W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH"

Transkrypt

1 .. znak sprawy: C (pieczęć Wnioskodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Staż oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Podstawa prawna: art. 2 ust.1 pkt. 34, art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego (Dz. U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160). I. DANE ORGANIZATORA STAŻU / WNIOSKODAWCY: 1. Firma (pełna nazwa) lub imię i nazwisko organizatora stażu: Adres siedziby działalności: Telefon:., fax: NIP:, REGON:, KRS:.. 5. Forma prawna: Klasyfikacja prowadzonej działalności PKD /2007/:. 7. Rodzaj prowadzonej działalności: Data rozpoczęcia działalności: Imię i nazwisko oraz stanowisko /funkcja/ osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania organizatora / podpisania umowy/: Imię i nazwisko oraz telefon osoby/osób do kontaktu z Urzędem:

2 11. W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, zatrudnienie w zakładzie pracy przedstawiało się następująco: Lp. 1 Miesiąc, rok (np.: luty 2015; styczeń 2015; grudzień itd.) Liczba pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia - ogółem Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat Uwagi Liczba zatrudnionych pracowników w dniu składania wniosku (bez osoby właściciela): Liczba pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia ogółem Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny etat 13. Organizator korzystał (w PUP w Jeleniej Górze i innych urzędach pracy) z niżej wymienionych form wsparcia finansowanych ze środków Funduszu Pracy w okresie ostatnich 2 lat: Forma wsparcia Liczba zorganizowanych miejsc pracy /liczba osób bezrobotnych Rok, w którym realizowano daną formę wsparcia (zaznaczyć X ) Uwagi (w przypadku korzystania ze środków z innego urzędu wskazać PUP, który udzielał wsparcia) Prace interwencyjne Staże / bony stażowe* ) Refundacja doposażenia stanowiska pracy Inna (podać jaka):* ) - roboty publiczne, - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, - dofinansowanie wynagrodzeń 50+ * ) niepotrzebne skreślić 14. Liczba osób odbywających staż u Organizatora w dniu złożenia wniosku -... osób w ramach umowy/umów z PUP w......, imię i nazwisko opiekuna/opiekunów w/w stażystów:

3 II. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PLANOWANEGO STAŻU: 1. Liczba przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż oraz oczekiwania wobec stażysty: Nazwa zawodu lub specjalności Poziom wykształcenia Wymagane minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne Liczba miejsc odbywa nia stażu - w przypadku zgłaszania większej ilości osób prosimy o dołączenie dodatkowej tabeli do składanego wniosku wg powyższego wzoru 2. Miejsce odbywania stażu (adres): (w przypadku, gdy miejsce odbywania stażu jest inne niż wskazane w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS, przed podpisaniem umowy należy dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający prawo dysponowania tym lokalem) 3. Proponowany okres odbywania stażu: 4. Proponowana osoba (-y) na staż: RAZEM 1) imię i nazwisko... PESEL:. adres ) imię i nazwisko... PESEL:.. adres ) imię i nazwisko... PESEL:... adres Deklaracja zatrudnienia osoby po upływie okresu odbywania stażu: Deklaruję zatrudnić niezwłocznie po zakończeniu stażu w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy: Na czas określony co najmniej trzech miesięcy -.. osobę/-y Na czas nieokreślony -.. osobę/-y 3

4 III. OŚWIADCZAM, ŻE: - Nie toczy się w stosunku do jednostki, którą reprezentuję postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jej likwidację, - Nie posiadam zaległych zobowiązań finansowych względem ZUS oraz urzędu skarbowego, - Wywiązałem się z umów dotyczących organizacji staży zawartych w 2014r., - Prowadzę działalność gospodarczą lub inną działalność niepodlegającą wpisowi do CEIDG dłużej niż 6 miesięcy licząc wstecz od daty złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia), - Proponowana osoba/osoby na staż nie są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa organizatora stażu, - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: (zaznaczyć X dokumenty dołączone do wniosku) Przedkładam następujące załączniki do wniosku: 1. Spółki cywilne - kopia umowy spółki cywilnej. 2. Urzędy Gmin - kopia zaświadczenia o wyborze na stanowisko wójta / burmistrza gminy. 3. Szkoły, przedszkola - kopia aktu założycielskiego szkoły, przedszkola lub pierwszych stron statutu szkoły, przedszkola, powołanie na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola wraz z pełnomocnictwem do składania oświadczeń woli. 4. W przypadku braku informacji bądź niepełnych informacji zawartych w ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych dotyczących: sposobu reprezentacji, miejsca prowadzenia działalności (umowa najmu lokalu lub prawa do lokalu), rodzaju prowadzonej działalności należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dane zawarte w złożonym wniosku. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Organizatora stażu udzielone przez osoby uprawnione (nie jest wymagane jeżeli osoba podpisująca wniosek jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Organizatora w odnośnym dokumencie rejestracyjnym). 6. Program stażu (sporządzany oddzielnie na każde stanowisko). 7. Zgłoszenie wolnego miejsca stażu. 8. Inne... UWAGA Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Organizatora stażu. W razie wątpliwości na etapie rozpatrywania wniosku Urząd zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji. 4

5 V. INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 1. Do odbycia stażu będą kierowane wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie, dla których ustawodawca przewidział profil pomocy umożliwiający skierowanie do odbycia stażu. 2. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia do 12 miesięcy. Okres trwania stażu zależy między innymi od wymogów realizowanych programów i projektów oraz od ilości środków pozostających w dyspozycji Urzędu. 3. Organizator stażu może wskazać we wniosku imię i nazwisko bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż. 4. Do odbycia stażu nie będą kierowane osoby bezrobotne, które: odbyły praktyczną naukę zawodu w tym samym zawodzie co staż, są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa Organizatora stażu, zamieszkują pod tym samym adresem co Organizator stażu, posiadają zameldowanie na terenie działania Urzędu krótsze niż planowany okres odbywania stażu (co najmniej 3 miesiące), wcześniej były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u Organizatora stażu, posiadają doświadczenie zawodowe na proponowanym przez Organizatora stażu stanowisku pracy. 5. Miejsce odbywania stażu winno być zlokalizowane na terenie działania tutejszego Urzędu, tj. miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego. 6. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej pomiędzy godzinami i 6.00 rano, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. 7. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej pomiędzy godzinami i 6.00 rano, w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 8. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. 9. Staż u Organizatora stażu mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u tego Organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W przypadku Organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać nie więcej niż 1 osoba. 10. Staże organizowane będą w szczególności u Organizatorów stażu, którzy: gwarantują osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych, przydatnych na rynku pracy, deklarują osobom, które odbyły staż zatrudnienie bezpośrednio po stażu na umowę o pracę przez okres co najmniej 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy. wykazali się efektywnością zatrudnienia stażystów w latach ubiegłych, nie korzystali dotychczas z wyżej wymienionych form aktywizacji zawodowej, wywiązywali się z wcześniej zawartych z Urzędem umów i porozumień. 11. O sposobie rozpatrzenia wniosku Organizator stażu zostanie poinformowany pisemnie w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 12. Jeżeli w terminie 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku, organizator nie dokona wyboru kandydata spośród skierowanych przez Urząd osób bezrobotnych lub Urząd nie skieruje żadnej osoby bezrobotnej na staż w związku z brakiem kandydatów spełniających wymagania organizatora, wówczas nie dojdzie do podpisania umowy o zorganizowanie stażu, a wniosek zostanie wycofany z realizacji bez dodatkowego informowania Organizatora. 13. Wniosek złożony na nieprawidłowym formularzu, wniosek nie wypełniony w całości oraz bez wymaganych załączników nie podlega rozpatrzeniu. Świadom/-i odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art i 2 k.k.) oświadczam/-y, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą (data) 5 (podpis i pieczęć Organizatora stażu lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania

6

7 Zakres czynności i zadań wykonywanych przez bezrobotnego PROGRAM STAŻU Nazwa lub imię i nazwisko Organizatora stażu Nazwa zawodu lub specjalności Nazwa komórki organizacyjnej zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dostępnej na stronie internetowej: Stanowisko pracy Adres miejsca odbywania stażu w tym nazwa komórki organizacyjnej jeśli dotyczy Imię i nazwisko opiekuna Stanowisko opiekuna System odbywania stażu Zmianowość: (wpisać powyżej: jedna zmiana / dwie zmiany / inne podać formę) Godziny odbywania stażu: Dni odbywania stażu poniedziałek - piątek *) sobota *) niedziela *) święta (dni ustawowo wolne od pracy) *) Uzasadnienie konieczności odbywania stażu w systemie zmianowym oraz w niedzielę i dni wolne od pracy (na podstawie 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia MPiPS z dnia r. (Dz. U. z 2009 r.nr 142, poz. 1160) Uzyskane kwalifikacje lub umiejętności zawodowe Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: Opinia Organizatora stażu oraz sprawozdanie Bezrobotnego po zakończeniu stażu co stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu stażu. *) niepotrzebne skreślić.. (data) (podpis i pieczęć Organizatora stażu lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

8

9 Wypełnia PUP Nr wniosku: C WnSTAZ OfPr /. /. Stpr /.. /.. Źródło finansowania stażu:... Czas trwania stażu:... ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA STAŻU Informacja dla Organizatora stażu: W przypadku wnioskowania o zorganizowanie kilku różnych stanowisk stażowych zgłoszenie wolnego miejsca stażu może być złożone oddzielnie na każde wnioskowane stanowisko lub na kilka stanowisk jednocześnie z podaniem liczby osób na danym stanowisku. Informacje dotyczące organizatora stażu: 1. Nazwa (pieczęć) organizatora: Adres siedziby działalności gospodarczej: kod pocztowy:.., miejscowość:..... ulica i numer domu/lokalu/nieruchomości Telefon:., fax:. 4. NIP:., REGON:..., PKD: 5. Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej: (odpowiednie pole zaznaczyć znakiem X ) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka akcyjna, jednostka państwowa, spółka z o.o., inna: Forma własności: prywatna, publiczna. 7. Osoba do kontaktu z PUP:.. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca stażu: 1. Nazwa stanowiska:.. 2. Nazwa zawodu: (wg grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności dostępnej na stronie kod zawodu: 3. Liczba wolnych (wnioskowanych) miejsc stażu: w tym dla os. niepełnosprawnych:. 4. Miejsce odbywania stażu (lokalizacja/adres): System i rozkład czasu pracy: (odpowiednie pole zaznaczyć znakiem X ) jedna zmiana, dwie zmiany, inne:.... praca w godzinach: 6. Data rozpoczęcia stażu (planowana):. 7. Oczekiwania wobec stażysty: poziom wykształcenia:..... umiejętności:.. uprawnienia: znajomość języków obcych/ stopień znajomości:. inne... Adnotacje urzędu pracy: 1. Numer pracodawcy: 2. Numer zgłoszenia:., data przyjęcia zgłoszenia:.. 3. Data wycofania oferty: Aktualizacja:.. 5. Informacje dodatkowe:.. 6. Proponowana osoba na staż: Imię i nazwisko pracownika PUP przyjmującego ofertę:..

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź ...... nazwa i adres Pracodawcy (pieczątka) data Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WYMIENIONYCH W

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia /pieczęć firmowa Organizatora/ W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia I. INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo