Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl"

Transkrypt

1 Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego przez: Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na: usluai pralnicze Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: Kod wspólnego slownika CPV: 'zewski

2 Rozdzial I Informacje ogólne Zamawiajacy: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL: (033) FAX: (033) http/lwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: Oferent powinien zapoznac sie ze wszystkimi rozdzialami skladajacymi sie na specyfikacje istotnych warunków zamówienia Postepowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych z pózniejszymi zmianami. (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz. 177) W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajacy bedzie jednakowo traktowal wszystkie podmioty ubiegajace sie o zamówienie publiczne, zgodnie z zasada uczciwej konkurencji, wg regul dotyczacych jawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosci w formie pisemnej Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, które moga byc konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok "A", pietro S-1, pok. 016 oraz na stronie internetowej Wszystkie oswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. 1.przedmiot zamówienia. Rozdzial II Uszczególowienie przedmiotu uslugi i obowiazków Wykonawcy 1.1.Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie kompleksowych uslug pralniczych dla potrzeb jednostek Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, tj.: Szpitala w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalanskim. Usluga bedzie objety asortyment: ~ bielizna szpitalna tj: poszwy, poszewki, przescieradla, podklady biale i kolorowe, ~

3 - - - ~ bielizna dla pacjentów tj: pidzamy, szlafroki, koszule zabiegowe, ~ bielizna niemowleca: kaftaniki, pieluchy tetrowe, kocyki, ~ ubrania operacyjne damskie i meskie w kolorze niebieskim i zielonym, ~ przescieradla i podklady operacyjne, ~ worki na odziez i buty, ~ materace na lózka i materace przeciwodlezynowe, ~ poduszki, koldry, koce, ~ firanki, zaslony, ~ scierki, reczniki, obrusy, ~ podklady i fartuchy gumowe, ~ odziez ochronna - garsonki, fartuchy lekarskie, peleryny welniane, ~ ubrania pacjentów (bielizna, odziez, ubrania wierzchnie) 1.2. Uslugawinna byc swiadczona zgodnie z obowiazujacymi wymogami sanitarnoepidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zaleznosci od asortymentu bielizny oraz technologia i warunkami obowiazujacymi w placówkach sluzby zdrowia bezwzglednie przestrzegajac Zarzadzen i Zalecen Glównego Inspektora Sanitarnego i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia r (Dz..U. 213 poz. 1568) z zastosowaniem preparatów posiadajacych atest PZH Kompleksowa usluga pralnicza obejmuje w szczególnosci: => odbiór brudnej bielizny z oddzialów i przywóz czystej do poszczególnych jednostek Zamawiajacego, zaladunek i wyladunek, => dezynfekcje, pranie wodne, a w razie koniecznosci czyszczenie chemiczne, plukanie przy uzyciu plynu antystatycznego w przypadku kocy, firan i zaslon, suszenie, maglowanie, prasowanie i skladanie na prawa strone, wyjalawianie bielizny noworodkowej i dzieci mlodszych, oblekanie wypranych materacy w pokrowce, biezaca reperacja, dokladne sortowanie wg asortymentu i komórki organizacyjnej Zamawiajacego, => transport wewnetrzny i zewnetrzny zgodny z obowiazujacymi wymaganiami sanitarnymi i epidemiologicznymi Wszelkie srodki i inne artykuly np. worki niezbedne do prawidlowego wykonania uslugi zapewnia Wykonawca Wykonawca zobowiazany bedzie do dostarczania pielegniarce epidemiologicznej Zamawiajacego wyników kontroli mikrobiologicznej czystej bielizny. Kontrola winna byc przeprowadzona przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczna raz w miesiacu. 1.6.Wykonawca winien zapewnic dokumentacje zdawczo-odbiorcza brudnej i czystej bielizny z uwzglednieniem asortymentu pozostalego w pralni 1.7. Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia zapasu czystej bielizny i dostarczania go jednostkom Zamawiajacego w razie potrzeby bowiazkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i wyposazenie, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, magazynu bielizny brudnej i czystej w udostepnionych pomieszczeniach Zamawiajacego Wykonawca nie moze zlecic wykonania uslugi podwykonawcy Wszystkie warunki dotyczace swiadczenia uslugi okreslone w zalaczniku nr 6 do SIWZ sa warunkami bezwzglednie wymaganymi Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania zasad srodowiskowych wg normy PN-EN ISO zgodnie z zalacznikiem nr 4 do umowy, oraz do przestrzegania standardów obowiazujacych u Zamawiajacego. cj~

4 1.12.Metkowanie bielizny i odziezy ochronnej- oddzielnie zlecane. Informacja na metce powinna zawierac: ~ w przypadku poscieli - ZOZ Sucha Besk i nazwe oddzialu, ~ w przypadku odziezy ochronnej - metka umieszczona na wewnetrznej stronie ubrania - ZOZ Sucha Besk., nazwa oddzialu imie i nazwisko wlasciciela. Usluga metkowania bedzie zlecana i placona oddzielnie. Nie bedzie wliczona w cene prania Bielizna przekazywana do reperacji bedzie oddawana osobnym kwitem zapakowana w worek z opisem "do reperacji" Zglaszane reklamacje dotyczace usterek w wykonanej usludze winny byc zrealizowane w terminie 7 dni. 2. Szacunkowa ilosc i rodzaj asortymentu Szacunkowa ilosc pranego materialu w skali 1 roku wynosi okolo kg. Zamawiajacyzastrzega,iz ilosc i rodzaj okreslonego asortymentu moze ulec zmianie w czasie trwania umowy. 2.2.Szacunkowa ilosc metkowania sztukw skali roku 3..Sposób i termin dostawy: ~ odbiór brudnej bielizny i przywóz czystej bielizny do poszczególnych jednostek Zamawiajacego bedzie sie odbywac od poniedzialku do soboty,a w czasie dlugich przerw swiatecznych po uzgodnieniu z Zamawiajacym, z tym, iz bielizna czysta musi byc dostarczona do oddzialów do godziny ~ odbiór brudnej bielizny w godzinach popoludniowych bedzie sie odbywac na zgloszenie telefoniczne. ~ przekazywanie bielizny do pralni bedzie sie odbywac na podstawie dokumentacji zdawczo-odbiorczej. ~ wazenie czystej bielizny odbywac sie bedzie w magazynie czystej bielizny w obecnosci pracownika jednostki organizacyjnej Zamawiajacego odpowiedzialnego za te czynnosc. 4. Miejscewykonywania uslugi Usluga ma byc wykonywana w pralni Wykonawcy. Rozdzial III Wymagania wstepne stawiane wykonawcom 1. O udzielenie zamówienia ubiegac sie moga Wykonawcy, którzy: ~ posiadaja uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; ~ posiadaja niezbedna wiedza i doswiadczenie, oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia; ~ znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; ~ nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia; 2. Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza sie:. Wykonawców, którzy w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; ~ -- -

5 --- - ) Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidacje lub, których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego; ~ Wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; ~ Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacym prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowe ~ Osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary; ~I

6 ~ Wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3; ~ Wykonawców, którzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; ~ Wykonawców, którzy zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania; ~ Wykonawców, którzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych spelnienie tych warunków lub zlozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3; 3. Oferent skladajacy oferte musi: a) w zakresie sytuacji finansowej:. przedstawic dokument z banku, w którym oferent posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzajacy wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy - w wysokosci min zl, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. b) w zakresie potencjalu kadrowego:. miec do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, który bedzie wykonywac usluge, c) w zakresie potencjalu technicznego:. pralnia Wykonawcy musi posiadac pelna bariere higieniczna, komore do dezynfekcji materacy i wózków transportowych, urzadzenia do prania chemicznego;. posiadac lub miec zapewniony dostep do w pelni sprawnych 2 pojazdów do transportu bielizny dopuszczonych przez Sanepid;. dysponowac wózkami/pojemnikami do transportu brudnej i czystej bielizny w ilosci zapewniajacej prawidlowadystrybucje,spelniajacymiwymogisanitarnoepidemiologiczne. d) w zakresie doswiadczenia zawodowego:. zrealizowac bez zastrzezen Zamawiajacego, w okresie minionych 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 uslug w zakresie kompleksowych uslug pralniczych dla zamknietych zakladów opieki zdrowotnej z podaniem ich wartosci, dat wykonania, odbiorców, e) w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej:. byc ubezpieczonym od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci dostosowanej do niniejszego zamówienia na kwote co najmniej zl z klauzula ubezpieczenia od chorób zakaznych W celu zabezpieczenia interesu zamawiajacego tresc polisy winna gwarantowac automatyczne i bezwarunkowe objecie ubezpieczeniem nowych kontraktów; 4. W celu potwierdzenia spelnienia warunków wymaganych od wykonawców do wypelnionego formularza oferty (Zalacznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oferent jest zobowiazany dolaczyc nastepujace dokumenty: 4.1. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert; 4.2. koncesje, zezwolenie lub licencje jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dzialalnosci gospodarczej z zakresieobjetym zamówieniem publicznym. ~~

7 Jezeliprzepisyniewymagajaw/wdokumentównalezyzlozycstosowne oswiadczenie; 4.3. oswiadczenie oferenta przystepujacego do udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt. 1-3; - zalacznik 4 do specyfikacji 4.4. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech latach uslug w zakresie uslug pralniczych dla zamknietych zakladów opieki zdrowotnej, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartosci, dat wykonania,odbiorców,charakterystyka, - nie mniejniztrzy- zalaczniknr 2', 4.5. wykaz niezbednych, podstawowych do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie urzadzen pralniczych na zalaczniku nr 3; 4.6. informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy - w wysokosci min ,00zl, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 4.7. polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca, a w przypadku konsorcjum przynajmniej jeden z jego czlonków jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci ,00 zl (tresc polisy winna gwarantowac automatyczne i bezwarunkowe objecie ubezpieczeniem nowych kontraktów) ; 4.8. referencje potwierdzajace, ze uslugi wykazane na zalaczniku nr 2 zostaly wykonane z nalezyta starannoscia; 4.9. aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajacy odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplaceniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie decyzji w calosci wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt Prawo zamówien publicznych, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wiecej podmiotów, kazdy wykonawca (oddzielnie) - nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24, a takze musi spelniac wymogi oraz laczne warunki o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spelnienia wyzej wymienionych warunków kazdy wykonawca winien zlozyc 1) oswiadczenia i 2) dokumenty wymienione w pkt. 4.1, 4.3, 4.9, Wymagania przedmiotowe stawiane Wykonawcom. Celem potwierdzenia spelnienia wymagan przedmiotowych, Oferent do oferty musi dolaczyc: 5.1. aktualne zezwolenie/opinie Panstwowego Inspektora Sanitarnego na pranie bielizny i odziezy szpitalnej wystawione nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem skladania ofert; car

8 5.2. aktualna decyzje Panstwowego Inspektora Sanitarnego na swiadczenie uslug transportowych w zakresie transportu bielizny i odziezy szpitalnej wystawiona nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem skladania ofert; 5.3. minimum dwa sprawozdania z kontroli czystosci mikrobiologicznej w pralni i pomieszczeniach do dezynfekcji przeprowadzonej przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna sporzadzone nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 5.4. opis technologii prania uwzgledniajacy wszystkie stosowane na poszczególnych etapach srodki i preparaty wraz z swiadectwami dopuszczenie ich do stosowania; Uwaaa: Nie zlozenie któregokolwiek z w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty (za wyjatkiem, o którym mowa wart. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówien publicznych) 6. Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli: a) bedzie niezgodna z ustawa, b) jej tresc nie bedzie odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) jej zlozenie stanowic bedzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawierac bedzie razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) zostanie zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawierac bedzie omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mozna bedzie poprawic na podstawie art. 88, lub oferta zawiera bledy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny, h) bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepisów. Rozdzial IV Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi byc zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: a) dokladny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ-I-023ZP/66/07 c) napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "ZAMÓWIENIE NA USLUGI PRALNICZE" z napisem : "Nie otwierac przed dniem r. godzina 11:00 2. Zaleca sie, zeby pierwsza strona oferty zawierala: a) laczna liczbe stron oferty, b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacy wykaz zlozonych dokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3. Oferta ma zawierac: a) wypelniony formularz ofertowy (wg zalaczonego wzoru - zalacznik nr 1 do specyfikacji), b) podpisany projekt umowy - dokument ten stanowi zalacznik nr 5 do ~

9 specyfikacji. c) dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajace spelnianie przez Wykonawców warunków udzialu w postepowaniu (wymienione w rozd. III pkt.4 specyfikacji), d )w przypadku Wykonawców dzialajacych przez pelnomocnika - pelnomocnictwo, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówieniedokument stwierdzajacy ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu w sprawie zamówienia publicznego, 5. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonym przez Wykonawce tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte 8. Oferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 9. W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a) Wykonawcy. a) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadku udzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwy do poszczególnych czynnosci. 10. Wykonawca ma prawo najpózniej w terminie skladania ofert zastrzec informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11.0swiadczenia i zaswiadczenia stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzula "zastrzezone przez Wykonawce" musza byc zapieczetowane w sposób gwarantujacy zachowanie w poufnosci ich tresci i nie moga byc trwale spiete z jawna oferta. 12. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnymi numerami. 13. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej samoistna dekompletacje. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zalacznikach do oferty) musza byc parafowane (lub podpisane) wlasnorecznie przez osob(e)y podpisujac(a)e oferte. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu np. wraz z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke. 0/ / "

10 Rozdzial V Czas trwania umowy Umowa bedzie zawarta na czas okreslony: od r do r Rozdzial VI Cena 1. Cena za 1 kg suchego, czystego prania zawierajaca: - koszt kompleksowej uslugi bez metkowania, podatek VAT. 2. Cena metkowania 3. Cena nie moze wzrosnac przez caly okres trwania umowy. Rozdzial VII Warunki platnosci Zaplata bedzie realizowana przelewem bankowym zgodnie z w oferta przetargowa. Rozdzial VIII Zasada oceny ofert i.0ceniane k teria i ich ran a w ocenie. Krvteria oceny Ranaa SDosób ocen Cena 85% wg wzoru Koszt kredytowania 15% Wg wzoru 2.Sposób obliczania wartosci punktowej poszczególnych kryteriów. A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ilosc czlonków komisji x Ranga Ck Wszelkie UDUStvi rabaty beda odliczone od wartosci koncowei ofe gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta Jezeli Oferent w ofercie zaoferuje dluzszy termin platnosci niz 30 dni, uwzgledniajac kredyt, wówczas cena jednostkowa poszczególnych asortymentów i wartosc oferty musi byc powiekszona o ten koszt (zgodnie z zalacznikiem cenowym). B. koszt kredytowania ~

11 --- Najkrótszy termin platnosci moze wynosic 30 dni. Jest to termin, przy którym oferent nie moze naliczac kosztów kredytowania, a oferta w tym kryterium bedzie oceniona za Opunktów. Jezeli Oferent zaoferuje dluzszy termin niz 30 dni, wówczas za ten okres moze naliczyc procentowo w stosunku rocznym koszt kredytowania. Koszt kredytowania bedzie oceniany jako wypadkowa dwóch kryteriów:. ilosci dni 70%,. kosztu kredytu 30%. Ilosc dni po odliczeniu 30 dni oceniana bedzie wg wzoru: Ilosc dni zaplaty 70%: Tkx 100p&. =Tx70% Tn gdzie: Tn - najdluzszy termin zaplaty Tk - termin proponowana przez danego oferenta T - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta kosztu kredytu 30%: Jezeli przy terminie zaplaty dluzszym niz 30 dni koszt kredytu bedzie okreslony jako "O",wówczas oferta otrzyma w tej czesci 100 punktów, natomiast jesli koszt kredytu bedzie = lub <O, 1 wówczas oferty beda oceniane wg nastepujacego wzoru: Kn x 100 ptk. = TK x30% Kk gdzie: Kn - najnizsza stopa procentowa Kk - stopa procentowa proponowana przez danego oferenta K - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta. Ocena w tym kryterium bedzie suma punktów uzyskanych za termin zaplaty i koszt kredytu pomnozona przez liczbe czlonków komisji i range 10%. Ocena koncowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w punkcie Opis sposobu obliczenia ceny 3.1.Cena oferty winna uwzglednic wszystkie zobowiazania i winna byc podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT jesli wystepuje. 3.2.Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3.3.Cena moze byc tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres waznosci oferty oraz przez okres wykonania zamówienia. 3.4.Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementów. 3.5.Ceny powinny zawierac w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce. 3.6.Cene oferty oraz inne wartosci wykazane w Formularzuofertowym- nalezy przedstawicz dokladnosciado dwóch miejscpo przecinkuprzyzachowaniu matematycznejzasadyzaokraglanialiczb(zgodniez 9 ust.6 RozporzadzeniaMinistra ~(

12 Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. nr 95 poz. 798). 4. Zasadawyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiajacy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówien publicznych z dnia r. (Dz.U.Nr 19 poz.177 z pózniejszymi zmianami)- - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ - zostala uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdzial IX Termin skladania i otwarcia ofert 1. Skladanie ofert 1.1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r. do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennik podawczy) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed uplywem terminu skladania ofert. 1.3.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta, z dopiskiem "ZMIANA". 1.4.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana one dolaczone do oferty Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie "WYCOFANIE" Koperty oznakowane w ten sposób beda odczytywane w pierwszej kolejnosci. po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie beda odczytane ferty zlozone po terminie zostana zwrócone Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu - art. 84 ust. 2 ustawy. 2. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastapi w Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, w dniu r. o godzinie 11:00, sala konferencyjna blok "C" I pietro. Rozdzial X Wyjasnienia 1.0ferent moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zlozenia oferty kierujac swoje zapytania na pismie. Zmawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania ~~

13 zwiazanez prowadzonympostepowaniempodwarunkiem,ze zapytaniezostanie skierowane i dostarczone Zamawiajacemu nie pózniej niz 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert ( art. 38 ust. 1 ustawy) Pisemna odpowiedz zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przeslana uczestnikom postepowania, którzy zwrócili sie o SIWZ, bez wskazania zródla zapytania. Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowaznieni sa : 1. mgr inz.monika Kubasiak -L-t 2. SabinaSteczek Saks (033) w godz.900_1300 Wszelka korespondencje dotyczaca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_1445 Zamawiajacy dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebranych Wykonawców w celu wyjasnienia ewentualnych watpliwosci dotyczacych SIWZ. Rozdzial XI Termin zwiazania z oferta Wyukonawca zwiazany jest oferta przez 30 dni liczac od dnia, w którym uplywa termin skladania ofert. Rozdzial XII Obowiazki Zamawiajacego 1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiajacy po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikom postepowania przetargowego informacje dotyczace: nazwy oferenta przedmiotu oferty ceny oferty kosztu kredytowania 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 doreczone zostana oferentom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia I zawiadomienia I wnioski i inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowia zalaczniki do protokolu. 5. Protokól wraz z zalacznikami jest jawny I z wyjatkiem informacji zastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z tym, ze oferty sa jawne od chwili ich otwarcia. 6. Zamawiajacy oferentom: po rozstrzygnieciu wyników przetargu przekaze wszystkim - nazwe i siedzibe firmy, której oferte uznano za najkorzystniejsza oraz uzasadnienie jej wyboru, ejl

14 - nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy zlozyli oferty, - streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert, zawierajace punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje, - wykaz wykonawców, których oferty zostaly odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, - wykaz wykonawców wykluczonych z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 7. Wszyscy oferenci beda informowani o : - zlozonych protestach oraz ich rozstrzygnieciach - zmianach terminu przetargu - uniewaznieniu przetargu 8. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez dostawców (wykonawców) wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert oraz w wyznaczonym przez siebie terminie uzupelnienia lub zlozenia wyjasnien dotyczacych dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków okreslonych w SIWZ. 9. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawców, którzy zlozyli oferty (zgodnie z art. 88 ustawy) odrzuceniu oferty badz wykluczeniu z postepowania Oferenci zostana poinformowani w terminach okreslonych w art.92 Ustawy. 11.Umowa z dostawca którego oferte uznano za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pózniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania z oferta. 12.Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki uniewaznienia postepowania. Rozdzial XIII Srodki ochrony Prawnej Szczególydotyczace protestówokresladzialvi RozdzialII UstawyPrawo zamówienpublicznychz dnia r.(Dz.U.Nr19 poz.177)z pózniejszymi zmianami. Zalaczniki do specyfikacji: 1.zalacznik nr 1 - formularz ofertowy, 2.zalacznik nr 2 - wykaz wykonanych uslug, 3.zalacznik nr 3-- wykaz urzadzen, 4 Zalacznik nr 4 - wzór oswiadczenia, 5 Zalacznik nr 5 - projekt umowy, 6 Zalaczniknr6- bezwzglednewarunki dotyczaceswiadczeniauslugi.

15 Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy PIERWSZA STRONA OFERTY - WZÓR- OFERTA Na wykonywanie kompleksowych uslug pralniczych (Nazwa oferenta) NIP REGON TEL FAKS POWIAT WOJEWÓDZTWO Cenanetto Cena brutto Warlosc Rodzaj uslugi Ilosc Cena netto za za 1kg za 1 kg brutto w 1 kg uwzgled. Uwzgled. Uwzgled. kg ewentualny ewentualny ewentualny kredyt kredyt kredyt Kompleksowa usluga prania Cenanetto Cena brutto Warlosc Rodzaj uslugi Ilosc Cena netto za za 1sztuke za 1 sztuke brutto sztuk 1 sztuke uwzgled. Uwzgled. Uwzgled. ewentualny ewentualny ewentualny kredyt kredyt kredyt metkowanie 3000 Wartosc oferty brutto Wartosc oferty brutto Rodzai uslu/fi Uwzgled. ewentualny kredyt Uwzgled. ewentualny kredyt Kompleksowa usluga prania metkowanie Suma Warunki platnosci (przelew) 30 dni bez kredytowania (wymagalne)

16 Warunki kredytowania Donad30 dni: Ilosc dni... Koszt kredytu % Wartosc netto: Wartosc (slownie) brutto:... (slownie) Czytelny podpis oferenta

17 , wzor DRUGA STRONAOFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ 1. Oswiadczenia 2. Dokumenty: a) ZUS b) Urzad Skarbowy c) KRS Strona 3. Itd. Oferta zawiera stron: Osoba upowazniona do kontaktów z Zamawiajacym Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej firme

18 Zalacznik Nr 2 Wykaz wykonanych uslug Nazwa i adres oferenta: Wykaz zamówien zrealizowanych w ciagu 3 lat Zamawiajacy nazwa i adres Rodzaj zamówienia Wartosc uslugi I data wykonania data, podpis!upowaznionego przedstawiciela oferenta!

19 Zalacznik Nr 3 Nazwa i adres oferenta: WYKAZ PODSTAWOWEGO URZADZEN PRZEWIDZIANEGO DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oswiadczamy, ze obecnie reprezentowana przeze mnie firma dysponuje w pelni sprawnymi jednostkami sprzetu: Opis Ilosc Rok prod. ~ Formawlasnosci* data, podpis /upowaznionego przedstawiciela oferenta/ *- okreslic, czy jest sprzet bedacy wlasnoscia oferenta, czy tez wynajety dzierzawiony, uzyczony itp.

20 Zalacznik nr 4 WZÓR OSWIADCZENIA Skladajac oferte na: kompleksowa usluge prania dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka. oswiadczam, iz: posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien. posiadam niezbedna wiedze i wymagane w warunkach udzialu doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym, a takze osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia: nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, w szczególnosci na podst. Art. 24 ust. 1 ustawy, który stanowi, ze z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie: 1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadziliszkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacjelub których upadlosc ogloszono; 3) wykonawców,którzyzalegaja z uiszczeniempodatków,oplat lub skladekna ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwopopelnionew celuosiagnieciakorzyscimajatkowych; 5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnieskazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych; 6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzieleniezamówienia,przestepstwoprzekupstwa,przestepstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych; 7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariuszaprawomocnieskazano za przestepstwopopelnionew

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/61/08 Sucha Beskidzka dnia 17.11.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow trybie:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ------ Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/34 108 Sucha Beskidzka dnia 28.05.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 23 108 Sucha Beskidzka dnia 15.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/05/08 Sucha Beskidzka dnia 24.01.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postepowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej ZespólOpieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 05 109 Sucha Beskidzka dnia 12.01.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Radomsko: Kompleksowa usługa prania - II procedura Numer ogłoszenia: 79242-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radomsko: Kompleksowa usługa prania - II procedura Numer ogłoszenia: 79242-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Kompleksowa usługa prania - II procedura Numer ogłoszenia: 79242-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 71 107 Sucha Beskidzkadnia 09.11.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ. XIII -224/DZP /83/09 Sucha Beskidzkadnia 15.12.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, Radomsko, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, Radomsko, woj. łódzkie, tel , faks Radomsko: KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE BIELIZNY SZPITALNEJ, BIELIZNY BARIEROWEJ WIELORAZOWEJ I ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA, KOŁDER, PODUSZEK Z TRANSPORTEM ORAZ CZYSZCZENIE CHEMICZNE ASORTYMENTU

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 77 108 Sucha Beskidzka dnia 18.12.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczypostepowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/64/10 Sucha Beskidzka dnia 30.09.2010r. SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZPI 53 109 Sucha Beskidzka dnia 11.09.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Wykonywanie usług pralniczych wraz z użyczeniem pościeli

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X

Bardziej szczegółowo

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 206.000 EURO NA "WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej.

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej. Strona l z 6 Sucha Beskidzka: Uslugi ochrony mienia i obiektów Zespolu OPieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej tj. Szpitala w Suchej Beskidzkiej, Szpitala w Makowie Podhalanskim, Ambulatorium w Jordanowie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ... Pieczątka firmy Zał.nr 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę w niniejszym postępowaniu, oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKISZPITAl,SPECJALISTYCZNY we Wroclawiu!i1-124 Wroclaw, ul. Il. Kamiensklego 73a Dzi l Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych lei. 071/3254375,327 0398 fax 071/32-70-425 Wroclaw, dnia 1O.07.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO I. Informack..!!gólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip. powiat. poznan.pl tel. O61 8410 500 fax

Bardziej szczegółowo