Techniki molekularne do identyfikacji pasożytów u ludzi. Danuta Grygierczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki molekularne do identyfikacji pasożytów u ludzi. Danuta Grygierczyk"

Transkrypt

1 Techniki molekularne do identyfikacji pasożytów u ludzi Danuta Grygierczyk

2 W laboratoryjnej diagnostyce parazytologicznej stosuje się rutynowo badania: Mikroskopowe Immunologiczne Biochemiczne Hodowle in vitro/ in vivo PCR- badania molekularne ( wybrane laboratoria) przydatność w wykrywaniu pasożytów oprócz materiału klinicznego, w próbach środowiskowych Zastosowanie PCR i innych technik molekularnych ma znaczenie: przy niskiej intensywności zarażenia gdy pasożyty są trudne lub niemożliwe do hodowli są trudności w różnicowaniu gatunków morfologicznie podobnych jeśli badania immunologiczne są niewystarczające

3 Molekularna diagnostyka pierwotniaków Toxoplasma gondii Główną rolę w diagnostyce laboratoryjnej odgrywają badania serologiczne. Przy rozpoznawaniu toksoplazmozy mózgowej i ocznej a także we wczesnym rozpoznawaniu zarażeń wrodzonych hodowla pasożytów z płynów ustrojowych poprzez dootrzewnową inokulację myszy ( kilka tygodni) PCR w toksoplazmozie wykorzystywane do poszukiwania sekwencji genów: B1, P30 i 18S rdna pasożyta Wykrywany materiał genetyczny to zawartość pojedynczych tachyzoitów

4 W inwazji prenatalnej diagnozowanie toksoplazmozy płynu owodniowego techniką PCR uzależnione jest od okresu, w którym doszło do zarażenia. Czułość PCR 92,9% - przy inwazji w II trymestrze ciąży Najwyższe prawdopodobieństwo uzyskania wyników fałszywie ujemnych- zarażenie przed 17 i po 21 tygodniu ciąży. Ujemny wynik badania płynu owodniowego metodą PCR nie może wykluczyć inwazji wrodzonej u płodu.

5 Otrzymanie pozytywnego wyniku amplifikacji nie jest możliwe we wszystkich przypadkach toksoplazmowego zapalenia mózgu. Brak DNA pasożyta w płynie mózgowo- rdzeniowym przy aktywnym procesie inwazji wynika z parenchymalnego umiejscowienia zmian z dala od opon mózgowych i komór mózgu. Toksoplazmoza oczna- amplifikacja genów: B1, P30 i 18S rdna pasożyta w płynie z przedniej komory oka i z wycinków siatkówki i naczyniówki. Wartość diagnostyczna tego badania jest jednak ograniczona ( mała objętość próbki, brak DNA T. gondii w płynie gdy inwazja obejmuje regiony odległe od komory przedniej gałki ocznej)

6 Antygeny rekombinowane pozwolą na określenie stadium choroby Otrzymano antygeny/ markery toksoplazmozy: mikronem (MIC), roptrii (ROP), granul (GRA), powierzchniowe (SAG), cytoplazmatyczny (BAG1) (bradyzoitów) Genotypowanie T. gondii znana sekwencja genów B1,P30, P23, P22, H4, H11 Polimorficzny gen SAG2 wskazuje na istnienie III odmiennych szczepów T. gondii; II najczęściej wywołuje toksoplazmozę wrodzoną bezobjawową przewlekłą. Może prowadzić także do poronień, powikłań ze strony OUN i narządu wzroku u płodu. I typ występuje rzadko u człowieka wywołując wrodzoną toksoplazmozę o ciężkim przebiegu. Typ III typowy u zwierząt.

7 Cryptosporidium spp. W stosunku do tego gatunku metody PCR stały się referencyjne w diagnostyce parazytologicznej ( czułość i swoistość). W odróżnieniu od konwencjonalnych metod pozwalają na wyróżnienie gatunków i/lub genogatunków Cryptosporidium inwazyjnych i patogennych dla człowieka oraz mają zastosowanie do badania prób środowiskowych ( kał, żywność, woda, gleba). Wykonujemy: PCR podstawowy, PCR-RFLP, FISH PCR-fingerprinting i PCR- sekwencjonowanie. Tradycyjne metody mikroskopowe i immunologiczne nie pozwalają na wyróżnienie szczepów. Na podstawie genotypowania różnych gatunków Cryptosporidium zostały wyodrębnione nowe : C. felis, C. wrairi; izolat C. parvum od psów, świń, myszy domowej, torbaczy, małp. W populacji ludzkiej 2 szczepy C.parvum - H( genotyp1)i C( genotyp 2).

8 Badania polimorfizmu w obrębie C. parvum pozwoliły na określenie pokrewieństwa pomiędzy gatunkami i szczepami pasożyta. Najbardziej filogenetycznie spokrewnione są szczepy H i C, izolat od małp i od myszy domowej; oddzielne gałęzie to izolaty od psów, świń torbaczy i C. felis. Najbardziej odległe filogenetycznie od specyficznie ludzkiego szczepu H są gatunki: C. muris, C. andersoni, C. serpentis i C. nasorum. Szczep H (genotyp1)- odpowiedzialny za epidemie miejskie, z dobrym układem odpornościowym Szczep C wspólny dla ludzi i zwierząt ( epidemie wodnopochodne na terenach rolniczych) oraz połowę zarażeń u nosicieli wirusa HIV

9 Entamoeba histolytica i E. dispar E. histolytica s.s. patogeniczny, w obrębie tego gatunku są szczepy patogeniczne i niepatogeniczne (badania izoenzymatyczne i genetyczne) Diamond i Clark dokonali w 1993r redeskrypcji gatunku E. histolytica, przywracając nazwę E. dispar niepatogeniczny Badania obu gatunków metodami izoenzymatycznymi, wykrywającymi swoiste antygeny i PCR( z cyst w kale i treści ropnia wątroby).

10 Plasmodium spp. Rutynowo cienki rozmaz krwi pasozytów/ μl krwi Gruba kropla 10-20pasożytów/μl krwi Trudności są przy niskiej parazytemii, mieszanej, po przyjęciu nieskutecznej dawki leku PCR- pełna krew na EDTA, startery komplementarne do genów r RNA małej podjednostki rybosomu, białko powierzchniowe circumsporozoite czy BRK1 PCR standardowy, nested PCR

11 Molekularna diagnostyka robaków Trichinella spp. W rutynowej diagnostyce stosowane są nadal mikroskopowe wykrywanie larw w bioptatach oraz metody serologiczne, (test ELISA). PCR: RAPD-PCR, multiplex PCR, RFLP-PCR Identyfikacja 7 gatunków przy zastosowaniu 11 enzymów restrykcyjnych- 3 różne produkty PCR: 2800pz( b. sekrecyjne), 1250pz (startery SB147A), 372pz (startery SB372A) Potwierdzono występowanie w obrębie rodzaju Trichinella 2 nowych gatunków: T. murrelli oraz T. papue

12 Echinococcus multilocularis Głównie badania immunologiczne, skreeningowe (odczyn hemaglutynacji pośredniej, ELISA) potwierdzenie -ELISA z antygenem EM2+, immunoblotting z antygenem EM18 i EM 16, badania histopatologiczne materiału z zabiegu lub biopsja cienkoigłowa. PCR mitochondrialny 12S rrna, sekwencjonowanie produktów PCR

13 Genetyczne zróżnicowanie pasożytniczych pierwotniaków Giardia Obecnie istnieje 5 odmiennych gatunków (grup) w rodzaju Giardia: G. agilis,g. muris i G. intestinalis (G. duodenalis),g. psittaci, G. ardeae. Genetyczna analiza 200 aksenicznych izolatów Giardia ujawniła, że należą do 2 dużych grup- polskie (A)(1i 2) i belgijskie (B)(3 i 4). W obrębie 1 izolaty od ludzi i zwierząt, 2- tylko od ludzi, 3 i 4 bardziej zróżnicowane. Dodatkowe grupy C i D ( od psów) Różnią się kariotypami, sekwencją nukleotydów małej podjednostki rrna i obrazem długości fragmentów restrykcyjnych rdna. Zastosowanie technik molekularnych umożliwia identyfikacje gatunków Giardia w próbach środowiskowych. Samo wykrycie cyst w wodzie nie pozwala oszacować ryzyka zarażenia ludzi. Izolaty B odpowiedzialne są za łagodny lub bezobjawowy przebieg choroby.

14 Cryptosporidium Obecnie wyróżnia się 8 gatunków, obserwuje się różnorodność objawów klinicznych kryptosporydiozy oraz zmienną inwazyjność i wirulencję populacji tego pasożyta. Wynik RAPD PCR wykazał istnienie 4 genetycznie odmiennych grup wśród kilkudziesięciu izolatów Cryptosporidium uzyskanych od ssaków i węży (C. serpentis). Od ludzi są mało zróżnicowane ale różnią się swoją potencją zoonotyczną. Molekularna analiza genetycznych różnic w locus genu białka TRAP-C2 od ludzi z różnych regionów geograficznych wykazała istnienie 2 genotypów( od ludzi i zwierząt). Analiza filogenetyczna opiera się na sekwencji 18rDNA i genu syntetazy acetylo-koenzymu A.

15 Leishmania spp. Wyróżnia się kilkanaście gatunków Leishmania inwazyjnych dla człowieka. Do celów taksonomicznych przydatna jest metoda fingerprintów DNA. Do różnicowania izolatów L. donovani wykorzystuje się 2 sondy molekularne odpowiadające sekwencjom genów białka szoku termicznego (hsp70)

16 Trypanosoma Populacja T.cruzi wykazuje dużą heterogeniczność podobną do Giardia. Wykazano korelacje miedzy filogenetyczną różnorodnością i biomedycznymi właściwościami, T.cruzi jest przykładem klonalnej ewolucji co wykazała analiza różnych markerów molekularnych- wyróżniono 2 filogenetyczne linie rozwojowe. Rozróżniono podgatunki w obrębie T. brucei dzięki zastosowaniu RFLP PCR, hybrydyzacji z sondami DNA, analizie izoenzymów oraz oceny wrażliwości metacyklicznych trypomastigota na lityczne działanie ludzkiej surowicy odpornościowej. Izolaty T.b.gambiense, T.b.rhodesiense różnią się od T.b. brucei

17 Toxoplasma Genetyczny polimorfizm T. gondii warunkuje niezwykłą zdolność adaptacyjną do licznych gatunków żywicieli pośrednich. Do oceny stopnia heterogeniczności genomu zastosowano: RFLP (starter dla genu P30), RAPD i sekwencjonowanie. Wykazano zmienność wewnątrzgatunkową i wewnątrzszczepową tego pasożyta. 3 linie klonalne wyróżniono; genotyp 2 związany z ciężkim przebiegiem toksoplazmozy u ludzi.

18 Lekooporność pasożytów Lekooporność wynika z: Długotrwałego i powszechnego stosowania tego samego leku Przerwania terapii (uboczne działanie leków) Nie przestrzegania przyjmowania odpowiednich dawek leku Niepodatność na leczenie może być wynikiem genetycznych, immmunologicznych lub fizjologicznych czynników zarażonego żywiciela

19 Lekooporność jest genetycznie przekazywaną utratą wrażliwości populacji pasożyta na lek, który wcześniej był skuteczny. Tolerancja lub naturalna oporność to niepodatność populacji, która wcześniej nie była wystawiona na działanie danego leku. W obu przypadkach dotyczy to pojedynczej lub licznych mutacji różnicujących populacje pod względem wrażliwości na działanie leku. W lekooporności mutacja jest indukowana selekcyjnym działaniem leku ( lek mutagenem). Tolerancja ujawnia się w rozprzestrzenieniu różnych populacji, poddanych naturalnej selekcji.

20 Oporność na leki wynikać może z nabycia nowej aktywności przez pasożyty( degradowanie lub inaktywowanie leku) bądź z utraty wcześniej istniejącej aktywności. Stwierdza się heterogeniczność różnych gatunków pasożytów pod względem wrażliwości na działanie leków. U różnych pasożytów istnieją odmienne molekularna mechanizmy lekooporności

21 Schistosoma mansoni Stwierdzono zmienność międzypopulacyjną S. mansoni we wrażliwości na hykanton i oksamnikwin(afrykańskie są bardziej oporne niż południowoamerykańskie) (genetycznie przekazywana cechaautosomalnie, recesywnie; utrata pojedynczej aktywności przywr- pojedyncza mutacja punktowa). Aktywacja leku polega na enzymatycznej estryfikacji, spontanicznej dysocjacji powstałego estru. Utworzone aktywne reszty są zdolne do alkilacji DNA lub innych cząsteczek przywr. Przywry z opornym fenotypem wykazują mniejszą żywotność. O wysokiej skuteczności nadal jest lek prazykwantel.

22 Leishmania Amplifikacja niektórych genów i ich nadekspresja wiąże się z brakiem wrażliwości na działanie leków pierwotniakobójczych. Tlenki związków stosowane jako leki są induktorami amplifikacji danego genu u Leishmania. Gatunki te często amplifikują swoistą część genomu po selekcyjnym działaniu leku. Genomowy region zawierający locus H jest amplifikowany jako pozachromosomowy, kolisty DNA 2 klasy genów pgp (P- glikoproteina) oporne na leki hydrofilne (1) i hydrofobowe (2) Uzyskano szczep L. tropika z fenotypem MDR (multidrug resistant), u którego stwierdzono nadekspresje genu ltpgpe

23 Plasmodium spp. Izolaty Plasmodium spp. uzyskane z przypadków klinicznych jak i drogą selekcji w warunkach laboratoryjnych wykazują oporność na liczne leki w szczególności na chlorochinę. Lekooporność wynika ze zmniejszonej akumulacji leku w wodniczkach pokarmowych pasożyta. Przywrócenie wrażliwości na leki jest możliwe po podaniu inhibitorów kanału wapniowego. PCR i hybrydyzacja z sondami molekularnymi geny pfmdr1 i pfmdr2; amplifikacja i nadekspresja genu 1 występowała u P. falciparum opornych na chininę, meflochinę i halofantrin przy braku amplifikacji genu 2

24 Entamoeba histolytica W genomie zidentyfikowano geny pgp (4g+2pg) Wykazano oporność na emetynę, podanie inhibitorów kanału wapniowego- przywrócenie wrażliwości na leki. Trichomonas vaginalis Oporność na metronidazol, wrażliwe na tinidazol. Oporność jest związana ze spadkiem reduktazy flawiny i tioredoksyny ( zaburzenia przemiany tlenu) oraz dehydrogenazy alkoholowej1 (ADH1)

Rekomendacje Recommendations

Rekomendacje Recommendations diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 3 341-351 Rekomendacje Recommendations Standardy w zakresie laboratoryjnych czynności w parazytologii medycznej, oceny

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ III. Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS. Janusz J. Stañczak. Diagnostyka serologiczna

Rozdzia³ III. Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS. Janusz J. Stañczak. Diagnostyka serologiczna Janusz J. Stañczak Rozdzia³ III Diagnostyka laboratoryjna zaka enia wirusem HIV-1 i AIDS Zakażenie ludzkim wirusem HIV-1 jest wykrywane w różnych stadiach choroby. Mimo wielu dostępnych leków jest ono

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zakażeniach

Przewodnik po zakażeniach Przewodnik po zakażeniach wrodzonych Cytomegalia Toksoplazmoza Różyczka O przewodniku Niniejsza publikacja zawiera aktualne informacje o diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu zakażeniom ludzkim wirusem

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO POSTACIE KLINICZNE ZAKAŻEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO Zapalenie jelit (enteritis) Zapalenie żołądka i jelit (gastroenteritis) Zapalenie jelita grubego (colitis) Biegunka (dysenteria)

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 3 (34) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Czerwiec 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII dr n.med. Dorota Żabicka Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa Mikrobiologia, czyli nauka o drobnoustrojach (wirusach,

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) Październik 2009

Nr 1 (19) Październik 2009 Nr 1 (19) Październik 2009 ISSN 1895-5924 Wirusowe zapalenie wątroby typu C podstawowe fakty: od rozpoznania do leczenia ZNACZENIE KLINICZNE MUTANTÓW HBV współczesne możliwości terapii DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2.

Wykorzystanie analizy DNA w diagnostyce izolowanej postaci głuchoty. Identyfikacja mutacji del35g w genie GJB2. INSTYTUT MATKI I DZIECKA ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ Kierownik Zakładu Prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak TADEUSZ MAZURCZAK, WOJCIECH WISZNIEWSKI, EWA NOWAKOWSKA- SZYRWIŃSKA, ŁUCJA SOBIESZCZAŃSKA-RADZISZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o ĆWICZENIE 2 Oznaczanie polimorfizmu cytochromu CYP2D6 za pomocą tradycyjnych metod biologii molekularnej: PCR-RFLP I. Łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (polymerase chain reaction) Technika PCR rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów

Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów Rocznik Świętokrzyski. Ser. B Nauki Przyr. 35: 9 20, 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO W ramach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie zakażeń. wirusem HIV

Diagnostyka i monitorowanie zakażeń. wirusem HIV Diagnostyka i monitorowanie zakażeń wirusem HIV Niniejsza broszura powstała przy współpracy z Profesorem F. Barin Virology Laboratory and HIV National Reference Center Tours University Hospital Center

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE FAQ (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Monika Młot-Michalska Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo