Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK"

Transkrypt

1 Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK

2 SPIS TREŚCI MÓJ KOMPAS ETYCZNY 3 1. WSTĘP 1.1. Wprowadzenie 1.2. O Przewodniku po politykach dotyczących etyki pracy w GSK ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 2.1. Kodeks Etyczny GSK 2.2. Raportowanie o zachowaniach nieetycznych MY W ŚRODOWISKU GSK 3.1. Rozrywki 3.2. Konflikt interesów 3.3. Tajemnica służbowa i zasoby firmy 3.4. Dyskryminacja, molestowanie i mobbing 3.5. Praca dodatkowa 3.6. Zapobieganie korupcji NASI KLIENCI I RYNEK 4.1. Zdarzenia niepożądane 4.2. Prowadzenie aktywności marketingowych 4.3. Etyka biznesu farmaceutycznego 4.4. Prawo konkurencji 4.5. Ochrona danych 4.6. Komunikacja zewnętrzna INDEKS POJĘĆ LISTA POLITYK KORPORACYJNYCH UWZGLĘDNIONYCH W OPRACOWANIU PRZEWODNIKA KONTAKTY 36

3 MÓJ KOMPAS ETYCZNY, ZA KAŻDYM RAZEM, KIEDY STAJESZ PRZED KONIECZNOŚCIĄ PODJĘCIA TRUDNEJ DECYZJI, ZADAJ SOBIE NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Czy jest to działanie etyczne i zgodne z prawem? Czy jest zgodne z politykami i Kodeksem Etycznym GSK? Czy postępuję w sposób uczciwy, właściwy i wiarygodny? Czy moje postępowanie jest zgodne z zasadami i wartościami GSK? Jak podjęte przeze mnie działanie wpłynie na klientów, pacjentów, uczestników badań, czy na moich współpracowników? Czy potrafiłbym/abym wytłumaczyć tę decyzję swojej rodzinie i przyjaciołom? W jaki sposób działanie to zostałoby opisane w mediach? Zawsze, gdy masz wątpliwości PYTAJ!

4 1. WSTĘP 1.1. WPROWADZENIE Dzięki staraniom tysięcy pracowników na całym świecie GSK zyskała reputację firmy prowadzącej swoje działania biznesowe w uczciwy sposób, zgodnie z rygorystycznymi standardami etycznymi oraz przepisami prawnymi, mającymi zastosowanie w naszej działalności. Reputacja ta należy do naszych najcenniejszych aktywów i jest uzależniona od postępowania każdego z nas. Utraconą reputację jest bardzo trudno odzyskać, o ile jest to w ogóle możliwe. Przewodnik po politykach dotyczących etyki pracy w GSK został opracowany, aby pomóc nam umacniać tę reputację. Zawiera on wskazówki dotyczące postępowania w wielu obszarach oraz odwołania do polityk korporacyjnych, gdzie znaleźć można bardziej szczegółowe informacje. Przewodnik nie zastępuje obowiązujących polityk korporacyjnych GSK, ani też nie ma charakteru wyczerpującego. Nie ma on również na celu zwolnienia nas z odpowiedzialności za indywidualną ocenę każdej sytuacji i kierowanie się racjonalnymi przesłankami. Pełne i najnowsze wersje wszystkich polityk korporacyjnych GSK dostępne są w w serwisie Dokumenty oraz na intranetowych stronach GSK Corporate Ethics & Compliance Community. 4 WST ĘP

5 1. WSTĘP Pamiętajmy, że etyka jest integralną częścią sposobu prowadzenia działalności biznesowej przez firmę, określa standardy pracy wewnątrz firmy, relacje z klientami i innymi partnerami biznesowymi oraz ich rolę w społecznościach i krajach, w których firma prowadzi swoją działalność. Etyka biznesu GSK oznacza przestrzeganie w pełni norm prawa międzynarodowego i lokalnego, międzynarodowych i lokalnych branżowych kodeksów etycznych, korporacyjnych polityk i procedur. Działając etycznie budujemy pozytywny wizerunek firmy, a tym samym całego przemysłu farmaceutycznego. Budujemy też stabilne i sprzyjające relacje z otoczeniem, co z kolei przekłada się na sukces w biznesie. Postępowanie we właściwy sposób może czasami wymagać rezygnacji z pewnych pozornie krótkoterminowych korzyści. Jednakże, w dłuższej perspektywie, przestrzeganie przez nas standardów uczciwego i etycznego postępowania przyniesie korzyści naszym pacjentom, klientom, społecznościom lokalnym, akcjonariuszom i nam samym. WSTĘP 5

6 1. WSTĘP 1.2. O PRZEWODNIKU PO POLITYKACH DOTYCZĄCYCH ETYKI PRACY W GSK CZY WYMIENIONE W PRZEWODNIKU POLITYKI OBOWIĄZUJĄ NA WSZYSTKICH RYNKACH? Przewodnik po politykach dotyczących etyki pracy ma zastosowanie we wszystkich spółkach i odnosi się do wszystkich podmiotów stowarzyszonych, pracowników zatrudnionych przez GSK, jak i pracowników tymczasowych oraz innych osób działających w imieniu i na rzecz GSK na całym świecie, we wszystkich sektorach, regionach, obszarach i funkcjach. W niektórych krajach, ze względu na lokalne prawo i przepisy, polityki korporacyjne mogą wymagać uzupełnienia o polityki regionalne lub lokalne. CZEGO OCZEKUJE SIĘ OD PRACOWNIKÓW? Jesteśmy zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz korporacyjnych i lokalnych polityk i procedur GSK w prowadzeniu działalności biznesowej. Ponadto, zobowiązani jesteśmy znać wymagania prawne w zakresie dotyczącym wykonywanej pracy. W przypadku, gdy określone działania nie są omówione dokładnie w Przewodniku czy w odpowiednich politykach korporacyjnych GSK, lub też w przypadku wątpliwości w zakresie ich interpretacji, przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować się z Działem Prawnym lub Działem HR. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI MENEDŻERÓW? Menedżerowie mają dodatkowo za zadanie służyć przykładem w zakresie zgodności ze standardami etycznymi poprzez wspieranie i regularne zachęcanie swoich zespołów do ich przestrzegania. Menedżerowie mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom wskazówki i odpowiednie szkolenie w obszarze zasad etycznego postępowania i uregulowań etycznych mających zastosowanie w wykonywanej przez nich pracy. Menedżerowie powinni też tworzyć atmosferę zachęcającą do otwartej dyskusji, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i problemów związanych z etyką działania. 6 WST ĘP

7 1. WSTĘP JAK SKONSTRUOWANY JEST PRZEWODNIK? Przewodnik podzielony jest na kilka części: wstęp, czyli informacje, z którymi właśnie się zapoznajesz, nasze zobowiązanie do etycznego działania wewnątrz organizacji i w środowisku zewnętrznym, nasze zobowiązania w stosunku do pacjentów, lekarzy i konkurencji, uzupełnienie zawierające indeks pojęć, listę polityk korporacyjnych i najważniejsze kontakty. JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH, KTÓRE NIE SĄ OMÓWIONE W PRZEWODNIKU? W przypadku pytań, na które w Przewodniku nie znajdziecie jednoznacznej odpowiedzi, należy skonsultować się ze swoim przełożonym, Działem Prawnym, Działem HR lub Menedżerem Relacji i Etyki Biznesu. Nigdy nie wahajcie się zadawać pytań, zgłaszać wątpliwości czy prosić o wskazówki, które są Wam potrzebne. Pamiętajcie, że obowiązuje nas zasada pełnej przejrzystości należy zgłosić wszystkie sytuacje i działania, które mają lub mogą mieć wpływ na reputację GSK. Kompletna lista polityk korporacyjnych GSK, na których opiera się niniejszy Przewodnik, znajduje się na 35 stronie. Pamiętajmy, że... Przewodnik po politykach dotyczących etyki pracy w GSK koncentruje się na podstawowych zasadach i wartościach biznesowych GSK. Prosimy o zapoznanie się z politykami, do których odwołuje się Przewodnik i kierowanie ewentualnych pytań do przełożonego, Działu Prawnego, Działu HR lub Menedżera Relacji i Etyki Biznesu. Należy przyswoić sobie zasady przedstawione w niniejszym przewodniku i kierować się nimi w codziennym działaniu w imieniu GSK i jego klientów.. Reputacja GSK uzależniona jest od naszej indywidualnej oceny sytuacji i etycznego działania każdego z nas. WSTĘP 7

8 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 2.1. KODEKS ETYCZNY GSK Sukces każdej firmy, szczególnie w branży farmaceutycznej, opiera się na jej dobrej reputacji. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas dokładnie znał i stosował fundamentalne standardy, które zawiera Kodeks Etyczny GSK. Natomiast szczegółowe zasady znaleźć można w poszczególnych politykach zamieszczonych w tym Przewodniku. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Jako pracownicy GSK jesteśmy zobowiązani: działać w sposób uczciwy, prawy oraz profesjonalny, chroniąc dobry wizerunek firmy i dbając o jej reputację, kształtować profesjonalne relacje z klientami, kontrahentami oraz współpracownikami oraz traktować ich z szacunkiem i godnością, zapoznać się i przestrzegać wymagać prawnych oraz polityk i procedur GSK, unikać wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do jakichkolwiek bezprawnych praktyk lub negatywnie wpływać na wizerunek lub reputację firmy, we wszystkich transakcjach unikać faktycznych lub potencjalnych konfliktów z interesami firmy, zapewniać dokładną i wiarygodną informację w przedstawianych dokumentach, chronić poufne informacje GSK i szanować poufność informacji stron trzecich, z którymi współpracujemy lub konkurujemy. 68 WS ZOBOWIĄZANIE T ĘP DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA

9 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA Wobec osób nieprzestrzegających zapisów Kodeksu Etycznego lub innej polityki GSK, w tym również wobec przełożonych ignorujących zachowania niezgodne z Kodeksem lub posiadających wiedzę o takich zachowaniach i ich nie korygujących, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie. W przypadku wątpliwości lub zauważonych działań niezgodnych z prawem, zasadami etycznymi i/lub politykami GSK należy zwrócić się do swojego przełożonego lub działów wymienionych w procedurze "Standardy postępowania GSK" (patrz: strony 10-12). W przypadku kontroli przeprowadzanej przez audytora zewnętrznego mamy obowiązek udostępnić mu wszystkie dokumenty GSK (w każdej formie) i przekazać wymagane dodatkowe informacje. W szczególnych przypadkach, zanim przekażesz informacje, zasięgnij porady Działu Prawnego. Menedżerowie mają obowiązek zapewnić wsparcie, szkolenie i niezbędne informacje dotyczące zachowań zgodnych z etyką i prawem w obszarach ich kompetencji. Kierownictwo wyższego szczebla powinno stanowić wzór zachowania w odniesieniu do standardów etycznych poprzez wyraźne udzielanie swojego wsparcia oraz stałe zachęcanie menedżerów do ich przestrzegania. Przygotowano na podstawie POL-GSK-001 v 06. Czy Kodeks Etyczny jest zgodny z przepisami polskiego prawa? Kodeks jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dotyczy stosunków między pracodawcą a pracownikiem i dlatego określa wymagania wobec pracowników bardziej szczegółowo niż czynią to przepisy prawa. Jego istotą jest to, że dotyczy etyki pracy. Pracodawca ma prawo oczekiwać i wymagać określonego standardu zachowań pracowników, oczywiście nie stojących w sprzeczności z prawem. Niezależnie od przepisów prawa, przestrzeganie wymagań korporacyjnych w zakresie etyki ma istotne znaczenie przy ocenie pracownika. Brak sankcji prawnych nie wyklucza uwzględniania danego sposobu zachowania w ocenie pracownika. W wielu przypadkach odstępstwa od zasad kodeksowych nie są obwarowane sankcjami prawa polskiego, co nie znaczy, że GSK nie będzie ich wymagać od swoich pracowników. Z kolei w niektórych przypadkach wymagania Kodeksu znajdują pełne odzwierciedlenie w przepisach prawa i odstępstwa obłożone są sankcjami prawnymi np. niezachowanie tajemnicy służbowej. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 96 ĘP T WS

10 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 2.2. RAPORTOWANIE O ZACHOWANIACH NIEETYCZNYCH Naszym obowiązkiem jest zgłoszenie każdego nieetycznego postępowania. W ten sposób dbamy również o własną dobrą opinię. Poniższa polityka gwarantuje poufność zgłoszeń oraz to, że zostaną one rzetelnie rozpatrzone i, w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego, podjęte zostaną odpowiednie działania. JAKIE ZACHOWANIA POWINNIŚMY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAĆ? korupcja, przekupstwo, szantaż; oszustwa; inne przestępstwa karne; dyskryminowanie lub molestowanie; konflikt interesów; nieprzestrzeganie zobowiązań prawnych lub obowiązków wynikających z przepisów; nieprzestrzeganie polityk lub procedur GSK; stwarzanie zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa; spowodowanie szkód w środowisku naturalnym; próby ukrycia informacji dotyczących powyższych zachowań. Jeśli podejrzewam, że pracownik GSK działa nieetycznie i niezgodnie z prawem to komu i w jaki sposób powinienem to zgłosić? Taką sytuację należy bezwzględnie zgłosić do bezpośredniego przełożonego, Działu Prawnego, Działu Audytu i Zarządzania Ryzykiem lub Działu HR. Nie powinniśmy zachowywać ewentualnych podejrzeń tylko dla siebie, niezależnie od tego, czy jesteśmy z daną osobą w stosunkach koleżeńskich, czy opierają się one na zależności przełożony-podwładny. Każda zgłoszona sytuacja zostanie wyjaśniona zgodnie z wszystkimi procedurami obowiązującymi w firmie, z zachowaniem pełnej dyskrecji w stosunku do osoby zgłaszającej nieetyczne zachowanie. Pamiętajmy, że niezgłoszenie takiego zachowania może rodzić poważne konsekwencje dla całej firmy. 10 ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA

11 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA DO KOGO RAPORTOWAĆ? W pierwszej kolejności podejrzenie nieetycznego zachowania powinno być raportowane do bezpośredniego przełożonego, albo do menedżera wyższego szczebla. Przełożony lub menedżer przyjmujący taki raport powinien podjąć odpowiednie działania weryfikujące, albo zwrócić się o pomoc do jednej z grup wymienionych poniżej. Jeśli bezpośredni przełożeni nie są właściwymi adresatami zgłoszenia lub jeśli podejrzenie jest nadal aktualne, należy je zgłosić w zależności od typu działania odpowiedniej osobie lub do odpowiedniego działu: Dział Audytu i Zarządzania Ryzykiem, Dział HR, Dział EHS i Zarządzania Ryzykiem (Fabryka w Poznaniu) lub Specjalista ds. BHP w Dziale Administracji (Pharma), Zespół Zapewnienia Jakości i Bezpieczeństwa Farmakoterapii, Dział Prawny, Dyrektor Finansowy lub korporacyjny Dział Etyki i Zgodności z Przepisami (Corporate Ethics & Compliance). Zgłoszenia można też dokonać za pomocą bezpiecznych kanałów korporacyjnych (także anonimowo): pocztą na adres bezpiecznej skrytki pocztowej ulokowanej poza siedzibą firmy: Corporate Compliance Officer, P.O. Box 58572, Philadelphia, PA19102 USA telefonicznie lub mailem bezpośrednio do odpowiedniego Specjalisty ds. Zgodności (Gerard Geneen dla Pharmy, Guy Wingate dla GMS, Jim Dawson dla Consumer Healthcare) dzwoniąc na bezpłatny numer Linii Raportowania (linia Speak Up) : kod dostępu dla rynku polskiego: korzystając ze specjalnej strony: https://www.intouchfeedback.co.uk/index.asp? lid=278cid=1528 (kod dostępu: 47541) ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA 11 6 ĘP T WS

12 2. ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA W PRZYPADKU DEFRAUDACJI... Przykładami defraudacji są: niezgodna z prawdą sprawozdawczość finansowa, sprzeniewierzenie majątku, przekupstwo/korupcja, konflikt interesów, zawyżone lub fałszywe żądania zwrotu wydatków czy oszukańcze unikanie kosztów i wydatków. Te szczególne przypadki zachowań nieetycznych wymagają osobnej ścieżki raportowania. Muszą być zgłoszone, niezależnie od swojej wagi, do: Dyrektora Finansowego oraz korporacyjnego Działu Bezpieczeństwa i Dochodzeń (dane do kontaktu i elektroniczne narzędzie zgłaszania defraudacji są dostępne na stronie Działu Bezpieczeństwa i Dochodzeń) lub za pośrednictwem kanałów korporacyjnych wymienionych na stronie 11. OCHRONA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZACHOWANIE NIEETYCZNE Obowiązkiem GSK jest dołożenie wszelkich starań, aby chronić osobę raportującą przed represjami i zapewnić poufność w odniesieniu do wszelkich zgłoszonych przez nią kwestii. Menedżerom, przełożonym lub pracownikom nie wolno stosować represji, kar lub innych form szykanowania w stosunku do pracownika, który raportował albo rozważa decyzję o raportowaniu. Zgłoszenie podejrzenia nie zwalnia zgłaszającego z odpowiedzialności za uczestnictwo w niewłaściwej praktyce, jednak niezwłoczne i szczere jej ujawnienie oraz współpraca będą na ogół uznane za okoliczności łagodzące przy ustalaniu konsekwencji dla pracownika. Przygotowano na podstawie procedury Standardy postępowania GSK STD-GSK-001 v ZOBOWIĄZANIE DO ETYCZNEGO DZIAŁANIA

13 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 3.1. ROZRYWKI Przyjmowanie rozrywek, podarunków lub innych korzyści, których celem jest oddziaływanie na naszą decyzję biznesową może wpłynąć negatywnie na nasz wizerunek w otoczeniu zewnętrznym. Oczywiście nie wszystkie prezenty mają to na celu. Polityka ta określa precyzyjne standardy i ograniczenia dotyczące przyjmowania rozrywek i upominków. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Możemy przyjmować rozrywki wówczas, gdy spełniają one następujące warunki: są zgodne z prawem i etyczne, okazjonalne, zwyczajowe i umiarkowane w swojej wartości, wspierające działalność biznesową GSK i nie są przeznaczone wyłącznie do naszego osobistego użytku. Możemy przyjmować podarunki o symbolicznej wartości (np. długopisy, kalendarze, kubki, itp.), jeżeli takie prezenty są sporadyczne i zwyczajowo przyjęte w relacjach biznesowych. Niedopuszczalne jest przyjmowanie pokrycia/refundacji kosztów podróży i noclegu, ponieważ nie spełniają one warunku umiarkowanej wartości. Możemy brać udział w programach lojalnościowych linii lotniczych typu frequent flyer, preferowanych hoteli GSK, oraz zbierać punkty w ramach korzystania z kart paliwowych. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy właściwe jest przyjęcie danej rozrywki lub podarunku, powinniśmy niezwłocznie skonsultować się ze swoim przełożonym, Działem HR lub Działem Prawnym. Upominki finansowane przez GSK wręczane własnym pracownikom obejmują wydarzenia związane z rozwojem zawodowym i mają na celu wyrażenie uznania dla indywidualnych osiągnięć. W przypadku prywatnych uroczystości prezenty finansowane są indywidualnie przez ofiarodawców. Przygotowano na podstawie procedur Standardy postępowania GSK STD-GSK-001 v 02 oraz Podróże, spotkania i rozrywki STD-GSK-512 v 01. Czy mogę wykorzystać zebrane punkty lojalnościowe w ramach korzystania z kart paliwowych na sfinansowanie prywatnych zakupów? Pracownicy GSK posiadający karty paliwowe BP mogą brać udział w programach lojalnościowych tej firmy. Punkty zebrane w ramach pełnienia obowiązków służbowych za towary i usługi zgodne z polityką samochodową GSK (tankowanie paliwa, mycie samochodu, kupno/wymiana akcesoriów eksploatacyjnych), mogą być wykorzystywane przez pracowników. Przypominamy, iż mogą one być również przekazywane na rzecz programu Pajacyk akcji charytatywnej mającej na celu dofinansowanie posiłków dla dzieci. MY W ŚRODOWISKU GSK 13 6 ĘP T WS

14 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 2.3. KONFLIKT INTERESÓW Kiedy możemy mówić o konflikcie interesów? Krótka definicja mówi o sytuacji, gdy pracownik GSK czerpie korzyści osobiste lub angażuje się w działalność sprzeczną z interesami GSK. Jednak sytuacje, które napotykamy w życiu, rzadko dają się tak łatwo zakwalifikować. Polityka ta wskazuje nam takie, które mogą powodować faktyczny lub potencjalny konflikt interesów. Pamiętajmy jednak, że powinniśmy je traktować raczej jako przykłady niż ich ścisłe wyliczenie. W przypadku wątpliwości powinniśmy zasięgnąć opinii Działu Prawnego lub Działu HR. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Mamy swobodę w dokonywaniu osobistych inwestycji i utrzymywaniu profesjonalnych relacji biznesowych, jednakże nie wolno nam się angażować w żadne działania, które są sprzeczne z interesami GSK. Działalność mogącą być źródłem konfliktu interesów powinniśmy zgłosić do Działu HR, na formularzu oświadczenia o przestrzeganiu zasad Kodeksu etycznego (wypełnianego obowiązkowo raz w roku) lub w dowolnej formie pisemnej w momencie zaistnienia takiej sytuacji. Podobnie powinniśmy postąpić w przypadku, gdy członek naszej rodziny pracuje na stanowisku kierowniczym w konkurencyjnej firmie. 14 MY W ŚRODOWISKU GSK

15 3. MY W ŚRODOWISKU GSK Obszarami, w których może dojść do konfliktu interesów, w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy pisemnej zgody Działu HR, są m.in.: posiadanie przez nas lub członków naszej najbliższej rodziny istotnych udziałów w dowolnym przedsiębiorstwie konkurującym z GSK, współpraca lub zaangażowanie w zewnętrzne działania z firmą konkurującą lub związaną biznesowo z GSK (również potencjalnie), przyjmowanie przez nas lub członków naszej najbliższej rodziny wyjazdów turystycznych, gotówki lub jej ekwiwalentu, usług, wypłat, pożyczek, zniżek, podarunków lub rozrywek (za wyjątkiem sytuacji, które zostały opisane w procedurze Podróże, spotkania i rozrywki ) od osób, firm lub organizacji, które konkurują lub pozostają w stosunkach biznesowych z GSK. Przygotowano na podstawie procedury Standardy postępowania GSK STD-GSK-001 v 02. Czy firma akceptuje fakt, że współmałżonek pracownika GSK jest właścicielem i/lub pracuje w aptece lub też pracuje w konkurencyjnej firmie w branży farmaceutycznej? Jest to akceptowane i zgodne w powyższą polityką. Oczekujemy jednak, zgodnie z zasadą pełnej transparentności, zgłaszania podobnych przypadków na oświadczeniu o przestrzeganiu zasad Kodeksu etycznego, zwłaszcza w przypadku, gdy współmałżonek pełni w firmie konkurencyjnej funkcję kierowniczą. MY W ŚRODOWISKU GSK 15 6 ĘP T WS

16 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 3.3. TAJEMNICA SŁUŻBOWA I ZASOBY FIRMY Zakaz rozmów o wynikach firmy w gronie znajomych? Unikanie omawiania firmowych kwestii przez komórkę w miejscu publicznym? Może brzmieć przesadnie, ale to jest właśnie to, czego oczekuje od nas firma. Tajemnica służbowa obejmuje informacje, które posiadamy z racji pełnienia określonych funkcji w GSK i których nie jesteśmy upoważnieni przekazywać osobom trzecim. Jakie są to informacje i jakie są przewidziane konsekwencje w przypadku naruszenia tajemnicy służbowej, definiuje ta polityka. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Jesteśmy zobowiązani do chronienia poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę firmy, do których uzyskaliśmy dostęp w związku z wykonywaniem pracy na rzecz GSK, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawną chroniony interes firmy. Bez uprzedniej pisemnej zgody GSK, nie jesteśmy uprawnieni do ujawniania informacji stanowiących tajemnicę służbową, zarówno w okresie zatrudnienia w firmie, jak i po jego ustaniu. Przez tajemnicę służbową rozumiemy informacje o charakterze: technicznym i technologicznym, handlowym i organizacyjnym, marketingowym i produkcyjnym, z obszaru badań i rozwoju oraz innych planów strategicznych, dokumentów medycznych, danych personalnych i wynagradzania, informacji finansowych (m.in. dotyczących akcji i innych papierów wartościowych GSK), informacji z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, innych informacji biznesowych, które nie zostały podane przez GSK do wiadomości publicznej (np. wprowadzania nowych produktów na rynek, składania dokumentacji rejestracyjnej). 16 MY W ŚRODOWISKU GSK

17 3. MY W ŚRODOWISKU GSK Rozpoczynając pracę w GSK jesteśmy zobowiązani do podpisania oświadczenia o przestrzeganiu tajemnicy służbowej. Podobne oświadczenia podpisują również firmy współpracujące z GSK we wszystkich obszarach jej działalności (agencje marketingowe, biura tłumaczeń itp.). Kodeks pracy i kodeks karny określają konsekwencje naruszenia tajemnicy służbowej przez pracownika. Są to m.in.: rozwiązanie umowy o pracę, kara pieniężna w wysokości wyrządzonej szkody, grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności, usunięcie skutków niedozwolonych działań. Jesteśmy zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo i właściwe wykorzystanie materialnych i niematerialnych zasobów GSK, którymi dysponujemy. Do zasobów materialnych zaliczyć możemy, np. sprzęt i narzędzia pracy, pieniądze, informacje, dokumenty i materiały biurowe. Wykorzystywanie zasobów GSK oraz poufnych informacji do celów innych niż związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych jest zakazane. Przygotowano na podstawie stosownych źródeł polskiego prawa oraz polityki POL-GSK-100 v 03 ("Ochrona informacji GSK") i polityki POL-GSK-008 v 05 ( Zasady obrotu papierami wartościowymi ). Mój kolega ma zwyczaj omawiania ważnych kwestii biznesowych przez komórkę w miejscach publicznych, np. w pociągu, samolocie, na dworcu, w windzie. Czy jest to właściwe z punktu widzenia zachowania tajemnicy służbowej? Kwestie objęte tajemnicą służbową nie powinny być poruszane w miejscach publicznych, takich jak np. dworce, lotniska, restauracje, środki komunikacji (pociągi, samoloty). Omawiając te kwestie w bezpośredniej rozmowie lub przez telefon komórkowy powinniśmy upewnić się, że nikt niepowołany nie wejdzie w posiadanie cennych dla firmy informacji. Podobnie powinniśmy postąpić pracując na komputerze w podróży oraz dbając o bezpieczeństwo zabranych ze sobą z pracy dokumentów, również w formie elektronicznej. Mój kolega pracuje dla konkurencyjnej firmy farmaceutycznej. Podczas naszego ostatniego spotkania wypytywał mnie o to, jak kształtują się nasze wyniki, czy wzrasta nasza sprzedaż. Jak powinienem się zachować? Wszelkie informacje, które dotyczą naszej firmy mają charakter poufny i ich ujawnienie może mieć wpływ na wiele aspektów naszej działalności, w tym na wartość akcji. Tak więc nie powinniśmy przekazywać tych informacji osobom spoza GSK. MY W ŚRODOWISKU GSK 17 6 ĘP T WS

18 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 3.4. DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE I MOBBING GSK przywiązuje wielką wagę do zasad równych możliwości i równego traktowania pracowników. Każdy z nas jest uprawniony do traktowania go z szacunkiem i godnością, do pracy w atmosferze wolnej od dyskryminacji, zastraszania czy obraźliwego zachowania, w której kwestie dyskryminacji są rozwiązywane bez obawy ponoszenia konsekwencji przez osobę zgłaszającą takie zachowanie. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? GSK nie zezwala na jakąkolwiek dyskryminację w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, nosicielstwo wirusa HIV/bycie chorym na AIDS, a także ze względu na okres i rodzaj zatrudnienia. Pracownik GSK, wobec którego została naruszona zasada równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. GSK zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom z HIV/AIDS oraz członkom ich rodzin dostępu do leków antyretrowirusowych (ARV), jesli dostęp taki nie może być zapewniony w ramach publicznej opieki zdrowotnej lub dodatkowej opieki medycznej zapewnionej wszystkim pracownikom GSK. Pracownicy z HIV/AIDS nie mają obowiązku informować otoczenia w pracy o swoim stanie zdrowia, niemniej jednak oczekuje się od nich rozsądnego i odpowiedzialnego postępowania, tak aby nie tworzyć zagrożenia dla innych. 18 MY W ŚRODOWISKU GSK

19 3. MY W ŚRODOWISKU GSK Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika GSK lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z grona współpracowników. Pracownik GSK, u którego mobbing wywołał naruszenie stanu zdrowia, może dochodzić odszkodowania tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Od menedżerów GSK oczekuje się podejmowania odpowiednich kroków w celu zapewnienia atmosfery pracy wolnej od dyskryminowania, molestowania, mobbingu, zastraszania czy obraźliwego zachowania. Osoba, wobec której została naruszona zasada niedyskryminacji lub która była ofiarą molestowania lub mobbingu, ma prawo złożyć skargę do bezpośredniego przełożonego, Działu Prawnego lub Działu HR. Przełożeni są zobowiązani dokładnie rozpatrywać wszystkie kierowane do nich skargi, zachowując poufność w możliwie największym zakresie pozwalającym na rozwiązanie problemu, oraz ujawniając wszelkie zgłoszone przypadki dyskryminacji odpowiednim służbom wewnętrznym, takim jak Dział HR czy Dział Prawny. Menedżerowie powinni zadbać o to, aby każde dochodzenie prowadzone było przez wyznaczone służby w celu natychmiastowego podjęcia stosownych działań korygujących. Przygotowano na podstawie globalnych polityk GSK Równe i integracyjne traktowanie pracowników (POL-GSK-204 v 02), HIV (POL-GSK-205 v 02) oraz wyciągu przepisów prawa polskiego. Jeżeli uważam, że mój przełożony/współpracownik stosuje wobec mnie działania, które noszą znamiona mobbingu, to co mogę zrobić? W takim przypadku należy tę sprawę zgłosić do przełożonego wyższego szczebla, Dyrektora HR bądź do Działu Prawnego. Sprawa zostanie niezwłocznie wyjaśniona zgodnie z obowiązującymi w firmie politykami i procedurami. MY W ŚRODOWISKU GSK 19 6 ĘP T WS

20 3. MY W ŚRODOWISKU GSK 3.5. PRACA DODATKOWA GSK oczekuje, że jesteśmy głęboko zaangażowani w swoją pracę, co znacznie ogranicza możliwości dodatkowej pracy poza firmą. Tym niemniej, w wyjątkowych przypadkach dopuszczana jest możliwość dodatkowego zatrudnienia, pod warunkiem, że nie pozostaje ono w sprzeczności z założeniami polityki Konflikt interesów oraz jest uzasadnione potrzebą utrzymania i/lub podnoszenia kwalifikacji. Stanowisko firmy w tym zakresie zakłada naszą dobrą wolę w jego przestrzeganiu, gdyż przepisy prawa pracy obowiązujące w Polsce nie narzucają takich ograniczeń. CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY? Zamiar podjęcia dodatkowej pracy powinien być zgłoszony do Działu HR przed jej podjęciem na specjalnym formularzu dostępnym w w serwisie "Dokumenty" lub do pobrania w Dziale HR. Przypadki dodatkowej pracy są rozpatrywane indywidualnie. Praca dla GSK ma bezwzględny priorytet, co oznacza, że jeżeli GSK zleci pracownikowi pracę w godzinach jego dodatkowej pracy, na którą otrzymał wcześniejszą zgodę, to pracownik wykona najpierw pracę na rzecz GSK. Rozkład czasu, który umożliwi odpowiednie zaangażowanie w pracę dla GSK podany jest w poniższej tabeli. Grupa pracowników Pracownicy Sprzeday: menedżerowie sprzedaży menedżerowie regionalni przedstawiciele Pozostali pracownicy Dni, w które można podjć pracę dodatkową Tylko w soboty, niedziele lub święta W każdy dzień tygodnia, w dni powszednie tylko po godzinie MY W ŚRODOWISKU GSK

21 3. MY W ŚRODOWISKU GSK GSK nie wyraża zgody na pracę, w tym również na odbywanie stażu pracy w aptece lub szpitalu, jeżeli odbywałoby się to w godzinach pracy w GSK. Dodatkowa praca powinna być wykonywana w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 4 godzin miesięcznie (w wyjątkowych przypadkach 10 godzin). GSK nie akceptuje pracy na rzecz firm konkurencyjnych. Przygotowane przez GSK Polska. Czy w okresie pracy w GSK można odbywać staż lub specjalizację? Jeżeli tak, to jaka forma realizacji stażu czy specjalizacji jest dopuszczalna w GSK? Czy jest to traktowane jako dodatkowa praca? Odbywanie stażu bądź specjalizacji bezwzględnie wymaga uprzedniego zawiadomienia pracodawcy i jego zgody. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany odrębnie, należy jednak podkreślić, że odbywanie stażu bądź specjalizacji nie może kolidować z efektywnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych a w szczególności być związane ze znacznym zaangażowaniem czasowym. Dodatkowe zaangażowanie zawodowe pracownika GSK powinno przede wszystkim służyć utrzymaniu dotychczasowych uprawnień, a także zdobywaniu nowych, ale tylko w przypadku ich związku z wykonywaną pracą (np. specjalizacja lekarska jest cenna w przypadku pracy w Dziale Medycznym, ale niekonieczna w obszarze Sprzedaży). Jeśli zostaną spełnione te wymagania, to forma odbywania stażu bądź specjalizacji jest możliwa do ustalenia z pracodawcą odrębnie dla każdego z przypadków. MY W ŚRODOWISKU GSK 21 6 ĘP T WS

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje.

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Szczegółowa Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014/2015 Dyrektora szkoły z dnia 09 marca 2014r. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Procedura

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR z dnia 25 lutego 2015 r.

Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR z dnia 25 lutego 2015 r. Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR.4102.107.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. INFORMACJE na temat stanu prawnego, dotyczącego zabezpieczenia whistleblowera (sygnalisty) przed bezprawnym wyciągnięciem wobec

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wewnętrznej polityki antymobbingowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr B.0050.31.2016 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim Na podstawie art.33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-162/12 Zarządzenie Nr 66/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 października 2012 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny ZARZĄDZENIE 120.33.2015 BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2015

Zarządzenie Nr 10/2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie z dnia 01 października 2012 roku Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE. Rozdział I

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE. Rozdział I Załącznik do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2013 r. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne Definicje 1. Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Uwagi ogólne Charakter umowy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest szczególną umową znajdującą się na pograniczu prawa pracy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA MOBBINGU w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów DEFINICJA KODEKSOWA Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Prezesa w Łodzi str. - 1- stron 4 Kodeks etyki jest zbiorem norm moralnych i standardów zachowań, którymi winni kierować się w swoim postępowaniu i pracy Członkowie Zarządu oraz wszyscy Pracownicy w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PROBLEMATYKI ZJAWISKA NĘKANIA I PRZEMOCY W MIEJSCU PRACY

ZESPÓŁ DS. PROBLEMATYKI ZJAWISKA NĘKANIA I PRZEMOCY W MIEJSCU PRACY ZESPÓŁ DS. PROBLEMATYKI ZJAWISKA NĘKANIA I PRZEMOCY W MIEJSCU PRACY Mobbing Polityka Antymobbingowa I. Obowiązki Pracodawcy Pracownicy czyli osoby wykonujące działalność gospodarczą lub zawodową, w tym

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu (Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 4/2015) WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu Wszyscy wobec prawa są równi i nikt nie może być dyskryminowany

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 13 /2015 z dnia 23.03.2015 r. Dyrektora WORD Olsztyn KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo