Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji"

Transkrypt

1 Bartosz Orliński * Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji Wstęp Procesy globalizacji na współczesnych rynkach finansowych związane są z liberalizacją przepływów towarów, usług, kapitału, siły roboczej, technologii i wiedzy. Bardzo szybki rozwój Internetu w XXI wieku zmniejszył liczbę barier funkcjonowania w systemie gospodarczym osób fizycznych i przedsiębiorstw. Transmisja wszystkich rodzajów danych umożliwiła komunikację prawie z każdym miejscem na świecie, co przekłada się na rosnącą liczbę transakcji i czynności wirtualnych. Ogólnie dostępna technologia sprzyja przemieszczaniu się czynników produkcji oraz zwiększa konkurencyjność podmiotów gospodarczych, ponieważ każda informacja we współczesnym świecie rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie. Opisanym zmianom towarzyszył również spadek cen transportu, co przekłada się na możliwość przenoszenia produkcji lub usług, które mogą być wykonywane na odległość do krajów, gdzie koszty wytworzenia są niższe lub jakość jest wyższa. Poszerzenie procesu globalizacji na nowe regiony i kraje oznacza, iż część tradycyjnych sektorów działalności w krajach rozwiniętych może być systematycznie przenoszona do krajów rozwijających się, z wykorzystywaniem outsourcingu i offshoringu, a w długim okresie może stać się marginalnymi dla macierzystych gospodarek. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie znaczenia mechanizmów outsourcingu i offshoringu dla konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach procesu globalizacji. 1. Istota outsourcingu i offshoringu Globalizacja jest silnie skorelowana z procesem delokalizacji, czyli przemieszczaniem się miejsc pracy, produkcji i świadczenia usług, co * Mgr, Katedra Finansów, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Chorzów, ul. Cieszyńska 18B/6

2 230 Bartosz Orliński istotnie wpłynęło na zdefiniowanie mechanizmów outsourcingu i offshoringu. Od lat osiemdziesiątych definicje obu pojęć ewoluowały. Początkowo outsourcing rozumiano jako kupowanie półproduktów lub podzespołów w innych krajach. W latach dziewięćdziesiątych pod tym pojęciem kryło się wykonywanie poszczególnych usług w przedsiębiorstwach zagranicznych. W literaturze przedmiotu outsourcing może definiuje się jako wykonanie usług za granicę pod warunkiem, iż udział spółki matki w zagranicznej spółce córce jest niższy niż 30%, zaś offshoring, gdy ten współczynnik jest wyższy niż 30% [Marin, 2005]. W innych publikacjach oba pojęcia stosuje się wymiennie celem opisu procesu wydzielenia części usług związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa do podmiotów gospodarczych funkcjonujących w krajach o niższych kosztach wytworzenia. Badania wskazują, że większa część delokalizacji jest związana ze zlecaniem części działalności podmiotów z krajów uprzemysłowionych do krajów uprzemysłowionych [Liberska, 2005]. Celem precyzyjnego zdefiniowania pojęć przyjęto następujące definicje: outsourcing oznacza przesunięcie zamówień, produkcji lub usług do innej firmy, offshoring oznacza przesunięcie zamówień, produkcji lub usług poza granice kraju. Przykładem offshoringu rozumianego w ten sposób jest decyzja o zmniejszeniu produkcji samochodów osobowych we włoskiej fabryce Fiata i zwiększenie produkcji w polskiej fabryce tego koncernu motoryzacyjnego. To przedsięwzięcie nie jest outsourcingiem, ponieważ proces produkcyjny realizowany jest przez jedną firmę. Zlecenie zaś usług księgowych przez małą firmę produkującą lampy dla biura rachunkowego jest przykładem outsourcingu, ale nie offshoringu, ponieważ usługa jest świadczona na terytorium jednego kraju [Rybiński, 2007, s. 14]. 2. Determinanty rozwoju outsourcingu i offshoringu W artykułach poświęconych outsourcingowi znaleźć można stwierdzenie, iż jednym z pierwszym przykładów jego zastosowania było wynajęcie niemieckich najemników przez Króla Jerzego do walki z rebeliantami w Stanach Zjednoczonych. Współcześnie definiowane

3 Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność 231 pojęcie zostało spopularyzowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wraz z postępem technologicznym w branży IT. Tendencje rozwoju eksportu usług zostały zaprezentowane na rysunku 1 z uwzględnieniem dwóch krajów Indii i Irlandii, które specjalizują się w offshoringu. Istotny wzrost eksportu usług z początkiem XXI wieku przekonuje, iż coraz więcej przedsiębiorstw zauważa szanse i korzyści płynące z delegowania części procesów biznesowych na zewnątrz. Obserwując zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce można postawić hipotezę, iż szczególnie w krajach takich jak Indie, czyli w regionach o niskich kosztach wytwarzania, dużej liczbie ludzi zdolnych do pracy ze znajomością języka angielskiego i wysokich kwalifikacjach, eksport usług będzie nadal rósł. Rysunek 1. Eksport usług z Irlandii i Indii w latach (mln USD) Irlandia Indie Źródło: [Rybiński, 2007, s. 50]. Analizując dostępne raporty światowych organizacji lub firm doradczych na potrzeby największych korporacji można dostrzec, iż do pewnego momentu cechą wspólną delegowania określonych zadań poza przedsiębiorstwo był fakt, iż dotyczyły one funkcji wspierających, tj. ochrona, księgowość, kadry, IT, logistyka, a nie strategicznych. Czynnikiem determinującym podejmowanie decyzji o takim charakterze było przede wszystkim obniżenie kosztów [Rybiński, 2007, s ]. Tendencje te zmieniają się, czego dowodem są opracowania opublikowane na konferencji Global offshoring and outsourcing zorganizowanej przez Financial Times w Londynie w 2006 roku. Coraz więcej

4 232 Bartosz Orliński przedsiębiorstw decyduje się na globalizację usług i procesów produkcji. Zmieniają się także motywy podejmowanych działań. Nie tylko redukcja kosztów, ale również poprawa jakości produktów i świadczonych usług, lepsza obsługa klienta ze względu na wykorzystanie wielu stref czasowych, aby móc wykonywać usługi przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, zwiększenie kreatywności, innowacyjności, wprowadzenie nowych produktów bądź usług, czy też dywersyfikacja ryzyka wymieniane są jako czynniki sprzyjające outsourcingowi bądź offshoringowi. Zastosowanie outsourcingu i offshoringu w praktyce wynika z realizacji przemyślanej strategii, mającej na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, a nie jedynie działania wspierającego. Jednym z przykładów może być call center w Manili na Filipinach firmy etelecare. W pierwszej fazie działalności obsługiwano tam proste zlecenia reklamacyjne. Badania satysfakcji klientów pokazywały, iż stopień zadowolenia klientów jest znacznie wyższy niż stopień zadowolenia klientów korzystających z usług call center w Europie. W drugim etapie zaczęto obsługiwać tam klientów z trudnymi problemami np. utrata czeku, gdzie telemarketer musiał wykazać się własną inwencją, ponieważ nie wszystkie przypadki opisane są procedurami, a tym samym taka usługa miała wartość dodaną. W kolejnej fazie przeniesiono na Filipiny telefoniczne doradztwo inwestycyjne, co wymagało bardzo wysokich kwalifikacji. Okazało się to możliwe, ponieważ pracownicy call center w Manili byli lepiej wykwalifikowani (często posiadali doktoraty oraz niezbędne licencje) niż pracownicy tego typu w Europie [Financial Times, 2006]. Omówiony przykład dotyczył usług wsparcia klientów, ale nie tylko tego rodzaju usługi są przedmiotem procesu delokalizacji. Obsługa i rozwój systemów IT, optymalizacja logistyki, doradztwo prawne i finansowe są delegowane poza przedsiębiorstwa i kraje jednostki macierzystej ze względu na rosnącą efektywność tych procesów z wykorzystaniem zasobów ludzkich w innych miejscach globu. Dowodem na to są działania największych podmiotów gospodarczych tj. HSBC (centra doskonałości w Brazylii, Chinach, Indiach i Malezji) czy General Eletric (regionalne rezerwuary wiedzy), które tworzą własny know-how w wielu regionach świata permanentnie dążąc do wzrostu konkurencyjności na globalnym rynku [Bryan, Zanini, 2005]. Czynniki determinujące rozwój outsourcingu i offshoringu można podzielić na ekonomiczne, technologiczne i regulacyjne, które były istotne w początkowej fazie rozwoju, ponieważ pozwoliły na liberaliza-

5 Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność 233 cję rynków poszczególnych usług i rozpoczęły proces konkurencji międzynarodowej. Obecnie proces globalizacji oraz konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach chcących się liczyć na światowym rynku wykorzystywanie outsourcingu i offshoringu celem wzrostu ich konkurencyjności. Faktem jest, iż produkcję przenosi się do krajów, gdzie są niższe koszty pracy, ceny ziemi, nieruchomości, energii i pozostałych czynników produkcji. Stwierdzono, że bodźcem najsilniej determinującym przenoszenie miejsc pracy w inne regiony są koszty pracy. Należy pamiętać, iż różnica w wartościach wynagrodzeń pracowników jest często wyższa niż różnica w kosztach pracy, co wynika z wydajności. W krajach rozwijających się, gdzie koszty wytwarzania są niższe, pracownicy są mniej wydajni, co wynika z mniejszej ilości kapitału przypadającego na jednego pracownika i zastosowania mniej nowoczesnych technologii. Dokonując analizy opłacalności offshoringu czy outsourcingu, należy wziąć pod uwagę koszty transportu, telekomunikacji, zabezpieczania transferu danych i dodatkowej pracy polegającej na koordynacji rozdzielonych procesów. Tablica 1. Wartość dodana w przemyśle na jedną godzinę pracy oraz jednostkowe koszty pracy Kraje Wartość dodana na przepracowaną godzinę (według parytetu siły nabywczej) Kraje rozwinięte Jednostkowe koszty pracy (na bazie rynkowych kursów walutowych) UE Japonia Stany Zjednoczone Nowe kraje UE (średnia dla Czech, Polski, Słowacji i Węgier) Chiny (wydajność na zatrudnionego) Indie (wydajność na zatrudnionego) Źródło: [Rybiński, 2007, s. 57]. Kraje rozwijające się b.d

6 234 Bartosz Orliński W tablicy 1 przedstawiono porównanie kosztów pracy w przetwórstwie przemysłowym uwzględniające różnice w wydajności pracy. Zaprezentowane dane pokazują, iż w tym sektorze gospodarki, niższa wydajność roboczogodziny jest rekompensowana przez mniejszy poziom wynagrodzeń, dlatego jednostkowe koszty pracy są niższe w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych [Rybiński, 2007, s. 108]. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż nie zawsze wydajność pracowników w krajach rozwijających się jest niższa niż w krajach rozwiniętych. Dowodem tego jest wcześniej opisany przykład call center firmy etelecare w Manili na Filipinach, gdzie wydajność telemarketerów o bardzo wysokich kwalifikacjach, często nieporównywalnych z pracownikami w Europie i Stanach Zjednoczonych, jest istotnie wyższa. W literaturze przedmiotu przedstawiono nowy model zarządzania przedsiębiorstwem, którego celem jest tworzenia wartości dla klienta. Podmioty, które skutecznie wdrożyły ten model osiągnęły wzrost wydajności przy jednoczesnym spadku cen oraz uzyskały lepszy poziom satysfakcji i lojalności klientów, czym bezapelacyjnie zwiększyły swoją konkurencyjność. Praktycznymi przykładami zastosowania wymienionego modelu są Wal-Mart, Dell czy Ryanair. Według badań McKinsey produkty oferowane w sieci Wal-Mart są równie świeże i dobre jak produkty w innych sieciach supermarketów. Ilustruje to drogę jaką w świadomości klientów przeszła największa sieć sklepów wielko powierzchniowych od supermarketu oferującego tanie produkty do sklepu, który oferuje tanie i wysokiej jakości towary. Na ten sukces złożyło się oczywiście wiele czynników od wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań IT do koordynacji łańcucha dostaw i sieci dystrybucji, poprzez wykorzystanie dostaw z krajów o niższych kosztach wytworzenia, [Frank, George, Narasimhan, 2004]. Wniosek z analizy wpływu outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw jest taki, iż zastosowanie tych rozwiązań w praktyce oferuje nie tylko niższe koszty i wyższą wydajność, ale może stać się częścią strategii ukierunkowanej na tworzenie wartości dla klienta. Efekt ten wzmacniają trendy demograficzne połączone z rosnącą liczbą absolwentów wyższych uczelni kierunków inżynierskich, informatycznych, technicznych w Chinach i Indiach. Rosnące zasoby ludzkie o wysokich kwalifikacjach w Azji przyczynią się do większego ich wykorzystania w ramach globalnych procesów biznesowych największych podmiotów gospodarczych.

7 Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność 235 W przypadku czynników technologicznych mających wpływ na rozwój outsourcingu i offshoringu wymienić należy przede wszystkim sektor IT oraz Internet. Od początku XX wieku spadek kosztów transportu przyczyniał się do dynamicznego wzrostu międzynarodowego handlu towarami, przenoszenia produkcji do krajów o niskich kosztach pracy. Jednak mimo istnienia dużych różnic kosztów wytworzenia dóbr i usług, offshoring zyskał na znaczeniu dopiero z końcem XX wieku. Wydaje się, że kołem zamachowym rozprzestrzeniania się usług w globalnej wiosce było stworzenie komputera osobistego wraz z oprogramowaniem przyjaznym dla użytkownika (pierwszy system operacyjny Microsoft Windows 3.0 pojawił się w 1990 roku) oraz rozwój Internetu (udostępnienie pierwszej wyszukiwarki internetowej Netscape w 1995 roku). Co ważne, dostępność tych technologii z roku na roku rośnie, ponieważ jej koszt stale spada. Połączenia internetowe są coraz tańsze, tak jak i sprzęt komputerowy, co bardzo pozytywnie wpływa na rozprzestrzenianie się dóbr i usług we współczesnym systemie gospodarczym. Nowoczesne technologie mają także pozytywne oddziaływanie na konkurencyjność przedsiębiorstw, które szybko potrafią je zaimplementować we własnym systemie zarządzania oraz relacji z klientem [Rybiński, 2007, s ]. 3. Wpływ outsourcingu i offshoringu na tworzenie przewagi konkurencyjnej Niewątpliwie rozprzestrzenianie się usług ma wpływ na poszczególne przedsiębiorstwa, krajowe gospodarki, jak i cały system gospodarczy. W pierwszej części opracowania pokazano, jak skutki outsourcingu i offshoringu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, wpływają na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w sferze obniżenia kosztów, wzrostu wydajności oraz wartości firmy dla klienta. Obniżenie kosztów jest podstawowym czynnikiem stymulującym wykorzystanie outsorcingu i offshoringu przez przedsiębiorstwa. Redukcja kosztów działalności operacyjnej wpływa na lepszą rentowność całego przedsiębiorstwa, co w sposób bezpośredni poprawia jego konkurencyjność. Wzrost marży operacyjnej pozwala na większą elastyczność cenową podaży, możliwość uzyskania tańszych źródeł finansowania działalności oraz dokonania nowych inwestycji zwiększających potencjał przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji.

8 236 Bartosz Orliński Zlecenie usług zależnym jednostkom zagranicznym lub zewnętrznym podmiotom gospodarczym jest związane ze wzrostem wydajności. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania dotyczące korelacji wydajności pracy z offshoringiem, a ich wynik okazał się pozytywny. W okresie od 11% do 13% wzrostu wydajności wynikało z zastosowania offshoringu bez względu na branżę, w której przeprowadzano badanie. Zauważano także pozytywny wpływ offshoringu na wzrost wydajności wszystkich czynników produkcji. Na bazie tych danych wyjaśniono również zróżnicowanie miar wydajności pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie. W latach amerykańska wydajność pracy była znacznie wyższa niż europejska. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Europie wzrost efektywności usług rynkowych był znikomy, zaś w Stanach Zjednoczonych bardzo dynamiczny. Przyczyną tego zjawiska było znacznie szybsze wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT, które usprawniło funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w największych sektorach gospodarki tj. bankowość czy handel detaliczny [Amiti, Wei, 2006]. Korzystając z offshoringu, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do globalnego kapitału ludzkiego, co pozwala na transfer specjalistycznej wiedzy niedostępnej na krajowym rynku. Obecność na rozwiniętych rynkach znacznie ułatwia korzystanie z zasobów wiedzy szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy. Ma to duże znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw zajmujących się zaawansowaną technologią, medycyną, biotechnologią, źródłami energii itp. Wzrost jakości świadczonych usług jest bardzo istotnym celem korzystania z usług outsourcingu i offshoringu. Przeanalizowane przykłady call center firmy etelecare w Manili na Filipinach oraz firmy Wal- Mart w praktyce pokazały, że nie tylko obniżenie kosztów prowadzonej działalności, ale także wzrost jakości oferowanych usług był kluczowy z punktu widzenia oceny korzystania z outsourcingu i offshoringu. W warunkach globalizacji na rynku funkcjonuje bardzo wiele podmiotów oferujących produkty i usługi w zbliżonych cenach. Kryterium jakości jest jedną z najważniejszych przesłanek wyboru danego produktu bądź usługi przez klienta. Badając empirycznie skutki outsourcingu i offshoringu wykazano, że są one silnie skorelowane ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw. Zauważono, że zwiększenie zatrudnienia w zagranicznych spółkach córkach nie zawsze wpływa negatywnie na zatrudnienie

9 Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność 237 w spółkach matkach. Przedsiębiorstwa korzystając z offshoringu mają większe szanse na rozwijanie swej działalności na nowych rynkach zbytu. Zdobywając zagraniczne rynki, firmy muszą tworzyć nowe miejsca pracy, często lepiej płatne i wymagające wyższych kwalifikacji, przede wszystkim w spółkach matkach. W takiej sytuacji wzrostowi zatrudnienia za granicą towarzyszy wzrost zatrudnienia w kraju, który jest skutkiem rozwoju przedsiębiorstwa i ma na celu zwiększanie jego konkurencyjności na rynku globalnym. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, bowiem tworzenie miejsc pracy za granicą może mieć charakter substytucyjny lub komplementarny [Landefeld, Mataloni, 2004]. Niewątpliwie korzystanie z usług zleconych zależnym jednostkom zagranicznym lub zewnętrznym podmiotom gospodarczym wymaga od zarządzających przedsiębiorstwem wdrożenia strategii, planów oraz systemu nadzoru i koordynacji wszystkich procesów tych wewnętrznych i zewnętrznych. Implementacja standaryzacji i strukturyzowania procesów zachodzących w organizacji jest z korzyścią dla przedsiębiorstwa, jak i dla właścicieli udziałowców lub akcjonariuszy. Funkcjonowanie spółki jest bardziej efektywne na każdym etapie, czego efektem jest wzrost marży operacyjnej i zwiększanie wartości dla właścicieli poprzez wzrost wartości aktywów przedsiębiorstwa, a także dla klientów poprzez wzrost wartości oferowanych produktów i usług. Wdrożenie offshoringu w danym regionie świata polega również na znalezieniu państwa, które oprócz taniej i wydajnej siły roboczej, atrakcyjnego potencjalnego rynku zbytu, oferuje korzystne stawki i ulgi podatkowe. Istnieją kraje, które stosują zachęty dla bezpośrednich inwestorów zagranicznych, nie tylko w postaci niższych stawek podatkowych, lecz również w formie grantów ułatwiających rozpoczęcie i prowadzenie działalności. Wybór odpowiedniej lokalizacji może dać przedsiębiorstwu znaczną przewagę konkurencyjną względem przedsiębiorstw z kraju macierzystego, ale również z kraju docelowego [Herman, Szablewski, 1999, s. 49]. Analiza wpływu outsourcingu i offshoringu na wzrost i wydajność czynników wytwórczych może przybierać różny charakter. W niedawnej przeszłości, przy rosnących kosztach utrzymania i rosnących cenach paliwa, związki zawodowe wywierały presję na podwyżkę płac, następnie banki centralne podwyższając stopy procentowe walczyły ze zjawiskiem inflacji. Obecnie takie postępowanie związków zawodowych musi brać pod uwagę możliwość przeniesienia produkcji do regionów

10 238 Bartosz Orliński o niższych kosztach wytwarzania, jeżeli wzrost płac przewyższałby wzrost wydajności. Zaprezentowane ujęcie makroekonomiczne, korzystania przez przedsiębiorstwa z outsourcingu i offshoringu, wpływa w sposób pośredni na wzrost konkurencyjności wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku [Rybiński, 2007, s ]. Z drugiej zaś strony nie należy zapominać o zagrożeniach jakie dla konkurencyjności przedsiębiorstw niosą za sobą zjawiska outsourcingu i offshoringu. Zlecenie usług na zewnątrz oznaczać może duże redukcje zatrudnienia, co przekłada się na lokalny i regionalny odbiór społeczny marki, pojawienie się dodatkowego ryzyka podatkowego, transferowanie wiedzy poza przedsiębiorstwo, uzależnienie się od podmiotów zewnętrznych w wybranych sferach funkcjonowania, duże trudności związane z organizowaniem, koordynowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem procesów, których część zlecono na zewnątrz oraz problemy z utrzymaniem jakości oferowanych produktów i usług. Zakończenie Dopiero końcem XX wieku nastąpił dynamiczny rozwój outsourcingu i offshoringu, który objął nie tylko przenoszenie produkcji lub przepływ towarów pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą, ale również usługi. W tym czasie zmienił się także kierunek przepływu wzajemnych świadczeń. Międzynarodowy transfer dóbr i usług nie był realizowany pomiędzy krajami rozwiniętymi, ale przede wszystkim do krajów rozwijających się o niskich kosztach wytwarzania, które stały się pełnowartościowymi uczestnikami globalnego systemu gospodarczego. Proces globalizacji rozpoczął się i nikt ani nic go nie zatrzyma, dlatego tak ważna w XXI wieku będzie zdolność poszczególnych przedsiębiorstw do tworzenia innowacji i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Stały wzrost liczby podmiotów konkurujących między sobą na globalnym rynku, niskie bariery wejścia sprzyjające pojawianiu się kolejnych konkurentów wymuszają na przedsiębiorstwach dążenie do wzrostu konkurencyjności. Jednym z narzędzi odpowiadającym na wymagania współczesnego świata są outsourcing i offshoring, których wdrożenie pozwala na redukcję kosztów, wzrost marży operacyjnej, wzrost wydajności pracowników i jakości oferowanych produktów i usług, korzystanie z globalnego kapitału ludzkiego, tworzenie wartości dla właścicieli

11 Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność 239 i klientów, wzrost efektywności przedsiębiorstwa oraz korzystanie z preferencyjnych stawek lub ulg podatkowych. Literatura 1. Amiti M., Wei S.J. (2006), Service Offshoring, Productivity and Employment: Evidence from the United States, NBER Working Paper nr 11926, dostęp dnia Bryan L., Zanini M. (2005), Strategy in An Era of Global Giants, McKinsey Quarterly, Number 4, fit%20per%20employee.pdf, dostęp dnia Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 4. Frank R., George J., Narasimhan L. (2004), When your competitor delivers more for less, McKinsey Quarterly, Number 1, kinseyquarterly.com/volatile_strategy.pdf, dostęp dnia Global offshoring and outsourcing, Konferencja Financial Times, Londyn 17 maja 2006, cbrochure/0_outsourcing%20main%20bro%20final%20jg%207%2 0May.pdf, dostęp dnia Herman A., Szablewski A. (1999), Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy (1999), Herman A., Szablewski A. (red.), Poltext. 7. King M. (2006), At a dinner hosted by Scottish Financial Enterprise (SFE) and Edinburgh Chamber of Commerce (ECC), Bank of England, 2006/speech277.pdf, dostęp dnia Landefeld R., Mataloni R. (2004), Offshore Outsourcing and Multinational Companies, BEA working paper WP , gov/papers/pdf/multinationals.pdf, dostęp dnia Liberska B. (2005), Globalny rynek outsourcingu nowoczesnych usług nowe możliwości dla Polski, Studia Ekonomiczne 3 (XLVI), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. 10. Marin D. (2005), A New International Division of Labor in Europe: Outsourcing and Offshoring to Eastern Europe, Department of Economics, University of Munich, Discussion paper , europa.eu/resources/docs/marin-interndivlabor-en.pdf, dostęp dnia Rybiński K. (2007), Globalizacja w trzech odsłonach, DIFIN, Warszawa.

12 240 Bartosz Orliński Streszczenie Prezentowany artykuł podejmuje problematykę wpływu outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. W pierwszej części przedstawiono istotę dwóch pojęć outsourcingu i offshoringu. Następnie pokazano determinanty ich rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem czynników kosztowych i wydajnościowych. W kolejnej części zaprezentowano efekty wykorzystania outsourcingu i offshoringu oraz ich oddziaływanie na konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez redukcję kosztów, wzrost marży operacyjnej, wzrost wydajności pracowników i jakości oferowanych produktów i usług, korzystanie z globalnego kapitału ludzkiego, tworzenie wartości dla właścicieli i klientów, wzrost efektywności przedsiębiorstwa oraz korzystanie z preferencyjnych stawek lub ulg podatkowych. Słowa kluczowe outsourcing, offshoring, konkurencyjność, globalizacja Impact outsourcing and offshoring of competitiveness of enterprise in conditions of globalization (Summary) The presented article concerns a problem of impact outsourcing and offshoring of competitiveness of enterprise in conditions of globalization. In the first part definitions of outsourcing and offshoring were shown. Next, there were presented determinants of their development with particular attention to costs and efficiency. In the third part, effects of used outsourcing and offshoring and their impact of competitiveness of enterprise through costs reduction, increase operation margin, growth employees efficiency and quality of products and services, using global human capital, creating value for owners and customers, rise enterprise efficiency were analyzed. Keywords outsourcing, offshoring, competitiveness, globalization

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Plan wykładu

Wykład 8. Plan wykładu Wykład 8 Skutki napływu BIZ Plan wykładu 1. Wpływ na dochód 2. Wpływ na pracowników 3. Wpływ na handel zagraniczny 4. Wpływ na firmy w kraju goszczącym 5. BIZ w sektorze finansowym 1 1. Wpływ na dochód

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 TOMASZ KUJACZYŃSKI ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 Streszczenie: W artykule omówiono zmiany kosztów pracy zachodzące w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Natalia Wata Katarzyna Serafin

Natalia Wata Katarzyna Serafin Natalia Wata Katarzyna Serafin Ceny transferowe, inaczej wewnętrzne, występują w podmiotach powiązanych, bądź w podmiotach zdecentralizowanych, zawierających wewnętrzne jednostki organizacyjne generujące

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY

Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY DECYZJE INWESTYCYJNE W OPARCIU O FAZĘ DOJRZAŁOŚCI RYNKU Faza Faza embrionalna dojrzewania Faza dojrzałości Faza spadku Łączna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie............................................... 13 ROZDZIAŁ I Wzrost roli usług w gospodarce Unii Europejskiej................ 13 1. Teoretyczne podstawy rozwoju usług.........................

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Warto wprowadzać centra usług wspólnych Drastyczny spadek dostępnych środków; Przesunięcie na lata późniejsze planowanych

Bardziej szczegółowo

Business services-led-development W poszukiwaniu nowej koncepcji rozwoju krajów Unii Europejskiej

Business services-led-development W poszukiwaniu nowej koncepcji rozwoju krajów Unii Europejskiej Business services-led-development W poszukiwaniu nowej koncepcji rozwoju krajów Unii Europejskiej Prof. dr hab. Piotr Niedzielski Dr Magdalena Majchrzak Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING.

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 BADANIE

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Innowacji SA

Agencja Rozwoju Innowacji SA Agencja Rozwoju Innowacji SA Zwiększenie szansy na sukces projektów innowacyjnych Czerwiec 2012 Europa 2020 W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię średniookresową: Europa 2020. Strategia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych dr Anna Chmielewska Plan Wieloaspektowa analiza rynków instrumentów pochodnych Ryzyko systemowe Kluczowe reformy

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo