POROZUMIENIE. zawarte w dniu r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE. zawarte w dniu 17.12.2014 r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE zawarte w dniu r. pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II Nr 24, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Oddział Regionalny w Lublinie reprezentowanym przez: Artura Zbiciaka Kierownika Zespołu Wsparcia Sprzedaży PZU SA Oddział Regionalny w Lublinie - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3 do porozumienia a Lubelską Izbą Lekarską z siedzibą w Lublinie przy ulicy Chmielnej 4, NIP , REGON reprezentowaną przez: Janusza Spustka - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Marię Dura - Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej o następującej treści: 1 Celem niniejszego porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy zrzeszonych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. 2 W ramach niniejszego porozumienia: 1. Lubelska Izba Lekarska w Lublinie zobowiązuje się przekazać wszystkim lekarzom będącym jej członkami informację o ofercie ubezpieczeniowej PZU S.A. 2. PZU S.A. zobowiązuje się udzielić ochrony ubezpieczeniowej członkom LIL, którzy wyrażą wolę zawarcia umowy ubezpieczenia z PZU S.A. na warunkach i do wysokości sum gwarancyjnych i za składki roczne ustalonych w niniejszym porozumieniu. 3 W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą PZU S.A. oferuje następujące warunki: 1. Zakres ubezpieczenia zgodny z rozporządzeniem ministra finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

2 2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń 3. Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej: a. lekarze III grupy - specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowotwarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia; b. lekarze II grupy - specjalizacja: medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją; c. lekarze I grupy - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt a. lub pkt b. 4. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta lub uprawnionej osoby zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy II. 5. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie o najwyższej składce. 6. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka z zastrzeżeniem ust W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana. 8. Składka roczna: a. lekarze III grupy ryzyka 659 PLN b. lekarze II grupy ryzyka 283 PLN c. lekarze I grupy ryzyka 141 PLN

3 4 W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód lekarza, PZU S.A. oferuje następujące warunki: 1. Zakres ubezpieczenia zgodny z owu oc podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy. Ubezpieczenie zawierane jest w dwóch wariantach. 2. W wariancie I - PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten ubezpieczony. Wariant I dotyczy w szczególności ubezpieczonych pozostających w stosunku pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, wykonujących zawód na podstawie zlecenia lub umowy o dzieło oraz nie wykonujących zawodu. 3. W wariancie II - PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie: a. nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, b. objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Wariant II dotyczy w szczególności ubezpieczonych wykonujących zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. 4. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej określonej w ust. 3 jest zawarcie z PZU S.A. umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 5. Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód lekarza: a. lekarze III grupy ryzyka specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowotwarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia; b. lekarze II grupy ryzyka specjalizacja: medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją;

4 c. lekarze I grupy ryzyka: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt a. lub pkt b. 6. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej albo wymagające uzyskania od pacjenta lub uprawnionej osoby zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej, nalicza się składkę przewidzianą dla II grupy ryzyka. 7. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy ryzyka decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy ryzyka decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie ryzyka o najwyższej składce. 8. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka, z zastrzeżeniem ust W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy ryzyka decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana. 10. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia oraz składka roczna: a. Lekarze I grupy ryzyka: Suma gwarancyjna PLN składka 42 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 55 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 81 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 96 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 109 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 121 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 130 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 146 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 165 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 197 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 247 PLN b. Lekarze II grupy ryzyka: Suma gwarancyjna PLN składka 86 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 112 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 165 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 195 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 220 PLN

5 Suma gwarancyjna PLN składka 245 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 263 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 300 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 335 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 402 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 502 PLN c. Lekarze III grupy ryzyka: Suma gwarancyjna PLN składka 179 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 235 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 345 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 407 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 460 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 412 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 549 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 623 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 699 PLN Suma gwarancyjna PLN składka 839 PLN Suma gwarancyjna PLN składka PLN 11. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek stosowanej w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych ustala się dodatkową składkę stanowiącą 100% składki określonej w ust Podstawą zawarcia umów ubezpieczenia o których mowa w 4 niniejszego porozumienia są Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 6 Oferta ubezpieczenia zawarta w niniejszym porozumieniu, przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy zawierają ubezpieczenie za pośrednictwem Lubelskiej Izby Lekarskiej.

6 7 1. Lubelska Izba Lekarska zobowiązuje się udostępnić swoim członkom treść oferty ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy 2. Informacje o warunkach ubezpieczenia oraz instrukcja zawierania ubezpieczeń przez członków LIL zostaną udostępnione w siedzibie LIL oraz na stronie internetowej LIL PZU S.A. udostępni dla wpłat dokonywanych przez lekarzy rachunek bankowy o numerze Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zostanie zawarta ze skutkiem na dzień złożenia zgodnego z ofertą przelewu, pod warunkiem posiadania przez ubezpieczonego odpowiednich środków na koncie. 3. Dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia będzie wystawione, przez PZU S.A., dla każdego ubezpieczonego potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia. 4. Dopuszcza się, aby na wystawionym indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia pracownik Zespołu Sprzedaży Brokerskiej zamieszczał faksymile swojego podpisu Niniejsze porozumienie zostaje zawarte przy udziale brokera ubezpieczeniowego Lewczuk sp. z o.o. 2. Obsługę porozumienia za Lubelską Izbę Lekarską prowadzić będzie broker Lewczuk sp. z o. o. pod warunkiem posiadania ważnego pełnomocnictwa LIL do wykonywania w imieniu i na rzecz LIL czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego PZU S.A. udostępni Lubelskiej Izbie Lekarskiej wyciągi z rachunku bankowego i elektroniczne, tekstowe pliki transmisyjne przelewów bankowych. 2. Lubelska Izba Lekarska sporządzi miesięczne raporty ubezpieczonych na podstawie analizy przelewów. 3. Miesięczne listy ubezpieczonych będą podstawą do wystawienia imiennych potwierdzeń zawarcia umowy ubezpieczenia.

7 4. Imienne potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia zostaną dostarczone ubezpieczonym przez brokera Lewczuk Sp. z o. o Porozumienie zawiera się na okres 1 roku, z tym, że data zawarcia umów ubezpieczenia oraz początek odpowiedzialności ubezpieczyciela mieści się pomiędzy a Umowy ubezpieczenia lekarzy zawierać się będą na okres jednego roku lub jako ubezpieczenie krótkoterminowe, z zastrzeżeniem, że składka minimalna wynosi w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 50 PLN, a w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia osób wykonujących zawód lekarza - 20 PLN Lubelska Izba Lekarska oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PZU S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowego porozumienia w związku z wypełnianiem przez PZU S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439). 2. Lubelska Izba Lekarska zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia oraz wykonania niniejszego porozumienia, jak również informacji dotyczących PZU S.A. oraz działalności prowadzonej przez PZU S.A., w których posiadanie wszedł w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszego porozumienia. Tajemnica nie dotyczy treści porozumienia Lubelska Izba Lekarska udostępnia PZU SA dane osobowe lekarzy znajdujące się w Rejestrze Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej wyłącznie w zakresie i celu uzgodnionym w niniejszej umowie. 2. Lubelska Izba Lekarska oświadcza, że jest administratorem zbioru tych danych osobowych. 14

8 1. Lubelska Izba Lekarska udostępnia PZU SA następujące dane lekarzy: imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny (kod, poczta, ulica, numer), numer prawa wykonywania zawodu, nr regon, specjalizację lekarską. 2. Dane przekazywane są ze względu na konieczność: a. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; b. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia dobrowolnego osoby wykonującej zawód lekarza. 3. Lubelska Izba Lekarska zobowiązuje się poinformować lekarzy za pośrednictwem swojej strony internetowej (w części dotyczącej ubezpieczeń) o zakresie i celu udostępniania danych do PZU SA. 4. Dane będą przekazywane do PZU SA drogą elektroniczną w postaci plików Excel (informacja dotycząca składki) oraz plików xml (dane osób ubezpieczonych/zakres ubezpieczenia) za pośrednictwem brokera Lewczuk Sp. z o. o., z którym Lubelska Izba Lekarska podpisała stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych upoważniającą go do takich działań Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Sprawy sporne wynikające z niniejszego porozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej. 16 Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. za Lubelską Izbę Lekarską za PZU S.A

Porozumienie. Postanowienia ogólne

Porozumienie. Postanowienia ogólne zawarte w dniu 17.12.2010r pomiędzy: Porozumienie Okręgową Izbą Lekarską z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock, Regon 004737447, reprezentowaną przez: 1. Jarosław Wanecki Prezesa Okręgowej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LEKARZY

UBEZPIECZENIA LEKARZY BIULETYN INFORMACYJNY 1 Koleżanki i Koledzy Tradycyjnie, w Wasze ręce trafia specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości poświęcony ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

1. dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana.

1. dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Na rok 215 Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała z dotychczasowym ubezpieczycielem czyli PZU bardzo korzystne warunki finansowe ubezpieczeń. Otrzymujecie Państwo 1. do 4% niższą opłatę za ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 24 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 25 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo