Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku"

Transkrypt

1 (pieczęć organizatora) ( miejscowość, data) WNIOSEK Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w trybie art. 53 i art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 poz. 674 ze zm.) UWAGA! W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie. Obejmuje on zestaw zagadnień, których znajomość jest niezbędna do podjęcia przez PUP właściwego stanowiska. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje skierowania bezrobotnego na staż. Proszę o skierowanie... osób bezrobotnych 1 w celu nabycia przez nich praktycznych umiejętności umożliwiających im samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu. Proponowany termin odbywania stażu: od dnia... do dnia... I. DANE ORGANIZATORA: 1. Firma lub imię i nazwisko organizatora: Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizatora: Siedziba organizatora /woj. pow. gmina, miejscowość, ul. i nr domu/: Miejsce prowadzenia działalności (dokładny adres) Telefon:... Fax: REGON:... NIP: Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD: Organizator prowadzi działalność od: Forma prawna organizatora *: przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka cywilna, inne Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (na dzień złożenia wniosku): u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych; - u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. * właściwe podkreślić 1

2 II. WYKORZYSTANIE DOTACJI I SUBWENCJI PAŃSTWA: 1. Fundusz Pracy ( wypełnia organizator, który korzystał z wymienionych form w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku) Nazwa Nr umowy czas trwania Nr umowy Od - do Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych lub odbywających staż lub przygotowanie zawodowe w trakcie realizacji umowy Liczba osób zatrudnionych spośród osób wymienionych w rub.4 po zakończeniu poszczególnych form Na czas określony Na czas nieokreślony Przyczyny nie zatrudnienia osób po zakończeniu poszczególnych form spośród osób wymienionych w rub Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego Staż Przygotowanie zawodowe Sprawdził:.. (podpis pracownika PUP) 2

3 III. CHARAKTERYSTYKA STAŻU (dla każdego stanowiska należy wypełnić osobno): 1.Nazwa zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 2.Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy 3.Miejsce odbywania stażu (adres, należy uwzględnić również pracę w terenie) 4. Możliwość zakwaterowania lub dowozu do miejsca odbywania stażu 5. Uprawnienia jakie będą przysługiwać skierowanemu bezrobotnemu 6. Opis zadań jakie będą wykonywane podczas stażu - według załączonego do wniosku programu stażu. IV. OCZEKIWANIA ORGANIZATORA WOBEC KANDYDATÓW NA STAŻ (dla każdego stanowiska należy wypełnić osobno): 1. Poziom wykształcenia w tym kierunek/ specjalność 2. Umiejętności 3. Uprawnienia 4. Znajomość języków obcych: 5. Wymagania dotyczące predyspozycji fizycznych i psychofizycznych 6. Imię i nazwisko bezrobotnego (Organizator może wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż. W przypadku braku kandydata, urząd skieruje odpowiednią osobę na staż) 3

4 V. DEKLARACJA ZATRUDNIENIA: Organizator deklaruje zatrudnienie/powierzenie innej pracy zarobkowej dla osób po odbyciu stażu na okres na od... do... Powiatowy Urząd Pracy w Turku przy rozpatrzeniu wniosku bierze pod uwagę deklarację zatrudnienia VI. OŚWIADCZENIA: Oświadczam, że: 1. Dane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą, 2. Zalegam / nie zalegam * z płatnościami w ZUS, 3. Zalegam / nie zalegam * z płatnościami zobowiązań podatkowych * właściwe podkreślić Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych.(art kk. - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 )...., dnia (podpis i pieczęć organizatora) Załączniki do wniosku: 1. Program stażu wg załączonego wzoru; 2. Dokument potwierdzający formę prawną istnienia organizatora stażu: w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej - dokument potwierdzający wpis do EDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl lub z adnotacją podmiotu lub osoby uprawnionej do reprezentacji o aktualności danych w nim zawartych na dzień złożenia wniosku; w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego dokument potwierdzający wpis do KRS w formie wydruku ze strony internetowej z adnotacją podmiotu lub osoby uprawnionej do reprezentacji o aktualności danych w nim zawartych na dzień złożenia wniosku, lub - jeśli z ww. wydruku nie wynika osoba uprawniona do reprezentacji Wnioskodawcy i podpisania umowy - kserokopia dokumentu rejestrowego wydanego przez Sąd nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; w przypadku osób fizycznych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej zaświadczenie z Urzędu Gminy o obszarze posiadanych użytków rolnych; w przypadku osoby prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; 3. Dokument określający osoby reprezentujące organizatorów upoważnionych do zawierania umów np.: statut, regulamin, uchwała, umowa spółki cywilnej itp.; 4. Dokumenty potwierdzające miejsce odbywania stażu, np. umowa najmu, dzierżawy, akt własności (w przypadku gdy nie wynika ono z dokumentacji rejestrowej organizatora stażu). UWAGA! Oryginały dokumentów do wglądu przez pracownika PUP, w przypadku kopii wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela organizatora albo przez organizatora. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 poz. 674 ze zm.) 2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 142 poz. 1160). 3.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz z 2004 r. ze zm.). 4

5 Załącznik nr 1 do wniosku DANE DO PROGRAMU STAŻU DLA BEZROBOTNEGO (dla każdego stanowiska należy wypełnić osobno) 1. Miejsce odbywania stażu /adres/: 2. Nazwa zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 3. Zakres zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego 4. Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych 5. Sposobem potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych jest wydanie przez organizatora po zakończeniu stażu opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. 6. Opiekunem osoby objętej stażem jest Pan/i: zajmujący/a stanowisko... Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż. Program stażu zostanie ustalony przez Powiatowy Urząd Pracy i stanowić będzie integralną część umowy na organizację stażu dla bezrobotnego. Organizacja czasu pracy: 1. czas pracy bezrobotnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (staż w godz. od-do). w dniach 2. czas pracy bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (staż w godz. od-do) w dniach.. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 3. Czas pracy bezrobotnego na stanowisku wymagającym rozkładu czasu pracy* w niedziele i święta (w godz. od-do). w porze nocnej (w godz. od-do) w systemie pracy zmianowej (w godz. od-do).. * należy podać uzasadnienie ww. rozkładu czasu pracy: (Podpis i pieczęć organizatora)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia /pieczęć firmowa Organizatora/ W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z gwarancją zatrudnienia w ramach bonu stażowego przyznanego osobie bezrobotnej do 30 roku życia I. INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z dnia 30.09.2014r. REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź ...... nazwa i adres Pracodawcy (pieczątka) data Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WYMIENIONYCH W

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania.

Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania. Częstochowa, dnia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 WNIOSEK o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia (wypełniony wniosek należy złożyć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Tekst ujednolicony NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 marca 2010 r. LKA-4112-05-01/2009 S/09/008 Pani Małgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo