Niebieski ekran (BSOD) poradnik błędo w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niebieski ekran (BSOD) poradnik błędo w"

Transkrypt

1 Niebieski ekran (BSOD) poradnik błędo w (Nie odpowiadam za jakiekolwiek skutki używania poniższych porad. Wszystko co robisz rób na własną odpowiedzialność!!! ) Czym jest niebieski ekran? Niebieski ekran wyświetla się zawsze wtedy, gdy Windows napotka poważny problem uniemożliwiający kontynuowanie działao systemu operacyjnego. W Windows XP pojawia się on niezwykle rzadko zwykle wtedy gdy instalowane jest nowe urządzenie, sterownik bądź program. Blue Screen of Death (BSOD - z ang. niebieski ekran śmierci) to poważne ostrzeżenie, które zawsze powinno przyciągnąd Twoją uwagę. Na ekranie wyświetlane jest wiele informacji jednak ta najważniejsza to kod identyfikujący problem, który wyświetlany jest po słowie STOP. Przykładowa linijka z identyfikacją problemu wygląda następująco: *** STOP: 0x (0x000E0100, 0xF5F7C868, 0X8057E661) Na pierwszy rzut oka nie wypływa z tego rzeka informacji, ale po zanalizowaniu kodu występującego po słowie STOP można się dużo dowiedzied. Jest jednak mały problem: WinXP domyślnie ukrywa wyświetlanie BSOD i w przypadku jego wystąpienia automatycznie restartuje komputer, co uniemożliwia przyjrzenie się opisowi błędu. Pytanie brzmi... Jak uaktywnid powiadamianie o błędach krytycznych? Aby włączyd wyświetlanie niebieskich ekranów ostrzegawczych należy przeprowadzid szereg czynności: wejdź do Właściwości systemu (PKM na ikonie Mój komputer), wybierz zakładkę Zaawansowane i kliknij Ustawienia w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie. W nowym oknie w sekcji Awaria systemu zaznacz Zapisz zdarzenie do dziennika systemu i odznacz opcje Wyślij alert administracyjny oraz Automatycznie uruchom ponownie. W sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu wybierz z listy (brak). Drugim sposobem na poznanie informacji jest zajrzenie do podglądu zdarzeo. Kliknij Panel sterowania/ Narzędzia administracyjne/podgląd zdarzeo, w okienku konsoli po lewej stronie wybierz system, po prawej stronie znajdź wśród pozycji wpis z tytułem SaveDump w kolumnie źródło. Kliknij znalezioną pozycję dwukrotnie aby otworzyd okno z informacjami o błędzie STOP. Co nam jednak po tym gdy nie wiemy o co właściwie chodzi tym cyferkom:)) A zatem przed wami... Szczegółowe omówienie kodów i rodzajów błędów. Niebieski ekran wyświetla szereg informacji dotyczących usterki. Najważniejsze z nich to (począwszy od góry ekranu): - symboliczna nazwa błędu. Jest to komunikat, jaki błąd zwraca do systemu operacyjnego. Odpowiada numerowi błędu Stop, ukazującemu się na dole ekranu. Przykładowa nazwa błędu to DRIVER_IRQL_NOT_LES S_OR_EQUAL. - zalecany sposób rozwiązania problemu. Ten ogólny tekst dotyczy wszystkich błędów Stop określonego typu. W zależności od numeru błędu, możesz byd poproszony o sprawdzenie dostępnej przestrzeni dyskowej, odinstalowanie urządzenia albo usunięcie lub uaktualnienie ostatnio zainstalowanego sterownika lub programu. - numer błędu i parametry. Programiści nazywają tę sekcję Informacje o wykrywaniu błędów (ang. bugcheck information). Tekst następujący po słowie STOP zawiera numer błędu (w zapisie szestnastkowym, co jest oznaczone przez 0x na początku kodu) oraz maksymalnie cztery parametry, które są specyficzne dla każdego typu błędu. W naszym przykładzie kod błędu to 0x000000D1 (lub samo D1), co wskazuje na sterownik, który próbował użyd niewłaściwego adresu pamięci.w tym przykładzie parametry określają kolejno: adres pamięci, do którego sterownik chciał uzyskad dostęp; poziom żądania przerwania (IRQL), którego Windows używa do określenia kolejności, w jakiej ma odpowiedzied na żądania sprzętu lub oprogramowania; czy sterownik próbował odczytad coś z pamięci, czy też zapisad do pamięci (0 oznacza, że była to operacja odczytu) oraz adres pamięci, z którego pochodziło niedozwolone żądanie. - szczegóły sterownika. W niektórych (nie wszystkich) komunikatach błędu Stop linia ta wymienia nazwę sterownika powiązanego z błędem. Jeżeli pojawi się nazwa pliku, sprawdź, czy sterownik jest cyfrowo podpisany. Jeżeli będzie to potrzebne, możesz użyd Konsoli odzyskiwania lub uruchomid system Windows w Trybie awaryjnym w celu usunięcia lub przywrócenia sterownika.

2 Nie zakładaj jednak z góry, że plik, który wskazał BSOD, jest uszkodzony. Czasem zdaża się, że inny plik zawiesza program lub usługę, która z kolei wykonuje niedozwoloną operację i to właśnie jej nazwa będzie widoczna na niebieskim ekranie. Przykładowa linijka tej sekcji wygląda tak: *** tcpip.sys - Address F75D2870 base at F759000, DateStamp 3b7dc580 Identyfikacja błędów Stop 0x A lub IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Proces lub sterownik trybu jądra próbował uzyskad dostęp do obszaru pamięci bez autoryzacji. Ten błąd Stop zazwyczaj powodowany jest przez uszkodzone lub niekompatybilne urządzenie albo oprogramowanie. Nazwa będącego sprawcą sterownika urządzenia często ukazuje się w komunikacie o błędzie Stop i może dostarczyd ważnych wskazówek do rozwiązania problemu. Rozwiązanie: Jeżeli komunikat wskazuje na konkretne urządzenie lub kategorię urządzeo, spróbuj usunąd lub wymienid urządzenia z tej kategorii. Jeżeli ten komunikat błędu Stop pojawi się podczas instalacji lub procedury aktualizacji systemu, możesz podejrzewad niekompatybilny sterownik, usługę systemową, skaner wirusów, program do wypalanie płyt CD lub program do tworzenia kopii zapasowych. Jeśli błąd pojawia się np. po dodaniu nowej karty rozszerzeo, należy usunąd kartę i sprawdzid czy BSOD nadal się pojawia. Rozwiązaniem może byd także instalacja najnowszych sterowników kompatybilnych z WinXP. Stop 0x E lub KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Błąd pojawia się gdy jeden z procesów uprzywilejowanych próbował wykonad nielegalną lub niezgodną z typem procesora instrukcję maszynową (np. sterownik usiłował wykonad instrukcję dla procesorów AMD - 3DNow! na procesorze Intela). Rozwiązanie: najczęściej należy usunąd błędny sterownik (często jego nazwa jest wyświetlana) lub uaktualnid go do najnowszej wersji. Warto także sprawdzid ilośd wolnego miejsca na dysku twardym lub sprawdzid poziom fizycznej pamięci i ewentualnie zwolnid ją. Przyczyną błędu może byd także wyciek pamięci tzn. gdy aplikacja błędnie zwalnia (lub wcale nie zwalnia) przydzielonej jej pamięci. Stop 0x lub NTFS_FILE_SYSTEM Błąd oznaczający problem ze sterownikiem ntfs.sys, obsługującym system plików NTFS. Prawdopodobną przyczyną wystąpienia tego błędu jest uszkodzenie kontrolera IDE lub nawet samego dysku twardego (bad sectors), czasem jest to spowodowane uszkodzeniem lub zerwaniem kabla sygnałowego w taśmie łączącej dysk z płytą główną. Istnieje podobny błąd dla partycji FAT o numerze 0x Rozwiązanie: Jeśli uda się uruchomid system Windows ponownie należy zbadad strukturę logiczną dysku za pomocą polecenia chkdsk c: /f /r. Jeśli system Windows nie uruchamia się warto zanieśd dysk do kolegi i tam sprawdzid jego przydatnośd. Stop 0x E lub DATA_BUS_ERROR Przyczyną tego błędu Stop jest w większości przypadków awaria lub wadliwa pamięd fizyczna (włączaj ąc pamięd używaną w kartach graficznych). Błąd może byd również wywołany uszkodzonym dyskiem twardym lub płyty głównej. Rozwiązanie: w takich przypadkach często jedynym rozwiązaniem jest wymiana uszkodzonego podzespołu. Stop 0x F lub NO_MORE_SYSTEM_PTES Ten stosunkowo rzadki komunikat o błędzie pojawia się, kiedy w twoim systemie zabraknie dostępnych wpisów systemowych PTE (Page Table Entries). Przyczyną może byd niewłaściwie działający program do tworzenia kopii zapasowych lub wadliwy sterownik urządzenia.

3 Rozwiązanie: Artykuł Q z bazy Knowledge Base, zatytułowany "How to Troubleshoot 'STOP 0x F' and 'STOP 0x000000D8' Error Messages in Windows 2000", opisuje modyfikacje w rejestrze systemu Windows, które mogą rozwiązad ten problem. Stop 0x lub PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Urządzenie sprzętowe lub usługa systemowa zażądała danych, które nie znajdowały się w pamięci, powodując błąd wyjątku. Przyczyną może byd wadliwa pamięd fizyczna lub niekompatybilne oprogramowanie, w szczególności programy zdalnego dostępu oraz antywirusowe. Rozwiązanie:Jeżeli błąd wystąpił natychmiast po zainstalowaniu sterownika urządzenia albo aplikacji, spróbuj użyd Trybu awaryjnego, aby usunąd sterownik lub odinstalowad program. Stop 0x lub KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR oraz Stop 0x A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR System próbował odczytad dane jądra z pamięci wirtualnej (pliku stronicowania), lecz nie udało mu się odnaleźd danych pod określonym adresem pamięci. Ten błąd Stop może byd wywołany różnymi problemami, włączaj ąc uszkodzoną pamięd, niesprawny dysk twardy, nieprawidłowo skonfigurowany kontroler dysków albo kabel, uszkodzone dane lub zarażenie wirusem. Rozwiązanie: Jeśli drugi parametr błędu ma wartośd 0xC000009C lub 0xC000016A oznacza to błąd wymiany spowodowany błędnymi sektorami na dysku twardym. Wartośd 0xC000009D oznacza, że problemy ma kontroler IDE, który nie może się komunikowad z dyskiem twardym. Zwykle pomaga mocniejsze wpięcie taśmy połączeniowej. Stop 0x000000ED lub UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Windows XP nie był w stanie uzyskad dostępu do woluminu zawierającego pliki startowe. Zwykle przyczyną jest zbyt szybka praca w transferze Ultra DMA. Rozwiązanie: Jeżeli ujrzysz ten komunikat błędu Stop podczas próby aktualizacji systemu do Windows XP, sprawdź, czy posiadasz kompatybilne sterowniki dla kontrolera dysków i sprawdź okablowanie dysków, aby upewnid się, że jest poprawnie skonfigurowane. Jeżeli używasz dysków ATA-66 lub ATA- 100, upewnij się, że posiadasz 80-żyłowy kabel, a nie standardowy 40-żyłowy kabel IDE. W niektórych wypadkach błąd ten naprawi się samoczynnie po ponownym uruchomieniu systemu. Jeśli drugi parametr błędu ma wartośd 0xC to prawdopodobnie uszkodzeniu uległa struktura logiczna plików. Uruchom system z płyty CD i w konsoli odzyskiwania wprowadź polecenie chkdsk /r. Stop 0x B lub INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE Ten komunikat oznacza, że Windows XP nie jest w stanie zlokalizowad partycji systemowej lub woluminu startowego podczas uruchamiania. Problem może pojawid się po ponownym partycjonowaniu dysków lub wymianie kontrolera dysków i jego sterowników. W tym wypadku wpisy w pliku Boot.ini nie wskazują już poprawnych partycji. Rozwiązanie: Jeżeli problem pojawił się po wymianie kontrolera dysków, sprawdź, czy nowy sprzęt jest właściwie skonfigurowany. Następnie uruchom system Windows XP z płyty instalacyjnej, zaloguj się do Konsoli odzyskiwania i użyj polecenia Bootcfg do wyszukania dostępnych instalacji Windows, po czym napraw plik Boot.ini automatycznie. Można także podjąd próbę naprawienia błędu za pomocą polecenia chkdsk /r. W innym przypadku czeka Cię zapewne kupno nowego dysku Stop 0x F lub UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Najczęstszą przyczyną tego błędu jest awaria sprzętu. Jest wielce prawdopodobne, że ujrzysz ten komunikat o błędzie Stop, jeżeli masz wadliwe kości pamięci, niedopasowane moduły pamięci, wadliwie działający procesor albo awarię wentylatora lub zasilania, która powoduje przegrzanie. Pojawienie się tego błędu jest szczególnie prawdopodobne w wypadku systemów, w których procesor został przestawiony na pracę z szybkością przekraczającą szybkośd nominalną - czyli po overclockingu.

4 Rozwiązanie: Pierwszy parametr występujący zaraz po numerze błędu Stop określa konkretną przyczynę pojawienia się błędu, tak jak wyjaśniono w bazie Knowledge Base w artykule Q zatytułowanym "General Causes of Stop 0x F Errors". Stop 0x lub MISMATCHED_HAL Komunikat ten oznacza niezgodnośd między warstwą abstrakcji sprzętu HAL (Hardware Abstraction Layer) i plikami systemowymi Windows XP. Błąd ten w większości wypadków występuje na maszynach z interfejsem ACPI, kiedy ustawienia ACPI w BIOS-ie zostały niespodziewanie zmienione. Rozwiązanie: Aby wyłączyd lub ponownie włączyd funkcje ACPI, zainstaluj ponownie system Windows XP, po dokonaniu zmian w BIOS-ie. Aby uzyskad więcej szczegółów, przeczytaj artykuł Q z bazy Knowledge Base, zatytułowany "How to Troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues". Stop 0x A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR Ten błąd Stop ma tę samą pierwotną przyczynę, co błędy 0x77: dane strony lub jądra nie zostały odnalezione w pamięci wirtualnej (pliku stronicowania). Może się to zdarzyd z powodu niekompatybilności dysku lub sterowników kontrolera albo problemów sprzętowych, takich jak niewłaściwie zakooczone urządzenie SCSI, uszkodzone sektory na twardym dysku albo konflikt w BIOS-ie lub oprogramowaniu producenta (firmware) kontrolera dysków. Rozwiązanie: Uruchom narzędzie Sprawdź dysk systemu Windows XP. Jeżeli producent dysku oferuje bardziej dokładne narzędzie, użyj go w celu gruntownego sprawdzenia każdego dysku fizycznego w systemie. Stop 0x F lub DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Sterownik jest w niezgodnym lub niewłaściwym stanie zasilania po zamknięciu systemu, przejściu do trybu wstrzymania lub hibernacji albo po przywróceniu z jednego z tych trybów. Błąd ten nie jest ograniczony do sterowników urządzeo. Może byd również spowodowany przez sterowniki filtra systemu plików, takie jak te instalowane przez programy antywirusowe, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz programy do zdalnego dostępu. Nazwa sterownika będącego sprawcą problemu jest często wyświetlona w komunikacie o błędzie Stop. Rozwiązanie: Jako sposób na rozwiązanie problemu, spróbuj odinstalowad nie podpisane sterowniki urządzenia lub program, który używa wspomnianego sterownika. Dodatkowe sugestie dotyczące rozwiązania tego błędu znajdują się w bazie Knowledge Base w artykule Q "How to Troubleshoot Problems with Standby Mode, Hibernate Mode, and Shutting Down Your Computer in Windows 2000". Stop 0x000000C2 lub BAD_POOL_CALLER Ten błąd Stop występuje, kiedy proces lub sterownik trybu jądra próbuje przeprowadzid niedozwoloną alokację pamięci. Problem bywa często spowodowany przez błąd sterownika lub oprogramowania. Okazjonalnie jest powodowany przez awarię urządzenia sprzętowego. Rozwiązanie: Możesz odnaleźd szczegółowe instrukcje debugowania dla tego błędu w bazie Knowledge Base w artykule Q "How to Debug 'Stop 0xC2' or 'Stop 0x000000C2' Error Messages". Pomaga także instalacja najnowszych sterowników dostępnych dla systemu WinXP lub instalacja nowszej wersji programu. Stop 0x000000D1 lub DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Jest to jeden z najczęstszych błędów Stop. Zazwyczaj błąd ten pojawia się, kiedy sterownik próbuje uzyskad dostęp do niewłaściwego adresu pamięci. Rozwiązanie: Poszukaj nie podpisanych sterowników i bądź szczególnie podejrzliwy wobec ostatnio instalowanych lub aktualizowanych programów antywirusowych, narzędzi do wypalania płyt CD, narzędzi dyskowych oraz programów do tworzenia kopii zapasowych, które mogły zainstalowad wadliwy sterownik filtra systemu plików.

5 Stop 0x000000D8 lub DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES Jeżeli źle napisany sterownik powoduje, że twój komputer żąda dużej ilości pamięci jądra, to może zabraknąd obszaru wpisów systemowych (PTE, Page Table Entries) i w efekcie zobaczysz ten komunikat. Rozwiązanie: Jego przyczyna, wraz z sugestią rozwiązania problemu, j est identyczna j ak ta, którą można odnaleźd w komunikacie o błędzie Stop 0x3F. Stop 0x000000EA lub THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER Możesz zobaczyd ten komunikat o błędzie po zainstalowaniu nowej karty graficznej lub zaktualizowanego (i nie najlepiej napisanego) sterownika karty graficznej, który powoduje zatrzymanie systemu na nieokreślony czas podczas oczekiwania na urządzenie wideo. Rozwiązanie: Aby rozwiązad problem, wymieo kartę graficzną lub użyj innego sterownika wideo. Stop 0x000000F2 lub HARDWARE_INTERRUPT_STORM Ten powiązany ze sprzętem błąd Stop może byd wyjątkowo frustrujący, kiedy się go doświadczy, i może jeszcze bardziej irytujący przy próbie rozwiązania go. Jądro systemu Windows XP wykryło lawinę przerwao (ang. interrupt storm), kiedy urządzenie nie zdołało zwolnid przerwania (IRQ). Błąd ten zazwyczaj powodowany jest przez źle napisane sterowniki urządzeo lub zawierające błędy oprogramowanie producenta (firmware). Rozwiązanie: Aby wyizolowad problem, spróbuj określid, które urządzenie jest powiązane z nazwą pliku wymienioną w sekcji informacji o sterowniku komunikatu błędu. Następnie użyj Menedżera urządzeo lub narzędzia Informacje o systemie, aby zidentyfikowad inne urządzenia używające tego samego IRQ. Usuo wszystkie urządzenia zidentyfikowane jako używające tego IRQ, a następnie dodawaj je ponownie po jednym, dopóki problem się nie powtórzy. Stop 0xC000021A lub STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED Komunikat ten wskazuje na poważny problem zabezpieczeo w systemie Windows XP - działanie podsystemu trybu użytkownika, takiego jak Winlogon lub Client Server Runtime Subsystem (Csrss.exe), zostało zakłócone. Najczęstszą przyczyną tego problemu jest program innego producenta, a rozwiązaniem jest zazwyczaj usunięcie go. Błąd ten występuje również, jeżeli nastąpiło częściowe przywrócenie z kopii zapasowej, powodujące niezgodnośd w plikach systemowych, albo jeżeli uprawnienia systemowe zostały niewłaściwie zmodyfikowane, tak że konto systemowe nie ma już uprawnieo dostępu do plików systemowych i folderów. Stop 0xC lub STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH Najczęstszymi przyczynami tego typu błędu Stop są problemy z uszkodzonym plikiem lub dyskiem (włączając uszkodzony plik stronicowania) oraz wadliwy sprzęt. Rozwiązanie: Komunikat błędu zazwyczaj zawiera nazwę uszkodzonego pliku na koocu symbolicznej nazwy błędu lub w oddzielnej linii; możliwe, że uda ci się przywrócid plik z płyty instalacyjnej Windows XP za pomocą Konsoli odzyskiwania. Przywrócenie ostatniej znanej dobrej konfiguracji może byd również pomocne w rozwiązaniu tego problemu.

6 Uniwersalne przyczyny błędu i ich rozwiązania W większości przypadków błąd STOP nie oznacza wymiany komputera czy reinstalacji systemu Windows. Jednak zdarza się i tak, że trzeba wymienid jakieś podzespoły po przegrzaniu - szczególnie często zdarza się to modułom pamięci RAM. Czasem niebieski ekran znika równie tajemniczo jak się pojawił i jest zjawiskiem jednorazowym, który nie niepokoi nas już po restarcie komputera. Typową przyczyną błędu STOP jest instalacja nowego urządzenia, a co za tym idzie nowego sterownika, który często jest błędnie napisany lub niezgodny z systemem WinXP. Rozwiązanie tkwi w uruchomieniu komputera z pomocą klawisza F8 i wybraniu opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja. Jeśli i to nie pomoże trzeba skorzystad z Trybu awaryjnego i usunąd wadliwy sterownik. pamiętaj aby nigdy nie instalowad kilku sterowników naraz, bo potem może byd problem z odnalezieniem tego sprawiającego kłopoty. Jeśli niebieski ekran pojawił się po włożeniu jakiegoś nowego podzespołu, trzeba sprawdzid czy będzie się pojawiał po wyjęciu go. Jeśli tak to sprawdzamy czy w Internecie jest dostępna najnowsza wersja sterowników, firmwaru (jest to firmowe oprogramowanie dla sprzętu i wgrywane do sprzętu, a nie do systemu), a czasem nawet BIOSu (z BIOSEm trzeba postępowad bardzo ostrożnie). Pamiętajmy także aby nigdy nie dodawad więcej niż jednego podzespołu naraz. No i sprawdźmy czy np. pamięd RAM dobrze "siedzi" w slocie dla niej przeznaczonym. Czasem pojawienie się ekranu śmierci związane jest z nierozsądnym podkręcaniem procesora, karty graficznej itp. Trzeba wtedy ustawid wszystkie parametry na poziomie zdefiniowanym przez producenta. Nie zaszkodzi także zainstalowad Service Packa i inne poprawki Microsoftu oraz pamiętad o aktualnej bazie antywirusowej. Baza Wiedzy Microsoftu Szczegółowy opis wszystkich błędów wraz z rozwiązaniami znajdziesz w internetowej Bazie Wiedzy (Knowledge Base) Microsoftu. Na stronie znajdziesz wyszukiwarkę. Po wpisaniu do niej kodu błędu STOP wyświetli ona wszystkie dostępne artykuły na ten temat. Pomocne witryny WWW i inne materiały:

7 Inne błędy: Białe Okienko Jest jeszcze trzeci typ błędów Windows. Czasami wyskakuje nam ramka na pół ekranu o białym tle i wytłuszczonych literach, i zazwyczaj z dwoma przyciskami: Zamknij i Zignoruj. Ramka ta tyczy się błędu w Explorerze, GDI lub pliku user i najczęściej co byśmy nie wybrali, i tak trzeba użyd hard resetu, ponieważ system przestaje reagowad na nasze polecenia. Błędy sterowników Zdarza się, że przyczyną błędu jest źle zainstalowany sterownik do urządzenia lub też niewłaściwy sterownik urządzenia. Aby sprawdzid, czy wszystko mamy prawidłowo zainstalowane, klikamy prawym przyciskiem myszy na Mój Komputer, wybieramy Właściwości, a następnie zakładkę Menadżer urządzeo. Jeżeli coś jest nie tak, zobaczymy rozwiniętą gałąź z żółtym znakiem zapytania zamiast symbolu urządzenia. Taki znak zapytania oznacza, że system wykrył urządzenie, ale nie może zlokalizowad dla niego odpowiednich sterowników. Klikamy wtedy na Właściwości tego urządzenia i wybieramy Aktualizuj sterownik, a następnie wskazujemy folder, w którym znajdują się odpowiednie pliki z driverami. Inny przypadek błędu sterownika jest taki, że w Menadżerze widoczna jest ikonka urządzenia, ale na lewym jej rogu znajduje się wykrzyknik. Oznacza to, że do urządzenia zostały załadowane nie te sterowniki, co potrzeba. Jest jeszcze jeden błąd związany ze sterownikami, tj. symbol urządzenia z czerwonym krzyżykiem. Oznacza on, że urządzenie - mimo iż jest włożone do komputera - jest nieaktywne. Na ogół taki błąd występuje podczas wkładania kart sieciowych - wówczas krzyżyk pojawia się przy Karcie Dialup. Błędy odświeżania Na ogół są to przekłamania w wyświetlaniu różnych elementów pulpitu lub jakiegoś programu. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy komputer pracuje kilkanaście godzine, podczas których obciążony był wieloma programami:

8 Czasami skutkiem błędów odświeżania jest niski stan zasobów systemowych. Aby to sprawdzid, klikamy prawym przyciskiem na Mój komputer i wybieramy Właściwości, a następnie zakładkę Wydajnośd: Jeżeli zobaczymy to, co na obrazku powyżej, zamykamy większośd zbędnych programów, zapisujemy to, co akurat robiliśmy i uruchamiamy ponownie komputer. Pomaga. Inne Błędy Inne błędy pojawiają się w postaci prostokątnych okienek z białym krzyżykiem osadzonym w czerwonym kółku: Zazwyczaj naciśniecie przycisku OK nie powoduje żadnych poważniejszych konsekwencji typu wieszanie programu lub też całego systemu. Niestety wszystkie systemy Windows mają wiele błędów i nie ma tu wyjątków. Microsoft zaraz po wykryciu jakiegoś błędu wypuszcza patcha naprawiającego ów błąd, a co pewien czas publikowany jest duży zbiór poprawek pod nazwą Service Pack (SP). Service Packi wychodzą raczej do nowszych wersji Windows, czyli 2000 oraz XP.

17.2. Lokalizowanie i naprawa usterek systemu operacyjnego

17.2. Lokalizowanie i naprawa usterek systemu operacyjnego Do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów i obciążenia systemu z poziomu powłoki bash można wykorzystać polecenie top (rysunek 17.7). Program prezentuje wyniki w postaci tekstowej tabelki oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Windows 7 zaprojektowano tak, żeby zapewnić prawidłowe działanie typowych urządzeń i programów firma Microsoft wykorzystała w tym celu rozwiązania wprowadzone i przetestowane

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Professional

Partition Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager for Virtual Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 8 Co nowego w Partition Manager for Virtual Server... 8 Składniki produktu... 9 Omówienie funkcji... 9 Główne funkcje... 9 Przyjazny

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Home Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4.

avast! antivirus Home Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym sjest wirus?...

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Drive Copy 12 Professional

Drive Copy 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Drive Copy 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Pytania i odpowiedzi Ochrona Internetu PLAY Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Określanie, czy komputer działa pod kontrolą 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji Windows XP...

Bardziej szczegółowo

Potworne historie... 21. O autorach... 25. Wstęp... 27. Rozdział 1. Kradzież i utrata danych lub sprzętu... 31

Potworne historie... 21. O autorach... 25. Wstęp... 27. Rozdział 1. Kradzież i utrata danych lub sprzętu... 31 Spis treści Potworne historie... 21 O autorach... 25 Wstęp... 27 Rozdział 1. Kradzież i utrata danych lub sprzętu... 31 Kradzież danych... 32 W jaki sposób złodziej kradnie nasze dane?... 34 Co najczęściej

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie avast! Internet Security 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej przyspieszają

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ABC sam optymalizuję komputer

ABC sam optymalizuję komputer Wstęp... 7 1 Wprowadzenie do optymalizacji komputera... 9 BIOS... 10 System operacyjny... 10 Sterowniki... 11 Oprogramowanie... 11 Overclocking... 11 Modernizacje sprzętowe... 12 2 Kontrola i modyfikacja

Bardziej szczegółowo