Polityka informowania o nieprawidłowościach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka informowania o nieprawidłowościach"

Transkrypt

1 Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości w relacjach oraz ochrony osób, które w dobrej wierze zgłaszają przypadki lub podejrzenia nieprawidłowości. Celem Amcor jest zachęcanie pracowników do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w dobrej wierze i w otoczeniu wolnym od represji, aby członkowie Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla mogli zareagować na wszelkie niewłaściwe praktyki. 2. Kogo obowiązują te zasady? Zasady niniejszej polityki obowiązują wszystkich pracowników, kadrę kierowniczą i członków zarządu Spółki. Z Serwisu informowania o nieprawidłowościach Amcor mogą korzystać wszyscy pracownicy, klienci, podwykonawcy, główni dostawcy i inne osoby trzecie w celu zgłaszania nieprawidłowości. 3. Kim jest osoba zgłaszająca nieprawidłowości? Osoba zgłaszająca nieprawidłowości to dowolna osoba, która anonimowo lub z podaniem swojej tożsamości, ujawnia lub próbuje ujawnić przypadki nieprawidłowości ze szczerym przekonaniem, że są one prawdziwe. 4. Czym są nieprawidłowości? Przykłady nieprawidłowości to m.in.: przypadki naruszenia przepisów lub regulacji; postępowanie lub działanie w sposób nieuczciwy, noszący znamiona korupcji, nielegalny lub w inny sposób niezgodny z prawem lub nieetyczny, w tym nakłanianie, przyjmowanie lub oferowanie łapówek; utrudnianie wewnętrznych lub zewnętrznych procesów kontrolnych; niestosowne zachowanie w odniesieniu do kwestii księgowych, wewnętrznych kontroli rachunkowych, aktuarialnych lub audytowych; zachowanie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy; zachowanie w sposób niezgodny z postanowieniami Kodeksów i Polityk Amcor lub naruszający je; zachowanie stanowiące poważne zagrożenie dla środowiska; poważna niegospodarność w zakresie zarządzania zasobami Amcor; postępowanie szkodliwe dla pozycji finansowej lub reputacji Amcor; konflikty interesów; Amcor Limited

2 Polityka informowania o nieprawidłowościach ukrywanie nieprawidłowości; molestowanie seksualne; zastraszanie, dyskryminacja, nękanie lub zniesławianie. 5. Jak zgłaszać nieprawidłowości? Pracownik może dokonać zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem: 1. swojego bezpośredniego przełożonego; 2. serwisu informowania o nieprawidłowościach. Bezpośredni przełożony W zależności od charakteru nieprawidłowości, pracownicy są zachęcani do tego, by w pierwszej kolejności omówili swoje zastrzeżenia z przełożonym. Jeśli pracownik nie czuje się na tyle swobodnie, by porozmawiać o danej sprawie z przełożonym, wówczas może zwrócić się do przedstawiciela odpowiedniego działu wsparcia w Amcor: Rodzaj wątpliwości Oszustwa lub nieprawidłowości księgowe/finansowe Kwestie relacji międzyludzkich, m.in. dotyczące dyskryminacji i zastraszania Kwestie dotyczące zgodności z przepisami, w tym korupcji, praktyk konkurencyjnych i informowania Kwestie dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i środowiska naturalnego Dział wsparcia Dział ds. audytu wewnętrznego Grupy (Group Internal Audit) Dział HR Dział prawny Dział BHP Pracownicy, którzy zgłaszają nieprawidłowości przełożonemu lub przedstawicielowi odpowiedniego działu wsparcia, mogą mieć pewność, że będą chronieni, a postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami uczciwości i zwykłej sprawiedliwości. Każdy pracownik, który dokonuje zgłoszenia lub je otrzymuje, jest zobowiązany do zachowania poufności. Serwis informowania o nieprawidłowościach Ponadto Amcor zdaje sobie sprawę, że w niektórych okolicznościach pracownicy wolą pominąć bezpośredniego przełożonego. Może to między innymi dotyczyć sytuacji, gdy: obawiają się represji w przypadku zastosowania normalnego kanału informowania; lub wolą dokonać zgłoszenia anonimowo. Aby umożliwić pracownikom zgłaszanie nieprawidłowości bez obawy przed represjami, firma Amcor ustanowiła Serwis informowania o nieprawidłowościach obsługiwany przez niezależny podmiot zewnętrzny. Pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości przez internet albo za Strona 2/4

3 Polityka informowania o nieprawidłowościach pośrednictwem specjalnej linii telefonicznej, dostępnej w wielu językach przez 24 godziny na dobę, anonimowo lub ujawniając swoją tożsamość. Więcej informacji można znaleźć na plakatach rozwieszonych we wszystkich zakładach Amcor lub w internecie pod adresem: Niniejsza Polityka nie zabrania pracownikom zgłaszania nieprawidłowości organom regulacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Komisja ds. Informowania o Nieprawidłowościach Niniejsza Polityka przewiduje powołanie Komisji ds. Informowania o Nieprawidłowościach, w której skład wchodzą wyżsi przedstawiciele działów prawnego, HR i ds. audytu wewnętrznego Grupy. Do obowiązków Komisji ds. Informowania o Nieprawidłowościach należy ochrona osoby zgłaszającej nieprawidłowości przed represjami w wyniku dokonania zgłoszenia. Pracownicy zgłaszający nieprawidłowości mogą zasięgać rady członków Komisji ds. informowania o nieprawidłowościach przed dokonaniem zgłoszenia lub po nim. Statut Komisji ds. informowania o nieprawidłowościach został załączony jako Załącznik A. 7. Badanie nieprawidłowości Postępowanie w sprawie podejrzeń dotyczących wystąpienia nieprawidłowości będzie prowadzone w sposób poufny, sprawiedliwy i obiektywny. Zgodnie ze swoim Statutem Komisja ds. Informowania o Nieprawidłowościach wyznaczy odpowiedni organ dochodzeniowy w celu zbadania podejrzeń. Dobór procedur dochodzeniowych będzie zależeć od domniemanych nieprawidłowości i ilości dostarczonych informacji. Aby zgłoszenie mogło zostać w pełni zbadane, musi zawierać wystarczającą ilość informacji stanowiących uzasadnioną podstawę do wszczęcia postępowania. Pracownik dokonujący zgłoszenia anonimowo powinien dostarczyć jak najwięcej informacji, aby umożliwić pełne zbadanie sprawy. Po zakończeniu postępowania w stosownych przypadkach (biorąc pod uwagę między innymi prawo do prywatności i zobowiązanie do poufności), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości zostanie poinformowana o wyniku dochodzenia. 8. Ochrona przed represjami Komisja ds. Informowania o Nieprawidłowościach ma możliwość ochrony osoby dokonującej zgłoszenia na szereg sposobów, w tym między innymi: Strona 3/4

4 Polityka informowania o nieprawidłowościach zapewnienie poufności dochodzenia; ochrona tożsamości pracownika w dopuszczalnym przez prawo zakresie; udzielenie pracownikowi urlopu na czas dochodzenia; przeniesienie pracownika lub innych pracowników do innej grupy roboczej lub działu. Amcor zabrania wszystkim pracownikom karania osoby, która w dobrej wierze dokonuje zgłoszenia przypadku lub podejrzenia nieprawidłowości zgodnie z niniejszą Polityką. Obejmuje to upominanie, podejmowanie działań odwetowych, zmianę obowiązków zawodowych, zmianę świadczeń pracowniczych, zmianę wymogów dotyczących stosunku służbowego, narażanie na szwank perspektyw zawodowych lub reputacji, grożenie podjęciem któregokolwiek z powyższych kroków lub celowe pomijanie mające na celu zaszkodzenie danej osobie. 9. Sprawozdawczość i zarządzanie Komisja ds. Informowania o Nieprawidłowościach analizuje zgłoszenia przedstawione za pośrednictwem Serwisu informowania o nieprawidłowościach i wyniki dochodzeń. Ponadto sprawozdania dotyczące kwestii zgłoszonych za pośrednictwem Serwisu informowania o nieprawidłowościach są regularnie przedstawiane Komisji ds. Audytów i Zgodności oraz Komisji ds. Zasobów Ludzkich, w zależności od charakteru sprawy. Kwiecień 2017 Załącznik A: Statut Komisji ds. Informowania o Nieprawidłowościach. Strona 4/4

5 Statut Komisji ds. Informowania o Nieprawidłowościach STATUT KOMISJI DS. INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH Zarząd Spółki Amcor Limited (dalej zwanej Spółką) powołał Komisję ds. Informowania o Nieprawidłowościach. Niniejszy Statut określa funkcje i obowiązki Komisji ds. Informowania o Nieprawidłowościach. 1. Skład 1.1. W skład Komisji wchodzą: Group General Counsel i Company Secretary Executive Vice President, Human Resources Vice President, Group Internal Audit Alternate Company Secretary 1.2. Kwestiami finansowymi będą zajmować się następujący członkowie Komisji: (i) Group General Counsel i Company Secretary, (ii) Vice President, Group Internal Audit oraz (iii) Alternate Company Secretary lub inny członek Komisji Kwestiami kadrowymi będą zajmować się następujący członkowie Komisji: (i) Group General Counsel i Company Secretary, (ii) Executive Vice President, Human Resources oraz (iii) Alternate Company Secretary lub inny członek Komisji Funkcję przewodniczącego Komisji ds. Informowania o Nieprawidłowościach pełnić będą Group General Counsel i Company Secretary lub, pod ich nieobecność, Alternate Company Secretary Funkcję sekretarza Komisji ds. Informowania o Nieprawidłowościach pełnić będzie Alternate Company Secretary Zarząd może mianować, usuwać lub zastępować członków Komisji. Amcor Limited

6 2. Obowiązki Do głównych obowiązków Komisji należą: 2.1. pomoc Zarządowi w wywiązywaniu się przez Spółkę ze swoich zobowiązań prawnych i etycznych w odniesieniu do osób zgłaszających nieprawidłowości; 2.2. ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości przed represjami w wyniku zgłoszenia podejrzenia nieprawidłowości; 2.3. angażowanie i nadzór niezależnych podmiotów zewnętrznych odpowiadających za administrowanie Serwisem informowania o nieprawidłowościach; 2.4. koordynowanie przebiegu dochodzeń w sprawach zgłoszonych za pośrednictwem Serwisu informowania o nieprawidłowościach w taki sposób, jaki Komisja uzna za stosowny, mając na względzie charakter skargi; 2.5. składanie sprawozdań dla Komisji ds. Audytów i Zgodności na temat wszystkich skarg i dochodzeń wszczętych w wyniku zgłoszeń za pośrednictwem Serwisu informowania o nieprawidłowościach w odniesieniu do kwestii finansowych; oraz 2.6. składanie sprawozdań dla Komisji ds. Zasobów Ludzkich na temat wszystkich skarg i dochodzeń wszczętych w wyniku zgłoszeń za pośrednictwem Serwisu informowania o nieprawidłowościach w odniesieniu do kwestii kadrowych; 3. Upoważnienie Komisja jest upoważniona przez Zarząd do: 3.1. pozyskiwania wszelkich informacji potrzebnych jej do wypełniania swoich obowiązków (zgodnie z punktem 2 Statutu) od pracowników Spółki lub jej spółek zależnych; 3.2. zaangażowania niezależnego podmiotu zewnętrznego do administrowania Serwisem informowania o nieprawidłowościach na koszt Spółki tam, gdzie będzie to właściwe; oraz Strona 2/4

7 3.3. zasięgania lub uzyskiwanae zewnętrznych porad prawnych lub innych porad specjalistycznych na koszt Spółki tam, gdzie będzie to właściwe. 4. Posiedzenia 4.1. Komisja będzie się zbierać zgodnie z zapotrzebowaniem do wykonywania swoich obowiązków przedstawionych w punkcie 2, a wszystkie posiedzenia będą zwoływane przez Group General Counsel i Company Secretary na wniosek dowolnego członka Komisji Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w sytuacjach, gdy członkowie Komisji nie są fizycznie obecni, pod warunkiem że wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu są w stanie uczestniczyć w dyskusji Komisja może zaprosić do udziału w posiedzeniu dowolną osobę, której obecność zostanie uznana za stosowną. 5. Protokoły i sprawozdania 5.1. Protokoły z posiedzeń Komisji będą sporządzane przez Alternate Company Secretary i zatwierdzane przez przewodniczącego Komisji Komisja przedstawi sprawozdanie na temat: (a) (b) kwestii finansowych dla Komisji ds. Audytów i Zgodności; oraz kwestii kadrowych dla Komisji ds. Zasobów Ludzkich na następnym zaplanowanym posiedzeniu odpowiedniej komisji Po każdym posiedzeniu Komisji przewodniczący Komisji przedstawi sprawozdanie dla Zarządu tak szybko, jak to możliwe, o ile na posiedzeniu tym zostały poruszone: (a) (b) jakiekolwiek kwestie, które w jego opinii stanowią poważne zarzuty, które powinny zostać przedstawione Zarządowi; oraz jakiekolwiek zalecenia wymagające szybkiego zatwierdzenia lub działania Zarządu. Strona 3/4

8 6. Przegląd i zmiany Statutu 6.1. Komisja ds. Informowania o Nieprawidłowościach będzie dokonywać przeglądu postanowień Statutu co roku lub w zależności od potrzeb Zarząd może każdorazowo wprowadzić zmiany w Statucie za pomocą uchwały. Kwiecień 2017 Strona 4/4

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medicover

Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medicover Nieprawidłowości Medicover Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Cel niniejszej Polityki Zgłaszania Poważnych... 3 3 Zakres podmiotowy niniejszej Polityki... 3 4 Definicje... 3 5 Zgłaszanie poważnych nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Polityka powiadamiania o nieuczciwych praktykach

Polityka powiadamiania o nieuczciwych praktykach Rodzaj dokumentu: Polityka Własność: Dział Prawny Numer i wersja dokumentu: Obowiązuje w lokalizacji: Globalnie Data wejścia w życie: 600.00 14 maja 2018 r. 1. Podsumowanie ma na celu zachęcanie i umożliwianie

Bardziej szczegółowo

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach (whistleblowing) Tarnowskie Góry, 2017 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA, PROCEDUR I STANDARDÓW ETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawniania informacji

Polityka ujawniania informacji Informatörspolicy Polityka ujawniania informacji Zasady Etyczne Spółki Amcor Limited określają politykę dotyczącą ujawniania informacji (whistleblowing) i ochrony osób ujawniających informacje (whistleblower).

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Mandat Komitetu ds. Audytu

Mandat Komitetu ds. Audytu EBC-JAWNE Mandat Komitetu ds. Audytu Komitet wysokiego szczebla ds. audytu ustanowiony przez Radę Prezesów zgodnie z art. 9a regulaminu EBC umacnia istniejące mechanizmy kontroli na płaszczyźnie wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH Wprowadzenie Niniejszy Kodeks postępowania ( Kodeks ) reguluje szeroki zakres praktyk i procedur dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Nie obejmuje każdego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE INFOLINII GROUPON POLSKA

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE INFOLINII GROUPON POLSKA ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE INFOLINII GROUPON POLSKA Groupon, Inc. ( Groupon ) i jej spółka zależna Groupon Poland & Groupon Shared Services Poland ( my, nas i nasz ) wdrożyły program infolinii ( Infolinia

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku REGULAMIN KOMITETU AUDYTU ECHO INVESTMENT S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 10 października 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) został przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr B.0050.31.2016 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim Na podstawie art.33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ. LSI Software S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ. LSI Software S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ (zatwierdzony uchwałą Rady nadzorczej nr 18/RN/2017 z dnia 20 października 2017 roku) 1 S t r o n a Regulamin Komitetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka)

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Audytu (zwany dalej Komitetem) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej spółki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, Warszawa

Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, Warszawa Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, 01-211 Warszawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 30 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości dla Grupy Saferoad

Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości dla Grupy Saferoad Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości dla Grupy Saferoad Spis Treści 1. Wstęp 5 2. System Zgłaszania Nieprawidłowości 5 3. Jak zgłosić problem za pomocą Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości 6 4. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej nr VIII/45/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej nr VIII/45/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka antymobbingowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polityka antymobbingowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 maja 2018 r. Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim Polityka antymobbingowa Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO)

Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO) Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO) Prowadzi: Piotr Glen Ekspert ds. ochrony danych osobowych Administrator bezpieczeństwa informacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka antykorupcyjna (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 1/2014 dnia 12 stycznia 2014 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej spółki IPOPEMA Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/VI/2015 Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. z dnia 2 czerwca 2015 r. PROJEKT ZMIENIONEGO REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA. z dnia 23 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA. z dnia 23 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 211.2016 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie" Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA w ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 im. ANNY WAZÓWNY w GOLUBIU-DOBRZYNIU

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA w ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 im. ANNY WAZÓWNY w GOLUBIU-DOBRZYNIU WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA w ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 im. ANNY WAZÓWNY w GOLUBIU-DOBRZYNIU Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu nr 1/2017/2018 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (zwany dalej Zarządem) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA przyjęty na podstawie uchwał Zarządu Echo Investment S.A., zatwierdzony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2005 r. oraz 21 marca 2013r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych i prywatności

Polityka ochrony danych i prywatności Wstęp Solvay uznaje i wspiera interesy wszystkich osób w zakresie ochrony prywatności i szanuje te interesy podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Solvay. W szczególności Solvay szanuje

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 06 października 2017 roku Uchwałą nr 382/VI/2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej STEFAN DZIENNIAK Strona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I N F O R M A C Y J N E J L I N I I E T Y C Z N E J

R E G U L A M I N I N F O R M A C Y J N E J L I N I I E T Y C Z N E J R E G U L A M I N I N F O R M A C Y J N E J L I N I I E T Y C Z N E J Strona: 2 z 3 T R E ŚĆ 1. CEL... 3 2. P O U F N O ŚĆ I B R A K D Z I A L A Ń O D W E T O W Y C H... 3 3. Z A K R E S... 4 4. R O L

Bardziej szczegółowo

Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica

Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/43/SP/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 23 października 1998 r.

Uchwała Nr 16/43/SP/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 23 października 1998 r. Uchwała Nr 16/43/SP/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 października 1998 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu działania Rady ds. Systemu Płatniczego". Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XII/68/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 czerwca 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr XII/68/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 czerwca 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr XII/68/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 czerwca 2011 r. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie oraz szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny ZARZĄDZENIE 120.33.2015 BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Marvipol spółka akcyjna. 2 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

NR.Q&~.1~;...$ ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO. .- r

NR.Q&~.1~;...$ ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO. .- r NR.Q&~.1~;...$... 2016 ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO.- r Z dnia,:;. ~"?:: 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Kole Na podstawie art. 35 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Goldbeck-Compliance. Grupa GOLDBECK

Wytyczne Goldbeck-Compliance. Grupa GOLDBECK Wytyczne Goldbeck-Compliance Grupa GOLDBECK PRZEDMOWA OD ZARZĄDU SPÓŁKI Od początku powstania firmy w 1969 roku, wyznajemy w niej stałe wspólne wartości. Są one podstawą podejmowania decyzji naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu. Mariusz Adamiak Członek Zarządu. Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia r.

Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu. Mariusz Adamiak Członek Zarządu. Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia r. 09.0019 Tytuł: Zatwierdził: Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu Mariusz Adamiak Członek Zarządu Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 09.0019 r. Strona 1 z 5 09.0019 Spis treści 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU DLA

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU DLA PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU DLA PRACOWNIKÓW XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Podstawa prawna: Konstytucja RP art. 24, art. 32 i art. 33 kodeks

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A.

REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu

Regulamin Komitetu Audytu Regulamin Komitetu Audytu Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. nr V/16/2/2017 z dnia 16 października 2017r. Dotyczy Właściciel zasad funkcjonowania Komitetu Audytu Kredyt Inkaso S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2015 31.12.2015 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady Nadzorczej. 2 1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółki.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/2018. Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 10 maja 2018 r.

Uchwała Nr 15/2018. Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 10 maja 2018 r. Uchwała Nr 15/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady ds. Systemu Płatniczego Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o Narodowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej LSI Software Spółka Akcyjna w Łodzi

Regulamin Rady Nadzorczej LSI Software Spółka Akcyjna w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej LSI Software Spółka Akcyjna w Łodzi (zatwierdzony Uchwałą nr 2/RN/2010 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 stycznia 2010 roku) Rada Nadzorcza LSI Software SA, zwana dalej Radą, działa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA, PROCEDUR I STANDARDÓW ETYCZNYCH DOMU MAKLERSKIEGO INC S.A.

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA, PROCEDUR I STANDARDÓW ETYCZNYCH DOMU MAKLERSKIEGO INC S.A. PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA, PROCEDUR I STANDARDÓW ETYCZNYCH DOMU MAKLERSKIEGO INC S.A. A. Wprowadzenie i zakres Niniejsza procedura określa zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWA AT POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004

SPRAWA AT POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 KOMISJA EUROPEJSKA SPRAWA AT.40251 POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 Art.7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) 773/2004 Data: 15/09/2016

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. (przyjęty uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku ze zm. z dnia 5 września 2017 roku) 1 Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 451/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 01.12.2015r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 12 grudnia 2016 r. 1 S t r o n a 1 1. Komitet ds. Wynagrodzeń, zwany w dalszej części Komitetem, jest komitetem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2017 Spis treści WSTĘP 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2017 31.12.2017 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji przetargowej.

Regulamin pracy komisji przetargowej. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów. Sekretariat: 32 623 32 32 Fax.: 32 623 32 42 Centrala: 32 624 13 60; 32 624 13 61; 32 624 13 70; 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1/6 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Siedlcach Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNY KODEKS POSTĘPOWANIA

KORPORACYJNY KODEKS POSTĘPOWANIA Corporate Code of Conduct and Ethics Policy KORPORACYJNY KODEKS POSTĘPOWANIA I ZASADY DOTYCZĄCE ETYKI Czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Amcor ma świadomość swojej odpowiedzialności jako globalnego producenta

Bardziej szczegółowo

Compliance & Business Conduct (

Compliance & Business Conduct ( Page 1 of 7 Menu (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/go) FOLLOW EDIT Compliance & Business Conduct (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corprc0011) Code of Conduct Respectful Workplace Principle

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY DS. EKONOMICZNYCH DIECEZJI LEGNICKIEJ

STATUT RADY DS. EKONOMICZNYCH DIECEZJI LEGNICKIEJ STATUT RADY DS. EKONOMICZNYCH DIECEZJI LEGNICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada ds. Ekonomicznych Diecezji Legnickiej, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem doradczym biskupa diecezjalnego, ustanowionym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Komitet Audytu spółki Medicalgorithmics

Bardziej szczegółowo