Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl"

Transkrypt

1 Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego przez: Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na: usluai pralnicze Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: Kod wspólnego slownika CPV: 'zewski

2 Rozdzial I Informacje ogólne Zamawiajacy: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL: (033) FAX: (033) http/lwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: Oferent powinien zapoznac sie ze wszystkimi rozdzialami skladajacymi sie na specyfikacje istotnych warunków zamówienia Postepowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych z pózniejszymi zmianami. (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz. 177) W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajacy bedzie jednakowo traktowal wszystkie podmioty ubiegajace sie o zamówienie publiczne, zgodnie z zasada uczciwej konkurencji, wg regul dotyczacych jawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosci w formie pisemnej Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, które moga byc konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok "A", pietro S-1, pok. 016 oraz na stronie internetowej Wszystkie oswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. 1.przedmiot zamówienia. Rozdzial II Uszczególowienie przedmiotu uslugi i obowiazków Wykonawcy 1.1.Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie kompleksowych uslug pralniczych dla potrzeb jednostek Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, tj.: Szpitala w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalanskim. Usluga bedzie objety asortyment: ~ bielizna szpitalna tj: poszwy, poszewki, przescieradla, podklady biale i kolorowe, ~

3 - - - ~ bielizna dla pacjentów tj: pidzamy, szlafroki, koszule zabiegowe, ~ bielizna niemowleca: kaftaniki, pieluchy tetrowe, kocyki, ~ ubrania operacyjne damskie i meskie w kolorze niebieskim i zielonym, ~ przescieradla i podklady operacyjne, ~ worki na odziez i buty, ~ materace na lózka i materace przeciwodlezynowe, ~ poduszki, koldry, koce, ~ firanki, zaslony, ~ scierki, reczniki, obrusy, ~ podklady i fartuchy gumowe, ~ odziez ochronna - garsonki, fartuchy lekarskie, peleryny welniane, ~ ubrania pacjentów (bielizna, odziez, ubrania wierzchnie) 1.2. Uslugawinna byc swiadczona zgodnie z obowiazujacymi wymogami sanitarnoepidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zaleznosci od asortymentu bielizny oraz technologia i warunkami obowiazujacymi w placówkach sluzby zdrowia bezwzglednie przestrzegajac Zarzadzen i Zalecen Glównego Inspektora Sanitarnego i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia r (Dz..U. 213 poz. 1568) z zastosowaniem preparatów posiadajacych atest PZH Kompleksowa usluga pralnicza obejmuje w szczególnosci: => odbiór brudnej bielizny z oddzialów i przywóz czystej do poszczególnych jednostek Zamawiajacego, zaladunek i wyladunek, => dezynfekcje, pranie wodne, a w razie koniecznosci czyszczenie chemiczne, plukanie przy uzyciu plynu antystatycznego w przypadku kocy, firan i zaslon, suszenie, maglowanie, prasowanie i skladanie na prawa strone, wyjalawianie bielizny noworodkowej i dzieci mlodszych, oblekanie wypranych materacy w pokrowce, biezaca reperacja, dokladne sortowanie wg asortymentu i komórki organizacyjnej Zamawiajacego, => transport wewnetrzny i zewnetrzny zgodny z obowiazujacymi wymaganiami sanitarnymi i epidemiologicznymi Wszelkie srodki i inne artykuly np. worki niezbedne do prawidlowego wykonania uslugi zapewnia Wykonawca Wykonawca zobowiazany bedzie do dostarczania pielegniarce epidemiologicznej Zamawiajacego wyników kontroli mikrobiologicznej czystej bielizny. Kontrola winna byc przeprowadzona przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczna raz w miesiacu. 1.6.Wykonawca winien zapewnic dokumentacje zdawczo-odbiorcza brudnej i czystej bielizny z uwzglednieniem asortymentu pozostalego w pralni 1.7. Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia zapasu czystej bielizny i dostarczania go jednostkom Zamawiajacego w razie potrzeby bowiazkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i wyposazenie, zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, magazynu bielizny brudnej i czystej w udostepnionych pomieszczeniach Zamawiajacego Wykonawca nie moze zlecic wykonania uslugi podwykonawcy Wszystkie warunki dotyczace swiadczenia uslugi okreslone w zalaczniku nr 6 do SIWZ sa warunkami bezwzglednie wymaganymi Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania zasad srodowiskowych wg normy PN-EN ISO zgodnie z zalacznikiem nr 4 do umowy, oraz do przestrzegania standardów obowiazujacych u Zamawiajacego. cj~

4 1.12.Metkowanie bielizny i odziezy ochronnej- oddzielnie zlecane. Informacja na metce powinna zawierac: ~ w przypadku poscieli - ZOZ Sucha Besk i nazwe oddzialu, ~ w przypadku odziezy ochronnej - metka umieszczona na wewnetrznej stronie ubrania - ZOZ Sucha Besk., nazwa oddzialu imie i nazwisko wlasciciela. Usluga metkowania bedzie zlecana i placona oddzielnie. Nie bedzie wliczona w cene prania Bielizna przekazywana do reperacji bedzie oddawana osobnym kwitem zapakowana w worek z opisem "do reperacji" Zglaszane reklamacje dotyczace usterek w wykonanej usludze winny byc zrealizowane w terminie 7 dni. 2. Szacunkowa ilosc i rodzaj asortymentu Szacunkowa ilosc pranego materialu w skali 1 roku wynosi okolo kg. Zamawiajacyzastrzega,iz ilosc i rodzaj okreslonego asortymentu moze ulec zmianie w czasie trwania umowy. 2.2.Szacunkowa ilosc metkowania sztukw skali roku 3..Sposób i termin dostawy: ~ odbiór brudnej bielizny i przywóz czystej bielizny do poszczególnych jednostek Zamawiajacego bedzie sie odbywac od poniedzialku do soboty,a w czasie dlugich przerw swiatecznych po uzgodnieniu z Zamawiajacym, z tym, iz bielizna czysta musi byc dostarczona do oddzialów do godziny ~ odbiór brudnej bielizny w godzinach popoludniowych bedzie sie odbywac na zgloszenie telefoniczne. ~ przekazywanie bielizny do pralni bedzie sie odbywac na podstawie dokumentacji zdawczo-odbiorczej. ~ wazenie czystej bielizny odbywac sie bedzie w magazynie czystej bielizny w obecnosci pracownika jednostki organizacyjnej Zamawiajacego odpowiedzialnego za te czynnosc. 4. Miejscewykonywania uslugi Usluga ma byc wykonywana w pralni Wykonawcy. Rozdzial III Wymagania wstepne stawiane wykonawcom 1. O udzielenie zamówienia ubiegac sie moga Wykonawcy, którzy: ~ posiadaja uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; ~ posiadaja niezbedna wiedza i doswiadczenie, oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia; ~ znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; ~ nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia; 2. Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza sie:. Wykonawców, którzy w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; ~ -- -

5 --- - ) Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidacje lub, których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego; ~ Wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; ~ Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacym prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowe ~ Osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary; ~I

6 ~ Wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3; ~ Wykonawców, którzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; ~ Wykonawców, którzy zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania; ~ Wykonawców, którzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych spelnienie tych warunków lub zlozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3; 3. Oferent skladajacy oferte musi: a) w zakresie sytuacji finansowej:. przedstawic dokument z banku, w którym oferent posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzajacy wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy - w wysokosci min zl, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. b) w zakresie potencjalu kadrowego:. miec do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, który bedzie wykonywac usluge, c) w zakresie potencjalu technicznego:. pralnia Wykonawcy musi posiadac pelna bariere higieniczna, komore do dezynfekcji materacy i wózków transportowych, urzadzenia do prania chemicznego;. posiadac lub miec zapewniony dostep do w pelni sprawnych 2 pojazdów do transportu bielizny dopuszczonych przez Sanepid;. dysponowac wózkami/pojemnikami do transportu brudnej i czystej bielizny w ilosci zapewniajacej prawidlowadystrybucje,spelniajacymiwymogisanitarnoepidemiologiczne. d) w zakresie doswiadczenia zawodowego:. zrealizowac bez zastrzezen Zamawiajacego, w okresie minionych 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 3 uslug w zakresie kompleksowych uslug pralniczych dla zamknietych zakladów opieki zdrowotnej z podaniem ich wartosci, dat wykonania, odbiorców, e) w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej:. byc ubezpieczonym od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci dostosowanej do niniejszego zamówienia na kwote co najmniej zl z klauzula ubezpieczenia od chorób zakaznych W celu zabezpieczenia interesu zamawiajacego tresc polisy winna gwarantowac automatyczne i bezwarunkowe objecie ubezpieczeniem nowych kontraktów; 4. W celu potwierdzenia spelnienia warunków wymaganych od wykonawców do wypelnionego formularza oferty (Zalacznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oferent jest zobowiazany dolaczyc nastepujace dokumenty: 4.1. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert; 4.2. koncesje, zezwolenie lub licencje jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dzialalnosci gospodarczej z zakresieobjetym zamówieniem publicznym. ~~

7 Jezeliprzepisyniewymagajaw/wdokumentównalezyzlozycstosowne oswiadczenie; 4.3. oswiadczenie oferenta przystepujacego do udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt. 1-3; - zalacznik 4 do specyfikacji 4.4. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech latach uslug w zakresie uslug pralniczych dla zamknietych zakladów opieki zdrowotnej, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartosci, dat wykonania,odbiorców,charakterystyka, - nie mniejniztrzy- zalaczniknr 2', 4.5. wykaz niezbednych, podstawowych do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie urzadzen pralniczych na zalaczniku nr 3; 4.6. informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy - w wysokosci min ,00zl, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 4.7. polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca, a w przypadku konsorcjum przynajmniej jeden z jego czlonków jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci ,00 zl (tresc polisy winna gwarantowac automatyczne i bezwarunkowe objecie ubezpieczeniem nowych kontraktów) ; 4.8. referencje potwierdzajace, ze uslugi wykazane na zalaczniku nr 2 zostaly wykonane z nalezyta starannoscia; 4.9. aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajacy odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplaceniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie decyzji w calosci wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt Prawo zamówien publicznych, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wiecej podmiotów, kazdy wykonawca (oddzielnie) - nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24, a takze musi spelniac wymogi oraz laczne warunki o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spelnienia wyzej wymienionych warunków kazdy wykonawca winien zlozyc 1) oswiadczenia i 2) dokumenty wymienione w pkt. 4.1, 4.3, 4.9, Wymagania przedmiotowe stawiane Wykonawcom. Celem potwierdzenia spelnienia wymagan przedmiotowych, Oferent do oferty musi dolaczyc: 5.1. aktualne zezwolenie/opinie Panstwowego Inspektora Sanitarnego na pranie bielizny i odziezy szpitalnej wystawione nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem skladania ofert; car

8 5.2. aktualna decyzje Panstwowego Inspektora Sanitarnego na swiadczenie uslug transportowych w zakresie transportu bielizny i odziezy szpitalnej wystawiona nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem skladania ofert; 5.3. minimum dwa sprawozdania z kontroli czystosci mikrobiologicznej w pralni i pomieszczeniach do dezynfekcji przeprowadzonej przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna sporzadzone nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 5.4. opis technologii prania uwzgledniajacy wszystkie stosowane na poszczególnych etapach srodki i preparaty wraz z swiadectwami dopuszczenie ich do stosowania; Uwaaa: Nie zlozenie któregokolwiek z w/w dokumentów powoduje odrzucenie oferty (za wyjatkiem, o którym mowa wart. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówien publicznych) 6. Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli: a) bedzie niezgodna z ustawa, b) jej tresc nie bedzie odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) jej zlozenie stanowic bedzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawierac bedzie razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) zostanie zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawierac bedzie omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mozna bedzie poprawic na podstawie art. 88, lub oferta zawiera bledy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny, h) bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepisów. Rozdzial IV Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi byc zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: a) dokladny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ-I-023ZP/66/07 c) napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "ZAMÓWIENIE NA USLUGI PRALNICZE" z napisem : "Nie otwierac przed dniem r. godzina 11:00 2. Zaleca sie, zeby pierwsza strona oferty zawierala: a) laczna liczbe stron oferty, b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacy wykaz zlozonych dokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3. Oferta ma zawierac: a) wypelniony formularz ofertowy (wg zalaczonego wzoru - zalacznik nr 1 do specyfikacji), b) podpisany projekt umowy - dokument ten stanowi zalacznik nr 5 do ~

9 specyfikacji. c) dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajace spelnianie przez Wykonawców warunków udzialu w postepowaniu (wymienione w rozd. III pkt.4 specyfikacji), d )w przypadku Wykonawców dzialajacych przez pelnomocnika - pelnomocnictwo, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówieniedokument stwierdzajacy ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu w sprawie zamówienia publicznego, 5. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonym przez Wykonawce tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte 8. Oferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 9. W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a) Wykonawcy. a) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadku udzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwy do poszczególnych czynnosci. 10. Wykonawca ma prawo najpózniej w terminie skladania ofert zastrzec informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11.0swiadczenia i zaswiadczenia stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzula "zastrzezone przez Wykonawce" musza byc zapieczetowane w sposób gwarantujacy zachowanie w poufnosci ich tresci i nie moga byc trwale spiete z jawna oferta. 12. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnymi numerami. 13. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej samoistna dekompletacje. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zalacznikach do oferty) musza byc parafowane (lub podpisane) wlasnorecznie przez osob(e)y podpisujac(a)e oferte. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu np. wraz z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke. 0/ / "

10 Rozdzial V Czas trwania umowy Umowa bedzie zawarta na czas okreslony: od r do r Rozdzial VI Cena 1. Cena za 1 kg suchego, czystego prania zawierajaca: - koszt kompleksowej uslugi bez metkowania, podatek VAT. 2. Cena metkowania 3. Cena nie moze wzrosnac przez caly okres trwania umowy. Rozdzial VII Warunki platnosci Zaplata bedzie realizowana przelewem bankowym zgodnie z w oferta przetargowa. Rozdzial VIII Zasada oceny ofert i.0ceniane k teria i ich ran a w ocenie. Krvteria oceny Ranaa SDosób ocen Cena 85% wg wzoru Koszt kredytowania 15% Wg wzoru 2.Sposób obliczania wartosci punktowej poszczególnych kryteriów. A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ilosc czlonków komisji x Ranga Ck Wszelkie UDUStvi rabaty beda odliczone od wartosci koncowei ofe gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta Jezeli Oferent w ofercie zaoferuje dluzszy termin platnosci niz 30 dni, uwzgledniajac kredyt, wówczas cena jednostkowa poszczególnych asortymentów i wartosc oferty musi byc powiekszona o ten koszt (zgodnie z zalacznikiem cenowym). B. koszt kredytowania ~

11 --- Najkrótszy termin platnosci moze wynosic 30 dni. Jest to termin, przy którym oferent nie moze naliczac kosztów kredytowania, a oferta w tym kryterium bedzie oceniona za Opunktów. Jezeli Oferent zaoferuje dluzszy termin niz 30 dni, wówczas za ten okres moze naliczyc procentowo w stosunku rocznym koszt kredytowania. Koszt kredytowania bedzie oceniany jako wypadkowa dwóch kryteriów:. ilosci dni 70%,. kosztu kredytu 30%. Ilosc dni po odliczeniu 30 dni oceniana bedzie wg wzoru: Ilosc dni zaplaty 70%: Tkx 100p&. =Tx70% Tn gdzie: Tn - najdluzszy termin zaplaty Tk - termin proponowana przez danego oferenta T - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta kosztu kredytu 30%: Jezeli przy terminie zaplaty dluzszym niz 30 dni koszt kredytu bedzie okreslony jako "O",wówczas oferta otrzyma w tej czesci 100 punktów, natomiast jesli koszt kredytu bedzie = lub <O, 1 wówczas oferty beda oceniane wg nastepujacego wzoru: Kn x 100 ptk. = TK x30% Kk gdzie: Kn - najnizsza stopa procentowa Kk - stopa procentowa proponowana przez danego oferenta K - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta. Ocena w tym kryterium bedzie suma punktów uzyskanych za termin zaplaty i koszt kredytu pomnozona przez liczbe czlonków komisji i range 10%. Ocena koncowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w punkcie Opis sposobu obliczenia ceny 3.1.Cena oferty winna uwzglednic wszystkie zobowiazania i winna byc podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT jesli wystepuje. 3.2.Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3.3.Cena moze byc tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres waznosci oferty oraz przez okres wykonania zamówienia. 3.4.Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementów. 3.5.Ceny powinny zawierac w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce. 3.6.Cene oferty oraz inne wartosci wykazane w Formularzuofertowym- nalezy przedstawicz dokladnosciado dwóch miejscpo przecinkuprzyzachowaniu matematycznejzasadyzaokraglanialiczb(zgodniez 9 ust.6 RozporzadzeniaMinistra ~(

12 Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. nr 95 poz. 798). 4. Zasadawyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiajacy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówien publicznych z dnia r. (Dz.U.Nr 19 poz.177 z pózniejszymi zmianami)- - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ - zostala uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdzial IX Termin skladania i otwarcia ofert 1. Skladanie ofert 1.1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r. do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennik podawczy) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed uplywem terminu skladania ofert. 1.3.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta, z dopiskiem "ZMIANA". 1.4.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana one dolaczone do oferty Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie "WYCOFANIE" Koperty oznakowane w ten sposób beda odczytywane w pierwszej kolejnosci. po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie beda odczytane ferty zlozone po terminie zostana zwrócone Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu - art. 84 ust. 2 ustawy. 2. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastapi w Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, w dniu r. o godzinie 11:00, sala konferencyjna blok "C" I pietro. Rozdzial X Wyjasnienia 1.0ferent moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zlozenia oferty kierujac swoje zapytania na pismie. Zmawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania ~~

13 zwiazanez prowadzonympostepowaniempodwarunkiem,ze zapytaniezostanie skierowane i dostarczone Zamawiajacemu nie pózniej niz 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert ( art. 38 ust. 1 ustawy) Pisemna odpowiedz zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przeslana uczestnikom postepowania, którzy zwrócili sie o SIWZ, bez wskazania zródla zapytania. Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowaznieni sa : 1. mgr inz.monika Kubasiak -L-t 2. SabinaSteczek Saks (033) w godz.900_1300 Wszelka korespondencje dotyczaca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_1445 Zamawiajacy dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebranych Wykonawców w celu wyjasnienia ewentualnych watpliwosci dotyczacych SIWZ. Rozdzial XI Termin zwiazania z oferta Wyukonawca zwiazany jest oferta przez 30 dni liczac od dnia, w którym uplywa termin skladania ofert. Rozdzial XII Obowiazki Zamawiajacego 1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiajacy po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikom postepowania przetargowego informacje dotyczace: nazwy oferenta przedmiotu oferty ceny oferty kosztu kredytowania 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 doreczone zostana oferentom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia I zawiadomienia I wnioski i inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowia zalaczniki do protokolu. 5. Protokól wraz z zalacznikami jest jawny I z wyjatkiem informacji zastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z tym, ze oferty sa jawne od chwili ich otwarcia. 6. Zamawiajacy oferentom: po rozstrzygnieciu wyników przetargu przekaze wszystkim - nazwe i siedzibe firmy, której oferte uznano za najkorzystniejsza oraz uzasadnienie jej wyboru, ejl

14 - nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy zlozyli oferty, - streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert, zawierajace punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje, - wykaz wykonawców, których oferty zostaly odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, - wykaz wykonawców wykluczonych z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 7. Wszyscy oferenci beda informowani o : - zlozonych protestach oraz ich rozstrzygnieciach - zmianach terminu przetargu - uniewaznieniu przetargu 8. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez dostawców (wykonawców) wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert oraz w wyznaczonym przez siebie terminie uzupelnienia lub zlozenia wyjasnien dotyczacych dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków okreslonych w SIWZ. 9. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawców, którzy zlozyli oferty (zgodnie z art. 88 ustawy) odrzuceniu oferty badz wykluczeniu z postepowania Oferenci zostana poinformowani w terminach okreslonych w art.92 Ustawy. 11.Umowa z dostawca którego oferte uznano za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pózniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania z oferta. 12.Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki uniewaznienia postepowania. Rozdzial XIII Srodki ochrony Prawnej Szczególydotyczace protestówokresladzialvi RozdzialII UstawyPrawo zamówienpublicznychz dnia r.(Dz.U.Nr19 poz.177)z pózniejszymi zmianami. Zalaczniki do specyfikacji: 1.zalacznik nr 1 - formularz ofertowy, 2.zalacznik nr 2 - wykaz wykonanych uslug, 3.zalacznik nr 3-- wykaz urzadzen, 4 Zalacznik nr 4 - wzór oswiadczenia, 5 Zalacznik nr 5 - projekt umowy, 6 Zalaczniknr6- bezwzglednewarunki dotyczaceswiadczeniauslugi.

15 Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy PIERWSZA STRONA OFERTY - WZÓR- OFERTA Na wykonywanie kompleksowych uslug pralniczych (Nazwa oferenta) NIP REGON TEL FAKS POWIAT WOJEWÓDZTWO Cenanetto Cena brutto Warlosc Rodzaj uslugi Ilosc Cena netto za za 1kg za 1 kg brutto w 1 kg uwzgled. Uwzgled. Uwzgled. kg ewentualny ewentualny ewentualny kredyt kredyt kredyt Kompleksowa usluga prania Cenanetto Cena brutto Warlosc Rodzaj uslugi Ilosc Cena netto za za 1sztuke za 1 sztuke brutto sztuk 1 sztuke uwzgled. Uwzgled. Uwzgled. ewentualny ewentualny ewentualny kredyt kredyt kredyt metkowanie 3000 Wartosc oferty brutto Wartosc oferty brutto Rodzai uslu/fi Uwzgled. ewentualny kredyt Uwzgled. ewentualny kredyt Kompleksowa usluga prania metkowanie Suma Warunki platnosci (przelew) 30 dni bez kredytowania (wymagalne)

16 Warunki kredytowania Donad30 dni: Ilosc dni... Koszt kredytu % Wartosc netto: Wartosc (slownie) brutto:... (slownie) Czytelny podpis oferenta

17 , wzor DRUGA STRONAOFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ 1. Oswiadczenia 2. Dokumenty: a) ZUS b) Urzad Skarbowy c) KRS Strona 3. Itd. Oferta zawiera stron: Osoba upowazniona do kontaktów z Zamawiajacym Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej firme

18 Zalacznik Nr 2 Wykaz wykonanych uslug Nazwa i adres oferenta: Wykaz zamówien zrealizowanych w ciagu 3 lat Zamawiajacy nazwa i adres Rodzaj zamówienia Wartosc uslugi I data wykonania data, podpis!upowaznionego przedstawiciela oferenta!

19 Zalacznik Nr 3 Nazwa i adres oferenta: WYKAZ PODSTAWOWEGO URZADZEN PRZEWIDZIANEGO DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oswiadczamy, ze obecnie reprezentowana przeze mnie firma dysponuje w pelni sprawnymi jednostkami sprzetu: Opis Ilosc Rok prod. ~ Formawlasnosci* data, podpis /upowaznionego przedstawiciela oferenta/ *- okreslic, czy jest sprzet bedacy wlasnoscia oferenta, czy tez wynajety dzierzawiony, uzyczony itp.

20 Zalacznik nr 4 WZÓR OSWIADCZENIA Skladajac oferte na: kompleksowa usluge prania dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka. oswiadczam, iz: posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien. posiadam niezbedna wiedze i wymagane w warunkach udzialu doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym, a takze osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia: nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, w szczególnosci na podst. Art. 24 ust. 1 ustawy, który stanowi, ze z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie: 1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadziliszkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacjelub których upadlosc ogloszono; 3) wykonawców,którzyzalegaja z uiszczeniempodatków,oplat lub skladekna ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwopopelnionew celuosiagnieciakorzyscimajatkowych; 5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnieskazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych; 6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzieleniezamówienia,przestepstwoprzekupstwa,przestepstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych; 7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariuszaprawomocnieskazano za przestepstwopopelnionew

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 www.pogotowie.radom.pl tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286 nr sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Gdańsk, dnia 30 czerwca 2010 r. Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Dział Zamówień Publicznych telefon /fax.: 344-44-40 e-mail: z.klonowska@pcchz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo