika Urz~dowego Wojew6dztwa Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2011 r. pod pozycj'l1650) Regulamin organizacyjny U rz~du. If""" IfII'i"o Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z p6fu. zm.), Prezydent Miasta Rzeszowa ustalil Zarz'ldzeniem Nr 66/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa (tresc Regulaminu stanowi za1'lcznik do Zarz'ldzenia). Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego zostal ogloszony na tablicy ogloszeii w siedzibie Urz~du Miasta Rzeszowa oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie intemetowej Urz~du Miasta. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego wprowadzono na podstawie nast~puj'lcych Zarz'ldzeii Prezydenta Miasta Rzeszowa: - Nr z dnia 10 lutego 2011 r., - Nr z dnia 29 kwietnia 2011 r., - Nr 46/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r., - Nr 59/2011 z dnia 29lipca 2011 r., - Nr 93/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. W sklad Urz~du Miasta Rzeszowa wchodz lnast~puj'lce wydzialy/kom6rki r6wnorz~9.dne: - Wydzial Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, - Wydzial Pozyskiwania Funduszy, - Wydzial Komunikacji, - Wydzial Architektury, - Wydzial Geodezji, - Wydzial Spraw Obywatelskich, - Wydzial Edukacji, - Wydzial Zdrowia, - Wydzial Kultury, Sportu i Turystyki, - Wydzial Promocji i Wsp61pracy Mi~dzynarodowej, - Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, - Wydzial Zarz'ldzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci, - Urz'ld Stanu Cywilnego, - Wyd lalorganizacyjno-administracyjny, - 10

11 - Wydzial Finansowy, - Wydzial BudZetowy, - Wydzial Ksi~gowo-Rachunkowy, - Wydzial Zam6wien Publicznych, - Biuro Rady Miasta, - Biuro Obslugi Prawnej, - Biuro Kontrolno-Rewizyjne, - Biuro Obslugi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, - Biuro Prasowe, - Biuro Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej i Zezwolen, - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w, - Biuro Ochrony Konsument6w, - Biuro Audytu Wewn~trznego, - Jednostka Realizuj'l:.ca Projekt pn. "PorZ'l:.dkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Miasta Rzeszowa". W strukturze organizacyjnej Urz~du Miasta Rzeszowa funkcjonuj'l:.: - Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, - Inspektor ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, - Pelnomocnik Prezydenta Miasta G16wny Specjalista ds. Poszerzania Miasta. Regulamin Organizacyjny okresla organizacj~ i zasady funkcjonowania Urz~du Miasta Rzeszowa, w szczeg61nosci: - zadania wsp6lne wydzia16w, - zakres zadan i obowi'l:.zk6w dyrektor6w poszczeg61nych wydzia16w, - zakresy zadan wydzia16wlbiurlstanowisk jednoosobowych, - zasady podpisywania pism i decyzji, - dzialalnosc kontroln'l:. w Urz~dzie. Ustalono, ze zapisy regulaminu odpowiadaj'l:. funkcjonuj'l:.cej strukturze Urz~du Procedury wewn~trznej kontroli finansowej Zgodnie z zapisem 10 Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa, kontrol~ w Urz~dzie Miasta sprawuj'l:.: - Komisja Rewizyjna Rady Miasta, - Prezydent, Zast~pcy Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz - za powierzone im zadania, - dyrektorzy wydzia16w - w stosunku do bezposrednio im podleglych pracownik6w, - Biur Audytu W ewn~trznego, - 11

12 - Biuro Kontrolno-Rewizyjne, - Wydzial Organizacyjno-Administracyjny, - zespoly kontrolne powolane dorainie przez Prezydenta. Do zadaii Oddzialu Organizacyjnego (wchodz<tcego w sklad Wydzialu Organizacyjno Administracyjnego) 0 charakterze kontrolnym nalezy m. in.: - prowadzenie ksi i kontroli przeprowadzanych w Urz~dzie Miasta przez organy kontroli zewn~trznej, - nadzorowanie wykonania zaleceii pokontrolnych, - terminowe przygotowywanie projekt6w odpowiedzi na wyst<tpienia pokontrolne. Do zakresu dzialania Biura Kontrolno-Rewizyjnego nalezy w szczeg61nosci: - przeprowadzanie kontroli w kom6rkach organizacyjnych Urzctdu Miasta (kontrola 0 charakterze wewncttrznym) oraz w podleglych jednostkach organizacyjnych Miasta (kontrola 0 charakterze zewncttrznym) na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta plan6w kontroli, - sporz<tdzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projekt6w zaleceii pokontrolnych Prezydenta oraz projekt6w wyst<tpieii do organ6w scigania i organ6w kontroli, - udzielanie jednostkom kontrolowanym w trakcie kontroli instruktazu, porad i konsultacji, - monitorowanie wykonania zaleceii pokontrolnych, - przygotowywanie sprawozdaii z realizacji plan6w kontroli. Biuro Kontrolno-Rewizyjne dziala na podstawie Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowi<tcego zal<tcznik do Zarz<tdzenia Nr V /369/07 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 pazdziemika 2007 r. w sprawle wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli. Regulamin zostal zmlemony w drodze Zarz<tdzeii Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr V/992/2009 z dnia 11 wrzesnia 2009 r. oraz Nr VII z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania kontroli. Ze wzgl~du na rodzaj, kontrole dziel<t si~ na kompleksowe, problemowe, dorazne i sprawdzaj<tce, kt6re s<t przeprowadzane z uwzglctdnieniem kryterium legalnosci, gospodamosci, celowosci i rzetelnosci. Czynnosci kontrolne polegaj<t na: - ustaleniu i udokumentowaniu stanu faktycznego, - badaniu zgodnosci podejmowanych rozstrzygnict6 Z obowi<tzuj<tcymi przepisami prawa oraz Z powszechnie uznanymi standardami, - dokonaniu oceny dzialalnosci kontrolowanej jednostki wedlug ustalonych kryteri6w, -::::::::: i ~u&6w s~erdzony~:::prowi&o~ i7;orozof Dij

13 - badaniu prawidlowosci wykorzystania srodkow finansowych z budzetu jednostki, - wskazaniu sposobu i srodkow umozliwiaj'lcych usuni~cie stwierdzonych nieprawidlowosci i uchybien w wystctpieniach pokontrolnych. W Grninie Miescie Rzeszow prowadzony jest audyt wewn~trzny - ogol dzialan obejrnuj'lcych badanie i ocen~ adekwatnosci, skutecznosci i efektywnosci kontroli zarz'ldczej (systernow kontroli wewn~trznej, zarz'ldzania ryzykiern oraz kierowania Urz~dem). Audyt wewn~trzny prowadzony jest w oparciu 0 ustaw~ 0 finansach publicznych i akty wykonawcze do ustawy, Mi~dzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewn~trznego Instytutu Audytorow Wewn~trznych, standardy audytu wewn~trznego w jednostkach sektora finansow publicznych ogloszone komunikatem Ministra Finansow, kodeks etyki Instytutu Audytorow Wewn~trznych, kodeks etyki w jednostkach sektora finansow publicznych ogloszony kornunikatern Ministra Finansow oraz Regulamin przeprowadzania audytu wewn~trznego wprowadzony Zarz'ldzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zgodnie z zapisern 30 1 Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa, do zakresu dzialania Biura Audytu W ewn~trznego, kierowanego przez audytora wewn~trznego, nalezy prowadzenie audytu wewn~trznego, w szczegolnosci: - przygotowywanie rocznego planu audytu wewn~trznego, - realizacja zadait audytowych zgodnie z rocznyrn planem audytu wewn~trznego, - wykonywanie zadait audytowych zleconych przez Prezydenta Miasta poza planern audytu wewn~trznego, - sporz'ldzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewn~trznego, - przechowywanie i zabezpieczanie rnaterialow i dokumentow z audytow, - przygotowywanie projektow aktow wewn~trznych (zmian do projektow) okreslaj'lcych zasady i tryb przeprowadzania audytu wewn~trznego, - koordynowanie dzialait z audytorami zewn~trznyrni. Szczegolowe zasady audytu wewn~trznego w Grninie Miescie Rzeszow okreslaj'l: - Regulamin przeprowadzania audytu wewn~trznego, stosowany na podstawie Zarz'ldzenia Nr IV11 099/06 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewn~trznego dla Gminy Miasta Rzeszowa, oraz - Karta audytu wewn~trznego, stosowana na podstawie Zarz'ldzenia Nr 97/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewn~trznego w Urz~dzie Miasta Rzeszowa I ~ 1/

14 Regulamin przeprowadzania audytu wewn~trznego okresla zasady, spos6b tryb przeprowadzania audytu wewn~trznego. Karta audytu wewnfttrznego okresla cele, zasady i zakres dzialania audytu wewn~trznego w Urzftdzie Miasta Rzeszowa oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Rzeszowa oraz prawa i obowi ki audytora wewn~trznego. Czynnosci dokonywane w ramach audytu wewnfttrznego polegaj'l w szczeg6lnosci na: - badaniu i ustaleniu stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania kom6rki audytowanej, - okresleniu stwierdzonych nieprawidlowosci, - analizie przyczyn i skutk6w stwierdzonych uchybieii, - przedstawieniu uwag i wniosk6w w sprawie usuniftcia uchybieii, wprowadzenia usprawnieii, - ocenie dostosowania dzialaii kom6rki audytowanej do przedstawionych wczesniej zaleceii audytu lub kontroli. Zadania audytowe S'l przeprowadzane na podstawie rocznego planu audytu wewnfttrznego sporz'ldzanego przez audytora wewnfttrznego i przekazywanego do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa, w nastftpstwie przeprowadzonej analizy obszar6w ryzyka. Po sporz'ldzeniu przez audytora rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu jest ono przekazywane Prezydentowi Miasta do koiica marca roku nastftpnego. Kontroluj'lcemu przedstawiono roczne plany audytu za lata W planach audytu zostaly zawarte analizy obszar6w ryzyka, tj. obszary dzialalnosci jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnfttrznego, w stosunku do kt6rych okreslony zostal szacowany poziom ryzyka (wysoki, sredni, niski). - 14

15 1 II. KSIF;GOWOSC I SPRA WOZDA WCZOSC 2.1. Stan i kompletnosc urz~dzen ksi~gowych Dokumentacja opisujqca przyj~te zasady rachunkowosci W Urz~dzie Miasta Rzeszowa prowadzone s'lksi~gi rachunkowe dla ewidencji: 1) budzetu Miasta Rzeszowa (organu finansowego) - ksi~gi rachunkowe prowadzone przez Wydzial Budzetowy UM, 2) Urz~du Miasta Gednostki), z podzialem na: a) dochody niepodatkowe i wydatki w ramach planu finansowego Urz~du Miasta Rzeszowa oraz przychody i koszty - ksi~gi rachunkowe prowadzone przez Wydzial Ksi~gowo Rachunkowy UM, b) podatki i oplaty lokalne w ramach plany finansowego Urz~du Miasta Rzeszowa - ksi~gi rachunkowe prowadzone przez Wydzial Finansowy UM. Zgodnie z 9 ust. 1 rozporz'tdzenia Ministra Finans6w z dnia 25 pazdziemika 2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla organ6w podatkowych jednostek samorz'tdu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) ewidencja podatk6w jest integraln't cz~sci't ewidencji ksi~gowej urz~du i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urz~dujako jednostki budzetowej. W sprawozdaniach finansowych i budi:etowych wykazywane s't l'tczne dane z ksi<tg rachunkowych dochod6w niepodatkowych i wydatk6w (prowadzonych przez WKR UM) oraz podatk6w i oplat lokalnych (prowadzonych przez WF UM). W okresie obj~tym kontrol't w Urz~dzie Miasta Rzeszowa obowic:lzywaly zasady rachunkowosci w zakresie: 1) budzetu Miasta Rzeszowa (organu finansowego) ustalone przez Prezydenta Miasta: - zarz<tdzeniem nr 38/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. (z zastosowaniem do prowadzenia ksi<tg rachunkowych za 2009 r.), - zarz'tdzeniem nr 5/2010 z dnia 4 stycznia r. (z zastosowaniem do prowadzenia ksi<tg rachunkowych za 2010 r.), 2) Urz~du Miasta Gednostki) z podzialem na: a) dochody niepodatkowe i wydatki w ramach planu finansowego Urz~du Miasta oraz przychody i koszty, ustalone przez Prezydenta Miasta: - zarz'tdzeniem nr 37/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. (z zastosowaniem do prowadzenia ksi<tg chunkowych za 2009 r.), /?)v - 15

16 - zarz'l.dzeniem nr 108/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. (z zastosowaniem do prowadzenia ksi lg rachunkowych za 2010 r.), b) podatki i oplaty lokalne w ramach planu finansowego Urz~du Miasta, ustalone przez Prezydenta Miasta zarz'l.dzeniem nr 37/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. oraz zarz'l.dzeniem zmieniaj'l.cym nr 87/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. Zarz'l.dzeniem Prezydenta Miasta: - nr 37/2007 z dnia 28 marc a 2007 r. wprowadzono instrukcj~ prowadzenia gospodarki kasowej w Urz~dzie Miasta, - nr 7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. wprowadzono instrukcj~ sporz'l.dzania, kontroli i przechowywania dowod6w ksi~gowych Urz~du Miasta (wczdniej powyzsz'l. kwesti~ regulowalo zarz'l.dzenie Prezydenta Miasta nr 171/2006 z dnia 31 pazdziemika 2006 r.), - nr 167/2006 z dnia 30 pazdziernika 2006 r. wprowadzono instrukcj~ inwentaryzacyjna Urz~du Miasta (od dnia 4 listopada 2009 r. obowi'l.zuje instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona zarz'l.dzeniem nr Prezydenta Miasta z dnia 4listopada 2009 r.), - nr 38/2007 z dnia 28 marca 2007 r. wprowadzono instrukcj~ ewidencji druk6w scislego zarachowania w Urz~dzie Miasta. Prezydent Miasta zarz'l.dzeniem nr 5/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. ustalil instrukcj~ obiegu dokument6w i dowod6w ksi~gowych oraz zasady rachunkowosci w Urz~dzie Miasta Rzeszowa dla projektu pn. "Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej" finansowanego ze srodk6w Funduszu Sp6jnosci Przestrzeganie zasad prowadzenia rachunkowosci Ksi~gi rachunkowe prowadzone S'l. w siedzibie jednostki (Urz~dzie Miasta Rzeszowa), w j~zyku polskim i walucie polskiej. Zasady prowadzenia rachunkowosci dla budzetu Miasta Rzeszowa (organu finansowego) i Urz~du Miasta Rzeszowa (jednostki) zostaly okreslone przez Prezydenta Miasta (zarz'l.dzenia wymienione w pkt niniejszego protokolu). Przestrzeganie zasad prowadzenia rachunkowosci sprawdzono w ramach kontroli wydatk6w biez'l.cych uj~tych w kontrolowanych raportach kasowych (opisano w pkt niniej szego protokolu) oraz w ramach kontroli rozrachunk6w (opisano w pkt 3.3.1) Odpowiedzialnosc za wykonywanie obowiqzk6w w zakresie rachunkowosci Prezydent Miasta Rzeszowajest odpowiedzialny: - za wykonywanie obowi 6w w zakresie rachunkowosci okreslonych ustaw'l. 0 rachunkowosci, w tym z tytulu nadzoru (art. 4 ust. 5 ustawy 0 rachunkowosci), - za calosc gospodarki finansowej (art. 53 ust. 1 ustawy 0 ansach publicznych) \/~ f!

17 Regulamin Organizacyjny Urz~du Miasta Rzeszowa ustalony zarz'ldzeniern nr 66/2010 Prezydenta Miasta z dnia 16 lipca 2010 r. przewiduje rn. in. nast~puj'lce Wydzialy Urz~du Miasta zwi'lzane z obslug'l finansowo-ksi~gow'l: 1) Wydzial Budzetowy; do zadait. Wydzialu Budzetowego nalezy: opracowywanie projektu budzetu Miasta i jego zrnian, opracowywanie informacji i sprawozdait. z wykonania budzetu oraz obsluga finansowo-ksi~gowa budzetu. W Wydziale Budzetowyrn utworzono: a) Oddzial Planowania i Sprawozdawczosci Budzetowej, b) Oddzial Ksi~gowosci Budzetu Miasta, 2) Wydzial Ksi~gowo-Rachunkowy; do zadait. Wydzialu Ksi~gowo-Rachunkowego nalezy obsluga finansowo-ksi~gowa Urz~du jako jednostki budzetowej, w zakresie niepodatkowych dochod6w i wydatk6w oraz funduszy celowych, a takze projekt6w wsp6lfinansowanych srodkami pornocowymi. W Wydziale Ksi~gowo-Rachunkowyrn utworzono: a) Oddzial Ksi~gowosci Dochod6w Niepodatkowych i Wydatk6w Urz~du, b) Oddzial Plac i Swiadczen oraz Ewidencji Maj'ltku Urz~du, c) Oddzial Ksi~gowosci Projekt6w Finansowanych srodkami porno co wyml Funduszy Celowych, 3) Wydzial Finansowy; do zadait. Wydzialu Finansowego nalezy prowadzenie spraw zwi::tzanych z: naliczaniern podatk6w i oplat, ich ewidencj'l ksi~gow'l oraz egzekucj'l. W Wydziale Finansowyrn utworzono: a) Oddzial Wyrniaru Podatk6w, b) Oddzial Rachunkowosci Podatkowej, c) Oddzial Egzekucji Podatk6w i Oplat, - Referat Ulg Podatkowych, - Referat Kontroli Podatkowej. Prezydent Miasta pisrnern z dnia 2 stycznia 2010 r. powierzyl Janinie Filipek Skarbnikowi Miasta Rzeszowa obowi::tzki i odpowiedzialnosc w zakresie: - prowadzenia rachunkowosci budzetu rniasta Rzeszowa, - wykonywanie dyspozycji srodkami pieni~znymi, - dokonywania wst~pnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych z planern finansowym, - dokonywania wst~pnej kontroli kornpletnosci 1 rzetelnosci dokurnent6w dotycz'lcych operacji gospodarczych i finansowych. - 17

18 Zarz,\dzeniem nr 19a103 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2003 r. (nast~pnie zarz'l.dzeniem nr 14/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.) ustalono, ze: --- do zadan skarbnika miasta nalez'l. sprawy z zakresu: - opracowania projektu budzetu miasta, - podatk6w i oplat lokalnych, - realizacji zadan wynikaj'l.cych z ustawy 0 finansach publicznych, przypisanych do kompetencji skarbnika, --- skarbnikowi miasta podlegaj'l.: - Wydzial Budzetowy, - Wydzial Ksi~gowo-Rachunkowy, - Wydzial Finansowy, --- zast~pcy prezydenta, sekretarz i skarbnik miasta nadzoruj'l. oraz koordynuj'l. wykonanie zadan przez podlegle im wydzialy i jednostki organizacyjne; w zakresie wykonania tych zdan wsp61dzialaj'l. z organami miejskiej administracji zespolonej i miejskimi sp61kami. Zakres czynnosci Janiny Filipek Skarbnika Miasta z dnia 2 paidziemika 2007 r. stanowi akta kontroli Nr lui. Prezydent Miasta pismem z dnia 2 maja 2003 r. powierzyl GraZynie 2arowskiej-Homik G16wnemu Ksi~gowemu Urz~du Miasta - Dyrektorowi Wydzialu Ksi~gowo-Rachunkowego UM obowi i i odpowiedzialnosc w zakresie: - prowadzenia rachunkowosci Urz~du Miasta Rzeszowa, "". - wykonywanie dyspozycji srodkami pieni~znymi, - dokonywania wst~pnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie niepodatkowych dochod6w oraz wydatk6w, - dokonywania wst~pnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokument6w dotycz'l.cych operacji gospodarczych i finansowych. Zakres czynnosci GraZyny 2arowskiej-Homik G16wnego Ksi~gowego Urz~du Miasta - Dyrektora Wydzialu Ksi~gowo-Rachunkowego UM przyj~ty do wiadomosci i stosowania w dniu 15 maja 2008 r. stanowi akta kontroli Nr li12. Prezydent Miasta pismem z dnia 5 maja 2003 r. powierzyl Janinie Dyjak Dyrektorowi Wydzialu Finansowego UM odpowiedzialnosc za wykonywanie obowi'l.zk6w w zakresie rachunkowosci podatkowej. Zakres czynnosci Janiny Dyja Dyrektora Wydzialu Finansowego UM przyj~ty do wiadomosci i stosowania w dniu 12 stycznia 2009 r. stanowi akta kontroli Nr IJ/3. 9 ~ J - 18

19 Zakres czynnosci Janiny Wilk Dyrektora Wydzialu Budzetowego UM przyj~ty wiadomosci i stosowania w dniu 29 czerwca 2011 r. stanowi akta kontroli Nr do 2.2. Prawidlowosc i terminowosc zapisow w ewidencji ksi~gowej Prowadzenie dziennika Ksi~gi rachunkowe prowadzone s~ komputerowo. Z dokurnentacji przyj~tych zasad rachunkowosci wynika, ze uzytkowane s~ m. in. nast~puj~ce programy komputerowe: 1) w Wydziale Budzetowym: a) Podsystem FKORG do obslugi finansowo-ksi~gowej organu opracowany przez Zaklad Uslug Informatycznych OTAGO Sp. z o. o. w Gdruisku wdrozony 1 stycznia 2010 r., b) Modul FKORG - "Plan Budzetu" zakupiony w ZUI OTAGO Sp. z o. o. wdrozony 1 stycznia 2010 r., c) Program "BudZet" zakupiony w DELFIN SC Radwanice - wdrozony w 2002 r. w Oddziale Planowania i Sprawozdawczosci, 2) w Wydziale Ksi~gowo-Rachunkowym: a) system "Ksi~gowosci Jednostki Budzetowej FKJB" opracowany przez ZUI OTAGO Sp. z o. 0., kt6ry zostal wdrozony do eksploatacji w 2001 r., b) "Finansowo-Ksi~gowy FK" stworzony przez firm~ ETOB-RES wdrozony odpowiednio: - dla ewidencji Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 1999 r., - dla potrzeb ewidencji Pruistwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w 2000 r., 3) w Wydziale Finansowym system "KSAT 2000" opracowany przez firm~ COIG SA w Katowicach - wdrozony w 2004 r. Stosowane systemy finansowo-ksi~gowe umozliwiaj~ sporz~dzanie dziennik6w. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy 0 rachunkowosci ksi~gi rachunkowe, z uwzgl~dnieniem techniki ich prowadzenia, powinny bye trwale oznaczone nazw~ (peln~ lub skr6con~ jednostki, kt6rej dotycz~ nazw~ danego rodzaju ksi~gi rachunkowej oraz nazw~ programu przetwarzania. Do kontroli przedlozono Dzienniki z wybranymi losowo operacjami za miesi~c grudzien 2010 r. oznaczone nazw~jednostki odpowiednio: 1) w przypadku budzetu Miasta Rzeszowa (organu finansowego): "ORGAN: URZl\D MIASTA RZESZOW A WYDZIAL BUDZETOWY", zypadku Urz~du Miasta Gednostki): - 19

20 a) w cz~sci dotycz'lcej dochod6w niepodatkowych i wydatk6w: "JEDNOSTKA: WYDZIAL KSI~GOWO RACHUNKOWY", b) podatki i oplaty lokalne: "JEDNOSTKA OPUM" (ODDZIAL PODATKOW URZ~DU MIASTA) z piecz'ltk'l: URZAD MIASTA RZESZOW A WYDZIAL FINANSOWY. W ksi~gach rachunkowych budzetu Miasta (organu) prowadzone S'l nast~puj'lce cz~sciowe dzienniki: wyci~6w bankowych, sprawozdan budzetowych, dokument6w innych (PK) oraz dokument6w pozabilansowych. Stosowany system finansowo-ksi~gowy umozliwia sporz'ldzenie zestawienia obrot6w tych dziennik6w. W ksi~gach rachunkowych Urz~du Miasta prowadzonych przez Wydzial Ksi~gowo Rachunkowy prowadzone S'l dzienniki cz~sciowe w podziale na dowody: kasowe, bankowe i inne - memorialy. Stosowany system finansowo-ksi~gowy umozliwia sporz'ldzenie zestawienia obrot6w tych dziennik6w. W ramach kontroli operacji uj~tych w Dzienniku prowadzonym przez Wydzial Finansowym UM ustalono, ze wyst~puj'l przypadki nie zachowania kolejnose numerowania zapis6w (numery pozycji S'l nadawane automatycznie) - na stronach Dziennika po numerze zapisu wyst~puj'lnumery od do , a nast~pnie numery od do (wydruk Dziennika - strony od 4647 do 4651 stano wi akta kontroli Nr IlI5). Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy 0 rachunkowosci zapisy w dzienniku musz'l bye kolejno numerowane. Odpowiedzialnose za powstanie ww. nieprawidlowosci ponosi Kierownik Oddzialu Rachunkowosci Podatkowej UM, a z tytulu nadzoru Dyrektor Wydzialu Finansowego UM. Z wyjasnien zlozonych przez Janin~ Dyja Dyrektora Wydzialu Finansowego UM oraz Artura Skworca Kierownika Oddzialu Rachunkowosci Podatkowej UM wynika, ze: - Wydzial Finansowy Urz~du Miasta Rzeszowa prowadzi ksi~gi rachunkowe przy uzyciu programu informatycznego firmy COIG w Katowicach, - w powyzszym wydruku Dziennika zasada kolejnosci numerowania zapis6w jest generalnie zachowana poza dwoma ww. przypadkami, - dowody ksi~gowe w dzienniku posiadaj'l chronologiczn'6 automatyczn'l numeracj~ dowod6w ksi~gowych od 2003 r. ci~nion'l przez kolejne latam, tj. od wprowadzenia systemu informatycznego, - w styczniu i w lutym 2011 r. ksi~gowane byly dowody ksi~gowe na biez'lco w Dzienniku, kt6rym nadawane byly kolejne numery dowod6w w Dzienniku, natomiast p6zniej dokonywano ksi~gowan dotycz'lcych zamkni~cia 2010 r. z kolejnymi numerami i dowod6w I w Dzienniku i dlatego w okresie grudnia 2010 r. pojawily si~ dowody niechronologicznie owane od do i num:o~ ~

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku. ZARZi\DZAM, CO NASTF;PUJE

Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku. ZARZi\DZAM, CO NASTF;PUJE Zarz'ldzenie nr 5112011 W6jta Gminy Bytnica z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumenttlw. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r.

ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. ,. ZARZ1\DZENIE NR 29/2012 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 11 maja 2012 r. W sprawie szczegolnych zasad sporz'ldzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodow ksi~gowych dotycz~cych projektu pn. "Poprawa

Bardziej szczegółowo

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Zarzsjdzenie Nr...^... Starosty Bialskiego z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Na podstawie art.26 ust.li 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku PLAN KONT DLA EWIDENCJI PODATKOW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEZNOSCI BUDZETOWYCH Ewidencja podatkow jest integralna^

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

WYSTAPIENIE POKONTROLNE II WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.17.2015.KS Gdansk, dnia'l^lipca 2015roku Pan Miroslaw Murzydlo Wojt Grainy Subkowy WYSTAPIENIE POKONTROLNE z kontroli przeprowadzonej w trybie zwyklym w Urzedzie Gminy Subkowy,

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

i UHZi\D MIASTA RZESZOW

i UHZi\D MIASTA RZESZOW i UHZi\D MIASTA RZESZOW " I W:DZIAl: ORGANI1A(Y$lQ-AQMlNI~UWY~Y Da,aw~ U. U4 lull L d...1. 85fi...:... OSWIADCZENIE MAJATKOWE PodzP'i~""'".........,...,.. wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r.

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. UCHWALA NR 22/2009 Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. w sprawie: przyjecia projektu uchwaly Zgromadzenia W sprawie zmiany uchwaly Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia... L^.W:.^...2011 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia... L^.W:.^...2011 r. UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia... L^.W:.^....2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych w Zielonej Gorze Na podstawie 6 uchwaly

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Rzesz6w-Urz~d Miasta Rzeszowa 35-064 Rzesz6w, ul. Rynek 1 NIP 8130008613

Gmina Miasto Rzesz6w-Urz~d Miasta Rzeszowa 35-064 Rzesz6w, ul. Rynek 1 NIP 8130008613 NACZELNIK PIERWSZEGO URZ~DUSKARBOWEGO WRZESZOWIE Protok61 z kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach 18,19,20,21 i 26 czerwca 2012 roku przez pracownik6w Pierwszego Urz~du Skarbowego w Rzeszowie: Iwon~

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym .DA GMINY w Lipniku ~. swietekrzyskie UCHWALA Nr XLI / 306/2006 w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKC1A w sprawie ewidencji i kontroli druk6w scislego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pszczynie

INSTRUKC1A w sprawie ewidencji i kontroli druk6w scislego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pszczynie Za+qcznik do Zarzqdzenia Nr 20/2009 Starosty Pszczynskiego z dnia 29 czerwca 2009r. INSTRUKC1A w sprawie ewidencji i kontroli druk6w scislego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pszczynie 1 1. Druki

Bardziej szczegółowo

1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~ starannego zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~ starannego zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. OSWIADCZENIE MAJi\TKOWE URZt\D l\tiasta RZESZOWA WYDZIAt ORGANIIACYJNO -AOMINISTRACYlNY Data 'AI,.2. z... 0.4... 2012..... L dz,...""..... Podplll.... wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

2 Zarz ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. ,ADCA!t1AWNY

2 Zarz ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. ,ADCA!t1AWNY ; -:- - A ~!,!;2 H.:;~;." " J I O-f _ 'l-. Zarz~dzenie Nr 7 12011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie Instrukcji sporz~dzania, ohiegu, kontroli i przechowywania dowodow ksi~gowych

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDZETU POWIATU ( organu)

PLAN KONT DLA BUDZETU POWIATU ( organu) v PLAN KONT DLA BUDZETU POWIATU ( organu) ZALt\CZNIK Nr 1 I. Wykaz kont 1. Konta biiansowe 133 - Rachunek budzetu 134"" Kredyty bankowe 137.. Rachunki srodk6w funduszy pomocowych 138 - Rachunki srodk6w

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Deiegatura Urz du ul. Podg6rna 7 Protok6i kontroli problemowej podmiotu 65-05? zietona G6ra wykonuj^cego dzialalnosc lec/nk/a z dnia 21 wrzesnia 2011 r. - 1. Imie^

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17. ; Protok61kontroliproblemowej -. '.: :_ podmiotuleczniczego z dnia 28 grudnia 2011r. 1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120

Bardziej szczegółowo

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. Zarz'ldzenie Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogloszenia konkursu pod nazw'l "Najpopularniejsze obszary inwestycyjne Miasta Rzeszowa" organizowanego przez Gmin~

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6l do uzytku shizbowego

PR0T0K6l do uzytku shizbowego PR0T0K6l do uzytku shizbowego / Kontroli przeprowadzonej zgodme z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gimnazjum im.marszalka J6zefe Pflsudskiego w Psarach przez glbwnego specialist? d/s kontroli

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 47/2013 W6jta Gminy Sochocin z dnia 25.09.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZ~DU GMINY SOCHOCIN ROZDZIAt I POSTANOWIENIA OGOLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urz~du Gminy Sochocin,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI

Dane identyfikacyjne platnika: NIP 6271008169 dniz. L09.:201t dz.0~, REGON 000515891 PROTOKOL KONTROLI SCKR T."R!AT -ias1-:-~pcow PREZYDC:NTA MIAST.4. Zaklad Ubezpieczeo Spoleczoych Oddzial w Chorzowie Wydzial Kontroli Platnik6w Skladek 41-500 Chorz6w ul. Lwowska 2 ~~.,2:J.. O..2LJ./O... Ldz..:J,zi..uJ..

Bardziej szczegółowo

- Bozenna Piotrowska. - Bozena Zych

- Bozenna Piotrowska. - Bozena Zych UCHW ALA Nr Wa.350.2011 Skladu Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej ". w Warszawie '. z dnia 2listopada.2011 rokụ w sprawie opmn 0 mozliwosci wykupu przez Gmin~' Lomianki obligacji komunalnych 0

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO Zalaczniki Nr 3 do Zarzadzenia Nr JJ.f..2004 Starosty Poznanskiego z dnia J,.:Q.8."2004 r. KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kartyaudytu wewn((trznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zwanej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r.

Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r. RAllA GMINYLELKOWO 14-521 LELKOWO Woi ""-rrn'-' ~I,C!""'llJrSkie Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-9/2008 Opole, dnia 12 września 2008 r. Pan Artur Tomala

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Czerwionka-Leszczyny 30.12.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.21.2013 ZP.271.21.2013 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi

BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi BURMISTR? DZIERUCO IA Plac Wohrosci I 82-440 Dz\erzgoi Zarz4dzenie nr 443 I 12009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 wrzesnia 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu nr WND POKL.09.01.01-22-039/09 'r

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprowie: Zokiodowego plonu kont oraz zosad ewidencjonowonio dochoddw i finonsowonio wydotkdw no realimcjgprojektupod

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokoi. Kontrole przeprowadzili inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Protokoi. Kontrole przeprowadzili inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: WK.0920.50.2015 Protokoi z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Stromiec za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w powiazaniu z bilansem zamkniecia2013 r. i otwarcia 2015r. Kontrole^ przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

~~I,"v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~

~~I,v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~ r ~~I,"v OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE \ ~ w6jta, zast~pey w6jta, sekretarza gminy, sl"arbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzildzajileej i ezlonka organ" zarzildzajileego gminnil

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE. w6jta [11

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE. w6jta [11 OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia okreslania wielkosci WPF Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Ramy czasowe WPF lata 2013-2016 zostaly wyznaczone zgodnie z ustawfl:. 0

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Kłodzkiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo