PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI - PROGRAM PRIORYTETOWY

2 Niska emisja emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców grzewczych, w których spalanie odbywa się w nieoptymalnych warunkach. Nieefektywny sposób spalania najczęściej węgla taniego o złej charakterystyce energetycznej i niskich parametrach grzewczych powoduje lokalne intensywne zanieczyszczenia powietrza.

3 Konsekwencje przebywania w zanieczyszczonym środowisku : -Podwyższona zachorowalność na choroby dróg oddechowych -Zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób nowotworowych -Alergie -.

4 Ograniczanie niskiej emisji wynika z konieczności realizacji zobowiązań wynikających z: - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) - Protokołu z Kioto z dnia r. - Dyrektywy 2002/91/EC z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych w otaczającym powietrzu

5 PODSTAWA PRAWNA: - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz.150 ze zm.) - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE)

6 1. Cel programu Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię w strefach dla których uchwalono Programy Ochrony Powietrza. 2. Wskaźniki osiągnięcia celu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku oszczędności energii lub wymiany/modernizacji źródła ciepła Mg/rok Produkcja energii z OZE GJ/rok lub MWh/rok

7 Budżet 480 mln zł na program Okres wdrażania Program jest wdrażany w latach r. Alokacja środków w latach r. Wydatkowanie środków: do r. Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie

8 Podstawy prawne udzielenia dofinansowania Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w: -rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz z pózn. zm.) zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy regionalnej ; -rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis(dz. Urz. L 379 z ) zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis.

9 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania: 1. Źródła finansowania a. Środki udostępnione przez NFOŚiGWwojewódzkim funduszom b. środki wojewódzkich funduszy c. inne środki 2. Formy dofinansowania Udostępnienie środków wojewódzkim funduszom na dotacje udzielane przez wojewódzkie fundusze

10 Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW: NFOŚiGWudostępnia środki finansowe w wysokości do 30 mln zł dla jednego WFOŚiGW; W przypadku niewykorzystania całości alokacji, kwota udostępnienia na rzecz poszczególnych WFOŚiGW może ulec zwiększeniu, w ramach budżetu ustalonego na realizacje niniejszego programu; udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne, z zastrzeżeniem ppk 4; udostępnienie środków nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW; zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW; NFOŚiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOŚiGW; środki będą przekazywane na wniosek WFOŚiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW.

11 Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem środków NFOŚiGW: udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW; kwota dofinansowania przedsięwzięcia do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 40 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji; minimalne zaangażowanie środków WFOŚiGW w formie dotacji stanowi 10 % kosztów kwalifikowanych; przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszaru, dla którego opracowano Program Ochrony Powietrza przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej; w przypadku dofinasowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, jest dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

12 Przykładowy schemat finansowania w przypadku gospodarstw domowych lp Przykładowe nakłady jednostkowe brutto (zł) Źródła finansowania Wkład Środki Zakres Dotacja Dotacja Miasta - własne modernizacji NFOŚiGW WFOŚiGW pożyczka z mieszkańca WFOŚiGW * % zł % zł % zł % zł Zabudowa Nowego źródła ciepła węglowego 1 nowej generacji, olejowego, gazowego, na biomasę 2 Montaż kolektorów słonecznych Wymiana okien Termoizolacja ścian Termoizolacja samego dachu, stropodachu

13 Beneficjenci Środkami udostępnionymi przez NFOŚiGWdysponują WFOŚiGW, które za pośrednictwem beneficjentów pośrednich (składających wnioski do WFOŚiGW) przekazują środki beneficjentom ostatecznym. Beneficjenci pośredni mogą być jednocześnie ostatecznymi. Beneficjent bezpośredni: wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Beneficjenci pośredni: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną; Beneficjenci ostateczni: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne, jst, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną.

14 Rodzaje przedsięwzięć: wymiana lub przebudowa energochłonnych i nie ekologicznych źródeł ciepła także w skojarzeniu z odnawialnymi źródłami energii termomodernizacja budynków wynikająca z audytu energetycznego, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej budowa i przebudowa sieci i instalacji c.o.

15 Koszty kwalifikowane: Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty ponoszone bezpośrednio na: a. nabycie maszyn, urządzeń niezbędnych dla eksploatacji obiektów; b. roboty budowlano montażowe i demontażowe; c. infrastrukturę związaną z inwestycją; d. rozruch technologiczny; e. koszty audytu energetycznego, projektów, nadzoru. Nie są kosztami kwalifikowanymi: a. koszty prac przygotowawczych (wykupienie gruntu, analiz,); b. podatki ( z wyjątkiem podatku VAT płaconego przez jednostki, dla których stanowi on element kosztów); c. koszty generalnego wykonawcy; d. koszty finansowe;

16 Procedura wyboru przedsięwzięć: Procedura naboru wniosków do WFOŚiGW oraz wyboru przedsięwzięć do dofinansowania odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami poszczególnych WFOŚiGW.

17

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument,

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument, Konieczne postanowienia umów pożyczek zawieranych łącznie z umowami dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi 1. pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana jest przez WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Dwa nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Wczoraj, Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła 2 nowe programy finansowe pn. SOWA i GAZELA. Z pewnością zainteresują one m.in. te samorządy i przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną, UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji krok po kroku Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo