Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK"

Transkrypt

1 Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK

2 SPIS TREŚCI MÓJ KOMPAS ETYCZNY 3 1. WSTĘP 1.1. Wprowadzenie 1.2. O Przewodniku po politykach dotyczących etyki pracy w GSK ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 2.1. Kodeks Etyczny GSK 2.2. Raportowanie o zachowaniach nieetycznych MY W ŚRODOWISKU GSK 3.1. Rozrywki 3.2. Konflikt interesów 3.3. Tajemnica służbowa i zasoby firmy 3.4. Dyskryminacja, molestowanie i mobbing 3.5. Praca dodatkowa 3.6. Zapobieganie korupcji NASI KLIENCI I RYNEK 4.1. Zdarzenia niepożądane 4.2. Prowadzenie aktywności marketingowych 4.3. Etyka biznesu farmaceutycznego 4.4. Prawo konkurencji 4.5. Ochrona danych 4.6. Komunikacja zewnętrzna INDEKS POJĘĆ LISTA POLITYK KORPORACYJNYCH UWZGLĘDNIONYCH W OPRACOWANIU PRZEWODNIKA KONTAKTY 36

3 MÓJ KOMPAS ETYCZNY, ZA KAŻDYM RAZEM, KIEDY STAJESZ PRZED KONIECZNOŚCIĄ PODJĘCIA TRUDNEJ DECYZJI, ZADAJ SOBIE NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Czy jest to działanie etyczne i zgodne z prawem? Czy jest zgodne z politykami i Kodeksem Etycznym GSK? Czy postępuję w sposób uczciwy, właściwy i wiarygodny? Czy moje postępowanie jest zgodne z zasadami i wartościami GSK? Jak podjęte przeze mnie działanie wpłynie na klientów, pacjentów, uczestników badań, czy na moich współpracowników? Czy potrafiłbym/abym wytłumaczyć tę decyzję swojej rodzinie i przyjaciołom? W jaki sposób działanie to zostałoby opisane w mediach? Zawsze, gdy masz wątpliwości PYTAJ!

4 1. WSTĘP 1.1. WPROWADZENIE Dzięki staraniom tysięcy pracowników na całym świecie GSK zyskała reputację firmy prowadzącej swoje działania biznesowe w uczciwy sposób, zgodnie z rygorystycznymi standardami etycznymi oraz przepisami prawnymi, mającymi zastosowanie w naszej działalności. Reputacja ta należy do naszych najcenniejszych aktywów i jest uzależniona od postępowania każdego z nas. Utraconą reputację jest bardzo trudno odzyskać, o ile jest to w ogóle możliwe. Przewodnik po politykach dotyczących etyki pracy w GSK został opracowany, aby pomóc nam umacniać tę reputację. Zawiera on wskazówki dotyczące postępowania w wielu obszarach oraz odwołania do polityk korporacyjnych, gdzie znaleźć można bardziej szczegółowe informacje. Przewodnik nie zastępuje obowiązujących polityk korporacyjnych GSK, ani też nie ma charakteru wyczerpującego. Nie ma on również na celu zwolnienia nas z odpowiedzialności za indywidualną ocenę każdej sytuacji i kierowanie się racjonalnymi przesłankami. Pełne i najnowsze wersje wszystkich polityk korporacyjnych GSK dostępne są w w serwisie Dokumenty oraz na intranetowych stronach GSK Corporate Ethics & Compliance Community. 4 WST ĘP

5 1. WSTĘP Pamiętajmy, że etyka jest integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej przez firmę, określa standardy pracy wewnątrz firmy, relacje z klientami i innymi partnerami biznesowymi oraz ich rolę w społecznościach i krajach, w których firma prowadzi swoją działalność. Etyka biznesu GSK oznacza przestrzeganie w pełni norm prawa międzynarodowego i lokalnego, międzynarodowych i lokalnych branżowych kodeksów etycznych, korporacyjnych polityk i procedur. Działając etycznie budujemy pozytywny wizerunek firmy, a tym samym całego przemysłu farmaceutycznego. Budujemy też stabilne i sprzyjające relacje z otoczeniem, co z kolei przekłada się na sukces w biznesie. Postępowanie we właściwy sposób może czasami wymagać rezygnacji z pewnych pozornie krótkoterminowych korzyści. Jednakże, w dłuższej perspektywie, przestrzeganie przez nas standardów uczciwego i etycznego postępowania przyniesie korzyści naszym pacjentom, klientom, społecznościom lokalnym, akcjonariuszom i nam samym. WSTĘP 5

6 1. WSTĘP 1.2. O PRZEWODNIKU PO POLITYKACH DOTYCZĄCYCH ETYKI PRACY W GSK CZY WYMIENIONE W PRZEWODNIKU POLITYKI OBOWIĄZUJĄ NA WSZYSTKICH RYNKACH? Przewodnik po politykach dotyczących etyki pracy ma zastosowanie we wszystkich spółkach i odnosi się do wszystkich podmiotów stowarzyszonych, pracowników zatrudnionych przez GSK, jak i pracowników tymczasowych oraz innych osób działających w imieniu i na rzecz GSK na całym świecie, we wszystkich sektorach, regionach, obszarach i funkcjach. W niektórych krajach, ze względu na lokalne prawo i przepisy, polityki korporacyjne mogą wymagać uzupełnienia o polityki regionalne lub lokalne. CZEGO OCZEKUJE SIĘ OD PRACOWNIKÓW? Jesteśmy zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz korporacyjnych i lokalnych polityk i procedur GSK w prowadzeniu działalności biznesowej. Ponadto, zobowiązani jesteśmy znać wymagania prawne w zakresie dotyczącym wykonywanej pracy. W przypadku, gdy określone działania nie są omówione dokładnie w Przewodniku czy w odpowiednich politykach korporacyjnych GSK, lub też w przypadku wątpliwości w zakresie ich interpretacji, przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować się z Działem Prawnym lub Działem HR. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI MENEDŻERÓW? Menedżerowie mają dodatkowo za zadanie służyć przykładem w zakresie zgodności ze standardami etycznymi poprzez wspieranie i regularne zachęcanie swoich zespołów do ich przestrzegania. Menedżerowie mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom wskazówki i odpowiednie szkolenie w obszarze zasad etycznego postępowania i uregulowań etycznych mających zastosowanie w wykonywanej przez nich pracy. Menedżerowie powinni też tworzyć atmosferę zachęcającą do otwartej dyskusji, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i problemów związanych z etyką działania. 6 WST ĘP

7 1. WSTĘP JAK SKONSTRUOWANY JEST PRZEWODNIK? Przewodnik podzielony jest na kilka części: wstęp, czyli informacje, z którymi właśnie się zapoznajesz, nasze zobowiązanie do etycznego działania wewnątrz organizacji i w środowisku zewnętrznym, nasze zobowiązania w stosunku do pacjentów, lekarzy i konkurencji, uzupełnienie zawierające indeks pojęć, listę polityk korporacyjnych i najważniejsze kontakty. JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH, KTÓRE NIE SĄ OMÓWIONE W PRZEWODNIKU? W przypadku pytań, na które w Przewodniku nie znajdziecie jednoznacznej odpowiedzi, należy skonsultować się ze swoim przełożonym, Działem Prawnym, Działem HR lub Menedżerem Relacji i Etyki Biznesu. Nigdy nie wahajcie się zadawać pytań, zgłaszać wątpliwości czy prosić o wskazówki, które są Wam potrzebne. Pamiętajcie, że obowiązuje nas zasada pełnej przejrzystości należy zgłosić wszystkie sytuacje i działania, które mają lub mogą mieć wpływ na reputację GSK. Kompletna lista polityk korporacyjnych GSK, na których opiera się niniejszy Przewodnik, znajduje się na 35 stronie. Pamiętajmy, że... Przewodnik po politykach dotyczących etyki pracy w GSK koncentruje się na podstawowych zasadach i wartościach biznesowych GSK. Prosimy o zapoznanie się z politykami, do których odwołuje się Przewodnik i kierowanie ewentualnych pytań do przełożonego, Działu Prawnego, Działu HR lub Menedżera Relacji i Etyki Biznesu. Należy przyswoić sobie zasady przedstawione w niniejszym przewodniku i kierować się nimi w codziennym działaniu w imieniu GSK i jego klientów.. Reputacja GSK uzależniona jest od naszej indywidualnej oceny sytuacji i etycznego działania każdego z nas. WSTĘP 7

8 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 2.1. KODEKS ETYCZNY GSK Sukces każdej firmy, szczególnie w branży farmaceutycznej, opiera się na jej dobrej reputacji. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas dokładnie znał i stosował fundamentalne standardy, które zawiera Kodeks Etyczny GSK. Natomiast szczegółowe zasady znaleźć można w poszczególnych politykach zamieszczonych w tym Przewodniku. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Jako pracownicy GSK jesteśmy zobowiązani: działać w sposób uczciwy, prawy oraz profesjonalny, chroniąc dobry wizerunek firmy i dbając o jej reputację, kształtować profesjonalne relacje z klientami, kontrahentami oraz współpracownikami oraz traktować ich z szacunkiem i godnością, zapoznać się i przestrzegać wymagać prawnych oraz polityk i procedur GSK, unikać wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do jakichkolwiek bezprawnych praktyk lub negatywnie wpływać na wizerunek lub reputację firmy, we wszystkich transakcjach unikać faktycznych lub potencjalnych konfliktów z interesami firmy, zapewniać dokładną i wiarygodną informację w przedstawianych dokumentach, chronić poufne informacje GSK i szanować poufność informacji stron trzecich, z którymi współpracujemy lub konkurujemy. 68 WS ZOBOWIĄZANIE T ĘP DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA

9 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA Wobec osób nieprzestrzegających zapisów Kodeksu Etycznego lub innej polityki GSK, w tym również wobec przełożonych ignorujących zachowania niezgodne z Kodeksem lub posiadających wiedzę o takich zachowaniach i ich nie korygujących, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie. W przypadku wątpliwości lub zauważonych działań niezgodnych z prawem, zasadami etycznymi i/lub politykami GSK należy zwrócić się do swojego przełożonego lub działów wymienionych w procedurze "Standardy postępowania GSK" (patrz: strony 10-12). W przypadku kontroli przeprowadzanej przez audytora zewnętrznego mamy obowiązek udostępnić mu wszystkie dokumenty GSK (w każdej formie) i przekazać wymagane dodatkowe informacje. W szczególnych przypadkach, zanim przekażesz informacje, zasięgnij porady Działu Prawnego. Menedżerowie mają obowiązek zapewnić wsparcie, szkolenie i niezbędne informacje dotyczące zachowań zgodnych z etyką i prawem w obszarach ich kompetencji. Kierownictwo wyższego szczebla powinno stanowić wzór zachowania w odniesieniu do standardów etycznych poprzez wyraźne udzielanie swojego wsparcia oraz stałe zachęcanie menedżerów do ich przestrzegania. Przygotowano na podstawie POL-GSK-001 v 06. Czy Kodeks Etyczny jest zgodny z przepisami polskiego prawa? Kodeks jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dotyczy stosunków między pracodawcą a pracownikiem i dlatego określa wymagania wobec pracowników bardziej szczegółowo niż czynią to przepisy prawa. Jego istotą jest to, że dotyczy etyki pracy. Pracodawca ma prawo oczekiwać i wymagać określonego standardu zachowań pracowników, oczywiście nie stojących w sprzeczności z prawem. Niezależnie od przepisów prawa, przestrzeganie wymagań korporacyjnych w zakresie etyki ma istotne znaczenie przy ocenie pracownika. Brak sankcji prawnych nie wyklucza uwzględniania danego sposobu zachowania w ocenie pracownika. W wielu przypadkach odstępstwa od zasad kodeksowych nie są obwarowane sankcjami prawa polskiego, co nie znaczy, że GSK nie będzie ich wymagać od swoich pracowników. Z kolei w niektórych przypadkach wymagania Kodeksu znajdują pełne odzwierciedlenie w przepisach prawa i odstępstwa obłożone są sankcjami prawnymi np. niezachowanie tajemnicy służbowej. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 96 ĘP T WS

10 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 2.2. RAPORTOWANIE O ZACHOWANIACH NIEETYCZNYCH Naszym obowiązkiem jest zgłoszenie każdego nieetycznego postępowania. W ten sposób dbamy również o własną dobrą opinię. Poniższa polityka gwarantuje poufność zgłoszeń oraz to, że zostaną one rzetelnie rozpatrzone i, w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego, podjęte zostaną odpowiednie działania. JAKIE ZACHOWANIA POWINNIŚMY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ? korupcja, przekupstwo, szantaż; oszustwa; inne przestępstwa karne; dyskryminowanie lub molestowanie; konflikt interesów; nieprzestrzeganie zobowiązań prawnych lub obowiązków wynikających z przepisów; nieprzestrzeganie polityk lub procedur GSK; stwarzanie zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa; spowodowanie szkód w środowisku naturalnym; próby ukrycia informacji dotyczących powyższych zachowań. Jeśli podejrzewam, że pracownik GSK działa nieetycznie i niezgodnie z prawem to komu i w jaki sposób powinienem to zgłosić? Taką sytuację należy bezwzględnie zgłosić do bezpośredniego przełożonego, Działu Prawnego, Działu Audytu i Zarządzania Ryzykiem lub Działu HR. Nie powinniśmy zachowywać ewentualnych podejrzeń tylko dla siebie, niezależnie od tego, czy jesteśmy z daną osobą w stosunkach koleżeńskich, czy opierają się one na zależności przełożony-podwładny. Każda zgłoszona sytuacja zostanie wyjaśniona zgodnie z wszystkimi procedurami obowiązującymi w firmie, z zachowaniem pełnej dyskrecji w stosunku do osoby zgłaszającej nieetyczne zachowanie. Pamiętajmy, że niezgłoszenie takiego zachowania może rodzić poważne konsekwencje dla całej firmy. 10 ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA

11 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA DO KOGO RAPORTOWAĆ? W pierwszej kolejności podejrzenie nieetycznego zachowania powinno być raportowane do bezpośredniego przełożonego, albo do menedżera wyższego szczebla. Przełożony lub menedżer przyjmujący taki raport powinien podjąć odpowiednie działania weryfikujące, albo zwrócić się o pomoc do jednej z grup wymienionych poniżej. Jeśli bezpośredni przełożeni nie są właściwymi adresatami zgłoszenia lub jeśli podejrzenie jest nadal aktualne, należy je zgłosić w zależności od typu działania odpowiedniej osobie lub do odpowiedniego działu: Dział Audytu i Zarządzania Ryzykiem, Dział HR, Dział EHS i Zarządzania Ryzykiem (Fabryka w Poznaniu) lub Specjalista ds. BHP w Dziale Administracji (Pharma), Zespół Zapewnienia Jakości i Bezpieczeństwa Farmakoterapii, Dział Prawny, Dyrektor Finansowy lub korporacyjny Dział Etyki i Zgodności z Przepisami (Corporate Ethics & Compliance). Zgłoszenia można też dokonać za pomocą bezpiecznych kanałów korporacyjnych (także anonimowo): pocztą na adres bezpiecznej skrytki pocztowej ulokowanej poza siedzibą firmy: Corporate Compliance Officer, P.O. Box 58572, Philadelphia, PA19102 USA telefonicznie lub mailem bezpośrednio do odpowiedniego Specjalisty ds. Zgodności (Gerard Geneen dla Pharmy, Guy Wingate dla GMS, Jim Dawson dla Consumer Healthcare) dzwoniąc na bezpłatny numer Linii Raportowania (linia Speak Up) : kod dostępu dla rynku polskiego: korzystając ze specjalnej strony: https://www.intouchfeedback.co.uk/index.asp? lid=278cid=1528 (kod dostępu: 47541) ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 11 6 ĘP T WS

12 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA W PRZYPADKU DEFRAUDACJI... Przykładami defraudacji są: niezgodna z prawdą sprawozdawczość finansowa, sprzeniewierzenie majątku, przekupstwo/korupcja, konflikt interesów, zawyżone lub fałszywe żądania zwrotu wydatków czy oszukańcze unikanie kosztów i wydatków. Te szczególne przypadki zachowań nieetycznych wymagają osobnej ścieżki raportowania. Muszą być zgłoszone, niezależnie od swojej wagi, do: Dyrektora Finansowego oraz korporacyjnego Działu Bezpieczeństwa i Dochodzeń (dane do kontaktu i elektroniczne narzędzie zgłaszania defraudacji są dostępne na stronie Działu Bezpieczeństwa i Dochodzeń) lub za pośrednictwem kanałów korporacyjnych wymienionych na stronie 11. OCHRONA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZACHOWANIE NIEETYCZNE Obowiązkiem GSK jest dołożenie wszelkich starań, aby chronić osobę raportującą przed represjami i zapewnić poufność w odniesieniu do wszelkich zgłoszonych przez nią kwestii. Menedżerom, przełożonym lub pracownikom nie wolno stosować represji, kar lub innych form szykanowania w stosunku do pracownika, który raportował albo rozważa decyzję o raportowaniu. Zgłoszenie podejrzenia nie zwalnia zgłaszającego z odpowiedzialności za uczestnictwo w niewłaściwej praktyce, jednak niezwłoczne i szczere jej ujawnienie oraz współpraca będą na ogół uznane za okoliczności łagodzące przy ustalaniu konsekwencji dla pracownika. Przygotowano na podstawie procedury Standardy postępowania GSK STD-GSK-001 v ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA

13 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 3.1. ROZRYWKI Przyjmowanie rozrywek, podarunków lub innych korzyści, których celem jest oddziaływanie na naszą decyzję biznesową może wpłynąć negatywnie na nasz wizerunek w otoczeniu zewnętrznym. Oczywiście nie wszystkie prezenty mają to na celu. Polityka ta określa precyzyjne standardy i ograniczenia dotyczące przyjmowania rozrywek i upominków. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Możemy przyjmować rozrywki wówczas, gdy spełniają one następujące warunki: są zgodne z prawem i etyczne, okazjonalne, zwyczajowe i umiarkowane w swojej wartości, wspierające działalność biznesową GSK i nie są przeznaczone wyłącznie do naszego osobistego użytku. Możemy przyjmować podarunki o symbolicznej wartości (np. długopisy, kalendarze, kubki, itp.), jeżeli takie prezenty są sporadyczne i zwyczajowo przyjęte w relacjach biznesowych. Niedopuszczalne jest przyjmowanie pokrycia/refundacji kosztów podróży i noclegu, ponieważ nie spełniają one warunku umiarkowanej wartości. Możemy brać udział w programach lojalnościowych linii lotniczych typu frequent flyer, preferowanych hoteli GSK, oraz zbierać punkty w ramach korzystania z kart paliwowych. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy właściwe jest przyjęcie danej rozrywki lub podarunku, powinniśmy niezwłocznie skonsultować się ze swoim przełożonym, Działem HR lub Działem Prawnym. Upominki finansowane przez GSK wręczane własnym pracownikom obejmują wydarzenia związane z rozwojem zawodowym i mają na celu wyrażenie uznania dla indywidualnych osiągnięć. W przypadku prywatnych uroczystości prezenty finansowane są indywidualnie przez ofiarodawców. Przygotowano na podstawie procedur Standardy postępowania GSK STD-GSK-001 v 02 oraz Podróże, spotkania i rozrywki STD-GSK-512 v 01. Czy mogę wykorzystać zebrane punkty lojalnościowe w ramach korzystania z kart paliwowych na sfinansowanie prywatnych zakupów? Pracownicy GSK posiadający karty paliwowe BP mogą brać udział w programach lojalnościowych tej firmy. Punkty zebrane w ramach pełnienia obowiązków służbowych za towary i usługi zgodne z polityką samochodową GSK (tankowanie paliwa, mycie samochodu, kupno/wymiana akcesoriów eksploatacyjnych), mogą być wykorzystywane przez pracowników. Przypominamy, iż mogą one być również przekazywane na rzecz programu Pajacyk akcji charytatywnej mającej na celu dofinansowanie posiłków dla dzieci. MY W ŚRODOWISKU GSK 13 6 ĘP T WS

14 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 2.3. KONFLIKT INTERESÓW Kiedy możemy mówić o konflikcie interesów? Krótka definicja mówi o sytuacji, gdy pracownik GSK czerpie korzyści osobiste lub angażuje się w działalność sprzeczną z interesami GSK. Jednak sytuacje, które napotykamy w życiu, rzadko dają się tak łatwo zakwalifikować. Polityka ta wskazuje nam takie, które mogą powodować faktyczny lub potencjalny konflikt interesów. Pamiętajmy jednak, że powinniśmy je traktować raczej jako przykłady niż ich ścisłe wyliczenie. W przypadku wątpliwości powinniśmy zasięgnąć opinii Działu Prawnego lub Działu HR. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Mamy swobodę w dokonywaniu osobistych inwestycji i utrzymywaniu profesjonalnych relacji biznesowych, jednakże nie wolno nam się angażować w żadne działania, które są sprzeczne z interesami GSK. Działalność mogącą być źródłem konfliktu interesów powinniśmy zgłosić do Działu HR, na formularzu oświadczenia o przestrzeganiu zasad Kodeksu etycznego (wypełnianego obowiązkowo raz w roku) lub w dowolnej formie pisemnej w momencie zaistnienia takiej sytuacji. Podobnie powinniśmy postąpić w przypadku, gdy członek naszej rodziny pracuje na stanowisku kierowniczym w konkurencyjnej firmie. 14 MY W ŚRODOWISKU GSK

15 3. MY W ŚRODOWISKU GSK Obszarami, w których może dojść do konfliktu interesów, w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy pisemnej zgody Działu HR, są m.in.: posiadanie przez nas lub członków naszej najbliższej rodziny istotnych udziałów w dowolnym przedsiębiorstwie konkurującym z GSK, współpraca lub zaangażowanie w zewnętrzne działania z firmą konkurującą lub związaną biznesowo z GSK (również potencjalnie), przyjmowanie przez nas lub członków naszej najbliższej rodziny wyjazdów turystycznych, gotówki lub jej ekwiwalentu, usług, wypłat, pożyczek, zniżek, podarunków lub rozrywek (za wyjątkiem sytuacji, które zostały opisane w procedurze Podróże, spotkania i rozrywki ) od osób, firm lub organizacji, które konkurują lub pozostają w stosunkach biznesowych z GSK. Przygotowano na podstawie procedury Standardy postępowania GSK STD-GSK-001 v 02. Czy firma akceptuje fakt, że współmałżonek pracownika GSK jest właścicielem i/lub pracuje w aptece lub też pracuje w konkurencyjnej firmie w branży farmaceutycznej? Jest to akceptowane i zgodne w powyższą polityką. Oczekujemy jednak, zgodnie z zasadą pełnej transparentności, zgłaszania podobnych przypadków na oświadczeniu o przestrzeganiu zasad Kodeksu etycznego, zwłaszcza w przypadku, gdy współmałżonek pełni w firmie konkurencyjnej funkcję kierowniczą. MY W ŚRODOWISKU GSK 15 6 ĘP T WS

16 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 3.3. TAJEMNICA SŁUŻBOWA I ZASOBY FIRMY Zakaz rozmów o wynikach firmy w gronie znajomych? Unikanie omawiania firmowych kwestii przez komórkę w miejscu publicznym? Może brzmieć przesadnie, ale to jest właśnie to, czego oczekuje od nas firma. Tajemnica służbowa obejmuje informacje, które posiadamy z racji pełnienia określonych funkcji w GSK i których nie jesteśmy upoważnieni przekazywać osobom trzecim. Jakie są to informacje i jakie są przewidziane konsekwencje w przypadku naruszenia tajemnicy służbowej, definiuje ta polityka. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Jesteśmy zobowiązani do chronienia poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę firmy, do których uzyskaliśmy dostęp w związku z wykonywaniem pracy na rzecz GSK, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawną chroniony interes firmy. Bez uprzedniej pisemnej zgody GSK, nie jesteśmy uprawnieni do ujawniania informacji stanowiących tajemnicę służbową, zarówno w okresie zatrudnienia w firmie, jak i po jego ustaniu. Przez tajemnicę służbową rozumiemy informacje o charakterze: technicznym i technologicznym, handlowym i organizacyjnym, marketingowym i produkcyjnym, z obszaru badań i rozwoju oraz innych planów strategicznych, dokumentów medycznych, danych personalnych i wynagradzania, informacji finansowych (m.in. dotyczących akcji i innych papierów wartościowych GSK), informacji z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, innych informacji biznesowych, które nie zostały podane przez GSK do wiadomości publicznej (np. wprowadzania nowych produktów na rynek, składania dokumentacji rejestracyjnej). 16 MY W ŚRODOWISKU GSK

17 3. MY W ŚRODOWISKU GSK Rozpoczynając pracę w GSK jesteśmy zobowiązani do podpisania oświadczenia o przestrzeganiu tajemnicy służbowej. Podobne oświadczenia podpisują również firmy współpracujące z GSK we wszystkich obszarach jej działalności (agencje marketingowe, biura tłumaczeń itp.). Kodeks pracy i kodeks karny określają konsekwencje naruszenia tajemnicy służbowej przez pracownika. Są to m.in.: rozwiązanie umowy o pracę, kara pieniężna w wysokości wyrządzonej szkody, grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności, usunięcie skutków niedozwolonych działań. Jesteśmy zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo i właściwe wykorzystanie materialnych i niematerialnych zasobów GSK, którymi dysponujemy. Do zasobów materialnych zaliczyć możemy, np. sprzęt i narzędzia pracy, pieniądze, informacje, dokumenty i materiały biurowe. Wykorzystywanie zasobów GSK oraz poufnych informacji do celów innych niż związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych jest zakazane. Przygotowano na podstawie stosownych źródeł polskiego prawa oraz polityki POL-GSK-100 v 03 ("Ochrona informacji GSK") i polityki POL-GSK-008 v 05 ( Zasady obrotu papierami wartościowymi ). Mój kolega ma zwyczaj omawiania ważnych kwestii biznesowych przez komórkę w miejscach publicznych, np. w pociągu, samolocie, na dworcu, w windzie. Czy jest to właściwe z punktu widzenia zachowania tajemnicy służbowej? Kwestie objęte tajemnicą służbową nie powinny być poruszane w miejscach publicznych, takich jak np. dworce, lotniska, restauracje, środki komunikacji (pociągi, samoloty). Omawiając te kwestie w bezpośredniej rozmowie lub przez telefon komórkowy powinniśmy upewnić się, że nikt niepowołany nie wejdzie w posiadanie cennych dla firmy informacji. Podobnie powinniśmy postąpić pracując na komputerze w podróży oraz dbając o bezpieczeństwo zabranych ze sobą z pracy dokumentów, również w formie elektronicznej. Mój kolega pracuje dla konkurencyjnej firmy farmaceutycznej. Podczas naszego ostatniego spotkania wypytywał mnie o to, jak kształtują się nasze wyniki, czy wzrasta nasza sprzedaż. Jak powinienem się zachować? Wszelkie informacje, które dotyczą naszej firmy mają charakter poufny i ich ujawnienie może mieć wpływ na wiele aspektów naszej działalności, w tym na wartość akcji. Tak więc nie powinniśmy przekazywać tych informacji osobom spoza GSK. MY W ŚRODOWISKU GSK 17 6 ĘP T WS

18 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 3.4. DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE I MOBBING GSK przywiązuje wielką wagę do zasad równych możliwości i równego traktowania pracowników. Każdy z nas jest uprawniony do traktowania go z szacunkiem i godnością, do pracy w atmosferze wolnej od dyskryminacji, zastraszania czy obraźliwego zachowania, w której kwestie dyskryminacji są rozwiązywane bez obawy ponoszenia konsekwencji przez osobę zgłaszającą takie zachowanie. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? GSK nie zezwala na jakąkolwiek dyskryminację w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, nosicielstwo wirusa HIV/bycie chorym na AIDS, a także ze względu na okres i rodzaj zatrudnienia. Pracownik GSK, wobec którego została naruszona zasada równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. GSK zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom z HIV/AIDS oraz członkom ich rodzin dostępu do leków antyretrowirusowych (ARV), jesli dostęp taki nie może być zapewniony w ramach publicznej opieki zdrowotnej lub dodatkowej opieki medycznej zapewnionej wszystkim pracownikom GSK. Pracownicy z HIV/AIDS nie mają obowiązku informować otoczenia w pracy o swoim stanie zdrowia, niemniej jednak oczekuje się od nich rozsądnego i odpowiedzialnego postępowania, tak aby nie tworzyć zagrożenia dla innych. 18 MY W ŚRODOWISKU GSK

19 3. MY W ŚRODOWISKU GSK Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika GSK lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z grona współpracowników. Pracownik GSK, u którego mobbing wywołał naruszenie stanu zdrowia, może dochodzić odszkodowania tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Od menedżerów GSK oczekuje się podejmowania odpowiednich kroków w celu zapewnienia atmosfery pracy wolnej od dyskryminowania, molestowania, mobbingu, zastraszania czy obraźliwego zachowania. Osoba, wobec której została naruszona zasada niedyskryminacji lub która była ofiarą molestowania lub mobbingu, ma prawo złożyć skargę do bezpośredniego przełożonego, Działu Prawnego lub Działu HR. Przełożeni są zobowiązani dokładnie rozpatrywać wszystkie kierowane do nich skargi, zachowując poufność w możliwie największym zakresie pozwalającym na rozwiązanie problemu, oraz ujawniając wszelkie zgłoszone przypadki dyskryminacji odpowiednim służbom wewnętrznym, takim jak Dział HR czy Dział Prawny. Menedżerowie powinni zadbać o to, aby każde dochodzenie prowadzone było przez wyznaczone służby w celu natychmiastowego podjęcia stosownych działań korygujących. Przygotowano na podstawie globalnych polityk GSK Równe i integracyjne traktowanie pracowników (POL-GSK-204 v 02), HIV (POL-GSK-205 v 02) oraz wyciągu przepisów prawa polskiego. Jeżeli uważam, że mój przełożony/współpracownik stosuje wobec mnie działania, które noszą znamiona mobbingu, to co mogę zrobić? W takim przypadku należy tę sprawę zgłosić do przełożonego wyższego szczebla, Dyrektora HR bądź do Działu Prawnego. Sprawa zostanie niezwłocznie wyjaśniona zgodnie z obowiązującymi w firmie politykami i procedurami. MY W ŚRODOWISKU GSK 19 6 ĘP T WS

20 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 3.5. PRACA DODATKOWA GSK oczekuje, że jesteśmy głęboko zaangażowani w swoją pracę, co znacznie ogranicza możliwości dodatkowej pracy poza firmą. Tym niemniej, w wyjątkowych przypadkach dopuszczana jest możliwość dodatkowego zatrudnienia, pod warunkiem, że nie pozostaje ono w sprzeczności z założeniami polityki Konflikt interesów oraz jest uzasadnione potrzebą utrzymania i/lub podnoszenia kwalifikacji. Stanowisko firmy w tym zakresie zakłada naszą dobrą wolę w jego przestrzeganiu, gdyż przepisy prawa pracy obowiązujące w Polsce nie narzucają takich ograniczeń. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Zamiar podjęcia dodatkowej pracy powinien być zgłoszony do Działu HR przed jej podjęciem na specjalnym formularzu dostępnym w w serwisie "Dokumenty" lub do pobrania w Dziale HR. Przypadki dodatkowej pracy są rozpatrywane indywidualnie. Praca dla GSK ma bezwzględny priorytet, co oznacza, że jeżeli GSK zleci pracownikowi pracę w godzinach jego dodatkowej pracy, na którą otrzymał wcześniejszą zgodę, to pracownik wykona najpierw pracę na rzecz GSK. Rozkład czasu, który umożliwi odpowiednie zaangażowanie w pracę dla GSK podany jest w poniższej tabeli. Grupa pracowników Pracownicy Sprzeday: menedżerowie sprzedaży menedżerowie regionalni przedstawiciele Pozostali pracownicy Dni, w które można podjć pracę dodatkową Tylko w soboty, niedziele lub święta W każdy dzień tygodnia, w dni powszednie tylko po godzinie MY W ŚRODOWISKU GSK

21 3. MY W ŚRODOWISKU GSK GSK nie wyraża zgody na pracę, w tym również na odbywanie stażu pracy w aptece lub szpitalu, jeżeli odbywałoby się to w godzinach pracy w GSK. Dodatkowa praca powinna być wykonywana w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 4 godzin miesięcznie (w wyjątkowych przypadkach 10 godzin). GSK nie akceptuje pracy na rzecz firm konkurencyjnych. Przygotowane przez GSK Polska. Czy w okresie pracy w GSK można odbywać staż lub specjalizację? Jeżeli tak, to jaka forma realizacji stażu czy specjalizacji jest dopuszczalna w GSK? Czy jest to traktowane jako dodatkowa praca? Odbywanie stażu bądź specjalizacji bezwzględnie wymaga uprzedniego zawiadomienia pracodawcy i jego zgody. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany odrębnie, należy jednak podkreślić, że odbywanie stażu bądź specjalizacji nie może kolidować z efektywnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych a w szczególności być związane ze znacznym zaangażowaniem czasowym. Dodatkowe zaangażowanie zawodowe pracownika GSK powinno przede wszystkim służyć utrzymaniu dotychczasowych uprawnień, a także zdobywaniu nowych, ale tylko w przypadku ich związku z wykonywaną pracą (np. specjalizacja lekarska jest cenna w przypadku pracy w Dziale Medycznym, ale niekonieczna w obszarze Sprzedaży). Jeśli zostaną spełnione te wymagania, to forma odbywania stażu bądź specjalizacji jest możliwa do ustalenia z pracodawcą odrębnie dla każdego z przypadków. MY W ŚRODOWISKU GSK 21 6 ĘP T WS

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Heinz Kodeks postępowania 2010 2

Heinz Kodeks postępowania 2010 2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA 15222-5448 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo